หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ณ .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 26 - 29 เดือน .สิงหาคม พ.ศ.2556

[ ทั้งหมด   23 ส.ค. 2556   26 ส.ค. 2556   27 ส.ค. 2556   28 ส.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 28 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ อาคารพวงชมพู ห้อง ป.2/1 28 ส.ค. 2556 09.00
2 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ อาคารพวงชมพู ห้อง ป.1/1 28 ส.ค. 2556 09.00
3 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ อาคารพวงชมพู ห้อง ป.1/2 28 ส.ค. 2556 09.00
4 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ อาคารกระดังงา ห้อง ดนตรี 28 ส.ค. 2556 09.00
5 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ อาคารพวงชมพู ห้อง ป.2/2 28 ส.ค. 2556 09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารสติ ห้อง ป.6/1 28 ส.ค. 2556 09.00
2 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า บริเวณเวทีมวย 28 ส.ค. 2556 09.00
3 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า บริเวณเวทีมวย 28 ส.ค. 2556 09.00
4 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง คอมพิวเตอร์ 28 ส.ค. 2556 13.00
5 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารสติ ห้อง ป.6/2 28 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 28 ส.ค. 2556 09.00
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า บริเวณเวทีมวย 28 ส.ค. 2556 09.00
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า บริเวณเวทีมวย 28 ส.ค. 2556 09.00
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารเอนกประสงค์ 28 ส.ค. 2556 09.00
5 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า บริเวณเวทีมวย 28 ส.ค. 2556 09.00
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ 28 ส.ค. 2556 09.00
7 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ 28 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารปัญญา ห้อง ประชุมลูกหว้า 28 ส.ค. 2556 09.00
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า บริเวณเวทีมวย 28 ส.ค. 2556 09.00
3 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารอเนกประสงค์ 28 ส.ค. 2556 09.00
4 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารอเนกประสงค์ 28 ส.ค. 2556 09.00
5 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารสมาธิ ห้อง เวทีอนุบาล 28 ส.ค. 2556 09.00
6 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารวิริยะ ห้อง สังคมศึกษา 28 ส.ค. 2556 09.00
7 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารปัญญา ห้อง ประชุมเกียรติยศ 28 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารเอนกประสงค์ 28 ส.ค. 2556 09.00
2 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารสติ ห้อง ป.4/2 28 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารมัฆวาน ห้อง แคนทอง 28 ส.ค. 2556 09.00
2 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารมัฆวาน ห้อง แคนทอง 28 ส.ค. 2556 09.00
3 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารมัฆวาน ห้อง แคนทอง 28 ส.ค. 2556 13.00
4 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารมัฆวาน ห้อง แคนทอง 28 ส.ค. 2556 11.00
5 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารมัฆวาน ห้อง แคนทอง 28 ส.ค. 2556 14.30
6 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารจิตตะ ห้อง ห้องสมุด 28 ส.ค. 2556 09.00
7 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารจิตตะ ห้อง ห้องสมุด 28 ส.ค. 2556 09.00
8 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารเอนกประสงค์(เวทีกลาง) 28 ส.ค. 2556 09.00
9 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารเอนกประสงค์(เวทีกลาง) 28 ส.ค. 2556 10.00
10 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารเอนกประสงค์(เวทีกลาง) 28 ส.ค. 2556 11.00
11 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารเอนกประสงค์(เวทีกลาง) 28 ส.ค. 2556 13.00
12 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารเอนกประสงค์(เวทีกลาง) 28 ส.ค. 2556 14.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาคารแสงตะวัน ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 28 ส.ค. 2556 09.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาคารแสงตะวัน ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 28 ส.ค. 2556 09.00
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาคารแสงตะวัน ห้อง ใต้ถุนอาคาร 28 ส.ค. 2556 09.00
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาคารอินทรีย์แดง ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 28 ส.ค. 2556 09.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาคารแสงตะวัน ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 28 ส.ค. 2556 09.00
6 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร เต้นท์ลานหน้าเสาธง 28 ส.ค. 2556 09.00
7 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร เต้นท์ลานหน้าเสาธง 28 ส.ค. 2556 09.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร โรงอาหาร 28 ส.ค. 2556 09.00
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาคารแสงตะวัน ห้อง จริยธรรม 28 ส.ค. 2556 09.00
10 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง คอมพิวเตอร์ 28 ส.ค. 2556 09.00
11 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ภาษาไทย 28 ส.ค. 2556 09.00
12 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง คอมพิวเตอร์ 28 ส.ค. 2556 09.00
13 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง คอมพิวเตอร์ 28 ส.ค. 2556 09.00
14 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง คอมพิวเตอร์ 28 ส.ค. 2556 13.00
15 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง คอมพิวเตอร์ 28 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาคารประดู่งาม ห้อง ม.1/1 28 ส.ค. 2556 09.00
2 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาคารประดู่งาม ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 28 ส.ค. 2556 09.00
3 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาคารประดู่งาม ห้อง นาฏศิลป์ 28 ส.ค. 2556 09.00
4 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาคารประดู่งาม ห้อง ม.2/1 28 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ สนามฟุตบอล 28 ส.ค. 2556 09.00
2 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ อาคารกันเกรา ห้อง ป.5,6 28 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนนางัว อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 2/2 28 ส.ค. 2556 09.00
2 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนนางัว อนุบาล ห้อง อนุบาล ๒/๒ 28 ส.ค. 2556 09.00
3 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนนางัว อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 2/2 28 ส.ค. 2556 09.00
4 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนางัว อนุบาล ห้อง อนุบาล 2/2 28 ส.ค. 2556 09.00
5 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนางัว อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 2/2 28 ส.ค. 2556 09.00
6 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนชุมชนนางัว อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1/2 28 ส.ค. 2556 09.00
7 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนชุมชนนางัว อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1/2 28 ส.ค. 2556 09.00
8 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนนางัว อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1/2 28 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนนางัว อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1/1 28 ส.ค. 2556 09.00
2 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนางัว อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1/1 28 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนชุมชนนางัว ห้อง พระพุทธศาสนา 28 ส.ค. 2556 09.00
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนชุมชนนางัว ห้อง ห้องพระพุทธศาสนา 28 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 151 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนชุมชนนางัว ลานกีฬาสวนสาธารณะนางัว 28 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนนางัว โรงอาหาร 28 ส.ค. 2556 09.00
2 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนนางัว โรงอาหาร 28 ส.ค. 2556 09.00
3 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนนางัว โรงอาหาร 28 ส.ค. 2556 09.00
4 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนางัว โรงอาหาร 28 ส.ค. 2556 09.00
5 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนนางัว โรงอาหาร 28 ส.ค. 2556 09.00
6 266 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนนางัว ลานกีฬาสวนสาธารณะนางัว 28 ส.ค. 2556 09.00
7 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนชุมชนนางัว ลานกีฬาสวนสาธารณะนางัว 28 ส.ค. 2556 09.00
8 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนชุมชนนางัว ลานกีฬาสวนสาธารณะนางัว 28 ส.ค. 2556 09.00
9 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนนางัว ลานกีฬาสวนสาธารณะนางัว 28 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนชุมชนนางัว โรงรถ 28 ส.ค. 2556 09.00
2 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนชุมชนนางัว ลานหน้าอาคารอนุบาล 28 ส.ค. 2556 09.00
3 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนชุมชนนางัว อาคารอเนกประสงค์ 28 ส.ค. 2556 09.00
4 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนชุมชนนางัว อาคารอเนกประสงค์ 28 ส.ค. 2556 09.00
5 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนชุมชนนางัว ลานหน้าอาคารอนุบาล 28 ส.ค. 2556 09.00
6 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนชุมชนนางัว ห้องคอมพิวเตอร์ 28 ส.ค. 2556 09.00
7 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนชุมชนนางัว ห้องคอมพิวเตอร์ 28 ส.ค. 2556 09.00
8 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนชุมชนนางัว ข้างอาคารอเนกประสงค์ 28 ส.ค. 2556 09.00
9 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนชุมชนนางัว ข้างอาคารอเนกประสงค์ 28 ส.ค. 2556 09.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อดุลไทย บัวชุม สายันต์ โชติวังโส ดิเรก ภาโสม วุฒิพงษ์ ฮาบพนม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]