หัวข้อการประกวดหนังสือเล่มเล็ก
การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
........................................................
กำหนดหัวเรื่องการประกวดหนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ระดับชั้น ป.4 – 6 1.คุณธรรม 8 ประการ(นำเสนอ 1 เรื่อง) 2.เศรษฐกิจพอเพียง 3.อาเซียน วันแข่งขันจับสลาก 1 หัวข้อ
........................................................

การจัดค่ายพักแรม (Camping) ทีม 8 คน ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ทุกอย่างที่ต้องใช้ในการจัดค่ายพักแรมมาเอง
วันจันทร์ ที่ 02 กันยายน 2556 เวลา 23:24 น.