สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครพนม 41 6 3 2 50
2 ธารน้ำใจ 37 9 4 6 50
3 โพนสวางนางิ้ววิทยา 25 6 9 6 40
4 บ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3" 24 8 2 2 34
5 ไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 24 4 3 3 31
6 ชุมชนหนองฮีสามัคคี 21 9 3 6 33
7 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 21 6 5 4 32
8 วัดพระธาตุพนม"พนมวิทยาคาร" 21 5 4 0 30
9 บ้านกุรุคุ 20 6 5 5 31
10 ปลาปากราษฎร์บำรุง 19 8 1 2 28
11 โพนทองวิทยาคาร 19 5 7 2 31
12 เซนต์ยอแซฟนาแก 18 12 4 5 34
13 สุนทรวิจิตร 18 1 0 1 19
14 บ้านชะโนต 17 7 6 9 30
15 ศรีโพนทองวิทยา 17 4 4 3 25
16 นาแกผดุงราชกิจเจริญ 17 0 3 2 20
17 บ้านดอนขาว 16 2 3 1 21
18 หนองสังข์ราษฎร์บำรุง 15 5 4 5 24
19 บ้านผึ้ง 15 3 7 0 25
20 เรณูวิทยาคาร 15 3 3 3 21
21 บ้านนาดอกไม้ 13 10 7 3 30
22 บ้านนาคู่ 13 3 3 2 19
23 บ้านนาคอกควาย 12 13 4 4 29
24 บ้านคำสว่าง 12 9 6 2 27
25 ชุมชนหนองย่างซี้น 12 6 2 6 20
26 สันตยานันท์ 12 6 2 4 20
27 นางามวิทยาคาร 12 2 1 0 15
28 บ้านแสนพันหมันหย่อน 11 10 4 1 25
29 บ้านกุงโกน 11 6 1 1 18
30 บ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 11 4 2 5 17
31 บ้านนาบัว 11 3 0 1 14
32 บ้านหนองปลาดุก 11 2 2 4 15
33 บ้านนาโดนใหม่ 11 0 0 1 11
34 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 10 7 1 2 18
35 ชุมชนบ้านพุ่มแก 10 0 0 0 10
36 บ้านโคกหินแฮ่ 9 9 2 4 20
37 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 9 8 0 3 17
38 อนุบาลประยูรศรี 9 7 6 5 22
39 บ้านสำราญ 9 7 1 4 17
40 บ้านวังกระแส 9 3 5 3 17
41 ดอนเหลืองทองวิทยา 9 3 1 0 13
42 บ้านดงยอ อ.ธาตุพนม 9 3 0 1 12
43 บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 9 2 2 3 13
44 บ้านถาวรนาอุดม 9 1 2 0 12
45 บ้านดงอินำ 8 5 1 0 14
46 บ้านโคกกลาง อ.ปลาปาก 8 4 2 3 14
47 ชุมชนบ้านพิมาน 8 0 2 0 10
48 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 7 7 4 2 18
49 บ้านยอดชาดวิทยา 7 5 7 1 19
50 บ้านหนองบัวคำ 7 5 1 3 13
51 ชุมชนนามนวิทยาคาร 7 3 0 0 10
52 บ้านหนองญาติ 7 2 3 1 12
53 บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 7 2 1 1 10
54 บ้านนางเลิศ 7 0 1 1 8
55 บ้านเหล่าทุ่ง 6 6 2 0 14
56 บ้านสร้างแห่ 6 4 1 3 11
57 วังตามัว 6 3 2 2 11
58 บ้านหนองผักแว่น 6 3 2 1 11
59 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 6 3 0 0 9
60 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 6 2 5 1 13
61 บ้านหนองบ่อ 6 2 0 2 8
62 ตงเจี่ย 6 2 0 0 8
63 บ้านนาป่ง 6 1 3 0 10
64 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) 6 1 1 0 8
65 บ้านศรีธน 6 1 0 4 7
66 บ้านโนนหอม 6 1 0 0 7
67 บ้านนากุงยางคำ 6 1 0 0 7
68 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 6 1 0 0 7
69 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข 5 6 1 0 12
70 พระซองวิทยาคาร 5 4 0 2 9
71 บ้านดงบาก 5 3 4 2 12
72 บ้านโคกสูง 5 3 3 2 11
73 บ้านสร้างแป้น 5 3 1 0 9
74 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 5 3 0 0 8
75 บ้านหนองหญ้าไซ 5 2 2 0 9
76 บ้านวังกะเบา 5 2 1 0 8
77 บ้านนาหัวบ่อ 5 2 1 0 8
78 บ้านหนองแคน 5 2 0 2 7
79 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 5 2 0 2 7
80 บ้านนาม่วง 5 2 0 2 7
81 ลาดสว่างวิทยา 5 2 0 2 7
82 บ้านทุ่งมน 5 1 4 2 10
83 บ้านกุตาไก้ 5 1 3 1 9
84 บ้านหนองสะโน 5 1 2 3 8
85 บ้านนนาแกบึงเหล็ก 5 1 2 0 8
86 บ้านเหล่าสำราญ 5 1 1 2 7
87 บ้านหนองดินแดง 5 1 1 0 7
88 บ้านหนองบัวหนองแวง 5 1 1 0 7
89 บ้านดงดู่งาม 5 1 0 0 6
90 บ้านนามะเขือ 5 1 0 0 6
91 บ้านหนองหอยใหญ่ 5 0 0 1 5
92 บ้านเหิบ 5 0 0 0 5
93 บ้านมหาชัย 4 5 1 3 10
94 บ้านบ่อดอกซ้อน 4 5 1 3 10
95 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 4 4 4 2 12
96 บ้านนาโสก 4 4 2 6 10
97 บ้านดอนดู่ 4 2 2 0 8
98 บ้านโพนแพง 4 2 1 4 7
99 บ้านดงป่ายูง 4 2 1 0 7
100 บ้านโคกกลาง อ.เรณูนคร 4 2 0 3 6
101 บ้านโพธิ์ตาก 4 2 0 3 6
102 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 4 2 0 0 6
103 บ้านสุขเกษม 4 2 0 0 6
104 บ้านกลาง 4 2 0 0 6
105 บ้านนาหนาด 4 1 3 1 8
106 บ้านนามูลฮี้น 4 1 2 0 7
107 บ้านนาทุ่งมั่ง 4 1 1 4 6
108 บ้านคำเม็ก 4 1 0 1 5
109 บ้านชะโงมนาโดน 4 0 2 2 6
110 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 4 0 2 1 6
111 บ้านโนนสวรรค์ 4 0 2 0 6
112 บ้านวังสิม 4 0 1 1 5
113 บ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา) 4 0 0 2 4
114 บ้านหนองบัว 4 0 0 1 4
115 บ้านดอนกลาง 4 0 0 0 4
116 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 3 7 6 4 16
117 บ้านม่วง 3 7 5 4 15
118 บ้านนาเลียง 3 5 6 9 14
119 นาถ่อนวิทยานุกูล 3 5 2 3 10
120 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) 3 5 2 0 10
121 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์ฯ) 3 3 0 2 6
122 บ้านตับเต่าโนนจันทร์ 3 3 0 1 6
123 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ) 3 3 0 0 6
124 บ้านกลางมูลอ้น 3 2 1 3 6
125 บ้านโพนสาวเอ้ 3 2 0 1 5
126 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 3 2 0 1 5
127 พระกลางวิทยาคาร 3 2 0 0 5
128 บ้านหนองยอโพนแพง 3 1 2 0 6
129 บ้านคำผาสุข 3 1 2 0 6
130 บ้านคำพอก 3 1 0 5 4
131 บ้านหนองหญ้าม้า 3 1 0 1 4
132 บ้านวังยาง 3 1 0 0 4
133 บ้านทุ่งสว่าง 3 0 2 0 5
134 บ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 3 0 2 0 5
135 บ้านพระซองเหนือ 3 0 1 0 4
136 บ้านนายอน้อย 3 0 1 0 4
137 บ้านหนองค้าโคกกุง 3 0 0 2 3
138 บ้านหนองแซง อ.เรณูนคร 3 0 0 1 3
139 บ้านดอนโทน 3 0 0 1 3
140 สีชมพูมิตรภาพที่ 164 3 0 0 1 3
141 บ้านหนองบึง 3 0 0 1 3
142 บ้านจอมมณี 3 0 0 0 3
143 บ้านโคกสว่าง 3 0 0 0 3
144 บ้านสร้างเม็ก 3 0 0 0 3
145 บ้านหนองนางด่อน 2 4 1 1 7
146 บ้านนายอ 2 3 2 4 7
147 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 2 3 2 0 7
148 บ้านดงน้อยพัฒนา 2 3 1 1 6
149 บ้านดินดำหมากเฟือง 2 3 1 0 6
150 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ 2 3 0 1 5
151 บ้านนาราชควายน้อย 2 3 0 0 5
152 บ้านขอนขว้าง 2 2 0 3 4
153 บ้านนกเหาะ 2 2 0 3 4
154 บ้านหนองห้าง 2 1 3 1 6
155 บ้านนาราชควาย 2 1 2 4 5
156 บ้านนาขามส้มป่อย 2 1 1 0 4
157 บ้านดอนข้าวหลาม 2 1 1 0 4
158 บ้านนาขาม อ.เรณูนคร 2 1 0 0 3
159 บ้านหนองกกคูณ 2 1 0 0 3
160 บ้านต้นแหน(ราษฎรณ์ต้นแหนฯ) 2 1 0 0 3
161 บ้านสว่างสำราญ 2 1 0 0 3
162 บ้านหนองแสง 2 0 1 3 3
163 บ้านหนองโพธิ์วังโน 2 0 1 0 3
164 บ้านนาบั่ว 2 0 0 3 2
165 บ้านหัวขัวใต้ 2 0 0 1 2
166 บ้านนาสีนวล 2 0 0 1 2
167 บ้านกุดฉิม 2 0 0 1 2
168 นาเหนือทุ่งทองวิทยา 2 0 0 1 2
169 บ้านดงก้อม 2 0 0 0 2
170 มรุกขนคร 2 0 0 0 2
171 บ้านคับพวง 2 0 0 0 2
172 บ้านน้ำบ่อ 2 0 0 0 2
173 อนุบาลนิลวรรณ 2 0 0 0 2
174 ดงสว่างเจริญวิทย์ 1 3 1 2 5
175 บ้านห้วยทราย 1 2 4 1 7
176 อุ่มเหม้าวิทยาคาร 1 2 1 2 4
177 เมืองนครพนม 1 2 0 4 3
178 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 1 2 0 1 3
179 บ้านนาป่งคอง 1 2 0 0 3
180 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 1 1 5 0 7
181 นาผือบอนราษฎร์นุกูล 1 1 2 2 4
182 บ้านดอนม่วง 1 1 1 2 3
183 บ้านโพนป่าหว้าน 1 1 1 0 3
184 บ้านคำชะอี 1 1 1 0 3
185 บ้านโพนทัน 1 1 0 2 2
186 บ้านวังยาง อ.เรณูนคร 1 1 0 1 2
187 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 1 1 0 1 2
188 บ้านใหม่วังเซือม 1 1 0 0 2
189 บ้านทันสมัย 1 1 0 0 2
190 บ้านวังม่วง 1 1 0 0 2
191 บ้านวังยาง อ.วังยาง 1 1 0 0 2
192 บ้านหนองคอง 1 1 0 0 2
193 บ้านโพนสวางหนองแหน 1 1 0 0 2
194 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 1 0 2 1 3
195 บ้านนาคำ 1 0 2 1 3
196 นาถ่อนท่าวิทยาคาร 1 0 1 0 2
197 บ้านนาคำโนนขาม 1 0 1 0 2
198 บ้านหนองหอยคำอ้อม 1 0 1 0 2
199 บ้านโพนทา 1 0 1 0 2
200 บ้านดอนสวรรค์ 1 0 0 3 1
201 บ้านหนองจันทน์ 1 0 0 2 1
202 บ้านเนินสะอาด 1 0 0 1 1
203 บ้านนาทราย 1 0 0 1 1
204 บ้านนาเชือก 1 0 0 1 1
205 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 1 0 0 1 1
206 บ้านนาสะเดา 1 0 0 0 1
207 บ้านหนองกุดแคน 1 0 0 0 1
208 บ้านสุขเจริญ 1 0 0 0 1
209 บ้านหนองบัวด่านเก่า 1 0 0 0 1
210 บ้านปลาปากน้อย 1 0 0 0 1
211 บ้านวังไฮหนองกุง 1 0 0 0 1
212 ชายแดนอนุสรณ์ 1 0 0 0 1
213 บ้านนาดี 1 0 0 0 1
214 บ้านนามนดงติ้ววิทยา 1 0 0 0 1
215 บ้านบ่อสะอาด 1 0 0 0 1
216 บ้านสร้างหิน 1 0 0 0 1
217 บ้านสามแยกหัวภูธร 1 0 0 0 1
218 บ้านหนองลาดควาย"ไทยพจนานุสรณ์" 1 0 0 0 1
219 บ้านหนองแซง 1 0 0 0 1
220 บ้านโนนสังข์ 1 0 0 0 1
221 บ้านโพธิ์ศรี 1 0 0 0 1
222 บ้านโสกแมว 0 3 2 0 5
223 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 0 3 0 0 3
224 บ้านดงติ้ว 0 2 3 0 5
225 บ้านโคกลางแก้งน้อย(กัลฺยาโณอุปถัมภ์) 0 2 1 0 3
226 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 0 2 0 1 2
227 บ้านหนองกุง 0 2 0 0 2
228 บ้านหนองหมากแก้ว 0 2 0 0 2
229 บ้านแก่งโพธิ์ 0 2 0 0 2
230 บ้านโชคอำนวย 0 1 1 3 2
231 บ้านทรายมูลคำผักแพว 0 1 1 2 2
232 บ้านกล้วย 0 1 1 0 2
233 บ้านกลางน้อย 0 1 0 3 1
234 บ้านห้วยไหล่ 0 1 0 2 1
235 บ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 0 1 0 1 1
236 บ้านปากบัง 0 1 0 1 1
237 บ้านพิมานท่า 0 1 0 1 1
238 บ้านไทยสามัคคี 0 1 0 1 1
239 บ้านดงมะเอก 0 1 0 0 1
240 บ้านดงยอ 0 1 0 0 1
241 บ้านดอนแดง อ.ธาตุพนม 0 1 0 0 1
242 บ้านน้อยใต้ 0 1 0 0 1
243 บ้านกกไฮ 0 0 1 2 1
244 บ้านขอนกองโพนทอง 0 0 1 0 1
245 บ้านนาหลวง 0 0 1 0 1
246 บ้านแขนนาง 0 0 1 0 1
247 บ้านจรุกเตย 0 0 0 2 0
248 บ้านนาขาม 0 0 0 1 0
249 บ้านหนองยาว 0 0 0 1 0
250 บ้านโคกก่อง 0 0 0 1 0
รวม 1,235 523 309 330 2,397