เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโพธิ์ศรีบรรจง สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านป่าตะแบง สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 7 78 เงิน 4
5 บ้านสว่างนาดี สพป. นครราชสีมา เขต 7 78 เงิน 4

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านขี้เหล็ก สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองจานใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 7 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าหลวง สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดโพธิ์ศรีบรรจง สพป. นครราชสีมา เขต 7 83 ทอง 4
5 เมืองจากวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 83 ทอง 4
6 บ้านพุทรา สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหว้าตาดำ สพป. นครราชสีมา เขต 7 88.8 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไพล สพป. นครราชสีมา เขต 7 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กุลโน สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนสูง สพป. นครราชสีมา เขต 7 86.75 ทอง 4
5 วัดโพธิ์ศรีบรรจง สพป. นครราชสีมา เขต 7 82.5 ทอง 5
6 อรพิมวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 81.6 ทอง 6
7 ดอนมัน สพป. นครราชสีมา เขต 7 81.4 ทอง 7
8 บ้านป่าตะแบง สพป. นครราชสีมา เขต 7 78.75 เงิน 8
9 บ้านหนองโสน สพป. นครราชสีมา เขต 7 76.4 เงิน 9
10 บ้านโนนภิบาลโคกกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 7 74.8 เงิน 10
11 พิกุลทอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองจานใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดโพธิ์ศรีบรรจง สพป. นครราชสีมา เขต 7 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสาหร่ายวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 93.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองขาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขว้าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสัมฤทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 78.4 เงิน 4
5 วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว สพป. นครราชสีมา เขต 7 77.2 เงิน 5
6 ชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 66.75 ทองแดง 6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 7 70 เงิน ชนะเลิศ
2 อรพิมวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สระประดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 7 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านท่าหลวง สพป. นครราชสีมา เขต 7 45 เข้าร่วม 4
5 บ้านโคกเพชร สพป. นครราชสีมา เขต 7 45 เข้าร่วม 4
6 บ้านโนนภิบาลโคกกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 7 40 เข้าร่วม 6
7 โนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" สพป. นครราชสีมา เขต 7 35 เข้าร่วม 7
8 บ้านดอนตัดเรือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 30 เข้าร่วม 8
9 บ้านตลาดไทร สพป. นครราชสีมา เขต 7 15 เข้าร่วม 9

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองจานใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 7 96.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพุทรา สพป. นครราชสีมา เขต 7 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกหินช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 7 94.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอนมัน สพป. นครราชสีมา เขต 7 86.75 ทอง 4
5 วัดโพธิ์ศรีบรรจง สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 5
6 บ้านหนองบง สพป. นครราชสีมา เขต 7 83.66 ทอง 6
7 บ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอนมัน สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าลาด สพป. นครราชสีมา เขต 7 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบ้านทุ่งสว่าง สพป. นครราชสีมา เขต 7 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองโสน สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง 4
5 บ้านใหม่ปฏิรูป สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 5
6 บ้านอ้อประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 87.67 ทอง 6
7 อรพิมวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 86.34 ทอง 7
8 วังหินประชาสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 86.33 ทอง 8
9 บ้านละโว้ สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -
10 บ้านหนองหลักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองอ้อวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 7 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมืองจากวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบ้านขี้เหล็ก สพป. นครราชสีมา เขต 7 83.67 ทอง 4
5 บ้านดงประชานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 7 82.33 ทอง 5
6 บ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 7 81.33 ทอง 6
7 บ้านหนองบัว สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 7

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองตะคลอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองจาน สพป. นครราชสีมา เขต 7 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนางโทพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง 4
5 บ้านโนนรัง สพป. นครราชสีมา เขต 7 94 ทอง 5
6 บ้านหนองหญ้าขาว สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง 6
7 บ้านละเลิงหิน สพป. นครราชสีมา เขต 7 79 เงิน 7
8 บ้านเขว้าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 78 เงิน 8

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองจาน สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสัมฤทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนางโทพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 7 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคึมหญ้านาง สพป. นครราชสีมา เขต 7 62 ทองแดง 4

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขุยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านละโว้ สพป. นครราชสีมา เขต 7 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสัมฤทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองปรือแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 7 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนสูง สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองจาน สพป. นครราชสีมา เขต 7 91 ทอง 4
5 บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 5
6 ชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง 6
7 วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง 6
8 บ้านโนนยอ สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 8
9 บ้านหนองขาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 83 ทอง 9
10 เมืองจากวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 83 ทอง 9
11 วัดบ้านโคกเพ็ด สพป. นครราชสีมา เขต 7 78 เงิน 11

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านครบุรีศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านอ้อประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชีวาน สพป. นครราชสีมา เขต 7 61 ทองแดง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองโปร่ง สพป. นครราชสีมา เขต 7 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโพธิ์ศรีบรรจง สพป. นครราชสีมา เขต 7 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านดงประชานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 7 55 เข้าร่วม 4
5 โนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" สพป. นครราชสีมา เขต 7 55 เข้าร่วม 4
6 ชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 40 เข้าร่วม 6
7 บ้านละหานสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 40 เข้าร่วม 6
8 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 35 เข้าร่วม 8

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนรัง สพป. นครราชสีมา เขต 7 60 ทองแดง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านละหานสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดโพธิ์ศรีบรรจง สพป. นครราชสีมา เขต 7 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขว้าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอนตัดเรือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 67 ทองแดง 4
5 ท่าลาด สพป. นครราชสีมา เขต 7 65 ทองแดง 5
6 ไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) สพป. นครราชสีมา เขต 7 62 ทองแดง 6
7 บ้านอ้อประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 60 ทองแดง 7

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงประชานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านละหานสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านขุยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านป่าตะแบง สพป. นครราชสีมา เขต 7 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบ้านทุ่งสว่าง สพป. นครราชสีมา เขต 7 65 ทองแดง 4
5 บ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 7 63 ทองแดง 5
6 บ้านดงประชานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 7 61 ทองแดง 6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านละหานสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านอ้อประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 45 เข้าร่วม ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบัว สพป. นครราชสีมา เขต 7 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) สพป. นครราชสีมา เขต 7 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขุยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองปรือแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง 4
5 บ้านเขว้าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 91 ทอง 5
6 อรพิมวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 6
7 บ้านดอนตัดเรือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง 7
8 กุลโน สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 8

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) สพป. นครราชสีมา เขต 7 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองมะเขือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จารย์ตำรา สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง 4
5 บ้านโนนสูง สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 5
6 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 6
7 เมืองจากวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 7
8 ชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 83 ทอง 8
9 บ้านดงประชานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 9

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) สพป. นครราชสีมา เขต 7 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 สพป. นครราชสีมา เขต 7 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง 4
5 บ้านโนนสูง สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง 5
6 เมืองจากวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 6
7 วัดบ้านโคกหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 7
8 บ้านดงประชานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 8
9 ชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 83 ทอง 9

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองปรือแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขว้าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านขุยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง 4
5 กุลโน สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง 5
6 บ้านดอนตัดเรือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 6
7 สองห้องแวงน้อยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 7

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบ้านทุ่งสว่าง สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 7 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คูเตยราษฏร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง 4
5 บ้านหนองตะคลอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 5
6 วัดบ้านโคกพระ สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 6
7 บ้านหนองโสน สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง 7
8 บ้านหนองจานใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง 8
9 บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 81 ทอง 9

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนตาเถร สพป. นครราชสีมา เขต 7 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนตาเถร สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านครบุรีศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านช่องแมว สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสาหร่ายวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านจาบ สพป. นครราชสีมา เขต 7 75 เงิน 4
5 บ้านใหม่พัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 7 73 เงิน 5

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าลาด สพป. นครราชสีมา เขต 7 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านครบุรีศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านอ้อประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านป่าตะแบง สพป. นครราชสีมา เขต 7 91 ทอง 4
5 บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 5

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขุยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านชีวาน สพป. นครราชสีมา เขต 7 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 4