หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 5-8 เดือน กันยายน 2556

[ ทั้งหมด   5 ก.ย. 2556   6 ก.ย. 2556   7 ก.ย. 2556   8 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคารชั่วคราว(ข้างไปรษณีย์) 8 ก.ย. 2556 09.00-16.00
2 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคารชั่วคราว(ข้างไปรษณีย์) 8 ก.ย. 2556 09.00-16.00
3 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 สถานกีฬากลางจังหวัดนครพนม โรงยิม 8 ก.ย. 2556 09.00-16.00
4 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 สถานกีฬากลางจังหวัดนครพนม โรงยิม 8 ก.ย. 2556 09.00-16.00
5 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 สถานกีฬากลางจังหวัดนครพนม โรงยิม 8 ก.ย. 2556 09.00-16.00
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 สถานกีฬากลางจังหวัดนครพนม โรงิม 8 ก.ย. 2556 09.00-16.00
7 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 สถานกีฬากลางจังหวัดนครพนม โรงยิม 8 ก.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ใต้อาคาร 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ใต้อาคาร 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ใต้อาคาร 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม โรงอาหาร 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม โรงอาหาร 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม โรงอาหาร 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม โรงอาหาร 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคารอเนกประสงค์ 8 ก.ย. 2556 13.00-16.00
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคารอเนกประสงค์ 8 ก.ย. 2556 13.00-16.00
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร โรงอาหาร 8 ก.ย. 2556 09.00-16.00
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร โรงอาหาร 8 ก.ย. 2556 09.00-16.00
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคารใหม่ ห้อง ป.2/1 8 ก.ย. 2556 09.00-16.00
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคารใหม่ ห้อง ป.2/2 8 ก.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) อาคารลีลาวดี เวที3 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
2 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) เวที3 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
13.00-16.00
3 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) เวที3 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
13.00-16.00
4 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) เวที2 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
5 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) เวที2 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
13.00-16.00
6 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) เวที1 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 23
09.00-12.00
7 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) เวที2 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
13.00-16.00
8 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
10.00-12.00
9 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
10.00-12.00
10 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
10.00-12.00
11 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคารอเนกประสงค์ 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-12.00
12 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคารอเนกประสงค์ 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00
13 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคารอเนกประสงค์ 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
14 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคารอเนกประสงค์ 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
15 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-10.00
16 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-10.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 26
09.00-12.00
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์3 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.00
3 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์4 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
4 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์5 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
5 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์4 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
6 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์2 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารกล้วยไม้(EP) ห้อง ป.4/5 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00
2 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารกล้วยไม้(EP) ห้อง ป.5/5 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 731 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) เวที1 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 088 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร2 ห้อง 211 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-10.00
2 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร2 ห้อง 211 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
11.00-12.00
3 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร2 ห้อง 211 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
14.00-16.00
4 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร2 ห้อง 211 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
10.00-11.00
5 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร2 ห้อง 211 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
13.00-14.00
6 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร2 ห้อง 121 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
7 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร2 ห้อง 121 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
8 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร1 ห้อง 122 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
9 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร1 ห้อง 122 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00
10 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร2 ห้อง 121 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
11 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร3 ห้อง 311 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-16.00
12 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร3 ห้อง 313 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 110 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร2 ห้อง 214 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
13.00-16.00
2 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร2 ห้อง 214 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00
3 114 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร1 ห้อง 123 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองญาติ อาคาร1 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-12.00
2 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองญาติ อาคาร1 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองญาติ ห้อง ป.5 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
2 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองญาติ ห้อง ป.5 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
3 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองญาติ ห้อง ป.5 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
4 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองญาติ ห้อง ป.4 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
5 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองญาติ ห้อง ป.4 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
6 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองญาติ ห้อง ป.5 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
7 266 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองญาติ เวทีใต้อาคาร 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
8 267 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองญาติ เวทีใต้อาคาร 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
9 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองญาติ เวทีใต้อาคาร 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
10 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองญาติ เวทีใต้อาคาร 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00
11 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองญาติ เวทีใต้อาคาร 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองญาติ เต้นท์ 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
2 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองญาติ เต้นท์ 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00
3 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองญาติ เต้นท์ 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-12.00
4 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองญาติ เต้นท์ 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00
5 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองญาติ เต้นท์ 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00
6 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง คอมพิวเตอร์ 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-16.00
7 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง คอมพิวเตอร์ 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-16.00
8 214 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง คอมพิวเตอร์ 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-16.00
9 220 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง คอมพิวเตอร์ 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.00
10 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองญาติ เต้นท์ 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00
11 224 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองญาติ เต้นท์ 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
12 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองญาติ เต้นท์ 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]