ประกาศเลื่อนการแข่งขัน E-Book
ประกาศเลื่อนการแข่งขัน E-Book
ระดับ ป.4-6 และ ม.1-3 เป็นวันพุธ ที่ 11 ก.ย. 56 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ รร.นครพยมวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2

หัวข้อการแข่งขัน(ให้จับฉลาก)
1. นครพนมเมืองน่าอยู่
2, เศรษฐกิจพอเพียง
3. การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
(ระบบปฏิบัติการ Windows และ Office2010)
วันเสาร์ ที่ 07 กันยายน 2556 เวลา 11:28 น.