สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลบ้านแพง 48 2 1 0 51
2 ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 44 12 6 1 62
3 บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 43 7 7 5 57
4 ราษฎร์สามัคคี 33 7 4 0 44
5 บ้านดอนกลาง 31 7 4 1 42
6 บ้านขว้างคลีชูชาติ 25 9 4 3 38
7 บ้านโพนจาน 24 8 2 2 34
8 บ้านนาหว้า 23 6 1 2 30
9 บ้านโพนเพ็ก 23 5 1 0 29
10 บ้านคำนกกก 22 5 4 0 31
11 บ้านหนองเทา 21 14 6 0 41
12 บ้านขามเปี้ย 21 4 2 0 27
13 ชุมชนนางัว 20 14 5 0 39
14 บ้านห้วยพระ 20 9 4 0 33
15 บ้านโพนก่อ 19 22 6 5 47
16 บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 18 3 4 2 25
17 บ้านท่าอุเทน 18 3 1 0 22
18 บ้านนาโพธิ์ 17 10 3 4 30
19 บ้านค้อ 17 6 1 1 24
20 บ้านป่าหว้าน 17 2 0 2 19
21 บ้านภูกระแต 16 10 3 3 29
22 บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 15 4 2 0 21
23 บ้านโคกสะอาด 15 3 4 0 22
24 อุเทนวิทยาคาร 15 3 1 2 19
25 บ้านห้วยไหสมบูรณ์ 14 6 3 2 23
26 บ้านนาน้อย 14 4 5 3 23
27 บ้านขามเตี้ยใหญ่ 13 8 2 3 23
28 บ้านพันห่าวดอนดู่ 13 7 2 0 22
29 บ้านเหล่าพัฒนา 13 7 2 0 22
30 บ้านหมูม้น 13 6 3 2 22
31 บ้านนาขมิ้น 13 4 2 1 19
32 บ้านหนองซน 13 4 1 0 18
33 บ้านแก้วปัดโป่ง 12 5 3 4 20
34 บ้านเสาเล้า 12 5 3 1 20
35 บ้านข่า 12 3 2 2 17
36 บ้านเซียงเซา 12 2 0 0 14
37 บ้านนาหัวบ่อ 12 1 1 0 14
38 บ้านดงน้อย 11 8 1 3 20
39 บ้านดอนปอหนองโอง 11 7 1 2 19
40 บ้านโพนบก 11 5 2 0 18
41 ชุมชนไผ่ล้อม 10 9 2 2 21
42 บ้านหาดกวน 10 8 3 1 21
43 บ้านรามราช 10 6 2 0 18
44 บ้านชัยมงคล 10 5 1 0 16
45 บ้านคำแม่นาง 10 4 3 1 17
46 ชุมชนประสานมิตร 10 3 3 1 16
47 บ้านเวินพระบาท 10 3 1 2 14
48 ชุมชนบ้านสามผง 10 0 0 0 10
49 บ้านวังโพธิ์ 9 5 3 3 17
50 เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 9 2 2 1 13
51 บ้านโพนทอง 9 2 1 0 12
52 บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 9 1 3 2 13
53 บ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 9 1 2 2 12
54 บ้านพนอม 8 11 4 1 23
55 บ้านดอนแดง 8 4 1 1 13
56 บ้านเสียววิทยา 8 2 0 1 10
57 โพธิ์ไทรทองวิทยา 8 1 1 0 10
58 บ้านหาดแพง 7 6 1 2 14
59 บ้านนาเข 7 5 2 1 14
60 บ้านนาเต่า 7 5 1 3 13
61 บ้านดอนศาลา 7 4 1 0 12
62 บ้านตาลราษฎร์อุทิศ 7 3 1 1 11
63 บ้านสามัคคี 7 3 0 2 10
64 บ้านนาดีวิทยา 7 2 1 2 10
65 บ้านนาทม 6 11 4 1 21
66 บ้านนาคำ 6 7 2 0 15
67 ชุมชนบ้านไชยบุรี 6 4 2 0 12
68 บ้านแพงสะพัง 6 4 0 0 10
69 บ้านนาจาน 6 3 1 0 10
70 บ้านนาผักหมนาหมากแงว 6 2 1 2 9
71 บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 6 2 1 1 9
72 บ้านดง 6 2 0 0 8
73 บ้านม่วงนาสีดา 6 2 0 0 8
74 บ้านดอนเตย 6 1 2 1 9
75 บ้านปฏิรูป 6 1 1 0 8
76 บ้านโพนสวรรค์ 6 0 1 0 7
77 บ้านหนองดุด 6 0 0 1 6
78 บ้านนาเดื่อ 6 0 0 0 6
79 บ้านอูนนา 5 3 1 2 9
80 บ้านท่าแต้ปุ่งแก 5 3 0 1 8
81 บ้านตาลปากน้ำ 5 3 0 0 8
82 บ้านหนองผือ 5 2 2 2 9
83 บ้านต้าย 5 2 2 1 9
84 บ้านนาโดโพธิ์ศรี 5 2 2 0 9
85 ชุมชนเอื้องก่อนาดี 5 2 1 0 8
86 บ้านอ้อวังหมากเห็บ 5 1 0 1 6
87 บ้านอีอูด 5 1 0 0 6
88 บ้านไชยศรี 5 1 0 0 6
89 บ้านโพนงาม 5 0 1 0 6
90 บ้านงิ้วสร้างแก้ว 5 0 1 0 6
91 บ้านพะทาย 4 5 1 2 10
92 บ้านน้อยนาเหนือ 4 4 1 0 9
93 บ้านดอนยางทุ่งน้อย 4 3 0 1 7
94 หนองบาท้าว 4 3 0 1 7
95 บ้านตาล 4 2 2 0 8
96 บ้านกุดน้ำใส 4 2 1 0 7
97 บ้านโพน 4 1 2 4 7
98 บ้านบงคำ 4 1 2 0 7
99 บ้านนากะทืมโนนสะอาด 4 1 0 1 5
100 บ้านดอนสะฝาง 4 1 0 1 5
101 บ้านนาล้อมกุดตะกล้า 4 1 0 0 5
102 บ้านอ้วน 4 1 0 0 5
103 บ้านเเหล่า 4 1 0 0 5
104 บ้านโพนตูมหนองแสง 4 0 1 1 5
105 บ้านอูนยางคำ 4 0 0 1 4
106 บ้านหัวหาด 4 0 0 0 4
107 ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 4 0 0 0 4
108 บ้านเสียวสงคราม 4 0 0 0 4
109 บ้านท่าพันโฮง 4 0 0 0 4
110 ชุมชนนาพระชัย 3 6 2 2 11
111 บ้านนาข่าคำพอก 3 5 0 2 8
112 บ้านนาคอย 3 4 6 2 13
113 บ้านคำเตย 3 4 1 1 8
114 บ้านหนองแวง 3 4 1 0 8
115 บ้านดอนสมอ 3 4 0 1 7
116 บ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 3 3 0 2 6
117 บ้านเหล่าหนาด 3 3 0 1 6
118 บ้านดอนแดง อ.นาหว้า 3 3 0 0 6
119 บ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 3 2 0 1 5
120 บ้านโคกสว่าง 3 2 0 0 5
121 บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 3 1 0 0 4
122 บ้านนาหนองหวาย 3 0 0 2 3
123 บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 3 0 0 1 3
124 บ้านนาเพียง 3 0 0 0 3
125 บ้านดงวิทยาคาร 3 0 0 0 3
126 บ้านดอนแดงดอนดู่ 3 0 0 0 3
127 บ้านนาดีหัวภู 3 0 0 0 3
128 ขามเตี้ยน้อย 2 3 0 0 5
129 บ้านโคกพะธาย 2 2 1 0 5
130 เพียงหลวง 10 2 2 0 1 4
131 บ้านดอนติ้ว 2 2 0 0 4
132 บ้านนาเพียง(ท่าอุเทน) 2 2 0 0 4
133 บ้านหนองท่ม 2 2 0 0 4
134 บ้านน้อยทวย 2 1 2 0 5
135 บ้านนาใน 2 1 1 0 4
136 ท่าลาดราษฎร์สามัคคี 2 1 1 0 4
137 บ้านโพนขาว 2 1 0 1 3
138 บ้านเหล่าศรีโหนโห่ 2 1 0 0 3
139 ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 2 1 0 0 3
140 บ้านธาตุ 2 1 0 0 3
141 บ้านหนองบัว 2 1 0 0 3
142 บ้านบุ่ง 2 0 1 0 3
143 บ้านดงขวาง 2 0 1 0 3
144 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 2 0 0 2 2
145 บ้านนากระแต้ 2 0 0 1 2
146 บ้านดอนดู่ 2 0 0 1 2
147 บ้านนาพระโนนห้วยแคน 2 0 0 0 2
148 บ้านท่าจำปา 2 0 0 0 2
149 บ้านโพนสว่าง 2 0 0 0 2
150 ไตรราษฎร์วิทยาคาร 2 0 0 0 2
151 บ้านท่าเรือ 1 4 0 0 5
152 บ้านนาดอกไม้ 1 3 1 0 5
153 บ้านนานอ 1 2 1 0 4
154 บ้านนาหนองบก 1 2 1 0 4
155 อนุบาลโสธิญา 1 2 0 1 3
156 บ้านปากทวย 1 2 0 1 3
157 บ้านโพนแดง 1 2 0 0 3
158 บ้านยางงอย 1 2 0 0 3
159 บ้านโนนกุง 1 1 2 1 4
160 อุ่มไผ่ 1 1 2 0 4
161 บ้านหนองนางเลิง 1 1 1 0 3
162 บ้านคำไฮ 1 1 0 0 2
163 บ้านดงหนองบัว 1 1 0 0 2
164 บ้านดอนพะธาย 1 1 0 0 2
165 ตชด.บ้านนาสามัคคี 1 0 1 2 2
166 บ้านม่วงชี 1 0 1 1 2
167 บ้านพืชผล 1 0 1 0 2
168 บ้านนาข่าท่า 1 0 1 0 2
169 ตชด.บ้านหาดทรายเพ 1 0 0 2 1
170 ตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล 1 0 0 0 1
171 บ้านจอมศรี 1 0 0 0 1
172 บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 1 0 0 0 1
173 บ้านหนองสาหร่าย 1 0 0 0 1
174 ประชาสนธิ์นุสรณ์ 1 0 0 0 1
175 บ้านโคกยาว 0 2 2 1 4
176 บ้านโคกสายทอง 0 2 1 0 3
177 บ้านเหล่าส้มป่อย 0 1 1 0 2
178 บ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 0 1 0 0 1
179 บ้านนาผักปอด 0 0 1 0 1
180 บ้านเชียงยืน 0 0 1 0 1
181 บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 0 0 1 0 1
182 บ้านโคกศรี 0 0 1 0 1
183 บ้านคำสว่าง 0 0 0 1 0
184 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 1 0
185 ตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 0 0 0 0 0
186 บ้านนายาง 0 0 0 0 0
รวม 1,314 530 220 142 2,064