หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 5-8 เดือน กันยายน 2556

[ ทั้งหมด   5 ก.ย. 2556   6 ก.ย. 2556   7 ก.ย. 2556   8 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ห้องสมุด 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคารอเนกประสงค์ 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคารอเนกประสงค์ 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคารใหม่ ห้อง ป.2/1 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
6 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) อาคารดอกคูณ ห้อง 202 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-16.00
2 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) อาคารดอกคูณ ห้อง 202 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.00
3 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) เวที1 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 25
09.00-16.00
4 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) เวที2 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 15
09.00-12.00
5 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) เวที3 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
6 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) เวที3 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-16.00
7 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) เวที2 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 9
13.00-16.00
8 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) เวที3 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
13.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองญาติ เต้นท์ 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-16.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองญาติ เต้นท์ 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-16.00
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองญาติ เต้นท์ 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-16.00
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองญาติ เต้นท์ 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-16.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองญาติ เต้นท์ 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-16.00
6 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองญาติ เต้นท์ 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-16.00
7 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์3 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 26
09.00-12.00
8 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองญาติ เต้นท์ 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-16.00
9 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองญาติ เต้นท์ 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-16.00
10 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองญาติ เต้นท์ 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-16.00
11 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-16.00
12 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์2 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-12.00
13 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์5 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 26
09.00-12.00
14 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์4 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-16.00
15 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-16.00
16 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-16.00
17 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารกล้วยไม้(EP) ห้อง ป.1/6,ป.1/7 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-16.00
2 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารกล้วยไม้(EP) ห้อง ป.2/6,ป.2/7 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-16.00
3 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารกล้วยไม้(EP) ห้อง ป.5/5,ป.6/5 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
4 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารกล้วยไม้(EP) ห้อง ป.4/5 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00
5 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารกล้วยไม้(EP) ห้อง ป.3/7 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-12.00
6 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารกล้วยไม้(EP) ห้อง ป.3/6 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองนครพนม สนามกีฬา 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 25
09.00-16.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองนครพนม ค่ายลูกเสือ 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 20
09.00-16.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครพนม ค่ายลูกเสือ 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-16.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร2 ห้อง 214 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร2 ห้อง 214 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
13.00-16.00
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร1 ห้อง 123 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร3 ห้อง 311,313 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-16.00
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร1 ห้อง 122 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-16.00
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร2 ห้อง 211 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร2 ห้อง 211 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 723 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) อาคารดอกคูณ ห้อง 203 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-12.00
2 725 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) อาคารดอกคูณ ห้อง 203 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
3 726 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) อาคารดอกคูณ ห้อง 203 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
4 727 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) อาคารดอกคูณ ห้อง 203 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 12
13.00-16.00
5 728 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) อาคารดอกคูณ ห้อง 203 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
13.00-16.00
6 729 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) อาคารดอกคูณ ห้อง 203 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
13.00-16.00
7 730 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) อาคารดอกคูณ ห้อง 203 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม โรงอาหาร 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 13

7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 14 - 25
09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]