หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 5-8 เดือน กันยายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอำนาจ นาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายอำนวยการ  
2 นายสุชาติ แสนสุภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายอำนวยการ  
3 นายธวัชชัย จันทะนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายอำนวยการ  
4 นางลลิตา เจริญราษฎร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายอำนวยการ  
5 นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นนครพนม เขต1 ฝ่ายอำนวยการ  
6 นางสาวสุจารินี นาธิราช นักจัดการทั่วไป สพป.นครพนม เขต1 ฝ่ายอำนวยการ  
7 นางกัลยา ราสา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายอำนวยการ  
8 นางกมลลักษณ์ สำราญสุข ครู หัวหน้าการเงินโรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายอำนวยการ  
9 นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร ฝ่ายอำนวยการ  
10 นางเฉลิมศรี ศรีนครา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร ฝ่ายอำนวยการ  
11 นางฉลวย มูลโคตร ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร ฝ่ายอำนวยการ  
12 นางอเนก ธรเสนา ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร ฝ่ายอำนวยการ  
13 นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ สพป.นนครพนม เขต1 ฝ่ายอำนวยการ  
14 นางสาวกนกวรรณ ดีพรม พนักงานบัญชี สพป.นครพนม เขต 1 ฝ่ายอำนวยการ  
15 นายโพวิล ศรีมีชัย ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร ฝ่ายอำนวยการ  
16 นายเรืองศักดิ์ ชุปวา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน ฝ่ายอำนวยการ  
17 นายเทวฤทธิ์ บำเพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ฝ่ายอำนวยการ  
18 นายฤทธินันท์ ยำยวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงหมู ฝ่ายอำนวยการ  
19 นายทองเปลี่ยน ตามา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนต ฝ่ายอำนวยการ  
20 นายสุรชาติ นนทะแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้นฯ ฝ่ายอำนวยการ  
21 นายพิทูล อภัยโส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหลวง ฝ่ายอำนวยการ  
22 นายวัชรากร เสรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยใต้ ฝ่ายอำนวยการ  
23 นายปริญญา พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วย ฝ่ายอำนวยการ  
24 นายพุทธพงษ์ พษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อฯ ฝ่ายอำนวยการ  
25 นายปริญญา ปริญญาโชติกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นนครพนม เขต1 ฝ่ายอำนวยการ  
26 นางสาวประภาพร เจริญทัศน์ นักวิชาการศึกษา สพป.นครพนม เขต1 ฝ่ายอำนวยการ  
27 ส.อ.ศิริศักดิ์ อุทัยวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อฯ ฝ่ายอำนวยการ  
28 นายเชิดชัย สินพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครพนม ฝ่ายอำนวยการ  
29 นางสาวรินทา กลิ่นอ้ม ครู โรงเรียนเมืองนครพนม ฝ่ายอำนวยการ  
30 นายรณยุทธ์ ตันสังวรณ์ ครู โรงเรียนเมืองนครพนม ฝ่ายอำนวยการ  
31 นางศรีสุดา ผ่องแผ้ว ครู โรงเรียนเมืองนครพนม ฝ่ายอำนวยการ  
32 นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.นนครพนม เขต1 ฝ่ายอำนวยการ  
33 นางวารี สุริยนต์ นักจัดการทั่วไป สพป.นครพนม เขต1 ฝ่ายอำนวยการ  
34 นายฉัตรชัย ปทุมไกยะ ครู โรงเรียนเมืองนครพนม ฝ่ายอำนวยการ  
35 นายมารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ฝ่ายอำนวยการ  
36 นายสุขบดินทร์ สุทธะมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ฝ่ายอำนวยการ  
37 นายชาญวิทย์ มูลโคตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ฝ่ายอำนวยการ  
38 นายกรัยสิทธิ์ พ่อสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ฝ่ายอำนวยการ  
39 นายอภิชัย ทำมาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ฝ่ายอำนวยการ  
40 นายมงคล รุณธาตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ฝ่ายอำนวยการ  
41 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ฝ่ายอำนวยการ  
42 นายอานัลฐพงษ์ ม่วงลายทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ฝ่ายอำนวยการ  
43 นายชวรงค์ วงศ์ศรีทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ฝ่ายอำนวยการ  
44 นายรัฐศาสตร์ กองสินแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ฝ่ายอำนวยการ  
45 นายสุรพงษ์ จันทร์บุญนะ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฝ่ายอำนวยการ  
46 นายฉัตรชัย ชายทวีป ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลทางการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ  
47 นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ฝ่ายอำนวยการ  
48 นายบุญถึง พรมสุ้ย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ฝ่ายอำนวยการ  
49 นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ฝ่ายอำนวยการ  
50 นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ฝ่ายอำนวยการ  
51 นายธวัชชัย จันทะนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายอาคาร สถานที่  
52 นายศักดา ศรีสุราช ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายอาคาร สถานที่  
53 นางพัทธ์วริน ธนินกฤตโชตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายอาคาร สถานที่  
54 นางปะวะณี ไตรยะถา ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายอาคาร สถานที่  
55 นางสัมฤทธิ์ พรไชยสงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายอาคาร สถานที่  
56 นางปุณยนุช สุมนารถ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายอาคาร สถานที่  
57 นางศริญญา พันธุ์เวียง ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายอาคาร สถานที่  
58 นางกันย์สินี เบล์ซิอุส ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายอาคาร สถานที่  
59 นางพัชรินทร์ สุริยนต์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายอาคาร สถานที่  
60 นายวรสิทธิ์ สามารถ ช่างไม้ ช.4 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายอาคาร สถานที่  
61 นางจรัสศรี ประสิทธิสา ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายอาคาร สถานที่  
62 นายอภิรักษ์ ลุนนากัน ช่างปูน ช.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายอาคาร สถานที่  
63 นายยุทธชัย อดทน ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร ฝ่ายอาคาร สถานที่  
64 นายเรวัต ชัวนินิว ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร ฝ่ายอาคาร สถานที่  
65 นายอาทิตย์ จันทะแสง ช่างปูน ช.4 โรงเรียนสุนทรวิจิตร ฝ่ายอาคาร สถานที่  
66 นายทองหนัก สง่าลี ช่างปูน ช.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร ฝ่ายอาคาร สถานที่  
67 นายสุรศักดิ์ ผิวคำ ครูพี้เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนสุนทรวิจิตร ฝ่ายอาคาร สถานที่  
68 นายเทวฤทธิ์ บำเพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ฝ่ายอาคาร สถานที่  
69 นายคำนึง ลับจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ ฝ่ายอาคาร สถานที่  
70 นายสมศักดิ์ บัวสุดตา ครู โรงเรียนบ้านกล้วย ฝ่ายอาคาร สถานที่  
71 นายสวาง วิชะนา ครู โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน ฝ่ายอาคาร สถานที่  
72 นายวิชัย สมใจ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ ฝ่ายอาคาร สถานที่  
73 นายสมคิด เสนาบุตร ช่างไม้ ช.3 โรงเรียนบ้านนาหลวง ฝ่ายอาคาร สถานที่  
74 นายชาญณรงค์ อ่อนตา นักการภารโรง โรงเรียนบ้านน้อยใต้ ฝ่ายอาคาร สถานที่  
75 นายสมชาย ซามาตร ช่างปูน ช.3 โรงเรียนบ้านชะโนต ฝ่ายอาคาร สถานที่  
76 นายสมัย วงษ์ธิ ช่างไม้ ช.2 โรงเรียนบ้านกล้วย ฝ่ายอาคาร สถานที่  
77 นายเหนือน สูงเทิง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ฝ่ายอาคาร สถานที่  
78 นายสมชาย คำปัน ช่างครุภัณฑ์ ช.3 โรงเรียนบ้านดงหมู ฝ่ายอาคาร สถานที่  
79 นายไพฑูรย์ โทมี ช่างปูน ช.3 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า ฝ่ายอาคาร สถานที่  
80 นายสุรพล แก่นจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ ฝ่ายอาคาร สถานที่  
81 นายมงคล รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดูแลโปรแกรมระบบลงทะเบียนและรายงานผล  
82 นายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดูแลโปรแกรมระบบลงทะเบียนและรายงานผล  
83 นายสุรัตน์ บุตรดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ดูแลโปรแกรมระบบลงทะเบียนและรายงานผล  
84 นางรุ่งนภา สุภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ดูแลโปรแกรมระบบลงทะเบียนและรายงานผล  
85 นายณรัช ไชยสุระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ดูแลโปรแกรมระบบลงทะเบียนและรายงานผล  
86 ว่าที่ร้อยโทวุฒิชัย ไปปลอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ดูแลโปรแกรมระบบลงทะเบียนและรายงานผล  
87 นางศิริประภา ศรีสุริยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดสว่างวิทยา ดูแลโปรแกรมระบบลงทะเบียนและรายงานผล  
88 นายกิติศักดิ์ โสตาภา ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ดูแลโปรแกรมระบบลงทะเบียนและรายงานผล  
89 นายวิษณุ ทัดสะ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านนาคอกควาย ดูแลโปรแกรมระบบลงทะเบียนและรายงานผล  
90 นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดูแลโปรแกรมระบบลงทะเบียนและรายงานผล  
91 นายสท้าน วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราชควาย ดูแลโปรแกรมระบบลงทะเบียนและรายงานผล  
92 นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดูแลโปรแกรมระบบลงทะเบียนและรายงานผล  
93 นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดูแลโปรแกรมระบบลงทะเบียนและรายงานผล  
94 นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดูแลโปรแกรมระบบลงทะเบียนและรายงานผล  
95 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดูแลโปรแกรมระบบลงทะเบียนและรายงานผล  
96 นางสาวศิโรรัตน์ วิเศษไชย เจ้าหน้าที่ช่วยราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดูแลโปรแกรมระบบลงทะเบียนและรายงานผล  
97 นางสาวกนกวรรณ ดีพรม พนักงานบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดูแลโปรแกรมระบบลงทะเบียนและรายงานผล  
98 นางกัลยา ราสา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
99 นางสมเพชร ศรีสุราช ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
100 นางรวิวรรณ พงษ์พวงเพชร ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
101 นางมาลินี มณีพรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
102 นางยุพิน เจริญราษฎร์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
103 นางวิจิตรา โคตรแสง ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
104 นางจามรี แสนสุภา ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
105 นางประไพ มีอภิรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
106 นางสมพิศ แวงโสธรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
107 นางวิภาษณีย์ ทรัพยสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
108 นางวันเพ็ญ วงศ์ษา ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
109 นางประไพ บุษมงคล ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
110 นางสาวารุณี บำรุงสวัสดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
111 นางกมลลักษณ์ สำราญสุข ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
112 นางรวิวรรณ พงษ์พวงเพชร ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
113 นางยุภาวรรณ สินพูน ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
114 นางจิตราวดี เสนานิมิตร ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
115 นางกิ่งแก้ว พันธุมัย ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
116 นางธนียา แสนโยธะกะ ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
117 นางจิราภัทร ตั้งศิริ ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
118 นายวัชรากร เสรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยใต้ ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
119 นายพฤฒิพงษ์ ชาวนา ครู โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
120 นางเติมศรี ศาสตราศัย ครู โรงเรียนบ้านขามเฒ่าฯ ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
121 นางสาวเสาวภา จ้องสาระ ครู โรงเรียนบ้านกล้วย ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
122 นางสาวลัดดา พนมอุปถัมป์ ครู โรงเรียนบ้านน้อยใต้ ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
123 นางอุไร บางภู่ภรม ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
124 นางรัชนีภรณ์ แก้วดวง ครู โรงเรียนบ้านดงหมู ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
125 นางสุวิภา เอกพิมพ์ ครู โรงเรียนบ้านชะโนต ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
126 นายเดชา บุญแสน ครู โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
127 นางสาววิมลรัตน์ เข็มปัญญา เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
128 นางสาวเนตรนภา สุวรรณมาโจ เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
129 นายทศพร แก่นจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
130 นางสาวชนก ไชยวงค์คต เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
131 นางสาวอัจฉราภรณ์ พิมพ์พงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
132 ส.อ.ศิริศักดิ์ อุทัยวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อฯ ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
133 นายศุภมาศ กุลตังวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงโชค ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
134 นางรักษ์ดี พละมา ครู โรงเรียนเมืองนครพนม ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
135 นางสาวอรทัย จันทร์ดาประดิษฐ์ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านนาทราย ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
136 นางเบญจวรร อุตตะโม จนท.ธุรการ โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
137 นางประภาพรรณ โคตรพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านดงโชค ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
138 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ บัวชุม จนท.ธุรการ โรงเรียนเมืองนครพนม ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
139 นายเชิดชัย สินพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครพนม ฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
140 นางพงษ์สุดา วาสนะสมสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายปฏิคม  
141 นางจินตนา อาทิตย์โสภา ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายปฏิคม  
142 นางอารีย์รัตน์ ยำยวน ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายปฏิคม  
143 นางศิริลักษณ์ สาครินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายปฏิคม  
144 นางธิดาพร อุทากิจ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายปฏิคม  
145 นางฤทัย บุตรเวส ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายปฏิคม  
146 นางสุภาภรณ์ นีกเคา ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายปฏิคม  
147 นางวนิดา ทุมประเสน ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายปฏิคม  
148 นางนุ่ม ฝ่ายพนอม ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายปฏิคม  
149 นางนงลักษณ์ ปัญญาบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายปฏิคม  
150 นางสาวสืริวรรณ ประพัฒน์พงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายปฏิคม  
151 นางสาวสุรภา ศรีลาชัย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายปฏิคม  
152 นางสาวกชพรรณ จุรุเทียบ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายปฏิคม  
153 นางสาวมณีนุช ปานอินทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายปฏิคม  
154 นางสาววิไลวรรณ เอมะสุวรรณ จนท.ธุรการ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายปฏิคม  
155 นางรัชนิกร อ่อนโสตะ พนักงานพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายปฏิคม  
156 นางสาวภวิตา ศรีพันธ์ จนท.ธุรการ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายปฏิคม  
157 นางสาวศศิกานต์ สุวรรณหงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายปฏิคม  
158 นางอุมาพร ลำเพย ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายปฏิคม  
159 นางสุพรรณี คำซาว ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร ฝ่ายปฏิคม  
160 นางสาวิตรี จันทนิตย์ ครูพี้เลี้ยงเเด็กพิการ โรงเรียนสุนทรวิจิตร ฝ่ายปฏิคม  
161 นางสาวอรทัย อัครศรีวร จนท.ธุรการ โรงเรียนสุนทรวิจิตร ฝ่ายปฏิคม  
162 นางสาวพันธ์นิตา คำซาว จนท.ประจำศูนย์อาเซียน โรงเรียนสุนทรวิจิตร ฝ่ายปฏิคม  
163 นายฤทธินันท์ ยำยวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงหมู ฝ่ายปฏิคม  
164 นางพาณี บุพศิริ ครู โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ ฝ่ายปฏิคม  
165 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีโคตร ครู โรงเรียนบ้านกล้วย ฝ่ายปฏิคม  
166 นางสุนัฎฐา แก้วอุดรธัญญวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านน้อยใต้ ฝ่ายปฏิคม  
167 นายปรีชา มาภา ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ฝ่ายปฏิคม  
168 นางอัตถิยา วารี ครู โรงเรียนบ้านดงหมู ฝ่ายปฏิคม  
169 นางสุทธิดา สุทธิคุณ ครู โรงเรียนบ้านชะโนต ฝ่ายปฏิคม  
170 นางฐิติพร พงษ์สุภา ครู โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน ฝ่ายปฏิคม  
171 นางประกอบ ลาภะ ครู โรงเรียนบ้านขามเฒ่าฯ ฝ่ายปฏิคม  
172 นางเครือวัลย์ บุญธรรม ครู โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ ฝ่ายปฏิคม  
173 นางสุภี จันทร์บุญนะ ครู โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ ฝ่ายปฏิคม  
174 นางลลิตา เจริญราษฎร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  
175 นางภรภัทร มิ่งวงค์ ครู หัวหน้างานบริหารทั่วไป ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  
176 นางปองขวัญ เจริญรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  
177 นางเจิมจิตร กัตติยบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  
178 นางกุลรัตน์ ศรีเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  
179 นางสุมาลี โรจนวิเชียร ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  
180 นางนริศรา สาระวันท์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  
181 นางอัจฉรา คะษาวงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  
182 นายโพวิล ศรีมีชัย ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  
183 นางฉลวย มูลโคตร ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  
184 นางพัชรี รุ่งรัตนชีวิน ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  
185 นายพิทูล อภัยโส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหลวง ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  
186 นางสุดาวดี เหล่าเกิด ครู โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  
187 นายประจักษ์ ศรีษะเนตร ครู โรงเรียนบ้านกล้วย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  
188 นางศิริประภา สุวรรณโพธิ์ศรี ครู โรงเรียนบ้านน้อยใต้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  
189 นางพิสมัย เมืองโคตร ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  
190 นางมะลิ สว่างแก้ว ครู โรงเรียนบ้านดงหมู ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  
191 นายรักชาติ คนยัง ครู โรงเรียนบ้านชะโนต ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  
192 นางอรทัย สุนา ครู โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  
193 นางพฐชญาณ์ ชาภู่พวง ครู โรงเรียนบ้านขามเฒ่าฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  
194 นายธีรกิจ วิทยสินธนา ครู โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  
195 นายธีระวัฒน์ คำนวณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวหน้าฐานบิน ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  
196 นางปองขวัญ เจริญรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  
197 นายสุชาติ แสนสุภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายจราจร  
198 นายแสง พนมอุปถัมภ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายจราจร  
199 นายเสนีย์ ด้วงคำภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายจราจร  
200 นายปัญญา จันทร์โท จนท.ธุรการ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายจราจร  
201 นายอลงกรณ์ มณีโชติ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายจราจร  
202 นายอภิรักษ์ ลุนนากัน ช่างปูน ช.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายจราจร  
203 นายสมคิด ฝ่ายหมื่นไว ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร ฝ่ายจราจร  
204 นายนฤการ จันทนิตย์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสุนทรวิจิตร ฝ่ายจราจร  
205 นายพัฒน์ธราดล รุ่งเรืองเจริญกุล ครูสอนภาษาเวียดนาม โรงเรียนสุนทรวิจิตร ฝ่ายจราจร  
206 นายสมชาย ประพัฒน์พงษ์ ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร ฝ่ายจราจร  
207 นายสันต์ชาย ถาวร ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร ฝ่ายจราจร  
208 นายสุรชาติ นนทะแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้นฯ ฝ่ายจราจร  
209 นายสมบัติ ไชยบุรมย์ ครู โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ ฝ่ายจราจร  
210 นายวิโรจน์ พึ่งบุญไพศาล ครู โรงเรียนบ้านกล้วย ฝ่ายจราจร  
211 นางสุดาทิพย์ ปาละเสริญธนกุล ครู โรงเรียนบ้านน้อยใต้ ฝ่ายจราจร  
212 นางรัชนี หงษารัมย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ฝ่ายจราจร  
213 นางวัฒนาพร ปาลือชา ครู โรงเรียนบ้านดงหมู ฝ่ายจราจร  
214 นายฉลอง คำซาว ครู โรงเรียนบ้านชะโนต ฝ่ายจราจร  
215 นายดำรง นามิ่ง ครู โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน ฝ่ายจราจร  
216 นายถนอม ลับจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านขามเฒ่าฯ ฝ่ายจราจร  
217 นางเกษร จารุเศรษฐ ครู โรงเรียนบ้านนาหลวง ฝ่ายจราจร  
218 นายคำนึง ลับจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ ฝ่ายจราจร  
219 นางกัญวรา อารีรัตน์ ครู หัวหน้างานอนามัยโรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายพยาบาล  
220 นางสาวพรรณี สิงห์ศรี ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายพยาบาล  
221 นางสุมาลี วานิชโช ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายพยาบาล  
222 นางอุไรวรรณ ศิวารมย์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายพยาบาล  
223 นางเทียมทัศน์ ศิริตัน ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายพยาบาล  
224 นางเพชรา ศรีทองาท ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายพยาบาล  
225 นางอนงค์ เวียรชัย ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายพยาบาล  
226 นางสุดสวาท ทองสอดแสง ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายพยาบาล  
227 นางรุ่งทิวา อุ่นเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายพยาบาล  
228 นางสาวเพ็ญนิภา ทีสุกะ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายพยาบาล  
229 นางสาววราวัลย์ แก่นจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายพยาบาล  
230 นางอัญชลา โชติวุฒิเดชา ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ฝ่ายพยาบาล  
231 นางดรุณี ภูเดช ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร ฝ่ายพยาบาล  
232 นางวิลาวัลย์ เจียร์สุคนธ์ ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร ฝ่ายพยาบาล  
233 นางสมมาตร อ่อนคำ ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร ฝ่ายพยาบาล  
234 นางอุราพร สุวรรณหงส์ ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร ฝ่ายพยาบาล  
235 นายดนัยเทพ ปุ้มแพง ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร ฝ่ายพยาบาล  
236 นายทองเปลี่ยน ตามา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนต ฝ่ายพยาบาล  
237 นางจารุวรรณ ตรงดี ครู โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ ฝ่ายพยาบาล  
238 นางศรีสุดา ทองน่วม ครู โรงเรียนบ้านกล้วย ฝ่ายพยาบาล  
239 นางสุดาทิพย์ ปาละเสริญธนกุล ครู โรงเรียนบ้านน้อยใต้ ฝ่ายพยาบาล  
240 นายทรงศักดิ์ ปาลือชา ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ฝ่ายพยาบาล  
241 นางวัฒนาพร ปาลือชา ครู โรงเรียนบ้านดงหมู ฝ่ายพยาบาล  
242 นายสุวิพา เอกพิมพ์ ครู โรงเรียนบ้านชะโนต ฝ่ายพยาบาล  
243 นางทองจันทร์ นามิ่ง ครู โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน ฝ่ายพยาบาล  
244 นางสาวจินตนา อามาตย์สมบัติ ครู โรงเรียนบ้านขามเฒ่าฯ ฝ่ายพยาบาล  
245 นางประกาย บำเพ็ญ ครู โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ ฝ่ายพยาบาล  
246 นางวัชรพรรณ ศรีคัณฑะ ครู โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ ฝ่ายพยาบาล  
247 นางดาวใจ แสนเมือง ครู โรงเรียนบ้านนาหลวง ฝ่ายพยาบาล  
248 นายอำนวย สุทธิคุณ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ฝ่ายเลขานุการ  
249 นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ฝ่ายเลขานุการ  
250 นางสุนันท์ แสงนาโก ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ฝ่ายเลขานุการ  
251 นายสุพิศ เจียรสุคนธ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ฝ่ายเลขานุการ  
252 นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ฝ่ายเลขานุการ  
253 นายปริญญา ปริญญาโชติกุล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ฝ่ายเลขานุการ  
254 นายผล สังข์สน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ฝ่ายเลขานุการ  
255 นายพรชัย สุวรรณบำรุง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ฝ่ายเลขานุการ  
256 นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ฝ่ายเลขานุการ  
257 นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ฝ่ายเลขานุการ  
258 นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ฝ่ายเลขานุการ  
259 นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ฝ่ายเลขานุการ  
260 นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ฝ่ายเลขานุการ  
261 นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ฝ่ายเลขานุการ  
262 นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ฝ่ายเลขานุการ  
263 นางรุจิรา พงษ์สุภา เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ฝ่ายเลขานุการ  
264 นายประเสริฐ แสงชมพู ช่างปูนชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ฝ่ายเลขานุการ  
265 นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ฝ่ายเลขานุการ  
266 นายบุญถึง พรมสุ้ย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ฝ่ายเลขานุการ  
267 นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ฝ่ายเลขานุการ  
268 นายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดำเนินการประกวดแข่งทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน  
269 นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดำเนินการประกวดแข่งทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน  
270 นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดำเนินการประกวดแข่งทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน  
271 นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดำเนินการประกวดแข่งทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน  
272 นายอภิชัย ทำมาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดำเนินการประกวดแข่งทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน  
273 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดำเนินการประกวดแข่งทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน  
274 นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดำเนินการประกวดแข่งทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน  
275 นางสุนันท์ แสงนาโก ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดำเนินการประกวดแข่งทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน  
276 นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดำเนินการประกวดแข่งทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน  
277 นายสงวนศักดิ์ แสงผา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดำเนินการประกวดแข่งทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน  
278 นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดำเนินการประกวดแข่งทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน  
279 นายอำนวย สุทธิคุณ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดำเนินการประกวดแข่งทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน  
280 นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดำเนินการประกวดแข่งทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน  
281 นายสุรพงษ์ จันทรโคตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดำเนินการประกวดแข่งทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน  
282 นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดำเนินการประกวดแข่งทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน  
283 นายบุญถึง พรมสุ้ย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดำเนินการประกวดแข่งทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน  
284 นายระเด่น รักษาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดำเนินการประกวดแข่งทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน  
285 นายภูมิสิทธิ์ วงศ์ณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดำเนินการประกวดแข่งทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน  
286 นายสุพิศ เจียรสุคนธ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดำเนินการประกวดแข่งทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน  
287 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดำเนินการประกวดแข่งทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน  
288 นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดำเนินการประกวดแข่งทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน  
289 นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดำเนินการประกวดแข่งทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน  
290 นายผล สังข์สน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดำเนินการประกวดแข่งทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน  
291 นายพรชัย สุวรรณบำรุง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดำเนินการประกวดแข่งทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]