สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครพนม 41 6 3 2 50
2 ธารน้ำใจ 37 9 4 6 50
3 โพนสวางนางิ้ววิทยา 24 6 9 6 39
4 ไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 24 4 3 3 31
5 บ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3" 21 8 2 1 31
6 วัดพระธาตุพนม"พนมวิทยาคาร" 21 5 4 0 30
7 ชุมชนหนองฮีสามัคคี 20 9 3 6 32
8 ปลาปากราษฎร์บำรุง 19 8 1 2 28
9 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 19 6 5 4 30
10 เซนต์ยอแซฟนาแก 18 12 4 5 34
11 ศรีโพนทองวิทยา 18 4 4 3 26
12 บ้านชะโนต 17 7 6 9 30
13 นาแกผดุงราชกิจเจริญ 17 0 3 2 20
14 บ้านผึ้ง 16 3 7 0 26
15 สุนทรวิจิตร 16 1 0 1 17
16 บ้านกุรุคุ 15 6 5 5 26
17 หนองสังข์ราษฎร์บำรุง 15 5 4 5 24
18 โพนทองวิทยาคาร 14 4 6 2 24
19 บ้านนาดอกไม้ 13 10 7 3 30
20 เรณูวิทยาคาร 13 2 3 3 18
21 บ้านนาคอกควาย 12 12 4 3 28
22 ชุมชนหนองย่างซี้น 12 6 2 6 20
23 สันตยานันท์ 12 6 2 4 20
24 บ้านดอนขาว 12 2 3 1 17
25 บ้านหนองปลาดุก 12 2 2 4 16
26 บ้านแสนพันหมันหย่อน 11 10 4 1 25
27 บ้านคำสว่าง 11 9 6 1 26
28 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 11 7 1 2 19
29 บ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 11 5 2 5 18
30 บ้านนาคู่ 11 1 3 2 15
31 บ้านนาโดนใหม่ 11 0 0 1 11
32 บ้านกุงโกน 10 6 1 1 17
33 ชุมชนบ้านพุ่มแก 10 0 0 0 10
34 อนุบาลประยูรศรี 9 7 6 5 22
35 บ้านสำราญ 9 7 1 4 17
36 ดอนเหลืองทองวิทยา 9 3 1 0 13
37 บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 9 2 2 3 13
38 นางามวิทยาคาร 9 1 1 0 11
39 บ้านดงอินำ 8 5 1 0 14
40 บ้านโคกกลาง อ.ปลาปาก 8 4 2 3 14
41 บ้านนาบัว 8 3 0 1 11
42 ชุมชนบ้านพิมาน 8 0 2 0 10
43 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 7 7 4 2 18
44 บ้านยอดชาดวิทยา 7 5 7 1 19
45 บ้านหนองบัวคำ 7 5 1 3 13
46 บ้านวังกระแส 7 3 4 3 14
47 บ้านโคกหินแฮ่ 6 9 2 4 17
48 บ้านเหล่าทุ่ง 6 6 2 0 14
49 บ้านสร้างแห่ 6 4 1 3 11
50 วังตามัว 6 3 2 2 11
51 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 6 2 5 1 13
52 บ้านหนองญาติ 6 2 3 1 11
53 บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 6 2 1 1 9
54 บ้านหนองบ่อ 6 2 0 2 8
55 ตงเจี่ย 6 2 0 0 8
56 บ้านนาป่ง 6 1 3 0 10
57 บ้านศรีธน 6 1 0 4 7
58 บ้านนางเลิศ 6 0 1 1 7
59 บ้านเหิบ 6 0 0 0 6
60 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข 5 6 1 0 12
61 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 5 5 0 3 10
62 พระซองวิทยาคาร 5 4 0 2 9
63 บ้านโคกสูง 5 3 3 2 11
64 บ้านดงบาก 5 2 4 2 11
65 บ้านหนองหญ้าไซ 5 2 2 0 9
66 บ้านวังกะเบา 5 2 1 0 8
67 บ้านนาหัวบ่อ 5 2 1 0 8
68 บ้านหนองแคน 5 2 0 2 7
69 บ้านดงยอ อ.ธาตุพนม 5 2 0 0 7
70 บ้านทุ่งมน 5 1 4 2 10
71 บ้านหนองสะโน 5 1 2 3 8
72 บ้านนนาแกบึงเหล็ก 5 1 2 0 8
73 บ้านนามูลฮี้น 5 1 2 0 8
74 บ้านถาวรนาอุดม 5 1 1 0 7
75 บ้านหนองดินแดง 5 1 1 0 7
76 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) 5 1 1 0 7
77 บ้านหนองบัวหนองแวง 5 1 1 0 7
78 บ้านคำพอก 5 1 0 5 6
79 บ้านดงดู่งาม 5 1 0 0 6
80 บ้านนามะเขือ 5 1 0 0 6
81 บ้านหนองหอยใหญ่ 5 0 0 1 5
82 บ้านมหาชัย 4 5 1 3 10
83 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 4 4 4 2 12
84 บ้านนาโสก 4 4 2 6 10
85 บ้านสร้างแป้น 4 3 1 0 8
86 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 4 3 0 0 7
87 บ้านดอนดู่ 4 2 2 0 8
88 บ้านโพนแพง 4 2 1 4 7
89 บ้านโคกกลาง อ.เรณูนคร 4 2 0 3 6
90 บ้านโพธิ์ตาก 4 2 0 3 6
91 บ้านสุขเกษม 4 2 0 0 6
92 บ้านนาหนาด 4 1 3 1 8
93 บ้านนาทุ่งมั่ง 4 1 1 4 6
94 บ้านเหล่าสำราญ 4 1 1 0 6
95 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 4 1 0 1 5
96 บ้านคำเม็ก 4 1 0 1 5
97 บ้านนากุงยางคำ 4 1 0 0 5
98 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 4 1 0 0 5
99 บ้านชะโงมนาโดน 4 0 2 2 6
100 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 4 0 2 1 6
101 บ้านโนนสวรรค์ 4 0 2 0 6
102 บ้านวังสิม 4 0 1 1 5
103 บ้านหนองบัว 4 0 0 1 4
104 บ้านดอนกลาง 4 0 0 0 4
105 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 3 7 6 4 16
106 บ้านม่วง 3 7 5 4 15
107 บ้านนาเลียง 3 5 6 9 14
108 นาถ่อนวิทยานุกูล 3 5 2 3 10
109 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) 3 5 2 0 10
110 บ้านบ่อดอกซ้อน 3 5 1 2 9
111 บ้านหนองผักแว่น 3 3 2 1 8
112 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์ฯ) 3 3 0 2 6
113 ชุมชนนามนวิทยาคาร 3 3 0 0 6
114 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 3 3 0 0 6
115 บ้านกลางมูลอ้น 3 2 1 3 6
116 บ้านดงป่ายูง 3 2 1 0 6
117 ลาดสว่างวิทยา 3 2 0 2 5
118 บ้านนาม่วง 3 2 0 2 5
119 บ้านหนองยอโพนแพง 3 1 2 0 6
120 บ้านคำผาสุข 3 1 2 0 6
121 บ้านดอนข้าวหลาม 3 1 1 0 5
122 บ้านหนองหญ้าม้า 3 1 0 1 4
123 บ้านโนนหอม 3 1 0 0 4
124 บ้านวังยาง 3 1 0 0 4
125 บ้านทุ่งสว่าง 3 0 2 0 5
126 บ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 3 0 2 0 5
127 บ้านหนองค้าโคกกุง 3 0 0 2 3
128 บ้านหนองแซง อ.เรณูนคร 3 0 0 1 3
129 สีชมพูมิตรภาพที่ 164 3 0 0 1 3
130 บ้านหนองบึง 3 0 0 1 3
131 บ้านโคกสว่าง 3 0 0 0 3
132 บ้านสร้างเม็ก 3 0 0 0 3
133 บ้านหนองนางด่อน 2 4 1 1 7
134 บ้านนายอ 2 3 2 4 7
135 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 2 3 2 0 7
136 บ้านดงน้อยพัฒนา 2 3 1 1 6
137 บ้านดินดำหมากเฟือง 2 3 1 0 6
138 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ 2 3 0 1 5
139 บ้านนาราชควายน้อย 2 3 0 0 5
140 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 2 2 1 1 5
141 บ้านขอนขว้าง 2 2 0 3 4
142 บ้านนกเหาะ 2 2 0 3 4
143 บ้านโพนสาวเอ้ 2 2 0 1 4
144 บ้านหนองกกคูณ 2 2 0 0 4
145 พระกลางวิทยาคาร 2 2 0 0 4
146 บ้านหนองห้าง 2 1 3 1 6
147 บ้านกุตาไก้ 2 1 2 0 5
148 บ้านนาบั่ว 2 1 0 3 3
149 บ้านนาสีนวล 2 1 0 1 3
150 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 2 1 0 1 3
151 บ้านทันสมัย 2 1 0 0 3
152 บ้านต้นแหน(ราษฎรณ์ต้นแหนฯ) 2 1 0 0 3
153 บ้านกลาง 2 1 0 0 3
154 บ้านสว่างสำราญ 2 1 0 0 3
155 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 2 1 0 0 3
156 บ้านหนองแสง 2 0 1 3 3
157 บ้านหนองโพธิ์วังโน 2 0 1 0 3
158 บ้านพระซองเหนือ 2 0 1 0 3
159 บ้านหัวขัวใต้ 2 0 0 1 2
160 บ้านกุดฉิม 2 0 0 1 2
161 นาเหนือทุ่งทองวิทยา 2 0 0 1 2
162 บ้านดงก้อม 2 0 0 0 2
163 มรุกขนคร 2 0 0 0 2
164 บ้านคับพวง 2 0 0 0 2
165 บ้านน้ำบ่อ 2 0 0 0 2
166 อนุบาลนิลวรรณ 2 0 0 0 2
167 ดงสว่างเจริญวิทย์ 1 3 1 2 5
168 บ้านห้วยทราย 1 2 4 1 7
169 บ้านดงติ้ว 1 2 3 0 6
170 นาผือบอนราษฎร์นุกูล 1 2 2 2 5
171 อุ่มเหม้าวิทยาคาร 1 2 1 2 4
172 เมืองนครพนม 1 2 0 4 3
173 บ้านนาป่งคอง 1 2 0 0 3
174 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ) 1 2 0 0 3
175 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 1 1 5 0 7
176 บ้านดอนม่วง 1 1 1 2 3
177 บ้านโพนป่าหว้าน 1 1 1 0 3
178 บ้านคำชะอี 1 1 1 0 3
179 บ้านนาขามส้มป่อย 1 1 1 0 3
180 บ้านโพนทัน 1 1 0 2 2
181 บ้านตับเต่าโนนจันทร์ 1 1 0 1 2
182 บ้านวังยาง อ.เรณูนคร 1 1 0 1 2
183 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 1 1 0 1 2
184 บ้านวังม่วง 1 1 0 0 2
185 บ้านวังยาง อ.วังยาง 1 1 0 0 2
186 บ้านหนองคอง 1 1 0 0 2
187 บ้านโพนสวางหนองแหน 1 1 0 0 2
188 บ้านใหม่วังเซือม 1 1 0 0 2
189 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 1 0 2 1 3
190 บ้านนาคำ 1 0 2 1 3
191 นาถ่อนท่าวิทยาคาร 1 0 1 0 2
192 บ้านนาคำโนนขาม 1 0 1 0 2
193 บ้านนายอน้อย 1 0 1 0 2
194 บ้านหนองหอยคำอ้อม 1 0 1 0 2
195 บ้านโพนทา 1 0 1 0 2
196 บ้านดอนสวรรค์ 1 0 0 3 1
197 บ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา) 1 0 0 2 1
198 บ้านหนองจันทน์ 1 0 0 2 1
199 บ้านเนินสะอาด 1 0 0 1 1
200 บ้านดอนโทน 1 0 0 1 1
201 บ้านนาทราย 1 0 0 1 1
202 บ้านนาเชือก 1 0 0 1 1
203 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 1 0 0 1 1
204 บ้านนาสะเดา 1 0 0 0 1
205 บ้านหนองกุดแคน 1 0 0 0 1
206 บ้านสุขเจริญ 1 0 0 0 1
207 บ้านหนองบัวด่านเก่า 1 0 0 0 1
208 บ้านปลาปากน้อย 1 0 0 0 1
209 บ้านวังไฮหนองกุง 1 0 0 0 1
210 ชายแดนอนุสรณ์ 1 0 0 0 1
211 บ้านจอมมณี 1 0 0 0 1
212 บ้านนาดี 1 0 0 0 1
213 บ้านนามนดงติ้ววิทยา 1 0 0 0 1
214 บ้านบ่อสะอาด 1 0 0 0 1
215 บ้านสร้างหิน 1 0 0 0 1
216 บ้านสามแยกหัวภูธร 1 0 0 0 1
217 บ้านหนองลาดควาย"ไทยพจนานุสรณ์" 1 0 0 0 1
218 บ้านหนองแซง 1 0 0 0 1
219 บ้านโนนสังข์ 1 0 0 0 1
220 บ้านโพธิ์ศรี 1 0 0 0 1
221 บ้านโสกแมว 0 3 2 0 5
222 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 0 3 0 0 3
223 บ้านโคกลางแก้งน้อย(กัลฺยาโณอุปถัมภ์) 0 2 1 0 3
224 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 0 2 0 1 2
225 บ้านหนองกุง 0 2 0 0 2
226 บ้านหนองหมากแก้ว 0 2 0 0 2
227 บ้านแก่งโพธิ์ 0 2 0 0 2
228 บ้านนาราชควาย 0 1 2 3 3
229 บ้านโชคอำนวย 0 1 1 3 2
230 บ้านทรายมูลคำผักแพว 0 1 1 2 2
231 บ้านกล้วย 0 1 1 0 2
232 บ้านกลางน้อย 0 1 0 3 1
233 บ้านห้วยไหล่ 0 1 0 2 1
234 บ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 0 1 0 1 1
235 บ้านนาขาม 0 1 0 1 1
236 บ้านปากบัง 0 1 0 1 1
237 บ้านพิมานท่า 0 1 0 1 1
238 บ้านไทยสามัคคี 0 1 0 1 1
239 บ้านดงมะเอก 0 1 0 0 1
240 บ้านดงยอ 0 1 0 0 1
241 บ้านดอนแดง อ.ธาตุพนม 0 1 0 0 1
242 บ้านนาขาม อ.เรณูนคร 0 1 0 0 1
243 บ้านน้อยใต้ 0 1 0 0 1
244 บ้านกกไฮ 0 0 1 2 1
245 บ้านขอนกองโพนทอง 0 0 1 0 1
246 บ้านนาหลวง 0 0 1 0 1
247 บ้านแขนนาง 0 0 1 0 1
248 บ้านจรุกเตย 0 0 0 2 0
249 บ้านหนองยาว 0 0 0 1 0
250 บ้านโคกก่อง 0 0 0 1 0
รวม 1,135 511 306 320 2,272