หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 212 โรงเรียนกุลโน 30 70 43
2 106 โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร 6 15 9
3 172 โรงเรียนคูเตยราษฏร์สามัคคี 12 35 17
4 093 โรงเรียนจตุคามพิทยาคม 7 25 13
5 216 โรงเรียนจารย์ตำรา 12 19 17
6 231 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 3 6 4
7 034 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 12 21 15
8 010 โรงเรียนชุมชนประทาย 39 206 68
9 116 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 17 34 23
10 054 โรงเรียนชุมชนโนนแดง 39 67 48
11 149 โรงเรียนช่องแมวพิทยา 13 65 23
12 128 โรงเรียนดงเค็งศึกษา 2 6 4
13 070 โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี 4 18 6
14 145 โรงเรียนดอนมัน 19 35 23
15 065 โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 10 32 12
16 150 โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา 0 0 0
17 202 โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 7 32 10
18 035 โรงเรียนท่าลาด 44 109 64
19 184 โรงเรียนท่าเรือวิทยา 9 11 9
20 206 โรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) 11 27 14
21 059 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 2 4 4
22 087 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 7 9 8
23 117 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 20 29 24
24 084 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 6 15 8
25 083 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 5 30 14
26 062 โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย 9 17 11
27 051 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 0 0 0
28 185 โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร 1 3 2
29 209 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 19 71 34
30 033 โรงเรียนบ้านกล้วย 14 29 22
31 243 โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม "ประชาสามัคคี" 0 0 0
32 026 โรงเรียนบ้านขามใต้ 2 8 4
33 113 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 24 44 27
34 181 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 21 53 33
35 220 โรงเรียนบ้านคล้า 3 9 5
36 121 โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง 1 0 0
37 162 โรงเรียนบ้านจาบ 3 10 4
38 085 โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค 5 20 10
39 227 โรงเรียนบ้านชีวาน 2 2 1
40 105 โรงเรียนบ้านช่องแมว 9 65 18
41 228 โรงเรียนบ้านซาด 0 0 0
42 211 โรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 10 8 6
43 199 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 23 57 36
44 028 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 14 26 15
45 103 โรงเรียนบ้านดงหลบ 10 44 19
46 163 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 27 46 36
47 167 โรงเรียนบ้านดอนยาว 4 5 5
48 237 โรงเรียนบ้านดอนลำดวน 2 2 2
49 139 โรงเรียนบ้านดอนวัว 2 5 3
50 138 โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี 5 5 5
51 102 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1 1 1
52 232 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 17 20 17
53 230 โรงเรียนบ้านดอนแซะ 0 0 0
54 044 โรงเรียนบ้านตลาดประดู่ 0 0 0
55 080 โรงเรียนบ้านตลาดไทร 8 8 6
56 037 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 1 0 0
57 039 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 16 30 22
58 218 โรงเรียนบ้านถนน 3 11 6
59 156 โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร 2 2 2
60 208 โรงเรียนบ้านท่าหลวง 4 9 5
61 186 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 15 35 25
62 207 โรงเรียนบ้านท่าแดง 1 1 1
63 182 โรงเรียนบ้านนา 0 0 0
64 187 โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา 12 41 16
65 168 โรงเรียนบ้านนาดี 3 20 5
66 079 โรงเรียนบ้านประทาย 0 0 0
67 240 โรงเรียนบ้านประสุข 8 24 14
68 170 โรงเรียนบ้านป่าตะแบง 19 37 26
69 173 โรงเรียนบ้านฝาง 2 3 2
70 061 โรงเรียนบ้านฝาผนัง 0 0 0
71 233 โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา 8 22 11
72 048 โรงเรียนบ้านพุทรา 18 32 21
73 031 โรงเรียนบ้านมะกอก 4 9 6
74 110 โรงเรียนบ้านมาบป่าแดง 0 0 0
75 225 โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ 0 0 0
76 248 โรงเรียนบ้านยางวิทยา 13 43 20
77 180 โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี 22 58 25
78 146 โรงเรียนบ้านละเลิงหิน 8 16 10
79 239 โรงเรียนบ้านละโว้ 15 17 14
80 119 โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย 9 13 13
81 040 โรงเรียนบ้านลุงตามัน 16 54 26
82 235 โรงเรียนบ้านลุงประดู่ 7 17 10
83 052 โรงเรียนบ้านวังม่วง 2 2 2
84 032 โรงเรียนบ้านศาลา 0 0 0
85 013 โรงเรียนบ้านสว่างนาดี 5 3 3
86 098 โรงเรียนบ้านสะแกงาม 9 20 13
87 210 โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ 15 16 15
88 234 โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 12 26 16
89 178 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 17 35 25
90 112 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1 2 1
91 016 โรงเรียนบ้านหญ้าคา 11 17 17
92 042 โรงเรียนบ้านหนองขาม 8 13 10
93 222 โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 5 7 4
94 141 โรงเรียนบ้านหนองคอกควาย (คุรุประชานุสรณ์) 0 0 0
95 068 โรงเรียนบ้านหนองคึม 17 45 30
96 108 โรงเรียนบ้านหนองจาน 13 18 11
97 109 โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 11 46 18
98 099 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 0 0 0
99 038 โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง 13 15 12
100 201 โรงเรียนบ้านหนองตาด 7 28 10
101 224 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 7 10 8
102 041 โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ 7 18 8
103 164 โรงเรียนบ้านหนองบง 4 4 3
104 012 โรงเรียนบ้านหนองบัว 11 26 17
105 081 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 5 14 7
106 127 โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค 13 27 19
107 043 โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 8 22 12
108 027 โรงเรียนบ้านหนองปรือแก้ว 5 9 3
109 067 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 10 40 21
110 088 โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย 1 6 3
111 101 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 14 37 19
112 171 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 3 4 4
113 091 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 17 93 37
114 095 โรงเรียนบ้านหนองยาง 10 11 9
115 174 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 2 0 0
116 246 โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี 9 15 10
117 050 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 29 66 38
118 204 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 8 18 11
119 140 โรงเรียนบ้านหนองห่าง 1 3 2
120 072 โรงเรียนบ้านหนองแวง 7 7 4
121 203 โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี 1 3 2
122 148 โรงเรียนบ้านหนองแสง 2 1 1
123 020 โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า 1 2 2
124 160 โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) 0 0 0
125 114 โรงเรียนบ้านหนองโปร่ง 10 25 12
126 060 โรงเรียนบ้านหนองโสน 10 16 10
127 214 โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ 0 0 0
128 125 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย 18 36 24
129 161 โรงเรียนบ้านหันเตย 4 5 4
130 120 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 22 24 18
131 069 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา 21 22 16
132 157 โรงเรียนบ้านเตยกระโตน 4 10 4
133 217 โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 8 31 10
134 244 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 0 0 0
135 166 โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 5 17 9
136 036 โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 3 9 6
137 077 โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 2 2 1
138 030 โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 10 17 8
139 197 โรงเรียนบ้านโคกเพชร 5 10 6
140 082 โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 12 63 26
141 045 โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 0 0 0
142 188 โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 0 0 0
143 253 โรงเรียนบ้านโนนตาเถร 4 0 0
144 191 โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก 4 12 3
145 193 โรงเรียนบ้านโนนปีบ 0 0 0
146 046 โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 3 9 6
147 006 โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง 18 29 19
148 215 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 0 0 0
149 009 โรงเรียนบ้านโนนยอ 19 34 26
150 198 โรงเรียนบ้านโนนรัง 16 38 23
151 179 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0
152 018 โรงเรียนบ้านโนนสูง 25 36 21
153 195 โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 21 58 27
154 183 โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม 3 6 5
155 029 โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 3 5 2
156 190 โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม 2 5 4
157 122 โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 5 5 5
158 096 โรงเรียนบ้านโสกดู่ 1 0 0
159 111 โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก 8 18 13
160 221 โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป 20 42 27
161 223 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 2 2 1
162 123 โรงเรียนบ้านไพล 19 43 24
163 219 โรงเรียนบ้ายทับควาย 0 0 0
164 245 โรงเรียนประโดกสามัคคี 3 5 3
165 022 โรงเรียนปราสาทหินนางรำ 6 4 4
166 238 โรงเรียนพิกุลทอง 23 54 28
167 049 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 39 69 52
168 134 โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา 5 20 9
169 226 โรงเรียนมะค่าสามัคคี 4 8 6
170 137 โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 11 57 18
171 047 โรงเรียนราษฎร์สโมสร 7 11 7
172 021 โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ 15 22 15
173 107 โรงเรียนวัดจันทนาราม 1 2 2
174 076 โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก 2 7 3
175 066 โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน 5 7 5
176 165 โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน 5 9 8
177 154 โรงเรียนวัดบ้านตำแย 22 51 28
178 158 โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์ 1 3 2
179 176 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี 5 9 6
180 078 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง 31 82 49
181 159 โรงเรียนวัดบ้านนนางิ้ว 2 6 4
182 075 โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0
183 071 โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 9 33 13
184 074 โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม 0 0 0
185 142 โรงเรียนวัดบ้านหนองคู 4 22 7
186 019 โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง 2 2 1
187 064 โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น 1 3 2
188 177 โรงเรียนวัดบ้านหินตั้ง 0 0 0
189 090 โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 8 11 9
190 092 โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ 5 17 6
191 089 โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง 1 3 2
192 023 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 17 50 28
193 153 โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ด 3 1 1
194 151 โรงเรียนวัดปลักแรต 12 28 16
195 213 โรงเรียนวัดวังน้ำ 6 14 11
196 008 โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง 21 38 25
197 200 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 17 28 20
198 250 โรงเรียนวัดโชติการาม 24 81 45
199 196 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 32 65 29
200 152 โรงเรียนสระประดู่ 6 7 4
201 205 โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา 8 8 6
202 135 โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา 2 0 0
203 256 โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญ 0 0 0
204 094 โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา 17 28 21
205 147 โรงเรียนหนองกรดวิทยา 0 0 0
206 073 โรงเรียนหนองกุงวันชาติ 0 0 0
207 252 โรงเรียนหนองบัวนาค 1 2 0
208 249 โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎณ์อุทิศ) 4 11 6
209 086 โรงเรียนหนองบัวลอย 6 11 9
210 024 โรงเรียนหนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ" 5 12 8
211 143 โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง 6 7 7
212 100 โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 6 9 7
213 124 โรงเรียนหนองแวง 3 11 4
214 118 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 3 8 5
215 097 โรงเรียนหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 5 10 5
216 242 โรงเรียนห้วยบงวิทยา 10 17 12
217 130 โรงเรียนอนุบาลจินดา 0 0 0
218 236 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 30 71 50
219 144 โรงเรียนอนุบาลบำรุงการ 0 0 0
220 133 โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ 1 1 1
221 005 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 26 75 40
222 132 โรงเรียนอนุบาลอนันตะ 1 2 1
223 131 โรงเรียนอนุบาลแก้วตา 0 0 0
224 192 โรงเรียนอรพิมวิทยา 20 21 19
225 115 โรงเรียนอัมพวันวิทยา 1 3 1
226 241 โรงเรียนอาสนาราม "เปล่งอุปถัมภ์" 4 14 8
227 015 โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ 25 50 40
228 014 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 20 38 28
229 104 โรงเรียนเพชรหนองขาม 24 50 37
230 194 โรงเรียนเมืองจากวิทยา 29 97 36
231 189 โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 23 52 35
232 126 โรงเรียนเมืองโดนสำโรง 10 17 13
233 175 โรงเรียนแกสำโรงวิทยา 0 0 0
234 247 โรงเรียนโนนขุยสามัคคี 1 2 1
235 169 โรงเรียนโนนตาเถร 4 10 8
236 017 โรงเรียนโนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 7 11 4
237 136 โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา 0 0 0
238 155 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 0 0 0
239 251 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 20 82 40
รวม 2083 4889 2789
7678

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net/
Copyright © 2012
Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]