หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-npm1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางเพ็ญประภา ศรีมะโรงโรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ประธานกรรมการ
2. นางพูลทรัพย์ ไชยภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้นรองประธานกรรมการ
3. นางสุธีรา จันทร์ศรีเมืองโรงเรียนบ้านนาสะเดากรรมการ
4. นางสุพัตรา กีกาศโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)กรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา แก้วนามไชยโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางแสงจันทร์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านดอนยานางประธานกรรมการ
2. นางอัมพร อรรคสังค์โรงเรียนบ้านนายอรองประธานกรรมการ
3. นางเอื้อมเดือน โคตตะวงศ์โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีกรรมการ
4. นายพิศตกาญจน์ ผางคนรักโรงเรียนบ้านหนองนางด่อนกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ วงศ์จำปาโรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายพลชัย สุขคณาโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)ประธานกรรมการ
2. นางวิลาวรรณ ชัยบุญมาโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางมลิจันทร์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ แก่นจันทร์ โรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
5. นางสาวพัทยา คำเห็นโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายสุรชัย สุทธิอาจโรงเรียนบ้านโนนหอมประธานกรรมการ
2. นางเปรมศิลป์ ทิพย์วงษ์โรงเรียนเรณูวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางจัตวา พรหมเชียงโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
4. นางรินทร์ลภัส สิริตรังธนากุลโรงเรียนบ้านดงยอกรรมการ
5. นางยุพา ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายสมคิด เศิกศิริโรงเรียนบ้านกกไฮประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา คำพรหมโรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"รองประธานกรรมการ
3. นางสันทนา บุตรพรมมาโรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่งกรรมการ
4. นางวิพร มาตย์นอกโรงเรียนบ้านเหิบกรรมการ
5. นางสุนันทิญา เข็มเพชรโรงเรียนบ้านนาหนาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายนพพร มีอภิรักษ์โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้นประธานกรรมการ
2. นางชุลีพร เทพสุรินทร์โรงเรียนโพนทองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ ต้องเดชโรงเรียนบ้านนาป่งคองกรรมการ
4. นางพนัดดา ขวัญสุวรรณโรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"กรรมการ
5. นางมยุรีย์ สมศรีโรงเรียนบ้านกุตาไก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายกิจติ ต้นสวรรค์โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่าประธานกรรมการ
2. นางดวงเนตร มหาโคตรโรงเรียนบ้านขอนขว้างรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรุณี เจริญศรีโรงเรียนบ้านหนองสะโนกรรมการ
4. นางไข่ศรี บัวสายโรงเรียนพระซองวิทยาคารกรรมการ
5. นางฐิติพร แก้วสอนดีโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายชะเอม คำหาโรงเรียนบ้านสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวภรณ์ สาระโพธิ์โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายศิริพัฒน์ ธงยศโรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยกรรมการ
4. นางนิตยา มูลสิงห์โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (เรืองศิษย์วิทยานุกูล)กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี บัวสายโรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายรัฐศรันย์ ไชยมาตย์โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางโชคดี คำเพชรดีโรงเรียนศรีโพนทองวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวไพวัล ถาวรโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)กรรมการ
4. นางพิมพิมล แสนนามโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยากรรมการ
5. นางมะลิทอง เอกพันธ์โรงเรียนบ้านนาคอกควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ ทัศนบรรลือโรงเรียนบ้านนาคอกควายประธานกรรมการ
2. นายประสาน อินทะโรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้นรองประธานกรรมการ
3. นางประไพ ธนะคำดีโรงเรียนบ้านนากุงยางคำกรรมการ
4. นางจิราพร ผาทองโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณกรรมการ
5. นางสาวกมลทิพย์ เตโชโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นายเพชรนิล ต้นสวรรค์โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อนประธานกรรมการ
2. นางเกษร จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านหนองหมากแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางรัชพร ครโสภาโรงเรียนบ้านดงบากกรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ เมืองด้วงโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
5. นางนิตยา วิเศษแก้วโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ ชมศิริโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางสุทธิดา สุทธิคุณโรงเรียนบ้านชะโนตรองประธานกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ ฉายวงค์โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหนกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ปุ่มเป้าโรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีกรรมการ
5. นายยอดยิ่ง ราชิวงศ์โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสมพิศ จันทร์ศรีเมืองโรงเรียนบ้านจรุกเตยประธานกรรมการ
2. นายเสถียร เขื่อนคำโรงเรียนบ้านดงยอกรรมการ
3. นายชาญชัย ไชยยงค์โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็กกรรมการ
4. นายสวาง วิชะนาโรงเรียนบ้านชะโงมนาโดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายธีรยุทธ์ บัวสายโรงเรียนดอนขาวประธานกรรมการ
2. นางก๊อดจณี เพชรผ่องพันธุ์โรงเรียนบ้านนาหนาดกรรมการ
3. นางวรารัตน์ แสนมิตรโรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ พ่อชมภูโรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสุวิภา เอกพิมพ์โรงเรียนบ้านชะโนตกรรมการ
3. นายยุทธศิลป์ จ้องสาระโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางธนตพร ศุภโชคอุดมชัยโรงเรียนบ้านน้ำบ่อประธานกรรมการ
2. นางรองจิตร ภูมิลุนโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการ
3. นายอภิชาติ คำหุ่งโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ แสนเคนโรงเรียนบ้านดอนแดงประธานกรรมการ
2. นายสุระพงษ์ พลเขตโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางนพดา น้อยคำสิงห์โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยากรรมการ
4. นางบุญจิรา ถานันโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายสงวนศํกดิ์ แสงผาสพป.นพ.1ประธานกรรมการ
2. นางวันทิวา มูลสารโรงเรียนบ้านวังตามัวกรรมการ
3. นายสมคิด กุลสุทธิ์โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพวกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ กวานเหียนโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายวีระกุล สิทธิโรงเรียนบ้านวังกระแสประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ กงวิรัตน์โรงเรียนบ้านคำพอกกรรมการ
3. นางรัตนา บุญพามาโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
4. นายสมพงษ์ อภิวัฒนานุกูลโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางประเสริฐ บริโปรโรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี อินทรพรหมโรงเรียนบ้านกลางนาหนาดกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ใจตรงโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
4. นายสอาด ลำต้นโรงเรียนบ้านโคกสว่าง (เรืองศิษย์วิทยานุกูล)กรรมการ
5. นางสาวสุริยา สาลีเพ็งโรงเรียนบ้านดอนข้าวหลามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายวรงค์ แพงดีโรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี เพียรชนะโรงเรียนธารน้ำใจกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ กวานเหียนโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
4. นายบัณฑิต ไชโยโรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรืองกรรมการ
5. นางวราภรณ์ ประโพธิ์ทังโรงเรียนบ้านพระซองเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายโพวิล ศรีมีชัยโรงเรียนสุนทรวิจิตรประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ วังทะพันธ์โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางอาภรณ์ ตะมินโรงเรียนบ้านนาโดนเก่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายไพรวัลย์ คำลุนโรงเรียนหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)ประธานกรรมการ
2. นายปฐม จันทนะโรงเรียนบ้านทู้ (สามัคคีวิทยา)กรรมการ
3. นายไพรสาร แสงผาโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางวระพร ยะสะกะโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้นประธานกรรมการ
2. นางจิตรา จิตจารุวัฒน์โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์กรรมการ
3. นางประทิน คำเพชรดีโรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่งกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอัจชราวดี กสิบุตรโรงเรียนบ้านกุรุคุประธานกรรมการ
2. นายวิฆเนศ แสงนาโรงเรียนบ้านนาคอกควายรองประธานกรรมการ
3. นางเติมศรี ศาสตราศรัยโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้นกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ปุ่มเป้าโรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีกรรมการ
5. นางสมสมัย จิรพัทธ์พงศกรโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
6. นางแสงเดือน กัลยาเขียวโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณกรรมการ
7. นางสาวพิมสุภัค บุญเดชโรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวัชรี เรณูร่วงโรงเรียนบ้านพิมานท่าประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพวัลย์ แสนเมืองโรงเรียนบ้านหนองแคนรองประธานกรรมการ
3. นางสุจิตรา ดันงาโรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"กรรมการ
4. นางนิภาภัทร์ ธงยศโรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
5. นางวรรณพร ทองปรีชาโรงเรียนนางามวิทยาคารกรรมการ
6. นางฉัตรฤดี ไพฑูรย์โรงเรียนสุนทรวิจิตรกรรมการ
7. นางฉัตรวรีย์ บุญสิริเกียรติโรงเรียนบ้านธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายยูซิม ไชยมาตย์โรงเรียนบ้านทันสมัยประธานกรรมการ
2. นางสุดาวดี เหล่าเกิดโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)รองประธานกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ วิชาชัยโรงเรียนบ้านดอนขาวกรรมการ
4. นายอิทธิรัตน์ มงคลโรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นางสุภาพรรณ ชิณโคตรโรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ ต้นสวรรค์โรงเรียนบ้านหนองสะโนประธานกรรมการ
2. นายชมแสง คำชมภูโรงเรียนบ้านดงอินำรองประธานกรรมการ
3. นายณรักษ์ โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านหนองจันทน์กรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ เจตินัยโรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการ
5. นางนุชรินทร์ แก้วประเสริฐโรงเรียนชายแดนอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายไฉน มีบุญโรงเรียนโพนสวางหนองแหนประธานกรรมการ
2. นางศรีประทุม มณีกุลทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
3. นางกัญวรา อารีรัตน์โรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
4. นายศิริพงษ์ ทักษิณวิโรจน์โรงเรียนวัดพระธาตุพนมกรรมการ
5. นางสาวอังศุมาลิน สิงห์ด้วงโรงเรียนสุนทรวิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายอรัญ เทือกขันตีโรงเรียนบ้านหนองสะโนประธานกรรมการ
2. นางอุไรวัลย์ ธนะคำดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐ (บ้านคำพี้)รองประธานกรรมการ
3. นางเยาวรัตน์ แสงพรมศรีโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางสาวเนตรงาม ฉายวงษ์โรงเรียนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
5. นายสุริย์วัส บุญสิริเกียรติโรงเรียนน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายบุญร่วม คิดการโรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่งประธานกรรมการ
2. นางวนิดา วังทะพันธ์โรงเรียนธารน้ำใจรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอวยพร อินทร์พรมโรงเรียนบ้านกลางนาหนาดกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ เกษกีโรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่งกรรมการ
5. นางรัศมี ศรีพยอมโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายบุญร่วม คิดการโรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่งประธานกรรมการ
2. นางบำนูญ พ่อบุตรดีโรงเรียนบ้านวังยางรองประธานกรรมการ
3. นางขวัญนภา เจียวิริยบุญญาโรงเรียนดงเจี่ยกรรมการ
4. นางทัศนีย์ แสนสุภาโรงเรียนบ้านดงยอกรรมการ
5. นายพัฒนา ถาพรโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางดวงใจ ปรัญญาโรงเรียนบ้านหัวบึงทุุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)ประธานกรรมการ
2. นางอมร เรืองไพศาลโรงเรียนบ้านผึ้งรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ จันทนิตย์โรงเรียนบ้านวังตามัวกรรมการ
4. นางศิราวณี บางศิริโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้นกรรมการ
5. นางสุวคนธ์ บุตรชาติโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธนะเมศฐ์ ชุติภัทร์บัณฑิตโรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเชษฐ์ เชื้อกุลาโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ เนตรไลย์โรงเรียนขอนขว้างกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ มนต์คาถาโรงเรียนบ้านนาโสกกรรมการ
5. นางสุนีย์ โง่นทาโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายเข็มชาติ วงศ์ศรีชาโรงเรียนบ้านแขนนางประธานกรรมการ
2. นางเพชรลัดดา โทพลโรงเรียนบ้านนาราชควายรองประธานกรรมการ
3. นายเชิดศักดิ์ ศรีราชโรงเรียนบ้านนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีกรรมการ
4. นายประชารัฐ กัตติยังโรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"กรรมการ
5. นางปภัสรา หรสิทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล)กรรมการและเลขานุการ
6. นายอนันต์ สุวรรณหงษ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
7. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
8. นายปริชาติ เจริญรัตน์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
9. นายสันติ อินแสงแวงโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
10. นายทินกร ชารีพรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
11. นายยุทธนา คะสุดใจโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
12. นางสาวศศิธร บุญชวลิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
13. นางนิษฐ์วดี ชุติภัทร์บัณฑิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
14. นายศราวุฒิ บุญปลอดโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
15. นายภาณุพงค์ ประจวบวันโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
16. นายวีรชน คำเห็นโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
17. นายอัมพร ศิริสวัสดิ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายตรีเพชร เทือกตาทองโรงเรียนบ้านจอมมณีประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ กงวิรัตน์โรงเรียนบ้านคำพอกรองประธานกรรมการ
3. นายอัครเดช จันทร์โยธาโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
4. นายเดชา หรสิทธิ์โรงเรียนบ้านทู้ (สามัคคีวิทยา)กรรมการ
5. นางรวิวรรณ พงษ์พวงเพชรโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการและเลขานุการ
6. นายอนันต์ สุวรรณหงษ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
7. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
8. นายปริชาติ เจริญรัตน์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
9. นายสันติ อินแสงแวงโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
10. นายทินกร ชารีพรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
11. นายยุทธนา คะสุดใจโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
12. นางสาวศศิธร บุญชวลิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
13. นางนิษฐ์วดี ชุติภัทร์บัณฑิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
14. นายศราวุฒิ บุญปลอดโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
15. นายภาณุพงค์ ประจวบวันโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
16. นายวีรชน คำเห็นโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
17. นายอัมพร ศิริสวัสดิ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสาธิต เขียนสาร์โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ มหาโคตรโรงเรียนบ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นายปราโมทย์ กงวิรัตน์โรงเรียนบ้านคำพอกกรรมการ
4. นายสำรอง จันทร์ชนะโรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธรกรรมการ
5. นางจุไรรัตน์ นิโสภาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการและเลขานุการ
6. นายอนันต์ สุวรรณหงษ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
7. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
8. นายปริชาติ เจริญรัตน์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
9. นายสันติ อินแสงแวงโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
10. นายทินกร ชารีพรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
11. นายยุทธนา คะสุดใจโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
12. นางสาวศศิธร บุญชวลิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
13. นางนิษฐ์วดี ชุติภัทร์บัณฑิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
14. นายศราวุฒิ บุญปลอดโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
15. นายภาณุพงค์ ประจวบวันโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
16. นายวีรชน คำเห็นโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
17. นายอัมพร ศิริสวัสดิ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุพันธ์ นามโสรสโรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นายกระจ่าง หนูแก้วโรงเรียนบ้านกกไฮรองประธานกรรมการ
3. นายสมใจ พลหาญโรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุงกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ปทุมไกยะโรงเรียนเมืองนครพนมกรรมการ
5. นางสาวธัญทิพย์ วงค์ตาทำฐิติโชติโรงเรียนบ้านต้นแหนกรรมการและเลขานุการ
6. นายอนันต์ สุวรรณหงษ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
7. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
8. นายปริชาติ เจริญรัตน์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
9. นายสันติ อินแสงแวงโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
10. นายทินกร ชารีพรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
11. นายยุทธนา คะสุดใจโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
12. นางสาวศศิธร บุญชวลิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
13. นางนิษฐ์วดี ชุติภัทร์บัณฑิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
14. นายศราวุฒิ บุญปลอดโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
15. นายภาณุพงค์ ประจวบวันโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
16. นายวีรชน คำเห็นโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
17. นายอัมพร ศิริสวัสดิ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเอกพงษ์ พ่อบุตรดีโรงเรียนบ้านปากบังประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายสุริย์วัส บุญสิริเกียรติโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล)กรรมการ
4. นายบุญยิ่ง ทองชัยโรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีกรรมการ
5. นายชาญศิลป์ ส่งเสริมโรงเรียนวัดพระธาตุพนมกรรมการและเลขานุการ
6. นายอนันต์ สุวรรณหงษ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
7. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
8. นายปริชาติ อินแสงแวงโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
9. นายทินกร ชารีพรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
10. นายยุทธนา คะสุดใจโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
11. นางสาวศศิธร บุญชวลิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
12. นางนิษฐ์วดี ชุติภัทร์บัณฑิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
13. นายศราวุฒิ บุญปลอดโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
14. นายภาณุพงค์ ประจวบวันโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
15. นายวีรชน คำเห็นโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
16. นายอัมพร ศิริสวัสดิ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเด่นชัย ปัญญาพ่อโรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแกประธานกรรมการ
2. นางประนมพร ประทุมมังโรงเรียนบ้านดอนม่วงรองประธานกรรมการ
3. นางปราศรัย พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
4. นายสุพล สารทองโรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคารกรรมการ
5. นางอุบล ราชวัตรโรงเรียนบ้านหัวบึงทุุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางเกษร จารุเศรษฐ์โรงเรียนบ้านนาหลวงประธานกรรมการ
2. นายถวัลย์ จันทร์ศรีเมืองโรงเรียนบ้านจรุกเตยรองประธานกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ พ่ออามาตย์โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"กรรมการ
4. นางสมพร รัตนสกุลพรหมโรงเรียนพระซองเหนือกรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ อักขระโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนลินี จันทนะโรงเรียนบ้านต้องประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ สูรย์ราชโรงเรียนบ้านวังสิมรองประธานกรรมการ
3. นางจำรูญ เจริญทัศน์โรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการ
4. นายอนุศักดิ์ เด็ดดวงผาโรงเรียนพระซองวิทยาคารกรรมการ
5. นายก้องหล้า คนยืนโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางรุ่งรัตน์ ชาติชำนิโรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสุวิชา โพธิสาขาโรงเรียนเรณูวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉรา ศรีวรโรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้ากรรมการ
4. นางจิตติมา ลามุงคุณโรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยกรรมการ
5. นางสาวราตรี บุญก้อนโรงเรียนบ้านโพนทันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบุญส่ง ดีพรหมโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางศยามล สารินทร์โรงเรียนมรุกขนครรองประธานกรรมการ
3. นางอรทัย หอยตะคุโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)กรรมการ
4. นางสาวรัชนีวรรณ ศิริพันธุ์โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
5. นางกมลชนก ศรีวงศาโรงเรียนบ้านนามะเขือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ บัวชุมโรงเรียนบ้านนาเลียงประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ คำลีโรงเรียนบ้านนาทรายรองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย บุญกลิ่นโรงเรียนบ้านทู้ (สามัคคีวิทยา)กรรมการ
4. นายสมบัติ บางศิริโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้นกรรมการ
5. นางสาวนพมาศ แสนเขื่อนโรงเรียนบ้านธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางนิตยา ไตรยราชโรงเรียนบ้านสำราญประธานกรรมการ
2. นายมงคล อินทร์พาพรหมโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายเด่นชัย สารทองโรงเรียนบ้านนาบั่วกรรมการ
4. นายนงค์ สีกานิลโรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุุงกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ วงศ์ศิลปชัยโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายภิรมย์ คึ้มยะราชโรงเรียนผักขะย่านาคอยโนนแดงประธานกรรมการ
2. นางอรุณรัตน์ สายกมลโรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายเมธีพงศ์ ยงยันต์โรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการ
4. นายยุทธศาสตร์ ยอดมงคลโรงเรียนบ้านหนองสะโนกรรมการ
5. นายรัฐพล บุญญานุภาพโรงเรียนบ้านดอนขาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ ไชยยงค์โรงเรียนบ้านกุดฉิมประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีวรรณ สกุลโพนโรงเรียนบ้านจอมมณีรองประธานกรรมการ
3. นางวิจิตตรา แสนรังค์โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการ
4. นางอรนัดดา พงศ์วัฒนาวิจิตรโรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อมกรรมการ
5. นางนุชนาถ สร้อยสิงห์โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางประภาพร นวลตาโรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ประธานกรรมการ
2. นางปรียาภรณ์ วงศ์บุญยังโรงเรียนบ้านหนองสังข์ราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา สงวนชมโรงเรียนบ้านนาป่งคองกรรมการ
4. นางนวลละออ เนตรคุณโรงเรียนบ้านดอนสวรรค์กรรมการ
5. นายสุเชาว์ สิงห์คะโรงเรียนบ้านหนองกุดแคนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายบุญกอง บริบูรณ์โรงเรียนบ้านดงยอประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญกร ลีมุนโรงเรียนบ้านชะโนตรองประธานกรรมการ
3. นางจงจิตร ศรียะไชยโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
4. นางพุทธมา ต่ายเนาว์คงโรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
5. นายอุทิศ ไชยศรีโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวรินทา กลิ่นอ้มโรงเรียนเมืองนครพนมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา บุตรศรีผาโรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมรองประธานกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ บัวชุมโรงเรียนบ้านนาม่วงกรรมการ
4. นายบุตรสดี ชนะเคนโรงเรียนบ้านคำผาสุขกรรมการ
5. นางสุจิตรา วงศ์ตาแสงโรงเรียนบ้านนาเลียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางเอนก ธรเสนาโรงเรียนสุนทรวิจิตรประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล จริยรัตน์โรงเรียนบ้านชะโนตรองประธานกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ มังสีโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
4. นายประยุทธ หงษ์คงคาโรงเรียนบ้านขอนกองโพนทองกรรมการ
5. นางสาววารินทร์รัตน์ ธนันท์นิธิโรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวิพารัตน์ บัวสายโรงเรียนบ้านกุตาไก้ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา หงษ์ศรีเมืองโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางจีรภัทร์ ทับบุญโรงเรียนบ้านหัวดอน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล)กรรมการ
4. นางยุพิน ศรีหาวงษ์โรงเรียนบ้านกลางน้อยกรรมการ
5. นางสุภาพร อุ่นลุมโรงเรียนบ้านคับพวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางศิริณัฎฐ์ สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านกุรุคุประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย จันทรชาศรีโรงเรียนบ้านแขนนางรองประธานกรรมการ
3. นางสมฤดี เพ็งลายโรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็กกรรมการ
4. นายธีรกิจ วิทยสินธนาโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)กรรมการ
5. นายอัตถพร อภัยโสโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางหงษ์สุดา ชายทวีปโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ วังทะพันธ์โรงเรียนบ้านดอนโทนรองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ อภัยโสโรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"กรรมการ
4. นางสาวณัฐริกา ไกรสระแก้วโรงเรียนอนุบาลประยูรศรีกรรมการ
5. นางวรรณดี โคตรดกโรงเรียนผักขะย่านาคอยโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสุวีณา พรมจันทร์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)ประธานกรรมการ
2. นางทองสวรรค์ สีหาโรงเรียนบ้านหนองญาติรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา ใจบุญโรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่งกรรมการ
4. นางทองจันทร์ นามิ่งโรงเรียนบ้านชะโงมนาโดนกรรมการ
5. นางกฤตติกา สิงหะโรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายวิจิตร คำเถื่อนโรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็กประธานกรรมการ
2. นายประชารัฐ สติยังโรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"รองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา หงษาชุมโรงเรียนบ้านหนองสังข์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางแจ้งจิต กัตติยบุตรโรงเรียนบ้านเหล่าสำราญกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ ฉายวงศ์โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายไพบูลย์ ทัศครโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสาน อุทาสีโรงเรียนบ้านดงต้องรองประธานกรรมการ
3. นายสมหมาย คำมุงคุณโรงเรียนบ้านโสกแมวกรรมการ
4. นางพรเพ็ญ สารทองโรงเรียนนางามวิทยาคารกรรมการ
5. นางลำไพ แดงดาโรงเรียนบ้านนามะเขือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายแมน มะแก้วโรงเรียนบ้านคำสว่างประธานกรรมการ
2. นายสิงหา ผาทองโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายทรัพยากร แก้วนามไชยโรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยากรรมการ
4. นางประกาย บำเพ็ญโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)กรรมการ
5. นายสหมิตร นามเกตุโรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายระเด่น รักษาวงศ์สพป.นพ 1ประธานกรรมการ
2. นายสมร จันทร์ชนะโรงเรียนสามแยกหัวภูธรรองประธานกรรมการ
3. นางมยุรี คำลุนโรงเรียนมรุกขนครกรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ เย็นแดงโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยากรรมการ
5. นางปิยะพร มหานิลโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายระเด่น รักษาวงศ์สพป.นพ 1ประธานกรรมการ
2. นายสายสมร จันทร์ชนะโรงเรียนสามแยกหัวภูธรรองประธานกรรมการ
3. นางมยุรี คำลุนโรงเรียนมรุกขนครกรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ เย็นแดงโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยากรรมการ
5. นางปิยะพร มหานิลโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุพิศ เจียรสุคนธ์สพป.นพ 1ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย บัวชุมโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่รองประธานกรรมการ
3. นายถวัลย์ จันทร์ศรีเมืองโรงเรียนบ้านจรุกเตยกรรมการ
4. นายรัฐพล แก้วพิกุลโรงเรียนบ้านดอนโทนกรรมการ
5. นายทรงวุุฒิ อินทร์ติยะโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายกนก นวลจันทร์โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็กประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ วงษ์คำจันทร์โรงเรียนบ้านโคกสว่างรองประธานกรรมการ
3. นายวิรัน ขาวกุญชรโรงเรียนบ้านวังตามัวกรรมการ
4. นายวชิรเมษฐ์ บำรุงผดุงวิทย์โรงเรียนพระซองวิทยาคารกรรมการ
5. นางเกษศิรินทร์ บ้านกลางโรงเรียนบ้านนาคอกควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายภูมิสิทธิ วงณรัตน์สพป.นพ 1ประธานกรรมการ
2. นายสุรพล แก่นจันทร์โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)รองประธานกรรมการ
3. นายบุญยิ่ง ทองชัยโรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีกรรมการ
4. นายเปรมอนันต์ บุญวัฒน์วราชัยโรงเรียนบ้านคำชะอีกรรมการ
5. นายวีระชัย แก้วนามชัยโรงเรียนบบ้านนายอกรรมการ
6. นายเฉลิมเกียรติ ควรชมโรงเรียนบ้านดอนยานางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ นนทะเสนโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้นประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ สองสีโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอังกูร ถานันโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
4. นางนิรชา ชัยสิริรัตน์ดำรงโรงเรียนบ้าน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายวิชิต รัชโนโรงเรียนบ้านศรีธนกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ แสนเวียงโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายเชษฐา โกพลโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเลิศชาย แก้วมณีชัยโรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุรชัย วัฒนสุระโรงเรียนบ้านหนองดินแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายเสรียรัฐ อักขระโรงเรียนโพนทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช ศรีวะรมย์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้ากรรมการ
3. นางสาวพัทธ์ศรณ์ พลเชียงขวางโรงเรียนบ้านดงป่ายูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุรพล พลเชียงขวางโรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายอำนวย โคตรตาแสงโรงเรียนผักขะย่านาคอยโนนแดงกรรมการ
3. นางเฟื่องลัดดา คำกรฤาชาโรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวัชระ อินทร์พรหมโรงเรียนบ้านดงติ้วประธานกรรมการ
2. นายอนุชา เล็กฉลาดโรงเรียนบ้านหนองสะโนกรรมการ
3. นายประสาท แขวงเมืองโรงเรียนบ้านกุงโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเกียรติศักดิ์ จันทนิตย์โรงเรียนบ้านวังตามัวประธานกรรมการ
2. นายนพพร ยศตะโคตรโรงเรียนบ้านโชคอำนวยกรรมการ
3. นางพรรณิภา ต้นไฮโรงเรียนบ้านกลางน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอภิสิทธิ์ แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านหนองกกคูณประธานกรรมการ
2. นางสมรัก สีสองโรงเรียนบ้านกุงโกนกรรมการ
3. นางสุดาพร สมานเพื่อนโรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายวีระ ทองน่วมโรงเรียนบ้านกล้วยประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ กุลตังวัฒนาโรงเรียนบ้านหนองญาติกรรมการ
3. นางสุชาดา ใจดีโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายคมชาญ ป้อมอาษาโรงเรียนบ้านนาราชควายน้อยประธานกรรมการ
2. นางพยงกรณ์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
3. นายนวชน วังทะพันธ์โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางเพชรรัตน์ พงษ์ภคปัญญาโรงเรียนบ้านนาราชควายประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงคิด บุญพาโรงเรียนบ้านสร้างแห่กรรมการ
3. นางปวีณา อุปชัยโรงเรียนบ้านดงบากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสุรชาติ มาลาโรงเรียนบ้านดอนข้าวหลามประธานกรรมการ
2. นางสาวอิสราวรรณ กำริสุโรงเรียนบ้านหนองสังข์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางประภารัตน์ นามโสรสโรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ คำโสมศรีโรงเรียนบ้านนากุงยางคำประธานกรรมการ
2. นางสาวแสนประเสริฐ สีเลาโรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวจินตนา อามาตย์สมบัติโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ ศิริสานต์โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อมประธานกรรมการ
2. นายทองพูล ไชยภักดีโรงเรียนบ้านจรุกเตยกรรมการ
3. นางดาลอน นามเดชโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นางธันยนันท์ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนบ้านหัวดอน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล)ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ รุ่งรัตนชีวินโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ ป้องหานาคโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นางสาวธัญกร ลีมุนโรงเรียนบ้านชะโนตประธานกรรมการ
2. นายบรรเลง จันโทวาสโรงเรียนบ้านหนองสังข์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางพิศมัย ศรีวรมย์โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุรพล กองผอดโรงเรียนบ้านทู้ (สามัคคีวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ชัย เรทนูโรงเรียนนางามวิทยาคารกรรมการ
3. นายประจิต ครโสภาโรงเรียนบ้านเหล่าสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายทองเปลี่ยน ตามาโรงเรียนบ้านชะโนตประธานกรรมการ
2. นางนันทรัตน์ สีกาลังโรงเรียนพระกลางวิทยาคารกรรมการ
3. นางกระจ่างจิตร วารีย์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายทองเปลี่ยน ตามาโรงเรียนบ้านชะโนตประธานกรรมการ
2. นางนันทรัตน์ สีกาลังโรงเรียนพระกลางวิทยาคารกรรมการ
3. นางกระจ่างจิตร วารีย์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายทองเปลี่ยน ตามาโรงเรียนบ้านชะโนตประธานกรรมการ
2. นางนันทรัตน์ สีกาลังโรงเรียนพระกลางวิทยาคารกรรมการ
3. นางกระจ่างจิตร วารีย์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายทองเปลี่ยน ตามาโรงเรียนบ้านชะโนตประธานกรรมการ
2. นางนันทรัตน์ สีกาลังโรงเรียนพระกลางวิทยาคารกรรมการ
3. นางกระจ่างจิตร วารีย์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายคมกฤษณ์ คนยังโรงเรียนบ้านเหล่าทุ่งประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย หล้ามุงคุณโรงเรียนชุมชนบ้านพิมานกรรมการ
3. นางพรพนา แสงพันธ์โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายคมกฤษณ์ คนยังโรงเรียนบ้านเหล่าทุ่งประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย หล้ามุงคุณโรงเรียนชุมชนบ้านพิมานกรรมการ
3. นางพรพนา แสงพันธ์โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายคมกฤษณ์ คนยังโรงเรียนบ้านเหล่าทุ่งประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย หล้ามุงคุณโรงเรียนชุมชนบ้านพิมานกรรมการ
3. นางพรพนา แสงพันธ์โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายคมกฤษณ์ คนยังโรงเรียนบ้านเหล่าทุ่งประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย หล้ามุงคุณโรงเรียนชุมชนบ้านพิมานกรรมการ
3. นางพรพนา แสงพันธ์โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายภูวนารถ ตั้งศิริโรงเรียนบ้านสุขเจริญประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ ตติยะรัตน์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)กรรมการ
3. นางรสสุคนธ์ จันทร์สว่างโรงเรียนวัดพระธาตุพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายภูวนารถ ตั้งศิริโรงเรียนบ้านสุขเจริญประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ ตติยะรัตน์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)กรรมการ
3. นางรสสุคนธ์ จันทร์สว่างโรงเรียนวัดพระธาตุพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายภูวนารถ ตั้งศิริโรงเรียนบ้านสุขเจริญประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ ตติยะรัตน์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)กรรมการ
3. นางรสสุคนธ์ จันทร์สว่างโรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายภูวนารถ ตั้งศิริโรงเรียนบ้านสุขเจริญประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ ตติยะรัตน์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)กรรมการ
3. นางรสสุคนธ์ จันทร์สว่างโรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสาธิต วารีย์โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางเสาวณีวัน ต้นสวรรค์โรงเรียนบ้านดงติ้วกรรมการ
3. นางสุจริต พรรณุวงษ์โรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสาธิต วารีย์โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางเสาวณีวัน ต้นสวรรค์โรงเรียนบ้านดงติ้วกรรมการ
3. นางสุจริต พรรณุวงษ์โรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสาธิต วารีย์โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางเสาวณีวัน ต้นสวรรค์โรงเรียนบ้านดงติ้วกรรมการ
3. นางสุจริต พรรณุวงษ์โรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสาธิต วารีย์โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางเสาวณีวัน ต้นสวรรค์โรงเรียนบ้านดงติ้วกรรมการ
3. นางสุจริต พรรณุวงษ์โรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายศุภมาศ กุลตังวัฒนาโรงเรียนบ้านดงโชคประธานกรรมการ
2. นางนภาสรณ์ โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านสร้างเม้กกรรมการ
3. นางสุวีณา พรหมจันทร์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายศุภมาศ กุลตังวัฒนาโรงเรียนบ้านดงโชคประธานกรรมการ
2. นางนภาสรณ์ โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านสร้างเม้กกรรมการ
3. นางสุวีณา พรหมจันทร์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายศุภมาศ กุลตังวัฒนาโรงเรียนบ้านดงโชคประธานกรรมการ
2. นางนภาสรณ์ โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
3. นางสุวีณา พรหมจันทร์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายศุภมาศ กุลตังวัฒนาโรงเรียนบ้านดงโชคประธานกรรมการ
2. นางนภาสรณ์ โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
3. นางสุวีณา พรหมจันทร์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายปริญญา ปริญญาโชติกุลสพป.นพ.1ประธานกรรมการ
2. นางจินตนา สุวรรณจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางเมธาวรรณ พรหมจันทร์โรงเรียนธารน้ำใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายปริญญา ปริญญาโชติกุลสพป.นพ.1ประธานกรรมการ
2. นางจินตนา สุวรรณจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางเมธาวรรณ พรหมจันทร์โรงเรียนธารน้ำใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายปริญญา ปริญญาโชติกุลสพป.นพ.1ประธานกรรมการ
2. นางจินตนา สุวรรณจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางเมธาวรรณ พรหมจันทร์โรงเรียนธารน้ำใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายปริญญา ปริญญาโชติกุลสพป.นพ.1ประธานกรรมการ
2. นางจินตนา สุวรรณจันทร์โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่งกรรมการ
3. นางเมธาวรรณ พรหมจันทร์โรงเรียนธารน้ำใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร บุตรชาโรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายพิบูลย์ อินทรพรหมโรงเรียนบ้านกลางนาหนาดกรรมการ
3. นางสลินดา มีระหงษ์โรงเรียนหนองห้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายเทอดไทย ดาววันโรงเรียนบ้านนากุงยางคำประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ มีบางโรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคารกรรมการ
3. นางณัทร์ชรัตน์ แก้วก่าโรงเรียนบ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร บุตรชาโรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายพิบูลย์ อินทรพรหมโรงเรียนบ้านกลางนาหนาดกรรมการ
3. นางสลินดา มีระหงษ์โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายเทอดไทย ดาววันโรงเรียนบ้านนากุงยางคำประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ มีบางโรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคารกรรมการ
3. นางณัทร์ชรัตน์ แก้วก่าโรงเรียนบ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายชาญชัย แสนศรีโรงเรียนบ้านกลางมูลอ้นประธานกรรมการ
2. นายประชัน กิมาลีโรงเรียนบ้านโพนทันกรรมการ
3. นายจิรพงษ์ ธงยศโรงเรียนนางามวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายชาญชัย แสนศรีโรงเรียนบ้านกลางมูลอ้นประธานกรรมการ
2. นายประชัน กิมาลีโรงเรียนบ้านโพนทันกรรมการ
3. นายจิรพงษ์ ธงยศโรงเรียนนางามวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ ปาพรมโรงเรียนศรีโพนทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพูนทรัพย์ จันทร์ชนะโรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธรกรรมการ
3. นายเกรียงไกร มหาโคตรโรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ ปาพรมโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
2. นายพูนทรัพย์ จันทร์ชนะโรงเรียนผักขะย่านาคอยโนนแดงกรรมการ
3. นายเกรียงไกร มหาโคตรโรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวันไสว ฝาระมีข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางช่อผกา พรมน้อยโรงเรียนบ้านดอนนางหงส์ (หงส์ทองวิทยา)กรรมการ
3. นางสุภาพร ผาบุญโรงเรียนบ้านชะโนตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายรัฐศรันย์ ไชยมาตย์โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายอรรถวิทย์ ศิริสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคำพอกกรรมการ
3. นายขันธวงษ์ สุริยนต์โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
4. นายวันไสว ฝาระมีโรงเรียนที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวันไสว ฝาละมีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางช่อผกา พรมน้อยโรงเรียนบ้านดอนนางหงส์ (หงส์ทองวิทยา)กรรมการ
3. นางสุภาพร ผาบุญโรงเรียนบ้านชะโนตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายรัฐศรันย์ ไชยมาตย์โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายอรรถวิทย์ ศิริสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคำพอกกรรมการ
3. นายขันธวงษ์ สุริยนต์โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
4. นายวันไสว ฝาระมีข้าราชการบำนาญที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรสิทธิ์ โพธินโรงเรียนบ้านทู้ (สามัคคีวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ทองนุชโรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุขกรรมการ
3. นางนลินี จันทนะโรงเรียนบ้านต้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ ชาเรืองเดชโรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางวรรณลักษณ์ ไชยพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวงกรรมการ
3. นางจันทะสิน กัลยาแก้วโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรสิทธิ์ โพธินโรงเรียนบ้านทู้ (สามัคคีวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ทองนุชโรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุขกรรมการ
3. นางนลินี จันทนะโรงเรียนบ้านต้อง (ศรีบีวบานวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ ชาเรืองเดชโรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางวรรณลักษณ์ ไชยพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวงกรรมการ
3. นางจันทะสิน กัลยาแก้วโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายไมตรี สีดาวงษ์โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้านประธานกรรมการ
2. นายฉลาด ณ นครพนมโรงเรียนศรีโพนทองวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุทัศน์ พืชนุกูลโรงเรียนบ้านวังตามัวกรรมการ
4. นายไพบูลย์ เชื้อโชติโรงเรียนบ้านนาป่งกรรมการ
5. นายมานะ เตโชโรงเรียนบ้านคำผาสุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ นนทะแสนโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้นประธานกรรมการ
2. นายนเรศ เชื้อกุลาโรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
3. นายปริญญา ปริญญาโชติกุลสพป.นพ.1กรรมการและเลขานุการ
4. นายนิวัติ โรจนพงษ์ข้าราชการบำนาญที่ปรึกษา
5. นายสิทธิพร สุวรรณโพธิ์ศรีข้าราชการบำนาญที่ปรึกษา
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางดาราภัณฑ์ เครือคำโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นางรัชดาพร แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
3. นางสาวบุษบา เรือนเป็งโรงเรียนบ้านนามะเขือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางดาราภัณฑ์ เครือคำโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นางรัชดาพร แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
3. นางสาวบุษบา เรือนเป็งโรงเรียนบ้านนามะเขือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางดาราภัณฑ์ เครือคำโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นางรัชดาพร แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
3. นางสาวบุษบา เรือนเป็งโรงเรียนบ้านนามะเขือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางละอองเดือน คนยังโรงเรียนชุมชนบ้านพิมานประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ไชยมนตรีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้นกรรมการ
3. นางสาวอุษณีย์ พ่อบุตรดีโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางละอองเดือน คนยังโรงเรียนชุมชนบ้านพิมานประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ไชยมนตรีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้นกรรมการ
3. นางสาวอุษณีย์ พ่อบุตรดีโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ ทัศนบรรลือโรงเรียนบ้านนาคอกควายประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ พ่อบุตรดีโรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการ
3. นางสาววารุณี วิโยโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ ทัศนบรรลือโรงเรียนบ้านนาคอกควายประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ พ่อบุตรดีโรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการ
3. นางสาววารุณี วิโยโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายความสุข ไชยผงโรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายอุเทน เชื้อวังคำโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยากรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ นวลตาโรงเรียนบ้านสุขเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายลิขิต ศรีวรมย์โรงเรียนปลาปากน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี คำซาวโรงเรียนสุนทรวิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นายขวลิต คำพิมานโรงเรียนบ้านสร้างแห่กรรมการ
4. นายศิริพงษ์ เหง้าสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองสังข์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวคณึงนิต ป้อมหินโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายลิขิต ศรีวรมย์โรงเรียนบ้านปลาปากน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี คำซาวโรงเรียนสุนทรวิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นายชวลิต คำพิมานโรงเรียนบ้านสร้างแห่กรรมการ
4. นายศิริพงษ์ เหง้าสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองสังข์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวคณึงนิต ป้อมหินโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสมชัย คำเห็นโรงเรียนบ้านวังยางประธานกรรมการ
2. นางพิกุล ไกยะฝ่ายโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นรองประธานกรรมการ
3. นายพงนิช เรทนูโรงเรียนบ้านนาบั่วกรรมการ
4. นางดวงใจ ไชยมงคลโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)กรรมการ
5. นางสาวยานี ผาแดงโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมชัย คำเห็นโรงเรียนบ้านวังยางประธานกรรมการ
2. นางพิกุล ไกยะฝ่ายโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นรองประธานกรรมการ
3. นายพงนิช เรทนูโรงเรียนบ้านนาบั่วกรรมการ
4. นางดวงใจ ไชยมงคลโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)กรรมการ
5. นางสาวยานี ผาแดงโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายสุรพงษ์ ศรีสว่างโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางพิรญาณ์ บัวชุมโรงเรียนบ้านสร้างเม็กรองประธานกรรมการ
3. นางสมคิด ด้วงโต้ดโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีกรรมการ
4. นางพิมมะสาร วงศ์ศรีชาโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการ
5. นางอมร พนมศักดิ์โรงเรียนบ้านทู้ (สามัคคีวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ ศรีสว่างโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางพิรญาณ์ บัวชุมโรงเรียนบ้านสร้างเม็กรองประธานกรรมการ
3. นางสมคิด ด้วงโต้ดโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีกรรมการ
4. นางพิมมะสาร วงศ์ศรีชาโรงเรียนบ้าน้ำบ่อกรรมการ
5. นางอมร พนมศักดิ์โรงเรียนบ้านทู้ (สามัคคีวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายวันชัย บัวชุมโรงเรียนบ้านนาสีนวลประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ประภา สุมนารถโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)รองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์แรม มุลเมืองโรงเรียนบ้านนาสะเดากรรมการ
4. นางพุทธรัตน์ ยุติศรีโรงเรียนบ้านพระซองเหนือกรรมการ
5. นายจักรวาล พรหมจรรย์โรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวันชัย บัวชุมโรงเรียนบ้านนาสีนวลประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ประภา สุมนารถโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)รองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์แรม มุลเมืองโรงเรียนบ้านนาสะเดากรรมการ
4. นางพุทธรัตน์ ยุติศรีโรงเรียนบ้านพระซองเหนือกรรมการ
5. นายจักวาล พรหมจรรย์โรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเสมียน จองลีพันธ์โรงเรียนบ้านวังสิมประธานกรรมการ
2. นางจันศรี วงษ์คำจันทร์โรงเรียนบ้านโนนหอมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรพล ปริโปรโรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยากรรมการ
4. นายประชาญวุฒิ ธงยศโรงเรียนบ้านคำชะอีกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ นวลตาโรงเรียนบ้านสุขเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเสมียน จองลีพันธุ์โรงเรียนบ้านวังสิมประธานกรรมการ
2. นายสิริศักดิ์ สุภาษรโรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"รองประธานกรรมการ
3. นายทองยนต์ แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
4. นายอภิชาติ วิรัตน์โรงเรียนบ้านกุุดฉิมกรรมการ
5. นายวิเชียร บ้านกลางโรงเรียนบ้านนาคอกควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายสฤษดิ์ วิเศษแก้วโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร อุ่นลุมโรงเรียนบ้านคับพวงรองประธานกรรมการ
3. นางบุญไสว บิลชัยโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
4. นางจินตนา อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางอรณภา ประสงค์สุขโรงเรียนบ้านหนองกกคูณกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางศิริประภา ศรีสุริยจันทร์โรงเรียนลาดสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประชัน ยะสุรีย์โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (ล้ำประชาอุปถัมภ์)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนาภรณ์ เชื้อตาพระโรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่งกรรมการ
4. นางนุจรินทร์ สมกองโรงเรียนบ้านนาคอกควายกรรมการ
5. นางสาวดารุณี แก้วระดีโรงเรียนบ้านหนองหมากแก้วกรรมการ
6. นายประสบสุข สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านวังตามัวกรรมการ
7. นางพัชรินทร์ สุริยนต์โรงเรียนบ้านหนองญาติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายสฤษดิ์ วิเศษแก้วโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร อุ่นลุมโรงเรียนบ้านคับพวงรองประธานกรรมการ
3. นางบุญไสว บิลชัยโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
4. นางจินตนา อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางอรณภา ประสงค์สุขโรงเรียนบ้านหนองกกคูณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางสาววิลาสินี พุทธดีโรงเรียนบ้านใหม่วังเซือมประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ แสงทองโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่รองประธานกรรมการ
3. นางจริยา วงค์กันทรากรโรงเรียนตงเจี่ยกรรมการ
4. นางนีรนุช ภูมิศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อมกรรมการ
5. นางพรวิภา ไชยพิเดชโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางสาววิลาสินี พุทธดีโรงเรียนบ้านใหม่วังเซือมประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ แสงทองโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่รองประธานกรรมการ
3. นางจริยา วงค์กันทรากรโรงเรียนตงเจี่ยกรรมการ
4. นางนีรนุช ภูมิศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อมกรรมการ
5. นางพรวิภา ไชยพิเดชโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายสุรพงษ์ ณ นครพนมโรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นางสาวสุขใจ ขุนศรีโรงเรียนบ้านบ่อสะอาดรองประธานกรรมการ
3. นางสมหมาย ปริญญาโชติกุลโรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่งกรรมการ
4. นางภัทราวดี สวัสดิ์ปรุโรงเรียนบ้านดงก้อมกรรมการ
5. นางวาริณี มีระหงษ์โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ ณ นครพนมโรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นางสาวสุขใจ ขุนศรีโรงเรียนบ้านบ่อสะอาดรองประธานกรรมการ
3. นางสมหมาย ปริญญาโชติกุลโรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่งกรรมการ
4. นางภัทราวดี สวัสดิ์ปรุโรงเรียนบ้านดงก้อมกรรมการ
5. นางวาริณี มีระหงษ์โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายบัญชา สุโพธิ์โรงเรียนบ้านนาขามประธานกรรมการ
2. นางสำลี หนองอุดมโรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางเฟื่องฟ้า ฤทธิธาดาโรงเรียนบ้านนาโสกกรรมการ
4. นางกนกวัลย์ อัตติยะโรงเรียนลาดสว่างวิทยากรรมการ
5. นางศรีสุดา โพธิสาขาโรงเรียนบ้านโพนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายบัญชา สุโพธิ์โรงเรียนบ้านนาขามประธานกรรมการ
2. นางสำลี หนองอุดมโรงเรียนบ้านโพนทันรองประธานกรรมการ
3. นางเฟื่องฟ้า ฤทธิธาดาโรงเรียนบ้านนาโสกกรรมการ
4. นางกนกวัลย์ อัตติยะโรงเรียนลาดสว่างวิทยากรรมการ
5. นางศรีสุดา โพธิสาขาโรงเรียนบ้านโพนทันกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายปริญญา สูญราชโรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟืองประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ศรีสมุทรโรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายสายัญ ปะริทัศน์สกุลโรงเรียนบ้านคำชะอีกรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ ศรีราชโรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีกรรมการ
5. นายธัมนอง กัตติยะบุตรโรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้กรรมการ
6. นายศุภชิต แก้วสอนดีโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางจันทิพา แสนเมืองชินโรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
8. นางสาวคนึงนิตย์ ป้อมหินโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
9. นางสาวอนงค์นารถ จันทร์ชนะโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทวุฒิชัย ไปปลอดโรงเรียนบ้านพระซองเหนือประธานกรรมการ
2. นายประธาน แสงงามโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้นรองประธานกรรมการ
3. นายรักชาติ คนยังโรงเรียนบ้านชะโนตกรรมการ
4. นายธัมรงค์ ทรงพุฒิโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการ
5. นายอรรณพ แสนนามโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยากรรมการ
6. นายทะนงฤทธิ์ วงศ์ตาผาโรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)กรรมการ
7. นายอภิเชษฐ์ หมั่นนันท์โรงเรียนบ้านกุตาไก้กรรมการ
8. นายพฤฒิพงษ์ ชาวนาโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)กรรมการ
9. นายคณาธิป วงค์ตาโสมโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแกกรรมการ
10. นายวุฒิชัย ไพบูลย์เจริญลาภโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการ
11. นายประสบสุข สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านวังตามัวกรรมการ
12. นายชายชาญ มูลตองคะโรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"กรรมการ
13. นายวีระชน โสมชินโรงเรียนบ้านนาเลียงกรรมการ
14. นายสุรมนตรี จักรชุมโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
15. นายวชิรเมษฐ์ บำรุงผดุงวิทย์โรงเรียนพระซองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสท้าน วารีโรงเรียนบ้านนาราชควายประธานกรรมการ
2. นางพัชรี รุ่งรัตนชีวินโรงเรียนสุนทรวิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางพิมพิมล แสนนามโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยากรรมการ
4. นายศุภชัย แก้วประเสริฐโรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการ
5. นางประกายรัตน์ วงษ์ศรีวรพลโรงเรียนบ้านหัวบึงทุุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)กรรมการ
6. นายพัฒนา ผ่องแผ้วโรงเรียนบ้านนายอกรรมการ
7. นางนิชฌ์นิดา จันทะสินโรงเรียนบ้านนาแกน้อย กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายเวินมา บัวชุมโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการ
9. นางฉัตรปวีณ์ ธนัดนักคพันธ์โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)กรรมการ
10. นายสุริยา แหว่นพรมโรงเรียนอนุบาลประยูรศรีกรรมการ
11. นายสิทธิพงษ์ ฝ่ายรีย์โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)กรรมการ
12. นายชัยวัช ขาวพิมพ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐ (บ้านคำพี้)กรรมการ
13. นายคูณสมบัติ นารินรักษ์โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
14. นางสาววารุณี บำรุงสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางภัสรา ฐานวิเศษโรงเรียนอนุบาลนครพนมประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ วงศ์ตาผาโรงเรียนชุมชนบ้านพิมานรองประธานกรรมการ
3. นายบรรจง เนตรคุณโรงเรียนบ้านโสกแมวกรรมการ
4. นางสุมาลี กล่อมวิญญาโรงเรียนบ้านสร้างแห่กรรมการ
5. นางสาวนันทพร ศรีวรสารโรงเรียนบ้านกลางน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายนิกร ภู่น้อยโรงเรียนบ้านนาทรายประธานกรรมการ
2. สิบเอกศิริศักดิ์ อุทัยวัฒน์โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)รองประธานกรรมการ
3. นายวชิราวิทย์ ปุ้ยไชยสอนโรงเรียนธารน้ำใจกรรมการ
4. นายสุปัด ถิตย์ผาดโรงเรียนบ้านห้วยไหล่กรรมการ
5. นายมนัส วงศ์ศรีชาโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายภูวินทร์ โพธิสาขาโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ ภูมิชัยโรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่ารองประธานกรรมการ
3. นายเดชา บุญแสนโรงเรียนบ้านชะโงมนาโดนกรรมการ
4. นางอรุณวรรณ โสมชินโรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์กรรมการ
5. นางศริญญา พันธุ์เวียงโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประชา สมศรีโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายพิจิต วงศ์จันดีโรงเรียนบ้านมหาชัยรองประธานกรรมการ
3. นายสมประสงค์ แก้วระดีโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีกรรมการ
4. นายอติชาติ อินาลาโรงเรียนบ้านดงป่ายูงกรรมการ
5. นายทวิช ทำมานโรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา สูญราชโรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟืองประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ศรีสมุทรโรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายสายัญ ปะริทัศน์สกุลโรงเรียนบ้านคำชะอีกรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ ศรีราชโรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีกรรมการ
5. นายธัมนอง กัตติยะบุตรโรงเรียนโพนสาวเอ้กรรมการ
6. นายศุภชิต แก้วสอนดีโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางจันทิพา แสนเมืองชินโรงเรียนบ้านคำเตย (คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)กรรมการ
8. นางสาวคนึงนิตย์ ป้อมหินโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
9. นางสาวอนงค์นารถ จันทร์ชนะโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสท้าน วารีโรงเรียนบ้านนาราชควายประธานกรรมการ
2. นางพัชรี รุ่งรัตนชีวินโรงเรียนสุนทรวิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางพิมพิมล แสนนามโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยากรรมการ
4. นายศุภชัย แก้วประเสริฐโรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการ
5. นางประกายรัตน์ วงษ์ศรีวรพลโรงเรียนบ้านหัวบึงทุุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)กรรมการ
6. นายพัฒนา ผ่องแผ้วโรงเรียนบ้านนายอกรรมการ
7. นางนิชฌ์นิดา จันทะสินโรงเรียนบ้านนาแกน้อย กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายเวินมา บัวชุมโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการ
9. นางฉัตรปวีณ์ ธนัดนักคพันธ์โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)กรรมการ
10. นายสุริยา แหว่นพรมโรงเรียนอนุบาลประยูรศรีกรรมการ
11. นายสิทธิพงษ์ ฝ่ายรีย์โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)กรรมการ
12. นายชัยวัช ขาวพิมพ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐ (บ้านคำพี้)กรรมการ
13. นายคูณสมบัติ นารินรักษ์โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
14. นางสาววารุณี บำรุงสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทวุฒิชัย ไปปลอดโรงเรียนพระซองเหนือประธานกรรมการ
2. นายประธาน แสงงามโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้นรองประธานกรรมการ
3. นายรักชาติ คนยังโรงเรียนบ้านชะโนตกรรมการ
4. นายธัมรงค์ ทรงพุฒิโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการ
5. นายอรรณพ แสนนามโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยากรรมการ
6. นายทะนงฤทธิ์ วงศ์ตาผาโรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)กรรมการ
7. นายอภิเชษฐ์ หมั่นนันท์โรงเรียนบ้านกุตาไก้กรรมการ
8. นายพฤฒิพงษ์ ชาวนาโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)กรรมการ
9. นายคณาธิป วงค์ตาโสมโรงเรียนกรรมการ
10. นายวุฒิชัย ไพบูลย์เจริญลาภโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการ
11. นายประสบสุข สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านวังตามัวกรรมการ
12. นายชายชาญ มูลตองคะโรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"กรรมการ
13. นายวีระชน โสมชินโรงเรียนบ้านนาเลียงกรรมการ
14. นายสุรมนตรี จักรชุมโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
15. นายวชิรเมษฐ์ บำรุงผดุงวิทย์โรงเรียนพระซองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยโทวุฒิชัย ไปปลอดโรงเรียนพระซองเหนือประธานกรรมการ
2. นายประธาน แสงงามโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้นรองประธานกรรมการ
3. นายรักชาติ คนยังโรงเรียนบ้านชะโนตกรรมการ
4. นายธัมรงค์ ทรงพุฒิโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการ
5. นายอรรณพ แสนนามโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยากรรมการ
6. นายทะนงฤทธิ์ วงศ์ตาผาโรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)กรรมการ
7. นายอภิเชษฐ์ หมั่นนันท์โรงเรียนบ้านกุตาไก้กรรมการ
8. นายพฤฒิพงษ์ ชาวนาโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)กรรมการ
9. นายคณาธิป วงค์ตาโสมโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแกกรรมการ
10. นายวุฒิชัย ไพบูลย์เจริญลาภโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการ
11. นายประสบสุข สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านวังตามัวกรรมการ
12. นายชายชาญ มูลตองคะโรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"กรรมการ
13. นายวีระชน โสมชินโรงเรียนบ้านนาเลียงกรรมการ
14. นายสุรมนตรี จักรชุมโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
15. นายวชิรเมษฐ์ บำรุงผดุงวิทย์โรงเรียนพระซองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายศัสตราวุธ ศรีชนะโรงเรียนบ้านผึ้งประธานกรรมการ
2. นายพนมชัย ตั้งสกุลโรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ เชื้อดวงผุยโรงเรียนบ้านนาป่งคองกรรมการ
4. นายศุภชัย แก้วประเสริฐโรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ กุลตังวัฒนาโรงเรียนบ้านหนองญาติกรรมการและเลขานุการ
6. นายอนันต์ สุวรรณหงษ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
7. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
8. นายสมชาย ยิ่งคำแหงโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
9. นายภราดร คัณทักษ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
10. นายวรายุส พงษ์ถาวรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
11. นายสุทธิ ไทยฤทธิ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
12. นายธวัชชัย โสมีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
13. นางสาวศศิธร บุญชวลิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
14. นายภาณุพงค์ ประจวบวันโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
15. นายวีรชน คำเห็นโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
16. นายศราวุฒิ บุญปลอดโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
17. นางนิษฐ์วดี ชุติภัทร์บัณฑิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายศัสตราวุธ ศรีชนะโรงเรียนบ้านผึ้งประธานกรรมการ
2. นายพนมชัย ตั้งสกุลโรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ เชื้อดวงผุยโรงเรียนบ้านนาป่งคองกรรมการ
4. นายศุภชัย แก้วประเสริฐโรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ กุลตังวัฒนาโรงเรียนบ้านหนองญาติกรรมการและเลขานุการ
6. นายอนันต์ สุวรรณหงษ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
7. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
8. นายสมชาย ยิ่งคำแหงโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
9. นายภราดร คัณทักษ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
10. นายวรายุส พงษ์ถาวรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
11. นายสุทธิ ไทยฤทธิ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
12. นายธวัชชัย โสมีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
13. นางสาวศศิธร บุญชวลิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
14. นายภาณุพงค์ ประจวบวันโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
15. นายวีรชน คำเห็นโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
16. นายศราวุฒิ บุญปลอดโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
17. นางนิษฐ์วดี ชุติภัทร์บัณฑิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสุกัญญา หงษาวงศ์โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ประธานกรรมการ
2. นางลาวรรณ จันทะโคตรโรงเรียนบ้านดงต้อง (ดงขวางราษฎร์บำรุง)รองประธานกรรมการ
3. นายนิรักษ์ พรประทานโรงเรียนบ้านดงขวางกรรมการ
4. นางปดิวรัดา สิทธิธรรมโรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
5. นางสาวรุ้ง คำเขียวโรงเรียนบ้านนายอน้อยกรรมการ
6. นางฐิติพร พงศ์สุภาโรงเรียนบ้านชะโงมนาโดนกรรมการ
7. นางสุพรรณิกา วงศ์ราชาโรงเรียนบ้านบ่อดอกซ้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาวภทรมาศ ภะวะโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อประธานกรรมการ
2. นางเพียงใจ รัตนวรรณีโรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"รองประธานกรรมการ
3. นางมิรันตรี คลังทรัพย์โรงเรียนบ้านนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีกรรมการ
4. นางภัทรวาณี จันทะนามโรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยากรรมการ
5. นางสาววรรณภา ไชยโคตรโรงเรียนบ้านวังตามัวกรรมการ
6. นายวิทวินทร์ ประทังคติโรงเรียนบ้านชะโนตกรรมการ
7. นางสุรวดี แสงประชารักษ์โรงเรียนบ้านกุงโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายความสุข ไชยผงโรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสรรฒนา ทองสว่างโรงเรียนบ้านนายอน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิรินาฎ อ่อนพูลโรงเรียนตงเจี่ยกรรมการ
4. นางสาวสุมาลี คำภูษาโรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมกรรมการ
5. นางสุมาลี กล่อมวิญญาโรงเรียนบ้านสร้างแห่กรรมการ
6. นางทิพธัญญา โพธิ์ตาโรงเรียนอนุบาลประยูรศรีกรรมการ
7. นางสาวจันทร์ธิดา โคตตะวงศ์โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางฤดี พันธุวรรณโรงเรียนบ้านวังตามัวประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวรรณ แสงงามโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้นรองประธานกรรมการ
3. นางพรพิมล ดาษดาโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวเสาวภา จ้องสาระโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
5. นางสาวรัตมณี คำมะเทพโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีกรรมการ
6. Mr.Arjun Bailarโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
7. นางสาวพรรณวดี ศักดิ์ศรีบุญดีโรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์กรรมการ
8. นางสาวมลฑา ตุ้มอ่อนโรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายโกมล ยะวงษ์ศรีโรงเรียนบ้านหนองบัวนาราชควายประธานกรรมการ
2. นางบำเพ็ญ วรบุตรโรงเรียนบ้านเหล่าทุ่งรองประธานกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ คำกรฤาชาโรงเรียนบ้านดงยอกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ เหลืองบุตรนาคโรงเรียนบ้านหนองญาติกรรมการ
5. Mr.Daniel Wardenสพป.นพ.1กรรมการ
6. นางอนิษฎา คล้ำจีนโรงเรียนบ้านโสกแมวกรรมการ
7. นางวรุณนภา เนตรไลย์โรงเรียนบ้านน้ำก่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดา สิทธิศักดิ์ธนกุลโรงเรียนบ้านนามูลฮิ้นประธานกรรมการ
2. นางสาวสมหญิง วงค์คำจันทร์โรงเรียนธารน้ำใจรองประธานกรรมการ
3. นายฆเณฎป์ส อินทร์ติยะโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนสมบูรณ์กรรมการ
4. Mr.Thomas Shortalโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ ศรีจางวางโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
6. นางนฤมล โกพลโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางอัจชราวดี กสิบุตรโรงเรียนบ้านกุรุคุประธานกรรมการ
2. นางตติยา สุทธิอาจโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านคำพอกกรรมการ
4. นางบุษรินทร์ นาฤทธฺิ์โรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
5. นายนิคม วาปีกังโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
6. นายนบพร แก้วนิวงศ์โรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการ
7. นางเรณุกา สารเสริฐโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายปริญญา พรหมมาโรงเรียนบ้านกล้วยประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ฉาย อุปพงษ์โรงเรียนอนุบาลนครพนมรองประธานกรรมการ
3. นางดวงนภา โคตรวงศ์โรงเรียนบ้านกุตาไก้กรรมการ
4. นางสาวชนนิกานต์ บุญแข็งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นางบัวริน พรมนิลโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อนกรรมการ
6. นางสาวอรุณี เจริญศรีโรงเรียนบ้านหนองสะโนกรรมการ
7. นางสาวนกัญญา แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
8. นางสาวพารดา หาบ้านแท่นโรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายกฤษฎางค์ สูรย์ราชโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา ปะนาโกโรงเรียนบ้านหัวบึงทุุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)รองประธานกรรมการ
3. นางจิตสำราญ วงศ์ราชาโรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหนกรรมการ
4. นายรันชวัฒน์ ไกยะษาโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแกกรรมการ
5. นายธีรปกรณ์ ธีระศักดิ์มนตรีโรงเรียนบ้านใหม่วังเซือมกรรมการ
6. นางสงวนศรี ดันงาโรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้กรรมการ
7. นางสาวตรีทิพย์ วิโยโรงเรียนบ้านดอนขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร บุตรชาโรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นางจุรีนารถ วังคะฮาดโรงเรียนบ้านโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉราวดี ชื่นตาโรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวพิศมัย บาลลาโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวกองมี ยตะโคตรโรงเรียนอนุบาลเชษฐานงนุชกรรมการ
6. นางสาวจุฬาลักษณ์ ชิตกุลพันธ์โรงเรียนสันตยานันท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายอภิชัย สุนทรสโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ เศิกศิริโรงเรียนบ้านกลางนาหนาดรองประธานกรรมการ
3. นางอัมพร กตะศิลาโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
4. นางสาวนิลนรรัตน์ อุเทศพรรัตนกุลโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
5. นางขนิษฐา เครื่องสายโรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาววรินทร์กุล อาภาพูลสวัสดิ์โรงเรียนตงเจี่ยประธานกรรมการ
2. นางสาวพรจันทร์ วันวัฒน์สันติกุลโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางศิวพร เตโชโรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนินา แซ่ยิบโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาววรินทร์กุล อาภาพูลสวัสดิ์โรงเรียนตงเจี่ยประธานกรรมการ
2. นางสาวพรจันทร์ วันวัฒน์สันติกุลโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางศิวพร เตโชโรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนินา แซ่ยิบโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางชาลินี วิโยโรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ ดาววันโรงเรียนบ้านกลางมูลอ้นรองประธานกรรมการ
3. นางประกาย บำเพ็ญโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)กรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ อรรคนิตย์โรงเรียนบ้านขอนขว้างกรรมการ
5. นางหงษ์สุดา โฉมเฉลาโรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการ
6. นางมุกดาวรรณ ผาเจริญโรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายศุภลักษณ์ ศรีบุตตะโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล แสนนามโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางธนียา แสนโยธกะโรงเรียนสุนทรวิจิตรกรรมการ
4. นางเชาวนี ไชยต้นเทือกโรงเรียนบ้านวังกระแสกรรมการ
5. นางสาวรัตนา คำมุงคุณโรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายทองสุข เหล่าใหญ่โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงประธานกรรมการ
2. นายสวาง มาภาโรงเรียนบ้านกุงโกนรองประธานกรรมการ
3. นางทัศนีย์ จ้องสาระโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
4. นายจียะพันธ์ ศิริสวัสดิ์โรงเรียนพระซองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจินดา บัวชุมโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายทองยศ เกตุจุนาโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านโนนสังข์รองประธานกรรมการ
3. นายอินดน สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อยกรรมการ
4. นายขุนสวัสดิ์ ศรีโยธีโรงเรียนบ้านขอนขว้างกรรมการ
5. นายสุรมนตรี จักรชุมโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมคิด วังทะพันธ์โรงเรียนบ้านหนองบ่อประธานกรรมการ
2. นายทรงเดช วุฒิสารโรงเรียนบ้านดงต้อง (ดงขวางราษฎร์บำรุง)รองประธานกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ แสงสว่างโรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ โคตรตาแสงโรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีกรรมการ
5. นายพิระ ยอดมงคลโรงเรียนบ้านหนองลาดควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางสมสมัย เสนาะเสียงโรงเรียนศรีโพนทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรพิไล วิญญาณโรงเรียนบ้านนาคอกควายรองประธานกรรมการ
3. นางทิพย์วิมล มาตยะโคโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการ
4. นายบุญรัตน์ วันนาพ่อโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยากรรมการ
5. นายไวโรจน์ คัดทะจันทร์โรงเรียนบ้านหัวดอน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสมสมัย เสนาะเสียงโรงเรียนศรีโพนทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรพิไล วิญญาณโรงเรียนบ้านนาคอกควายรองประธานกรรมการ
3. นางทิพย์วิมล มาตยะโคโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการ
4. นายบุญรัตน์ วันนาพ่อโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยากรรมการ
5. นายไวโรจน์ คัดทะจันทร์โรงเรียนบ้านหัวดอน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางสมสมัย เสนาะเสียงโรงเรียนศรีโพนทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรพิไล วิญญาณโรงเรียนบ้านนาคอกควายรองประธานกรรมการ
3. นางทิพย์วิมล มาตยะโคโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการ
4. นายบุญรัตน์ วันนาพ่อโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยากรรมการ
5. นายไวโรจน์ คัดทะจันทร์โรงเรียนบ้านหัวดอน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล)กรรมการและเลขานุการ
6. นางกนกพร ด้วงคำภาสพป.นพ 1ที่ปรึกษา
7. นางนงลักษณ์ เศรษฐพูธ์สพป.นพ 1ที่ปรึกษา
8. นางสาวประภาพร เจริญทัศน์สพป.นพ 1ที่ปรึกษา
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระชัย กานิลโรงเรียนบ้านโสกแมวประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ผิวผ่องโรงเรียนบ้านนาราชควายรองประธานกรรมการ
3. นางชุลีพร เทพสุรินทร์โรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการ
4. นายอโศก สิงห์ศิลป์โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางวัชราภรณ์ โสตาภาโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการและเลขานุการ
6. นางสุนันท์ แสงนาโกสพป.นพ 1ที่ปรึกษา
7. นางพัชรินทร์ นวลตาสพป.นพ 1ที่ปรึกษา
8. นางจันทร์เพ็ญ สาแก้วสพป.นพ 1ที่ปรึกษา
9. นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศสพป.นพ 1ที่ปรึกษา
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวิจัย มาภาโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ประธานกรรมการ
2. นางพรรนภา วงศ์ตาผาโรงเรียนบ้านหนองสังข์ราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางปริญญาพร คำเห็นโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นางภิญญตา พันธรักษาโรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
5. นางสกล บุญทศโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการและเลขานุการ
6. นางสุนันท์ แสงนาโกสพป.นพ 1ที่ปรึกษา
7. นางพัขรินทร์ นวลตาสพป.นพ 1ที่ปรึกษา
8. นางจันทร์เพ็ญ สาแก้วสพป.นพ 1ที่ปรึกษา
9. นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศสพป.นพ 1ที่ปรึกษา
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางปรียา ลีนาราชโรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงประธานกรรมการ
2. นางพิราวรรณ พลโลกโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้นรองประธานกรรมการ
3. นางปราณี ตะนะคีโรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ไตรยะถาโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
5. นางสาวอรนุช ไตรยราชโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางปรียา ลีนาราชโรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงประธานกรรมการ
2. นางพิราวรรณ พลโลกโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้นรองประธานกรรมการ
3. นางปราณี ปะนะคีโรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ไตรยะถาโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
5. นางอรนุช ไตรยราชโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางเอื้องฟ้า สารสิทธิ์โรงเรียนวัดพระะธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"ประธานกรรมการ
2. นางยุพิน เจริญราษฎร์โรงเรียนอนุบาลนครพนมรองประธานกรรมการ
3. นายศุภกร ศรเพชรโรงเรียนบ้านหนองสะโนกรรมการ
4. จ.ส.ต.พีรพัฒน์ ไวแสนโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการ
5. นางสาวลำดวน โคตะรักษ์โรงเรียนสันตยานันท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางเอื้องฟ้า สารสิทธิ์โรงเรียนวัดพระธาตุพนมประธานกรรมการ
2. นางยุพิน เจริญราษฎร์โรงเรียนอนุบาลนครพนมรองประธานกรรมการ
3. นายพีระพัฒน์ ไวแสนโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการ
4. นายศุภกร ศรเพชรโรงเรียนบ้านหนองสะโนกรรมการ
5. นางสาวลำดวน โคตะรักษ์โรงเรียนสันตยนันท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายสมพงค์ อภิวัฒนานุกูลโรงเรียนอนุบาลนครพนมประธานกรรมการ
2. นางตติยา สุทธิอาจโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายมนัส วงศ์ศรีชาโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
4. นางสุรพินธ์ พรหมจันทร์โรงเรียนบ้านคับพวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ เพียรชนะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐ (บ้านคำพี้)ประธานกรรมการ
2. นางตติยา สุทธิอาจโรงเรียนบ้านหนองสังข์ราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางอัญชลี จันทนิตย์โรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
4. นายมนัส นารีรัตน์โรงเรียนบ้านดอนขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางศรีมลฑา ไชยยงค์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)ประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ เสนาช่วยโรงเรียนบ้านมหาชัยรองประธานกรรมการ
3. นางรัชดาวรรณ ครโสภาโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีกรรมการ
4. นางอภิญญา ปะนาโกโรงเรียนบ้านหัวบึงทุุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางศรีมลฑา ไชยยงค์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)ประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ เสนาช่วยโรงเรียนบ้านมหาชัยรองประธานกรรมการ
3. นางรัชฎาวรรณ ครโสภาโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีกรรมการ
4. นางอภิญญา ปะนาโกโรงเรียนบ้านหัวบึงทุุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายทินกร ภาคนามโรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงประธานกรรมการ
2. นางศิริประภา ศรีสุริยจันทร์โรงเรียนลาดสว่างวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ หอมอ่อนโรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคารรองประธานกรรมการ
4. นางสุชาดา พนมอุปถัมภ์โรงเรียนสุนทรวิจิตรกรรมการ
5. นายอัศเวท ศรีเรืองโรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87กรรมการ
6. นางสาวศศิธร วงค์ละครโรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงกรรมการ
7. นางชุตินาถ ปิ่นมุนีโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายทินกร ภาคนามโรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงประธานกรรมการ
2. นางศิริประภา ศรีสุริยจันทร์โรงเรียนลาดสว่างวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ หอมอ่อนโรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคารรองประธานกรรมการ
4. นางสุชาดา พนมอุปถัมภ์โรงเรียนสุนทรวิจิตรกรรมการ
5. นายอัศเวท ศรีเรืองโรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87กรรมการ
6. นางสาวศศิธร วงค์ละครโรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงกรรมการ
7. นางชุตินาถ ปิ่นมุนีโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายศุภวิชญ์ ศรีมุงคุลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้นประธานกรรมการ
2. นายถนอม ลับจันทร์โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้นกรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ สิทธิจักรโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย ภูมิลุนโรงเรียนบ้านเหิบประธานกรรมการ
2. นางภูคำ มีชัยโรงเรียนบ้านโนนสังข์กรรมการ
3. นายศุภชัย เวียงสิมมาโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย ภูมิลุนโรงเรียนบ้านเหิบประธานกรรมการ
2. นางภูคำ มีชัยโรงเรียนบ้านโนนสังข์กรรมการ
3. นายศุภชัย เวียงสิมมาโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายคงศักดิ์ เข็มปัญญาโรงเรียนบ้านดงป่ายูงประธานกรรมการ
2. นายวิฑูร แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นายภักพร อัตติยะโรงเรียนบ้านบ่อดอกซ้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายคงศักดิ์ เข็มปัญญาโรงเรียนบ้านดงป่ายูงประธานกรรมการ
2. นายวิฑูร แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นายภักพร อัตติยะโรงเรียนบ้านบ่อดอกซ้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายชัยบดินทร์ สาลีพันธ์โรงเรียนบ้านดงมะเอกประธานกรรมการ
2. นายพันสาย สุคำภาโรงเรียนชุมชนบ้านพิมานกรรมการ
3. นายอภิชาติ ดอนลาดพันธ์โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายชัยบดินทร์ สาลีพันธ์โรงเรียนบ้านดงมะเอกประธานกรรมการ
2. นายพันสาย สุคำภาโรงเรียนชุมชนบ้านพิมานกรรมการ
3. นายอภิชาติ ดอนลาดพันธ์โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายพิทักษ์ สารทองโรงเรียนบ้านหนองกุงประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ โคตตะวงศ์โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ วรรณพราหมณ์โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีกรรมการ
4. นายกวี โสมงามโรงเรียนอนุบาลประยูรศรีกรรมการ
5. นายวีระพงษ์ วังทะพันธ์โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางพัชรินทร์ ทัศครโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวดี สุขเสนโรงเรียนบ้านโสกแมวรองประธานกรรมการ
3. นางอุราณี แก้วมณีชัยโรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการ
4. นางพิกุณไท มีสุขโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ขาวพิมพ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐ (บ้านคำพี้)กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายบุญธรรม อ้วนกันยาโรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญประธานกรรมการ
2. นางประภา สิงห์คะโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางเวียงสวรรค์ จูมวงศ์โรงเรียนบ้านดงต้อง (ดงขวางราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางสุพรรณี ยะสะกะโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้นกรรมการ
5. นางศิรินทิพย์ วงศ์ชาชมโรงเรียนธารน้ำใจกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางกฤติยา โพธิ์เสนาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซประธานกรรมการ
2. นางยุพา โซลเวย์โรงเรียนบ้านดงอินำรองประธานกรรมการ
3. นางพัทธ์วริน ธนินกฤติไชตน์โรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
4. นางดาลอน นามเดชโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
5. นางสาวแสนประเสริฐ สีเลาโรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายทวีชัย แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางรจนา พิมพ์เสนโรงเรียนบ้านดอนแดงรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐศักดิ์ หนูนวลโรงเรียนบ้านนาเชือกกรรมการ
4. นางบูรพา วิชัยโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
5. นายวีระพงษ์ มังสีโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทวีชัย แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางรจนา พิมพ์เสนโรงเรียนบ้านดอนแดงรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐศักดิ์ หนูนวลโรงเรียนบ้านนาเชือกกรรมการ
4. นางบูรพา วิชัยโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
5. นายวีระพงษ์ มังสีโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายทวีชัย แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางรจนา พิมพ์เสนโรงเรียนบ้านดอนแดงรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐศักดิ์ หนูนวลโรงเรียนบ้านาเชือกกรรมการ
4. นางบูรพา วิชัยโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
5. นายวีระพงษ์ มังสีโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายทวีชัย แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางรจนา พิมพ์เสนโรงเรียนบ้านดอนแดงรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐศักดิ์ หนูนวลโรงเรียนบ้านาเชือกกรรมการ
4. นางบูรพา วิชัยโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
5. นายวีระพงษ์ มังสีโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายทวีชัย แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางรจนา พิมพ์เสนโรงเรียนบ้านดอนแดงรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐศักดิ์ หนูนวลโรงเรียนบ้านนาเชือกกรรมการ
4. นางบูรพา วิชัยโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
5. นายวีระพงษ์ วิชัยโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายทวีชัย แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางรจนา พิมพ์เสนโรงเรียนบ้านดอนแดงรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐศักดิ์ หนูนวลโรงเรียนบ้านนาเชือกกรรมการ
4. นางบูรพา วิชัยโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
5. นายวีระพงษ์ มังสีโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวันคำ บัวสายโรงเรียนโคกหินแฮ่ประธานกรรมการ
2. นางวิไลภรณ์ รุณธาตุโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3)รองประธานกรรมการ
3. นางเปรมศิลป์ ทิพย์วงษ์โรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการ
4. นางดรุณี สุทธะมาโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์กรรมการ
5. นางวิพร มาตย์นอกโรงเรียนบ้านเหิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวันคำ บัวสายโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ประธานกรรมการ
2. นางวิไลภรณ์ รุณธาตุโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3)รองประธานกรรมการ
3. นางเปรมศิลป์ ทิพย์วงษ์โรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการ
4. นางดรุณี สุทธะมาโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์กรรมการ
5. นางวิพร มาตย์นอกโรงเรียนบ้านเหิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวันคำ บัวสายโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ประธานกรรมการ
2. นางวิไลภรณ์ รุณธาตุโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3)รองประธานกรรมการ
3. นางเปรมศิลป์ ทิพย์วงษ์โรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการ
4. นางดรุณี สุทธะมาโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์กรรมการ
5. นางวิพร มาตย์นอกโรงเรียนบ้านเหิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวันคำ บัวสายโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ประธานกรรมการ
2. นางวิไลภรณ์ รุณธาตุโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3)รองประธานกรรมการ
3. นางเปรมศิลป์ ทิพย์วงษ์โรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการ
4. นางดรุณี สุทธะมาโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์กรรมการ
5. นางวิพร มาตย์นอกโรงเรียนบ้านเหิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวันคำ บัวสายโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ประธานกรรมการ
2. นางวิไลภรณ์ รุณธาตุโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสมเคราะห์3)รองประธานกรรมการ
3. นางเปรมศิลป์ ทิพย์วงษ์โรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการ
4. นางดรุณี สุทธะมาโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์กรรมการ
5. นางวิพร มาตย์นอกโรงเรียนบ้านเหิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประสาท ปรัญญาโรงเรียนโพนทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางประเสริฐศรี สุนทรสถิตย์โรงเรียนบ้านนาคู่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา ชาญเดชสิทธิกุลโรงเรียนบ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา)กรรมการ
4. นางนวลจันทร์ สุทธะมาโรงเรียนบ้านคำเตย (คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)กรรมการ
5. นางทัศนีย์ แสงสุภาโรงเรียนบ้านดงยอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายประสาท ปรัญญาโรงเรียนโพนทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางประเสริฐศรี สุนทรสถิตย์โรงเรียนบ้านนาคู่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา ชาญเดชสิทธิกุลโรงเรียนบ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา)กรรมการ
4. นางนวลจันทร์ สุทธะมาโรงเรียนบ้านคำเตย (คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)กรรมการ
5. นางทัศนีย์ แสงสุภาโรงเรียนบ้านดงยอกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอภิรักษ์ วรวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านบ่อดอกซ้อนประธานกรรมการ
2. นางพรรณี บัวสายโรงเรียนบ้านโพนป่าหว้านรองประธานกรรมการ
3. นางจันทสิน สุนนท์ชัยโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3)กรรมการ
4. นางสาววรางคณา กัลยาแก้วโรงเรียนบ้านนาเชือกกรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ อินทร์ติยะโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอภิรักษ์ วรวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านบ่อดอกซ้อนประธานกรรมการ
2. นางพรรณี บัวสายโรงเรียนบ้านโพนป่าหว้านรองประธานกรรมการ
3. นางจันทสิน สุนนท์ชัยโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3)กรรมการ
4. นางสาววรางคณา กัลยาแก้วโรงเรียนบ้านนาเชือกกรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ อินทร์ติยะโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายอภิรักษ์ วรวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านบ่อดอกซ้อนประธานกรรมการ
2. นางพรรณี บัวสายโรงเรียนบ้านโพนป่าหว้านรองประธานกรรมการ
3. นางจันทสิน สุนนท์ชัยโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3)กรรมการ
4. นางสาววรางคณา กัลยาแก้วโรงเรียนบ้านนาเชือกกรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ อินทร์ติยะโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดวงใจ ปรัญญาโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3)ประธานกรรมการ
2. นางนพดา วงค์คำจันทร์โรงเรียนบ้านนาคู่รองประธานกรรมการ
3. นางกมลชนก ศรีวงศาโรงเรียนบ้านนามะเขือกรรมการ
4. นางกนกวัลย์ อัตติยะโรงเรียนลาดสว่างวิทยากรรมการ
5. นางนงลักษณ์ วงษาโรงเรียนบ้านนาราชควายกรรมการ
6. นายชัยรัตน์ คำโสมศรีโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดวงใจ ปรัญญาโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3)ประธานกรรมการ
2. นางกมลชนก ศรีวงศาโรงเรียนบ้านนามะเขือรองประธานกรรมการ
3. นางนพดา วงค์คำจันทร์โรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
4. นางกนกวัลย์ อัตติยะโรงเรียนลาดสว่างวิทยากรรมการ
5. นายชัยรัตน์ คำโสมศรีโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชาญชัย แสนศรีโรงเรียนบ้านกลางมูลอ้นประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านทุ่งมนรองประธานกรรมการ
3. นางใสส่อง มงคลโรงเรียนนางามวิทยาคารกรรมการ
4. นางจำรูญ เจริญทัศน์โรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการ
5. นายนวชน วังทะพันธ์โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชาญชัย แสนศรีโรงเรียนบ้านกลางมูลอ้นประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านทุ่งมนรองประธานกรรมการ
3. นางจำรูญ เจริญทัศน์โรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการ
4. นางใสส่อง มงคลโรงเรียนนางามวิทยาคารกรรมการ
5. นายนวชน วังทะพันธ์โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมประธานกรรมการ
2. นางสายสง่า ต้นเงินโรงเรียนบ้านดอนแดงรองประธานกรรมการ
3. นางลำพูล ตงศิริโรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
4. นางนฤนาท สุทธะมาโรงเรียนบ้านคำเตย (คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)กรรมการ
5. นายประจวบ สีแพงมนโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมประธานกรรมการ
2. นางสายสง่า ต้นเงินโรงเรียนบ้านดอนแดงรองประธานกรรมการ
3. นางลำพูล ตงศิริโรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
4. นางนฤนาท สุทธะมาโรงเรียนบ้านคำเตย (คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)กรรมการ
5. นายประจวบ สีแพงมนโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมประธานกรรมการ
2. นางสายสง่า ต้นเงินโรงเรียนบ้านดอนแดงรองประธานกรรมการ
3. นางลำพูล ตงศิริโรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
4. นางนฤนาท สุทธะมาโรงเรียนบ้านคำเตย (คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)กรรมการ
5. นายประจวบ สีแพงมนโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมประธานกรรมการ
2. นางสายสง่า ต้นเงินโรงเรียนบ้านดอนแดงรองประธานกรรมการ
3. นางลำพูล ตงศิริโรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
4. นางนฤนาท สุทธะมาโรงเรียนบ้านคำเตย (คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)กรรมการ
5. นายประจวบ สีแพงมนโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมประธานกรรมการ
2. นางสายสง่า ต้นเงินโรงเรียนบ้านดอนแดงรองประธานกรรมการ
3. นางลำพูล ตงศิริโรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
4. นางนฤนาท สุทธะมาโรงเรียนบ้านคำเตย (คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)กรรมการ
5. นายประจวบ สีแพงมนโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมประธานกรรมการ
2. นางสายสง่า ต้นเงินโรงเรียนบ้านดอนแดงรองประธานกรรมการ
3. นางลำพูล ตงศิริโรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
4. นางนฤนาท สุทธะมาโรงเรียนบ้านคำเตย (คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)กรรมการ
5. นายประจวบ สีแพงมนโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัจชราวดี กสิบุตรโรงเรียนบ้านกุรุคุประธานกรรมการ
2. นางไพรัช เครือแก้วโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสุจริต พรรณุวงษ์โรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววารุณี วิโยโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการ
5. นางสลินดา มีระหงษ์โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอัจชราวดี กสิบุตรโรงเรียนบ้านกุรุคุประธานกรรมการ
2. นางไพรัช เครือแก้วโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสุจริต พรรณุวงษ์โรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววารุณี วิโยโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการ
5. นางสลินดา มีระหงษ์โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางณัทร์ชรัตน์ แก้วก่าโรงเรียนบ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางปราศรัย พงษ์พันธุ์โรงเรียนบ้านหนองบัวคำรองประธานกรรมการ
3. นายสุรพนธ์ ผาบังโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
4. นางประภาพร นวลตาโรงเรียนบ้านนาโดนใหม่กรรมการ
5. นายชนระชัย ยะไวย์โรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางณัทร์ชรัตน์ แก้วก่าโรงเรียนบ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางปราศรัย พงษ์พันธุ์โรงเรียนบ้านหนองบัวคำรองประธานกรรมการ
3. นายสุรพนธ์ ผาบังโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
4. นางประภาพร นวลตาโรงเรียนบ้านนาโดนใหม่กรรมการ
5. นายชนระชัย ยะไวย์โรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัชราวดี กสิบุตรโรงเรียนบ้านกุรุคุประธานกรรมการ
2. นางไพรัช เครือแก้วโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสุจริต พรรณุวงษ์โรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววารุณี วิโยโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการ
5. นางสลินดา มีระหงษ์โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพยุง สารทองโรงเรียนนางามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุฑารัฐ หอมจัดโรงเรียนบ้านดอนแดงรองประธานกรรมการ
3. นางสกลรัตน์ รัชอินทร์โรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
4. นางพวงผกา ไตรราชโรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ มนต์คาถาโรงเรียนบ้านนาโสกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพยุง สารทองโรงเรียนนางามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุฑารัฐ หอมจัดโรงเรียนบ้านดอนแดงรองประธานกรรมการ
3. นางสกลรัตน์ รัชอินทร์โรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
4. นางพวงผกา ไตรราชโรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ มนต์คาถาโรงเรียนบ้านนาโสกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพีรพงษ์ วงษ์หาบุตรโรงเรียนเรณูวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพงนิช เรทนูโรงเรียนบ้านนาบั่วรองประธานกรรมการ
3. นายศิริพงษ์ เหง้าสุวรรณโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายวรายุ บัวชุมโรงเรียนบ้านนามะเขือกรรมการ
5. นางฐิติชญา จาริพันธ์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพีรพงษ์ วงษ์หาบุตรโรงเรียนเรณูวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพงนิช เรทนูโรงเรียนบ้านนาบั่วรองประธานกรรมการ
3. นายศิริพงษ์ เหง้าสุวรรณโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายวรายุ บัวชุมโรงเรียนบ้านนามะเขือกรรมการ
5. นางฐิติชญา จาริพันธ์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพยุง สารทองโรงเรียนนางามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุฑารัฐ หอมจัดโรงเรียนบ้านดอนแดงรองประธานกรรมการ
3. นางสกลรัตน์ รัชอินทร์โรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
4. นางพวงผกา ไตรราชโรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ มนต์คาถาโรงเรียนบ้านนาโสกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสท้าน วารีโรงเรียนบ้านนาราชควายประธานกรรมการ
2. นายทองยนต์ แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศพร แพงหอมโรงเรียนบ้านหนองหมากแก้วกรรมการ
4. นางจันทง คำกรฤๅชาโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
5. นายคูณสมบัติ นารินรักษ์โรงเรียนนาแกผดุงราษฎร์กิจเจริญกรรมการ
6. นายศรัตราวุธ ศรีชนะโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
7. นายวิวัฒน์ อินทร์ติยะโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสท้าน วารีโรงเรียนบ้านนาราชควายประธานกรรมการ
2. นายทองยนต์ แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศพร แพงหอมโรงเรียนบ้านหนองหมากแก้วกรรมการ
4. นางจันทง คำกรฤๅชาโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
5. นายคูณสมบัติ นารินรักษ์โรงเรียนนาแกผดุงราษฎร์กิจเจริญกรรมการ
6. นายศรัตราวุธ ศรีชนะโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
7. นายวิวัฒน์ อินทร์ติยะโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสท้าน วารีโรงเรียนบ้านนาราชควายประธานกรรมการ
2. นายทองยนต์ แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศพร แพงหอมโรงเรียนบ้านหนองหมากแก้วกรรมการ
4. นางจันทง คำกรฤๅชาโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
5. นายคูณสมบัติ นารินรักษ์โรงเรียนนาแกผดุงราษฎร์กิจเจริญกรรมการ
6. นายศรัตราวุธ ศรีชนะโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
7. นายวิวัฒน์ อินทร์ติยะโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสท้าน วารีโรงเรียนบ้านนาราชควายประธานกรรมการ
2. นายทองยนต์ แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศพร แพงหอมโรงเรียนบ้านหนองหมากแก้วกรรมการ
4. นางจันทง คำกรฤๅชาโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
5. นายคุณสมบัติ นารินรักษ์โรงเรียนนาแกผดุงราษฎร์กิจเจริญกรรมการ
6. นายศรัตราวุธ ศรีชนะโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
7. นายวิวัฒน์ อินทร์ติยะโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายแถวทอง มาตยะโคโรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางยุภาวดี บรรไพรโรงเรียนบ้านกุรุคุรองประธานกรรมการ
3. นายเสรียรัฐ อักขระโรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการ
4. นางมินดี วงศ์พนาวัลย์โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อมกรรมการ
5. นายวิทยา รามฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายแถวทอง มาตยะโคโรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางยุภาวดี บรรไพรโรงเรียนบ้านกุรุคุรองประธานกรรมการ
3. นายเสรียรัฐ อักขระโรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการ
4. นางมินดี วงศ์พนาวัลย์โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อมกรรมการ
5. นายวิทยา รามฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายแถวทอง มาตยะโคโรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางยุภาวดี บรรไพรโรงเรียนบ้านกุรุคุรองประธานกรรมการ
3. นายเสรียรัฐ อักขระโรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการ
4. นางมินดี วงศ์พนาวัลย์โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อมกรรมการ
5. นายวิทยา รามฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]