สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลบ้านแพง 22 14 3 39 48 2 1 0 51
2 ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 13 9 3 25 44 12 6 1 62
3 บ้านดอนกลาง 13 6 6 25 31 7 4 1 42
4 บ้านขว้างคลีชูชาติ 10 2 1 13 25 9 4 3 38
5 บ้านโพนจาน 9 4 2 15 24 8 2 2 34
6 ราษฎร์สามัคคี 7 9 8 24 33 7 4 0 44
7 บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 6 4 4 14 18 3 4 2 25
8 บ้านโพนเพ็ก 6 4 2 12 23 5 1 0 29
9 บ้านนาหว้า 6 3 5 14 23 6 1 2 30
10 บ้านขามเปี้ย 6 3 4 13 21 4 2 0 27
11 บ้านวังโพธิ์ 5 3 2 10 9 5 3 3 17
12 บ้านดงน้อย 5 2 1 8 11 8 1 3 20
13 บ้านห้วยพระ 5 1 3 9 20 9 4 0 33
14 บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 4 6 9 19 43 7 7 5 57
15 ชุมชนบ้านสามผง 4 3 1 8 10 0 0 0 10
16 บ้านค้อ 4 1 1 6 17 6 1 1 24
17 ชุมชนประสานมิตร 4 0 0 4 10 3 3 1 16
18 บ้านเสาเล้า 3 6 1 10 12 5 3 1 20
19 บ้านนาหัวบ่อ 3 4 1 8 12 1 1 0 14
20 บ้านขามเตี้ยใหญ่ 3 3 2 8 13 8 2 3 23
21 บ้านชัยมงคล 3 3 2 8 10 5 1 0 16
22 บ้านนาน้อย 3 2 4 9 14 4 5 3 23
23 บ้านหนองเทา 3 2 3 8 21 14 6 0 41
24 บ้านแก้วปัดโป่ง 3 2 0 5 12 5 3 4 20
25 บ้านท่าอุเทน 3 1 5 9 18 3 1 0 22
26 บ้านโพนก่อ 3 1 4 8 19 22 6 5 47
27 บ้านภูกระแต 3 1 2 6 16 10 3 3 29
28 อุเทนวิทยาคาร 3 1 1 5 15 3 1 2 19
29 ชุมชนนางัว 3 0 1 4 20 14 5 0 39
30 โพธิ์ไทรทองวิทยา 3 0 1 4 8 1 1 0 10
31 บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 3 0 0 3 9 1 3 2 13
32 บ้านคำนกกก 2 7 2 11 22 5 4 0 31
33 บ้านดอนแดง 2 3 0 5 8 4 1 1 13
34 เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 2 2 2 6 9 2 2 1 13
35 บ้านพันห่าวดอนดู่ 2 2 1 5 13 7 2 0 22
36 บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 2 2 0 4 6 2 1 1 9
37 บ้านนาขมิ้น 2 1 4 7 13 4 2 1 19
38 บ้านข่า 2 1 4 7 12 3 2 2 17
39 บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 2 1 2 5 15 4 2 0 21
40 บ้านหัวหาด 2 1 1 4 4 0 0 0 4
41 บ้านป่าหว้าน 2 1 0 3 17 2 0 2 19
42 บ้านนาล้อมกุดตะกล้า 2 1 0 3 4 1 0 0 5
43 ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 2 1 0 3 4 0 0 0 4
44 บ้านปฏิรูป 2 0 0 2 6 1 1 0 8
45 บ้านโคกสะอาด 1 9 1 11 15 3 4 0 22
46 บ้านนาโพธิ์ 1 5 4 10 17 10 3 4 30
47 ชุมชนไผ่ล้อม 1 5 0 6 10 9 2 2 21
48 บ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1 4 4 9 14 6 3 2 23
49 บ้านเซียงเซา 1 3 3 7 12 2 0 0 14
50 บ้านนาเต่า 1 2 3 6 7 5 1 3 13
51 บ้านนาผักหมนาหมากแงว 1 2 0 3 6 2 1 2 9
52 อนุบาลโสธิญา 1 2 0 3 1 2 0 1 3
53 บ้านหาดแพง 1 1 2 4 7 6 1 2 14
54 บ้านโพนบก 1 1 1 3 11 5 2 0 18
55 บ้านรามราช 1 1 1 3 10 6 2 0 18
56 บ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 1 1 1 3 9 1 2 2 12
57 บ้านดอนศาลา 1 1 1 3 7 4 1 0 12
58 บ้านอ้วน 1 1 1 3 4 1 0 0 5
59 บ้านพนอม 1 1 0 2 8 11 4 1 23
60 บ้านอีอูด 1 1 0 2 5 1 0 0 6
61 บ้านพะทาย 1 1 0 2 4 5 1 2 10
62 บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 1 1 0 2 3 0 0 1 3
63 บ้านนาเพียง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
64 บ้านบุ่ง 1 1 0 2 2 0 1 0 3
65 บ้านนาเข 1 0 2 3 7 5 2 1 14
66 บ้านเสียววิทยา 1 0 1 2 8 2 0 1 10
67 บ้านสามัคคี 1 0 1 2 7 3 0 2 10
68 บ้านนาดีวิทยา 1 0 1 2 7 2 1 2 10
69 บ้านนาจาน 1 0 1 2 6 3 1 0 10
70 บ้านหนองดุด 1 0 1 2 6 0 0 1 6
71 บ้านบงคำ 1 0 1 2 4 1 2 0 7
72 บ้านโพนตูมหนองแสง 1 0 1 2 4 0 1 1 5
73 บ้านอูนยางคำ 1 0 1 2 4 0 0 1 4
74 บ้านเสียวสงคราม 1 0 1 2 4 0 0 0 4
75 ชุมชนนาพระชัย 1 0 1 2 3 6 2 2 11
76 ตชด.บ้านนาสามัคคี 1 0 1 2 1 0 1 2 2
77 บ้านโพนทอง 1 0 0 1 9 2 1 0 12
78 บ้านท่าแต้ปุ่งแก 1 0 0 1 5 3 0 1 8
79 บ้านน้อยนาเหนือ 1 0 0 1 4 4 1 0 9
80 บ้านดอนยางทุ่งน้อย 1 0 0 1 4 3 0 1 7
81 บ้านนากะทืมโนนสะอาด 1 0 0 1 4 1 0 1 5
82 บ้านเหล่าหนาด 1 0 0 1 3 3 0 1 6
83 บ้านดงวิทยาคาร 1 0 0 1 3 0 0 0 3
84 บ้านโคกพะธาย 1 0 0 1 2 2 1 0 5
85 อุ่มไผ่ 1 0 0 1 1 1 2 0 4
86 บ้านพืชผล 1 0 0 1 1 0 1 0 2
87 ตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
88 บ้านหนองซน 0 4 2 6 13 4 1 0 18
89 บ้านคำแม่นาง 0 4 2 6 10 4 3 1 17
90 บ้านเหล่าพัฒนา 0 4 1 5 13 7 2 0 22
91 บ้านหมูม้น 0 2 4 6 13 6 3 2 22
92 บ้านดอนเตย 0 2 1 3 6 1 2 1 9
93 บ้านนาคำ 0 2 0 2 6 7 2 0 15
94 บ้านโนนกุง 0 2 0 2 1 1 2 1 4
95 บ้านดอนปอหนองโอง 0 1 4 5 11 7 1 2 19
96 บ้านนาเดื่อ 0 1 2 3 6 0 0 0 6
97 บ้านหนองผือ 0 1 2 3 5 2 2 2 9
98 บ้านโพนขาว 0 1 2 3 2 1 0 1 3
99 บ้านหาดกวน 0 1 1 2 10 8 3 1 21
100 บ้านเวินพระบาท 0 1 1 2 10 3 1 2 14
101 บ้านโพนสวรรค์ 0 1 1 2 6 0 1 0 7
102 บ้านต้าย 0 1 1 2 5 2 2 1 9
103 บ้านอ้อวังหมากเห็บ 0 1 1 2 5 1 0 1 6
104 หนองบาท้าว 0 1 1 2 4 3 0 1 7
105 บ้านดอนสะฝาง 0 1 1 2 4 1 0 1 5
106 บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 0 1 1 2 3 1 0 0 4
107 บ้านตาลราษฎร์อุทิศ 0 1 0 1 7 3 1 1 11
108 บ้านแพงสะพัง 0 1 0 1 6 4 0 0 10
109 บ้านดง 0 1 0 1 6 2 0 0 8
110 บ้านโพน 0 1 0 1 4 1 2 4 7
111 บ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 0 1 0 1 3 3 0 2 6
112 บ้านดอนแดง อ.นาหว้า 0 1 0 1 3 3 0 0 6
113 บ้านดอนแดงดอนดู่ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
114 บ้านดงขวาง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
115 บ้านนาพระโนนห้วยแคน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
116 บ้านโพนแดง 0 1 0 1 1 2 0 0 3
117 บ้านคำไฮ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
118 ชุมชนเอื้องก่อนาดี 0 0 3 3 5 2 1 0 8
119 บ้านนาทม 0 0 2 2 6 11 4 1 21
120 บ้านตาลปากน้ำ 0 0 2 2 5 3 0 0 8
121 บ้านนาใน 0 0 2 2 2 1 1 0 4
122 ชุมชนบ้านไชยบุรี 0 0 1 1 6 4 2 0 12
123 บ้านอูนนา 0 0 1 1 5 3 1 2 9
124 บ้านไชยศรี 0 0 1 1 5 1 0 0 6
125 บ้านโพนงาม 0 0 1 1 5 0 1 0 6
126 บ้านดอนสมอ 0 0 1 1 3 4 0 1 7
127 บ้านดอนติ้ว 0 0 1 1 2 2 0 0 4
128 บ้านนาดอกไม้ 0 0 1 1 1 3 1 0 5
129 บ้านนานอ 0 0 1 1 1 2 1 0 4
130 บ้านนาหนองบก 0 0 1 1 1 2 1 0 4
131 บ้านดงหนองบัว 0 0 1 1 1 1 0 0 2
132 บ้านม่วงนาสีดา 0 0 0 0 6 2 0 0 8
133 บ้านนาโดโพธิ์ศรี 0 0 0 0 5 2 2 0 9
134 บ้านงิ้วสร้างแก้ว 0 0 0 0 5 0 1 0 6
135 บ้านตาล 0 0 0 0 4 2 2 0 8
136 บ้านกุดน้ำใส 0 0 0 0 4 2 1 0 7
137 บ้านเเหล่า 0 0 0 0 4 1 0 0 5
138 บ้านท่าพันโฮง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
139 บ้านนาข่าคำพอก 0 0 0 0 3 5 0 2 8
140 บ้านนาคอย 0 0 0 0 3 4 6 2 13
141 บ้านคำเตย 0 0 0 0 3 4 1 1 8
142 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 3 4 1 0 8
143 บ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 0 0 0 0 3 2 0 1 5
144 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
145 บ้านนาหนองหวาย 0 0 0 0 3 0 0 2 3
146 บ้านนาดีหัวภู 0 0 0 0 3 0 0 0 3
147 ขามเตี้ยน้อย 0 0 0 0 2 3 0 0 5
148 เพียงหลวง 10 0 0 0 0 2 2 0 1 4
149 บ้านนาเพียง(ท่าอุเทน) 0 0 0 0 2 2 0 0 4
150 บ้านหนองท่ม 0 0 0 0 2 2 0 0 4
151 บ้านน้อยทวย 0 0 0 0 2 1 2 0 5
152 ท่าลาดราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 2 1 1 0 4
153 บ้านเหล่าศรีโหนโห่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
154 ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 0 0 0 0 2 1 0 0 3
155 บ้านธาตุ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
156 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
157 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 0 0 0 0 2 0 0 2 2
158 บ้านนากระแต้ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
159 บ้านดอนดู่ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
160 บ้านท่าจำปา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
161 บ้านโพนสว่าง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
162 ไตรราษฎร์วิทยาคาร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
163 บ้านท่าเรือ 0 0 0 0 1 4 0 0 5
164 บ้านปากทวย 0 0 0 0 1 2 0 1 3
165 บ้านยางงอย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
166 บ้านหนองนางเลิง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
167 บ้านดอนพะธาย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
168 บ้านม่วงชี 0 0 0 0 1 0 1 1 2
169 บ้านนาข่าท่า 0 0 0 0 1 0 1 0 2
170 ตชด.บ้านหาดทรายเพ 0 0 0 0 1 0 0 2 1
171 บ้านจอมศรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
172 บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
173 บ้านหนองสาหร่าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 ประชาสนธิ์นุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านโคกยาว 0 0 0 0 0 2 2 1 4
176 บ้านโคกสายทอง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
177 บ้านเหล่าส้มป่อย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
178 บ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 บ้านนาผักปอด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
180 บ้านเชียงยืน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
181 บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
182 บ้านโคกศรี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
183 บ้านคำสว่าง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
184 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
185 ตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 บ้านนายาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 240 210 180 630 1,314 530 220 142 2,064