รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 5-8 เดือน กันยายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองย่างซี้น 1. เด็กหญิงเอวิตรา  มูลพรม
 
1. นางเรือนเพชร  พงษ์สังข์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก 1. เด็กหญิงบุญญานุช  คล้ายบุญมี
 
1. นางสาวสารินี  วงค์ผาบุตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. เด็กหญิงประภัสสร  สงรัตน์
 
1. นางโชคดี  คำเพชรดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 1. เด็กหญิงภูริชญา   เสนาพรม
 
1. นางนารี  ไชยสี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุพนม"พนมวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงนวลจันทร์  เมตุลา
 
1. นางพนัดดา  ขวัญสุวรรณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญ 1. เด็กหญิงศุภวรรณ  อ่อนอั๊ว
 
1. นางนิตยา  ไตรยราช
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กหญิงณัฐชา  พนาจันทร์
 
1. นางณัฐริณี  พลเล็ก
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายสุรชัย  วันนาพ่อ
 
1. นางสาวอารี  ศรีนา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 1. เด็กชายสิทธิชัย  เสนจันตะ
 
1. นางวิลาวรรณ  ชัยบุญมา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคู่ 1. นางสาวภัทราวดี  วงค์ศรีชา
 
1. นางนางประเสริฐศรี  สุนทรสถิตย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงปรียาพร  ศุภนาม
2. เด็กหญิงพรธีรา  แผ่นพรหม
 
1. นางจรัสศรี   ประสิทธิสา
2. นางจริญญา  เกษมสุข
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา  ศุภราช
2. เด็กหญิงศิรินันท์  ศรีสุข
 
1. นางสาวประคองไพร  นามติราช
2. นางโชคดี  คำเพชรดี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กชายชยานันท์  รุ่งเรืองวุฒิกุล
 
1. นางนวลยงค์  สุวรรณราช
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3" 1. เด็กชายดวงฉลอง  เล
 
1. นายไพรวัลย์  คำลุน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญ 1. เด็กหญิงมินตรา  ยินดี
 
1. นายวิทยา  ตงศิริ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงค์ตามา
2. เด็กหญิงสมิตา  ลีลา
3. เด็กหญิงเกศสุดา  กองเกิด
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  พ่อชมภู
2. นางประเสริฐ  บริโปร
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 1. นางสาวธนภรณ์  โต๊ะชาลี
2. นางสาวนวลอนงค์  เชื้อตาหมื่น
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ขุมทอง
 
1. นางสาวณัฐธิดา  รักษาพล
2. นางนารีรัตน์  อินทร์ติยะ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีธน 1. เด็กชายคมสันต์  เขตนคร
2. เด็กชายอดิราช  นามราช
3. เด็กชายอัษฏาวุธ  พรมพินิจ
 
1. นายอินทนนท์  ดาวดวงน้อย
2. นายเกรียงศักดิ์  นันทะกอง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้ง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   บุญเมือง
2. เด็กหญิงอารีรัตน์   ปาลือสี
3. เด็กหญิงไอริน   บุญลือ
 
1. นางรุจิรา   คำสงค์
2. นางสาวอรอนงค์   แสนคำ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กชายทินภัทร  วาจนสุนทร
2. เด็กชายเอกโชติ  สกุลคู
 
1. นายสมพงค์  อภิวัฒนานุกูล
2. นางอัญชลา  โชติวุฒิเดชา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายกฤษดา  พ่อนามแดง
2. เด็กชายอนุรักษ์  ชุมปลา
 
1. นางรัตนา  บุญพามา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายปวรุตม์  ไชโย
 
1. นายบัณฑิตย์  ไชโย
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร
 
1. นายโพวิล  ศรีมีชัย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายภคภงค์  อุ่นอาสา
 
1. นายบัณฑิตย์  ไชโย
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  แววกุดเรือ
2. เด็กหญิงพลอยสวย  ดวงสีจันทร์
3. เด็กหญิงสิริกัญญา  ประชากุล
 
1. นางกัญวรา  อารีรัตน์
2. นางพงษ์สุดา  วาสนะสมสิทธิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.1 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงรัชดาพร  คำหาญ
2. เด็กหญิงวรรณภา  คำหาญ
3. นางสาวเจนจิราพร  วจนะศิริ
 
1. นางศิริลักษณ์  วังทะพันธ์
2. นางแสงเดือน  กัลยาเขียว
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3" 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  บูรรุ่งโรจ
2. เด็กหญิงชรินทิพย์  สิมรุณ
3. เด็กชายหัสดินทร์  ช่างประดิษฐ์
 
1. นางรัตนวดี  แสงสว่าง
2. นางศรีสุดา  คำลุน
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขาว 1. นางสาวชุติมา  อุติลา
2. นางสาวณัฐมล  ธงวาด
3. นายอดิศักดิ์  ฝาระมี
 
1. นางอารีรัตน์  วิชาชัย
2. นางเพชรทรา  พวงทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 1. เด็กหญิงกานดา  บุตรวร
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ธรรมสัตย์
3. เด็กหญิงเกตุกนก  พลมาตย์
 
1. นางปภัสรา  หรสิทธิ์
2. นายสุริย์วัส  บุญสิริเกียรติ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 1. เด็กหญิงจรินยา  ล่ำสัน
2. เด็กหญิงปนัดดา  เชื้อตาหมื่น
3. เด็กชายพลฤทธิ์  แพงดี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ไกยะฝ่าย
2. นางอุไรวัลย์  ธนะคำดี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง อ.เรณูนคร 1. เด็กหญิงวรกมล   ยอดมงคล
2. เด็กหญิงสุทธิญาณ์   อุติลา
3. เด็กหญิงสุพัตรา    มหุวัน
 
1. นางพูนสุข  อินทร์ติยะ
2. นายสิทธิพงษ์  อินทร์ติยะ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้ง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   บุญส่ง
2. เด็กหญิงพิชชาพร   สายมาลัย
3. เด็กชายอัษฎา   สิงหา
 
1. นางสาวจินตนา   แสงสว่าง
2. นางอมร   เรืองไพศาล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลียง 1. เด็กชายฐิตินันต์  เสนาคำ
2. เด็กชายวัฒน์อนันต์  วงศ์คำจันทรื
 
1. นายกษิวัติ  เชิ้อดวงผุย
2. นางอัจฉราวรรษ  วงค์หนายโกด
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง อ.เรณูนคร 1. เด็กชายธนชิต  แสนคำ
2. เด็กชายสิทธิกร  แขวงเมือง
 
1. นายพิเชฐ  แก้วมณีชัย
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 89.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง อ.เรณูนคร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พลเขตร
2. เด็กชายเนติรักษ์  จุลมาก
 
1. นายประมวล  ไตรราช
2. นายสุรสิทธิ์  อินทร์ติยะ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ชินคำ
2. เด็กชายธีระพงษ์  คำมา
 
1. นายบุญยืน  โคตะ
2. นายอุทัย  ตะนะคี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยอ อ.ธาตุพนม 1. เด็กชายอนุชิต  สารีบุตร
2. เด็กชายไกรแก้ว  เทวะประกาย
 
1. นางทัศนีย์  แสนสุภา
2. นายธนเดช  ติ้ววงค์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคู่ 1. เด็กชายปรเมนทร์  จันทนะ
2. เด็กชายสมบูรณ์  ดอกไม้
 
1. นายชนศักดิ์  ธน.โม้
2. นายศิริศักดิ์  วงศ์คำจันทร์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายศราวุธ   แสงสุวรรณ
2. เด็กชายสุขเน   นิ่มนวล
 
1. นายชิณกรณ์  มหาโคตร
2. นายเผด็จ  ธ.น.ดี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงจีราวัลย์  เศกใส
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  แสนสุภา
3. เด็กหญิงพัชราพร  วงค์แก้ว
4. เด็กหญิงสิริวรรณพร  ยอดสง่า
5. เด็กหญิงสุธาสินี   อัคพิน
 
1. นางไคสี  ฉายวงษ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพียสา
2. เด็กหญิงทัศชา  ฉกรรจ์
3. เด็กหญิงประภาดา  คุตตะนาม
4. เด็กหญิงวัชรีพร  กัณหาวงษ์
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ชารี
 
1. นางนัฎชิญา  อินาลา
2. นางสาวอารี  ศรีนา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงกรพินทร์  พึ่งพร
2. เด็กหญิงนภารัตน์  วาดเมือง
3. เด็กหญิงพัทชรินทร์  ศรีเชียงสา
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ท่อนทอง
5. เด็กหญิงไอลดา  พรมวงษา
 
1. นางปริญาพร  คำเห็น
2. นางโยธกา  ปาละนันท์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดินแดง 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทัศทอง
2. เด็กชายรัฐพงษ์  พาลี
3. เด็กหญิงรุจิรา  มาคำ
4. เด็กหญิงวนิดา  บริบูรณ์
5. เด็กหญิงเบญญาภา  หาได้
 
1. นางกนกวรรณ  พิมทอง
2. นางสาวจริยา  มาคำ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 1. เด็กหญิงชลธิชา   ทองสิงห์
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  รัตนเทพ
3. เด็กชายปิยะพงษ์   คำมุงคุณ
4. เด็กหญิงมณีรัตน์   จันทะคูณ
5. เด็กชายศราวุธ   เชื้อวังคำ
 
1. นางนงเยาว์   มงคล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้ง 1. นางสาวกุลทิพย์   แสงซ่า
2. เด็กหญิงนฤมล   จันทร์อบ
3. เด็กหญิงน้ำฝน   น้อยวงค์
4. เด็กหญิงภาวรินทร์   แสนครุฑ
5. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์   ขุนศรี
 
1. นางนวลศรี   ยศพรรษา
2. นายปริญญา  ยศพรรษา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสว่าง 1. เด็กหญิงกุสุมา  ธานีกุล
2. เด็กหญิงจงลักษณ์  อุทธา
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เสียงเลิศ
4. เด็กหญิงเกษรินทร์  ไชยลา
5. เด็กหญิงเกษศิรินทร์  อินทะวงษ์
 
1. นายจรูญ  แสนศรี
2. นายเมธีพงศ์  ยงยันต์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ศักดิ์วงค์
2. เด็กชายติณณ์  เดชทะสอน
3. เด็กชายพลเพชร  สุพร
4. เด็กหญิงลลิตา  วัณณะภูมิ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงวงค์
 
1. นางนวลน้อย  แสนกล้า
2. นางศริญญา  พันธุ์เวียง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ราชาเมือง
2. เด็กหญิงจิตรา  โสมหา
3. เด็กหญิงชญานี  โพฺธิ์ตา
4. เด็กชายชัยมงคล  นิวงษา
5. เด็กหญิงชไมพร  สุวอ
6. เด็กชายธนพล  โพธิ์ราศรี
7. เด็กชายธีรพล  ไชยมาตย์
8. เด็กหญิงนฤมล  โมคลา
9. เด็กหญิงปนัดดา  อินทวงค์
10. เด็กชายภารกร  สมตัว
11. เด็กหญิงมัลลิกา  ราษชะ
12. เด็กชายวรวุฒิ  สิงห์แก้ว
13. เด็กหญิงวันวิวาห์  มีสติ
14. เด็กชายสมศักดิ์  สิงห์แก้ว
15. เด็กหญิงสุมาลี  แสงเขียว
16. เด็กชายสุรเชษฐ์  ผางจันทะ
17. เด็กชายอนุวัฒน์  แดงดี
18. เด็กหญิงอริศรา  โมคลา
19. เด็กหญิงเก็จมณี  ยอดใบ
 
1. นางจีรภา  โคตสา
2. นางปรียนุช  พันโน
3. นายภัทรพล  บุญโชติ
4. นางสาวมยุรา  นิลสาขา
5. นางรัชนี  เฉลาชัย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง อ.ปลาปาก 1. เด็กชายกิตติชัย  สูนยราช
2. เด็กชายกิตติทัต  ไชยต้นเทือก
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  พ่อนามแดง
4. เด็กชายคมสันต์  ตาหมื่น
5. เด็กหญิงจุฑาภัค  หงษ์ชัย
6. เด็กชายณัฐพงษ์  ตันปาน
7. เด็กหญิงณุศรา  คำไพย์
8. เด็กชายทนงศักดิ์  แสนสร้อย
9. เด็กชายทักษ์ดนัย  พันธ์ชาติ
10. เด็กหญิงนภศร  เหล็กศิริรัมย์
11. เด็กชายบุญยืน  จันทะวง
12. เด็กหญิงพัชริดา  สิถินวัน
13. เด็กชายรังสรรค์  จันดีแก้ว
14. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ศรีสุธรรม
15. เด็กหญิงสุชัญญา  มีพรม
16. เด็กชายอดิสร  หนันลี
17. เด็กชายอนุพงศ์  พุ่มจันทร์
18. เด็กหญิงอภิรดี  พรมพ่อ
19. เด็กหญิงอารียา  วิโรพรหม
20. เด็กหญิงเกศกนก  ชุมชาตรี
 
1. นายประหยัด  ธงยศ
2. นายพงศธร  ขวัญสมบูรณ์
3. นายสมชาย  ดาวดวงน้อย
4. นายอลงกรณ์  วจนศิริ
5. นายเกรียงไกร  บัวชน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายก้องกิดากร   แสงศาลา
2. เด็กหญิงซาร่า   คาลิมพลู
3. เด็กชายธีระวัฒน์   โคตรพรหม
4. เด็กหญิงพัตราภรณ์   ฉากกิ่ง
5. เด็กชายภาณุวัฒน์   ทะยุรา
6. เด็กชายภานุวัฒน์  หงษ์ครคา
7. เด็กหญิงมัลลิกา   หาญธงชัย
8. เด็กชายรัฐศาสตร์  สารวัตร
9. เด็กหญิงวนิดา   เต็มโคตร
10. เด็กหญิงวรรณภา  ธรรมครบรี
11. เด็กหญิงวิภาพร   คำทุ่น
12. เด็กชายวิศรุต  มุนตรทุม
13. เด็กหญิงศุภารัตน์   วงษ์วิวงค์
14. เด็กชายสหรัฐ   เทพคำดี
15. นายสันติสุข  โพธิราช
16. เด็กหญิงสุริยาวดี   ภิรมย์
17. เด็กชายอดิศร   พลายหาญ
18. เด็กชายอภิสิทธิ์   ทยุลา
19. เด็กหญิงเกศกนก   สีหาบุตร
20. เด็กหญิงเพ็ญนภา   กุลสิงห์
 
1. นางปรานี   ตะนะคี
2. นายยอดยิ่ง   ราชิวงค์
3. นางรุ่งรัตน์   ชาติชำนิ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหิบ 1. เด็กชายคมกิจ  ศรีทองเท
2. เด็กชายจักรพงษ์  ธ.น.เฮือง
3. เด็กชายจิณณวัตร  ทวีเลิศ
4. เด็กชายชัญญานุช  อินนะระ
5. เด็กชายชินวัฒน์  ธน.ครุฑ
6. เด็กชายธนกฤต  เหล่าแสนแก้ว
7. เด็กชายธนภันท์   โพธิ์ชัย
8. เด็กชายธราเทพ   ภวภูตานันท์
9. เด็กชายนันทะพงษ์  พ่อไชยราช
10. เด็กชายปริวัติ  พรมทอง
11. เด็กชายปิยะ  เวินซิว
12. เด็กหญิงพราวนภา  พรมทอง
13. เด็กชายภูริภัทร  ฝาระมี
14. เด็กหญิงมันทิตา  มณีคะ
15. เด็กชายวชิรวิทย์  ไชยต้นเทือก
16. เด็กชายวันชนะ   บุตรชาติ
17. เด็กชายอธิชาติ  จุลทอง
18. เด็กหญิงอาทิติยา  ธน.โสม
19. เด็กชายเกึยรติศักดิ์ิ  ธ.น.โม้
20. เด็กหญิงเบญญาทิพย์  บาลโสง
 
1. นายชิดชัย  โพระกัน
2. นายยุทธชัย  สวสอน
3. นางวิพร  มาตย์นอก
4. นางสุจิตรา  วีรวัฒนา
5. นางอุราวรรณ  คุ้มไข่น้ำ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. เด็กหญิงกัญยาณี   สิทธิ์นะศรี
 
1. นางศิรินทิพย์   วงศ์ชาชม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้ง 1. เด็กหญิงยุวธิดา   ฝ่ายเพีย
 
1. นางนวลศรี   ยศพรรษา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กหญิงปณิตา  ศยวงศารักษ์
2. เด็กชายภูริภัทร  แก่นจันทร์
 
1. นางภาวิณี  วงษ์ทอง
2. นางเปรมจิต  ศรีประทุมภรณ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  บุตรชาติ
2. เด็กชายธนศักดิ์  หารคำอุ้ย
 
1. นางกฤตติกา  สิงหะ
2. นางสวรรค์พร  แคล่วคล่อง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญ 1. เด็กชายวทัญญู  เหนือเกตุ
2. เด็กหญิงเกวลิน  มนตรี
 
1. นางจรินทร  คำหา
2. นางเสาวนีย์  ไตรยะถา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ด้วงคำภา
2. เด็กหญิงจีราภรณ์  อินภูวา
3. เด็กหญิงนภัสกรณ์  เพชรดีคาย
4. เด็กหญิงนิตยา  ลี้พล
5. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  จรูญพร
6. เด็กหญิงรัตน์ติกาล  มาระนอ
7. เด็กหญิงสกาวใจ  เพชรดีคาย
8. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กำริสุ
9. เด็กหญิงอภัสสร  คำภูษา
10. เด็กหญิงอัญมณี  หนึ่งคำมี
 
1. นายจินดา  กิริยะ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 95.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงญาดา  เชื้อแวงดี
2. เด็กหญิงปนัฐดา  ธน.ครุฑ
3. เด็กหญิงปวีณา  ไชยต้นเทือก
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  ลาดบาศรี
5. เด็กหญิงพีรยา  อินทรโคตร
6. เด็กหญิงฟ้าใส  ธน.ทอง
7. เด็กหญิงศิรินันท์  ขวัญหีด
8. เด็กหญิงสิตานัน  สันสอน
9. เด็กหญิงเจนจิรา  พวงแก้ว
10. เด็กหญิงเจนจิรา  ธน.กุล
 
1. นางคำนึง  โกพลรัตน์
2. นายสมศักดิ์  รัตนมาลี
3. นายไกรสวัสดิ์  คำมี
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก 1. เด็กหญิงฉัตรีญา  พิกุลหอม
2. เด็กหญิงชญาดา  ทวีเลิศ
3. เด็กหญิงชนิตา  วงษ์ราศรี
4. เด็กหญิงชัชธิดา  ศรีมณีรัตน์
5. เด็กหญิงธัญสุดา  ทุรัง
6. เด็กหญิงนิภาพร  แสนกา
7. เด็กหญิงนิรันศรีดา  เม้าประเสริฐ
8. เด็กหญิงมลธิลา  แจ้งเจริญ
9. เด็กหญิงมุกขะรินทร์  ภูอวด
10. เด็กหญิงรัตนาพร  ปัดภัย
11. เด็กหญิงสุภาวดี  พรมโล
12. เด็กหญิงอริสา  ขวัญตา
13. เด็กหญิงอิศริยา  บริบูรณ์
14. เด็กหญิงเด่นนภา  แก้วคำแจ้ง
15. เด็กหญิงไอลดา  เสนารัตน์
 
1. นายกนก  นวลจันทร์
2. นายกิตติพงษ์  คำกรฤาชา
3. นางสมฤดี  เพ็งลาย
4. นางอาภรณ์  กุมพล
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. เด็กหญิงญารินดา  หาญทองชัย
2. นางสาวณัฐกานต์  โตมี
3. เด็กชายณัฐพงษ์  มาลาศรี
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  เรณู
5. เด็กชายพีระพัฒน์  ไตรติ่ง
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  หล่ำศรี
7. เด็กหญิงวรรณศิริ  จิตน้อย
8. นายศรายุทธ  อาจวงค์
9. เด็กหญิงศศินาธร  ทองอ่อน
10. นางสาวสายธาร  จันทร์บัว
11. เด็กหญิงสุทธิดา  ไตรติ่ง
12. นางสาวสุภาพร  แสนผล
13. เด็กชายอนิกร  นิระไพ
14. เด็กชายอภินันท์  เหมวุธ
15. เด็กชายเดชา  คำศรี
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ป้อมหิน
2. นางสาวพัทธยา  คำเห็น
3. นางวัชราภรณ์  โสตาภา
4. นางเรณุกา  สารเสริฐ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1. เด็กหญิงณัฐพร   เทียงคำ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   สีกะสอน
3. เด็กหญิงสุมินตา   ปู่บุตรชา
 
1. นางนิตยา  ตั้งรัตนไพศาล
2. นางสาวรัชนีวรรณ   ศิริพันธุ์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 1. เด็กหญิงปวีณา  บริบูรณ์
2. เด็กหญิงพรรณนิดา  นามบุดดี
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  นามเกตุ
 
1. นายชัยวัช  ขาวพิมพ์
2. นายสิทธาเมศวร์  ปภาดาเชื้อตาพระ
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยอ อ.ธาตุพนม 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  มาลา
2. เด็กหญิงพัฒตาภรณ์   น้อยนันตะ
 
1. นายมานะชัย  สุริยนต์
2. นายวิทยา  กุลนะ
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. เด็กชายธีรภาพ  พรมน้อย
2. เด็กหญิงนิภาพร  กิมาลี
 
1. นายอังกูร  ถานัน
2. นายเศรษฐา  ลุมวงค์
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง อ.เรณูนคร 1. เด็กหญิงจินตนา  คำบุตร
 
1. นายประจวบ  สีแพงมน
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง อ.เรณูนคร 1. เด็กหญิงวันวิภา  เลิศกุล
 
1. นายประจวบ  สีแพงมน
 
67 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขาว 1. เด็กชายมงคล  จินาเสน
 
1. นางเนตรดาว  ขำคม
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามะเขือ 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คำสุข
 
1. นางจอมศรี  อ่อนอั้วะ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กหญิงยศวดี  แย้มขยาย
 
1. นายสมชาย  ประพัฒน์พงษ์
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขาว 1. นายธีระพงษ์  พ่อไชยราช
 
1. นางเนตรดาว  ขำคม
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ภูพบทอง
 
1. นายอาสาฬห์  งอยผาลา
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคู่ 1. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  ยตะโคตร
 
1. นายสมภพ  พรหมวงศานนท์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 1. เด็กหญิงปณิตา  สุขรี
2. เด็กหญิงปนัดดา  ไชยต้นเทือก
 
1. นางทัศนีย์  แสงทอง
2. นายนัฐพงษ์   รัชโน
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกระแส 1. เด็กชายบูรพา   ปาวัน
2. เด็กหญิงประกายดา   อินแสงแวง
 
1. นางสาวศรัณดา   ถานา
2. นางอุษณี   ทะนวนรัมย์
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 1. เด็กชายธันญ์สุธี  วงศ์แสงสอน
2. เด็กชายนฤพงษ์  ผิวศิลา
 
1. นายสมคิด  วงศ์ตาหล้า
 
76 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 1. เด็กชายจิราพัฒน์  ทุมกิ่ง
 
1. นายอรินทร์  ใจแน่น
 
77 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชมภู
2. เด็กหญิงอัญชนา   ล่อนตรง
3. เด็กหญิงอิสริญา  เพียสา
 
1. นางนลินี  แก้วเคน
2. นางสาวแก่นจันทร์  ศรีแก้ว
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุงโกน 1. เด็กชายกำพล  นวลงาม
2. เด็กชายธนกาญจน์  ผมหอม
3. เด็กชายพงศกร  รามฤทธิ์
 
1. นายสมรัก  สีสอง
2. นายอภิสิทธิ์  สีสอง
 
79 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 1. เด็กชายณรงค์  อินติยะ
2. เด็กชายวายุ  สัพโส
3. เด็กชายสิทธิพร  นอนเปือย
 
1. สิบเอกพีรพงษ์  ศรีทองทา
2. นายอรินทร์  ใจแน่น
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 1. เด็กชายณัฐวัตร   วงษ์กุล
 
1. นางสมเนตร  แก้วมณีชัย
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 1. เด็กชายอุดมศักดิ์  หล้ามุงคุณ
 
1. นายขวัญชัย  หล้ามุงคุณ
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 1. เด็กชายกายสิทธิ์   คุณธรรมมงคล
 
1. นายสุรพล   ลิมปักฤตนุวัฒ
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 1. เด็กหญิงวริษฐา  จันทสงเคราะห์
 
1. นายสวงค์   บัวชุม
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3" 1. เด็กหญิงสุพิชชา  สมสุข
 
1. นางกระจ่างจิต  วารีย์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. เด็กชายทศวรรษ   จันต่อ
 
1. นางเมธาวรรณ   พรหมจันทร์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3" 1. เด็กหญิงธนัญญา  อุดมกัน
 
1. นางกระจ่างจิต  วารีย์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. เด็กหญิงสุภาวดี   กุระณี
 
1. นางเมธาวรรณ   พรหมจันทร์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 1. เด็กหญิงรัตน์ติยา  สุวรรณพฤกษ์
 
1. นายกิตติพงษ์  วงค์ดวงผา
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 1. เด็กหญิงผกาแก้ว  บุญถม
 
1. นายบุญชอบ  พ่อคำจันทร์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. เด็กชายเจมศักดิ์   แซ่โง้ว
 
1. นางเมธาวรรณ   พรหมจันทร์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3" 1. เด็กหญิงมณีกาญจน์  บัวเลิง
 
1. นางกระจ่างจิต  วารย์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะเดา 1. เด็กหญิงช่อทิพย์  แสนสร้อย
 
1. นางสุธิรา  จันทร์ศรีเมือง
 
93 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์  ศรีชาหลวง
2. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ตาวิไชย
3. เด็กหญิงปทุมวรรณ  วงค์แสงน้อย
4. เด็กหญิงผกามาศ  แสนสุภา
5. เด็กหญิงวรวรรณ  วงค์แสนไชย
6. เด็กหญิงสิริธร  วงศ์หนายโกฎ
7. เด็กหญิงสิริมา  วงค์ดวงผา
8. เด็กหญิงเกศริน  ออดไธสง
 
1. นายขวัญชัย  หล้ามุงคุณ
2. นายบุญชอบ  พ่อคำจันทร์
3. นางวาสนา  กุตระแสง
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  พูนสมบัติ
2. เด็กหญิงชนาภา  ยาตุนุเคราะห์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขอดเมชัย
4. เด็กชายณัฐวัตร  วงษ์กุล
5. เด็กหญิงทิพรดา   อุ่นลุม
6. เด็กชายธัชนนท์  วงษ์กุล
7. เด็กหญิงพณิดา   อนุ
8. เด็กหญิงวริษฐา  จันทสงเคราะห์
9. เด็กหญิงวันวิสาข์  ขอดเมชัย
10. เด็กชายวิรุฬห์    ชาเครือ
11. เด็กหญิงสุกัญญา   บัวสาย
12. เด็กหญิงสุกัญญา  ชาคม
13. เด็กหญิงสุทธิดา   ขอดเมชัย
14. เด็กหญิงอลิสา   เดือนขาว
15. เด็กหญิงไพรินทร์  อันสา
 
1. นางสาวดวงพร  อุ่นลุม
2. นางประภาพร  นวลตา
3. นางวารินทร์  ศรีหาเศษ
4. นางสุกัญญา  หงษาวงศ์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กชายจีรพัฒน์   ราชสินธ์
 
1. นางสาวนงค์นิตร์  สุขรี
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 1. นายวิรัตน์  ลำเพ็น
 
1. นายอาสาฬห์  งอยผาลา
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุตาไก้ 1. เด็กหญิงธัญวัฒน์  สังฆะนะวิ
 
1. นางวิภารัตร  บัวสาย
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 1. เด็กหญิงธัญทิพย์  ภูวานคำ
 
1. นางจันทะสิน  กัลยาแก้ว
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดู่งาม 1. เด็กชายวุฒิชัย  คำสิงห์
 
1. นายสุเนตร  วงศ์ศรียา
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิดาภา   หนองสูง
 
1. นายชนระชัย   ยะไวย์
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 1. นายกฤษดา  สามี
 
1. นางสาวจันทรธิดา  โคตตะวงศ์
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพัตราภรณ์   ฉากกิ่ง
 
1. นางปราณี  ตะนะคี
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. นายอัครเกียรติ  สุคันธ์
 
1. นางเรณุกา  สารเสริฐ
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3" 1. เด็กชายภูมิไทย  ท้าวนาง
 
1. นางมะลิ  คงเพชร
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขาว 1. เด็กหญิงอัจฉราพร  อินนะระ
 
1. นายรัฐพล  บุญญานุภาพ
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงอันเดลีนา    เมาเรอร์
 
1. นางยุพิน  เจริญราษฏร์
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 1. เด็กชายมินทดา   แก้ววงสา
 
1. นางนลินี  จันทนะ
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 1. เด็กชายจีระพงษ์  ปู่มะรัตน์
 
1. นางจันทะสิน  กัลยาแก้ว
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. เด็กหญิงพุทธชาด   กำลังหาญ
 
1. นางโสรถ  วงค์แสงน้อย
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. เด็กหญิงชุติมา   ศิริภูล
 
1. นางเมธาวรรณ   พรหมจันทร์
 
111 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 1. เด็กชายคมสันต์   กาลำดวน
2. เด็กชายคุณากร   บัวสุวรรณ์
3. เด็กหญิงฐาปณี   ธิพันธ์
4. เด็กหญิงณหทัย   ไชยสีดา
5. เด็กหญิงณัชชา   แผงพันธ์
6. เด็กหญิงณัฐนันท์   ไชยสัน
7. เด็กชายณัฐพล   ฝอยทอง
8. เด็กหญิงณัฐวรา   ไชยรัตน์
9. เด็กชายธวัช   ภูยาทิพย์
10. เด็กชายนนทวัช  กว้างสวัสดิ์
11. เด็กหญิงน้ำผึ้ง   สุพรม
12. เด็กหญิงปนัดดา   นาสิงคาร
13. เด็กหญิงปัทมวรรณ   ขันธวิชัย
14. เด็กหญิงปาหนัน   วังคะฮาต
15. เด็กหญิงปิ่นกมล    เทียบขุนทศ
16. เด็กหญิงปุณยานุช   แก้วก่า
17. เด็กชายพรายไพรแก้ว   ปิยะมาตย์
18. เด็กหญิงพิณธิดา   อินชัยยา
19. เด็กชายพีรวัฒน์   ศรีภิรมย์
20. เด็กหญิงพูลสัจจะ  พิลา
21. เด็กหญิงฟ้านะรี   ใหทอง
22. เด็กชายมงคล   ใจเมือง
23. เด็กชายรติพงษ์   สาราแก้ว
24. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   การปรีชา
25. เด็กหญิงวรรณวิสา   หวังผล
26. เด็กชายวุฒิไกร   บุตระวงค์
27. เด็กหญิงศรุตา   คำทา
28. เด็กหญิงศุภกานต์   นาทองลาย
29. เด็กหญิงสุจิตรา   บุญทวี
30. เด็กหญิงสุภาพรรณ   สีวันแก้ว
31. เด็กหญิงสุรีพร   ปินสา
32. เด็กชายอนันต์   ปัณะกา
33. เด็กชายอนุวัฒน์   ไล่กาง
34. เด็กชายอรรคพล   นามพรม
35. เด็กหญิงอริษา   อ่อนสง
36. เด็กหญิงอังศุมาลี   ท้าวใจคง
37. เด็กหญิงอิสรารัตน์   โกพลรัตน์
38. เด็กหญิงเมทินี   คนแร็ง
39. เด็กชายเรืองยศ   ใจธรรม
40. เด็กชายเอกรินทร์   เพตะเสน
 
1. นายก้องหล้า  คนยืน
2. ว่าที่ร้อยตรีจรูญศิลป์  ไพศาล
3. นางสาวถวิล  บุญอาษา
4. นายธัมรงค์  ทรงพุฒิ
5. นายสมบูรณ์  เสนานิมิต
6. นางสุภาวี  พันธ์หนองหว้า
7. นางอาภรณ์รัตน์  สุวรรณเทน
8. ว่าที่ร้อยตรีเด่น  โกพลรัตน์
 
112 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ภู่รุ่ง
2. เด็กชายก้องเกียรติ   วงค์สุขะ
3. เด็กชายจตุพร   จุลทอง
4. เด็กชายจริวัฒน์  ไกยลุน
5. เด็กชายจักรพงษ์   อินทรวัน
6. เด็กชายจีระศักดิ์   สีบุญเรือง
7. เด็กหญิงชนากานต์   พรมสา
8. เด็กชายชัยเพชร   วงค์แสงน้อย
9. เด็กชายทักษิณ   อินทะวงค์
10. เด็กชายธนภัทร   พิละมาตย์
11. เด็กชายธนัทพงษ์   วงค์ตาโสม
12. เด็กชายธนากร   ล่ำสัน
13. เด็กชายธีระพงษ์   วงค์ผาบุตร
14. เด็กชายธีระวุฒิ   เชื้อสาทุม
15. เด็กหญิงนลินรัตน์   วงค์หนายโกฏ
16. เด็กชายนันทวัฒน์   บุสดี
17. เด็กชายนิมิตร  บัวฉาย
18. เด็กหญิงนุชษา   มูลทอง
19. เด็กหญิงประภาพร   บุสดี
20. เด็กหญิงปรางทิพย์   อินธิแสง
21. เด็กหญิงปริศชาติ   ดวงอาราม
22. เด็กชายปิยะวัตร   แสนสุภา
23. เด็กหญิงปุณฑรี   บุญพันธ์
24. เด็กชายพัชระพงษ์   ไกยะลุน
25. เด็กชายพิชิตชัย   วงค์นนท์พรม
26. เด็กชายพีระยุท   วงค์สุขะ
27. เด็กหญิงรัตนา   มลทาเย็น
28. เด็กหญิงรุ่งอรุณ   วงค์สุขะ
29. เด็กชายฤทธิกร   ซ้ายสุข
30. เด็กชายศรินทร   คำมุงคุณ
31. เด็กหญิงศิริรัตน์   ชาเครือ
32. เด็กชายสมภพ   สุวรรณโคตร
33. เด็กหญิงสรณีย์   เพชรพลอย
34. เด็กชายสุพรชัย   วงค์กระโซ่
35. เด็กหญิงสุวิมล   ชาปากดี
36. เด็กหญิงอดุลย์รัตน์   วงค์อุดดี
37. เด็กชายอนุชิต   ไชยรัตน์
38. เด็กชายอภิสิทธิ์   วงค์เทราช
39. เด็กชายอรรถพล   คำศิริ
40. เด็กชายอำนาจ   วงค์คะสุ่ม
 
1. นายคงศักดิ์   พิทักษ์สัจธรรม
2. นางพัชรี   เพียรชนะ
3. นางวนิดา  วังทะพันธ์
4. นายสมศักดิ์   คำชุม
5. นางสาวสมหญิง  วงค์คำจันทร์
6. นายอนุรัตน์   วงค์เทวราช
7. นางอัญชลี  วงค์เทวราช
8. นางเมธาวรรณ   พรหมจันทร์
 
113 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3" 1. เด็กชายกิตติภัทร  วาทะวัฒนะ
2. เด็กหญิงกิ่งกมล  อนุพรหม
3. เด็กหญิงฐิตารีย์  สุริยะ
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  ธนะภูมิชัย
5. เด็กชายพัชร  ดวงสูงเนิน
6. เด็กชายภัทรจักรี  ประขุนิงค์
7. เด็กหญิงภัทราวรรณ  จำปีเรือง
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  นันชนะ
9. เด็กชายเจษฎา  สุดชารี
10. เด็กชายเนตินัย  เมืองซ้าย
 
1. นางสาวกีรติกา  เปล่งทรัพย์
2. นางประกายรัตน์  วงษ์ศรีวรพล
3. นางสุวีณา  พรมจันทร์
 
114 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงชญานี  ผิวผาง
2. เด็กหญิงนิภาพร  ทุมเที่ยง
3. เด็กชายพงค์พล  อุสาหะ
4. เด็กชายพัฒนชัย  อุธิโย
5. เด็กหญิงวนิดา  ช่างดี
6. เด็กหญิงวรัญญา  ช่างดี
7. เด็กชายวายุ  พิมายนอก
8. เด็กชายวีรวุฒ  พรมมณี
9. เด็กหญิงอรพินธ์  วะกะกัณฑ์
10. เด็กชายอินธัช  ศรีธร
 
1. นางวิจิตร  ศรีทองทา
 
115 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 1. เด็กหญิงณิชกุล   คนอยู่
2. เด็กหญิงพรพิน  โรมจุมจัง
3. เด็กหญิงภัครมัย   คนหาญ
4. เด็กหญิงวายามินทร์   ปทุมวัน
5. เด็กหญิงสลิลทิพย์   นามลม
6. เด็กหญิงสุภาพร   ไทยกุล
7. เด็กหญิงสุมิลตรา   นันแสวง
8. เด็กหญิงสุริชาดา   ไชยรัตน์
 
1. นางสาวถวิล  บุญอาษา
2. นายธัมรงค์  ทรงพุฒิ
3. นางสาวพัชรา  สิกขา
4. นายสิทธิพงศ์  พงศ์สุภา
 
116 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 1. เด็กหญิงกัญรัตน์   ขันธวิชัย
2. เด็กหญิงจิราพร   ต้นกัลยา
3. เด็กหญิงญาณิศา   อุปชาใต้
4. เด็กหญิงธิติมา   แดนกาไสย
5. เด็กหญิงนวพร   วงษาหาราช
6. เด็กหญิงนุธิดา  มีเที่ยง
7. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  จันบางพลี
8. เด็กหญิงประกายดารา   กฤษเนตร
9. เด็กหญิงวัลลญาช์   บุญทศ
10. เด็กหญิงวิยะดา   ทินบุตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจรูญศิลป์  ไพศาล
2. นางสาวพัชรา  สิกขา
3. นายสมโภช  นนทอนันต์
4. นางอาภรณ์รัตน์  สุวรรณเทน
 
117 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 1. เด็กหญิงณิชกุล   คนอยู่
2. เด็กหญิงพรพิน  โรมจุมจัง
3. เด็กหญิงภัครมัย   คนหาญ
4. เด็กหญิงวายามินทร์   ปทุมวัน
5. เด็กหญิงสลิลทิพย์   นามลม
6. เด็กหญิงสุภาพร   ไทยกุล
7. เด็กหญิงสุมิลตรา   นันแสวง
8. เด็กหญิงสุริชาดา   ไชยรัตน์
 
1. นางสาวชวารินทร์  แก้วบุตตา
2. นางสาวถวิล  บุญอาษา
3. นายประกร  โพธิราช
4. นางสาวพัชรา  สิกขา
 
118 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันตยานันท์ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  นามมีน
2. เด็กหญิงกฤติยาณี  นนทะวงสา
3. เด็กหญิงปฏิญญา  จิตอามาตย์
4. เด็กหญิงปนัดดา  ลมอ่อน
5. เด็กหญิงพนิดา  มาดี
6. เด็กหญิงภคพร  แร่วงค์คต
7. เด็กหญิงมณีกาญจน์  ขาวสะอาด
8. เด็กหญิงราชาวดี  กิติศรีวรพันธุ์
9. เด็กหญิงศิรินทิพย์  คำลือ
10. เด็กหญิงอรธิดา  พลหาญ
11. เด็กหญิงอานันท์ปภา  เขียวสังข์
 
1. นางสาวกฤตยา  จันทร
2. นางสาวจุมินรัตน์  มะยัง
3. นางสาวปิยะดา  โคตรตาแสง
4. นางสาวสุภาพร  จันทร์โลมา
5. นางสาวเบญจพร  บำรุงโชค
 
119 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 1. นางสาวกานต์สินี  สูงยิ่ง
2. นางสาวจิตสุดดา  คำเทียม
3. นางสาวช่อผกา  เชื้อตาหมื่น
4. นางสาวนิภาพร  แสนศรี
5. นางสาวปวีณ์ธิดา  อังหวาน
6. นางสาวพรพิมล  ตองมีทอง
7. นางสาวภาวดี  ทำสูงเนิน
8. นางสาวอัญชลี  กุลศรี
9. นางสาวเพชราพร  ขันทอง
10. นางสาวเพ็ญนภา  เชื้อตาสืบ
 
1. นางธัญวดี  มาลีลัย
2. นางปิยะรัตน์  วงศ์ศรียา
3. นางอภินทร์พร  แก้วชุมภู
 
120 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 1. เด็กชายกิตติภพ  ขรรศร
2. เด็กชายจิรายุ  ชโลมกลาง
3. เด็กชายธนดล  โมคลา
4. เด็กชายธนโชติ  คำภา
5. เด็กชายอภิเดช  แก้วบุดตา
 
1. นางดาวนี  สุนทรส
2. นายอภิชัย  สุนทรส
 
121 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. เด็กหญิงปนัดดา   แสนสุภา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   นามเกตุ
 
1. นางพัชรี   เพียรชนะ
2. นางวนิดา  วังทะพันธ์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ 1. เด็กชายกฤษณะ  เศรษฐี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เรือนมงคล
3. เด็กชายเกษมศักดิ์  ไชยพร
 
1. นางสาวชลธิชา  มงคล
2. นายลิขสิทธิ์  แก้วมณีชัย
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง 1. นายปัญญา  ดุจดีแก้ว
2. นายพงศกร  เด่นพล
3. นายศรายุท  ภาคของ
 
1. นายศิริพงษ์  เหง้าสุวรรณ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 1. เด็กหญิงพิมพิศา  ดาสุข
2. เด็กหญิงพิมพิษร  บุดดีแพง
3. เด็กหญิงออมศิริ  เพ็งท้าว
 
1. นางสาวยาณี  ยาแดง
2. นายสุริยา  นันชนะ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ปั๋นแก้ว
2. เด็กหญิงวิภาดา  โคตรสุวรรณ
3. เด็กหญิงอังค์วรา  รอบคอบ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  พองไสยา
2. นางสุชาดา  ใจดี
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 1. เด็กหญิงธิดา   สุขสบาย
2. เด็กหญิงบุญยวันต์   ผงผ่าน
3. เด็กหญิงปนัดดา   ระตีเดช
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   เทือกตาถา
5. เด็กหญิงสุพรรษา   แพงด้วง
6. เด็กหญิงอรอุมา   มหาธิราช
 
1. นางณัฐติยา   สารวรรณ์
2. นางรัตรดา   ศรีพิพัฒนะกุล
3. นายสุวัฒน์   ศรีพิพัฒนะกุล
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกัมปนาท  จุลเทพ
2. เด็กหญิงชลดา  จุลเทพ
3. เด็กชายชาญณรงค์  อินทร์สุฯะ
4. เด็กหญิงน้ำฝน  สังฆทิพย์
5. เด็กหญิงประไพพร  สุถานา
6. เด็กชายอดิศร  สลางสิงห์
 
1. นางฉัตรปวีณ์  ธนัตนัดพันธุ์
2. นางฉัตรปวีณ์  ธนัตนัดพันธุ์
3. นายยอดยิ่ง  ราชิวงค์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 1. เด็กหญิงชนิตา  นามเสนา
2. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  พ่อธานี
3. เด็กหญิงวรรณวิกา  พ่อธานี
 
1. นางอัญญาพร  ปัญญาพ่อ
2. นายเด่นชัย  ปัญญาพ่อ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1. เด็กหญิงธิดาพร  หลายโคตร
2. เด็กหญิงมินวดี  นารีนุช
3. เด็กหญิงศศิวิมล  วิสุวงษ์
 
1. นางจรรยา  วรรณศิริ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุรุคุ 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ไชยสุระ
2. เด็กชายวีระยุทธ  ยาปัญ
3. เด็กหญิงสิรินทรา  นาบุญ
 
1. นางยุภาวดี  บรรไพร
2. นายเทพกรณ์  แก้วมณีชัย
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุรุคุ 1. เด็กชายธีรภัทร  กองแสน
2. เด็กชายวีระชัย  ยาปัญ
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  แร่ถ่าย
 
1. นางยุภาวดี  บรรไพร
2. นายเทพกรณ์  แก้วมณีชัย
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  พ่อสีชา
2. เด็กหญิงภาวินี  เชื้อขาวพิมพ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  กำริสุ
 
1. นางพรรณี  แพงคำฮัก
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงกนกอร  ข่วงทิพย์
2. เด็กหญิงญาณิศา  ไข่มุกข์
 
1. นางพัชรินทร์  สุริยนต์
2. นางภัสรา  ฐานวิเศษ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1. เด็กชายธีรพงษ์  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงพรพิมล  จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงวิลัยพร  เชื้อวังคำ
 
1. นางวาริณี  มีระหงษ์
2. นางสาวสิริลักษณ์  ตรีศรี
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตโน
2. เด็กหญิงณัฐนิดา  พันธุ์เวียง
3. เด็กหญิงธันยพร  อูฐยาว
 
1. นางกิติยา  ทำมาน
2. นางอุมาพร  ลำเพย
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 1. เด็กหญิงบุษบา   วิชัยยนตร์
2. เด็กหญิงพัชรีญา   บุญเรือง
3. เด็กหญิงเกวลิน   แพงด้วง
 
1. นางภัสนิดา   กุลแก้ว
2. นางรัตรดา   ศรีพิพัฒนะกุล
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงชฎากร  วงค์ญาพ่อ
2. เด็กหญิงปวีณา  น้อยสีมุม
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  น้อยสีมุม
 
1. นางสาวสุภาพร  มนต์มี
2. นางเสมอ  เรืองฤทธิ์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 1. นางสาวธัญญากรณ์  มุลเมือง
2. นางสาวพัชรี  กวานหลวง
3. นางสาวยุพิน  นวนแดง
 
1. นางนฤมล  โกพล
2. นางสาวเขมิกา  ศิริสานต์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สิงเรือง
2. เด็กหญิงลลิตตา  กุลศิริ
3. เด็กหญิงวรภรณ์  บัวทองจันทร์
 
1. นางสาวดาวใจ  คอนธิเสน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ้งทิพย์  วะน้ำค้าง
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง อ.ปลาปาก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  หันเดิร
2. เด็กหญิงนฤมล  พ่อขันชาย
3. เด็กหญิงเปมนีย์  ธ.น.อตร
 
1. นางสาวกำไลทิพย์  แสนรังค์
2. นายธนงศักดิ์  ธงยศ
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางเลิศ 1. เด็กหญิงชณิตา  ชลรินทร์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ดอนเหนือ
 
1. นายจักรพงศ์   มีโชติ
2. นายไมตรี  พ่อศรียา
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลียง 1. เด็กชายธีระพงษ์  เสนาคำ
2. นายสิทธิชัย  คนครอง
 
1. นายธำรงค์  ลาดบาศรี
2. นายวีระชน  โสมชิน
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กชายอภินันท์  ลวงไชย
2. เด็กชายอรรถพล  นาปัดสี
 
1. นางพัชรี  รุ่งรัตนชีวิน
2. นางเอนก  ธรเสนา
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงภาสินี  อยู่ยงวัฒนา
2. เด็กหญิงมุกตาภา  ณ นครพนม
 
1. นางภัสรา  ฐานวิเศษ
2. นางสาววารุณี  บำรุงสวัสดิ์
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   แก้วกนก
2. เด็กหญิงพรพิมล  คนหมั่น
3. เด็กหญิงพรรณนิภา  พ่อสียา
 
1. นายสุวัด  พ่ออามาตย์
2. นางสาวอริสา  วงค์กาไสย
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   พละการ
2. เด็กหญิงฉันทิกา   ปรุงเรณู
 
1. นางสาวศิริพร   พลมาตย์
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 1. เด็กหญิงณัฏฐรินีย์  อามาตย์สมบัติ
2. เด็กชายอภิรมย์  แสงจันทร์
 
1. นายพฤติพงษ์  ชาวนา
2. นายสิทธิพงษ์  ฝ่ายรีย์
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 1. เด็กชายพรมนัส  สีเหลือง
2. เด็กหญิงยุพเรศ  ไชมะโย
 
1. นายพฤติพงษ์  ชาวนา
2. นายสิทธิพงษ์  ฝ่ายรีย์
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง อ.ปลาปาก 1. เด็กชายรุ่งเรื่อง  เขียดคำ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  มุงคะวงษ์
 
1. นายพงศธร  ขวัญสมบูรณ์
2. นายสมชาย  ดาวดวงน้อย
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. เด็กชายคมสันต์  แสนโท
2. นายภานุวัฒน์  ยาหัด
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ป้อมหิน
2. นางวัชราภรณ์  โสตาภา
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  ภาวะดี
2. เด็กหญิงศิริกรการ  ขันตีจิต
 
1. นายวุฒิชัย  ไพบูลย์เจริญลาภ
2. นายศุภชิต  แก้วสอนดี
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กชายนภกร  ทรัพย์สอาด
2. เด็กชายพชรพงษ์  สุภา
3. เด็กชายศิวกร  ณรงค์กิจพาณิช
 
1. นางสาววารุณี  บำรุงสวัสดิ์
2. นางศริญญา  พันธุ์เวียง
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 1. เด็กชายจักรพรรดิ  ภูดางงัว
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ดวงตา
3. เด็กชายเอกชัย  มีลา
 
1. นายสุริยา  นันชนะ
2. นายอัครเดช  จันทร์โยธา
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงฐิติชญา  คูสกุล
 
1. นางจันทร์ฉาย  อุปพงษ์
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันตยานันท์ 1. เด็กหญิงรัญชิดา  ธิลาขันธ์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ชิตกุลพันธุ์
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. เด็กหญิงภัคจิรา   พ่อชัย
 
1. นางสาวสมหญิง  วงค์คำจันทร์
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กชายสมกมล  นิลพันธุ์
 
1. นางวิภาษณีย์  ทรัพยสิทธิ์
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงปพิชญา  กุลตังวัฒนา
 
1. นางวิจิตรา  โคตรแสง
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญ 1. เด็กชายอานนท์  เกตุทัต
 
1. นางศุภานัน  ใสส่อง
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุพนม"พนมวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงวิชญาพร  สาสีมา
 
1. นางเอื้องฟ้า  สารสิทธิ์
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. นางสาววิลาวัลย์  พรมโยธา
 
1. นางเรณุกา  สารเสริฐ
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  คำเกษ
 
1. นางมาลินี  มณีพรรณ
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขาว 1. เด็กหญิงปวีณา  บุญรัตน์
 
1. นางสาวตรีทิพย์  วิโย
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ตะโคดม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงค์คำจันทร์
3. เด็กหญิงชนิตรา  วรราช
4. เด็กหญิงนลินทิพย์  เสนจันตะ
5. เด็กชายวีระพงษ์  อุปรัง
 
1. นางดาวนี  สุนทรส
2. นายอภิชัย  สุนทรส
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงขวัญพัฒน์  ธีรเกียรติปภาดา
 
1. นางรุ่งทิวา  อุ่นเจริญ
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. เด็กชายอนิรุจ  อวนวัง
 
1. นางสมสมัย  เสนาะเสียง
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กหญิงมัณฑนา  อ่อนพินา
2. เด็กชายอภิเดช  นิลสาขา
 
1. นางฉลวย  มูลโคตร
2. นางธนียา  แสนโยธะกะ
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 1. นางสาวธนภรณ์  โต๊ะชาลี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ตาแสงโคตร
 
1. นายชัยวัช  ขาวพิมพ์
2. นางทรงสุนีย์  การร้อย
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ 1. เด็กชายจิรายุ  แสนลัง
2. เด็กชายธนพงษ์  มิสงอน
3. เด็กชายภคพล  แก่นจันทร์
4. เด็กชายวรชาติ  ปรัญญา
5. เด็กชายสรยุทธ  ธงยศ
6. เด็กชายสรวิชญ์  เบ็ญจศิล
 
1. นายประจิต  ครโสภา
2. นายพิระ  ยอดมงคล
3. นายพูนทวี  ยอดมงคล
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กชายกฤตพจน์  พลราชม
2. เด็กชายชินวัตร  พรหมดี
3. เด็กชายธนวัตน์  ศรีสง่า
4. เด็กชายวิทวัส  ยุบลมาตร
5. เด็กชายศรางกูล  คำเพชรดี
6. เด็กชายเรืองศักดิ์  จันโทวาท
 
1. นายปรีชา  ป้องหลักคำ
2. นายสหมิตร  นามเกตุ
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. เด็กชายคณาวุฒิ  ยาสาไชย
2. เด็กชายทวีเกรียติ  สิงนวน
3. เด็กชายนันทวัฒน์  เชื้อตาหมื่น
4. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  วงตาขี่
5. เด็กชายพณากร   จินายศ
6. เด็กชายยุทธพงษ์  คำภูษา
7. เด็กชายสมพงษ์  บริหาร
8. เด็กชายอภิวัฒน์  กุลศรี
 
1. นายดุสิต  ยาสาไชย
2. นายบุญชัย  เชื้อตาพระ
3. นายเดชาชัย  เทือกตาหลอย
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ปู่ซิ้ง
2. เด็กหญิงกัลยา  ธนะคำดี
3. เด็กหญิงทวินวิกา  กุลศรี
4. เด็กหญิงมุฑิตา  เชื้อตาหมื่น
5. เด็กหญิงวรดา  พรหมพินิจ
6. เด็กหญิงวราทิพย์  เนียมแดง
7. เด็กหญิงอรอุมา  พรหมพินิจ
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สินพรม
 
1. นางปริยานุช  พ่อเพียโคตร
2. นางสมสมัย  เสนาะเสียง
3. นางโชคดี  คำเพชรดี
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลภา  ทิพย์เนตร
2. เด็กหญิงกุลวดี  เบ้าคำกอง
3. เด็กหญิงชยานันท์  มนตรี
4. เด็กหญิงชุติมา  วาทะวัฒนะ
5. เด็กหญิงณัฐกานต์  ทองคำชุม
6. เด็กหญิงปรียานันท์  ชาญชัยชูรัตน์
7. เด็กหญิงปารมีย์  ศรีหาเศษ
8. เด็กหญิงปิยะดา  วิโย
9. เด็กหญิงมัฑนา  วังกะธาตุ
10. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  ไกรษร
 
1. นางวิไลวรรณ  บางศิริ
2. นางศิริเนตร  บัวสาย
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  จันทร์ชมพู
2. เด็กหญิงมานิกา  พรหมพินิจ
3. เด็กหญิงลักขณา  แสงเจริญ
4. เด็กหญิงศรสวรรค์  รัตนภักดิ์
5. เด็กหญิงศศิประภา  ศรีบุญ
 
1. นางสมสมัย  เสนาะเสียง
2. นางโชคดี  คำเพชรดี
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกพร   ทองโสภา
2. เด็กหญิงวิมลสิริ   เลี้ยงเสรี
3. เด็กหญิงเกวลิน   ช่างประดิษฐ์
 
1. นางชุลีพร  เทพสุรินทร์
2. นายพุทธิชัย    ยะไวย์
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คุ้มนายอ
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  วีระบัลย์
3. เด็กหญิงศศิตา  เรณู
 
1. นายกิติศักดิ์  โสตาภา
2. นางวัชราภรณ์  โสตาภา
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงจิราพร  คำดี
2. เด็กหญิงปรีชญา  พรพา
3. เด็กหญิงพัทธินันท์  ธ.น.กุล
 
1. นางจงจิตร  ศรียะไชย
2. นายสมศักดิ์  รัตนมาลี
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. นางสาววิริยา  ปุ่มเป้า
2. นางสาวอินธิรา  นามติราช
3. นางสาวเพชรา  น้อยเภา
 
1. นางประภัสนุช  ไชยวงษา
2. นางสาวอรนุช  ไตยราช
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 1. เด็กหญิงปิยะภรณ์  แก้วนิวงศ์
2. เด็กหญิงอภิญญา  พิมพ์พงษ์
 
1. นางดาวนี  สุนทรส
2. นายอภิชัย  สุนทรส
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3" 1. เด็กหญิงชนัญดา  ส่งเสริม
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ต้นสวรรค์
 
1. นางดายิน  ส่งเสริม
2. นางอภิญญา  ปะนาโก
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ซุยพิมพ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  อุทัยวัฒน์
 
1. นางจิราพร  ซุยพิมพ์
2. นายเอกพงษ์  สูญราช
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3" 1. เด็กชายณัฐธนาตย์  อิ่มเต็ม
2. เด็กชายฤทธิกร  รัตนถาวร
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุผาวัน
2. นายไพรวัลย์  คำลุน
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 1. นายนนทวัฒน์  ประทุมมา
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สายสินธ์
 
1. นางรัชฎาวรรณ  ครโสภา
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสิทธิชัย  นามเพราะ
2. เด็กชายอธิพงษ์  วรรณา
 
1. นางพิศมัย  ศรีวรมย์
2. นางสาววรรษมน  รู้เก็บ
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงสกาวเดือน   ควรครู
 
1. นายปฐม  จันทนะ
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กชายปุณกฤษ  วงค์พนิตกฤต
 
1. นายสมพงค์  อภิวัฒนานุกูล
 
187 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 1. เด็กชายวีรวัฒน์  วงศ์อุบล
 
1. นายสมศักดิ์  รัตนมาลี
 
188 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 1. เด็กชายสุทธิเกียรติ  ศิริพัฒน์
 
1. นางสาวสุริยา  สาลีเพ็ง
 
189 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสว่าง 1. เด็กชายทักษิณ  โชคมีสี
 
1. นายศุภชัย  เวียงสิมา
 
190 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทันสมัย 1. เด็กชายเจตพล  วังทะพันธ์
 
1. นายบุญเลิศ  อุ่นชัย
 
191 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 1. เด็กชายธนากร  แก้วมาลา
 
1. ว่าที่ร้อยโทสิทธิชัย  บัวชุม
 
192 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 1. เด็กชายวัชรพล  สุวรรณศรี
 
1. นายสิทธิพงษ์  ฝ่ายรีย์
 
193 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหิบ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ก๋องคำ
2. เด็กชายกิติกร  ธน.ครุฑ
3. เด็กหญิงกุลจิรา  โมรินทร์
4. เด็กชายจักรพงษ์  ธน.เฮือง
5. เด็กหญิงจารวี  วงค์วิวง
6. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์   ธน.ดี
7. เด็กชายชญานิน  จุลทอง
8. เด็กหญิงชญานี  จุลทอง
9. เด็กหญิงณริสสา  เข็มขาว
10. เด็กชายณัฐวัฒน์  สีผุย
11. เด็กชายทนงศักดิ์  บุตรดี
12. เด็กชายทยาวัต  หูมวงค์
13. เด็กหญิงทิพย์จินดา  ไชยคำ
14. เด็กหญิงธาวิณี  วงชาชม
15. เด็กหญิงนันธิดา  น้อยนนท์
16. เด็กชายปุญญพัฒน์   จันทร์สองดวง
17. เด็กหญิงพรหมลิขิต  จุุลเจือ
18. เด็กชายพีรพัตน์  ธน.ดี
19. เด็กชายภัทรชานนท์  วังกะธาตุ
20. เด็กชายวิชาญ  อุทิโย
21. เด็กหญิงวิมล  อินนะระ
22. เด็กหญิงศิริทิพย์  เรือนทอง
23. เด็กชายศุภพล  ค้ากลาง
24. เด็กชายสิทธิเดช  ธน.ฤทธิ์
25. เด็กหญิงสุกัญญา  ธน.โสม
26. เด็กหญิงอภิชญา  คำจันทร์
27. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีดี
28. เด็กหญิงเขมอักษร  เชื้อสาทุม
29. เด็กชายเจษฎา  อินนะระ
30. เด็กชายเชษฐา  ธน.เฮือง
 
1. นายชิดชัย  โพระกัน
2. นายทิติรัตน์  วิรวัฒนา
3. นายยุทธชัย  สาสอน
4. นางวิพร  มาตย์นอก
5. นางสุจิตรา  วีรวัฒนา
6. นางอุราวรรณ  คุ้มไข่น้ำ
7. นายไสว  ธน.เฮือง
 
194 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   วงค์คะวงค์
 
1. นางศิรินทิพย์   วงศ์ชาชม
 
195 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กชายจิรพัฒน์   รูปงาม
2. เด็กหญิงธนัญชนก  สุวรรณมาโจ
3. เด็กหญิงอารียา  อุทัยแสน
 
1. นางนุ่ม  ฝ่ายพนอม
2. นางเจิมจิตร  กัตติยบุตร
 
196 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 1. เด็กหญิงพจิตรตา  วรพุฒ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ติลาชัย
3. เด็กหญิงเมรี  คำมุงคุณ
 
1. นางทวีลาภ  รักพงศ์พันธ์
2. นางประภาพร  แสงเขียว
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ไชยนามล
 
1. นางอินทหวา  วงศ์ศรียา
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม อ.เรณูนคร 1. เด็กหญิงอริสา  แก้วนามไชย
 
1. นางสาวสุพาณี  บัวชุม
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมมณี 1. เด็กหญิงรุ่งธิวา   ผมคำ
 
1. นางลักษมี   สิงหศิลป์
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กหญิงวิภาวี  จิตมาตย์
 
1. นางสาวธุวดารา   แสนมิตร
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี 1. เด็กชายศักดา  มีระหงษ์
 
1. นายภาวะ  จันทะวงค์
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 1. เด็กชายบุญรัตน์  วารี
 
1. นายทัศนา  ทุมเที่ยง
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม อ.เรณูนคร 1. เด็กหญิงอริสา  แก้วนามไชย
 
1. นางสาวสุพาณี  บัวชุม
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา) 1. เด็กชายศุภากร  กุลสุวรรณ์
 
1. นางสาวอทิตยา   ชาญเดชสิทธิกุล
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยอ อ.ธาตุพนม 1. เด็กชายสันติภาพ  น้องทอง
 
1. นางรินทร์ลภัส  สริตรังธนากุล
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขาว 1. เด็กชายกิจติคุณ  จันทร์สองดวง
2. เด็กหญิงรัชนก  ฝาระมี
3. เด็กชายสิทธิกร  พงษ์ถาวร
 
1. นางจินตะนา  อุ่นลุม
2. นางฐิติญาภรณ์  ภูดินดาน
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขาว 1. เด็กชายพลวัฒน์  คำก้อน
2. เด็กชายวรพจน์  คำมี
3. เด็กชายวัชระ  ธน.ดี
 
1. นางจินตะนา  อุ่นลุม
2. นางฐิติญาภรณ์  ภูดินดาน
 
208 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 1. เด็กหญิงจินตนา  สุทธิวรรณา
2. เด็กหญิงมลทิพย์  สุขรี
 
1. นางชญาดา  นวลตา
2. นางรองจิตร  ภูมิลุน
 
209 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 1. เด็กชายวุฒิชัย  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายอดิศักดิ์  บัวทองจันทร์
 
1. นางวรารัตน์   แสนมิตร
2. นางสุภาวดี  บุญถูก
 
210 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กชายศุภวิชญ์  บัวดา
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  พรหมคนซื่อ
 
1. นางฉลวย  มูลโคตร
2. นางสาวเพลิน  ไชยสาร
 
211 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายทนนท์  เพชรฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุจิตรา  เชื้อสาทุม
 
1. นายเบญจมินททร์  เวชกามา
 
212 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยอ อ.ธาตุพนม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กุลละ
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  แมดจ่อง
3. เด็กหญิงดวงฤดี  แก่นจันทร์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุจริต
5. เด็กหญิงปริยดา  ทองข่าย
6. เด็กหญิงสุพรรณษา  นำทาน
 
1. นางนงลักษณ์  มุ่งชัย
2. นางรินทร์ลภัส  สริตรังธนากุล
3. นางสาวเดือนเพ็ญ  เบียนสาย
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กชายกฤตกร  ภาคทอง
 
1. นายสมชาย  ประพัฒน์พงษ์
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 1. เด็กชายทวีชัย  พ่อสีดา
 
1. นางคนึงนิต  พ่อพันดร
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 1. เด็กหญิงสมใจ  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวปภัสรา  โพธิ์นะ
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  สมยา
 
1. นางสาวนงค์นิตร์  สุขรี
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขาว 1. เด็กชายยศขจร  ศรีศัญทะ
 
1. นางจินตะนา  อุ่นลุม
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา) 1. เด็กชายศิริศักดิ์  หล้าก่ำ
 
1. นางสาวอทิตยา  ชาญเดชสิทธิกุล
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบาก 1. เด็กหญิงกุลจิรา  นุสาวา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  มหาเสนา
3. เด็กหญิงปทิตตา  สุธัมมา
4. เด็กหญิงพรวดี  บังชมโพธิ์
 
1. นางสาวดารุณี  พลเชียงขวาง
2. นางสิทธิรงค์  บัวชุม
3. นางสุนีรัตน์  พลโลก
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ชาคำรอด
2. เด็กหญิงลัดดา  ลาดบาศรี
3. เด็กหญิงลัดดา  วงค์คำจันทร์
4. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  ชุมปลา
 
1. นางสาวกมลทิพย์  เตโช
2. นางสาวประนอม   บัวทองจันทร์
3. นางสาวอนงค์นารถ  จันทร์ชนะ
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 1. เด็กหญิงสุปรียา  พ่อลีละ
 
1. นางสาววิภาวดี  โกพลรัตน์
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนพร ศ   เบ็ญมาศ
 
1. นายชนระชัย   ยะไวย์
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย 1. เด็กหญิงปานตะวัน  เชื้อบริบูรณ์
2. เด็กหญิงรัตนา  ลี้พล
3. เด็กชายอนุวัฒน์  แดงท่าขาม
4. เด็กหญิงแสงสุดา   ทองดี
5. เด็กหญิงไข่มุก   ฮ่มป่า
 
1. นางสาวสร้อยสุนี  นิลปะกะ
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางามวิทยาคาร 1. เด็กชายชลทิต  เสถียรรังสฤษดิ์
2. เด็กชายยุทธนันท์  คำป้อง
3. เด็กชายรัฐพงษ์  คำหาญ
 
1. นายทวีศักดิ์  คำหาญ
2. นางสวรรญา   ศรีอาจ
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางามวิทยาคาร 1. เด็กชายทิติยา  รามฤทธิ์
2. เด็กชายวายุ  อิงชัยภูมิ
3. เด็กชายเจนจิรา  คำเห็น
 
1. นายทวีศักดิ์  คำหาญ
2. นางสวรรญา   ศรีอาจ
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหอม 1. เด็กชายณัฐพล  วิไรพร
2. เด็กชายวรชาติ  นุ่นคำ
3. เด็กชายอนุชา  กวานเหียน
 
1. นายนายพิทักษ์   คัดทะจันทร์
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 1. เด็กชายนนตกานต์  บุสดี
2. เด็กชายอรรถวิทย์  อดินันทบุตร
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บัวชุม
 
1. นางจตุพร  ท้าวฤทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ้งทิพย์  วะน้ำค้าง
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 1. เด็กชายวสุพล  ดอกจำปา
2. เด็กหญิงวัชรี  คำมี
3. เด็กหญิงสุจารี  แพงแสน
 
1. นางจตุพร  ท้าวฤทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ้งทิพย์  วะน้ำค้าง
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ราชชมภู
2. เด็กชายพงศ์ภัค  คุปติปัทมกุล
 
1. นางสุภาวดี  บุญถูก
2. นายเชิดศักดิ์  ศรีราช
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  บัวทองจันท์
2. เด็กหญิงภนิดา  ไกยฝ่าย
 
1. นางวิลาวรรณ  แก้วระดี
2. นางสาวโสดา  นวนแดง
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 1. เด็กชายจีระพัฒน์  ทอนอทอง
2. เด็กชายทนงศักดิ์  พ่อมูล
 
1. นางสาวศศิวิมล  สุุทธิสุวรรณ
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางเลิศ 1. เด็กชายธีรกานต์   ธ.น.หม่าน
2. เด็กหญิงพรนภา   รักษาพล
 
1. นางนิพาภรณ์  โพธิ์ศรี
2. นายไมตรี   พ่อศรียา
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพล  รัตนมาลี
2. เด็กชายตะวัน    แสนสุภา
3. เด็กชายนัฐพล  ไพศาล
 
1. นางธัญญ่า  มุลสุรินทร์
2. นายเสรียรัฐ   อักขระ
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโทน 1. เด็กชายนัตตพร  จำปาแก้ว
2. เด็กชายยนต์ตระกิจ  อินทะวงค์
3. เด็กชายอาทิตย์  ขุนอุดม
 
1. นางปรีดา  วังทะพันธ์
2. นางระวีวรรณ  มหาราช
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุรุคุ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ลีโคตร
2. เด็กชายบดินทร์  ยาปัญ
3. เด็กชายประทีบ  เหม็นชา
 
1. นางยุภาวดี  บรรไพร
2. นายเทพกรณ์  แก้วมณีชัย