สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลบ้านแพง 48 2 1 0 51
2 ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 44 12 6 1 62
3 บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 43 7 7 5 57
4 บ้านดอนกลาง 31 7 3 1 41
5 ราษฎร์สามัคคี 26 7 4 0 37
6 บ้านขว้างคลีชูชาติ 24 9 4 3 37
7 บ้านโพนจาน 24 8 2 2 34
8 บ้านนาหว้า 23 6 1 2 30
9 บ้านโพนเพ็ก 23 5 1 0 29
10 บ้านคำนกกก 22 5 4 0 31
11 บ้านหนองเทา 21 14 6 0 41
12 บ้านขามเปี้ย 21 4 2 0 27
13 ชุมชนนางัว 20 14 5 0 39
14 บ้านห้วยพระ 20 9 4 0 33
15 บ้านโพนก่อ 19 22 6 5 47
16 บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 18 3 4 2 25
17 บ้านท่าอุเทน 18 3 1 0 22
18 บ้านนาโพธิ์ 17 10 3 4 30
19 บ้านค้อ 17 6 1 1 24
20 บ้านป่าหว้าน 16 2 0 2 18
21 บ้านภูกระแต 15 10 3 3 28
22 บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 15 4 2 0 21
23 บ้านห้วยไหสมบูรณ์ 14 6 3 2 23
24 บ้านนาน้อย 14 4 5 3 23
25 อุเทนวิทยาคาร 14 3 1 2 18
26 บ้านขามเตี้ยใหญ่ 13 8 2 3 23
27 บ้านพันห่าวดอนดู่ 13 7 2 0 22
28 บ้านเหล่าพัฒนา 13 7 2 0 22
29 บ้านหมูม้น 13 6 3 2 22
30 บ้านนาขมิ้น 13 4 2 1 19
31 บ้านหนองซน 13 4 1 0 18
32 บ้านแก้วปัดโป่ง 12 5 3 4 20
33 บ้านข่า 12 3 2 2 17
34 บ้านเซียงเซา 12 2 0 0 14
35 บ้านนาหัวบ่อ 12 1 1 0 14
36 บ้านดงน้อย 11 8 1 3 20
37 บ้านดอนปอหนองโอง 11 7 1 2 19
38 บ้านโพนบก 11 5 2 0 18
39 ชุมชนไผ่ล้อม 10 9 2 2 21
40 บ้านหาดกวน 10 8 3 1 21
41 บ้านรามราช 10 6 2 0 18
42 บ้านชัยมงคล 10 5 1 0 16
43 บ้านคำแม่นาง 10 4 3 1 17
44 บ้านโคกสะอาด 10 3 4 0 17
45 ชุมชนประสานมิตร 10 3 3 1 16
46 ชุมชนบ้านสามผง 10 0 0 0 10
47 บ้านเสาเล้า 9 5 3 1 17
48 บ้านเวินพระบาท 9 3 1 2 13
49 เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 9 2 2 1 13
50 บ้านโพนทอง 9 2 1 0 12
51 บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 9 1 3 2 13
52 บ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 9 1 2 2 12
53 บ้านดอนแดง 8 4 1 1 13
54 โพธิ์ไทรทองวิทยา 8 1 1 0 10
55 บ้านหาดแพง 7 6 1 2 14
56 บ้านนาเข 7 5 2 1 14
57 บ้านนาเต่า 7 5 1 3 13
58 บ้านวังโพธิ์ 7 4 3 3 14
59 บ้านดอนศาลา 7 4 1 0 12
60 บ้านตาลราษฎร์อุทิศ 7 3 1 1 11
61 บ้านสามัคคี 7 3 0 2 10
62 บ้านนาดีวิทยา 7 2 1 2 10
63 บ้านเสียววิทยา 7 1 0 1 8
64 บ้านนาทม 6 11 4 1 21
65 บ้านพนอม 6 10 4 1 20
66 บ้านนาคำ 6 7 2 0 15
67 ชุมชนบ้านไชยบุรี 6 4 2 0 12
68 บ้านแพงสะพัง 6 4 0 0 10
69 บ้านนาจาน 6 3 1 0 10
70 บ้านนาผักหมนาหมากแงว 6 2 1 2 9
71 บ้านดง 6 2 0 0 8
72 บ้านม่วงนาสีดา 6 2 0 0 8
73 บ้านดอนเตย 6 1 2 1 9
74 บ้านปฏิรูป 6 1 1 0 8
75 บ้านโพนสวรรค์ 6 0 1 0 7
76 บ้านหนองดุด 6 0 0 1 6
77 บ้านนาเดื่อ 6 0 0 0 6
78 บ้านอูนนา 5 3 1 2 9
79 บ้านท่าแต้ปุ่งแก 5 3 0 1 8
80 บ้านตาลปากน้ำ 5 3 0 0 8
81 บ้านหนองผือ 5 2 2 2 9
82 บ้านต้าย 5 2 2 1 9
83 บ้านนาโดโพธิ์ศรี 5 2 2 0 9
84 ชุมชนเอื้องก่อนาดี 5 2 1 0 8
85 บ้านอ้อวังหมากเห็บ 5 1 0 1 6
86 บ้านอีอูด 5 1 0 0 6
87 บ้านไชยศรี 5 1 0 0 6
88 บ้านโพนงาม 5 0 1 0 6
89 บ้านงิ้วสร้างแก้ว 5 0 1 0 6
90 บ้านพะทาย 4 5 1 2 10
91 บ้านดอนยางทุ่งน้อย 4 3 0 1 7
92 บ้านตาล 4 2 2 0 8
93 บ้านน้อยนาเหนือ 4 2 1 0 7
94 บ้านกุดน้ำใส 4 2 1 0 7
95 บ้านโพน 4 1 2 4 7
96 บ้านบงคำ 4 1 2 0 7
97 บ้านนากะทืมโนนสะอาด 4 1 0 1 5
98 บ้านดอนสะฝาง 4 1 0 1 5
99 บ้านนาล้อมกุดตะกล้า 4 1 0 0 5
100 บ้านอ้วน 4 1 0 0 5
101 บ้านเเหล่า 4 1 0 0 5
102 บ้านโพนตูมหนองแสง 4 0 1 1 5
103 บ้านอูนยางคำ 4 0 0 1 4
104 บ้านหัวหาด 4 0 0 0 4
105 ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 4 0 0 0 4
106 บ้านเสียวสงคราม 4 0 0 0 4
107 บ้านท่าพันโฮง 4 0 0 0 4
108 ชุมชนนาพระชัย 3 6 2 2 11
109 บ้านนาข่าคำพอก 3 5 0 2 8
110 บ้านนาคอย 3 4 6 2 13
111 บ้านคำเตย 3 4 1 1 8
112 บ้านหนองแวง 3 4 1 0 8
113 บ้านดอนสมอ 3 4 0 1 7
114 บ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 3 3 0 2 6
115 บ้านเหล่าหนาด 3 3 0 1 6
116 บ้านดอนแดง อ.นาหว้า 3 3 0 0 6
117 บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 3 2 1 1 6
118 บ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 3 2 0 1 5
119 บ้านโคกสว่าง 3 2 0 0 5
120 บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 3 1 0 0 4
121 บ้านนาหนองหวาย 3 0 0 2 3
122 บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 3 0 0 1 3
123 บ้านนาเพียง 3 0 0 0 3
124 บ้านดงวิทยาคาร 3 0 0 0 3
125 บ้านดอนแดงดอนดู่ 3 0 0 0 3
126 บ้านนาดีหัวภู 3 0 0 0 3
127 ขามเตี้ยน้อย 2 3 0 0 5
128 บ้านโคกพะธาย 2 2 1 0 5
129 เพียงหลวง 10 2 2 0 1 4
130 หนองบาท้าว 2 2 0 1 4
131 บ้านดอนติ้ว 2 2 0 0 4
132 บ้านนาเพียง(ท่าอุเทน) 2 2 0 0 4
133 บ้านหนองท่ม 2 2 0 0 4
134 บ้านน้อยทวย 2 1 2 0 5
135 บ้านนาใน 2 1 1 0 4
136 ท่าลาดราษฎร์สามัคคี 2 1 1 0 4
137 บ้านโพนขาว 2 1 0 1 3
138 บ้านเหล่าศรีโหนโห่ 2 1 0 0 3
139 ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 2 1 0 0 3
140 บ้านธาตุ 2 1 0 0 3
141 บ้านหนองบัว 2 1 0 0 3
142 บ้านบุ่ง 2 0 1 0 3
143 บ้านดงขวาง 2 0 1 0 3
144 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 2 0 0 2 2
145 บ้านนากระแต้ 2 0 0 1 2
146 บ้านดอนดู่ 2 0 0 1 2
147 บ้านนาพระโนนห้วยแคน 2 0 0 0 2
148 บ้านท่าจำปา 2 0 0 0 2
149 บ้านโพนสว่าง 2 0 0 0 2
150 ไตรราษฎร์วิทยาคาร 2 0 0 0 2
151 บ้านท่าเรือ 1 4 0 0 5
152 บ้านนาดอกไม้ 1 3 1 0 5
153 บ้านนานอ 1 2 1 0 4
154 บ้านนาหนองบก 1 2 1 0 4
155 อนุบาลโสธิญา 1 2 0 1 3
156 บ้านปากทวย 1 2 0 1 3
157 บ้านโพนแดง 1 2 0 0 3
158 บ้านยางงอย 1 2 0 0 3
159 บ้านโนนกุง 1 1 2 1 4
160 อุ่มไผ่ 1 1 2 0 4
161 บ้านหนองนางเลิง 1 1 1 0 3
162 บ้านคำไฮ 1 1 0 0 2
163 บ้านดอนพะธาย 1 1 0 0 2
164 ตชด.บ้านนาสามัคคี 1 0 1 2 2
165 บ้านม่วงชี 1 0 1 1 2
166 บ้านพืชผล 1 0 1 0 2
167 บ้านนาข่าท่า 1 0 1 0 2
168 ตชด.บ้านหาดทรายเพ 1 0 0 2 1
169 ตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล 1 0 0 0 1
170 บ้านดงหนองบัว 1 0 0 0 1
171 บ้านจอมศรี 1 0 0 0 1
172 บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 1 0 0 0 1
173 บ้านหนองสาหร่าย 1 0 0 0 1
174 ประชาสนธิ์นุสรณ์ 1 0 0 0 1
175 บ้านโคกยาว 0 2 2 1 4
176 บ้านโคกสายทอง 0 2 1 0 3
177 บ้านเหล่าส้มป่อย 0 1 1 0 2
178 บ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 0 1 0 0 1
179 บ้านนาผักปอด 0 0 1 0 1
180 บ้านเชียงยืน 0 0 1 0 1
181 บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 0 0 1 0 1
182 บ้านโคกศรี 0 0 1 0 1
183 บ้านคำสว่าง 0 0 0 1 0
184 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 1 0
185 ตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 0 0 0 0 0
186 บ้านนายาง 0 0 0 0 0
รวม 1,284 523 219 142 2,168