หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ณ .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 26 - 29 เดือน .สิงหาคม พ.ศ.2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช รักษาการผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายบัลลังก์ มรรควินทร์ รองผู้อำนวยการสพป. นครพนม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายภูริพล โสดาศรี รองผู้อำนวยการสพป. นครพนม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นางจริยา ปารีพันธ์ รองผู้อำนวยการสพป. นครพนม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสพป. นครพนม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายอรรถกานต์ อรุณไพร รองผู้อำนวยการสพป. นครพนม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายคำพันธ์ อัครเนตร รองผู้อำนวยการสพป. นครพนม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายสมชัย เติมสิรินันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายถาวร วานิชโช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางพรทิพย์ เทศประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายวงษ์ใส เตโช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางสาวปิยะนาถ อุติลา ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางแพรวพรรณ อรุณไพร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายปิยะนาฎ ทองหมั้น ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางจิราพร เวทไทยสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายชวลิต ศรีพวงผกาพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางวิไลวรรณ สิทธิ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
18 สิบเอกไกรทอง ต่ออำนาจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายพนม ศิรินามมนตรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายวุฒิพงษ์ พันทิวา นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางจิราพร เวทไทยสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ กองเลขานุการ
22 นายเกสี ชัยมาโย ศึกษานิเทศก์ กองเลขานุการ
23 นายดนัย แซ่ริม ศึกษานิเทศก์ กองเลขานุการ
24 นายชวลิต ศรีพวงผกาพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ กองเลขานุการ
25 นายบุรินทร์ วรรณวงศ์ ศึกษานิเทศก์ กองเลขานุการ
26 นายสถาพร ชูทองรัตนะ ศึกษานิเทศก์ กองเลขานุการ
27 นายทนงชัย บัวทอง ศึกษานิเทศก์ กองเลขานุการ
28 นายสมานชัย สุวรรณอำไพ ศึกษานิเทศก์ กองเลขานุการ
29 นายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ กองเลขานุการ
30 นางอุไรวรรณ เคนไชยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ กองเลขานุการ
31 นางสาววิชนีย์ ทศศะ ศึกษานิเทศก์ กองเลขานุการ
32 นางสาวกิษรา วัฒนมาลี ศึกษานิเทศก์ กองเลขานุการ
33 นายอดุลย์ ไพรสณฑ์ ศึกษานิเทศก์ กองเลขานุการ
34 นางพิสมัย ราชมภู ศึกษานิเทศก์ กองเลขานุการ
35 นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้ว ศึกษานิเทศก์ กองเลขานุการ
36 นางสาววราภรณ์ วงศ์ตาขี่ ศึกษานิเทศก์ กองเลขานุการ
37 นางนิภาวรรณ เดชบุญ ศึกษานิเทศก์ กองเลขานุการ
38 นายสายันต์ โชติวังโส รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง กองเลขานุการ
39 นายอดุลไทย บัวชุม ผอ.โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย กองเลขานุการ
40 นายดิเรก ภาโสม ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง กองเลขานุการ
41 นายวุฒิพงษ์ ฮาบพนม พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ กองเลขานุการ
42 นางนภาภรณ์ แสนโสม ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง กองเลขานุการ
43 นางสาวจินตนา ปากดี ครูโรงเรียนบ้านโพนก่อราษฎร์อนุสรณ์ กองเลขานุการ
44 นางสวาท โชติวังโส ครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง กองเลขานุการ
45 นางวิไลวรรณ สิทธิ ศึกษานิเทศก์ กองเลขานุการ
46 สิบเอกไกรทอง ต่ออำนาจ ศึกษานิเทศก์ กองเลขานุการ
47 นายพนม ศิรินามมนตรี ศึกษานิเทศก์ กองเลขานุการ
48 นางสาวขวัญชนก รักษาวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กองเลขานุการ
49 นางสาวชนิดาภา ฉันทะ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กองเลขานุการ
50 นายวุฒิพงษ์ พันทิวา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กองเลขานุการ
51 นายอนุตรศักดิ์ วิชัยรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ กองเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อดุลไทย บัวชุม สายันต์ โชติวังโส ดิเรก ภาโสม วุฒิพงษ์ ฮาบพนม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]