สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครพนม 17 10 5 32 41 6 3 2 50
2 ธารน้ำใจ 10 12 12 34 37 9 4 6 50
3 บ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3" 9 6 2 17 24 8 2 2 34
4 ศรีโพนทองวิทยา 8 5 2 15 18 4 4 3 26
5 บ้านดอนขาว 8 0 3 11 16 2 3 1 21
6 ไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 7 6 3 16 24 4 3 3 31
7 สุนทรวิจิตร 7 3 2 12 18 1 0 1 19
8 บ้านนาดอกไม้ 6 2 3 11 13 10 7 3 30
9 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 5 10 4 19 21 6 5 4 32
10 โพนสวางนางิ้ววิทยา 4 5 2 11 25 6 9 6 40
11 โพนทองวิทยาคาร 4 3 3 10 19 5 7 2 31
12 ชุมชนบ้านพิมาน 4 3 1 8 8 0 2 0 10
13 บ้านหนองปลาดุก 4 2 4 10 12 2 2 4 16
14 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 4 2 3 9 11 7 1 2 19
15 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 4 2 1 7 7 7 4 2 18
16 บ้านผึ้ง 4 1 4 9 16 3 7 0 26
17 นาแกผดุงราชกิจเจริญ 4 1 3 8 17 0 3 2 20
18 บ้านสำราญ 4 1 2 7 9 7 1 4 17
19 บ้านดงยอ อ.ธาตุพนม 4 0 1 5 9 3 0 1 12
20 บ้านกุรุคุ 3 5 4 12 20 6 5 5 31
21 บ้านนาคู่ 3 5 2 10 14 3 3 2 20
22 บ้านนาโดนใหม่ 3 4 2 9 11 0 0 1 11
23 หนองสังข์ราษฎร์บำรุง 3 4 0 7 16 5 4 5 25
24 บ้านถาวรนาอุดม 3 3 1 7 9 1 2 0 12
25 บ้านโคกกลาง อ.ปลาปาก 3 2 3 8 8 4 2 3 14
26 บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 3 2 1 6 9 2 2 3 13
27 ชุมชนบ้านพุ่มแก 3 2 0 5 10 0 0 0 10
28 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 3 2 0 5 9 8 0 3 17
29 บ้านนาบัว 3 1 3 7 11 3 0 1 14
30 บ้านโคกหินแฮ่ 3 1 3 7 10 9 2 4 21
31 บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 3 1 1 5 8 2 1 1 11
32 บ้านหนองบัวคำ 3 1 1 5 7 5 1 3 13
33 บ้านหนองผักแว่น 3 0 2 5 6 3 2 1 11
34 บ้านหนองค้าโคกกุง 3 0 0 3 3 0 0 2 3
35 บ้านหนองแซง อ.เรณูนคร 3 0 0 3 3 0 0 1 3
36 วัดพระธาตุพนม"พนมวิทยาคาร" 2 5 3 10 21 5 4 0 30
37 บ้านคำสว่าง 2 5 1 8 13 9 6 2 28
38 นางามวิทยาคาร 2 3 1 6 12 2 1 0 15
39 ปลาปากราษฎร์บำรุง 2 2 2 6 19 8 1 2 28
40 สันตยานันท์ 2 2 2 6 12 6 2 4 20
41 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 2 2 1 5 4 0 2 1 6
42 บ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 2 1 2 5 11 5 2 5 18
43 บ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา) 2 1 0 3 4 0 0 2 4
44 บ้านแสนพันหมันหย่อน 2 0 3 5 11 10 4 1 25
45 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 2 0 3 5 3 7 6 4 16
46 บ้านเหิบ 2 0 1 3 6 0 0 0 6
47 บ้านโคกกลาง อ.เรณูนคร 2 0 1 3 4 2 0 3 6
48 บ้านนาเลียง 2 0 1 3 3 5 6 9 14
49 บ้านนางเลิศ 2 0 0 2 7 0 1 1 8
50 บ้านหนองบ่อ 2 0 0 2 6 2 0 2 8
51 บ้านหนองแคน 2 0 0 2 5 2 0 2 7
52 บ้านนาขาม อ.เรณูนคร 2 0 0 2 2 1 0 0 3
53 ชุมชนหนองย่างซี้น 1 2 1 4 12 6 2 6 20
54 บ้านวังกระแส 1 2 1 4 9 3 5 3 17
55 บ้านกุงโกน 1 2 0 3 11 6 1 1 18
56 บ้านเหล่าสำราญ 1 2 0 3 5 1 1 2 7
57 เซนต์ยอแซฟนาแก 1 1 5 7 18 12 4 5 34
58 เรณูวิทยาคาร 1 1 3 5 15 3 3 3 21
59 ชุมชนหนองฮีสามัคคี 1 1 2 4 21 9 3 6 33
60 บ้านโนนหอม 1 1 2 4 6 1 0 0 7
61 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 1 1 1 3 5 2 0 2 7
62 บ้านยอดชาดวิทยา 1 1 0 2 7 5 7 1 19
63 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 1 1 0 2 6 2 5 1 13
64 บ้านกุตาไก้ 1 1 0 2 5 1 3 1 9
65 บ้านดงดู่งาม 1 1 0 2 5 1 0 0 6
66 บ้านนามะเขือ 1 1 0 2 5 1 0 0 6
67 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 1 1 0 2 4 4 4 2 12
68 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 1 1 0 2 4 2 0 0 6
69 บ้านหนองโพธิ์วังโน 1 1 0 2 2 0 1 0 3
70 บ้านศรีธน 1 0 2 3 6 1 0 4 7
71 บ้านดงบาก 1 0 1 2 6 3 4 2 13
72 บ้านนากุงยางคำ 1 0 1 2 6 1 0 0 7
73 บ้านโพนแพง 1 0 1 2 4 2 1 4 7
74 บ้านหัวขัวใต้ 1 0 1 2 2 0 0 1 2
75 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 1 0 0 1 6 1 0 0 7
76 บ้านนนาแกบึงเหล็ก 1 0 0 1 5 1 2 0 8
77 บ้านหนองดินแดง 1 0 0 1 5 1 1 0 7
78 บ้านมหาชัย 1 0 0 1 4 5 1 3 10
79 บ้านม่วง 1 0 0 1 3 7 5 4 15
80 บ้านดอนข้าวหลาม 1 0 0 1 3 1 1 0 5
81 บ้านพระซองเหนือ 1 0 0 1 3 0 1 0 4
82 บ้านดอนโทน 1 0 0 1 3 0 0 1 3
83 บ้านจอมมณี 1 0 0 1 3 0 0 0 3
84 บ้านโคกสว่าง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
85 บ้านนาขามส้มป่อย 1 0 0 1 2 1 1 0 4
86 บ้านทันสมัย 1 0 0 1 2 1 0 0 3
87 บ้านนาสะเดา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
88 บ้านหนองกุดแคน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
89 บ้านชะโนต 0 6 3 9 17 7 6 9 30
90 บ้านนาคอกควาย 0 3 1 4 12 13 4 4 29
91 บ้านเหล่าทุ่ง 0 2 1 3 6 6 2 0 14
92 บ้านวังสิม 0 2 1 3 4 0 1 1 5
93 บ้านหนองญาติ 0 2 0 2 7 2 3 1 12
94 วังตามัว 0 2 0 2 6 3 2 2 11
95 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) 0 2 0 2 6 1 1 0 8
96 บ้านวังกะเบา 0 2 0 2 5 2 1 0 8
97 บ้านคำพอก 0 2 0 2 5 1 0 5 6
98 บ้านโพธิ์ตาก 0 2 0 2 4 2 0 3 6
99 บ้านหนองกกคูณ 0 2 0 2 2 2 0 0 4
100 บ้านนาสีนวล 0 2 0 2 2 1 0 1 3
101 ชุมชนนามนวิทยาคาร 0 1 1 2 7 3 0 0 10
102 บ้านสร้างแห่ 0 1 1 2 6 4 1 3 11
103 บ้านสร้างแป้น 0 1 1 2 5 3 1 0 9
104 บ้านหนองสะโน 0 1 1 2 5 1 2 3 8
105 บ้านนามูลฮี้น 0 1 1 2 5 1 2 0 8
106 นาถ่อนวิทยานุกูล 0 1 1 2 3 5 2 3 10
107 บ้านกลางมูลอ้น 0 1 1 2 3 2 1 3 6
108 บ้านหนองแสง 0 1 1 2 2 0 1 3 3
109 อนุบาลประยูรศรี 0 1 0 1 9 7 6 5 22
110 ตงเจี่ย 0 1 0 1 6 2 0 0 8
111 บ้านนาม่วง 0 1 0 1 5 2 0 2 7
112 บ้านบ่อดอกซ้อน 0 1 0 1 4 5 1 3 10
113 บ้านนาโสก 0 1 0 1 4 4 2 6 10
114 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) 0 1 0 1 3 5 2 0 10
115 สีชมพูมิตรภาพที่ 164 0 1 0 1 3 0 0 1 3
116 บ้านนาราชควาย 0 1 0 1 2 1 2 4 5
117 บ้านนาบั่ว 0 1 0 1 2 1 0 3 3
118 บ้านดงก้อม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
119 บ้านนาป่งคอง 0 1 0 1 1 2 0 0 3
120 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 0 1 0 1 1 1 5 0 7
121 บ้านสุขเจริญ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
122 บ้านหนองบัวด่านเก่า 0 1 0 1 1 0 0 0 1
123 บ้านดงอินำ 0 0 2 2 8 5 1 0 14
124 ลาดสว่างวิทยา 0 0 2 2 5 2 0 2 7
125 บ้านโพนสาวเอ้ 0 0 2 2 3 2 0 1 5
126 มรุกขนคร 0 0 2 2 2 0 0 0 2
127 ดอนเหลืองทองวิทยา 0 0 1 1 9 3 1 0 13
128 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 5 3 0 0 8
129 บ้านดงป่ายูง 0 0 1 1 4 2 1 0 7
130 บ้านหนองบัว 0 0 1 1 4 0 0 1 4
131 บ้านตับเต่าโนนจันทร์ 0 0 1 1 3 3 0 1 6
132 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 0 0 1 1 3 2 0 1 5
133 บ้านวังยาง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
134 บ้านนายอน้อย 0 0 1 1 3 0 1 0 4
135 บ้านหนองบึง 0 0 1 1 3 0 0 1 3
136 บ้านสร้างเม็ก 0 0 1 1 3 0 0 0 3
137 บ้านดงน้อยพัฒนา 0 0 1 1 2 3 1 1 6
138 บ้านดินดำหมากเฟือง 0 0 1 1 2 3 1 0 6
139 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ 0 0 1 1 2 3 0 1 5
140 บ้านนาราชควายน้อย 0 0 1 1 2 3 0 0 5
141 บ้านต้นแหน(ราษฎรณ์ต้นแหนฯ) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
142 บ้านกุดฉิม 0 0 1 1 2 0 0 1 2
143 บ้านดงติ้ว 0 0 1 1 1 2 3 0 6
144 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 0 0 1 1 1 0 2 1 3
145 นาถ่อนท่าวิทยาคาร 0 0 1 1 1 0 1 0 2
146 บ้านนาคำโนนขาม 0 0 1 1 1 0 1 0 2
147 บ้านปลาปากน้อย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
148 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 0 0 1 1 0 2 0 1 2
149 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 0 0 0 0 6 3 0 0 9
150 บ้านนาป่ง 0 0 0 0 6 1 3 0 10
151 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข 0 0 0 0 5 6 1 0 12
152 พระซองวิทยาคาร 0 0 0 0 5 4 0 2 9
153 บ้านโคกสูง 0 0 0 0 5 3 3 2 11
154 บ้านหนองหญ้าไซ 0 0 0 0 5 2 2 0 9
155 บ้านนาหัวบ่อ 0 0 0 0 5 2 1 0 8
156 บ้านทุ่งมน 0 0 0 0 5 1 4 2 10
157 บ้านหนองบัวหนองแวง 0 0 0 0 5 1 1 0 7
158 บ้านหนองหอยใหญ่ 0 0 0 0 5 0 0 1 5
159 บ้านดอนดู่ 0 0 0 0 4 2 2 0 8
160 บ้านสุขเกษม 0 0 0 0 4 2 0 0 6
161 บ้านกลาง 0 0 0 0 4 2 0 0 6
162 บ้านนาหนาด 0 0 0 0 4 1 3 1 8
163 บ้านนาทุ่งมั่ง 0 0 0 0 4 1 1 4 6
164 บ้านคำเม็ก 0 0 0 0 4 1 0 1 5
165 บ้านชะโงมนาโดน 0 0 0 0 4 0 2 2 6
166 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0 4 0 2 0 6
167 บ้านดอนกลาง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
168 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์ฯ) 0 0 0 0 3 3 0 2 6
169 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ) 0 0 0 0 3 3 0 0 6
170 พระกลางวิทยาคาร 0 0 0 0 3 2 0 0 5
171 บ้านหนองยอโพนแพง 0 0 0 0 3 1 2 0 6
172 บ้านคำผาสุข 0 0 0 0 3 1 2 0 6
173 บ้านหนองหญ้าม้า 0 0 0 0 3 1 0 1 4
174 บ้านทุ่งสว่าง 0 0 0 0 3 0 2 0 5
175 บ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 0 0 0 0 3 0 2 0 5
176 บ้านหนองนางด่อน 0 0 0 0 2 4 1 1 7
177 บ้านนายอ 0 0 0 0 2 3 2 4 7
178 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 0 0 0 0 2 3 2 0 7
179 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 0 0 0 0 2 2 1 1 5
180 บ้านขอนขว้าง 0 0 0 0 2 2 0 3 4
181 บ้านนกเหาะ 0 0 0 0 2 2 0 3 4
182 บ้านหนองห้าง 0 0 0 0 2 1 3 1 6
183 บ้านสว่างสำราญ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
184 นาเหนือทุ่งทองวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
185 บ้านคับพวง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
186 บ้านน้ำบ่อ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
187 อนุบาลนิลวรรณ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
188 ดงสว่างเจริญวิทย์ 0 0 0 0 1 3 1 2 5
189 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 1 2 4 1 7
190 นาผือบอนราษฎร์นุกูล 0 0 0 0 1 2 2 2 5
191 อุ่มเหม้าวิทยาคาร 0 0 0 0 1 2 1 2 4
192 เมืองนครพนม 0 0 0 0 1 2 0 4 3
193 บ้านดอนม่วง 0 0 0 0 1 1 1 2 3
194 บ้านโพนป่าหว้าน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
195 บ้านคำชะอี 0 0 0 0 1 1 1 0 3
196 บ้านโพนทัน 0 0 0 0 1 1 0 2 2
197 บ้านวังยาง อ.เรณูนคร 0 0 0 0 1 1 0 1 2
198 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
199 บ้านใหม่วังเซือม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
200 บ้านวังม่วง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
201 บ้านวังยาง อ.วังยาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
202 บ้านหนองคอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
203 บ้านโพนสวางหนองแหน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
204 บ้านนาคำ 0 0 0 0 1 0 2 1 3
205 บ้านหนองหอยคำอ้อม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
206 บ้านโพนทา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
207 บ้านดอนสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 3 1
208 บ้านหนองจันทน์ 0 0 0 0 1 0 0 2 1
209 บ้านเนินสะอาด 0 0 0 0 1 0 0 1 1
210 บ้านนาทราย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
211 บ้านนาเชือก 0 0 0 0 1 0 0 1 1
212 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
213 บ้านวังไฮหนองกุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
214 ชายแดนอนุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
215 บ้านนาดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
216 บ้านนามนดงติ้ววิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
217 บ้านบ่อสะอาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
218 บ้านสร้างหิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
219 บ้านสามแยกหัวภูธร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
220 บ้านหนองลาดควาย"ไทยพจนานุสรณ์" 0 0 0 0 1 0 0 0 1
221 บ้านหนองแซง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
222 บ้านโนนสังข์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
223 บ้านโพธิ์ศรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
224 บ้านโสกแมว 0 0 0 0 0 3 2 0 5
225 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
226 บ้านโคกลางแก้งน้อย(กัลฺยาโณอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 2 1 0 3
227 บ้านหนองกุง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
228 บ้านหนองหมากแก้ว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
229 บ้านแก่งโพธิ์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
230 บ้านโชคอำนวย 0 0 0 0 0 1 1 3 2
231 บ้านทรายมูลคำผักแพว 0 0 0 0 0 1 1 2 2
232 บ้านกล้วย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
233 บ้านกลางน้อย 0 0 0 0 0 1 0 3 1
234 บ้านห้วยไหล่ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
235 บ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
236 บ้านนาขาม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
237 บ้านปากบัง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
238 บ้านพิมานท่า 0 0 0 0 0 1 0 1 1
239 บ้านไทยสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 1 1
240 บ้านดงมะเอก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
241 บ้านดงยอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
242 บ้านดอนแดง อ.ธาตุพนม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
243 บ้านน้อยใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
244 บ้านกกไฮ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
245 บ้านขอนกองโพนทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
246 บ้านนาหลวง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
247 บ้านแขนนาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
248 บ้านจรุกเตย 0 0 0 0 0 0 0 2 0
249 บ้านหนองยาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
250 บ้านโคกก่อง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 235 200 169 604 1,253 529 310 330 2,092