หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ณ .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 26 - 29 เดือน .สิงหาคม พ.ศ.2556

[ ทั้งหมด   23 ส.ค. 2556   26 ส.ค. 2556   27 ส.ค. 2556   28 ส.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 27 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ อาคารพวงชมพู ห้อง ป.2/1 27 ส.ค. 2556 09.00
2 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ อาคารพวงชมพู ห้อง ป.1/1 27 ส.ค. 2556 09.00
3 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ อาคารพวงชมพู ห้อง ป.1/2 27 ส.ค. 2556 09.00
4 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ อาคารพวงชมพู ห้อง ป.2/2 27 ส.ค. 2556 09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารสติ ห้อง ป.6/1 27 ส.ค. 2556 09.00
2 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาหว้า บริเวณเวทีมวย 27 ส.ค. 2556 09.00
3 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาหว้า บริเวณเวทีมวย 27 ส.ค. 2556 09.00
4 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง คอมพิวเตอร์ 27 ส.ค. 2556 13.00
5 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารสติ ห้อง ป.6/2 27 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 27 ส.ค. 2556 09.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาหว้า บริเวณเวทีมวย 27 ส.ค. 2556 09.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาหว้า บริเวณเวทีมวย 27 ส.ค. 2556 09.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารเอนกประสงค์ 27 ส.ค. 2556 09.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาหว้า บริเวณเวทีมวย 27 ส.ค. 2556 09.00
6 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ 27 ส.ค. 2556 09.00
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ 27 ส.ค. 2556 09.00
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ 27 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารปัญญา ห้อง ประชุมลูกหว้า 27 ส.ค. 2556 09.00
2 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาหว้า บริเวณเวทีมวย 27 ส.ค. 2556 09.00
3 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารสติ ห้อง ป.4/3 27 ส.ค. 2556 09.00
4 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารสติ ห้อง ป.4/3 27 ส.ค. 2556 11.00
5 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารสมาธิ ห้อง เวทีอนุบาล 27 ส.ค. 2556 09.00
6 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารวิริยะ ห้อง สังคมศึกษา 27 ส.ค. 2556 09.00
7 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารปัญญา ห้อง ประชุมเกียรติยศ 27 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารเอนกประสงค์ 27 ส.ค. 2556 09.00
2 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารสติ ห้อง ป.4/2 27 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนางัว อาคารเอนกประสงค์ (ด้านซ้าย) 27 ส.ค. 2556 09.00
2 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนางัว อาคารเอนกประสงค์ (ด้านขวา) 27 ส.ค. 2556 09.00
3 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนนางัว อาคารสัตบรรณ ห้อง ป.1/1 27 ส.ค. 2556 09.00
4 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนนางัว อาคารสัตบรรณ ห้อง ป.1/2 27 ส.ค. 2556 09.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนางัว อาคารสัตบรรณ ห้อง ป.2/1 27 ส.ค. 2556 09.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนางัว อาคารสัตบรรณ ห้อง ป.2/2 27 ส.ค. 2556 09.00
7 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารจิตตะ ห้อง ห้องสมุด 27 ส.ค. 2556 09.00
8 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารพิทยา ห้อง ห้องวทย์ 27 ส.ค. 2556 09.00
9 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารมัฆวาน ห้อง วัฒนธรรม 27 ส.ค. 2556 09.00
10 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารพิทยา(ใต้ถุนอาคาร) 27 ส.ค. 2556 09.00
11 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารพิทยา(ใต้ถุนอาคาร) 27 ส.ค. 2556 09.00
12 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารเอนกประสงค์(เวทีกลาง) 27 ส.ค. 2556 10.30
13 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารเอนกประสงค์(เวทีกลาง) 27 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาคารแสงตะวัน ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 27 ส.ค. 2556 09.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาคารแสงตะวัน ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 27 ส.ค. 2556 09.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาคารแสงตะวัน ห้อง ใต้ถุนอาคาร 27 ส.ค. 2556 09.00
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาคารอินทรีย์แดง ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 27 ส.ค. 2556 09.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาคารแสงตะวัน ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 27 ส.ค. 2556 09.00
6 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง คอมพิวเตอร์ 27 ส.ค. 2556 09.00
7 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร เต้นท์ลานหน้าเสาธง 27 ส.ค. 2556 09.00
8 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร เต้นท์ลานหน้าเสาธง 27 ส.ค. 2556 09.00
9 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร โรงอาหาร 27 ส.ค. 2556 09.00
10 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาคารแสงตะวัน ห้อง จริยธรรม 27 ส.ค. 2556 09.00
11 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง คอมพิวเตอร์ 27 ส.ค. 2556 09.00
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง คอมพิวเตอร์ 27 ส.ค. 2556 13.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาคารประดู่งาม ห้อง ม.1/1 27 ส.ค. 2556 09.00
2 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาคารประดู่งาม ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 27 ส.ค. 2556 09.00
3 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาคารประดู่งาม ห้อง ม.2/1 27 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ สนามฟุตบอล 27 ส.ค. 2556 09.00
2 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ อาคารกันเกรา ห้อง ป.5,6 27 ส.ค. 2556 09.00
3 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาคารประดู่งาม ห้อง ภาษาอังกฤษ 27 ส.ค. 2556 09.00
4 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ อาคารกันเกรา ห้อง ป.4 27 ส.ค. 2556 09.00
5 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง ภาษาไทย 27 ส.ค. 2556 09.00
6 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ อาคารกันเกรา ห้อง ป.3 27 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 723 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารวิมังสา ห้อง ดนตรี 27 ส.ค. 2556 09.00
2 724 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารวิมังสา ห้อง ดนตรี 27 ส.ค. 2556 10.30
3 727 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารวิมังสา ห้อง ดนตรี 27 ส.ค. 2556 13.00
4 728 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารวิมังสา ห้อง ดนตรี 27 ส.ค. 2556 15.00
5 731 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารเอนกประสงค์(เวทีกลาง) 27 ส.ค. 2556 13.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อดุลไทย บัวชุม สายันต์ โชติวังโส ดิเรก ภาโสม วุฒิพงษ์ ฮาบพนม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]