หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ณ .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 26 - 29 เดือน .สิงหาคม พ.ศ.2556

[ ทั้งหมด   23 ส.ค. 2556   26 ส.ค. 2556   27 ส.ค. 2556   28 ส.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 26 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ อาคารพวงชมพู ห้อง ป.2/1 26 ส.ค. 2556 09.00
2 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ อาคารพวงชมพู ห้อง ป.1/1 26 ส.ค. 2556 09.00
3 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ อาคารพวงชมพู ห้อง ป.1/2 26 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารสติ ห้อง ป.6/1 26 ส.ค. 2556 09.00
2 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารสติ ห้อง ป.6/2 26 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารปัญญา ห้อง ประชุมลูกหว้า 26 ส.ค. 2556 09.00
2 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า บริเวณเวทีมวย 26 ส.ค. 2556 09.00
3 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารสมาธิ ห้อง เวทีอนุบาล 26 ส.ค. 2556 09.00
4 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารวิริยะ ห้อง สังคมศึกษา 26 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารอเนกประสงค์ 26 ส.ค. 2556 11.00
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารอเนกประสงค์ 26 ส.ค. 2556 10.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนนางัว อาคารสัตบรรณ ห้อง ป.2/1 26 ส.ค. 2556 09.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนนางัว อาคารสัตบรรณ ห้อง ป.2/2 26 ส.ค. 2556 09.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนางัว อาคารสัตบรรณ ห้อง ป.1/1 26 ส.ค. 2556 09.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนนางัว อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ป.6/1 26 ส.ค. 2556 09.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนนางัว อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ป.3/2 26 ส.ค. 2556 09.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนางัว อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ป.6/2 26 ส.ค. 2556 09.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนนางัว อาคารเอนกประสงค์(ด้านซ้าย) 26 ส.ค. 2556 09.00
8 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนนางัว อาคารเอนกประสงค์(ด้านขวา) 26 ส.ค. 2556 09.00
9 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนางัว เต้นท์สนามวอลเลย์บอล 26 ส.ค. 2556 09.00
10 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารพิทยา ห้อง ป.4/1 26 ส.ค. 2556 09.00
11 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารอเนกประสงค์ 26 ส.ค. 2556 09.00
12 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารพิทยา ห้อง ป.4/1 26 ส.ค. 2556 09.30
13 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารอเนกประสงค์ 26 ส.ค. 2556 09.00
14 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารพิทยา ห้อง ป.4/1 26 ส.ค. 2556 10.10
15 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารพิทยา ห้อง ป.4/1 26 ส.ค. 2556 11.20
16 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารพิทยา ห้อง ป.4/1 26 ส.ค. 2556 13.00
17 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารพิทยา ห้อง ป.4/1 26 ส.ค. 2556 14.00
18 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารมัฆวาน ห้อง แคนทอง 26 ส.ค. 2556 09.00
19 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารจิตตะ ห้อง ห้องสมุด 26 ส.ค. 2556 09.00
20 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารพิทยา ห้อง ห้องวิทย์ 26 ส.ค. 2556 09.00
21 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารมัฆวาน ห้อง วัฒนธรรม 26 ส.ค. 2556 09.00
22 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารพิทยา(ใต้ถุนอาคาร) 26 ส.ค. 2556 09.00
23 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารพิทยา(ใต้ถุนอาคาร) 26 ส.ค. 2556 09.00
24 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารเอนกประสงค์(เวทีกลาง) 26 ส.ค. 2556 09.00
25 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารเอนกประสงค์(เวทีกลาง) 26 ส.ค. 2556 13.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง คอมพิวเตอร์ 26 ส.ค. 2556 09.00
2 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง คอมพิวเตอร์ 26 ส.ค. 2556 13.00
3 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง คอมพิวเตอร์ 26 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาคารประดู่งาม ห้อง ม.1/1 26 ส.ค. 2556 09.00
2 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาคารมะขามคู่ ห้อง อนุบาล 1 26 ส.ค. 2556 09.00
3 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาคารมะขามคู่ ห้อง อนุบาล 1 26 ส.ค. 2556 13.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ อาคารกันเกรา (ชั้นล่าง) 26 ส.ค. 2556 09.00
2 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ ห้องสมุด 26 ส.ค. 2556 09.00
3 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ ห้องสมุด 26 ส.ค. 2556 11.00
4 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาคารประดู่งาม ห้อง ภาษาอังกฤษ 26 ส.ค. 2556 09.00
5 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ อาคารกันเกรา ห้อง ป.4 26 ส.ค. 2556 09.00
6 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง ภาษาไทย 26 ส.ค. 2556 09.00
7 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ อาคารกันเกรา ห้อง ป.3 26 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 725 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารวิมังสา ห้อง ดนตรี 26 ส.ค. 2556 09.00
2 726 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารวิมังสา ห้อง ดนตรี 26 ส.ค. 2556 10.30
3 729 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารวิมังสา ห้อง ดนตรี 26 ส.ค. 2556 13.00
4 730 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาคารวิมังสา ห้อง ดนตรี 26 ส.ค. 2556 14.30

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนนางัว อาคารจามจุรี ห้อง เตรียมอนุบาล 26 ส.ค. 2556 09.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนนางัว อาคารกันเกรา ห้อง อนุบาล1/1,1/2 26 ส.ค. 2556 09.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนนางัว อาคารกันเกรา ห้อง อนุบาล2/1,2/2 26 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อดุลไทย บัวชุม สายันต์ โชติวังโส ดิเรก ภาโสม วุฒิพงษ์ ฮาบพนม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]