หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 196 โรงเรียนขามเตี้ยน้อย 5 11 7
2 104 โรงเรียนชุมชนนางัว 43 141 77
3 056 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 14 141 31
4 173 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 68 145 109
5 050 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 10 32 17
6 165 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 12 22 19
7 095 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 18 44 30
8 099 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 8 17 12
9 067 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 25 44 40
10 186 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 4 10 7
11 162 โรงเรียนดอนบาก 0 0 0
12 019 โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1 3 2
13 063 โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 3 5 5
14 128 โรงเรียนตชด.บ้านนาสามัคคี 5 10 9
15 018 โรงเรียนตชด.บ้านหาดทรายเพ 3 4 3
16 175 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล 1 2 2
17 198 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 4 23 9
18 158 โรงเรียนท่าลาดราษฎร์สามัคคี 4 22 10
19 192 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 7 14 11
20 009 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 46 100 62
21 093 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 34 89 59
22 091 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 30 55 46
23 070 โรงเรียนบ้านข่า 19 59 35
24 115 โรงเรียนบ้านคำนกกก 34 55 46
25 147 โรงเรียนบ้านคำสว่าง 2 5 4
26 172 โรงเรียนบ้านคำเตย 10 38 21
27 079 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 19 50 32
28 146 โรงเรียนบ้านคำไฮ 2 4 3
29 017 โรงเรียนบ้านค้อ 34 97 54
30 010 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 6 24 11
31 054 โรงเรียนบ้านจอมศรี 1 1 1
32 030 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 17 52 36
33 007 โรงเรียนบ้านดง 8 15 13
34 090 โรงเรียนบ้านดงขวาง 3 4 4
35 061 โรงเรียนบ้านดงน้อย 23 48 39
36 188 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 4 6 6
37 137 โรงเรียนบ้านดงหนองบัว 2 3 3
38 002 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 43 164 81
39 169 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 3 3 3
40 171 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 4 10 6
41 134 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 21 58 32
42 138 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 2 10 5
43 028 โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง 0 0 0
44 193 โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย 8 18 12
45 072 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 13 34 23
46 048 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 10 18 15
47 075 โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง 8 17 13
48 081 โรงเรียนบ้านดอนเตย 10 21 18
49 136 โรงเรียนบ้านดอนแดง 14 34 22
50 142 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า 7 25 15
51 174 โรงเรียนบ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 8 17 14
52 123 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ 3 7 5
53 057 โรงเรียนบ้านตาล 8 21 13
54 167 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 8 20 12
55 178 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 12 33 21
56 087 โรงเรียนบ้านต้าย 10 16 15
57 037 โรงเรียนบ้านท่าจำปา 2 4 4
58 135 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 21 45 33
59 127 โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง 4 4 4
60 016 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 18 31 27
61 100 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 23 48 39
62 025 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 5 6 6
63 045 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 9 12 10
64 047 โรงเรียนบ้านธาตุ 3 3 3
65 031 โรงเรียนบ้านนากระแต้ 4 9 7
66 156 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 0 0 0
67 183 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 6 30 11
68 082 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 22 49 37
69 119 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก 10 22 17
70 005 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 2 4 2
71 077 โรงเรียนบ้านนาคอย 23 48 36
72 021 โรงเรียนบ้านนาคำ 15 35 26
73 076 โรงเรียนบ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 6 14 9
74 182 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 10 12 12
75 161 โรงเรียนบ้านนางัว 0 0 0
76 184 โรงเรียนบ้านนาจาน 11 14 14
77 085 โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 0 0 0
78 062 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 5 13 9
79 023 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 12 29 22
80 132 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 3 5 5
81 118 โรงเรียนบ้านนาทม 22 33 30
82 107 โรงเรียนบ้านนานอ 4 5 4
83 068 โรงเรียนบ้านนาน้อย 27 56 49
84 065 โรงเรียนบ้านนาผักปอด 1 1 1
85 194 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 11 23 19
86 181 โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 2 6 2
87 159 โรงเรียนบ้านนายาง 1 3 2
88 151 โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 5 13 10
89 168 โรงเรียนบ้านนาหนองบก 4 5 5
90 040 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย 5 9 9
91 051 โรงเรียนบ้านนาหว้า 33 94 53
92 080 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 14 26 23
93 145 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 32 72 57
94 055 โรงเรียนบ้านนาเข 15 43 26
95 189 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 6 13 9
96 011 โรงเรียนบ้านนาเต่า 17 35 31
97 139 โรงเรียนบ้านนาเพียง 3 7 5
98 170 โรงเรียนบ้านนาเพียง(ท่าอุเทน) 5 5 5
99 039 โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 4 8 7
100 124 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 9 21 17
101 058 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 36 86 60
102 164 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 1 2 2
103 195 โรงเรียนบ้านนาใน 4 14 6
104 052 โรงเรียนบ้านน้อยทวย 6 13 11
105 069 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 9 13 11
106 071 โรงเรียนบ้านบงคำ 7 21 12
107 117 โรงเรียนบ้านบุ่ง 3 17 6
108 140 โรงเรียนบ้านปฏิรูป 8 24 14
109 032 โรงเรียนบ้านปากทวย 4 7 6
110 029 โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 4 8 6
111 022 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 62 155 94
112 111 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 22 33 28
113 006 โรงเรียนบ้านพนอม 25 42 27
114 003 โรงเรียนบ้านพะทาย 13 56 26
115 044 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 23 58 41
116 043 โรงเรียนบ้านพืชผล 2 5 4
117 096 โรงเรียนบ้านภูกระแต 35 69 52
118 133 โรงเรียนบ้านม่วงชี 3 11 5
119 120 โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา 8 10 8
120 141 โรงเรียนบ้านยางงอย 3 8 6
121 114 โรงเรียนบ้านรามราช 21 48 32
122 166 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 21 37 30
123 098 โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย 0 0 0
124 101 โรงเรียนบ้านสามัคคี 13 43 25
125 106 โรงเรียนบ้านหนองซน 19 48 30
126 144 โรงเรียนบ้านหนองดุด 7 33 14
127 013 โรงเรียนบ้านหนองท่ม 4 10 7
128 153 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง 3 9 6
129 180 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 4 4
130 097 โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 1 1 1
131 083 โรงเรียนบ้านหนองผือ 11 52 23
132 012 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1 3 2
133 154 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1 2 2
134 015 โรงเรียนบ้านหนองเทา 43 75 66
135 108 โรงเรียนบ้านหนองแวง 8 31 13
136 109 โรงเรียนบ้านหมูม้น 24 44 38
137 034 โรงเรียนบ้านหัวหาด 4 5 5
138 086 โรงเรียนบ้านหาดกวน 23 51 41
139 046 โรงเรียนบ้านหาดแพง 19 44 30
140 089 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 36 81 57
141 150 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 31 53 42
142 092 โรงเรียนบ้านอีอูด 6 20 12
143 103 โรงเรียนบ้านอูนนา 12 33 23
144 179 โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 5 24 12
145 105 โรงเรียนบ้านอ้วน 5 11 9
146 197 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 7 15 12
147 126 โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1 1 1
148 185 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 15 27 20
149 064 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 18 38 29
150 036 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 22 59 38
151 074 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 11 18 15
152 078 โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม 4 9 7
153 177 โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 1 10 3
154 084 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 22 39 32
155 008 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 4 13 6
156 125 โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย 2 4 4
157 014 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 8 12 10
158 148 โรงเรียนบ้านเเหล่า 6 14 11
159 102 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 30 62 44
160 035 โรงเรียนบ้านแค 0 0 0
161 059 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 10 17 13
162 129 โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 5 10 8
163 130 โรงเรียนบ้านโคกยาว 5 8 8
164 112 โรงเรียนบ้านโคกศรี 1 2 2
165 004 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 5 15 10
166 073 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 24 42 34
167 131 โรงเรียนบ้านโคกสายทอง 3 6 5
168 157 โรงเรียนบ้านโนนกุง 5 9 8
169 176 โรงเรียนบ้านโพน 12 29 22
170 053 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 52 99 79
171 042 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 15 34 26
172 187 โรงเรียนบ้านโพนขาว 4 6 6
173 041 โรงเรียนบ้านโพนงาม 6 14 10
174 060 โรงเรียนบ้านโพนจาน 36 80 59
175 155 โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง 6 13 11
176 110 โรงเรียนบ้านโพนทอง 12 16 15
177 190 โรงเรียนบ้านโพนบก 18 38 28
178 066 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 8 23 14
179 026 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 2 18 6
180 094 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 32 116 59
181 122 โรงเรียนบ้านโพนแดง 3 10 7
182 116 โรงเรียนบ้านไชยศรี 6 14 11
183 024 โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์ 1 3 2
184 027 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 45 155 71
185 143 โรงเรียนหนองบาท้าว 8 30 17
186 033 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 51 94 74
187 038 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 4 4 4
188 088 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 21 51 33
189 149 โรงเรียนอุ่มไผ่ 4 8 8
190 049 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 14 56 27
191 113 โรงเรียนเพียงหลวง 10 7 17 12
192 163 โรงเรียนแพงโคก 0 0 0
193 160 โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา 10 23 18
194 121 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร 2 4 4
รวม 2342 5635 3789
9424

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อดุลไทย บัวชุม สายันต์ โชติวังโส ดิเรก ภาโสม วุฒิพงษ์ ฮาบพนม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]