หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง 8 - 10 วันที่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางนันทินานันทน์ ธนัทโรจนกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 7 ดำเนินการจัดการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
2 นายอนุรักษ์ ปุราโน ศึกาานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 7 ดำเนินการจัดการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
3 นายวิชัย ถมยาแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 7 ดำเนินการจัดการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
4 นายอรรณพ นันทไพบูลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 7 ดำเนินการจัดการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
5 นายนันทวัฒน์ เกียรติกรทวียศ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 7 ดำเนินการจัดการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
6 นายประมวล เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 7 ดำเนินการจัดการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net/
Copyright © 2012
Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]