สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครพนม 41 6 3 2 50
2 ธารน้ำใจ 37 9 4 6 50
3 โพนสวางนางิ้ววิทยา 25 6 9 6 40
4 บ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3" 24 8 2 2 34
5 ไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 24 4 3 3 31
6 ชุมชนหนองฮีสามัคคี 21 9 3 6 33
7 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 21 6 5 4 32
8 วัดพระธาตุพนม"พนมวิทยาคาร" 21 5 4 0 30
9 บ้านกุรุคุ 20 6 5 5 31
10 ปลาปากราษฎร์บำรุง 19 8 1 2 28
11 โพนทองวิทยาคาร 19 5 7 2 31
12 เซนต์ยอแซฟนาแก 18 12 4 5 34
13 ศรีโพนทองวิทยา 18 4 4 3 26
14 สุนทรวิจิตร 18 1 0 1 19
15 บ้านชะโนต 17 7 6 9 30
16 นาแกผดุงราชกิจเจริญ 17 0 3 2 20
17 หนองสังข์ราษฎร์บำรุง 16 5 4 5 25
18 บ้านผึ้ง 16 3 7 0 26
19 บ้านดอนขาว 16 2 3 1 21
20 เรณูวิทยาคาร 15 3 3 3 21
21 บ้านนาคู่ 14 3 3 2 20
22 บ้านนาดอกไม้ 13 10 7 3 30
23 บ้านคำสว่าง 13 9 6 2 28
24 บ้านนาคอกควาย 12 13 4 4 29
25 ชุมชนหนองย่างซี้น 12 6 2 6 20
26 สันตยานันท์ 12 6 2 4 20
27 บ้านหนองปลาดุก 12 2 2 4 16
28 นางามวิทยาคาร 12 2 1 0 15
29 บ้านแสนพันหมันหย่อน 11 10 4 1 25
30 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 11 7 1 2 19
31 บ้านกุงโกน 11 6 1 1 18
32 บ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 11 5 2 5 18
33 บ้านนาบัว 11 3 0 1 14
34 บ้านนาโดนใหม่ 11 0 0 1 11
35 บ้านโคกหินแฮ่ 10 9 2 4 21
36 ชุมชนบ้านพุ่มแก 10 0 0 0 10
37 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 9 8 0 3 17
38 อนุบาลประยูรศรี 9 7 6 5 22
39 บ้านสำราญ 9 7 1 4 17
40 บ้านวังกระแส 9 3 5 3 17
41 ดอนเหลืองทองวิทยา 9 3 1 0 13
42 บ้านดงยอ อ.ธาตุพนม 9 3 0 1 12
43 บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 9 2 2 3 13
44 บ้านถาวรนาอุดม 9 1 2 0 12
45 บ้านดงอินำ 8 5 1 0 14
46 บ้านโคกกลาง อ.ปลาปาก 8 4 2 3 14
47 บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 8 2 1 1 11
48 ชุมชนบ้านพิมาน 8 0 2 0 10
49 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 7 7 4 2 18
50 บ้านยอดชาดวิทยา 7 5 7 1 19
51 บ้านหนองบัวคำ 7 5 1 3 13
52 ชุมชนนามนวิทยาคาร 7 3 0 0 10
53 บ้านหนองญาติ 7 2 3 1 12
54 บ้านนางเลิศ 7 0 1 1 8
55 บ้านเหล่าทุ่ง 6 6 2 0 14
56 บ้านสร้างแห่ 6 4 1 3 11
57 บ้านดงบาก 6 3 4 2 13
58 วังตามัว 6 3 2 2 11
59 บ้านหนองผักแว่น 6 3 2 1 11
60 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 6 3 0 0 9
61 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 6 2 5 1 13
62 บ้านหนองบ่อ 6 2 0 2 8
63 ตงเจี่ย 6 2 0 0 8
64 บ้านนาป่ง 6 1 3 0 10
65 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) 6 1 1 0 8
66 บ้านศรีธน 6 1 0 4 7
67 บ้านโนนหอม 6 1 0 0 7
68 บ้านนากุงยางคำ 6 1 0 0 7
69 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 6 1 0 0 7
70 บ้านเหิบ 6 0 0 0 6
71 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข 5 6 1 0 12
72 พระซองวิทยาคาร 5 4 0 2 9
73 บ้านโคกสูง 5 3 3 2 11
74 บ้านสร้างแป้น 5 3 1 0 9
75 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 5 3 0 0 8
76 บ้านหนองหญ้าไซ 5 2 2 0 9
77 บ้านวังกะเบา 5 2 1 0 8
78 บ้านนาหัวบ่อ 5 2 1 0 8
79 บ้านหนองแคน 5 2 0 2 7
80 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 5 2 0 2 7
81 บ้านนาม่วง 5 2 0 2 7
82 ลาดสว่างวิทยา 5 2 0 2 7
83 บ้านทุ่งมน 5 1 4 2 10
84 บ้านกุตาไก้ 5 1 3 1 9
85 บ้านหนองสะโน 5 1 2 3 8
86 บ้านนนาแกบึงเหล็ก 5 1 2 0 8
87 บ้านนามูลฮี้น 5 1 2 0 8
88 บ้านเหล่าสำราญ 5 1 1 2 7
89 บ้านหนองดินแดง 5 1 1 0 7
90 บ้านหนองบัวหนองแวง 5 1 1 0 7
91 บ้านคำพอก 5 1 0 5 6
92 บ้านดงดู่งาม 5 1 0 0 6
93 บ้านนามะเขือ 5 1 0 0 6
94 บ้านหนองหอยใหญ่ 5 0 0 1 5
95 บ้านมหาชัย 4 5 1 3 10
96 บ้านบ่อดอกซ้อน 4 5 1 3 10
97 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 4 4 4 2 12
98 บ้านนาโสก 4 4 2 6 10
99 บ้านดอนดู่ 4 2 2 0 8
100 บ้านโพนแพง 4 2 1 4 7
101 บ้านดงป่ายูง 4 2 1 0 7
102 บ้านโคกกลาง อ.เรณูนคร 4 2 0 3 6
103 บ้านโพธิ์ตาก 4 2 0 3 6
104 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 4 2 0 0 6
105 บ้านสุขเกษม 4 2 0 0 6
106 บ้านกลาง 4 2 0 0 6
107 บ้านนาหนาด 4 1 3 1 8
108 บ้านนาทุ่งมั่ง 4 1 1 4 6
109 บ้านคำเม็ก 4 1 0 1 5
110 บ้านชะโงมนาโดน 4 0 2 2 6
111 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 4 0 2 1 6
112 บ้านโนนสวรรค์ 4 0 2 0 6
113 บ้านวังสิม 4 0 1 1 5
114 บ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา) 4 0 0 2 4
115 บ้านหนองบัว 4 0 0 1 4
116 บ้านดอนกลาง 4 0 0 0 4
117 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 3 7 6 4 16
118 บ้านม่วง 3 7 5 4 15
119 บ้านนาเลียง 3 5 6 9 14
120 นาถ่อนวิทยานุกูล 3 5 2 3 10
121 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) 3 5 2 0 10
122 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์ฯ) 3 3 0 2 6
123 บ้านตับเต่าโนนจันทร์ 3 3 0 1 6
124 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ) 3 3 0 0 6
125 บ้านกลางมูลอ้น 3 2 1 3 6
126 บ้านโพนสาวเอ้ 3 2 0 1 5
127 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 3 2 0 1 5
128 พระกลางวิทยาคาร 3 2 0 0 5
129 บ้านหนองยอโพนแพง 3 1 2 0 6
130 บ้านคำผาสุข 3 1 2 0 6
131 บ้านดอนข้าวหลาม 3 1 1 0 5
132 บ้านหนองหญ้าม้า 3 1 0 1 4
133 บ้านวังยาง 3 1 0 0 4
134 บ้านทุ่งสว่าง 3 0 2 0 5
135 บ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 3 0 2 0 5
136 บ้านพระซองเหนือ 3 0 1 0 4
137 บ้านนายอน้อย 3 0 1 0 4
138 บ้านหนองค้าโคกกุง 3 0 0 2 3
139 บ้านหนองแซง อ.เรณูนคร 3 0 0 1 3
140 บ้านดอนโทน 3 0 0 1 3
141 สีชมพูมิตรภาพที่ 164 3 0 0 1 3
142 บ้านหนองบึง 3 0 0 1 3
143 บ้านจอมมณี 3 0 0 0 3
144 บ้านโคกสว่าง 3 0 0 0 3
145 บ้านสร้างเม็ก 3 0 0 0 3
146 บ้านหนองนางด่อน 2 4 1 1 7
147 บ้านนายอ 2 3 2 4 7
148 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 2 3 2 0 7
149 บ้านดงน้อยพัฒนา 2 3 1 1 6
150 บ้านดินดำหมากเฟือง 2 3 1 0 6
151 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ 2 3 0 1 5
152 บ้านนาราชควายน้อย 2 3 0 0 5
153 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 2 2 1 1 5
154 บ้านขอนขว้าง 2 2 0 3 4
155 บ้านนกเหาะ 2 2 0 3 4
156 บ้านหนองกกคูณ 2 2 0 0 4
157 บ้านหนองห้าง 2 1 3 1 6
158 บ้านนาราชควาย 2 1 2 4 5
159 บ้านนาขามส้มป่อย 2 1 1 0 4
160 บ้านนาบั่ว 2 1 0 3 3
161 บ้านนาสีนวล 2 1 0 1 3
162 บ้านนาขาม อ.เรณูนคร 2 1 0 0 3
163 บ้านทันสมัย 2 1 0 0 3
164 บ้านต้นแหน(ราษฎรณ์ต้นแหนฯ) 2 1 0 0 3
165 บ้านสว่างสำราญ 2 1 0 0 3
166 บ้านหนองแสง 2 0 1 3 3
167 บ้านหนองโพธิ์วังโน 2 0 1 0 3
168 บ้านหัวขัวใต้ 2 0 0 1 2
169 บ้านกุดฉิม 2 0 0 1 2
170 นาเหนือทุ่งทองวิทยา 2 0 0 1 2
171 บ้านดงก้อม 2 0 0 0 2
172 มรุกขนคร 2 0 0 0 2
173 บ้านคับพวง 2 0 0 0 2
174 บ้านน้ำบ่อ 2 0 0 0 2
175 อนุบาลนิลวรรณ 2 0 0 0 2
176 ดงสว่างเจริญวิทย์ 1 3 1 2 5
177 บ้านห้วยทราย 1 2 4 1 7
178 บ้านดงติ้ว 1 2 3 0 6
179 นาผือบอนราษฎร์นุกูล 1 2 2 2 5
180 อุ่มเหม้าวิทยาคาร 1 2 1 2 4
181 เมืองนครพนม 1 2 0 4 3
182 บ้านนาป่งคอง 1 2 0 0 3
183 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 1 1 5 0 7
184 บ้านดอนม่วง 1 1 1 2 3
185 บ้านโพนป่าหว้าน 1 1 1 0 3
186 บ้านคำชะอี 1 1 1 0 3
187 บ้านโพนทัน 1 1 0 2 2
188 บ้านวังยาง อ.เรณูนคร 1 1 0 1 2
189 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 1 1 0 1 2
190 บ้านใหม่วังเซือม 1 1 0 0 2
191 บ้านวังม่วง 1 1 0 0 2
192 บ้านวังยาง อ.วังยาง 1 1 0 0 2
193 บ้านหนองคอง 1 1 0 0 2
194 บ้านโพนสวางหนองแหน 1 1 0 0 2
195 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 1 0 2 1 3
196 บ้านนาคำ 1 0 2 1 3
197 นาถ่อนท่าวิทยาคาร 1 0 1 0 2
198 บ้านนาคำโนนขาม 1 0 1 0 2
199 บ้านหนองหอยคำอ้อม 1 0 1 0 2
200 บ้านโพนทา 1 0 1 0 2
201 บ้านดอนสวรรค์ 1 0 0 3 1
202 บ้านหนองจันทน์ 1 0 0 2 1
203 บ้านเนินสะอาด 1 0 0 1 1
204 บ้านนาทราย 1 0 0 1 1
205 บ้านนาเชือก 1 0 0 1 1
206 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 1 0 0 1 1
207 บ้านนาสะเดา 1 0 0 0 1
208 บ้านหนองกุดแคน 1 0 0 0 1
209 บ้านสุขเจริญ 1 0 0 0 1
210 บ้านหนองบัวด่านเก่า 1 0 0 0 1
211 บ้านปลาปากน้อย 1 0 0 0 1
212 บ้านวังไฮหนองกุง 1 0 0 0 1
213 ชายแดนอนุสรณ์ 1 0 0 0 1
214 บ้านนาดี 1 0 0 0 1
215 บ้านนามนดงติ้ววิทยา 1 0 0 0 1
216 บ้านบ่อสะอาด 1 0 0 0 1
217 บ้านสร้างหิน 1 0 0 0 1
218 บ้านสามแยกหัวภูธร 1 0 0 0 1
219 บ้านหนองลาดควาย"ไทยพจนานุสรณ์" 1 0 0 0 1
220 บ้านหนองแซง 1 0 0 0 1
221 บ้านโนนสังข์ 1 0 0 0 1
222 บ้านโพธิ์ศรี 1 0 0 0 1
223 บ้านโสกแมว 0 3 2 0 5
224 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 0 3 0 0 3
225 บ้านโคกลางแก้งน้อย(กัลฺยาโณอุปถัมภ์) 0 2 1 0 3
226 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 0 2 0 1 2
227 บ้านหนองกุง 0 2 0 0 2
228 บ้านหนองหมากแก้ว 0 2 0 0 2
229 บ้านแก่งโพธิ์ 0 2 0 0 2
230 บ้านโชคอำนวย 0 1 1 3 2
231 บ้านทรายมูลคำผักแพว 0 1 1 2 2
232 บ้านกล้วย 0 1 1 0 2
233 บ้านกลางน้อย 0 1 0 3 1
234 บ้านห้วยไหล่ 0 1 0 2 1
235 บ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 0 1 0 1 1
236 บ้านนาขาม 0 1 0 1 1
237 บ้านปากบัง 0 1 0 1 1
238 บ้านพิมานท่า 0 1 0 1 1
239 บ้านไทยสามัคคี 0 1 0 1 1
240 บ้านดงมะเอก 0 1 0 0 1
241 บ้านดงยอ 0 1 0 0 1
242 บ้านดอนแดง อ.ธาตุพนม 0 1 0 0 1
243 บ้านน้อยใต้ 0 1 0 0 1
244 บ้านกกไฮ 0 0 1 2 1
245 บ้านขอนกองโพนทอง 0 0 1 0 1
246 บ้านนาหลวง 0 0 1 0 1
247 บ้านแขนนาง 0 0 1 0 1
248 บ้านจรุกเตย 0 0 0 2 0
249 บ้านหนองยาว 0 0 0 1 0
250 บ้านโคกก่อง 0 0 0 1 0
รวม 1,253 529 310 330 2,092