หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 5-8 เดือน กันยายน 2556

[ ทั้งหมด   5 ก.ย. 2556   6 ก.ย. 2556   7 ก.ย. 2556   8 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 6 ก.ย. 2556 09.00-16.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 6 ก.ย. 2556 09.00-16.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.4/4 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ป.5/1 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ป.5/2 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารอนุบาล ห้อง ศูนย์ปฐมวัย 6 ก.ย. 2556 09.00-16.00
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 3 6 ก.ย. 2556 09.00-16.00
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง บุคคล 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ป.5/4 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 1 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคาร5 ห้อง ป.6/2 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคาร5 ห้อง ป.6/3 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคาร5 ห้อง ป./6/4 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคารอเนกประสงค์ 6 ก.ย. 2556 09.00-16.00
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคารอเนกประสงค์ 6 ก.ย. 2556 09.00-16.00
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคารอเนกประสงค์ 6 ก.ย. 2556 09.00-16.00
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคารอเนกประสงค์ 6 ก.ย. 2556 09.00-16.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคารคุรุสัมมนาคาร ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคารคุรุสัมมนาคาร 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคารใหม่ ห้อง Pro ป.2 6 ก.ย. 2556 09.00-16.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคาร5 ห้อง คณิตศาสตร์ 6 ก.ย. 2556 09.00-16.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคารใหม่ ห้อง ป.2/1 6 ก.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร 6 ก.ย. 2556 09.00-16.00
2 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคารใหม่ ห้อง ป.2/2 6 ก.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารหางนกยูง ชั้น 1 ห้อง ป.2/2 6 ก.ย. 2556 09.00-16.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารหางนกยูง ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 6 ก.ย. 2556 09.00-16.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารหางนกยูง ชั้น 1 ห้อง ป.1/5 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารอำนวยการ ห้อง ประชุม 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารอำนวยการ ห้อง ห้องประชุม 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารหางนกยูง ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 6 ก.ย. 2556 09.00-16.00
7 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารหางนกยูง ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 6 ก.ย. 2556 09.00-16.00
8 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารหางนกยูง ชั้น 1 ห้อง ป.1/4 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 1 6 ก.ย. 2556 09.00-16.00
10 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 2 6 ก.ย. 2556 09.00-16.00
11 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 4 6 ก.ย. 2556 09.00-16.00
12 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 09.00-16.00
13 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร3 ห้อง 311 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 23
09.00-12.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองนครพนม ค่ายลูกเสือ 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร1 ห้อง 121 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร3 ห้อง 313 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 26
09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร2 ห้อง 214 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 21
09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครพนม เต้นท์ 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 15
09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร1 ห้อง 122 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครพนม เต้นท์ 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร1 ชั้น ใต้อาคาร 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 26
09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองนครพนม โรงอาหาร 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 26
09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร1 ห้อง 111 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร1 ห้อง 123 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองนครพนม ค่ายลูกเสือ 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 25
09.00-12.00
14 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคารอเนกประสงค์ 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 25
09.00-12.00
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครพนม เต้นท์ 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
16 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) อาคารดอกคูณ ห้อง 203 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-16.00
17 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) อาคารดอกคูณ ห้อง 203 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-16.00
18 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) อาคารดอกคูณ ห้อง 201 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-16.00
19 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) อาคารดอกคูณ ห้อง 201 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.00
20 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) อาคารดอกคูณ ห้อง 201 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-16.00
21 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) อาคารดอกคูณ ห้อง 201 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.00
22 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) อาคารดอกคูณ ห้อง 403 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-16.00
23 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) อาคารปรีดียาธร ห้อง 403 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-16.00
24 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) อาคารปรีดียาธร ห้อง 403 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.00
25 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) อาคารปรีดียาธร ห้อง 401 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-16.00
26 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) อาคารปรีดียาธร ห้อง 401 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.00
27 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) อาคารปรีดียาธร ห้อง 401 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-16.00
28 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) อาคารปรีดียาธร ห้อง 402 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.00
29 341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) อาคารปรีดียาธร ห้อง 402 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.00
30 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) อาคารกันเกรา เวที1 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 23
09.00-16.00
31 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) เวที3 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-16.00
32 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) อาคารอเนกประสงค์ เวที1 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 26
13.00-16.00
33 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) อาคารอเนกประสงค์ เวที1 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองญาติ เต้นท์ 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 26
09.00-16.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองญาติ เต้นท์ 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-16.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองญาติ เต้นท์ 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 21
09.00-16.00
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองญาติ เต้นท์ 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 21
09.00-16.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองญาติ เต้นท์ 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-16.00
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองญาติ เต้นท์ 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-16.00
7 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองญาติ เต้นท์ 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-16.00
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองญาติ เต้นท์ 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-16.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองญาติ เต้นท์ 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารกล้วยไม้(EP) ห้อง ป.1/6,ป.1/7 6 ก.ย. 2556 09.00-16.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารกล้วยไม้(EP) ห้อง ป.2/6,ป2/7 6 ก.ย. 2556 09.00-16.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารกล้วยไม้(EP) ห้อง ป.3/6,ป.3/7 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารกล้วยไม้(EP) ห้อง ป.4/5 6 ก.ย. 2556 09.00-16.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารกล้วยไม้(EP) ห้อง ป.5/5 6 ก.ย. 2556 09.00-16.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารกล้วยไม้(EP) ห้อง ป.6/5 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-16.00
7 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารกล้วยไม้(EP) ห้อง ห้องสมุด 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคารหางนกยูง ชั้น 2 ห้อง ป.3/1,ป3/3,ป3/4 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 20
09.00-12.00
2 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารหางนกยูง ชั้น 1 ห้อง ป.2/3,ป.2/4 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-12.00
3 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารหางนกยูง ชั้น 1 ห้อง ป.2/5 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
4 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารหางนกยูง ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00
5 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารจามจุรี ห้อง ป.1/2 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 15
09.00-12.00
6 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารจามจุรี ห้อง ป.3/5 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00
7 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง พิเศษคณิตศาสตร์ 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 20
09.00-12.00
8 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการทางภาษา 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม โรงอาหาร 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 13

7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 14 - 25
09.00-16.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารอนุบาล ห้อง ป.2/3,ป.2/4,ป2/6 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารอนุบาล ห้อง ป.1/1,ป.1/2,ป.2/1 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 137 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเมืองนครพนม อาคารอเนกประสงค์ 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
13.00-16.00
2 151 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเมืองนครพนม อาคารอเนกประสงค์ 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]