รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง 8 - 10 วันที่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กหญิงกษิราพร   เสมหิรัญ
 
1. นางบังอร  พรมมิราช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนยาว 1. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  แก่นนอก
 
1. นางเรณู  สุวรรณัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 1. เด็กหญิงอรัญญา  ทดดอน
 
1. นางนัยนา  ยุดไธสง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงศศิธร  ประหูศรี
 
1. นางสาวสมใจ  วัฒนะยา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 1. เด็กหญิงกชกร  แอมโอฐ
 
1. นางสุณีภรณ์  สารสิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สโมสร 1. เด็กหญิงกนกนิภา  ลองกระโทก
 
1. นางชามาศ  ธีรคุณัญญา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยอ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เที่ยงเทพ
 
1. นางปราณี  ใจเที่ยง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงกนกพร  ชุ่มไชย
 
1. นางสาวสมหวัง  ศิริถิรสกุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา 1. เด็กหญิงแพรวนภา  แต้มพิมาย
 
1. นายสาธิต  พรศิวาลัย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  เวียงนนท์
 
1. นางเดือนเพ็ญ  อินทลี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 1. เด็กหญิงมนพรรษ  ยุดไธสง
2. เด็กหญิงวรัญญา  ชนะดี
 
1. นางสุณีภรณ์  สารสิน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แซ่นพิมาย
2. เด็กหญิงนิรชา  แก้วล้อม
 
1. นายสาธิต  พรศิวาลัย
2. นางสุนิกรณ์  พรศิวาลัย
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 1. เด็กชายพรเทพ  แก้วกระจ่าง
 
1. นางกุสุมา  นาคพิมพ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 1. เด็กชายเทพอลงกรณ์  ครพนม
 
1. นางสาวรัตน์ติกูล  วงคำจันทร์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย 1. เด็กหญิงศศินา  มานุ
 
1. นายธีรยุทธ  พาโคกทม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กหญิงจาริญา  สังสรรค์
2. เด็กหญิงนฤมล  บุดจันทร์
3. เด็กชายมงคล  ศิริสุนทร
 
1. นางสาวมณีรัตน์  กองทุ่งมน
2. นางเกษกนก  สีระสูงเนิน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. นางสาวปวีณา  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวมุขมณี  โม่งปราณีต
3. นางสาวอรวีย์  ชุนเกาะ
 
1. นายกฤษดา  ทิพย์วัฒน์
2. นายสุรศักดิ์  ฉวีวงศ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 1. เด็กชายคมสัน  เลไธสง
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  กอกลาง
3. เด็กชายธีรวัฒน์  แก้วไพทูรย์
 
1. นางณัฐภัสสร  สุรนาจ
2. นางวรรณี  งานฉมัง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิกุลทอง 1. เด็กหญิงลัทธวรรณ  ชอบการไร่
2. เด็กหญิงวริศรา  เครือบุญ
3. เด็กหญิงอรดา  หาญพิมาย
 
1. นางสาวสุพรรณี  สมัชชัย
2. นางเฉลิมขวัญ  ศรีวัฒนพงศ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงระวิวรรณ  ควบพิมาย
2. เด็กหญิงศุภัสษร  สมรส
 
1. นางบุญเรือง  สุขสบาย
2. นางสาวอรพิณ  บุญญานุสนธิ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. นายกิตติศักดิ์  ม่วงปั่น
2. เด็กชายรวี  ทองนอก
 
1. นางสาวพยุง  จับพิมาย
2. นายวัชรีสาร  พจน์ปริญญา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 1. เด็กชายเทวัญ  พันธ์ปาง
 
1. นายสมศักดิ์  นาคพิมพ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง 1. เด็กหญิงปุณยากร  พลดอน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  คำอู
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละโว้ 1. เด็กชายนันธิพัฒน์  เผื่อแผ่
 
1. นายธีวรานนท์  ง่อนไธสง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลโน 1. เด็กชายชัชส์    เชิดฉาย
2. เด็กหญิงณัฐพิมล    คัมภิรา
3. เด็กหญิงมาริสา    ยนต์สถิตย์กุล
 
1. นางสุกุมาร    รักษ์มณี
2. นางสุรีย์    อินภู่
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลาด 1. เด็กชายธนาวัฒน์  เชื้อโคกกรวด
2. เด็กหญิงอนุสรา  สิงห์ลี
3. เด็กหญิงอรอุมา  กัณโสภา
 
1. นายณัฐชาญ  ยางเครือ
2. นางสาวธนนันท์  ปรูกระโทก
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1. เด็กชายกฤติเมธ  หมอก็เป็น
2. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ตับกลาง
3. เด็กหญิงเพชรลดา  แววไว
 
1. นางสาวพนิตา  สมบัติสวัสดิ์
2. นายสม  สมบัติสวัสดิ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เขียวขัน
2. เด็กหญิงลลิตวดี  ทองดวง
3. เด็กชายอานนท์  บุญทา
 
1. นางทับทิม  สวามิชัย
2. นางสุกัญญา  หลวงวงษ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 1. เด็กหญิงปูชิกา  ชำนาญทาง
2. เด็กชายศรชัย  ใจซื่อ
3. เด็กชายสุทธิธรรม  กาญบุตร
 
1. นางรวีวรรณ  ศรีประดู่
2. นางสมทรัพย์  เลิศนา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 1. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์ถิ่น
2. เด็กชายภูวเนตร  ขาวละมูล
3. เด็กหญิงอลิษา  กองนามน
 
1. นางรวีวรรณ  ศรีประดู่
2. นางสมทรัพย์  เลิศนา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1. เด็กหญิงณิชา  พิณพิมาย
2. เด็กหญิงมินทร์ธฎา  ร่วมกูล
3. เด็กชายสินธนา  เบาขุนทด
 
1. นางจิราภรณ์  อารีรัมย์
2. นางศรุดา  บุณยธรรมกุล
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง 1. เด็กหญิงฐิติพร  เบี้ยไธสง
2. เด็กหญิงณัฐวดี  เทศไธสง
3. เด็กหญิงนุจรี  กางนอก
 
1. นายทองพูน  หมั่นกิจ
2. นางสุภาพร  รัตนรังสิกุล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 1. เด็กชายอนุพงษ์  มามาก
2. เด็กชายไกรสิทธิ์  หาญศึก
 
1. นายนคร  นาคเครือ
2. นายอภิชาติ  วงคำจันทร์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 1. เด็กชายธิปไตย  สุกใส
2. เด็กหญิงวราภรณ์  แขวงคงสุวรรณ
 
1. นายพิทักษ์  แจ่มมาลาศรี
2. นางอนงค์  วิชัยรัมย์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 97.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 1. เด็กชายภาคภูมิ  อ่อนนอก
2. เด็กชายโกวิทย์  ศรีนอก
 
1. นายพงศ์พิรัต  บุญแซม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี 1. เด็กชายภูมินทร์  สมกิจ
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  สินนอก
 
1. นายวรรณา  ก้องเมือง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพล 1. เด็กชายธรรณธรณ์   สีทา
2. เด็กชายบุญญินทร์   แก้วปั่น
 
1. นายสุทธิพร  คล้ายเมืองปัก
2. นางเสงี่ยม  ทิพย์แสง
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พลดอน
2. เด็กชายฉัตรชัย  ฟองพิมาย
 
1. นางสาวบุญเรือน  จือพิมาย
2. นางสาวเกียรติมณี  บำรุงไร่
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  มีโภคา
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  คันธบุปผา
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   โพธิ์ทิพย์
2. นายภาคภูมิ  ช่างเติม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บัตรพิมาย
2. เด็กหญิงจิรภัทร  จุ้ยเสียงเพราะ
3. เด็กหญิงนภสร  อันทะเกษ
4. เด็กหญิงพาฝัน  หย่องตระกูล
5. เด็กหญิงเมทนา  รุ่งสุวรรณรักษ์
 
1. นางกุหลาบ  โตน้ำ
2. นางปัณพร  มูลจันทร์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงจันธิมา  น้ำคำ
2. เด็กหญิงพัชราวไล  สิงห์จันทร์
3. เด็กหญิงภคพร  ถาดไธสง
4. เด็กหญิงสุนันทา  ไพลมี
5. เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์ไม้หอม
 
1. นางสาวสมใจ  วัฒนะยา
2. นางสุรพิษ  สีลาดเลา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรหนองขาม 1. เด็กหญิงฆฤตา  เทากระโทก
2. เด็กหญิงณิชาภัค  ช่วยพิมาย
3. เด็กหญิงมณฑกาญน์  กว้างพิมาย
4. เด็กหญิงมนัสวี  เจียมสกุล
5. เด็กหญิงวาสินี  ยันต์พิมาย
 
1. นางจินตนา  เทพกลาง
2. นางสาวพัชรินทร์  ยาพิมาย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุทรา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นามหมื่นไวย์
2. เด็กหญิงปาลิดา  แก้วศรีงาม
3. เด็กหญิงสุกัลยา  ศรีสุข
4. เด็กหญิงเพชรลัดดา  รักไร่
5. เด็กชายไชยวัฒน์  สีพิมพ์
 
1. นางกุศล  จรมั่งนอก
2. นางพจมาน  เพาพาน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประสุข 1. เด็กหญิงกัณญารัตน์  คำดี
2. เด็กหญิงรจนา  ชาติพิมาย
3. เด็กหญิงสุธาสินี  จันหอม
4. เด็กหญิงอนัญญา  เทียนพิมาย
5. เด็กหญิงเกศรินทร์  กำลังแรง
 
1. นางพรเพ็ญ  กันตังกุล
2. นายเวช  กันตังกุล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  โดดนาดี
2. เด็กหญิงจีราภรณ์  ไชยบุตร
3. เด็กหญิงปิ่นสุดา  ผูกขาว
4. เด็กหญิงอทิติยา  เทินสระเกษ
5. นางสาวอรดา  สรสิทธิ์
 
1. นางพรรณิภา  แก้วไพทูรย์
2. นางสุรีรัตน์  สถิตย์พงษ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 1. นางสาวญาณัจฉรา  สุวพัฒน์
2. นายธนากร  ธุระสุข
3. เด็กหญิงธัญสุดา  พระวิเศษ
4. เด็กหญิงนลินนิภา  คำรังษี
5. เด็กหญิงมัทนา  สรสิทธิ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กล้าหาญ
2. นายอรรถพล  ฉิมกูล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  สรสิทธิ์
2. เด็กหญิงทักษพร  สรสิทธิ์
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สรสิทธิ์
4. เด็กหญิงวรรณพร  สาธุการ
5. เด็กหญิงสุภาพร  วงษ์ประพันธ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กล้าหาญ
2. นายอรรถพล  ฉิมกูล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง 1. เด็กชายจรัญ  ภิรมกุล
2. นางสาวจิตฤดี  ปอนสันเทียะ
3. นายณัฐสิทธิ์  จันสีทา
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีมีงาม
5. นายบุญฤทธิ์  ยะปะเตา
6. เด็กหญิงพรรณิภา  แสงธูป
7. นายภูสิทธิ์  รอดแสง
8. นางสาวมยุรี  มีสวาท
9. นายฤทธิชัย  กาลวิทย์
10. นางสาววราภรณ์  แสงเนตร
11. เด็กหญิงวิภาดา  แพงไธสง
12. เด็กหญิงวิภาภรณ์  แพนไธสง
13. เด็กชายศักรินทร์  ตีเหลา
14. นางสาวสมพร   มูลขุนทด
15. นางสาวสมรักษ์  ธงกลาง
16. นางสาวสาริกา  ถิ่นสุวรรณ
17. นางสาวสุดารัตน์  บัวนาค
18. เด็กหญิงอารยา  ศรีบุญเรือง
19. นางสาวเมธภรณ์  สอนโก่ย
20. นางสาวแพรวนพา  ทิพย์คูนอก
 
1. นายณัฐพร  โยโพธิ์
2. นายประสาร  บุบผาลา
3. นางผ่องศรี  ตอพล
4. นางสาวพวงเพ็ญ  ทองเกลียว
5. นางวิภาดา  เผ่าเผือกงาม
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  ทองคำ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกษร
3. เด็กชายทรงสิทธิ์  ไชสง
4. เด็กชายธนโชติ  แสนภูมิ
5. เด็กหญิงนฤมล  นนทะแสน
6. เด็กหญิงปิยะมาศ  สวัสดี
7. เด็กหญิงพรทิพย์  เจริญชีพ
8. เด็กหญิงพรรวษา  เร็วจันทึก
9. เด็กชายพัฒนพงษ์  อุทัยดา
10. เด็กชายภูวดล  จันทะกล
11. เด็กชายรติพงษ์  ใยชัยสงค์
12. เด็กหญิงรามาวดี  ประเสริฐ
13. เด็กหญิงวรรณภา  วันหา
14. เด็กชายวัทธิกร  ทองภู
15. เด็กหญิงศิริพร  เพราะแก้ว
16. เด็กชายศุภกิตต์  พายุพัด
17. เด็กชายสันติสุข  จ่าอินทร์
18. เด็กหญิงสุปราณี  ริ้วฉิม
19. เด็กหญิงอัญชัน  พิพวนนอก
20. เด็กหญิงเบญจพร  แดริรัมย์
 
1. นายจักรพงษ์  ตั้งจิตนฤมาณ
2. นางศิริพร  คำคง
3. นางสาวสุนันทา  ยางนอก
4. นางสุพรเพ็ญ  บุญเรืองเอกพงศ์
5. นายเศรษฐชัย  วิสาทาโส
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางวิทยา 1. นางสาวกมลทิพย์  ศรีผ่อง
2. นายกลทีป์  พัดไธสง
3. นางสาวจรรยา  เนยกลาง
4. เด็กหญิงญานิกา  แถสูงเนิน
5. นายณัฐพงษ์  นาลาด
6. นางสาวนัทธมน  เพื่อนพิมาย
7. นายปฐวี  แคนสี
8. นายพุธธิชัย  พลหมั่น
9. นายยุทธนา  เครือบุญ
10. นางสาวศานต์ฤทัย  เหล็กดี
11. นายสมคิด  ช่อทองหลาง
12. นายสามิตร  รวดเร็ว
13. นางสาวสุชาดา  ทูนไธสง
14. นางสาวสุชาวดี  เขียวนอก
15. นางสาวสุตาภัทร  กอกลาง
16. นางสาวสุทัตตา  สายแก้วราช
17. นายอนุวัฒน์  เที่ยงเทพ
18. นางสาวอัครยา  มีดวงจันทร์
19. นางสาวแพรวนภา  รวบทองหลาง
20. นายไมตรี  ร่มรื่น
 
1. นางสาวกานดา  ศรีบุญเรือง
2. นางประสิทธิ์  วิศิษฏ์ศิลป์
3. นางรัชนี  งามสวย
4. นางสาวอ้อมใจ  เหล็กดี
5. นายไพโรจน์  วิศิษฏ์ศิลป์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กชายกนกพล  จันทีนอก
2. เด็กชายกนกพล  ลาดไธสง
3. เด็กหญิงกฤติยา  บุญธรรม
4. เด็กชายคงยศ  ทังไธสง
5. เด็กหญิงจุฑามณี  ลังไธสง
6. เด็กชายชยางกูร  ศรีนาเมือง
7. เด็กหญิงนริศรา  คำสิงห์นอก
8. เด็กชายนัทธพงศ์  ประจิตร
9. เด็กหญิงนันทกาญจน์  ห้อยไธสง
10. เด็กชายพชรพล  แสงทอง
11. เด็กหญิงพรไพลิน  พิมพา
12. เด็กหญิงพัชรินทร์  พรศดวง
13. เด็กชายพันธกานต์  ผลไธสง
14. เด็กชายภานุวัฒน์  จันทีนอก
15. เด็กชายภูวดล  ทวยแก้ว
16. เด็กหญิงวันนิสา  เฉียบแหลม
17. เด็กชายศักดิ์ดา  โนนตานอก
18. เด็กหญิงอนัญญา  สุวรรณดี
19. เด็กหญิงอนุธิดา  คำสิงห์นอก
20. เด็กชายอภิชาติ  มาศมูล
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ธนะทองพิทักษ์
2. นายชนาวัชร  เวียงสีมา
3. นายสมัย  จันทีนอก
4. นายสุทธิพงษ์  ศรีษะนอก
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 1. เด็กหญิงวิรากานต์  นิลบัวลา
 
1. นางสาวสุมาลี  ช่างไม้งาม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา 1. เด็กชายภาคภูมิ  ยางนอก
 
1. นายวิชญ์ภิสิทธิ์  ศรีสังข์ทองคำ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. นางสาวศิริรัตน์  ดีวิเศษ
 
1. นางสุรีรัตน์  สถิตย์พงษ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลโน 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    ประเสริฐสันเทียะ
2. เด็กชายปวิณพัส    คนหาญ
 
1. นายพรเทพ   ชูศักดิ์ธนาเดช
2. นางสุธี    ชูศักดิ์ธนาเดช
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงปิ่นชนก  แช่มพุทรา
2. เด็กชายวรวีร์  โชพิมาย
 
1. นางจรัสศรี  มณีแสง
2. นางชลิดา  กสิประกอบ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 1. นางสาวรัชฎาพร  จงจิตรชอบ
2. นายโชคชัย  บุญเสริม
 
1. นางฉวีวรรณ  พัฒนกุล
2. นางวรรณวิมล  วิภาดา
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป 1. เด็กหญิงณัฐพร  ขวัญดี
2. เด็กหญิงปภาวดี  ปะนะตุภา
3. เด็กหญิงปรางทิพย์  สุวรรณรัมย์
4. เด็กหญิงวนิดา  เงินพิมพ์
5. เด็กหญิงวาสนา  พิรักษา
6. เด็กหญิงศิริขวัญ  ทองวิเศษ
7. เด็กหญิงสุพรรณี  เจริญรัมย์
8. นางสาวอนุรีย์  ช่อกลาง
9. นางสาวอุไรวรรณ  มุขวัตร
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วขาว
 
1. นายยงยุทธ  ขาวสุข
2. นางสาวสุกัญญา  เพิ่มพูน
3. นายองอาจ  เดชนอก
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   นานา
2. เด็กหญิงปวีณา  เพชรพันธ์
3. เด็กหญิงปานณภัทร  เกตุแก้ว
4. เด็กหญิงปิยะภรณ์   รัดพิมาย
5. เด็กหญิงวสิตา  จรูญไธสง
6. เด็กหญิงวัชรี  ชอบทำกิจ
7. เด็กหญิงวิลาวัณย์  จันทร์ใต้
8. เด็กหญิงวิไล  คชสิทธิ์
9. เด็กหญิงสุชาดา  ปลั่งกลาง
10. เด็กหญิงสุมาพร  เจนการ
 
1. นางนิ่มนวล  ชูจันทึก
2. นายสมพงษ์  ศรีทอง
3. นางสุจิตรา  รัตนสิงห์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1. เด็กหญิงจันดารา  เส็งนา
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ล้อมวงค์
3. เด็กหญิงจิรภัทร์  ล้อมวงค์
4. เด็กหญิงจีรนันท์  เส็งนา
5. เด็กหญิงนริศรา  เขียวสันเทียะ
6. เด็กหญิงปิยดา  สังศรี
7. เด็กหญิงปิยพร  เข็มทอง
8. เด็กหญิงพนิดา  บุตรศรีภูมิ
9. เด็กหญิงพรนภา  ทัพพิลา
10. เด็กหญิงรุจิกร  ผินโพธิ์
11. เด็กหญิงลลิตา  คันทะชัย
12. เด็กหญิงวิชุดา  สุคุณา
13. เด็กหญิงสุพรรษา  อาจประจันทร์
14. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ละอองเอก
15. เด็กหญิงเมธาวี  โสภาค
 
1. นางคนึงนิจ  เลไธสง
2. นายธเนศพล  ชุมสงฆ์
3. นายอุดร  เลไธสง
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหลบ 1. เด็กหญิงกิติยา  หนูคำ
2. เด็กหญิงคติยา  ผลพรต
3. เด็กหญิงชนิสร  บุญเลา
4. เด็กหญิงฐาปนี  มะวัน
5. เด็กหญิงฐิติมา  มะวัน
6. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   สายสุด
7. เด็กหญิงธารารัตน์  ขนันเยียม
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  นพตลุง
9. เด็กหญิงพรพิมล  อุตตะมัง
10. เด็กหญิงมาฆสินี  เวียนนอก
11. เด็กหญิงวราภรณ์  สีเทา
12. เด็กหญิงสุนิสา  สีสุขโข
13. เด็กหญิงสุภาภรณ์  คันทะมาศ
14. เด็กหญิงส้ม  นามัดทะเก
15. เด็กหญิงอรณี  ชมรัมย์
 
1. นางสาวดวงใจ  พาแกดำ
2. นายนิรุตต์  ชนไธสง
3. นายสุทธิชัย  แก้วมุงคุณ
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ศิริสุนทร
2. เด็กหญิงชิชา  สัมมาสะโก
3. เด็กหญิงไอลิน  โพธิ์กลั่น
 
1. นายยงยศ  ศิริหล่อ
2. นายสมหวัง  ภิมุขมาตยา
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. นางสาวศศินาถ  บุญเที่ยง
2. เด็กหญิงอริสา  สรสิทธิ์
3. เด็กหญิงอารียา  คิดถูก
 
1. นางสาวจารุวรรณ  แก้ววิชัย
2. นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ์
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน 1. เด็กหญิงประภาภัทร  แยบสูงเนิน
2. เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วบุตรดี
 
1. นางปราณี  ทันใจ
2. นางสาวอัมรา  โปร่งมณี
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนยาว 1. นายจีรวัฒน์  มิ่งมา
2. นางสาวสุภาวดี  สัมฤทธิ์นอก
 
1. นางชลธิชา  นิลวรรณ
2. นางสาวสุปราณี  รอดช้าง
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1. เด็กหญิงภัทรจาริน  ใจสูงเนิน
 
1. นางสมปอง  ปาลินทร
 
67 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1. เด็กชายพันธกร  นาสัน
 
1. นางสมปอง  ปาลินทร
 
68 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  เบ้าลี
 
1. นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 1. เด็กชายภัทรดนัย  อุ่นจิตร
 
1. นายอรุณ  วิมานะ
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 1. เด็กชายสุธาวี  แก้วสมสิน
 
1. นายอรุณ  วิมานะ
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยอ 1. เด็กหญิงปานชีวา  แกล้วกล้า
 
1. นายสุรศักดิ์   หมู่เพชร
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. นายอัครสิทธิ์  ดีวิเศษ
 
1. นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์พิมาย
 
1. นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยอ 1. เด็กชายนิธิกร  พูนอยู่
2. เด็กหญิงวรินทร  ทองไทย
 
1. นางสุขหทัย  ภูมิกระจ่าง
2. นางอนงค์   ปีนะภา
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยบงวิทยา 1. เด็กหญิงนิพาดา  มะโนทัย
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ลาดไธสง
 
1. นางสาวสุนันทา  ปัดธุลี
 
76 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยบงวิทยา 1. เด็กหญิงธนัยพร  ลาดไธสง
2. เด็กหญิงวรรณนิภา  เรื่องลือ
 
1. นางสาวสุนันทา  ปัดธุลี
 
77 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมะค่าสามัคคี 1. เด็กชายสหรัฐ  งามมะเริง
 
1. นายพิเชษฐ์  ทิศกลาง
 
78 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคล้า 1. เด็กชายกฤษดา  เกี้ยวพิมาย
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เตรียมมะเริง
3. เด็กชายสิวายุ  เกตุใหม่
 
1. นางสาวพัชรี  พิมพ์ปรุ
2. นายสมเกียรติ  ทีปกรกุล
 
79 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวลอย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วงศา
2. เด็กชายนพชัย  ซาพิมาย
3. เด็กชายภาณุวัชร  ดอกพิกุล
 
1. นายวัชระ  นาดี
2. นายสมควร  มีศรี
 
80 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กชายธีรเทพ  ดาวกลาง
2. เด็กชายนครินทร์  พรมภักดี
3. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ชิดนอก
 
1. นางสาวจารุวรรณ  แก้ววิชัย
2. นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กชายอรรถชัย  บุญนอก
 
1. นายจีรชนน์  สุพรรณนอก
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กชายอลงกรณ์  สะสันติ
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีทอง
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงพัชราภา  นาคใหญ่
 
1. นายประมวล  พันธุเวช
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กชายปัญญพัฒน์  เชาว์เกาะ
 
1. นายประมวล  พันธุเวช
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  นาคสุข
 
1. นายธนวรรธน์  สิทธิ์เลิศสกุล
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กชายพิเชษฐ์  คุ้มทรัพย์
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีทอง
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กชายชัยณรงค์  มวยดี
 
1. นายประมวล  พันธุเวช
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 1. เด็กชายนนทนันท์  นาคสุข
 
1. นายธนวรรธน์  สิทธิ์เลิศสกุล
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1. เด็กชายณฐกร  เลิศจันทึก
 
1. นายพีรวัส  ธนาตย์ทวีปัญญา
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 1. เด็กหญิงญาณิศา  ต๊ะติ๊บ
 
1. นายวรรธนา  กระทู้นัน
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโปร่ง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พละมา
 
1. นายภิญโญ  กันหา
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 1. เด็กหญิงจรรยาทิพย์  สรสิทธิ์
 
1. นายวรรธนา  กระทู้นัน
 
93 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโปร่ง 1. เด็กหญิงสุธาสินี  วงศรีทรา
 
1. นายภิญโญ  กันหา
 
94 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงศรัณยพร  แขมพิมาย
 
1. นายประมวล  พันธุเวช
 
95 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กหญิงเมษา  ชอุ่มดี
 
1. นางสาววรัญญา  ยะปะตัง
 
96 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงพัชราภา  นาคใหญ่
 
1. นายประมวล  พันธุเวช
 
97 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  เสริมกลาง
 
1. นายประมวล  พันธุเวช
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ไตรภูมิ
 
1. นายอุดร  เลไธสง
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 1. เด็กหญิงลอยบุญ  นิ่มใหม่
 
1. นายสนธยา  พากเพียร
 
100 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุทรา 1. เด็กหญิงญานิสา  บุญค้ำ
2. เด็กชายธนภูมิ  รวยสูงเนิน
3. เด็กชายธีรศักดิ์  เนรมิตร
4. เด็กชายนฤภัททร์  อริยเดช
5. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  จันทร์สุวรรณ
6. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ถิรกิจ
7. เด็กชายภัทรพงศ์  ยืนยง
8. เด็กชายภูวดล  ขุมพิมาย
9. เด็กชายศุภกิตติ์  สินสวัสดิ์
 
1. นางฉวีวรรณ  บุญศิริ
2. นางพวงเพ็ชร  กลับกลาง
3. นายสนอง  แหวนพิมาย
 
101 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโปร่ง 1. เด็กชายฉัตรชัย  อ่อนสันเทียะ
2. เด็กหญิงชญาดา  อินนอก
3. เด็กหญิงณัฐชนัญ  พลแสน
4. เด็กชายธนันชัย  สุดรัมย์
5. เด็กชายธราดล  เทพไทย
6. เด็กชายธีรฉัตร  ธนาวร
7. เด็กหญิงนิราวัณย์  มาก่อ
8. เด็กชายพงศพัศ  พละมา
9. เด็กชายพีรพัฒน์   ปัตตาละคะ
10. เด็กชายพีรัชชัย  พลแสน
11. เด็กหญิงวริศรา  ปลั่งกลาง
12. เด็กชายศราวิน  บุษบรรณ
13. เด็กหญิงสุกัญญา  รักษานาม
14. เด็กหญิงสุธาสินี  วงศรีทรา
15. เด็กชายอภิสิทธิ์  พละมา
 
1. นายภิญโญ  กันหา
2. นายศุภชัย  ทานกระโทก
3. นายเกียรติศักดิ์  เนาว์ถึง
4. นายโชติกา  ลัทธิธรรม
 
102 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ล้อมวงศ์
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ล้อมวงศ์
3. เด็กชายณัฐภูมิ  ชอบมิตร
4. เด็กชายธีรยุทธ  สุทธินา
5. เด็กชายปณวัฒน์  อสูนย์
6. เด็กหญิงปิยพร  เข็มทอง
7. เด็กชายพุทธิพงษ์  ภูแผ่นนา
8. เด็กหญิงรุจิกร  ผินโพธิ์
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  เสี่ยงวิฐาน
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  ละอองเอก
 
1. นางคนึงนิจ  เลไธสง
2. นายธเนศพล  ชุมสงฆ์
3. นายมานพ  ประสงค์ทรัพย์
4. นายอุดร  เลไธสง
 
103 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 1. เด็กชายกฤษณะ  กองโพธิ์
2. เด็กหญิงจิรัชยา  แซนพิมาย
3. เด็กหญิงจุฑามณี  อุ่นจิตร
4. เด็กชายชนายุส  กอบกระโทก
5. เด็กชายชัยธวัช  คู่พิมาย
6. เด็กหญิงฐิตินันท์  พาจันทึก
7. เด็กหญิงนันทกาญน์  เฮ่ประโคน
8. เด็กหญิงนันท์ทิยา   แข็งกระโทก
9. เด็กหญิงบุษราคัม  งอกโพธิ์
10. เด็กหญิงพนิตพิชา  น้อยมี
11. เด็กหญิงพิยดา  ยิ่งยง
12. เด็กชายมงคล  หมั่นการ
13. เด็กหญิงมินทร์ตรา  จงโปร่งกลาง
14. เด็กหญิงวโรชา  ยิ้มเยื้อน
15. เด็กหญิงศศินา  เข็มนาค
16. เด็กชายศิริโชติ  ทะเลดอน
17. เด็กหญิงสรัญญา  บุตรศรี
18. เด็กชายสุธาวี  แก้วสมสิน
19. เด็กหญิงสุพัตรา  กลบกระโทก
20. เด็กชายสุวิทย์  ประดับทอง
21. เด็กหญิงอาภัสรา  เทียมกลาง
 
1. นางพิมพันธุ์  ฟุ้งพิมาย
2. นายสำเริง  ฟุ้งพิมาย
3. นายแสวง  ชาญเขว้า
 
104 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พันธุเทพ
2. เด็กชายกฤตภาส  ตั้งสัจจธรรม
3. นายจักรกฤษ  สารทนอก
4. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  เชิดนอก
5. นายชัยธวัช  พลดงนอก
6. นายณภัทร  ฉิมฤทธิ์
7. เด็กหญิงณัฐกิตติ์  สีลาดหา
8. นายธีรภัทร  ราชภักดิ์
9. เด็กหญิงนิตยา  ขลิบเงิน
10. เด็กหญิงนิสาชล  เที่ยวบุญ
11. เด็กหญิงปรียา  รุ่นใหม่
12. เด็กหญิงปิยวรรณ  นันชนะ
13. นายพงษฎา  มาเก่าน้อย
14. เด็กหญิงพรรณิภา  แก้วตำแย
15. เด็กชายภานุพงษ์  โกสาแสง
16. นายมงคล  ขามป้อมนอก
17. เด็กหญิงมาลัยพร  สีลาดหา
18. เด็กหญิงรัชนีพร  นามสุดตา
19. เด็กหญิงวริศรา  จอมสวรรค์
20. เด็กชายวัชรพงษ์  สุวะระ
21. เด็กหญิงวัชราพรรณ  หาญกล้า
22. นางสาววิไลรัตน์  สีหานอก
23. เด็กหญิงศิริกัญญา  สอนศรี
24. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กรชัด
25. เด็กหญิงศิริวรรณ  อันทะเกตุ
26. เด็กหญิงอรทัย  แก้วพรม
27. เด็กหญิงอริสา  เตตานัง
28. นายอัษฎาวุธ  สิมศิริวัฒน์
 
1. นางศิริพร  โฮมวงค์
2. นายเชษฐา  โฮมวงค์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย 1. เด็กชายขวัญชัย  สุดรัมย์
 
1. นายสมบัติ  จุปมัถถา
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กชายอภิสิทธ์  ลือนา
 
1. นายเจริญทรัพย์  ขอบพิมาย
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  พิมพ์จันทร์
 
1. นางพวงทอง  วัชรพาณิชย์
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงตามัน 1. นางสาวอรวรรณ  สัตย์ซ้ำ
 
1. นางเสาวณีย์  แหวนพิมาย
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กชายอัครวิน   เบิกบาน
 
1. นางบุญเลี้ยง  ชัยเลิศ
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลโน 1. เด็กหญิงชลกานต์    แก้วอำนวยจิตร
 
1. นางฉวีวรรณ    ทองกลาง
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายรัฐวุฒิ  เจียรกุล
 
1. นางสาวจารุวรรณ  โสภาพินิจ
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยอ 1. นางสาวชลลดา  จันทะแพน
 
1. นางกันตินันท์  รัตนสีหา
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 1. นายณัฐพล  สารขันธ์
 
1. นางสุธาวัลย์  จันทร์เรือง
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1. เด็กชายจิรวัฒน์  คล่องชอบ
 
1. นางสาวพนิตา  สมบัติสวัสดิ์
 
115 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางวิทยา 1. เด็กหญิงสวรรยาสิริ  อาสนสมพงศ์
 
1. นางสาววาสิฏฐี  ศรีผ่อง
 
116 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงณ ธาร  พิมพ์จันทร์
 
1. นางจิราภรณ์  ถนัดค้า
 
117 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กชายสหรัถ  วรรณะ
 
1. นางปัณพร  มูลจันทร์
 
118 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 1. เด็กชายศิวัช  นำพา
 
1. นางกมลพรรณ  วาดพิมาย
 
119 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ผลิพล
 
1. นางจิราภรณ์  ถนัดค้า
 
120 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลาด 1. นางสาวนฤมล  ปักกาโล
 
1. นายอนุรักษ์  บัวนาค
 
121 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แฟนพิมาย
2. เด็กหญิงกรองแก้ว  แซ่จอง
3. เด็กชายกฤษณะ  สีทาสี
4. เด็กหญิงกัญญาวีว์  พิมพิลา
5. เด็กหญิงจุฬารัตน์  เจริญศรี
6. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กองทอง
7. เด็กหญิงชลธิชา  พวกกลาง
8. เด็กชายณกูล  ไชยสิทธิ์
9. เด็กชายณัฐนันท์  โนนเสนา
10. เด็กหญิงณัฐริกา  โตสนั่น
11. เด็กหญิงดลฤดี  นราจันทร์
12. เด็กชายทศพร  หัสดี
13. เด็กชายทักษิณ  บุญอุดร
14. เด็กชายทิวานนท์  ถึงจอหอ
15. เด็กชายนันทวุฒิ  มุทุจิต
16. เด็กหญิงปภาวดี  มุทุจิตต์
17. เด็กหญิงปัจมา  รัตนจันทร์
18. เด็กหญิงพรชิตา  ตมกลาง
19. เด็กหญิงพรรณษา  ทองอุ่น
20. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ตมกลาง
21. เด็กชายมงคล  ทิณรัตน์
22. เด็กหญิงมนัสนันท์  จ้อยศักดา
23. เด็กหญิงมาริณี  ขาพิมาย
24. เด็กหญิงมุกมณี  ชลเทพ
25. เด็กชายรัชโยธิน  วันนอก
26. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กลิ่นหอม
27. เด็กหญิงรุจิรา  โรจนประทีป
28. เด็กชายวีระพงษ์  พวกกลาง
29. เด็กหญิงศิรินทรา  บุญคุ้ม
30. เด็กหญิงสุนิตา  ปฐม
31. เด็กหญิงสุภนิดา  ศรีสัน
32. เด็กหญิงสุมิตา  อุทุมภา
33. เด็กหญิงสุมิตา  ขอขันกลาง
34. เด็กหญิงอรพิน  ถึงจอหอ
35. เด็กหญิงอัญชลี  นิพิมาย
36. เด็กชายอานัส  อารมณ์เพียร
37. เด็กชายอิษฎา  ขาพิมาย
38. เด็กชายเขมทัต  สมภาร
39. เด็กชายเจษฎา  เที่ยงตรง
40. เด็กชายเทพพิทักษ์  น้ำนิล
 
1. นางขนิษฐา  ชูตระกูล
2. นายคม  พงษ์พิมาย
3. นางชนิสรา  รักษาศิลป์
4. นางนิตยา  โพธิสม
5. นายสิทธิชัย  ชายคง
6. นางอรุณี  ภารัตนวงศ์
7. นายเสนอ  จังอินทร์
8. นายเสมาณรงค์  สุวรรณหงษ์
 
122 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องแมวพิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา   บุปผา
2. เด็กหญิงจันธิมา   คุ้มขันธ์
3. เด็กชายจิรพนธ์   จันทะแพน
4. เด็กชายชินดนัย   มูลติปฐม
5. เด็กชายณัฐพงศ์   ผลดิลก
6. เด็กชายณัฐพล   ตะวงษา
7. เด็กชายธนากร   สงวนสันเทียะ
8. เด็กชายธนากร   อาร้อน
9. เด็กชายนพนันท์   มนตรีประถม
10. เด็กหญิงนัฐพร   คุ้มขันธ์
11. เด็กชายนัฐพล   ทองทิพย์
12. เด็กหญิงนุดี   สุขสนวน
13. เด็กหญิงบุษบง   เทพวงศ์
14. เด็กหญิงปนัดดา   จรัญกลาง
15. เด็กหญิงพรรณอร   ไกรษร
16. เด็กหญิงพรลภัส   ทุ่งไธสง
17. เด็กชายพิพัฒน์   พลเยี่ยม
18. เด็กหญิงภัทรา   ชำนาญยา
19. เด็กชายมนตรี    โพธิจักร
20. เด็กหญิงยศวดี   นิลบ่อ
21. เด็กชายรัฐพล    เหล่าชัย
22. เด็กหญิงลลิตา   คุ้มขันธ์
23. เด็กหญิงลลิตา   นาเมืองรักษ์
24. เด็กชายวัชรินทร์   สังข์ทองรัมย์
25. เด็กหญิงวิยะดา   ทองนาเมือง
26. เด็กชายวิวิชชัย   ทุมนานอก
27. เด็กชายสมพร   สิงห์บุญ
28. เด็กหญิงสุทธิดา   โพธิ์ชัยเลิศ
29. เด็กหญิงสุภิญา    ดีสี
30. เด็กชายอดิรุจ   ไกรมณี
31. เด็กชายอดิเทพ   จำซุย
32. เด็กชายอภิวาทน์    โต่ยจันทึก
33. เด็กหญิงอรนภา   ไกรษร
34. เด็กหญิงอรัญญา   คุ้มขันธ์
35. เด็กหญิงอรินญา   จันทร์คำวงษ์
36. เด็กชายอัศไนย   จรัญกลาง
37. เด็กหญิงเกวริน   ภิญโย
38. เด็กชายเมฆพัฒน์   มูลติปฐม
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ทุ่งไธสง
40. เด็กชายเอกชัย    แสงเดือน
 
1. นายทวิทย์   เพชรแก้ว
2. นายบุญธรรม   ยมนัตถ์
3. นางประนอม   ล้อมไธสง
4. นางพชรนันท์    แสงปาก
5. นายวีระชัย   รักษาธรรม
6. นางสมปอง    ดาวเรือง
7. นายสมพงษ์   ขุนภิรมย์
8. นายอธิพงษ์   ชิณวงศ์
 
123 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1. เด็กชายกฤตพณ  พร้อมจะบก
2. เด็กหญิงกวิตา  ทองคำดี
3. เด็กหญิงกวิสา  ทองคำดี
4. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  นิยมไร่
5. เด็กชายณฐกร  เลิศจันทึก
6. เด็กชายทักษิณ   แก้วประเสริฐ
7. เด็กชายสันติศักดิ์  บุญส่ง
8. เด็กชายสิริศักดิ์  อาจศึก
9. เด็กหญิงอรัญญา  คดช่างพะเนาว์
10. เด็กหญิงไอรยา  อัตตวิริยะสุวร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ทนสูงเนิน
2. นางวาสนา  พูพิมาย
3. นางเสาวนีย์  เชื้อไชย
 
124 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 1. เด็กชายกิตติธัช  อุบลรัตน์
2. เด็กหญิงช่อลัดดา  บุญหว่าน
3. เด็กหญิงพรพิมล  พรมศรี
4. เด็กชายภูวเดช  ที่รัก
5. เด็กหญิงลัดดาพร  บุญหว่าน
6. เด็กชายศุภกร  แดงเรืองรัมย์
7. เด็กหญิงหทัยทิพย์  สีโสม
8. เด็กชายอนุสรน์   คำเหนือ
9. เด็กชายอภิวัฒน์  พาหะซา
10. เด็กหญิงอโณทัย  สามารถ
 
1. นางสาวนัญธิชา  ไชยแสง
2. นางสาวบุญชอบ  ผิวละมัย
3. นางเกศรินทร์  เลไธสง
 
125 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1. เด็กหญิงกมลพร  เขือนอก
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พุ่มสบาย
3. เด็กหญิงณัฐริกา  วงษ์หิรัญ
4. เด็กหญิงทวินันท์  ชุ่มไชย
5. เด็กหญิงทอปัด  ภิรมย์นาค
6. เด็กหญิงปรญา  ประสมทรัพย์
7. เด็กหญิงพิมพ์วิดา  ตู้สะกาด
8. เด็กหญิงสุธารจ  สุทธิศิลป์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ทนสูงเนิน
2. นายวาทสิน  ลิ้มศักดา
3. นางวาสนา  พูพิมาย
4. นางเสาวนีย์  เชื้อไชย
 
126 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. นางสาวกาญจนา  ทองดีนอก
2. นางสาวจุฑารัตน์  เกิดเดช
3. นางสาวชลธิชา  รอดวินิจ
4. นางสาวฐิดา  แอสมจิตต์
5. นางสาวฐิติพร   ธรรมกาย
6. นางสาวบังอร  ทองดีนอก
 
1. นางสมภาร  มูลศรี
2. นางสาวสุนนท์  พลดงนอก
 
127 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลโน 1. เด็กหญิงกนกพร    วาปีโท
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    พงษ์สุขพะเนาว์
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์    ธนะรุ่งเพชร
4. เด็กหญิงนภาศิริ    รติรัชชานนท์
5. เด็กหญิงภัคจิรา    จรรยา
6. เด็กหญิงวริณดา    ถนัดค้า
7. เด็กหญิงวิฐิฏา    เนตรวิเศษ
8. เด็กหญิงสุรีรัตน์   เงินโต
9. เด็กหญิงอารญา    ดวงแก้ว
10. เด็กหญิงเปรมยุดา   โคมพิมาย
 
1. นายจักรี    ตามจนา
2. นางสาวสมศิริ    โมพิมาย
3. นางสุรีย์    อินภู่
 
128 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 1. เด็กหญิงกฐินาภรณ์  สดกลาง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กัณหาโยธี
3. เด็กหญิงณัฐวดี  เพชรภูมี
4. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ฟอมไธสง
5. เด็กหญิงนิศาชล  แย้มศรี
6. เด็กหญิงปภาดา  พันธุ์สวัสดิ์
7. เด็กหญิงปานรัชณี  ทบอาด
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ฟอมไธสง
9. เด็กหญิงลลิตา  กรำกระโทก
10. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ประคองสุข
11. เด็กหญิงศศิวิมล  ดีโยธา
12. เด็กหญิงสุจิตรา  การกระสังข์
 
1. นางพิมพ์ญาดา  ลาภยิ่งยง
2. นายพิศาล  ลาภยิ่งยง
3. นางวารณี  สมอ่อน
4. นางสาววาสนา  เชื้อบัณฑิต
 
129 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฎฐภรณ์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  กมล
3. เด็กหญิงธนพร  หินโม
4. เด็กหญิงธัญพิชชา  แก้วละเอียด
5. เด็กหญิงนิจศิล  พบพิมาย
6. เด็กหญิงบงกชกร  ถิ่นสำราญ
7. เด็กชายปภังกร  มูลจันทร์
8. เด็กหญิงพรศินี  ลาภยิ่งยง
9. เด็กหญิงพศิกา  ศรรักษ์
10. เด็กหญิงพิยดา  อาศัยนา
11. เด็กหญิงภัทรนันท์  สุดขำ
12. เด็กหญิงภัทราพร  ขาวสุข
13. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ใจแน่น
14. เด็กหญิงวราภรณ์  สุนทรเบ้า
15. เด็กหญิงวริษา  ก๊กศรี
16. เด็กหญิงศุภวดี  สุตะนา
 
1. นางสาวกัญญา  สุขศิริ
2. นางปัณพร  มูลจันทร์
3. นางสาวพิมพ์อุไร  หารตุ่น
4. นางมาลี  พิมละมาศ
5. นางรังสิมา  จันทสิงห์
 
130 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  การิโก
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   ศรีอำนาจ
3. เด็กหญิงจิราวรรณ   ดังดี
4. เด็กหญิงปณิดา   ใจงูเหลือม
5. เด็กหญิงประภัสสร   กลางพิมาย
6. เด็กหญิงประภาพร  เกตพิมาย
7. เด็กหญิงวิชญาดา  ปาโสรักษ์
8. เด็กหญิงศิรประภา  มุกดา
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ปังไธสง
10. เด็กหญิงอนุสรา  ศรีภูมิพฤกษ์
11. เด็กหญิงอลิษา   ทองไทย
12. เด็กหญิงเกศมณี   สายสุด
 
1. นางจีราวัฒน์  ศรีวัฒนยา
2. นายทองม้วน  ปักการะนัง
3. นางปราณีตศรี  ลาภยิ่งยง
4. นางสาววรัญญา  ยะปะตัง
5. นายสุรพล   ชัยวงษ์
 
131 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลาด 1. เด็กชายชาญณรงค์  นะวาระ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  พี่พิมาย
3. เด็กชายธนวัฒน์  วงหาร
4. เด็กชายปรีชา  พรดีมา
5. เด็กชายวรพงษ์  อินนอก
 
1. นายอนุรักษ์  บัวนาค
 
132 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 1. เด็กชายอธิเดช  เทพเกาะ
2. เด็กชายอาทิตย์  แดนพิมาย
 
1. นายถนัด  บุญชุ่ม
2. นายอุดม  ทิพย์พงศ์ธร
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 1. เด็กชายด.ช.นัทธพงษ์   เขาชมภู
2. เด็กชายด.ช.ยิ่งศักดิ์   สารัมย์
3. เด็กชายด.ช.สุริยันต์   เจริญสาย
 
1. นายบรรจบ   วิชัยวัฒนา
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 1. เด็กชายปัญญา  ฮุยนอก
2. เด็กชายวศิน  คุ้มพยาน
3. เด็กชายวิชาญชัย  อ้ายวงศ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พลละคร
2. นางอภิญญา  พลละคร
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กชายชัยณรงค์  ดงหิ่น
2. เด็กชายนนทวัช  วุฒิงาม
3. เด็กชายภานุพงษ์  การบรรจง
 
1. นายปรีชา  สงนอก
2. นางสมพร  สงนอก
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กชายธนพัฒน์  ทองดีนอก
2. เด็กชายธนวัฒน์  การนอก
3. เด็กชายอภิรักษ์  ใต้ชัยภูมิ
 
1. นายปรีชา  สงนอก
2. นางสมพร  สงนอก
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กหญิงกนกนภัทร  จันทีนอก
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทีนอก
3. เด็กหญิงนภัสสร  หาญณรงค์
4. เด็กหญิงวิมลศิรื  ปุผาลา
5. เด็กหญิงศิริประภา  ประทุมเมศ
6. เด็กหญิงเกื้อกูล  คุณนาเมือง
 
1. นางจรูญศรี  ศรีแฉล้ม
2. นางทิพย์วารินทร์  ทองเกลียว
3. นางพวงเพชร  คงภักดี
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 1. นางสาวกิตติมา  คำโฮง
2. นางสาวจิราพร  แมดพิมาย
3. เด็กชายรชานนท์  ขวัญหมั่น
4. เด็กหญิงลลิตภัทร  เติมงาม
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  แทนกุดเรือ
6. นางสาวเกศรา  โมงชินกลาง
 
1. นายประสิทธิ์  ตรีสันเทียะ
2. นางพรทิพย์  ตรีสันเทียะ
3. นายสามารถ  สาลีชน
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพชร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หะสูง
2. เด็กหญิงวิรงรอง  บรรจุทรัพย์
3. เด็กหญิงศิริประภากร  ห่อไธสง
 
1. นางนลิษา  เครือน้ำคำ
2. นางสำเนียง  รวบทองหลาง
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 1. เด็กชายกำชัย  เหล็กพิมาย
2. เด็กชายณัฐพล  บุญมาวงษา
3. เด็กชายธนวัฒน์  แย้มศรี
 
1. นางสาวภาณิภัค  สิงห์วิเศษ
2. นางละเอียด  เกียรตินามวิชัย
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สีป่าหญ้า
2. เด็กหญิงศุภานัน  สร้างเสรี
3. เด็กชายสุชาพัฒน์  คนรู้
 
1. นางสาวนวลนารี  กูลขำ
2. นางยุภาพิน  ทึนหาร
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยบงวิทยา 1. เด็กชายพงสกร  เกตแก้วเกลี้ยง
2. เด็กชายพิทักษ์  ประสงค์สันต์
3. เด็กชายอลงกรณ์  แสนเย็น
 
1. นางจารุณี  พิมพ์ขนิษฐ์
2. นายยุทธจักร   พิมพ์ขนิษฐ์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ด่อนศรี
2. เด็กหญิงพนิตพร  ดีเดิม
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  กิติสกนธ์
 
1. นางสาววิชชุณี  การค้า
2. นางอนงค์  วิชัยรัมย์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 1. เด็กหญิงณิฌาพัชร  ทองทาบ
2. เด็กชายวัชรพร  นามมา
3. เด็กหญิงอัญชนาพร  เกตุนอก
 
1. นางสาวรัตน์ติกูล  วงคำจันทร์
2. นางสาววิชชุณี  การค้า
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กชายธรรมรส  แสนคำ
2. เด็กหญิงวรรณศิการ์  ทองนำ
 
1. นางสาวสุชะดา  ห่อทรัพย์
2. นางสาวสุวิชาดา  ยอดเจริญ
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงตามัน 1. เด็กหญิงฐนิตา  ทนน้ำ
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  ชัยสวรรค์
3. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  มะสีผา
 
1. นางมัลลิกา  บุตรพรม
2. นางอรุณ  แพะขุนทด
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงตามัน 1. เด็กหญิงมณีนุช  ลีดี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญมาก
3. เด็กหญิงสุนิตรา  หยาดทอง
 
1. นางอรุณ  แพะขุนทด
2. นางสาวอัญชลี  ระบือพิณ
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประสุข 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  สนนา
2. เด็กหญิงภัทรพร  พลอยกลาง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โตทองหลาง
 
1. นางชุมพร  ตะคอนรัมย์
2. นางสาววณิชา  พรทั้งสี่
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ผายพิมาย
2. เด็กหญิงชนัญญา  ดังดี
3. เด็กหญิงปุณญนุช  ถึงอินทร์
 
1. นางพิลาพร  ธิติเสรี
2. นายสมส่วน  มนัสการ
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 1. เด็กหญิงกัลยา  เอสันเทียะ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  เสงี่ยมทรัพย์
3. เด็กหญิงพรพิมล  ปลั่งกลาง
 
1. นางปิยะวรรณ์  ศรีสุข
2. นางพรทิพย์  ศิวะโรจน์จินดา
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 1. นางสาวธนัญญา  รอดไธสง
2. เด็กหญิงพิชญ์สุชา  มารยาตร์
3. นางสาวอนงค์วรรณ  ดีแล
 
1. นางนงค์ลักษณ์  เพชรนิล
2. นางสาวสุพรรณี  สิงห์สุวรรณ
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายคมชาญ  ผันจังหรีด
2. เด็กชายชินวัตร  แก้วไพทูรย์
 
1. นายภานุพงษ์  ศรีดารา
2. นางสุรีรัตน์  มีระหันนอก
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 1. เด็กชายนครินทร์  อินทะชัย
2. เด็กชายปรเมศวร์  โฮมนา
 
1. นายสิริศักดิ์  ไชยสุวรรณ
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ท่าเลิศ
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  ปักกัง
 
1. นางสาวกัญญา  สุขศิริ
2. นางสาวสุชะดา  ห่อทรัพย์
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กชายวชิรวุฒิ  ทึนหาร
2. เด็กชายศิวกร  เอียนรัมย์
 
1. นางสาวปาริชาติ  ด่านแก้ว
2. นางสาวสุชะดา  ห่อทรัพย์
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ 1. เด็กหญิงดวงใจ  นามราช
2. เด็กหญิงวันวิสา  บุญไธสง
3. เด็กหญิงศศิรัญญา  ดีลาย
 
1. นางปาริชาต  เกียรตินอก
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 1. เด็กชายธนาธิป  แข็งขัน
2. เด็กชายนพพล  พยัฆศรี
 
1. นายทรงวุฒิ  มัททะปาโท
2. นายเสถียร  ทับศรีแก้ว
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  แสงมณี
2. เด็กหญิงสรารัตน์  พิมพ์สระเกษ
 
1. นางสาวจารุนันท์  สงนอก
2. นางสาวจิตติญาณี  ศรีนอก
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  ม่วงทองเกตุ
2. เด็กชายมนตรี  โพธิ์พ่วง
 
1. นายจิรเดช  สรสิทธิ์
2. นางสุนีรัตน์  พลดงนอก
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง 1. เด็กหญิงชลธิชา  รัตนนท์
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  สินจะโป๊ะ
 
1. นายสามารถ  ใช้ช้าง
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโชติการาม 1. เด็กหญิงนภเกตน์  เสริมวิเศษ
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ชัยสิทธิ์
 
1. นางสาวคุณัญญา  แหลมไธสง
2. นายไพโรจน์  สวนแก้ว
 
162 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายจักกฤต  กรวยสวัสดิ์
2. เด็กชายเดชา  กัลยาณรุง
 
1. นายประยุทธ  สัมฤทธิ์นอก
2. นายภานุพงษ์  ศรีดารา
 
163 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชิมคำ
2. เด็กชายภูริณัฐ  ไหว้บุญส่ง
3. เด็กชายอิสรพงศ์  ขาวสุข
 
1. นางสุรัส  สายโต
2. นายเทิด  สายโต
 
164 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  สนิทบุญ
2. เด็กชายศิริพงษ์  คงชีวะ
3. เด็กชายอิสระพงษ์  วัชรประทีป
 
1. นายนัฐพงษ์  ภัทรวรานนท์
2. นายเทิด  สายโต
 
165 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ทองพรมราช
2. เด็กชายณัฐนันท์  ชินไธสง
3. เด็กชายนทีกานต์  เหมจันทึก
 
1. นางสุรัส  สายโต
2. นายเทิด  สายโต
 
166 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กชายกิตตินันท์  ยุติกลาง
2. เด็กชายนฤรงค์  โพธิ์นรงค์
3. เด็กชายสัตยา  บุตรศรีภูมิ
 
1. นางสุรัส  สายโต
2. นายเทิด  สายโต
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเตยราษฏร์สามัคคี 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ศิลป์ประกอบ
 
1. นางสมควร  จงเจือกลาง
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงศิรดา  จันทร์แก้ว
 
1. นางสุมาลี  อินยาพงษ์
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. นางสาวธานิศรา  ตู้ฉกาจ
 
1. นางพุธชาติ  พงษ์พิมาย
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงณ ตวัน  พิมพ์จันทร์
 
1. นางจิราภา  นรินทร์นอก
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน 1. เด็กหญิงนฤมล  พันต้น
 
1. นางบุษรา  เพ็ชรแสน
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กชายภัทรภูมิ  อุทธจันทร์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  หมอกขุนทด
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพล 1. เด็กหญิงฐนัชชา  แพงอานนท์
 
1. นางสาวสุวิมล  สิทธิมงคล
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 1. เด็กหญิงพียะนุช  ชมพูนุช
 
1. นางสุธาวัลย์  จันทร์เรือง
 
175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1. เด็กหญิงเจริญขวัญ  จอมพุทรา
 
1. นางจิตรลดา  ผึ้งทอง
 
176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 1. เด็กหญิงเพชรมณี  พัฒวัลย์
 
1. นางอัมพร  สายนาค
 
177 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กชายณัฏฐวัฒน์  รัตนาฐานุตรา
2. เด็กชายธนพัฒน์  เกนอก
3. เด็กชายสมลาภ  กล้าหาญ
4. เด็กชายสหัศวรรษ  พรดี
5. เด็กชายอนุกร  ภู่ผะกา
 
1. นางวิภารัตน์  สังมาตร
2. นางสุพัชนีวัลย์  แข็งขัน
 
178 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1. เด็กชายเนวิน  ทองนอก
 
1. นางจินตนัย  โชตินอก
 
179 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  สร้างการนอก
 
1. นางสาวชญาดา  แก้วคูนอก
 
180 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 1. เด็กหญิงเบญจาลักษณ์  เชื้อทอง
 
1. นางสาววิภารัตน์  วาจาจิตร
 
181 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 1. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  คำดี
2. เด็กหญิงอรอมล  บุญรักษ์
 
1. นางณชาลิฏา  นาโควงษ์
 
182 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง 1. เด็กหญิงญาดาวดี  บรรยง
2. เด็กหญิงพรนิภา  เพชรรักษา
 
1. นางสาววริศรา  ผ่องแผ้ว
2. นางศุภลักษณ์   จันทีนอก
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ 1. เด็กชายกรวิชญ์  เพิ่มพูนพิศ
2. เด็กชายชิษณุชา  โพธิ์ขำ
3. เด็กชายพรชัย  ห้อยไธสง
4. เด็กชายรพีภัทร  ช่อกลาง
5. เด็กชายศุภกร  ลอมไธสง
6. เด็กชายอัตทสิทธิ์  บุญแต่ง
 
1. นายยอดรัก  วันนา
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลวง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ปะจะเน
2. เด็กหญิงกรพินธุ์    ขุนสูงเนิน
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    โยนอก
4. เด็กหญิงทิพา    นาหนองขาม
5. เด็กหญิงปิ่นมนัส   ทิมุนนี
6. เด็กหญิงสุพัตรา  ชาติรัมย์
 
1. นายชอุ่ม   ไพศาล
2. นางสาวนิตยา  แย้มศรี
3. นางประภาพร  พิลาสมบัติ
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หมื่นโภชน์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชัยชนะ
3. เด็กหญิงธรรมรัตน์  เที่ยงมน
4. เด็กหญิงปนัดดา  รอดวินิจ
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  พลเยี่ยม
6. เด็กหญิงพัณณิน  ชัยชนะ
7. เด็กหญิงวารุณี  ลายนอก
8. เด็กหญิงษมาวิมล  สุวรรณคำ
 
1. นายสิทธาธิป  ศิริสุวรรณพงศ์
2. นางสาวอริสรา  ปิตะบูรณ์
3. นายอรุณ  ชัยชนะ
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหลบ 1. เด็กหญิงกิตติยา  หนูคำ
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สายสุด
3. เด็กหญิงธารารัตน์  ขยันเยี่ยม
4. เด็กชายปฏิพล  เถาพุทธา
5. เด็กหญิงพรพิมล  อุตะมัง
6. เด็กชายสหรัฐ  ราวพิมาย
7. เด็กหญิงสุนิษา  สีสุขโข
8. เด็กหญิงสุภาภรณ์  คันทะจันทร์
9. เด็กหญิงส้ม  นามัดทะเก
10. เด็กหญิงอติยา  ผลพนต
 
1. นางสาวณภัทร  เพียรเพชร
2. นางวิภาดา  โพธิ์ขำ
3. นายสุพจน์  เที่ยงน้อย
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวง 1. เด็กหญิงนันทกานต์  จิตจำลอง
2. เด็กหญิงปนัดดา  จันทพิทักษ์
3. เด็กหญิงพรรณษา  ปลื้มใจ
4. เด็กหญิงพิมพกา  มะลีสิม
5. เด็กหญิงรุจยาภา  ปลื้มพล
6. เด็กหญิงวราภรณ์  ศิริ
7. เด็กหญิงศศิณา  ทุมนานอก
8. เด็กชายศิริลักษณ์  พลข่า
9. เด็กหญิงอลิษา  แท่นกระโทก
10. เด็กหญิงเจนจิรา  แหลมไธสง
 
1. นายทวีวงศ์  ศิรินาม
2. นางสาวบุษกร  อนามกุล
3. นายวชิรา  ชนะค้า
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโชติการาม 1. เด็กหญิงปนัสยา  คำแหง
2. เด็กหญิงผกามาส  ทองเพ็ชร
3. เด็กหญิงศิขรินธาร  จันทา
4. เด็กหญิงอรณัญช์  ปุมพิมาย
5. เด็กหญิงอรลิน  จันทร์ดี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  บุญสงค์
2. นางสาวระวิ  ขอมอบกลาง
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  คุณาจารย์
2. เด็กหญิงภคพร  ศรีวัฒน์พงศ์
3. เด็กหญิงสุมลมาลย์   ผาดไธสง
 
1. นางรัตณา  นมัสการ
2. นางสาวลำยอง  ไม้ดี
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิกุลทอง 1. เด็กหญิงศิริพร  คำแก้ว
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  ตุ้ยพิมาย
3. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญมาลา
 
1. นางฐปนีกร  หาญนอก
2. นางสาวศศินันท์  ธัญเจริญทวีรัฐ
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  ประจิตร
2. เด็กหญิงวรรณกร  พรานสูงเนิน
3. เด็กชายสถาพร  บุตรหา
 
1. นางสาวศิริพร  อยู่ชุมพล
2. นายอนันต์  ปัจจัย
 
192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  นาบุญ
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทะวงศ์ศรี
3. นางสาวสุดารัตน์  รถเพ็ชร
 
1. นางจีราวัฒน์  ศรีวัฒนยา
2. นายอภิรัตน์  สุพิมพ์
 
193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 1. เด็กหญิงปนัดดา  ยางนอก
2. เด็กหญิงภัทรศยา  พัฒเพ็ง
 
1. นางพิมพ์ญาดา  ลาภยิ่งยง
2. นายพิศาล  ลาภยิ่งยง
 
194 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กชายวิรทธิ์พล  กิ่งนอก
2. เด็กชายอนุรักษ์สกุล  นุ่มแก้ว
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ศิริสุนทร
2. นายสมเดช  เอียการนา
 
195 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลาด 1. นางสาวอชิรญา  ปาปะกา
2. เด็กหญิงอัญญาพร  สุทธิบุตร
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สุปะมา
2. นายศักดิ์สิทธิ์  ขิดเขียว
 
196 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทนาราม 1. เด็กชายจิรศักดิ์  พิลึกนา
2. เด็กชายจิรเดช  นนเทศา
 
1. นางธิดาลักษณ์  สมรูป
2. นายสุรศักดิ์  พรหมบุตร
 
197 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตะแบง 1. เด็กหญิงดรุณี  ปฏิตัง
2. เด็กหญิงนริสรา  ชิณวงค์
 
1. นางสาวนงคราญ  ชนะเคน
2. นางสาวนันท์นภัส  รัชพงศ์ชญานนท์
 
198 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชิณวงศ์
2. เด็กหญิงสิริมา  ลุนสำโรง
 
1. นางสาวปวีณา  ประสิทธิ์นอก
2. นางยุพา  โพธิ์ชัย
 
199 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง 1. เด็กชายอนุศิษฎ์  แทนลึง
 
1. นายภาคภูมิ  ช่างเติม
 
200 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เสาว์บุบผา
 
1. นางพิมพ์ญาดา  ลาภยิ่งยง
 
201 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   กองทองนอก
2. เด็กหญิงกรรณิการ์   กลิ่นจันทร์
3. เด็กหญิงกัญญาภัค    ห่อศรี
4. เด็กหญิงกัลยาณี   โคตรสมบัติ
5. เด็กหญิงกุลณัฐ  ชนิดนอก
6. เด็กหญิงกุลนันทร์   พาชื่นใจ
7. เด็กหญิงคัทลียา   ธรรมรงค์
8. เด็กหญิงจรัสศรี   ศรีชัย
9. เด็กหญิงจริยนุช  สียางนอก
10. เด็กหญิงจันทราทิพย์  บุญหล่อ
11. เด็กหญิงจิดาภา  จาดพุ่ม
12. เด็กหญิงจิดาภา    อึ่งสีคราม
13. เด็กหญิงจิรัฐิติกาล   วรรณจักร
14. เด็กหญิงชมพูนุช   ทิสายุกตะ
15. เด็กชายชัชวาลย์   หาญยุทธ
16. เด็กชายชัชวาลย์   สีหะนาท
17. เด็กชายชาญชนะ   ฤทธิ์กลาง
18. เด็กชายชินวัตร   แซ่ลิ้ม
19. เด็กชายชินวัตร   กันหาเขียว
20. เด็กหญิงชื่นนภา   วาจี
21. เด็กชายณรินทร์   ศรีจันทร์
22. เด็กชายณัฐพล   วุฒิเสลา
23. เด็กชายณัฐภัทร   สมน้อย
24. เด็กหญิงณิชารีย์   โสรัตน์
25. เด็กชายทักษ์   สายชุมดี
26. เด็กชายธนาธาร   บรรดาศักดิ์
27. เด็กหญิงธนิษฐา   พาขุนทด
28. เด็กชายธวัชชัย  คำสุวรรณ
29. เด็กหญิงธัญชนก   กล้าหาญ
30. เด็กหญิงธัญญากรณ์  พรอยู่ศรี
31. เด็กหญิงธันยธรณ์  ยอดสง่า
32. เด็กหญิงธิติมา   เซียมเป
33. เด็กชายธีรวัฒน์  บุญจง
34. เด็กหญิงนภัสสร   เสมารัมย์
35. เด็กหญิงนฤมล  เนตรถาวร
36. เด็กหญิงนิชาภา  แซ่ตัง
37. เด็กชายนิติวัฒน์  แสงศรีเรือง
38. เด็กหญิงนิพาดา  มาระสี
39. เด็กหญิงปนิดา  คำสิงห์นอก
40. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชิณวงศ์
41. เด็กหญิงปภาวรินทร์   สียางนอก
42. เด็กชายปมุต  ไชยอุต
43. เด็กหญิงปวีณา  กองทองนอก
44. เด็กชายพงศธร   เทพวิจิตร
45. เด็กชายพงศ์พาณิชย์  แก้ววงศษา
46. เด็กชายพงษกร  ชวนกลาง
47. เด็กหญิงพัชรินทร์  นนตานอก
48. เด็กหญิงพาทินธิดา   ศรีคัง
49. เด็กชายพาทิศ   มาลัย
50. เด็กหญิงพิชญานิน  คำสิงห์นอก
51. เด็กชายพิชยุตม์   ยุดไธสง
52. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   พลทามูล
53. เด็กหญิงพุทธิชาติ   ลีพิลา
54. เด็กหญิงภัคจิรา  ไชยปัญหา
55. เด็กหญิงภัณฑิลา   ศิลบุตร
56. เด็กหญิงภัทรวดี  นินทะสิงห์
57. เด็กหญิงภาณุมาส   เกรัมย์
58. เด็กหญิงมนฤทัย   กังขอนนอก
59. เด็กหญิงมัตติกา   เถาเครือมาศ
60. เด็กหญิงมัลลิกา   วันดี
61. เด็กชายรังสิมันต์   พลวิเศษ
62. เด็กหญิงรัตนประภา  นิลกลาง
63. เด็กหญิงรัติยา   พลโคกกรวด
64. เด็กชายวงศธร   แร่กระสินธ์
65. เด็กหญิงวรัมพร  โพยนอก
66. เด็กหญิงวัชราภรณ์    กัวหมื่นไวย
67. เด็กหญิงวิชญาดา    พลศรี
68. เด็กหญิงวิภาวนี   จิตรนอก
69. เด็กชายวิศรุต   พุ่มศรี
70. เด็กชายวีรพงศ์    เปียนาค
71. เด็กชายวุฒิพงษ์   กล้าหาญ
72. เด็กหญิงศศิกานต์   แอบกลาง
73. เด็กหญิงศศิธร   จอดนอก
74. เด็กหญิงศศิวิมล   จอดนอก
75. เด็กหญิงศิริกัญญา  ฟักขำ
76. เด็กชายศุภกร   นาดี
77. เด็กชายศุภากร   คูณนาเมือง
78. เด็กชายสถาพร   เจริญวัฒนา
79. เด็กชายสมพร  ทบพวก
80. เด็กหญิงสุกัญญา   หล้าเพชร
81. เด็กหญิงสุธาสินี   ขัดทรายขาว
82. เด็กชายสุวัฒน์   ศรีพันดร
83. เด็กหญิงอธิรญา  โพยนอก
84. เด็กชายอธิวัฒน์  เต๊ะเลาะ
85. เด็กชายอนุวัฒน์  เทวิจิตร
86. เด็กหญิงอภิชญา   บางทราย
87. เด็กหญิงอภิวรรณ   บำรุงศิริ
88. เด็กหญิงอมรกานต์  สียางนอก
89. เด็กหญิงอริญชยา    สรัสสมิต
90. เด็กหญิงอักษรสวรรค์  นนตานอก
91. เด็กหญิงอาภัสรา   นามนนท์
92. เด็กชายเจษฎา   ผาดไธสง
93. เด็กชายเจษฎากร    มะโนรมย์
94. เด็กหญิงเพลินพิศ  ธิมา
95. เด็กหญิงเมธาวินี  มะปะโท
96. เด็กหญิงเสาวรัตน์   เกียหนุนไธสง
97. เด็กชายโกมิน   จันทสิงห์
98. เด็กชายโพธิราช   สุจิตรประเสริฐ
99. เด็กชายไชยวัฒน์   เบียดนอก
 
1. นางงามตา  ลิมปิสวัสดิ์
2. นางสาวมณีรัตน์  กองทุ่งมน
3. นายยงยศ  ศิริหล่อ
4. นางสาวรุ่งนภา  ศิริสุนทร
5. นางสมสนิท  สันติชัยรัตน์
6. นางสุจิตรา  สุวรรณศักดิ์
7. นายสุพจน์  พนเสน
8. นางอุไร  ศิริหล่อ
 
202 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงตามัน 1. เด็กชายจีระศักดิ์  พิลัย
 
1. นายเสน่ห์  แหวนพิมาย
 
203 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายกฤษณ  บุ่งไธสง
 
1. นายวุฒิชัย  ศรีทาป
 
204 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายพิทยาธร  ตองติรัมย์
 
1. นายธงชัย  แก้วเดช
 
205 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. นายพงศธร  ปรุกไธสง
 
1. นายอภิลักษณ์  จรไธสง
 
206 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา 1. เด็กชายธนัทพงษ์  ภิญโย
 
1. นายวีรวัฒน์  เทียบแก้ว
 
207 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พงษ์นุรักษ์
 
1. นายมาโนช  บาริศรี
 
208 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา 1. เด็กชายปณวัฒน์  พรมจันทร์
 
1. นายวีรวัฒน์  เทียบแก้ว
 
209 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายธีรยุทธ  ทองลาด
 
1. นายวุฒิชัย  ศรีทาป
 
210 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  การิโก
2. เด็กชายกิตติธัช   ขอสินกลาง
3. เด็กหญิงจิราภรณ์   ศรีอำนาจ
4. เด็กหญิงจิราวรรณ   ดังดี
5. เด็กหญิงชลณกานต์   อินนอก
6. เด็กหญิงณัฐธิดา   เทียมคำ
7. เด็กชายธวัชชัย   แฟนไธสง
8. เด็กชายธีรพงศ์  ไกรมณี
9. นายนนทวัฒน์   แซ่หู
10. เด็กหญิงบุษยมาส  ท้องที่พิมาย
11. เด็กหญิงปณิดา   ใจงูเหลือม
12. เด็กหญิงประภัสสร   กลางพิมาย
13. เด็กหญิงประภาพร  เกตพิมาย
14. เด็กหญิงปองกานต์   ปิตตาสัง
15. เด็กหญิงพัชรี  ปาสารักษ์
16. นายฤทธิชัย   เสริมศรี
17. นายวชิรวิทย์   ภูตะดา
18. นายวิทวัส  พูลสุข
19. เด็กหญิงศิรประภา  มุกดา
20. เด็กหญิงศิริภา  ดวงเนตร
21. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ปังไธสง
22. นางสาวศิริวรรณ   พัวพันธ์
23. เด็กชายสหรัฐ  ตั้งก้องเกียรติ
24. เด็กหญิงสุนัดดา   ทองซา
25. นายสุรพล   เกษฎาพันธุ์
26. เด็กหญิงอนุสรา  ศรีภูมิพฤกษ์
27. เด็กหญิงอลิษา   ทองไทย
28. เด็กหญิงเกศมณี   สายสุด
29. เด็กชายเจษฎา  ทะกาเรนะ
 
1. นางจีราวัฒน์  ศรีวัฒนยา
2. นายทองม้วน  ปักการะนัง
3. นายวรพงษ์  สุรชาติเมธินทร์
4. นางสาววรัญญา  ยะปะตัง
5. นายสุรพล   ชัยวงษ์
6. นายอภิรัตน์  สุพิมพ์
7. นายโอภาส  แปลนดี
 
211 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ศิลอยู่
2. เด็กหญิงจิราภา  เจ็กภู่
3. เด็กหญิงชณิดา  กลืนกระโทก
4. เด็กหญิงญาณัจฉรา  หงษา
5. เด็กหญิงณัฐชา  ถุงอินทร์
6. เด็กชายณัฐพงษ์  ประธรรมโย
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  อิงนา
8. เด็กชายต๋อง  ยั่งนา
9. เด็กหญิงธนัญญา  เนตรซิว
10. เด็กหญิงธาวีณี  ศรฤทธิ์
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  สูงแข็ง
12. เด็กชายธีรพงษ์  มิโนทานัง
13. เด็กหญิงนริศรา  สนธิสัมพันธ์
14. เด็กชายบุญฤทธิ์  บุญที
15. เด็กหญิงปณิดา  ใจซื่อ
16. เด็กหญิงพิมพ์อร  บุญจันทร์อาจ
17. เด็กชายพีรพัฒน์  พงษ์นุรักษ์
18. เด็กหญิงภัณฑิลา  สีบุญ
19. เด็กหญิงวชิราภรณ์  พงษ์พิมาย
20. เด็กหญิงวรรณิศา  แย้มศรี
21. เด็กหญิงวรัญญา  ชินหังดง
22. เด็กหญิงวริรธร  ยั่งนา
23. เด็กหญิงวิภาพร  ด่านไธสง
24. เด็กชายศิริศักดิ์  ปลุกไธสง
25. เด็กหญิงศุภนุช  แย้มศรี
26. เด็กหญิงสุกัญญา  ยั่งนา
27. เด็กหญิงสุภารัตน์  ตลาดทรัพย์
28. เด็กหญิงอมรรัตน์  ง่วนสูงเนิน
29. เด็กชายอาทร  เซ็นทองหลาง
30. เด็กหญิงอิทธิมนต์  ปันอิน
 
1. นางสาวจิรกรณ์  ธนะสูตร
2. นางสาวพรสุดา  อาษากิจ
3. นางภาวิกา  วิชัยวัฒนา
4. นายมาโนช  บาริศรี
5. นายฤทธิชัย  ทูลไธสง
6. นายวันชัย  กมล
7. นางษมาสิริ  โชติกลาง
 
212 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 1. เด็กชายสุภากร  พัฒนตรีคุปต์
 
1. นางสาวมนเฑียร  ชัยสาร
 
213 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 1. เด็กหญิงปัทมา  พรานไพร
2. เด็กหญิงสายธาร  ทานิสุทธิ์
3. เด็กชายสุรชาติ  ขาวสันเทียะ
 
1. นางกัลยา  เพลินบุญ
2. นางภีรพร  แพงคำ
 
214 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 99.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก 1. เด็กหญิงนิชา  หลุ่งเป้า
2. เด็กชายสิริภรณ์  หาญชนะ
3. เด็กหญิงหยาดพิรุณ  ป้องชาลี
 
1. นางสาวกาญจนี  สงนอก
2. นางสาวชบาไพร  ประทานัง
 
215 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนุชนารถ  หมอนา
 
1. นางสังวาล  พรมลัดพะเนา
 
216 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  อดุลย์กิติรัตน์
 
1. นางนิภาภรณ์  ซ้ายโพธิ์กลาง
 
217 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงนิตยา  เอ็มชัยภูมิ
 
1. นางสุรีรัตน์  สถิตย์พงษ์
 
218 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองจากวิทยา 1. เด็กหญิงจรรย์อมล  ชัยชนะ
 
1. นางหวาน  ทำนุ
 
219 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสัณหชัย  สุดวิลัย
 
1. นางเดือนเพ็ญ  อินทลี
 
220 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตะแบง 1. เด็กชายสายฟ้า  ปัดนา
 
1. นางสาวสมปอง  อันศรีวงศ์
 
221 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1. เด็กชายเสียวฟง  ทันลา
 
1. นางจิราภรณ์  อารีรัมย์
 
222 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  กล้าหาญ
 
1. นางมะยาลา  สุดรัมย์
 
223 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลโน 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  พรมมา
 
1. นางสุธี  ชูศักดิ์ธนาเดช
 
224 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กชายรุ่งเกียรติ  เมฆหมอก
 
1. นางปรุงจิต  ฝอยตะคุ
 
225 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ด้วงกลาง
 
1. นางอัมพร  ดีวงษา
 
226 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลนิชา  ศรีวงศ์
 
1. นางละออง  มุ่งแซกกลาง
 
227 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 1. เด็กหญิงนิธิตา  พึ่งสมบุญ
 
1. นางปราณี  แก้วไธสง
 
228 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กชายโชคอนันต์  ปั้นดี
 
1. นางอุไร  ฉายพิมาย
 
229 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกัลยาดา  กายพันธุ์
2. เด็กหญิงชริตา  อักษาษร
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ไชยสร
 
1. นางวนิดา  ใสสะรัง
2. นางสุภาพ  รัตตสนธิกุล
 
230 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คุ้มปรางค์
2. เด็กหญิงพรไพรินทร์  พุกต่อม
3. เด็กหญิงพัชนิดา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวรจนา  หนองเรือง
2. นางสาวศิริรัตน์  แข็งขัน
 
231 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี 1. เด็กชายธีรพงศ์  ทังไธสง
2. เด็กชายอธิวัฒน์  กองฝ้าย
 
1. นางจันทร์แรม  อดทน
2. นางมะลิวัลย์  ลือโสภา
 
232 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี 1. เด็กชายณัฐวัตร  แทนไธสง
2. เด็กชายเอกภักดิ์  ทบวงษ์
 
1. นางจันทร์แรม  อดทน
2. นางมะลิวัลย์  ลือโสภา
 
233 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี 1. เด็กชายรวิพล  รัตธิจันทา
2. เด็กชายวีรภัทร  รัตธิจันทา
 
1. นางจันทร์แรม  อดทน
2. นางมะลิวรรณ  ลือโสภา
 
234 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ชาญชกิจ
2. นางสาวพยอม  สายพิมาย
 
1. นางสาวกัญญานุช  แย้มกลาง
2. นางสาวสุดารัตน์  สุริเย
 
235 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายประกฤษฎิ์  รักษา
2. เด็กชายอัครพล  อันกระโทก
 
1. นายแหลมทอง  เส็งนา
 
236 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 45 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงธัญยพร  ตั้งไว้รัมย์
2. เด็กชายอิทธิกร  ภูเขียว
 
1. นางนิตยา  กัลยาณี
 
237 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กหญิงนันนิสา  ทาพลค้อ
2. เด็กชายมนตรี  โกนพิมาย
 
1. นางสาวนวลนารี  กูลขำ
2. นางยุภาพิน  ทึนหาร
 
238 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวาน 1. เด็กหญิงพัชรีพร  โดดนาดี
2. เด็กชายวรเทพ  ยะหัตตะ
 
1. นายวุฒิศักดิ์  ถนัดค้า
 
239 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 1. เด็กชายออมสิน  เครือมาศ
2. เด็กหญิงอารียา  วงษ์ชัย
 
1. นางสาวกนก  แถวโสภา
2. นางอนุรัตน์  ชนะค้า
 
240 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 1. เด็กหญิงภัทราพร  สุวรรณมัยตรี
2. เด็กชายอาทิตย์  ฤทธิ์ไธสง
 
1. นางสาวสุมณฑา  ประพาสพงษ์
 
241 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1. เด็กหญิงนริศรา  เขียวสันเทียะ
2. เด็กหญิงปิยดา  สังสี
3. เด็กหญิงพนิดา  บุตรศรีภูมิ
4. เด็กหญิงพรนภา  ทันนิลา
5. เด็กหญิงสุพรรษา  อาจประจันทร์
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ละอองเอก
 
1. นางคนึงนิจ  เลไธสง
2. นายธเนศพล  ชุมสงฆ์
3. นายอุดร  เลไธสง
 
242 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กชายจักริน  สร้างนา
2. เด็กชายจีระวัฒน์  ไพรรึก
3. เด็กชายต่อสกุล  สุทธิประภา
4. เด็กหญิงปนัดดา  ปลูกกิน
5. เด็กหญิงพรรษชล  กองนอก
6. เด็กหญิงศิระดา  นิระทัย
7. เด็กชายโสภณ  มาวงษ์นอก
 
1. นางพาพิศ  อยู่ภักดี
2. นางรัชฎาภรณ์  แว่นไธสง
3. นางสาคร  ศรีพุฒ
 
243 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พึ่งน้ำ
 
1. นางพรรณา  แสนคำ
 
244 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 1. เด็กหญิงสุปราณี  สร้างการนอก
 
1. นางฉวีวรรณ  จันทรานุวงศ์
 
245 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทองทัศนีย์พร
 
1. นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ์
 
246 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. นางสาวอรกัญญา  ปานนาค
 
1. นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ์
 
247 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กชายฉัตรชัย  ชาชาญ
 
1. นายนิติศาสตร์  เนาว์ถึง
 
248 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ 1. เด็กชายพลกฤษณ์  เป็นซอ
 
1. นางอัมพร  ดีวงษา
 
249 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง 1. เด็กหญิงสายรุ้ง  สารเป็น
 
1. นายอิทธิพล  ศรีมหันต์
 
250 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงสุธิดา  จันทร์ไทย
 
1. นางพรรณา  แสนคำ
 
251 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายรชานนท์  จอดพิมาย
 
1. นางอัญชลี  นันทศักดิ์ภิญโญ
 
252 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิกุลทอง 1. เด็กชายนพกร  ขาวสุข
 
1. นางสาวศศินันท์  ธัญเจริญทวีรัฐ
 
253 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1. เด็กหญิงจิรภา  ต่อมิตร
2. เด็กหญิงศศิประภา  จันดอน
3. เด็กหญิงสุภัทรา  เกตุกอ
4. เด็กหญิงอรพรรณ  ก่ำพิมาย
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ทนสูงเนิน
2. นางวาสนา  พูนพิมาย
3. นางสาวเบญจมาศ  ครุศดงพะเนาว์
 
254 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เพียรอยู่
2. เด็กหญิงกิ่งใบ  ท่าเลิศ
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ธุลันไธสง
4. เด็กหญิงผกามาศ  สุขดี
5. เด็กหญิงสุวรรณา  ทนไธสง
6. เด็กหญิงอภิญญา   เติมไธสง
 
1. นางมะยาลา  สุดรัมย์
2. นางละเอียด  เกียรตินามวิชัย
3. นางสาววัลภา  ชำนิสุด
 
255 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพชร 1. เด็กหญิงจินดามณี  ป้องไธสง
2. เด็กหญิงจินตนา  ทุมมี
3. เด็กหญิงนิตา  แก้วมะเริง
4. เด็กหญิงมินตรา  หมั่นสนาม
5. เด็กหญิงศศิกาญจน์  เครือแก้ว
6. เด็กหญิงเกสรา  จันลอย
 
1. นางนลิษา  เครือน้ำคำ
2. นายปัญญา  เครือน้ำคำ
3. นางวโรบล  ไชสง
 
256 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 1. เด็กหญิงมาทินธิดา  เทือกมูล
2. เด็กหญิงมาริษา  มายนอก
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นิลสระคู
4. เด็กหญิงสุดาภัทร  มาหาสิงห์
5. เด็กหญิงสุรัญญา  ศรแสง
 
1. นางจณัญญา  เจริญรัมย์
2. นางวงเดือน  ธรมีฤทธิ์
 
257 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 1. เด็กชายกชกร  พยัคฆ์กุล
 
1. นายสมคิด  โด่งพิมาย
 
258 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 1. นางสาวจิรดาร์  บุญซ้อน
 
1. นายธำรง  วัชรพาณิชย์
 
259 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดาวน้อย
 
1. นางสาวปราณี  พนารินทร์
 
260 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมัน 1. เด็กหญิงดวงดารัตน์  ชอบการไร่
 
1. นายวุฒินันท์  พาชื่นใจ
 
261 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองจากวิทยา 1. เด็กชายฐิติพงศ์  บุญรอด
 
1. นางชิสาพัชร์  รัตนพันธ์
 
262 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1. เด็กหญิงจันดารา  เส็งนา
2. เด็กหญิงจีรนันทร์  เส็งนา
3. เด็กหญิงปิยพร  เข็มทอง
4. เด็กหญิงรุจิภรณ์  ผินโพธิ์
5. เด็กหญิงลลิตา  จันทะชัย
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อินทร์งาน
 
1. นางคนึงนิจ  เลไธสง
 
263 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 1. เด็กหญิงญาดาวดี  ถนอมผล
2. เด็กหญิงทัศนีย์  โพธิ์จันทร์
3. เด็กหญิงทิพประภา  พงษาบรรณ
4. เด็กหญิงปริตา  แสวงดิลก
5. เด็กหญิงรัชนีกร  เสียวสีทา
 
1. นางวงเดือน  ธรมีฤทธิ์
 
264 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องแมว 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  ลาน้ำเที่ยง
2. เด็กหญิงธิรัญญา  ใจอาจ
3. เด็กหญิงมณฑิยา  อำไพพิศ
4. เด็กหญิงมัลลิกา  เสียงวิฐาน
5. เด็กหญิงรจนา  หันจันทร์
6. เด็กหญิงศุจิภรณ์  รุ่งเป้า
7. เด็กหญิงเบญจพร  เตือนแจ้งรัมย์
 
1. นายดำรงศักดิ์  ละอองเอก
2. นางสาวมลฤดี  เป้าเงิน
3. นายสัมภาษณ์  เขื่อนคำ
 
265 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลาด 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สอนศรี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินทร์นอก
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  นาลาด
4. เด็กหญิงรพีพรรณ  หิงไธสง
5. เด็กหญิงวรินยุพา  มะธิมาตุ
6. เด็กหญิงวาสนา  จันทร์แพน
7. เด็กหญิงสุนิษา  ปัจจัยเก
 
1. นางนันทวรรณ  วงเพ็ญ
2. นางนิตยา  ธรรมวิภารัตน์
3. นางสาวมณีรัตน์  สุปะมา
 
266 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงยุภารัตน์  เรืองสันเทียะ
2. เด็กหญิงราตรี  จิตถาวร
3. เด็กหญิงอริสรา  พรมดอนกอย
 
1. นางภาวิภา  วิชัยวัฒนา
2. นางสาวษมาสิริ  โชติกลาง
 
267 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ถ่ำกลาง
2. เด็กหญิงสุพิชชา  เขี่ยวอ่อน
3. เด็กหญิงเมธิกา  เปรื่องการ
 
1. นางพิลาพร  ธิติเสรี
2. นายสมส่วน  นมัสการ
 
268 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลาด 1. เด็กชายศตวรรษ  ดีลาย
2. เด็กหญิงสุชัญญา  ยาทองทิพย์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ก้อนสีลา
 
1. นายภารดร  วนไธสง
 
269 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ฉิมสุข
2. เด็กหญิงประกายกานต์  แกนยางหวาย
3. เด็กหญิงปิยนุช  รื่นรัมย์
 
1. นางนงค์ลักษณ์  เพชรนิล
2. นางสาวสุพรรณี  สิงห์สุวรรณ
 
270 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 1. เด็กชายชัยพร  เพ็ญการ
2. เด็กชายเจริญ  ใจไธสง
3. เด็กชายไชยา  ยังผล
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พลละคร
2. นางอภิญญา  พลละคร
 
271 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 1. เด็กชายนิทัศน์  ท่าเลิศ
2. เด็กชายปัญญา  ฮุยนอก
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ปลั่งกลาง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พลละคร
2. นายพรเฉลิม  เคลิ้มกระโทก
 
272 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ยังผล
2. เด็กชายวศิน  คุ้มพิยาน
3. เด็กชายวิชาญชัย  อ้ายวงศ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พลละคร
2. นางสาวภาณิภัค  สิงห์วิเศษ
 
273 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองมา
2. นายธีระชัย  นารถชัยภูมิ
3. นายสุวิทย์  พิมพ์พล
 
1. นางวงเดือน  ธรมีฤทธิ์
 
274 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 1. นางสาวกัลยากร  วิไธสง
2. เด็กหญิงปณิดา  จงกลกลาง
3. เด็กหญิงปาริชาติ  พลอยนิล
 
1. นางนงค์ลักษณ์  เพชรนิล
2. นางสาวสุพรรณี  สิงห์สุวรรณ
 
275 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 1. เด็กหญิงนัชธิยา  ริดบุรี
2. เด็กหญิงบุญธิยา  ริดบุรี
3. เด็กหญิงศิริประภา  สวามีชัย
 
1. นางนงค์ลักษณ์  เพชรนิล
2. นางสาวสุพรรณี  สิงห์สุวรรณ
 
276 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนตาเถร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีวงษ์
2. เด็กชายปเมธินทร์  เพชรตะกั่ว
 
1. นางจิระพรรณ  แก้วดอนรี
2. นายปรีชา  เพชรตะกั่ว
 
277 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ 1. เด็กชายมงคล  เดชนันท์
2. เด็กชายวันเฉลิม  กลิ่นขจร
 
1. นายจำลอง  นิรัติกรกุล
2. นางฉวีวรรณ  นิรัติกรกุล
 
278 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กหญิงดวงพร  ทองนอก
2. เด็กชายธีรภัทร  อยู่เกาะ
 
1. นางกฤษณา  พันธุ์วัฒน์
2. นางสาวสุชะดา  ห่อทรัพย์
 
279 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กชายทรงยศ   หิ่งไธสง
2. เด็กหญิงพัชรี  ประสารักษ์
3. เด็กชายสุรชัย  ลุนละลาด
 
1. นางสาวกรรณิกา   จันทรมณี
2. นางสาวณภาภัช  แสงหิรัญ
 
280 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กชายชนายุส  กลิ่นหอม
2. เด็กชายระพีพงษ์  ปังไธสง
3. เด็กหญิงสรรจักร  งามสวัสดิ์
 
1. นางสาวกรรณิกา  จันทรมณี
2. นางสาวณภาภัช  แสงหิรัญ
 
281 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กชายชัยยุทธ   ขัติวงษ์
2. เด็กหญิงปวีณา    สุวรรณศรี
3. เด็กชายโชคดี   สุวรรณศรี
 
1. นางสาวณภาภัช   แสงหิรัญ
2. นางนิภาภรณ์   ซ้ายโพธิ์กลาง
 
282 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายชาติชาย  สุทธิไชยา
2. เด็กชายทักศิลา  สนั่นรัมย์
3. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  จันทะกล
 
1. นางชูศรี  บุญเที่ยง
2. นางสุภาพ  รัตตสนธิกุล