หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-npm2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายสมยศ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านคำไฮประธานกรรมการ
2. นางพินยา ปราณีโรงเรียนบ้านนาคอยกรรมการ
3. นางสาวสนิท ผาลีโรงเรียนบ้านหัวหาดกรรมการ
4. นางสาวอุราลักษณ์ อุ่นเทียมโสมโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางนฤมล สุภาทองโรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อยประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ พรมวังโรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นางดรรชนีนาง พัดเปี้ยมาโรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อยกรรมการ
4. นางทองพูน เรือนทองโรงเรียนบ้านนาเขกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายเชษฐ์ นิลรัตน์โรงเรียนบ้านแคประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ สิงหัต์โรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
3. นายศรีทน บุพศิริโรงเรียนบ้านดอนปอหนองโองกรรมการ
4. นางพิสมัย สาผิวโรงเรียนบ้านหัวหาดกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายนิรันดร์ แก้วฝ่ายโรงเรียนดอนมะจ่างประธานกรรมการ
2. นางทัศพรา ธงศรีโรงเรียนบ้านชัยมงคลกรรมการ
3. นางยอพกลิ่น จำปาไชยศรีโรงเรียนบ้านท่าอุเทนกรรมการ
4. นางสาวเปียทิพย์ จันทะขันธ์โรงเรียนบ้านคำนกกกกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางวิไลวรรณ โสรินทร์โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางไพรัช สิทธิโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางดารณี ทีสุกะโรงเรียนบ้านข่ากรรมการ
4. นางสุจินต์ บุตรเวสโรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ทิพย์ทองโรงเรียนชุมชนประสานมิตรประธานกรรมการ
2. นางรัศมี กุลวงศ์โรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
3. นางนิภาพร บันหารโรงเรียนโพนจานกรรมการ
4. นางนิภากร ไชยรินทร์โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายเดชา นะคะจัดโรงเรียนบ้านดงหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพวรรณ ย้อยดวงไชยโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นางวันัสนันท์ สิงห์งอยโรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการ
4. นางรัชนี ปิตาพรหมโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายชิราวุธ บุพศิริโรงเรียนบ้่านโคกยาวประธานกรรมการ
2. นางสุขศรี อัครเนตรโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นางนภัสภรณ์ พรรณธรโรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการ
4. นางสุภาพรรณ สุธรรมโรงเรียนบ้านดอนถ่อนโคกกลางวิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายกงทอง เดชขันธ์โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโองประธานกรรมการ
2. นางนิตยาภรณ์ แซ่ริมโรงเรียนบ้านท่าบ่อ (บ่อศรีรัตนอำนวย)กรรมการ
3. นางกรุณา ประมูลจักโกโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีชนารัก ดีโคตรโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ มะโนสินธ์ุโรงเรียนบ้านนาเต่าประธานกรรมการ
2. นายเกษชัย มิ่งวงษ์ธรรมโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณ บุสุวะโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
4. นางสาวญาณิกา อ้อมมณฑาโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อกรรมการ
5. นายศาสตรา บัวดีโรงเรียนภูกระแตกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นายธีระพร นิลสาขาโรงเรียนบ้านหัวหาดประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ ประสานตรีโรงเรียนอุเทนวิทยาคารกรรมการ
3. นายฉัตรชัย เคนไชยวงศ์โรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
4. นางนงเยาว์ ประกิ่งโรงเรียนบ้านอูนนากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายศิลป ประกิ่งโรงเรียนบ้านอูนนาประธานกรรมการ
2. นางสวาท โชติวังโสโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นางวัชรา อาษานอกโรงเรียนบ้านพนอมกรรมการ
4. นางบรรจง แดงวิเศษโรงเรียนโคกสะอาดกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายอรรณพ ป้องกันโรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญประธานกรรมการ
2. นางสมใจ วรรณทองโรงเรียนบ้านโพนบกกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ โกพลโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางจิรวดี วงศ์เข็มมาโรงเรียนบ้านคำแม่นางกรรมการ
5. นางกฤติยา สีหาโรงเรียนบ้านพะทายกรรมการ
6. นางสาวสุนิสา หาชัยโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนากรรมการ
7. นางวรรณณะรุจา โสภาวงษ์โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายฉลองชัย โกษาแสงโรงเรียนบ้านนาจานประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ศรีนาทมโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
3. นางภาวนา แง่มสุราชโรงเรียนบ้านดอนศาลากรรมการ
4. นายสุรพล สาสอนโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมกรรมการ
5. นางบุญถม พิมโกทาโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
6. นายบุญนิธิ สุภาพันธ์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(อ.ศรีสงคราม)กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิญญู คำหาโรงเรียนราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางวาสนา บุญโสโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางสาวอภิรดา บุญแสนโรงเรียนบ้านโพนเพ็กกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา แก้วอินธิโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายกฤษฎา เมาะลาษีโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
6. นางพิมลดา เกษมสินธ์โรงเรียนบ้านชัยมงคลกรรมการ
7. นายชนารัตน์ เหมพลชมโรงเรียนบ้านโพนก่อกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายยุทธนา เคนไชยวงศ์โรงเรียนบ้านดงขวางประธานกรรมการ
2. นางจุฑาพร บุญวังโรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
3. นายอารี แก้วไพศาลโรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์กรรมการ
4. นายเอกภพ ชัยปัญหาโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
5. นายสมพงษ์ พะโนโรงเรียนบ้านนาผักปอดกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ พรหมวงศ์โรงเรียนบ้านดงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ นนเลาพลโรงเรียนบ้านนาขมิ้นกรรมการ
3. นายบุญเลิศ สีโยโรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
4. นางกิตติยา ยศไชยวิบูลย์โรงเรียนบ้านโพนก่อกรรมการ
5. นางนภาภรณ์ แสนโสมโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายยุทธนา เคนไชยวงศ์โรงเรียนบ้านดงขวางประธานกรรมการ
2. นางจุฑาพร บุญวังโรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
3. นายอารี แก้วไพศาลโรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์กรรมการ
4. นายเอกภพ ชัยปัญหาโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
5. นายสมพงษ์ พะโนโรงเรียนบ้านนาผักปอดกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ พรหมวงศ์โรงเรียนบ้านดงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ นนเลาพลโรงเรียนบ้านนาขมิ้นกรรมการ
3. นายบุญเลิศ สีโยโรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
4. นางกิตติยา ยศไชยวิบูลย์โรงเรียนบ้านโพนก่อกรรมการ
5. นางนภาภรณ์ แสนโสมโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสนอง เดชทะสอนโรงเรียนบ้านนาผักปอดประธานกรรมการ
2. นายไมตรี วะชุมโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นางขนิษฐา สาสอนโรงเรียนบ้านพืชผลกรรมการ
4. นางปทุมมา ปลั่งกลางโรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
5. นายสิรภพ พลสุวรรณโรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วยกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสนอง เดชทะสอนโรงเรียนบ้านนาักปอดประธานกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ ขจรเกตุโรงเรียนบ้านท่าบ่อ (บ่อศรีรัตนอำนวย)กรรมการ
3. นายอภิชาติ ศรีนาทมโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ ศิริเดชไชยวงศ์โรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายเกรียงไกร ยศไชยวิบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยพระกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางดารุณี วีระชานนท์โรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายประธานกรรมการ
2. นายดนตรี ดีแสงโรงเรียนชุมชนนางัวกรรมการ
3. นางสาวน้ำอ้อย แก้วเชื่อมโรงเรียนบ้านนาดีวิทยากรรมการ
4. นางศีริพร แก้วไพศาลโรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวศรีแพ ไกยเทียมโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ โพธิ์สุโรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นางดาหวัน หุตางกูรโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
3. นางปฐมาภรณ์ จูมสุวรรณโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
4. นางสาวโสภา โสดาภักดิ์โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อยกรรมการ
5. นางอุษณีย์ อันสุขโรงเรียนอุเทนวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสุวรรณณี พันธ์ทองโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายลิขิต พิมพ์คำโรงเรียนบ้านป่าหว้านประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร อุ่นอกพันธ์โรงเรียนอุเทนวิทยาคารกรรมการ
3. นายอธิศักดิ์ วงศ์เหง้าโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
4. นางพิศมัย ต้นศรีโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
5. นางศิวาพร สีโยโรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
6. นางสาวรัตนา วงศ์ล่ามโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจักรเดชา เรียมแสนโรงเรียนบ้านเหล่าหนาดประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎากร สารคำโรงเรียนบ้านนาดีวิทยากรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ อุทัยแสนโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
4. นางสาวเมตตา สายกมลโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
5. นางพนิดา ภักดีมีโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
6. นางสุธาทิพย์ วงค์ษาเนาว์โรงเรียนราษฎรสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายทองเลื่อน บุญเพ็งโรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้วประธานกรรมการ
2. นายสุพิศ นาโควงค์โรงเรียนบ้านสามัคคีกรรมการ
3. นางสุนัชชา เคนไชยวงค์โรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
4. นางสมหวัง มาตย์เมืองโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
5. นางสาวอมรพันธ์ บุญมาวงษาโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
6. นายทองจันทร์ พันตันโรงเรียนบ้านคำแม่นางกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายไมตรี สารการโรงเรียนบ้านจอมศรีประธานกรรมการ
2. นายดิเรก ลิภาโรงเรียนราษฎรสามัคคีกรรมการ
3. นางสาววลัยรัตน์ คะลีล้วนโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนากรรมการ
4. นายปัญญา วิวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านพะทายกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์โรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นางนัฐกานต์ พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านหาดแพงกรรมการ
3. นางพิกุล อุสาพรหมโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นายฉลาด ไชยสุระโรงเรียนบ้านหาดกวนกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ หอมไกรลาศโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายปัญญา สุทธิบุตรโรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางทรงศรี ติยะบุตรโรงเรียนบ้านหมูหม้นกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ โกษาแสงโรงเรียนบ้านห้วยใหสมบรูณ์กรรมการ
4. นางเนียรนิภา อินภูวาโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
5. นางสมจิตร โกษาแสงโรงเรียนบ้านอูนยางคำกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ นามเสาร์โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจินดา วะชุมโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นายสวรรค์ไทย อาจวิชัยโรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บกรรมการ
4. นางพัชนาพร แก้วเชื่อมโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
5. นางกัญญานัฏฐ์ ปกป้องโรงเรียนชุมชนนาพระชัยกรรมการ
6. นางสาวศิริพร แสนสุขโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางคำปิ่น ทีสุกะโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา สีดาโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
3. นางสาววนิดา ศรีนาทมโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
4. นายประจักษ์ ทามีโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมกรรมการ
5. นางสาวชวัลลักษณ์ บุญเทียมโรงเรียนราษฎรสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม สิทธิพาโรงเรียนบ้านหาดกวนประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนันท์ กวดวงศ์ษาโรงเรียนราษฎรสามัคคีกรรมการ
3. นางอมรมาศ เยียวรัมย์โรงเรียนบ้านท่าบ่อกรรมการ
4. นายอาทิตย์ กลั้นกสิกรณ์โรงเรียนบ้านชัยมงคลกรรมการ
5. นางฤดี แดงพิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายกุศล วรรณวงค์โรงเรียนบ้านขามเปี้ยประธานกรรมการ
2. นางมาลินี ไชยเทศโรงเรียนบ้าปฏิรูปกรรมการ
3. นางเพ็ญณี ยะวาวงศ์โรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
4. นายเรืองชัย หลายสุทธิสารโรงเรียนบ้านต้ายกรรมการ
5. นายสุริยา นครไชยโรงเรียนนาโดโพธิ์ศรีกรรมการ
6. นางชรินทร์ฎา เลไพจิตรโรงเรียนบ้านไชยศรีกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิจิตร ไชยประการโรงเรียนบ้านพะนอมประธานกรรมการ
2. นางกิ่งทอง แก้วมะโรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ คำชนะโรงเรียนบ้านนาน้อยกรรมการ
4. นายไพจิตร จันทะขินโรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
5. นางสาวขวัญตา หล้าบาโรงเรียนบ้านโพนก่อกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายอนันต์ เครือหว้าโรงเรียนบ้านโพนก่อกรรมการ
2. นายสุริยนต์ วงศ์หนายโกดโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองกรรมการ
3. นายประจักษ์ ทามีโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมกรรมการ
4. นายพนม ศิรินามมนตรีศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2กรรมการ
5. จ.ส.อ.เขตต์ แสนตรีโรงเรียนบ้านดอนปอหนองโองกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ เครือหว้าโรงเรียนบ้านโพนก่อประธานกรรมการ
2. นายสุริยนต์ วงศ์หนายโกดโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองกรรมการ
3. นายประจักษ์ ทามีโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมกรรมการ
4. นายพนม ศิรินามมนตรีศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2กรรมการ
5. ส.ต.อ.เขตต์ แสนตรีโรงเรียนบ้านดอนปอหนองโองกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ เครือหว้าโรงเรียนบ้านโพนก่อประธานกรรมการ
2. นายสุริยนต์ วงศ์หนายโกดโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองกรรมการ
3. นายประจักษ์ ทามีโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมกรรมการ
4. นายพนม ศิรินามมนตรีศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2กรรมการ
5. จ.ส.อ.เขตต์ แสนตรีโรงเรียนบ้านดอนปอหนองโองกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายหลักไชย วงษ์หมอกโรงเรียนเพียงหลวง10ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ อะคะสีวรโรงเรียนราษฎรสามัคคีกรรมการ
3. นายวินัย สวนกันโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
4. นายพนม ศิรินามมนตรีศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2กรรมการ
5. จ.ส.อ.เขตต์ แสนตรีโรงเรียนบ้านดอนปอหนองโองกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายหลักไชย วงษ์หมอกโรงเรียนเพียงหลวง10ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ อะคะสีวรโรงเรียนราษฎรสามัคคีกรรมการ
3. นายวินัย สวนกันโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
4. นายพนม ศิรินามมนตรีศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2กรรมการ
5. จ.ส.อ.เขตต์ แสนตรีโรงเรียนบ้านดอนปอหนองโองกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายชนะสิน นุ่นสวัสดิ์โรงเรียนบ้านข่ากรรมการ
2. นายพิพัฒน์ พิทักษ์โรงเรียนบ้านบงคำกรรมการ
3. นายสุรชัย บุญญศรีโรงเรียนบ้านท่าแตปุ่งแกกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพิศาล แก้วลาโรงเรียนบ้านปฏิรูปกรรมการ
2. นายบุญช่วย อุดมลโรงเรียนบ้านตาลปากน้ำกรรมการ
3. นายประจัญ ไสยสิทธิ์โรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนิติกร ฉิมพลีโรงเรียนบ้านนาเขกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ใจช่วงโรงเรียนบ้านนาในกรรมการ
3. นางดาราภรณ์ พิทักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวรัศมี วะชุมโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. นายศักดิ์ เปาวะนาโรงเรียนพันห่าวดอนดู่กรรมการ
3. นางรุ่งเรือง ราชมณีโรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางรำไพ ทัศครโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
2. นายศักดิ์ เปาวะนาโรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่กรรมการ
3. นางรุ่งเรือง ราชมณีโรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางรำไพ ทัศครโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
2. นายศักดิ์ เปาวะนาโรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่กรรมการ
3. นางรุ่งเรือง ราชมณีโรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเจริญพร คำจารย์โรงเรียนบ้านนาอินทร์ฯกรรมการ
2. นายดรุณ อนงค์ไชยโรงเรียนบ้านดอนสมอกรรมการ
3. นายชอบ พันธุพานโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
4. นางกัลยาณีย์ ขันติยูโรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายเจริญพร คำจารย์โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนากรรมการ
2. นายดรุณ อนงค์ไชยโรงเรียนบ้านดอนสมอกรรมการ
3. นางชอบ พันธุพานโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
4. นางกัลยาณีย์ ขันติยูโรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายโชคชัย ขุนศรีโรงเรียนบ้านนากระทืม ฯกรรมการ
2. นายธนากร โพธิ์สุโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นางอมรรัตน์ ถึงใจโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
4. นางพาณี โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านท่าอุเทนกรรมการ
5. นางสมพิศ พิมพ์คำโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุดสาคร สิงหันต์โรงเรียนบ้านค้อประธานกรรมการ
2. นายวาสนา เคหาบาลโรงเรียนบ้านชัยมงคลกรรมการ
3. นางปาจรีย์ บุญรักษาโรงเรียนโพนบกกรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ ผาอิดดีโรงเรียนบ้านคำไฮกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนิเรศ ศรีโพนทองโรงเรียนบ้านโพนเพ็กประธานกรรมการ
2. นางลักขณา วะเศษสร้อยโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นางสุนันทา ศิริเดชไชยวงศ์โรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
4. นางไพวัลย์ เครือหว้าโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวปราณี ศรีส่งโรงเรียนบ้านม่วงนาสีดากรรมการ
2. นางปริญญา นะคะจัดโรงเรียนชุมชนบ้านสามผงกรรมการ
3. นางพิกุล สาดีโรงเรียนชุมชนประสานมิตรกรรมการ
4. นางสาววารุณี พลหาญโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
5. นายปรียาภัทร บุโพธิ์โรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวปราณี ศรีส่งโรงเรียนบ้านม่วงนาสีดากรรมการ
2. นางปริญญา นะคะจัดโรงเรียนชุมชนบ้านสามผงกรรมการ
3. นางพิกุล สาดีโรงเรียนชุมชนประสานมิตรกรรมการ
4. นางสาววารุณี พลหาญโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
5. นายปรียาภัทร บุโพธิ์โรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางบรรณฑวรรณ ป้องกันโรงเรียนบ้านโคกสายทองกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ ศรีวันพิมพ์โรงเรียนบ้านอูนนากรรมการ
3. นางอมรลักษณ์ จำปาไชยศรีโรงเรียนบ้านห้วยพระกรรมการ
4. นางกฤตญาณี เภตราโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายปราโมทย์ ไตรยะขันธ์โรงเรียนบ้านนาหนองหวายประธานกรรมการ
2. นายบุญธง ชัยบิลโรงเรียนราษฎรสามัคคีกรรมการ
3. นางปริญญา ติยะบุตรโรงเรียนชุมชนสามผงกรรมการ
4. นางอรอนงค์ โพธิ์ตะนังโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายปราโมทย์ ไตรยะขันธ์โรงเรียนบ้านนาหนองหวายประธานกรรมการ
2. นายบุญธง ชัยบิลโรงเรียนราษฎรสามัคคีกรรมการ
3. นางปริญญา ติยะบุตรโรงเรียนชุมชนสามผงกรรมการ
4. นางอรอนงค์ โพธิ์ตะนังโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ พิมภักดีโรงเรียนชุมชนนาพระชัยประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ วันนาโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นายปริญญา อุดทาโรงเรียนบ้านนาเขกรรมการ
4. นายวินัย จันทร์ดาประดิษฐ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ พรมดีโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
6. นายเหรียญทอง กาฬหว้าโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
7. นายวิเชียร วาดไธสงโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
8. นายทวีชัย แก้วก่าโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อกรรมการ
9. นายตระกูล เสนจันทร์ฒิไชยโรงเรียนบ้านพระทายกรรมการ
10. นายเทพสิทธิ์ กิติศรีวรพันธ์โรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
11. นายสุรชาติ ซาอุรัมย์โรงเรียนบ้านโพนสว่างกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ พิมภักดีโรงเรียนชุมชนนาพระชัยประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ วันนาโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นายปริญญา อุดทาโรงเรียนชุมชนบ้านนาเขกรรมการ
4. นายวินัย จันทร์ดาประดิษฐ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ พรมดีโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
6. นายเหรียญทอง กาฬหว้าโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
7. นายวิเชียร วาดไธสงโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
8. นายทวีชัย แก้วก่าโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อกรรมการ
9. นายตระกูล เสนจันทร์ฒิไชยโรงเรียนพะทายกรรมการ
10. นายเทพสิทธิ์ กิติศรีวรพันธ์โรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
11. นายสุรชาติ ซาอุรัมย์โรงเรียนบ้านโพนสว่างกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายณิกร กรีโสโรงเรียนบ้านโคกพะธายประธานกรรมการ
2. นายสุวพล เป้ดทิพย์โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้วกรรมการ
3. นายสุจินต์ เวียงอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านสามผงกรรมการ
4. นายสุขสันต์ รมย์รสโรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
5. นายธีระวุฒิ พันธุ์เวียงโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายประจัญ ไสยสิทธิ์โรงเรียนบ้านรามราชประธานกรรมการ
2. นายวิชิต คิดโสดาโรงเรียนบ้านท่าพันโฮงกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ ศรีระวงศ์โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)กรรมการ
4. นายสุภาพ ยันทะแย้มโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
5. นางพนิตา รุ่งสว่างโรงเรียนบ้านโพนบกกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายธวัช ศรีรักษาโรงเรียนบ้านดอนกลางประธานกรรมการ
2. นายไชยยศ เผื่อนศรีโรงเรียนบ้านคำแม่นางกรรมการ
3. นายทวีวัฒน์ ติยะบุตรโรงเรียนบ้านนาโพธิ์(อ.บ้านแพง)กรรมการ
4. นายชัชวาล สัมพันธ์โรงเรียนบ้านยางงอยกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. ส.ต.อ.จิรโชติ ใจตรงโรงเรียนบ้านโพนแดงประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ กลางประพันธ์โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
3. นางเพ็ญอนงค์ ทิพย์ทองโรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาดกรรมการ
4. นายอาทิตย์ คาระวงค์โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่กรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายนริศ สุวรรณเทนโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อประธานกรรมการ
2. นายสมานชัย สุวรรณอำไพ สพป.นพ.2รองประธานกรรมการ
3. นายสุคนธ์ โกษาแสงโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
4. นางชะอ้อน สินไชยโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
5. นายสนธยา ศรีสุนทรโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสุคนธ์ โกษาแสงโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
2. นางชะอ้อน สินไชยโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
3. นายสนธยา ศรีสุนทรโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ โกษาแสงโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
2. นางชะอ้อน สินไชยโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
3. นายสนธยา ศรีสุนทรโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสำเร็จ อ่อนสุระทุมโรงเรียนบ้านแก้วปัดโปร่งกรรมการ
2. นายเทศกาล นิลสนิทโรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการ
3. นายชาญชัย เจริญขันธ์โรงเรียนบ้านพนอมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสำเร็จ อ่อนสุระทุมโรงเรียนบ้านแก้วปัดโปร่งกรรมการ
2. นายเทศกาล นิลสนิทโรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการ
3. นายชาญชัย เจริญขันธ์โรงเรียนบ้านพนอมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสำเร็จ อ่อนสุระทุมโรงเรียนบ้านแก้วปัดโปร่งกรรมการ
2. นายเทศกาล นิลสนิทโรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการ
3. นายชาญชัย เจริญขันธ์โรงเรียนบ้านพนอมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายเทวินทร์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
2. นายสมนึก คำประภาโรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
3. นายบัณฑิต มูลโคตรโรงเรียนบ้านปากทวยกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเทวินทร์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
2. นายสมนึก คำประภาโรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
3. นายบัณฑิต มูลโคตรโรงเรียนบ้านปากทวยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายบุญอุ้ม ติยะบุตรโรงเรียนบ้านนาหนองหวายกรรมการ
2. นายคำผล แก้วสีสมโรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดมกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ กองไชยโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายบุญอุ้ม ติยะบุตรโรงเรียนบ้านนาหนองหวายกรรมการ
2. นายคำผล แก้วสีสมโรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดมกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ กองไชยโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายบุญอุ้ม ติยะบุตรโรงเรียนบ้านนาหนองหวายกรรมการ
2. นายคำผล แก้วสีสมโรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดมกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ กองไชยโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสำเร็จ อ่อนสุระทุมโรงเรียนบ้านแก้วปัดโปร่งกรรมการ
2. นายเทศกาล นิลสนิทโรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการ
3. นายชาญชัย เจริญขันธ์โรงเรียนบ้านพนอมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายเทวินทร์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
2. นายสมนึก คำประภาโรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
3. นายบัณฑิต มูลโคตรโรงเรียนบ้านปากทวยกรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายเทวินทร์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
2. นายสมนึก คำประภาโรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
3. นายบัณฑิต มูลโคตรโรงเรียนบ้านปากทวยกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสำเร็จ อ่อนสุระทุมโรงเรียนบ้านแก้วปัดโปร่งกรรมการ
2. นายเทศกาล นิลสนิทโรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการ
3. นายชาญชัย เจริญขันธ์โรงเรียนบ้านพนอมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายเรืองกิตติ์ วะชุมโรงเรียนบ้านหนองดุดกรรมการ
2. นายประโยชน์ วะชุมโรงเรียนบ้านนาคอยกรรมการ
3. นางนิพาภรณ์ แก้วอินธิโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายเรืองกิตติ์ วะชุมโรงเรียนบ้านหนองดุดกรรมการ
2. นายประโยชน์ วะชุมโรงเรียนนาคอยกรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ แก้วอินธิโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเรืองกิตติ์ วะชุมโรงเรียนบ้านหนองดุดกรรมการ
2. นายประโยชน์ วะชุมโรงเรียนบ้านนาคอยกรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ แก้วอินธิโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเรืองกิตติ์ วะชุมโรงเรียนบ้านหนองดุดกรรมการ
2. นายประโยชน์ วะชุมโรงเรียนบ้านนาคอยกรรมการ
3. นายนิพาภรณ์ แก้วอินธิโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายเรืองกิตติ์ วะชุมโรงเรียนบ้านหนองดุดกรรมการ
2. นายประโยชน์ วะชุมโรงเรียนบ้านนาคอยกรรมการ
3. นางนิพาภรณ์ แก้วอินธิโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเรืองกิตติ์ วะชุมโรงเรียนบ้านหนองดุดกรรมการ
2. นายประโยชน์ วะชุมโรงเรียนบ้านนาคอยกรรมการ
3. นางนิพาภรณ์ แก้วอินธิโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายวิมล อุผาโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
2. นายสุเทพ วิลาจันทร์โรงเรียนบ้านนาขมิ้นกรรมการ
3. นางวิภา ประกิ่งโรงเรียนบ้านอูนยางคำกรรมการ
4. นายสัญญา อุผาโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวิมล อุผาโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
2. นายสุเทพ วิลาจันทร์โรงเรียนบ้านนาขมิ้นกรรมการ
3. นางวิภา ประกิ่งโรงเรียนบ้านอูนยางคำกรรมการ
4. นายสัญญา อุผาโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสันติภาพ บุพศิริโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมกรรมการ
2. นางนพมาศ วรผาบโรงเรียนชุมชนประสานมิตรกรรมการ
3. นางอานันท์ นิลสนิทโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
4. นายสุจินต์ อาจวิชัยโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสันติภพ บุพศิริโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมกรรมการ
2. นางนพมาศ วรผาบโรงเรียนชุมชนประสานมิตรกรรมการ
3. นางอานันท์ นิลสนิทโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
4. นายสุจินต์ อาจวิชัยโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายมานิตย์ พลหาราชโรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
2. นายพัฒนา แก้วดีโรงเรียนบ้านห้วยพระกรรมการ
3. นายมนตรี อัสการโรงเรียนบ้านดอนติ้วกรรมการ
4. นายพิทยา เยียวรัมย์โรงเรียนบ้านอีอูดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเทนนิส ไชยมงค์โรงเรียนบ้านดอนพะธายกรรมการ
2. นายทองอยู่ เตียงสกุลโรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือกรรมการ
3. นายปิยะ เจียมไพเราะโรงเรียนบ้านหนองดุดกรรมการ
4. นางณัฐกานต์ เชียงตุงโรงเรียนบ้านท่าบ่อกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ พลหาราชโรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
2. นายพัฒนา แก้วดีโรงเรียนบ้านห้วยพระกรรมการ
3. นายมนตรี อัสการโรงเรียนบ้านดอนติ้วกรรมการ
4. นายพิทยา เยียวรัมย์โรงเรียนบ้านอีอูดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเทนนิส ไชยมงค์โรงเรียนบ้านดอนพะธายกรรมการ
2. นายทองอยู่ เตียงสกุลโรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือกรรมการ
3. นายปิยะ เจียมไพเราะโรงเรียนบ้านหนองดุดกรรมการ
4. นางณัฐกานต์ เชียงตุงโรงเรียนบ้านท่าบ่อกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสถาพร ชูทองรัตนะสพป.นพ.2กรรมการ
2. นายสุริยา สาแก้วสพป.นพ.2กรรมการ
3. นายทูนศักดิ์ ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็กกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนาโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี มังคละคีรีโรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสถาพร ชูทองรัตนะสพป.นพ.2กรรมการ
2. นายสุริยา สาแก้วสพป.นพ.2กรรมการ
3. นายทูนศักดิ์ ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็กกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนาโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
5. นางสุภาวดี มังคละคีรีโรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสถาพร ชูทองรัตนะสพป.นพ.2กรรมการ
2. นายสุริยา สาแก้วสพป.นพ.2กรรมการ
3. นายทูนศักดิ์ ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็กกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนาโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี มังคละคีรีโรงเรียนนาคูณน้อยหนองหัวงัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสถาพร ชูทองรัตนะสพป.นพ.2กรรมการ
2. นายสุริยา สาแก้วสพป.นพ.2กรรมการ
3. นายทูนศักดิ์ ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็กกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนาโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี มังคละคีรีโรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายทินกร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
2. นายสถาพร เถรวงแก้วโรงเรียนบ้านอูนยางคำกรรมการ
3. นายปิ่นพูนชัย พิกุลศรีโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการ
4. นายปิยะ มั่นธงโรงเรียนบ้านเซียงเซากรรมการ
5. นายคารมณ์ เพียรภายลุนโรงเรียนบ้านพะธายกรรมการ
6. นางอวยพร คะลีล้วนโรงเรียนบ้านเสียววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทินกร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
2. นายสถาพร เถรวงแก้วโรงเรียนบ้านอูนยางคำกรรมการ
3. นายปิ่นพูนชัย พิกุลศรีโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการ
4. นายปิยะ มั่นธงโรงเรียนบ้านเซียงเซากรรมการ
5. นายคารมณ์ เพียรภายลุนโรงเรียนบ้านพะทายกรรมการ
6. นางสาววัชราภรณ์ เคนไชยวงศ์โรงเรียนบ้านเสียววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายทินกร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
2. นายสถาพร เถรวงแก้วโรงเรียนบ้านอูนยางคำกรรมการ
3. นายปิ่นพูนชัย พิกุลศรีโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการ
4. นายปิยะ มั่นธงโรงเรียนบ้านเซียงเซากรรมการ
5. นายคารมณ์ เพียรภายลุนโรงเรียนบ้านพะทายกรรมการ
6. นางอวยพร คะลีล้วนโรงเรียนบ้านเสียววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทินกร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
2. นายสถาพร เถรวงแก้วโรงเรียนบ้านอูนยางคำกรรมการ
3. นายปิ่นพูนชัย พิกุลศรีโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการ
4. นายปิยะ มั่นธงโรงเรียนบ้านเซียงเซากรรมการ
5. นายคารมณ์ เพียรภายลุนโรงเรียนบ้านพะทายกรรมการ
6. นางอวยพร คะลีล้วนโรงเรียนบ้านเสียววิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสรุศักดิ์ สุดยะดาโรงเรียนบ้านท่าพันโฮงกรรมการ
2. นายเลพล นนทะแสงโรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่กรรมการ
3. นายนิวัตร โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสรุศักดิ์ สุดยะดาโรงเรียนบ้านท่าพันโฮงกรรมการ
2. นายเลพล นนทะแสงโรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่กรรมการ
3. นายนิวัตร โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางส่งศรี ศิริผลาโรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. นางกาญจนา กาญจนินธุโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
3. นางสาวศิริต้า ไชยมาโยโรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางดวงธิดา ว่องไวโรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่กรรมการ
5. นางรัชนีกร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
6. นางอรชา หมั่นตรวจโรงเรียนบ้านไชยศรีกรรมการ
7. นางศศิธร กิติศรีวรพันธ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอรวรรนี ไชยปัญหาโรงเรียนบ้านนาคอยกรรมการ
2. นางสอางค์ลักษณ์ ศรพรหมโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
3. นางศิริรักษ์ แซงบุญเรืองโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
4. นางสาวคมขำ เกษมสินโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
5. นางวิลาวรรณ อุสาพรหมโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
6. นางซิลเวียหลุยส์ ไชยมาโยโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ จิราภรณ์โรงเรียนบ้านนาพระชัยกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณี ไชยปัญหาโรงเรียนบ้านนาคอยกรรมการ
2. นางสอางค์ลักษณ์ ศรพรหมโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
3. นางศิริรักษ์ แซงบุญเรืองโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
4. นางสาวคมขำ เกษมสินโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
5. นางวิลาวรรณ อุสาพรหมโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
6. นางซิลเวียหลุยส์ ไชยมาโยโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ จิราภรณ์โรงเรียนบ้านนาพระชัยกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางส่งศรี ศิริผลาโรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. นางกาญจนา กาญจนินธุโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
3. นางสาวศิริต้า ไชยมาโยโรงเรียนบ้านราฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางดวงธิดา ว่องไวโรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่กรรมการ
5. นางรัชนีกร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
6. นางศศิธร กิติศรีวรพันธ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
7. นางอรชา หมั่นตรวจโรงเรียนบ้านไชยศรีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางส่งศรี ศิริผลาโรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. นางกาญจนา กาญจนินธุโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
3. นางสาวศิริต้า ไชยมาโยโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางดวงธิดา ว่องไวโรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่กรรมการ
5. นางรัชนีกร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
6. นางอรชา หมั่นตรวจโรงเรียนบ้านไชยศรีกรรมการ
7. นางศศิธร กิติศรีวรพันธุุ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
8. นางสาวจารุวรรณ จิราภรณ์โรงเรียนชุมชนนาพระชัยกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางส่งศรี ศิริผลาโรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. นางกาญจนา กาญจนินธุโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
3. นางสาวศิริต้า ไชยมาโยโรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางดวงธิดา ว่องไวโรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่กรรมการ
5. นางรัชนีกร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
6. นางอรชา หมั่นตรวจโรงเรียนบ้านไชยศรีกรรมการ
7. นางศศิธร กิติศรีวรพันธ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณี ไชยปัญหาโรงเรียนบ้านนาคอยกรรมการ
2. นางสอางค์ลักษณ์ ศรพรหมโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
3. นางศิริรักษ์ แซงบุญเรืองโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
4. นางสาวคมขำ เกษมสินโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
5. นางวิลาวรรณ อุสาพรหมโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
6. นางซิลเวียหลุยส์ ไชยมาโยโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ จิราภรณ์โรงเรียนบ้านนาพระชัยกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางอรวรรณี ไชยปัญหาโรงเรียนบ้านนาคอยกรรมการ
2. นางสอางค์ลักษณ์ ศรพรหมโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
3. นางศิริรักษ์ แซงบุญเรืองโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
4. นางสาวคมขำ เกษมสินโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
5. นางวิลาวรรณ อุสาพรหมโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางอรวรรณี ไชยปัญหาโรงเรียนบ้านนาคอยกรรมการ
2. นางศิริรักษ์ แซงบุญเรืองโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
3. นางซิลเวียหลุยส์ ไชยมาโยโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายเทพรักษ์ พงษ์พัฒน์โรงเรียนบ้านเหล่านาดกรรมการ
2. นายบุญมา แก้วดีโรงเรียนบ้านนาดีวิทยากรรมการ
3. นายพัฒนศักดิ์ ไชยสารโรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางพรสวรรค์ เถรวงแก้วโรงเรียนชุมชนประสานมิตรกรรมการ
2. นางสาวฉวีวรรณ สมเทพโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
3. นางบรรจง คงสุขอนันต์โรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายเดช วะชุมโรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. นายพูนศักดิ์ เขียวสังข์โรงเรียนบ้านหนองบาท้าวกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ กุดนอกโรงเรียนบ้านหนองซนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางริศราวรรณ จุ่นหัวโทนโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
2. นางหนูพร น้อยใหญ่โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
3. นายบุญไทย วะชุมโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางภัทรียา ไชยพันธุ์โรงเรียนบ้านท่าอุเทนกรรมการ
2. นางสาววรรณี โกษาแสงโรงเรียนชุมชนนางัวกรรมการ
3. นางวนิดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอุทิศ คะปัญญาโรงเรียนบ้านเซียงเซากรรมการ
2. นางวรรณภา ภาโสมโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
3. นางกัลยาณี โสรินทร์โรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสุมาลี บุตรเวสโรงเรียนอุเทนวิทยาคารกรรมการ
2. นางจิดาภา วงค์จันทะโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นางมารศรี แวงดีสอนโรงเรียนบ้านยางงอยกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางทัดดาว ไชยสารโรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อยกรรมการ
2. นางเกียรติศรี ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
3. นางลลิสา ทินบูรณ์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางจุชารัตน์ ฉิมรักษ์โรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
2. นางศุภรา แก้วลาโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
3. นายสุปชัย อุสาพรหมโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ ศรีนาโรงเรียนบ้านดอนแดง(ท่าอุเทน)กรรมการ
2. นายปิยะวัฒน์ น้อยนางโรงเรียนบ้านเซียงเซากรรมการ
3. นายวินัย แสงโพธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางไก่แก้ว อินทองโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
2. นายวรรณไลย อภัยโสโรงเรียนบ้านท่าพันโฮงกรรมการ
3. นางภาวดี เปาวะนาโรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายทนงชัย บัวทองศึกษานิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางพิศวาท กุลมาโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
3. นางหนึ่งฤทัย ธรรมยาฤทธิ์โรงเรียนบ้านอ้วนกรรมการ
4. นางสาวจิราภา ศรีเสนโรงเรียนบ้านคำนกกกกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางลออศรี คะษาวงศ์โรงเรียนบ้านหนองบาท้าวกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ วะชุมโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นางพึงพิศ จิรธนากิจโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางสมพร อุผาโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
2. นางสถาพร อ่อนดีโรงเรียนบ้านาคอยกรรมการ
3. นางเมษา ลิ่มสวัสดิ์โรงเรียนบ้านดอนบากกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางคนึงนิต บุพศิริโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
2. นางสาวมณเฑียร ไชยกาโรงเรียนบ้านนาเต่ากรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ แสงสว่างโรงเรียนบ้านเวินพระบาทกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางศรีเฉลียว อุผาโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
2. นางวัลลภา แสนสุขโรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นางชนัญญา จีนพรมโรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุณี บำรุงหงษ์โรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
2. นางวัฒนา ขุนศรีโรงเรียนชุมชนประสานมิตรกรรมการ
3. นางไพ โพธิบุตรโรงเรียนบ้านห้วยพระกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวอรพินทร์ เพียพลโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
2. นางสุภาพร ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
3. นางแจ่มใส แก้วกัลยาโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางถนอมจิต กิติศรีวรพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
2. นางสาวรัศมี มณีปกรณ์โรงเรียนบ้านนาเพียงกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ฉิมแสงโรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายพนม พุทธาผาโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ประธานกรรมการ
2. นางวิมลรัตน์ บุพศิริโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นายชัชวาล สิทธิพรหมโรงเรียนนาดีหัวภูกรรมการ
4. นางสาววิไลลักษณ์ นาทรายโรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอดุลไทย บัวชุมโรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วยประธานกรรมการ
2. นายดิเรก ภาโสมโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นางสาวจินตนา จ่าเห็มโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อกรรมการ
4. นางสาวไอลัดดา วัดแน่คำโรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายพัชรพงษ์ ทัดศรีโรงเรียนอุเทนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ คำหาญโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
3. นายวุฒิชัย มีระหงษ์โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่กรรมการ
4. นายรณชัย บุตรเวสโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายพัชรพงษ์ ทัดศรีโรงเรียนอุเทนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนงค์นุช บุตรดาวงษ์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางขวัญจิรา โสภณโรงเรียนบ้านดงวิทยาคารกรรมการ
4. นางวาริษา วะชุมโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายโกแมน คัดทะจันทร์โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ ภูมิผักแว่นโรงเรียนบ้านนาข่าท่ากรรมการ
3. นางสาววารุณี ปารีพันธ์โรงเรียนบ้านคำแม่นางกรรมการ
4. นางสาวสุวคนธ์ ทวีศิลป์ธานีโรงเรียนบ้านนาขมิ้นกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาภรณ์ มีระสิงห์โรงเรียนบ้านดอนแดงประธานกรรมการ
2. นายธนาชาติ จันปุ่มโรงเรียนบ้านนาดีวิทยากรรมการ
3. นางขวัญจิรา โสภณโรงเรียนบ้านดงวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสารภี ไชยมาตร์โรงเรียนโคกพะทายกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทนงชัย บัวทองศึกษานิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ดงขันตะโรงเรียนบ้านโพนบกกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ ตระกูลวางโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพนม พุทธาผาโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ประธานกรรมการ
2. นางวิมลรัตน์ บุพศิริโรงเรียนบ้านนาน้อยกรรมการ
3. นายชัชวาล สิทธิพรหมโรงเรียนนาดีหัวภูกรรมการ
4. นางสาววิไลลักษณ์ นาทรายโรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายพัชรพงษ์ ทัดศรีโรงเรียนอุเทนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ คำหาญโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
3. นายวุฒิชัย มีระหงษ์โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่กรรมการ
4. นายรณชัย บุตรเวสโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอดุลไทย บัวชุมโรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วยประธานกรรมการ
2. นายดิเรก ภาโสมโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นางสาวจินตนา จ่าเห็มโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อกรรมการ
4. นางสาวไอลัดดา วัดแน่คำโรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอดุลไทย บัวชุมโรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วยประธานกรรมการ
2. นายดิเรก ภาโสมโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นางสาวจินตนา จ่าเห็มโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อกรรมการ
4. นางสาวไอลัดดา วัดแน่คำโรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางอัมพร คันทักษ์โรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
2. นางสาวนันธิดา บัวสายโรงเรียนบ้านท่าอุเทนกรรมการ
3. นายพิณโย อินธิโคตรโรงเรียนบ้านอ้อหวังหมากเห็บกรรมการ
4. นายอธิวัฒน์ ประกิ่งโรงเรียนบ้านอูนนากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางรุ้งนภา พลสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่าพันโฮงกรรมการ
2. นางอรทัย ทีสุกะโรงเรียนบ้านดอนแดง(ศรีสงคราม)กรรมการ
3. นางวิลาวัณย์ เคนไชยวงศ์โรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
4. นายอัจฉริยพงศ์ ราชปัญญาโรงเรียนบ้านโพนก่อกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสุขใจ แก้วใสโรงเรียนบ้านนาเขกรรมการ
2. นายวาริช อ้อยรักษาโรงเรียนบุมชนประสานมิตรกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ นิวงษาโรงเรียนบ้านแพงสะพังกรรมการ
4. นางบังอร ประพัสรางค์โรงเรียนบ้านโพนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางจารุทัศน์ ไหลอุดีโรงเรียนชุมชนประสานมิตรกรรมการ
2. นางมนชยา โพธิ์จันทร์โรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
3. นางสุกัลยา จันทาโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกราม โทรัตน์โรงเรียนบ้านข้วางคลีชูชาติกรรมการ
5. นายเสกสรร พิณยงค์โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางนิดา โมทำโรงเรียนบ้านนาหนองหวายกรรมการ
2. นายกรุงไทย สุรินทะโรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติกรรมการ
3. นายนฤดล อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
4. นางอุบลเพชร สิทธิรักษ์โรงเรียนบ้านเวินพระบาทกรรมการ
5. นางอัญชลินทร์ สิทธิโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางนิดา โมทำโรงเรียนบ้านนาหนองหวายกรรมการ
2. นายกรุงไทย สุริทะโรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติกรรมการ
3. นายนฤดล อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
4. นางอุบลเพชร สิทธิรักษ์โรงเรียนบ้านเวินพระบาทกรรมการ
5. นางอัญชลินทร์ สิทธิโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ บรรเทาทุกข์โรงเรียนบ้านอูนยางคำกรรมการ
2. นางสาวกมลรัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
3. นางสาวศสิพิมพ์ ศรีเพียรชัยโรงเรียนบ้านนาเขกรรมการ
4. นางภัสวรรณ ริเวราโรงเรียนบ้านนาดีวิทยากรรมการ
5. นางรุ้งณพัชร์ มุ่งหมายโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางชวัลพัชร์ ทองลาภโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
2. นายเสกสรร พิณยงค์โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่กรรมการ
3. นางจิราพรรณ์ คะษาวงศ์โรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
4. นางบังอร ประพัสรางค์โรงเรียนบ้านโพนกรรมการ
5. นางจารุณี อภัยโสโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายนิรันดร์ นาวงหาโรงเรียนบ้านหนองนางเลิงกรรมการ
2. นางนงรักษ์ นามเสาร์โรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
3. นางสาวครารมทิพย์ ราชบัณฑิตโรงเรียนบ้านโพนเพ็กกรรมการ
4. นางสาวนภาลัย คำชนะโรงเรียนนาชุมใหม่นิรมิตกรรมการ
5. นางสาวนราทิพย์ พันธุ์ไชยโรงเรียนอุเทนวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายสมเพท วงษาเนาว์โรงเรียนบ้านนาน้อยกรรมการ
2. นางนันทิกา พรเพชรโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางสาวสุมนา อุดมโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
4. นางฉันทนา ไชยต้นเทือกโรงเรียนบ้านสามัคคีกรรมการ
5. นายวราวิทย์ คะษาวงศ์โรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอภิรักษ์ สิทธิโรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเพียร มะละกาโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
3. นายบรรจง เอกจักรแก้วโรงเรียนบ้านนานอกรรมการ
4. นางสาวกัญญาณี การุนโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางสาววริศรา ประกิ่งโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายธนู แดงวิเศษโรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
2. นายทินกร วงศ์พัฒน์โรงเรียนบ้านดงขวางกรรมการ
3. นายทองทับ ขันอ่อนโรงเรียนบ้านดอนปอหนองโองกรรมการ
4. นายเปรมปรี ลิภาโรงเรียนนาคูณน้อยหนองหัววัวกรรมการ
5. นายศรีสุวรรณ สุขวิพัฒน์โรงเรียนบ้านโพนกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ัพันตรีเดชา คัณทักษ์โรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
2. ว่าที่ัพันตรีจำเริญ นครไทยโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นางสาวสุภผล ไชยพันธ์โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่กรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์ อุสาพรหมโรงเรียนบ้านอูนนากรรมการ
5. นางวิลาวรรณ ไตรยะถาโรงเรียนบ้านแพงสะพังกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย สุวรรณมาโจนักวิชาการศึกษา สพป.นพ.2กรรมการ
2. นางสุนันทา ฮมแสนครูโรงเีรียนบ้านชัยมงคลกรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง พันพั่วครูโรงเีรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางพิสมัย สุวรรณมาโจนักวิชาการศึกษา สพป.นพ.2กรรมการ
2. นางสุนันทา ฮมแสนครูโรงเีรียนบ้านชัยมงคลกรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง พันพั่วครูโรงเีรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายประทวน ศิริเดชไชยวงศ์ผู้อำนวยการโรงเีรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ วาตานาเบ้ครูโรงเีรียนบ้านนาโพธิ์(บ้านแพง)กรรมการ
3. นางประกอบ คำชนะครูโรงเีรียนบ้านดอนแดง(นาหว้า)กรรมการ
4. นางสุทิน โมยะครูโรงเีรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์)กรรมการ
5. นายบัญชี ถำวาปีครูโรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อยกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายขวัญพล แก่นท้าวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
2. นางสาวสนิท ผาลีครูโรงเรียนบ้านหัวหาดกรรมการ
3. นายทองทับ ขันอ่อนครูโรงเีรียนบ้านดอนปอหนองโองกรรมการ
4. นางสาวปาณิสสา โกษาแสงครูโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
5. นายสุริยา ป้องหลักคำครูโรงเรียนบ้านหนองผักหมนาหมากแงวกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายบรรจง ภูกิ่งหินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากทวยกรรมการ
2. นางกัลยา เสนาสีครูโรงเรียนบ้านนาข่าท่ากรรมการ
3. นางสาววัฒนา บุญกอครูโรงเีรียนบ้านเหล่าศรีโหน่เหน่กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายบรรจง ภูกิ่งหินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากทวยกรรมการ
2. นางกัลยา เสนาสีครูโรงเรียนบ้านนาข่าท่ากรรมการ
3. นางสาววัฒนา บุญกอครูโรงเีรียนบ้านเหล่าศรีโหน่เหน่กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ผู้อำนวยการโรงเีรียนบ้านท่าอุเทนกรรมการ
2. นายสุจินต์ บุตรโคษาครูโรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่กรรมการ
3. นางศิริพรรณ แก้วสุดครูโรงเรียนบ้านคำนกกกกรรมการ
4. นางนันทิญา คะปัญญาครูโรงเรียนบ้านเซียงเซากรรมการ
5. นางธนากร วันนาครูโรงเรียนบ้านดอนพะธายกรรมการ
6. นายธนู นาโควงค์ครูโรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อยกรรมการ
7. นางสาวขนิษฐา ไกยเทียมครูโรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
8. นางสุชาดา จันทะเขตครูโรงเรียนบ้านโพนแดงกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ผู้อำนวยการโรงเีรียนบ้านท่าอุเทนกรรมการ
2. นายสุจินต์ บุตรโคษาครูโรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่กรรมการ
3. นางศิริพรรณ แก้วสุดครูโรงเรียนบ้านคำนกกกกรรมการ
4. นางนันทิญา คะปัญญาครูโรงเรียนบ้านเซียงเซากรรมการ
5. นางธนากร วันนาครูโรงเรียนบ้านดอนพะธายกรรมการ
6. นายธนู นาโควงค์ครูโรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อยกรรมการ
7. นางสาวขนิษฐา ไกยเทียมครูโรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
8. นางสุชาดา จันทะเขตครูโรงเรียนบ้านโพนแดงกรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายชูชาติ นามเสารธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบาท้าวกรรมการ
2. นางคตินันท์ ยามีครูโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
3. นางวราภรณ์ งามสนิทครูโรงเีรียนบ้านดอนแดง(ศรีสงคราม)กรรมการ
4. นางปราณี ท้าวกลางครูโรงเรียนชุมชนประสานมิตรกรรมการ
5. นายสุทิน นันวิสุครูโรงเรียนบ้านดอนสะฝางกรรมการ
6. นางสาวพิสมัย ผงศรีอักครูโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
7. นายแสงชัย สุดแสงครูโรงเรียนบ้านชัยมงคลกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ นามเสาร์โรงเรียนบ้านหนองบาท้าวกรรมการ
2. นางคตินันท์ ยามีโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
3. นางวราภรณ์ งามสนิทโรงเรียนบ้านดอนแดง(ศรีสงคราม)กรรมการ
4. นางปราณี ท้าวกลางโรงเรียนชุมชนประสานมิตรกรรมการ
5. นายสุทิน นันวิสุโรงเรียนบ้านดอนสะฝางกรรมการ
6. นางสาวพิสมัย ผงศรีอักโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
7. นายแสงชัย สุดแสงโรงเรียนบ้านชัยมงคลกรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายปรีชา เดชโฮมโรงเรียนบ้านเสียววิทยากรรมการ
2. นางอิสรา พิทูลทองโรงเรียนบ้านอูนยางคำกรรมการ
3. นางเมตตา บุญยะศรีโรงเรียนบ้านปากทวยกรรมการ
4. นางสาวเพลินพิศ อุดมกันโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
5. นางจุฑามาศ ยอดสะอึโรงเรียนบ้านโพนก่อ(ศรีสงคราม)กรรมการ
6. นายนิรันดร์ ผมไผโรงเรียนบ้านนานอกรรมการ
7. นางแววตา เดชขันธ์โรงเรียนบ้านดงวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายปรีชา เดชโฮมโรงเรียนบ้านเสียววิทยากรรมการ
2. นายอิสรา พิทูลทองโรงเรียนบ้านอูนยางคำกรรมการ
3. นางเมตตา บุญยะศรีโรงเรียนบ้านปากทวยกรรมการ
4. นางสาวเพลินพิศ อุดมกันโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
5. นางจุฑามาศ ยอดสะอึโรงเรียนบ้านโพนก่อ(ศรีสงคราม)กรรมการ
6. นายนิรันดร์ ผมไผโรงเรียนบ้านนานอกรรมการ
7. นางสาวแววตา เดชขันธ์โรงเรียนบ้านดงวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายดวงจันทร์ อัคติโรงเรียนบ้านโพนสว่างกรรมการ
2. นางศิวาพร สีโยโรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
3. นายทินกร ชินโคตรโรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัวกรรมการ
4. นางประคองขวัญ วันดีโรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการ
5. นายรังสรรค์ บุตรศาสตร์โรงเรียนเพียงหลวง10กรรมการ
6. นายมนต์ชัย พันนาดีโรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่กรรมการ
7. นางสาวปรัศนี แก้วอ่อนขวาโรงเรียนบ้านคำนกกกกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายดวงจันทร์ อัคติโรงเรียนบ้านโพนสว่างกรรมการ
2. นางศิวาพร สีโยโรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
3. นางทินกร ชินโคตรโรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัวกรรมการ
4. นางประคองขวัญ วันดีโรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการ
5. นายรังสรรค์ บุตรศาสตร์โรงเรียนเพียงหลวง10กรรมการ
6. นายมนต์ชัย พันนาดีโรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่กรรมการ
7. นางสาวปรัศนี แก้วอ่อนขวาโรงเรียนบ้านคำนกกกกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสุริยา วะชุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนถ่อนโคกกลางวิทยากรรมการ
2. นายวิจลน์ โกษาแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
3. นางดาราเด่น นครไทยครูโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นายสินสมุทร สินธุศิริครูโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
5. นายพรพิเชษฐ์ เมืองมุงคุณครูโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
6. นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้วศึกษานิเทศก์สพป.นพ.2กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายอภิสิทธิ์ อุคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพธิ์กรรมการ
2. นายเรืองกิตต์ วะชุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุดกรรมการ
3. นายณัชพณ อ้อยรักษาครูโรงเีรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ กาฬหว้าครูโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายศักดิ์ดา เสนาสีครูโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
6. นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้วศึกษานิเทศก์สพป.นพ.2กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายสุริยา วะชุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนถ่อนโคกกลางวิทยากรรมการ
2. นายวิจลน์ โกษาแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
3. นางดาราเด่น นครไทยครูโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นายสินสมุทร สินธุศิริครูโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
5. นายพรพิเชษฐ์ เมืองมุงคุณครูโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
6. นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้วศึกษานิเทศก์สพป.นพ.2กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายอภิสิทธิ์ อุคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพธิ์กรรมการ
2. นายเรืองกิตต์ วะชุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุดกรรมการ
3. นายณัชพณ อ้อยรักษาครูโรงเีรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ กาฬหว้าครูโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายศักดิ์ดา เสนาสีครูโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
6. นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้วศึกษานิเทศก์สพป.นพ.2กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายสุริยา วะชุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนถ่อนโคกกลางวิทยากรรมการ
2. นายวิจลน์ โกษาแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
3. นางดาราเด่น นครไทยครูโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นายสินสมุทร สินธุศิริครูโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
5. นายพรพิเชษฐ์ เมืองมุงคุณครูโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
6. นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้วศึกษานิเทศก์สพป.นพ.2กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายอภิสิทธิ์ อุคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพธิ์กรรมการ
2. นายเรืองกิตต์ วะชุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุดกรรมการ
3. นายณัชพณ อ้อยรักษาครูโรงเีรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ กาฬหว้าครูโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายศักดิ์ดา เสนาสีครูโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
6. นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้วศึกษานิเทศก์สพป.นพ.2กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายสุริยา วะชุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนถ่อนโคกกลางวิทยากรรมการ
2. นายวิจลน์ โกษาแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
3. นางดาราเด่น นครไทยครูโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นายสินสมุทร สินธุศิริครูโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
5. นายพรพิเชษฐ์ เมืองมุงคุณครูโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
6. นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้วศึกษานิเทศก์สพป.นพ.2กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายอภิสิทธิ์ อุคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพธิ์กรรมการ
2. นายเรืองกิตต์ วะชุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุดกรรมการ
3. นายณัชพณ อ้อยรักษาครูโรงเีรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ กาฬหว้าครูโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายศักดิ์ดา เสนาสีครูโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
6. นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้วศึกษานิเทศก์สพป.นพ.2กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสุริยา วะชุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนถ่อนโคกกลางวิทยากรรมการ
2. นายเรืองกิตต์ วะชุมผู้อำนวยการโรงเีรียนบ้านงิ้วสร้างแก้วกรรมการ
3. นายวิจลน์ โกษาแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
4. นายศักดิ์ดา เสนาสีครูโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ กาฬหว้าครูโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
6. นางดาราเด่น นครไทยครูโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
7. นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้วศึกษานิเทศก์สพป.นพ.2กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางเรือนแก้ว โกษาแสงโรงเรียนบ้านสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางวิภาดา ยศทองโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นางศุภางค์ศรี ชัยมาโยโรงเรียนชุมชนนางัวกรรมการ
4. นางนันทิยา บุตรสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการ
5. นางสายสุดา สุขวิพัฒน์โรงเรียนอุเทนวิทยาคารกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาววรรณธิดา วงศ์ษาจันทร์โรงเรียนบ้านโพนจานประธานกรรมการ
2. นางสิริลักษณ์ พรมจันทร์โรงเรียนบ้านดอนติ้วกรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ แพงวงษ์โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางสาวนาถฤดี จันปุ่มโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางยาใจ เดชขันธ์โรงเรียนบ้านดอนศาลาประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ปัญญาบุตรโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
3. นางสาวดรุณี อนุญาหงษ์โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติกรรมการ
4. นางชลธิชา ติยะบุตรโรงเรียนนาจานกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกษิรา พรเตชาวัชร์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วประธานกรรมการ
2. นางประไพศรี วัฒนพงษ์ชัยโรงเรียนบ้านนาคำ (ศรี)กรรมการ
3. นางรำเพย ขวัญเอกพงศ์โรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกษิรา พรเตชาวัชร์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วประธานกรรมการ
2. นางประไพศรี วัฒนพงษ์ชัยโรงเรียนบ้านนาคำ (ศรี)กรรมการ
3. นางรำเพย ขวัญเอกพงศ์โรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกษิรา พรเตชาวัชร์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วประธานกรรมการ
2. นางประไพศรี วัฒนพงษ์ชัยโรงเรียนบ้านนาคำ (ศรี)กรรมการ
3. นางรำเพย ขวัญเอกพงศ์โรงเรียนบ้า้นภูกระแตกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางกษิรา พรเตชาวัชร์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วประธานกรรมการ
2. นางประไพศรี วัฒนพงษ์ชัยโรงเรียนบ้านนาคำ (ศรี)กรรมการ
3. นางรำเพย ขวัญเอกพงศ์โรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกษิรา พรเตชาวัชร์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วประธานกรรมการ
2. นางประไพศรี วัฒนพงษ์ชัยโรงเรียนบ้านนาคำ(ศรี)กรรมการ
3. นางรำเพย ขวัญเอกพงศ์โรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางธาริณี เกษมสินธ์โรงเรียนบ้านท่าจำปากรรมการ
2. นางเทียมจันทร์ อุปพงษ์โรงเรียนบ้านหนองบาท้าวกรรมการ
3. นางศุภางค์ศรี ชัยมาโยโรงเรียนชุมชนนางัวกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางธาริณี เกษมสินธ์โรงเรียนบ้านท่าจำปากรรมการ
2. นางเทียมจันทร์ อุปพงศ์โรงเรียนบ้านหนองบาท้าวกรรมการ
3. นางศุภางค์ศรี ชัยมาโยโรงเรียนชุมชนนางัวกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางธาริณี เกษมสินธ์โรงเรียนบ้านท่าจำปากรรมการ
2. นางเทียมจันทร์ อุปพงษ์โรงเรียนบ้านหนองบาท้าวกรรมการ
3. นางศุภางค์ศรี ชัยมาโยโรงเรียนชุมชนนางัวกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอุบลวรรณ เวียงอินทร์โรงเรียนชุชนบ้านสามผงกรรมการ
2. นายสมใจ พิมพ์ภาโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นางสาวพรรนิภา วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางอุบลวรรณ เวียงอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านสามผงกรรมการ
2. นายสมใจ พิมพ์ภาโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นางสาวพรรนิภา วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจารุวรรณ กิติศรีวรพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วประธานกรรมการ
2. นางอารียา อุดมกันโรงเรียนบ้านดอนสะฝางกรรมการ
3. นางชลิตา ฉลาดเขียวโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจารุวรรณ กิติศรีวรพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วประธานกรรมการ
2. นางอารียา อุดมกันโรงเรียนบ้านดอนสะฝางกรรมการ
3. นางชลิตา ฉลาดเขียวโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวงษ์ใส เตโซสพป.นพ.2ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านหาดแพงกรรมการ
3. นางพิสมัย สุวรรณมาโจสพป.นพ.2กรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเชียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นายชูชาติ สุทธิสารสพป.นพ.2กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเชียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นายชูชาติ สุทธิสารสพป.นพ.2กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นายชูชาติ สุทธิสารสพป.นพ.2กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นายชูชาติ สุทธิสารสพป.นพ.2กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นายชูชาติ สุทธิสารสพป.นพ.2กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวงษ์ใส เตโซสพป.นพ.2ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านหาดแพงกรรมการ
3. นางพิสมัย สุวรรณมาโจสพป.นพ.2กรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวงษ์ใส เตโซสพป.นพ.2ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านหาดแพงกรรมการ
3. นางพิสมัย สุวรรณมาโจสพป.นพ.2กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวงษ์ใส เตโซสพป.นพ.2ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านหาดแพงกรรมการ
3. นางพิสมัย สุวรรณมาโจสพป.นพ.2กรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวงษ์ใส เตโซสพป.นพ.2ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านหาดแพงกรรมการ
3. นางพิสมัย สุวรรณมาโจสพป.นพ.2กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมมิตร ไชยมงโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช ศรีลังกาโรงเรียนบ้านห้วยพระกรรมการ
3. นางวัชรี แจ้งไชยโรงเรียนบ้านจอมศรีกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญทัน แต้มกลางโรงเรียนบ้านโพนจานประธานกรรมการ
2. นางบังอร จันทะโมโรงเรียนบ้านดอนติ้วกรรมการ
3. นางสาวชลธิดา กุลบุตรสพป.นพ.2กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายณัฐพล อัมรัตน์โรงเรียนบ้านแพงสระพังประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา สาสอนโรงเรียนบ้านพืชผลกรรมการ
3. นางลลิตา คำชนะโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายณัฐพล อัมรัตน์โรงเรียนบ้านแพงสระพังประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา สาสอนโรงเรียนบ้านพืชผลกรรมการ
3. นางลลิตา คำชนะโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญทัน แต้มกลางโรงเรียนบ้านโพนจานประธานกรรมการ
2. นางบังอร จันทะโมโรงเรียนบ้านดอนติ้วกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา กุลบุตรสพป.นพ.2กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวบุษรา ดวงปรีชาโรงเรียนบ้านแก้วปัดโปร่งประธานกรรมการ
2. นางชีวรัตน์ ติยะบุตรโรงเรียนบ้านป่าหว่านกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ ทีสุกะสพป.นพ.2กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวบุษรา ดวงปรีชาโรงเรียนบ้านแก้วปัดโปร่งประธานกรรมการ
2. นางชีวรัตน์ ติยะบุตรโรงเรียนบ้านป่าหวานกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ ทีสุกะสพป.นพ.2กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญธรรม แก้วก่าโรงเรียนบ้านเสาเล้าประธานกรรมการ
2. นางนิตยา แสนสิทธฺ์โรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
3. นางสาวชลดา กุลบุตรสพป.นพ.2กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญธรรม แก้วก่าโรงเรียนบ้านเสาเล้าประธานกรรมการ
2. นางนิตยา แสนสิทธฺ์โรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
3. นางศันสนีย์ ชูแหวนสพป.นพ.2กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อดุลไทย บัวชุม สายันต์ โชติวังโส ดิเรก ภาโสม วุฒิพงษ์ ฮาบพนม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]