หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 246 โรงเรียนชายแดนอนุสรณ์ 1 3 2
2 041 โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร 10 20 15
3 132 โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 13 22 16
4 137 โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 11 29 18
5 234 โรงเรียนชุมชนหนองย่างซี้น 27 42 37
6 180 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี 40 108 60
7 045 โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ 9 12 9
8 091 โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 0 0 0
9 164 โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา 14 37 19
10 263 โรงเรียนตงเจี่ย 8 15 12
11 131 โรงเรียนธารน้ำใจ 57 165 94
12 240 โรงเรียนนางามวิทยาคาร 20 50 34
13 105 โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 3 4 4
14 104 โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 14 33 15
15 165 โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล 13 29 22
16 155 โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 23 62 40
17 150 โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา 3 5 4
18 122 โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญ 23 63 37
19 056 โรงเรียนบ้านกกไฮ 3 5 5
20 005 โรงเรียนบ้านกลาง 6 23 9
21 051 โรงเรียนบ้านกลางน้อย 4 4 4
22 166 โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น 9 18 15
23 013 โรงเรียนบ้านกล้วย 2 4 3
24 170 โรงเรียนบ้านกอก 0 0 0
25 183 โรงเรียนบ้านกุงโกน 20 44 31
26 087 โรงเรียนบ้านกุดฉิม 3 6 5
27 200 โรงเรียนบ้านกุตาไก้ 10 19 13
28 030 โรงเรียนบ้านกุรุคุ 38 66 46
29 099 โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง 1 1 1
30 102 โรงเรียนบ้านขอนขว้าง 11 32 20
31 011 โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ) 7 41 16
32 081 โรงเรียนบ้านคับพวง 2 6 4
33 101 โรงเรียนบ้านคำชะอี 3 7 6
34 214 โรงเรียนบ้านคำผาสุข 6 16 9
35 063 โรงเรียนบ้านคำพอก 11 20 13
36 038 โรงเรียนบ้านคำสว่าง 38 162 67
37 023 โรงเรียนบ้านคำเกิ้ม 0 0 0
38 024 โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) 11 22 13
39 119 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 8 11 11
40 185 โรงเรียนบ้านจรุกเตย 2 3 3
41 136 โรงเรียนบ้านจอมมณี 4 6 5
42 162 โรงเรียนบ้านจำปา 0 0 0
43 010 โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน 8 18 14
44 012 โรงเรียนบ้านชะโนต 39 63 56
45 095 โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข 12 20 17
46 108 โรงเรียนบ้านดงก้อม 2 6 4
47 089 โรงเรียนบ้านดงขวาง 0 0 0
48 159 โรงเรียนบ้านดงดู่งาม 6 41 10
49 052 โรงเรียนบ้านดงติ้ว 8 14 12
50 054 โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 8 16 14
51 135 โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา 7 34 15
52 237 โรงเรียนบ้านดงบาก 17 24 22
53 109 โรงเรียนบ้านดงป่ายูง 7 12 10
54 236 โรงเรียนบ้านดงมะเอก 1 12 4
55 053 โรงเรียนบ้านดงยอ 1 1 1
56 106 โรงเรียนบ้านดงยอ อ.ธาตุพนม 13 28 20
57 008 โรงเรียนบ้านดงหมู 0 0 0
58 151 โรงเรียนบ้านดงอินำ 16 41 27
59 015 โรงเรียนบ้านดงโชค 0 0 0
60 242 โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 11 34 18
61 193 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 4 5 5
62 227 โรงเรียนบ้านดอนขาว 23 42 34
63 085 โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 5 8 6
64 202 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 8 13 10
65 090 โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 4 6 5
66 042 โรงเรียนบ้านดอนม่วง 5 15 5
67 017 โรงเรียนบ้านดอนยานาง 0 0 0
68 097 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 4 4 4
69 069 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.ธาตุพนม 1 1 1
70 028 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 0 0 0
71 160 โรงเรียนบ้านดอนโทน 7 15 12
72 157 โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง 9 23 11
73 186 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 49 84 61
74 140 โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ 7 16 10
75 112 โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 24 56 35
76 125 โรงเรียนบ้านต้นแหน(ราษฎรณ์ต้นแหนฯ) 3 5 5
77 077 โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 14 27 20
78 195 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 13 31 21
79 082 โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว 6 11 9
80 196 โรงเรียนบ้านทันสมัย 3 10 6
81 261 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 13 28 15
82 219 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 5 14 6
83 083 โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 21 38 34
84 001 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 22 44 38
85 220 โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 13 37 22
86 073 โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 7 13 11
87 067 โรงเรียนบ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา) 6 10 9
88 189 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 8 11 9
89 093 โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก 12 45 25
90 158 โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 7 27 11
91 168 โรงเรียนบ้านนาขาม 2 3 3
92 229 โรงเรียนบ้านนาขาม อ.เรณูนคร 3 3 3
93 249 โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย 4 8 4
94 055 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 35 76 49
95 080 โรงเรียนบ้านนาคำ 5 16 6
96 016 โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม 3 5 4
97 126 โรงเรียนบ้านนาคู่ 26 50 38
98 204 โรงเรียนบ้านนางาม 0 0 0
99 139 โรงเรียนบ้านนางเลิศ 9 34 20
100 130 โรงเรียนบ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์ 0 0 0
101 205 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 35 80 59
102 233 โรงเรียนบ้านนาดี 1 3 2
103 018 โรงเรียนบ้านนาทราย 2 5 4
104 072 โรงเรียนบ้านนาทาม 0 0 0
105 116 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 10 25 14
106 224 โรงเรียนบ้านนาบัว 18 22 21
107 215 โรงเรียนบ้านนาบั่ว 6 11 10
108 034 โรงเรียนบ้านนาป่ง 10 16 14
109 123 โรงเรียนบ้านนาป่งคอง 3 9 4
110 154 โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา 1 2 2
111 206 โรงเรียนบ้านนามะเขือ 6 13 9
112 019 โรงเรียนบ้านนามูลฮี้น 8 12 11
113 225 โรงเรียนบ้านนาม่วง 9 36 19
114 245 โรงเรียนบ้านนายอ 12 22 19
115 243 โรงเรียนบ้านนายอน้อย 5 11 9
116 057 โรงเรียนบ้านนาราชควาย 10 17 15
117 059 โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย 5 7 6
118 181 โรงเรียนบ้านนาสะเดา 1 1 1
119 178 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 4 6 5
120 100 โรงเรียนบ้านนาหนาด 12 21 17
121 009 โรงเรียนบ้านนาหลวง 1 1 1
122 022 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 8 9 9
123 188 โรงเรียนบ้านนาเชือก 2 17 4
124 146 โรงเรียนบ้านนาเลียง 28 51 43
125 113 โรงเรียนบ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 5 13 10
126 218 โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า 0 0 0
127 223 โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 15 37 19
128 115 โรงเรียนบ้านนาโสก 16 21 20
129 006 โรงเรียนบ้านน้อยใต้ 1 1 1
130 078 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 4 7 5
131 079 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 23 46 34
132 129 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 2 5 4
133 148 โรงเรียนบ้านบ่อดอกซ้อน 14 20 17
134 217 โรงเรียนบ้านบ่อสะอาด 1 3 2
135 174 โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย 1 2 2
136 134 โรงเรียนบ้านปากบัง 2 3 3
137 254 โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 10 27 10
138 043 โรงเรียนบ้านผึ้ง 29 59 44
139 076 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 20 65 26
140 149 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 7 12 9
141 133 โรงเรียนบ้านพิมานท่า 2 4 3
142 190 โรงเรียนบ้านมหาชัย 13 23 15
143 199 โรงเรียนบ้านม่วง 23 46 36
144 253 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 21 43 31
145 040 โรงเรียนบ้านวังกระแส 21 45 25
146 177 โรงเรียนบ้านวังกะเบา 8 22 16
147 192 โรงเรียนบ้านวังม่วง 2 16 5
148 169 โรงเรียนบ้านวังยาง 4 19 9
149 248 โรงเรียนบ้านวังยาง อ.วังยาง 2 4 3
150 231 โรงเรียนบ้านวังยาง อ.เรณูนคร 3 4 4
151 175 โรงเรียนบ้านวังสิม 6 18 11
152 201 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 0 0 0
153 029 โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง 2 4 3
154 179 โรงเรียนบ้านศรีธน 11 29 20
155 061 โรงเรียนบ้านสร้างหิน 1 3 1
156 232 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 3 8 5
157 241 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 9 23 16
158 086 โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 16 26 21
159 197 โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ 3 4 3
160 252 โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร 1 3 1
161 020 โรงเรียนบ้านสำราญ 23 42 29
162 048 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 7 12 10
163 044 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 1 3 1
164 184 โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ 4 4 4
165 120 โรงเรียนบ้านหนองกุง 2 6 4
166 226 โรงเรียนบ้านหนองกุง อ.เรณูนคร 0 0 0
167 142 โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 5 13 6
168 074 โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน 1 2 2
169 153 โรงเรียนบ้านหนองคอง 2 2 2
170 049 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 6 16 10
171 007 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 3 5 4
172 062 โรงเรียนบ้านหนองญาติ 13 23 13
173 027 โรงเรียนบ้านหนองดินแดง 7 23 13
174 250 โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 8 17 11
175 171 โรงเรียนบ้านหนองบัว 5 12 8
176 209 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 17 37 28
177 031 โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า 1 16 5
178 191 โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 7 17 12
179 060 โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง 8 19 11
180 039 โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 0 0 0
181 255 โรงเรียนบ้านหนองบึง 8 32 13
182 156 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 10 31 18
183 046 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 21 137 51
184 247 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 15 32 22
185 152 โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง 8 19 14
186 026 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1 1 1
187 238 โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย"ไทยพจนานุสรณ์" 1 2 2
188 092 โรงเรียนบ้านหนองสะโน 12 30 21
189 251 โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 7 11 10
190 145 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 3 22 8
191 110 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า 5 11 7
192 032 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 9 21 14
193 187 โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 2 4 4
194 127 โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม 2 9 2
195 138 โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ 6 6 6
196 121 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 7 17 9
197 256 โรงเรียนบ้านหนองแคน 10 16 13
198 035 โรงเรียนบ้านหนองแซง 1 3 2
199 222 โรงเรียนบ้านหนองแซง อ.เรณูนคร 4 6 6
200 207 โรงเรียนบ้านหนองแสง 8 11 11
201 257 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 3 11 4
202 235 โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ 3 8 6
203 068 โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) 8 28 14
204 066 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3" 36 85 60
205 103 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 8 33 17
206 194 โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ 3 6 6
207 058 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 3 4 3
208 143 โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง 20 85 43
209 064 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 22 57 29
210 239 โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ 9 29 18
211 228 โรงเรียนบ้านเหิบ 6 70 21
212 084 โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ 2 2 2
213 117 โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 9 31 14
214 128 โรงเรียนบ้านแขนนาง 1 2 2
215 088 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 35 52 39
216 172 โรงเรียนบ้านโคกกลาง อ.ปลาปาก 23 70 40
217 216 โรงเรียนบ้านโคกกลาง อ.เรณูนคร 9 34 12
218 050 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1 1 1
219 124 โรงเรียนบ้านโคกลางแก้งน้อย(กัลฺยาโณอุปถัมภ์) 3 5 3
220 176 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 3 11 6
221 094 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์ฯ) 8 25 15
222 259 โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ 6 10 10
223 198 โรงเรียนบ้านโคกสูง 13 25 20
224 221 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 26 51 41
225 036 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 7 11 10
226 244 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 6 26 13
227 213 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 15 4
228 260 โรงเรียนบ้านโนนหอม 7 16 8
229 075 โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 6 18 13
230 047 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 9 22 13
231 114 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1 6 3
232 025 โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 8 24 11
233 141 โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 3 3 3
234 182 โรงเรียนบ้านโพนทัน 4 9 7
235 203 โรงเรียนบ้านโพนทา 2 16 3
236 107 โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 9 12 11
237 262 โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน 4 4 4
238 258 โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 2 11 3
239 211 โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ 7 27 14
240 111 โรงเรียนบ้านโพนแพง 13 26 15
241 098 โรงเรียนบ้านโสกแมว 5 7 7
242 173 โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม 3 4 4
243 033 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 2 6 4
244 021 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 0 0 0
245 167 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 30 72 48
246 070 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร 6 9 7
247 147 โรงเรียนพระซองวิทยาคาร 11 54 24
248 071 โรงเรียนมรุกขนคร 2 16 5
249 037 โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 2 3 2
250 230 โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 9 20 15
251 003 โรงเรียนวังตามัว 15 36 24
252 065 โรงเรียนวัดพระธาตุพนม"พนมวิทยาคาร" 30 73 49
253 161 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 31 79 52
254 264 โรงเรียนสันตยานันท์ 25 87 48
255 144 โรงเรียนสีชมพูมิตรภาพที่ 164 4 8 6
256 004 โรงเรียนสุนทรวิจิตร 20 33 31
257 118 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง 33 86 42
258 273 โรงเรียนอนุบาลจุฬาวดี 0 0 0
259 268 โรงเรียนอนุบาลธาตุพนม 0 0 0
260 014 โรงเรียนอนุบาลนครพนม 57 127 91
261 265 โรงเรียนอนุบาลนิลวรรณ 2 6 4
262 270 โรงเรียนอนุบาลบรรดิษฐน้อย 0 0 0
263 266 โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 29 70 47
264 271 โรงเรียนอนุบาลมีสุข 0 0 0
265 267 โรงเรียนอนุบาลเชษฐานงนุช 0 0 0
266 272 โรงเรียนอนุบาลเรณูนคร 0 0 0
267 096 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 6 15 10
268 269 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก 40 100 46
269 002 โรงเรียนเมืองนครพนม 8 20 11
270 210 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 26 55 31
271 212 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 35 72 48
272 208 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 48 127 77
273 163 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 36 87 60
รวม 2656 6418 4041
10459

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]