หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nma7

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายสปัน พรหมสุขโรงเรียนวัดสองพี่น้อง กรรมการ
2. นายประเทือง โชติประทุม โรงเรียนวัดบ้านตำแยกรรมการ
3. นางดาวเรือง ถ้ำกลาง โรงเรียนวัดบ้านหนองกก กรรมการ
4. นางพัชรี มานะยิ่งโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ กรรมการ
5. นางเสาวณี พันธ์ทองโรงเรียนโนนภิบาลโคกกลางฯกรรมการ
6. นางจิตติยา อาจสามารถโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
7. นายณภัทร เธียรวรรณโรงเรียนบ้านดงหลบกรรมการ
8. นางภัทรภร จันทีนอกโรงเรียนอรพิมวิทยากรรมการ
9. นางปราณี ใจเที่ยงโรงเรียนบ้านโนนยอกรรมการ
10. นางอมร แสงโทโพโรงเรียนบ้านดอนยาวกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสาวปณิชา เจริญรัมย์โรงเรียนท่าลาดกรรมการ
2. นางมะลิวรรณ โพธิโรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง กรรมการ
3. นางสมใจ นงค์สูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
4. นางงามจิต จงเพียรโรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยา กรรมการ
5. นางสุวิมล พรหมเพศโรงเรียนหนองบัวรี ฯกรรมการ
6. นางสุฌารักษ์ อัยลา โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง กรรมการ
7. นางอัจฉรา โข่พิมาย โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ กรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางนันทวรรณ วงเพ็ญโรงเรียนท่าลาด กรรมการ
2. นางยุพา โพธิ์ชัย โรงเรียนชุมชนประทาย กรรมการ
3. นายอภิเดช ผึ่งไธสงโรงเรียนบ้านประสุขกรรมการ
4. นางสาวธนาวดี จรลำโกนโรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี กรรมการ
5. นางกังวาล พรมกลัดพะเนาโรงเรียนท้าวสุุรนารี ฯ กรรมการ
6. นางสาวสายใจ ศรีสันเทียะโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3กรรมการ
7. นายวรวิทย์ แปลนพิมายโรงเรียนวังหินประสาสรรค์กรรมการ
8. นายองอาจ เดชนอกโรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูปกรรมการ
9. นายจักรี ศรีคำ โรงเรียนบ้านหญ้าคา กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางวรรณกร พรมบุญด่านโรงเรียนวัดโชติการาม กรรมการ
2. นายสวาท จงเพียรโรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ วาปีทะ โรงเรียนชุมชนโนนแดงกรรมการ
4. นางสาวละออง มุ่งแซกกลางโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคมกรรมการ
5. นายเตือนใจ นภาพร โรงเรียนบ้านท่าหลวง กรรมการ
6. นางสุนิกรณ์ พรศิวาลัยโรงเรียนบ้านพะงาดวิทยากรรมการ
7. นางคำผาย สุจินต์โรงเรียนบ้านหันห้วยทรายกรรมการ
8. นายพูนศักดิ์ เฟื่องสุวรรณโรงเรียนบ้านประทาย กรรมการ
9. นางสาวชนากานต์ เพชรพลโรงเรียนท่าเรือวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางจินตนา เผื่อนงูเหลือมโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ เชื้อไชยโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
3. นางรสสุคนธ์ จริงไธสงโรงเรียนบ้านไพลกรรมการ
4. นางสมควร จันทนุกูลโรงเรียนวัดบ้านหนองคู กรรมการ
5. นางสาวสมหวัง ศิริถิรสกุลโรงเรียนบ้านตะบองฯกรรมการ
6. นางสาวนภัสกรณ์ อาสาโรงเรียนชุมชนโนนแดง กรรมการ
7. นางณภัสรพี บุบผาสุขโรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางเรวดี เดชนอกโรงเรียนบ้านดงหลบกรรมการ
2. นางสิริรัตน์ สุขโน โรงเรียนเมืองจากวิทยากรรมการ
3. นายนฤนาท แก้วยางนอกโรงเรียนรวมมิตรพัฒนากรรมการ
4. นางสาวมณฑา มั่งมีผล โรงเรียนบ้านดอนยาว กรรมการ
5. นายสุวรรณ จีพิมายโรงเรียนบ้านซึม ฯกรรมการ
6. นายธนาพร ระวังเป้าโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
7. นายสุวรรณ์ พรมมาโรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี กรรมการ
8. นางสาวสมพร คังคาโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายสมพงษ์ ขุนภิรมย์โรงเรียนช่องแมวพิทยา กรรมการ
2. นางอรัญญา นันอุมาลีโรงเรียนบ้านลุงประดู่กรรมการ
3. นางนงลักษณ์ เจนไร่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4กรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ สาสวนโรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
5. นายณรงค์ เอกพันธุ์ โรงเรียนรวมมิตรพัฒนากรรมการ
6. นางณัฐกานต์ ชาติเพชรโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
7. นางบุญชู เถื่อนกลาง โรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
8. นางกมลพรรณ รุ่งโรจน์วิชาพูนโรงเรียนวัดป่าดอนตะหนินกรรมการ
9. นางสาวพรรณทิวา บุญเครือบโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
10. นางสุวรรณ ศาลาหลวงโรงเรียนราษฎร์สโมสรกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางวรรณศรี วรรณพงศ์เจริญ โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง กรรมการ
2. นางเรณู สุวรรณังโรงเรียนบ้านดอนยาวกรรมการ
3. นายรังสรรค์ หีบพิมายโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
4. นางรัชนี พรหมรศโรงเรียนวัดวังน้ำกรรมการ
5. นางพรรณราย วัฒนดิลกวิทย์ โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลางกรรมการ
6. นางสุณีภรณ์ สารสิน โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
7. นายสุรจักร รัตนพิมานชัยโรงเรียนหนองหลักสามัคคีกรรมการ
8. นางสาวชนากานต์ เพชรพลโรงเรียนท่าเรือวิทยา กรรมการ
9. นางนงลักษณ์ เจนไร่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสริญญา ศรีผ่องโรงเรียนบ้านยางวิทยา กรรมการ
2. นางขวัญฤทัย วันดีโรงเรียนจัตุคามพิทยาคม กรรมการ
3. นายสมชาติ พรมกลัดพะเนาโรงเรียนท้าวสุุรนารี ฯ กรรมการ
4. นางเรืองศรี พันธุ์ชัยภูมิโรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้วกรรมการ
5. นางกาญจนา เกษรเทียน โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
6. นางสุพร ค้าคุ้มโรงเรียนบ้านกล้วย กรรมการ
7. นางศริญญา สรีผ่องโรงเรียนบ้านยางวิทยากรรมการ
8. นางนัยนา ยุดไธสงโรงเรียนโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร อยู่ชุมพล โรงเรียนชุมชนประทาย กรรมการ
2. นายศรีทวน อะสงค์ โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่กรรมการ
3. นางกังวาน พรมกลัดพะเนาโรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) กรรมการ
4. นางจรวยพร จ่าทอง โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก กรรมการ
5. นางสุธิดา มาแสวงโรงเรียนบ้านหันห้วยทรายกรรมการ
6. นายวุฒิพงศ์ สวัสดิ์วุฒิกรโรงเรียนบ้านสำพะเนียงกรรมการ
7. นางนาตยา ไชยโยราชโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
8. นางปาริชาติ ศรีเขียวโรงเรียนบ้านดอนเขว้ากรรมการ
9. นายสาธิต พรศิวาลัยโรงเรียนบ้านพะงาดวิทยากรรมการ
10. นางสุจิตรา ญาติกลางโรงเรียนชุมชนโนนแดง กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางแสงเดือน สาสีดาโรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำกรรมการ
2. นางสมมาตย์ ศรีจันทร์โรงเรียนวัดบ้านตำแย กรรมการ
3. นายปัก ลาภยิ่งยง โรงเรียนหนองบัวรี (ราษฎร์อุทิศ) กรรมการ
4. นางมงคล การสร้างโรงเรียนเมืองโดนสำโรง กรรมการ
5. นางสาวสงกรานณ์ ชนไธสงโรงเรียนโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสุรัชนี สัมมารุ่งโรจน์โรงเรียนจารย์ตำรากรรมการ
7. นางบุณยรัตน์ เนมขุนทดโรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูปกรรมการ
8. นายสุรสิทธิ์ ดอนสว่างโรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายมงคล สาสีดาโรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำกรรมการ
2. นางเดือนเพ็ญ อินทลีโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสุชาดา โพนภาคโรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
4. นางภัทรพร จันทีนอกโรงเรียนอรพิมวิทยากรรมการ
5. นางอรุณรัศมี กาศก้องโรงเรียนบ้านหนองปรือฯกรรมการ
6. นางจงกล สิริวงษ์อังกูรโรงเรียนบ้านดอนตัดเรือกรรมการ
7. นายธนบดี ธรรมวิเศษโรงเรียนบ้านหนองบัวนาคกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาววลัยพร สูงยิ่งโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ กรรมการ
2. นางลัดดา ทีปกรกุลโรงเรียนบ้านตะบอง ฯ กรรมการ
3. ดร.สุระ พราหมณ์กระโทก โรงเรียนบ้านเตยกระโตน กรรมการ
4. นางสาวสมหมาย จักรสารโรงเรียนบ้านสะแกงาม กรรมการ
5. นางกุสุมา นาคพิมพ์โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำกรรมการ
6. นางนัยรัตน์ วุฒิพงศ์กุลยศ โรงเรียนบ้านดอนลำดวนกรรมการ
7. นายประวิทย์ หะริตาโรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ กรรมการ
8. นางมะลิวัลย์ ลือโสภาโรงเรียนบ้านละหานสามัคคีกรรมการ
9. นางสุภาพร รัตนรังสิกุลโรงเรียนเมืองโดนสำโรง กรรมการ
10. นางสุภาพ สระสงครามโรงเรียนชุมชนโนนแดง กรรมการ
11. นางกรรณิการ์ ลาดนอก โรงเรียนบ้านตลาดไทร กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวรรธนะ บรรดาศักดิ์โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย กรรมการ
2. นางจลินทร์ ดีจริงโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ กรรมการ
3. นางสาวมุทิตา บุตรสีตะราชโรงเรียนบ้านใหม่ฉมวกกรรมการ
4. นางจุฬาภรณ์ บุญศรีโรงเรียนบ้านโคกหินช้าง กรรมการ
5. นางสาวศิวพร กลับคล้ายโรงเรียนหนองบัวรี (ราษฎร์อุทิศ) กรรมการ
6. นายวิบูล เพิ่มพูนโรงเรียนมะค่าสามัคคี กรรมการ
7. นางผลารักษ์ เดียวไธสงโรงเรียนเมืองยาง “คุรุราษฎร์อุทิศ” กรรมการ
8. นายชาติชาติ ประทุมเมศ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา กรรมการ
9. นายเลิศศักดิ์ สามิดี โรงเรียนชุมชนโนนแดง กรรมการ
10. นางเกษรา อุ่นคำโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง กรรมการ
11. นายสุริยันต์ รักขันแสงโรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่นกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี แสนสี โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี กรรมการ
2. นายเสนอ คำภิมูลโรงเรียนบ้านโนนโชงโลง กรรมการ
3. นายพนมกร คำศูนย์โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก กรรมการ
4. นายเดชณรงค์ ประโมทะโก โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ กรรมการ
5. นางศรินยา คุณาจารย์โรงเรียนอนุบาลชุมพวง กรรมการ
6. นางนิตยา ลีลาเจริญพรโรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)กรรมการ
7. นายธวัชชัย ปิงน้ำโท้งโรงเรียนบ้านโนนไม้งาม กรรมการ
8. นายสังข์วร พูนสระน้อยโรงเรียนบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว กรรมการ
9. นายเกรียงศักดิ์ มูลศรี โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง กรรมการ
10. นางพิมพ์ญาดา ลาภยิ่งยง โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) กรรมการ
11. นายวุฒิไกร เจนไธสง โรงเรียนวัดบ้านหนองคึมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางสุภวรรณ ทูลไธสงโรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
2. นางสุวรรณี ประทุมเมศโรงเรียนบ้านหันห้วยทราย กรรมการ
3. นางกัลยา ทิพย์รักษาโรงเรียนบ้านหญ้าคา กรรมการ
4. นางวงเดือน ธรมีฤทธิ์โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
5. นางสาวดาราพร เพียรไพฑูรย์โรงเรียนบ้านสำพะเนียงกรรมการ
6. นายประสาร บุปผาลาโรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
7. นางนิลาวัลย์ ดวงมาลัยโรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
8. นายเสน่ห์ ค้าขายโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกกรรมการ
9. นางสุชญา เปรื่องการโรงเรียนบ้านหนอปรือฯกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางศรีสุดา เทียมโคกกรวด โรงเรียนบ้านลุงตะมัน กรรมการ
2. นางสาวอนันตพร ท้องพิมายโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี สมัชชัยโรงเรียนพิกุลทอง กรรมการ
4. นางสาวสุนิสา หลักชัยโรงเรียนคมเพชรวิทยาคารกรรมการ
5. นายกฤษดา ทิพย์วัฒน์โรงเรียนชุมชนโนนแดง กรรมการ
6. นางถาวร จงเพียรโรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคารกรรมการ
7. นางณัฐภัสสร สุรนาจโรงเรียนบ้านดอนตัดเรือกรรมการ
8. นางนงเยาว์ ลิ้มศักดาโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
9. นางอรัญญา บุญทวีโรงเรียนบ้านโนนพุทรากรรมการ
10. นายดุสิต บาลไธสงโรงเรียนบ้านสำพะเนียงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ ค้าขาย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ ดวงมาลัยโรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง กรรมการ
3. นางวงเดือน ธรมีฤทธิ์โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
4. นางสุภวรรณ ทูลไธสงโรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวดาราพร เพียรไพฑูรย์โรงเรียนบ้านสำพะเนียงกรรมการ
6. นางสุวรรณี ประทุมเมศโรงเรียนบ้านหันห้วยทรายกรรมการ
7. นางกัลยา ทิพย์รักษาโรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
8. นายประสาร บุปผาลาโรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
9. นางสุชญา เปรื่องการโรงเรียนบ้านหนอปรือฯกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณี สมัชชัยโรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
2. นางถาวร จงเพียรโรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคารกรรมการ
3. นางณัฐภัสสร สุรนาจโรงเรียนบ้านดอนตัดเรือกรรมการ
4. นางศรีสุดา เทียมโคกกรวดโรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
5. นางนงเยาว์ ลิ้มศักดาโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
6. นางอรัญญา บุญทวีโรงเรียนบ้านโนนพุทรากรรมการ
7. นางสาวอนันตพร ท้องพิมายโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
8. นายกฤษดา ทิพย์วัฒน์โรงเรียนชุมชนโนนแดงกรรมการ
9. นายดุสิต บาลไธสงโรงเรียนบ้านสำพะเนียงกรรมการ
10. นางสาวสุนิสา หลักชัยโรงเรียนคมเพชรวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวพยุง จับพิมายโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ กรรมการ
2. นายพิทักษ์ ใจเที่ยง โรงเรียนเพชรหนองขาม กรรมการ
3. นางสาวอรพิณ บุญญานุสนธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
4. นายสุชาติ สะแกทองโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ กรรมการ
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ คำอูโรงเรียนโนนภิบาลโคกกลางกรรมการ
6. นางชาลิศา สามิดีโรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี กรรมการ
7. นางลัดดาวัลย์ เวียงสีมาโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดารัตน์ สุริเยโรงเรียนบ้านดงประชานุกูลกรรมการ
2. นางสาวมณีรัตน์ กองทุ่งมนโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
3. นายสถาพร งามสอนโรงเรียนบ้านโนนกระเบื้อง ฯ กรรมการ
4. นายเทพนิวัต วิชัยวัฒนาโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่กรรมการ
5. นางนภารัตน์ นามบุญลาโรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา กรรมการ
6. นายธีรยุทธ พาโคกทุมโรงเรียนบ้านหันห้วยทราย กรรมการ
7. นางวรรณี งานฉมังโรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ กรรมการ
8. นางสุจรรยา พราหมณ์ไธสง โรงเรียนบ้านกระทุ่มรายกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางพัชรินทร์ มณีโคตรโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ กรรมการ
2. นายวรวุธ ค้าคุ้มโรงเรียนบ้านกล้วย กรรมการ
3. นางปวีณา แทนไธสงโรงเรียนบ้านหันเตยกรรมการ
4. นางสาวสมพร ไหลงามโรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาว กรรมการ
5. นายเสนาะ เยินรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองหลักฯ กรรมการ
6. นายสุริยา ฉ่ำเมืองปักษ์ โรงเรียนกุลโนกรรมการ
7. นางวิภาภรณ์ ดีรบรัมย์โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล กรรมการ
8. นางเวณิกา พลเยี่ยมโรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา กรรมการ
9. นางสาวสุวันนา กำธรโรงเรียนบ้านดอนยาวกรรมการ
10. นางสาวต๋อม แก้วกัณหาโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา กรรมการ
11. นางชัชฎาพร กุลวงศ์ โรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางวันเพ็ญ นนทะชัย โรงเรียนบ้านตะบอง ฯ กรรมการ
2. นายสมศักดิ์ นาคพิมพ์โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ กรรมการ
3. นางพัฒนา แสนทำพล โรงเรียนบ้านยางวิทยา กรรมการ
4. นายสมชาย ขาวสุข โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์กรรมการ
5. นายสุพงษ์ ปิดตามะ โรงเรียนเมืองยาง “คุรุราษฎร์อุทิศ”กรรมการ
6. นางภัสส์รญาณ์ ประพันธ์อนุรักษ์ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา กรรมการ
7. นางสาวศิริ อ่องพิมาย โรงเรียนบ้านฝาง กรรมการ
8. นายพิศาล ลาภยิ่งยงโรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) กรรมการ
9. นายสุหรา กลางนอกโรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางอนุรัตน์ ชนะค้าโรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา กรรมการ
2. นางอรรวรรณ เยาวเรศโรงเรียนเพชรหนองขาม กรรมการ
3. นายธีวรานนท์ ง่อนไธสง โรงเรียนบ้านละโว้ กรรมการ
4. นายมณี สดกลางโรงเรียนมะค่าสามัคคี กรรมการ
5. นางปิยกานต์ นาเมืองรักษ์โรงเรียนเมืองจากวิทยากรรมการ
6. นายสำราญ จบมะรุมโรงเรียนบ้านดอนสามัคคีกรรมการ
7. นางสาวมะลิสา หนูไธสงโรงเรียนชุมชนโนนแดง กรรมการ
8. นายชโลธร ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านตลาดไทร กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนพดล บุญไทยกลางโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
2. นางสัมฤทธิพร พบขุนทด โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา กรรมการ
3. นางวรรณิภา เยินรัมย์ โรงเรียนบ้านโนนอุดมมนภดลอุปถัมภ์ กรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ ค้าขาย โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) กรรมการ
5. นางสาวนริศรา นนทภา โรงเรียนบ้านประสุข กรรมการ
6. นายวิชิต จันทีนอก โรงเรียนดอนอีลุ่มฯ กรรมการ
7. นางทิวานันท์ เพียรกลาง โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ กรรมการ
8. นางสุภาพร รัชตะแดงดี โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ กรรมการ
9. นายชยุทททร ชูหนู โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุจิตรา โกวิทพัฒนาโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
2. นางสาวจีรภา เจริญวงศ์โรงเรียนวัดบ้านตำแย กรรมการ
3. นางสุกัญญา มุ่งต่อบัวโรงเรียนบ้านหนองนกคู่ กรรมการ
4. นายนคร นาคเครือโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายลกรรมการ
5. นายสุกุมาร รักษ์มณี โรงเรียนกุลโน กรรมการ
6. นางพิมลพร ปัตตาเทสัง โรงเรียนพิกุลทอง กรรมการ
7. นางก่วง แคนดา โรงเรียนบ้านหนองแวง กรรมการ
8. นางสาวจรรยา สวามีชัย โรงเรียนบ้านหนองอ้อวิทยา กรรมการ
9. นายสุบรรณ เพ็ชรแสนโรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน กรรมการ
10. นางสาวลักษณา ค้าคล่อง โรงเรียนบ้านพุทรา กรรมการ
11. นางสาววิไลวรรณ จอดนอกโรงเรียนบ้านดอนวัวกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางประภัสสร จำปางาม โรงเรียนบ้านหนองโสน กรรมการ
2. นางอ้อยทิพย์ มาลัยศรีโรงเรียนช่องแมวพิทยา กรรมการ
3. นายสุรชัย จันทร์เรืองโรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำกรรมการ
4. นายสมชาย ปลื้มพันธ์โรงเรียนเมืองยาง”คุรุราษฏร์อุทิศ” กรรมการ
5. นางงามนิตย์ ประสิทธิ์นอกโรงเรียนวัดบ้านโคกพระ กรรมการ
6. นายสม สมบัติสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย กรรมการ
7. นางฉัฐมา วัชระประทีป โรงเรียนบ้านโนนขุย กรรมการ
8. นายสุระศักดิ์ สีระสูงเนิน โรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
9. นางนราทิพย์ ใยระย้า โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม กรรมการ
10. นางศิริรัตน์ รอดวินิจ โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือกรรมการ
11. นางเนาวรัตน์ เดชขุนทด โรงเรียนบ้านกล้วย กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายณัฐชาญ ยางเครือ โรงเรียนท่าลาด กรรมการ
2. นายอารมณ์ สร้อยเพชรโรงเรียนบ้านครบุรีศึกษากรรมการ
3. นางสาวเกศรินทร์ แสนกลาง โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยากรรมการ
4. นางฐิติภา ผึ่งไธสงโรงเรียนบ้านประสุขกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ ยมนัตถ์ โรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
6. นายภูริภัทร ทิพย์รักษา โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพรทิวา แทบทาม โรงเรียนชุมชนโนนแดง กรรมการ
8. นางสาวนิตยา มวยมีน โรงเรียนบ้านมะกอก กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพานิช สุตตะนา โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยากรรมการ
2. นายศุภวัฒน์ มาตมูล โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร กรรมการ
3. นางสาวดวงเดือน ชนะงามโรงเรียนบ้านประสุข กรรมการ
4. นายธารินทร์ ละครพล โรงเรียนบ้านหญ้าคา กรรมการ
5. นายวิวัฒน์ เจริญผล โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร กรรมการ
6. นางมลิวัลย์ ช่างทอง โรงเรียนบ้านวังหินประชาสรรค์ กรรมการ
7. นางนันทนา โสรถาวร โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางจิราวรรณ เกษทองมาโรงเรียนดอนมัน กรรมการ
2. นายนิยม เพลินบุญโรงเรียนบ้านสว่างนาดี กรรมการ
3. นายศริริพงษ์ ลุ่มกลาง โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ กรรมการ
4. นางสาวกิตติวรรณ อ่อนสุวรรณ โรงเรียนรวมมิตรพัฒนากรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ ธรรมราษฎร์ โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ กรรมการ
6. นางศุภาลักษ์ สมจิตร โรงเรียนบ้านละโว้ กรรมการ
7. นายพิทักษ์ เมืองแสน โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม กรรมการ
8. นางปรัศนี สีลา โรงเรียนหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา กรรมการ
9. นางรวีวรรณ ศรีประดู่ โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ กรรมการ
10. นางสุมาลี ระงับทุกข์ โรงเรียนบ้านพุทรา กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางศรุดา บุณยธรรมกุล โรงเรียนบ้านสะแกงาม กรรมการ
2. นางอุไร ศิริหล่อ โรงเรียนชุมชนประทาย กรรมการ
3. นายจักรกริศน์ บุไธสงโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล กรรมการ
4. นางรัญชนา มณีทอง โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค กรรมการ
5. นางสาวงามศีล เอี่ยมนอก โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน กรรมการ
6. นางพรรณิกา แก้วไพทูรย์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง กรรมการ
7. นางละเอียด มนัสศิลา โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล กรรมการ
8. นางอังคณา ชาติพันธ์จันทร์ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวธนนันท์ ปรูกระโทก โรงเรียนท่าลาด กรรมการ
2. นางสุภาพร รัตนรังสิกุล โรงเรียนเมืองโดนสำโรง กรรมการ
3. นางสุภัตรา ไชยเชษฐ โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กรรมการ
4. นางสาววิริษฐา อดีตรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร กรรมการ
5. นางสาวสุพรรณณี ชัยศรีดา โรงเรียนชุมชนโนนแดง กรรมการ
6. นางวันดี นิลพิมาย โรงเรียนพิมายสามัคคี 1กรรมการ
7. นางวิวัฒนา สุขมา โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวภัทธิภา กระทู้นัน โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด กรรมการ
2. นางสาวนพพร ลำภักษร โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยา กรรมการ
3. นางสุกัญญา หลวงวงษ์ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง กรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ ละอองเอกโรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร กรรมการ
5. นางศศิธร เมืองแสน โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม กรรมการ
6. นายวิรัฒน์ พยัคฆศรี โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
7. นางสมทรัพย์ เลิศนาโรงเรียนบ้านดอนตัดเรือกรรมการ
8. นางศศิกาญจน์ กัณนอก โรงเรียนบ้านโนนพุทรากรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศิริ ภูมีศรี โรงเรียนท่าลาด กรรมการ
2. นางสาวรสรินทร์ ผ่องแผ้ว โรงเรียนบ้านหนองพลวง กรรมการ
3. นางสาวปัทมา พรมดอนกลอย โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร กรรมการ
4. นางสาวอริชนันท์ เชื้อชัยอนันต์ โรงเรียนบ้านสำพะเนียง กรรมการ
5. นางพิชญ์สิณี โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางนภาพร ม่วงชูอินทร์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3กรรมการ
2. นายสมาน หน้าพิมาย โรงเรียนท่าลาด กรรมการ
3. นายชุมพล แก้วยอด โรงเรียนบ้านหนองพวงน้อย กรรมการ
4. นายสมาน สอพิมาย โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน กรรมการ
5. นางสาวลลิตา พรทั้งสี่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒ฯ กรรมการ
6. นายชอุ่ม ไพศาล โรงเรียนบ้านหนองพลวง กรรมการ
7. นางกาญจนา บุญเลิศกนกพล โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย กรรมการ
8. นายวีระศิลป์ เทพจิตร์ โรงเรียนบ้านหนองบง กรรมการ
9. นางสาวกัญญานุช แย้มกลาง โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางสาวรัตนา สวัสดิ์ดล โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องฯ กรรมการ
2. นายไพบูลย์ สุดสาร โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว กรรมการ
3. นายพงศ์พิรัต บุญแซม โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง กรรมการ
4. นางชวนพิศ แซ่แต้ โรงเรียนบ้านยางวิทยากรรมการ
5. นายสมศักดิ์ เมืองแสน โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กรรมการ
6. นายสุทธิพร คล้ายเมืองปักโรงเรียนบ้านไพลกรรมการ
7. นายวรรณา ก้องเมือง โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี กรรมการ
8. นางสาวบุญเรือน จือพิมาย โรงเรียนบ้านตะบองฯ กรรมการ
9. นางสาวรัชฎา อัดโดดดร โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาประชาสามัคคี กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายถาวร เทพประจักษ์ โรงเรียนโนนเพ็ด กรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ละอองกลาง โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่กรรมการ
3. นางสุนิสา คำพิมพ์ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยากรรมการ
4. นางละอองดาว ระวังเป้า โรงเรียนบ้านพะเนียง กรรมการ
5. นายสมพงษ์ ศรีทอง โรงเรียนบ้านตะบองฯ กรรมการ
6. นางสาวจริญญา ปักกาโร โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมพิศ พานไหมโรงเรียนท่าลาด กรรมการ
2. นายสำเนียง บุญพิศาล โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ กรรมการ
3. นายจีรพันธ์ อัยลา โรงเรียนบ้านดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี กรรมการ
4. นางสาวนงคราญ ชนะเคน โรงเรียนบ้านป่าตะแบง กรรมการ
5. นายบุญเริ่ม วิไลพัฒน์ โรงเรียนบ้านตะคร้อ กรรมการ
6. นางสาวอุไรวรรณ บุญด่านกลาง โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ สินอำนวยผล โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค กรรมการ
2. นางสาวละออง รักนา โรงเรียนบ้านดอนเขว้า กรรมการ
3. นายสุขสันต์ พลอยจะบก โรงเรียนบ้านตลาดไทร กรรมการ
4. นางสาวสายฝน ศรีวงษ์โรงเรียนบ้านป่าตะแบง กรรมการ
5. นางสาวลาวัลย์ ผูกจันอัด โรงเรียนบ้านขามใต้ กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวรัตนลักษณ์ เจริญวนวิจิตรโรงเรียนบ้านไพลกรรมการ
2. นางสาวสุมณฑา ประพาสพงษ์โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำกรรมการ
3. นายอุดม ทิพย์พงศ์ธรโรงเรียนบ้านดอนเขว้า กรรมการ
4. นายประภาส สารกาญจน์โรงเรียนเมืองยางฯกรรมการ
5. นายชัยรัตน์ สังฆมณีโรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา กรรมการ
6. นางสมพร สงนอกโรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
7. นางสุภัทราวดี ทองจำรูญโรงเรียนบ้านประทาย กรรมการ
8. นางปัณพร มูลจันทร์โรงเรียนอนุบาลชุมพวงกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวดารินี จันทร์อาภาส โรงเรียนบ้านไพลกรรมการ
2. นายสุวรรณ สืบสวนโรงเรียนบ้านละเลิงหิน กรรมการ
3. นางสาวบุญเลิศ รวดเร็วโรงเรียนบ้านโนนยอ กรรมการ
4. นางลาวัณย์ ธีรพงศธรโรงเรียนกุลโนกรรมการ
5. นายสรรพสิริ พันธุ์เหล็กโรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร กรรมการ
6. นายอิสระ ดวงแก้วโรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
7. นางวรรณมาศ เรืองธนานุรักษ์โรงเรียนบ้านหญ้าคา กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประสาท ตรีสรโรงเรียนบ้านไพลกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ยาพิมายโรงเรียนเพชรหนองขาม กรรมการ
3. นายอุดม ทิพย์พงศ์ธรโรงเรียนบ้านดอนเขว้า กรรมการ
4. นายทศพล แสนศรีโรงเรียนบ้านหันห้วยทราย กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสถาพร แสนสุขโรงเรียนวังหินประชาสรรค์ กรรมการ
6. นางวารี เทพจิตรโรงเรียนบ้านหญ้าคา กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสมประสงค์ สังสีโรงเรียนบ้านไพลกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ค้าขายโรงเรียนบ้านฉกาจช่องโคกรรมการ
3. นางสำอางค์ เหล็กประสุขโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ กรรมการ
4. นายศุภชัย ทองจำรูญโรงเรียนบ้านประทาย กรรมการ
5. นางกัญญา สุขสุทธิ์โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ กรรมการ
6. นางปณิธาน กันหาโรงเรียนบ้านนางโทพัฒนากรรมการ
7. นายเรียน แก้วคูนอกโรงเรียนบ้านหันห้วยทรายกรรมการ
8. นางสาวกัญญาพัชญ์ ทำไธสงโรงเรียนบ้านปลักแรตกรรมการ
9. นางสาวกุสุมา ผึ่งพิมายโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
10. นายสมจิตร บุปผาเตโรงเรียนบ้านดอนสามัคคีกรรมการ
11. นายชาตรี นาคศรีโรงเรียนบ้านป่าตะแบงกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวกัญญาพัชธ์ ทำไธสงโรงเรียนบ้านปลักแรต กรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา กลิ่นบุบผาโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นางพรเพ็ญ กันต้งกุลโรงเรียนบ้านประสุขกรรมการ
4. นายธนา สะลิวรรณ์โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม กรรมการ
5. นางสำราญ คัมภิราโรงเรียนรวมมิตรพัฒนากรรมการ
6. นายเจนุวัตร จงเจือกลางโรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี กรรมการ
7. นายสมัย จันทีนอกโรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) กรรมการ
8. นายชาตรี นาคศรีโรงเรียนบ้านป่าตะแบงกรรมการ
9. นายทวีศักดิ์ ค้าขายโรงเรียนบ้านฉกาจช่องโคกรรมการ
10. นางสาวรุ่งจิต ปรัชญาสันติโรงเรียนวัดบ้านหนองคึมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งจิต ปรัชญาสันติโรงเรียนวัดบ้านหนองคึมกรรมการ
2. นางสาวกุสุมา ผึ่งพิมายโรงเรียนบ้านกล้วย กรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ สถิตย์พงษ์โรงเรียนชุมชนโนนแดง กรรมการ
4. นายเจนุวัตร จงเจือกลางโรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา กลิ่นบุปผาโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
6. นางพรเพ็ญ กันติกุลโรงเรียนบ้านประสุขกรรมการ
7. นายสมัย จันทีนอกโรงเรียนดอนอีลุ่มกรรมการ
8. นายธวัชชัย หมื่นไธสงโรงเรียนท่าลาดกรรมการ
9. นางปณิธาน กันหาโรงเรียนบ้านนางโทพัฒนากรรมการ
10. นายเรียน แก้วคูนอกโรงเรียนบ้านหันห้วยทรายกรรมการ
11. นางสาวลลิตา แสงสีโรงเรียนวัดบ้านหนองคึมกรรมการ
12. นางสาวมะลิสา หนูไทยโรงเรียนชุมชนโนนแดง กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีปัณณฑัต สิงห์วงค์โรงเรียนบ้านยางวิทยา กรรมการ
2. นางมาริสา ยินดีตระกูลโรงเรียนกุลโนกรรมการ
3. นายอดุลย์ พุทธลาโรงเรียนเมืองยาง “คุรุราษฎร์อุทิศ”กรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ กล้าหาญโรงเรียนบ้านสำพะเนียงกรรมการ
5. นายวีระพันธุ์ หมวกพิมายโรงเรียนบ้านตะคร้อ กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายณเรศ รูปเหมาะโรงเรียนบ้านโนนโชงโลง กรรมการ
2. นางสาวกุนาพร แก้วนาราโรงเรียนบ้านโนนรัง กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ พวงสุนทรพงศ์โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ กรรมการ
4. นายนัทวัฒน์ จันทร์นอกโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายลกรรมการ
5. นายอรรถพล ฉิมกูลโรงเรียนบ้านสำพะเนียงกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางทิพย์วารินทร์ ทองเกลียวโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
2. นางศิราณี ป้องชารีโรงเรียนวัดบ้านหนองกก กรรมการ
3. นางประยูร ศรีสัตยานุกูลโรงเรียนบ้านหนองปรือฯกรรมการ
4. นางสาวลลิตา แสงสีโรงเรียนบ้านหนองคึมกรรมการ
5. นางสาววรรณกร แก้วสอนโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
6. นางประพิณสรรค์ ภักดีรัตน์โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่กรรมการ
7. นายอดุลย์ แสนหล้าโรงเรียนวัดหนองคูกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาววรรณกร แก้วสอนโรงเรียนท่าลาดกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ มาแสวงโรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้วกรรมการ
3. นางสาวลลิตา แสงสีโรงเรียนวัดบ้านหนองคึมกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ควบพิมายโรงเรียนบ้านมะกอก กรรมการ
5. นางสาวรุ่งจิต ปรัชญาสันติโรงเรียนบ้านหนองคึมกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายวิรัช ฤทธิ์สิงห์โรงเรียนคมเพชรวิทยาคารกรรมการ
2. นายนวกานต์ ศรีเจริญโรงเรียนบ้านฝาผนัง กรรมการ
3. นางประหยัด คำภิมูลโรงเรียนบ้านโนนโชงโลง กรรมการ
4. นางสาวสุภาพร สาทิพจันทร์โรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายไพโรจน์ วิเศษศิลป์โรงเรียนบ้านยางวิทยา กรรมการ
2. นายกันต์ศักดิ์ เข็มสันเทียะโรงเรียนสีแยกศรีอรัญวิทยากรรมการ
3. นางผ่องศรี ตอพลโรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง กรรมการ
4. นางสาวมาลัย ขวัญดีโรงเรียนบ้านโนนพุทรา กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางณัฐกฤตา วุฒิพันธ์โรงเรียนบ้านขุยวิทยา กรรมการ
2. นางสุนิตร วัจฉละอนันท์โรงเรียนบ้านโพธิ์งามฯ กรรมการ
3. นางสุขหทัย ภูมิกระจ่างโรงเรียนบ้านโนนยอ กรรมการ
4. นางสาวประทุม เพชรโตโรงเรียนกุลโนกรรมการ
5. นางนุชจรินทร์ รายณสุขโรงเรียนอรพิมวิทยากรรมการ
6. นางสมบูรณ์ พัฒนตรีคุปต์โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ กรรมการ
7. นางสำราญ เปล่งรัศมีโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
8. นางสุพิน เมียมขุนทดโรงเรียนบ้านดงประชานุกูลกรรมการ
9. นายธีระวัฒน์ โตนไธสงโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายปัญญา หมื่นไธสงโรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา กรรมการ
2. นางสาวสุรีวัลย์ แจ่มกระจายโรงเรียนสระประดู่ กรรมการ
3. นายอนุชา เสิดแสงมุขโรงเรียนบ้านสะแกงาม กรรมการ
4. นายทองสุข โวหารดีโรงเรียนวัดโชติการาม กรรมการ
5. นายวทัญญู ยางกลางโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
6. นางเพลินจิตร คมขำโรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา กรรมการ
7. นายสกฤษดิ์ เรืองแก้วโรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา กรรมการ
8. นายพิชาติ นามจันอัดโรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ กรรมการ
9. นางสาคร ศรีพุฒโรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก กรรมการ
10. นายไพโรจน์ ดิษฐาเนตรโรงเรียนบ้านลุงตามัน กรรมการ
11. นายกฤษณะ นามใหม่โรงเรียนบ้านตะบองฯ กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางละเอียด เกียรตินามวิชัยโรงเรียนบ้านขุยวิทยา กรรมการ
2. นายจันทร์แดง สุขโนโรงเรียนเมืองจากวิทยากรรมการ
3. นายเฉลิม เอมโอษฐ์โรงเรียนเมืองโดนสำโรง กรรมการ
4. นางสาวมะลิสา หนูไธสงโรงเรียนชุมชนโนนแดง กรรมการ
5. นางสาวจอมใจ ไชยโคตรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา กรรมการ
6. นางอังครักษ์ ดูกลางโรงเรียนบ้านตะแบก กรรมการ
7. นางภัทรา สุขสุทธิ์โรงเรียนโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางอัศราภรณ์ ชะออนโรงเรียนบ้านลำทะเมนชัยกรรมการ
2. นางสมพิศ ตุ้มนอกโรงเรียนบ้านประสุข กรรมการ
3. นางสมสุนันท์ กาศก้องโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ กรรมการ
4. นางเปมิกา ฟูกระโทกโรงเรียนจตุคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางปุญญัสสิกา กองเงินนอกโรงเรียนหนองม่วงหนองแวง กรรมการ
6. นางสาวจรัสรำไพ เจริญศิลป์โรงเรียนบ้านป่าตะแบงกรรมการ
7. นางทิพย์สุดา แก้วข้อนอกโรงเรียนบ้านดอนตะหนินกรรมการ
8. นางพจมาน เพาพานโรงเรียนบ้านพุทรา กรรมการ
9. นางอาภร ปักการะเณโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางกุลแก้ว พิลาสมบัติโรงเรียนดอนมันกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ มานะงานโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๖ กรรมการ
3. นายวรพงษ์ สุรชาติเมธินทร์โรงเรียนไทยรัฐฯ กรรมการ
4. นางสงบ กมลเลิศโรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ กรรมการ
5. นางสมทรง สรสิทธิ์โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล กรรมการ
6. นางดารา เอมโอษฐ์โรงเรียนเมืองโดนสำโรง กรรมการ
7. นางพรวิภา พุทไธวัฒน์โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
8. นางประยูร แก้วระหันโรงเรียนปราสาทหินนางรำกรรมการ
9. นางจรัสศรี มณีแสงโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกพร แถวโสภาโรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา กรรมการ
2. นางศศิชา ดีรบรัมย์โรงเรียนวัดสองพี่น้อง กรรมการ
3. นางเบญจมาศ พวงมณีโรงเรียนบ้านโนนยอ กรรมการ
4. นางศุภชานันท์ สิรพัทธ์โภคินโรงเรียนท้าวสุรนารีฯกรรมการ
5. นางสาวศิวาลัย เลาะกลางโรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม กรรมการ
6. นางประกอบ ทองพรหมโรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง กรรมการ
7. นางสาวสมจิตร เนตรโรจน์โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ กรรมการ
8. นางดารา ธรรมสารโรงเรียนบ้านตลาดไทร กรรมการ
9. นางวรรณวิมล วิภาดาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายบุญรอด แย้มศรีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ กรรมการ
2. นายประจวบ พูนศิริโรงเรียนฉกาจช่องโคกรรมการ
3. นางเธียรสินี โภคทรัพย์โรงเรียนอนุบาลชุมพวงกรรมการ
4. นางสาวปฏิมา เพียรเพชรโรงเรียนกุลโนกรรมการ
5. นางบุณฑริกา แถวไธสงโรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคารกรรมการ
6. นางเรืองรอง คงประฐาโรงเรียนวัดบ้านโคกพระกรรมการ
7. นางสมควร จงเจือกลางโรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคีกรรมการ
8. นายเมธินทร์ ทบวอร์โรงเรียนบ้านหนองแวง กรรมการ
9. นางนิ่มนวล ชูจันทึกโรงเรียนบ้านตะบองฯ กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายจิรวัฒน์ เยี่ยมรัมย์โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา กรรมการ
2. นางพลิษฐา คูตระกูลโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางสงวนศิลป์ ผ่องแผ้วโรงเรียนรวมมิตรพัฒนากรรมการ
4. นายปรีชา พิชพรมโรงเรียนบ้านประทาย กรรมการ
5. นายสวงค์ สุขกำเนิดโรงเรียนบ้านโคกขามฯ กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายอุดร เลไธสงโรงเรียนบ้านหนองจานใต้กรรมการ
2. นางประวีณา พรหมพันธ์โรงเรียนบ้านนาดี กรรมการ
3. นางอรุณี เพ็งพินิจโรงเรียนบ้านหนองบัวนาคกรรมการ
4. นางมะลิ นาสะกาดโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย กรรมการ
5. นางสุเนตร พาพินิจโรงเรียนอนุบาลชุมพวงกรรมการ
6. นางพาพิศ อยู่ภักดีโรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก กรรมการ
7. นางจริยาพร พลึกรุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร กรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสุทธิชัย แก้วมุงคุณโรงเรียนบ้านดงหลบกรรมการ
2. นายทิพย์อาสน์ บุญช่วยโรงเรียนบ้านหนองบัวนาคกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ ป้องทองหลางโรงเรียนบ้านดอนเขว้า กรรมการ
4. นางสุพรรณี สุพรรณี โรงเรียนบ้านพุทรากรรมการ
5. นางเกยูร ศิริคุณโรงเรียนบ้านหนองปรือแดงกรรมการ
6. นางอมรรัตน์ นาคเครือโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล กรรมการ
7. นางฐิติรัตน์ มาตราโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง กรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางเพชรรินทร์ จันทร์มณีโรงเรียนบ้านดงหลบกรรมการ
2. นางอรกัญญา ฉัตรสิทธิกรโรงเรียนบ้านดอนตัดเรือกรรมการ
3. นายสมจิตร บุบผาเตโรงเรียนบ้านดอนสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวชื่น ประตูชัยโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
5. นายเวช กันตังกุลโรงเรียนประสุขกรรมการ
6. นายสนิท นามพิมายโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
7. นายทวิทย์ เพชรแก้วโรงเรียนช่องแมววิทยากรรมการ
8. นายวสันต์ ด้วงดาราโรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำกรรมการ
9. นายโอภาส สีวงศ์ศักดิ์โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษากรรมการ
10. นายวีระศาสตร์ วงษ์ศรีโรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่นกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายคมสัน จันทร์มณีโรงเรียนบ้านดงหลบกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ แก้ววิชัยโรงเรียนชุมชนโนนแดงกรรมการ
3. นายประครอง ทัดมาลาโรงเรียนวัดบ้านโคกพระกรรมการ
4. นายธรธวัช ธรกนกกาญจน์โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ กรรมการ
5. นายสมจิต สุทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านยางกรรมการ
6. นางสุนันท์ ค้าขายโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ กรรมการ
7. นายปรีชา จอดนอกโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวอัมรา โปร่งมณีโรงเรียนวัดบ้านตะเภทหนุนกรรมการ
2. นางอุไร ภายสันใจโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคมกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย ทองพรมโรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลางกรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ ถนัดค้าโรงเรียนชีวานกรรมการ
5. นายสุระ วิลาสโรงเรียนบ้านเมืองไผ่กรรมการ
6. นายบุญส่ง คำหล่าโรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
7. นายยงยศ ศิริหล่อโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
8. นายพงษ์ศิริ ภูมีศรีโรงเรียนท่าลาดกรรมการ
9. นายประกอบ แถวไธสงโรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร กรรมการ
10. นางสาวพวงเพ็ญ ทองเกลียวโรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายฤทธิชัย ทูลไธสงโรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร กรรมการ
2. นายชัยรัตน์ รักษาศิลป์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๔ กรรมการ
3. นางสาวสุปราณี รอดช้างโรงเรียนบ้านดอนยาวกรรมการ
4. นายวิชาญ แก้วไชยโรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยากรรมการ
5. นายสมชาย ขานกระโทกโรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)กรรมการ
6. นางสาวกัญญา สุขศิริโรงเรียนอนุบาลชุมพวงกรรมการ
7. นายปรีชา ปั่นสุขโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
8. นางรัชนี โสมจันทร์โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยากรรมการ
9. นายเกรียงศักดิ์ ทองศรีมะดันโรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
10. นางฉวีวรรณ พัฒนกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายอิทธิพล ศรีมหันต์ โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง กรรมการ
2. นายอำนวย เชื้อนิดโรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
3. นางศุภลัคน์ ตระกูลดีโรงเรียนวัดบ้านโคกพระ กรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายอำนวย เชื้อนิดโรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
2. นายอิทธิพล ศรีมหันต์โรงเรียนบ้านหนองตะคลองกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอำนวย เชื้อนิดโรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวศศินันท์ ธัญเจริญทวีรัฐโรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
3. นายกวี ประสิทธิ์นอก โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินกรรมการ
4. นางประชุม เชื่อมชิตโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางอรอุมา เลี้ยงวงษ์โรงเรียนชุมชนโนนแดง กรรมการ
2. นายอรุณ วิมานะโรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุงกรรมการ
3. นางศุภลัคน์ ตระกูลดีโรงเรียนวัดบ้านโคกพระ กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางอรอุมา เลี้ยงวงษ์โรงเรียนชุมชนโนนแดงกรรมการ
2. นายอรุณ วิมานะโรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุงกรรมการ
3. นางประชุม เชื่อมชิต โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ทิศกลางโรงเรียนมะค่าสามัคคีกรรมการ
2. นายไพศาล ศิรินคร โรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ด กรรมการ
3. นางวิมลพักตร์ บุญฮวดโรงเรียนวัดบ้านนางิ้วกรรมการ
4. นายบุญพร้อม อาจสามารถโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ ทำนุโรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายอรุณ วิมานะโรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุงกรรมการ
2. นายไพศาล ศิรินครโรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดกรรมการ
3. นางพุทธรักษ์ อินทร์นอกโรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้ากรรมการ
4. นายยศชัย มารยาตร์โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษากรรมการ
5. นางฉวีวรรณ ทำนุโรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
6. นายสุวิทย์ คงภักดีโรงเรียนบ้านเตยกระโตนกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ คงภักดีโรงเรียนบ้านเตยกระโตนกรรมการ
2. นางสุชญา เปรื่องการโรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
3. นายสรรค์ เถื่อนกลางโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๔กรรมการ
4. นายไกรศักดิ์ ค้าเจริญโรงเรียนวังหินประชาสรรค์กรรมการ
5. นางประชุม เชื่อมชิตโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกกรรมการ
6. นางฉวีวรรณ ทำนุโรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายไพศาล ศิรินคร โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดกรรมการ
2. นางวิมลพักตร์ บุญฮวดโรงเรียนวัดบ้านนางิ้วกรรมการ
3. นางประชุม เชื่อมชิต โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกกรรมการ
4. นางสาวสุนันทา ปัดธุลี โรงเรียนห้วยบงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายบุญพิศ พิลาสมบัติโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ หมั่นศรีชุมโรงเรียนราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นายสุชาติ ศรีสดโรงเรียนบ้านนางโทพัฒนากรรมการ
4. นายปรีชาญ ศิลาโรงเรียนเมืองยาง “คุรุราษฎร์อุทิศ”กรรมการ
5. นายสงวน ปินะพังโรงเรียนปราสาทหินนางรำกรรมการ
6. นายสรรค์ เถื่อนกลางโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๔กรรมการ
7. นางสาวสุนันทา ปัดธุลี โรงเรียนห้วยบงวิทยากรรมการ
8. นางประชุม เชื่อมชิตโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกกรรมการ
9. นายไกรศักดิ์ ค้าเจริญโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายบุญพิศ พิลาสมบัติโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ หมั่นศรีชุมโรงเรียนราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นายสุชาติ ศรีสดโรงเรียนบ้านนางโทพัฒนากรรมการ
4. นายปรีชาญ ศิลาโรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
5. นายสงวน ปินะพังโรงเรียนปราสาทหินนางรำกรรมการ
6. นายสรรค์ เถื่อนกลางโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๔กรรมการ
7. นางสาวสุนันทา ปัดธุลีโรงเรียนห้วยบงวิทยากรรมการ
8. นางประชุม เชื่อมชิตโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเจนุวัตร จงเจือกลางโรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. นางวิมลพักตร์ บุญฮวดโรงเรียนวัดบ้านนางิ้วกรรมการ
3. นายเสงี่ยม ทิพย์แสงโรงเรียนบ้านไพลกรรมการ
4. นายบุญพร้อม อาจสามารถโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
5. นายสถิตชัย ชนะชัยโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดกรรมการ
6. นายอำนวย เชื้อนิดโรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร กรรมการ
7. นายสุชาติ ศรีสดโรงเรียนบ้านนางโทพัฒนากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายชาติชาย กาวไธสงโรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยากรรมการ
2. นายวัชระ นาดี โรงเรียนหนองบัวลอย กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ กลุ่มกลางโรงเรียนกุลโนกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ หมู่เพชร โรงเรียนบ้านโนนยอกรรมการ
5. นางวิมลพักตร์ บุญฮวดโรงเรียนวัดบ้านนางิ้วกรรมการ
6. นายอรุณ วิมานะโรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุงกรรมการ
7. นายไพศาล ศิรินครโรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดกรรมการ
8. นายสุวิทย์ คงภักดีโรงเรียนบ้านเตยกระโตนกรรมการ
9. นายเสงี่ยม ทิพย์แสงโรงเรียนบ้านไพลกรรมการ
10. นายบุญพร้อม อาจสามารถโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายชาติชาย กาวไธสงโรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยากรรมการ
2. นายวัชระ นาดีโรงเรียนหนองบัวลอยกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ กลุ่มกลางโรงเรียนกุลโนกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ หมู่เพชรโรงเรียนบ้านโนนยอกรรมการ
5. นายไพศาล ศิรินครโรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดกรรมการ
6. นายอรุณ วิมานะโรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุงกรรมการ
7. นายสุวิทย์ คงภักดีโรงเรียนบ้านเตยกระโตนกรรมการ
8. นายเสงี่ยม ทิพย์แสงโรงเรียนบ้านไพลกรรมการ
9. นายบุญพร้อม อาจสามารถโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย กาวไธสงโรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยากรรมการ
2. นายวัชระ นาดีโรงเรียนหนองบัวลอยกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ กลุ่มกลางโรงเรียนกุลโนกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ หมู่เพชรโรงเรียนบ้านโนนยอกรรมการ
5. นายอรุณ วิมานะโรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุงกรรมการ
6. นายอิทธิพล ศรีมหันต์โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง กรรมการ
7. นางวิมลพักตร์ บุญฮวดโรงเรียนวัดบ้านนางิ้วกรรมการ
8. นายไพศาล ศิรินครโรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดกรรมการ
9. นายสุวิทย์ คงภักดีโรงเรียนบ้านเตยกระโตนกรรมการ
10. นายเสงี่ยม ทิพย์แสงโรงเรียนบ้านไพลกรรมการ
11. นายบุญพร้อม อาจสามารถโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางเสาวณีย์ แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
2. นายธนวรรธน์ สิทธิ์เลิศสกุลโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายพีรวัส ธนาตย์ทวีปัญญาโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
4. นายธนาวัฒน์ เที่ยงขันโรงเรียนบ้านพะงาดวิทยากรรมการ
5. นายสมคิด โด่งพิมายโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่กรรมการ
6. นายจีรชนม์ สุพรรณนอกโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายจีรชนม์ สุพรรณนอก โรงเรียนบ้านหนองบง กรรมการ
2. นายธนาวัฒน์ เที่ยงขันโรงเรียนบ้านพะงาดวิทยากรรมการ
3. นายสมคิด โด่งพิมายโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่กรรมการ
4. นางเสาวณีย์ แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
5. นายธนวรรธน์ สิทธิ์เลิศสกุลโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางเสาวณีย์ แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
2. นายพีรวัส ธนาตย์ทวีปัญญาโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
3. นายจีรชนม์ สุพรรณนอกโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางเสาวณีย์ แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
2. นายจีรชนม์ สุพรรณนอกโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
3. นางสาววิไลพร พรมเสนาโรงเรียนราษฎร์สโมสรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางเสาวณีย์ แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
2. นายพีรวัส ธนาตย์ทวีปัญญาโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
3. นางสาววิไลพร พรมเสนาโรงเรียนราษฎร์สโมสรกรรมการ
4. นายธเนศพล ชุมสงฆ์โรงเรียนบ้านหนองจานใต้กรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ เนาว์ถึงโรงเรียนบ้านหนองโป้งราษฎร์บ ารุงกรรมการ
6. นายไกรศักดิ์ ค้าเจริญโรงเรียนวังหินประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายธเนศพล ชุมสงฆ์โรงเรียนบ้านหนองจานใต้กรรมการ
2. นายไกรศักดิ์ ค้าเจริญโรงเรียนวังหินประชาสรรค์กรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ เนาว์ถึงโรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางเสาวณีย์ แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
5. นายจีรชนม์ สุพรรณนอกโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
6. นายประมวล พันธุเวชโรงเรียนบ้านตะบองฯกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางเสาวณีย์ แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
2. นายจีรชนม์ สุพรรณนอกโรงเรียนบ้านหนองบง กรรมการ
3. นายพีรวัส ธนาตย์ทวีปัญญาโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเสาวณีย์ แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
2. นายจีรชนม์ สุพรรณนอกโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
3. นายประมวล พันธุเวชโรงเรียนบ้านตะบองฯกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางเสาวณีย์ แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
2. นายจีรชนม์ สุพรรณนอกโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
3. นายธนวรรธน์ สิทธิ์เลิศสกุลโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายประมวล พันธุเวชโรงเรียนบ้านตะบองฯกรรมการ
2. นางเสาวณีย์ แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
3. นายจีรชนม์ สุพรรณนอกโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวรรธนา กระทู้นันโรงเรียนบ้านสำพะเนียงกรรมการ
2. นายพิทักษ์ แจ่มมาลาศรีโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายลกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ โสภาพานิจโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายพีรวัส ธนาตย์ทวีปัญญาโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
5. นายจีรชนม์ สุพรรณนอกโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
6. นายธนวรรธน์ สิทธิ์เลิศสกุลโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวรรธนา กระทู้นันโรงเรียนบ้านสำพะเนียง กรรมการ
2. นายพิทักษ์ แจ่มมาลาศรีโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายลกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ โสภาพานิจโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายประมวล พันธุเวชโรงเรียนบ้านตะบองฯกรรมการ
5. นางเสาวณีย์ แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
6. นายธนวรรธน์ สิทธิ์เลิศสกุลโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายพีรวัส ธนาตย์ทวีปัญญาโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
2. นายจีรชนม์ สุพรรณนอกโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
3. นายธนวรรธน์ สิทธิ์เลิศสกุลโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางเสาวณีย์ แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
2. นายธนวรรธน์ สิทธิ์เลิศสกุลโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาววิไลพร พรมเสนาโรงเรียนราษฎร์สโมสรกรรมการ
4. นายจีรชนม์ สุพรรณนอกโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายจีรชนม์ สุพรรณนอกโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
2. นายธนวรรธน์ สิทธิ์เลิศสกุลโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางเสาวณีย์ แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายพีรวัส ธนาตย์ทวีปัญญาโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
2. นายจีรชนม์ สุพรรณนอกโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
3. นายธนวรรธน์ สิทธิ์เลิศสกุลโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายจีรชนม์ สุพรรณนอกโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
2. นางเสาวณีย์ แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
3. นายธนวรรธน์ สิทธิ์เลิศสกุลโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายพีรวัส ธนาตย์ทวีปัญญาโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
2. นายจีรชนม์ สุพรรณนอกโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
3. นายธนวรรธน์ สิทธิ์เลิศสกุลโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายสนธยา พากเพียรโรงเรียนบ้านดอนเขว้ากรรมการ
5. นางสาวนันท์นภัส รัชพงศ์ชญานนท์โรงเรียนบ้านป่าตะแบงกรรมการ
6. นายกษมา เรืองมนตรีโรงเรียนบ้านโคกสีโนนรังกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสนอง แหวนพิมายโรงเรียนบ้านพุทรากรรมการ
2. นายวรรธนา กระทู้นันโรงเรียนบ้านสำพะเนียงกรรมการ
3. นายธนวรรธน์ สิทธิ์เลิศสกุลโรงเรียนโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวนันท์นภัส รัชพงศ์ชญานนท์โรงเรียนบ้านป่าตะแบงกรรมการ
5. นายสนธยา พากเพียรโรงเรียนบ้านดอนเขว้ากรรมการ
6. นายกษมา เรืองมนตรีโรงเรียนบ้านโคกสีโนนรังกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายบรรจง ประโพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นางเสาวณี แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
3. นางสาววิไลพร พรมเสนาโรงเรียนราษฎร์สโมสรกรรมการ
4. นายประมวล พันธุเวชโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
5. นายธนวรรธน์ สิทธิ์เลิศสกุลโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวรรธนา กระทู้นันโรงเรียนบ้านสำพะเนียงกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายบรรจง ประโพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นางเสาวณี แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
3. นางสาววิไลพร พรมเสนาโรงเรียนราษฎร์สโมสรกรรมการ
4. นายประมวล พันธุเวชโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายประมวล พันธุเวชโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
2. นายสนอง แหวนพิมายโรงเรียนบ้านพุทรากรรมการ
3. นายธนวรรธน์ สิทธิ์เลิศสกุลโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายวรรณา กระทู้นันโรงเรียนบ้านสำพะเนียงกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายประมวล พันธุเวชโรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
2. นายธนวรรธน์ สิทธิ์เลิศสกุลโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายวรรณา กระทู้นันโรงเรียนบ้านสำพะเนียงกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางพิมพันธุ์ ฟุ้งพิมายโรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุงกรรมการ
2. นายมาโนช บาริศรีโรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร กรรมการ
3. นายบุญกว้าง ฤทธิลันโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยากรรมการ
4. นายประมวล พันธุเวชโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
5. นายธนวรรธน์ สิทธิ์เลิศสกุลโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายสนอง แหวนพิมายโรงเรียนบ้านสำพะเนียงกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายบุญกว้าง ฤทธิลันโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยากรรมการ
2. นางพิมพันธุ์ ฟุ้งพิมายโรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุงกรรมการ
3. นายมาโนช บาริศรีโรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
4. นายสนอง แหวนพิมายโรงเรียนบ้านสำพะเนียงกรรมการ
5. นายประมวล พันธุเวชโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
6. นายธนวรรธน์ สิทธิ์เลิศสกุลโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์กรรมการ
7. นายวรรณา กระทู้นันโรงเรียนบ้านสำพะเนียงกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายกฤษณะ สุมงคล โรงเรียนท่าลาด กรรมการ
2. นายเชษฐา โฮมวงค์โรงเรียนรวมมิตรพัฒนากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายกฤษณะ สุมงคล โรงเรียนท่าลาดกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ เนาว์ถึงโรงเรียนบ้านหนองโป้งราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายวีระชัย รักษาธรรมโรงเรียนช่องแมวพิทยากรรมการ
4. นายพีรวัส ธนาตย์ทวีปัญญาโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
5. นายสุนทร สระเริญรัมย์โรงเรียนเมืองจากวิทยากรรมการ
6. นางสาววรัญญา ยะปะตังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๒ (โคกตองเจริญ)กรรมการ
7. นายอนุรักษ์ บัวนาคโรงเรียนท่าลาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายอนุรักษ์ บัวนาค โรงเรียนท่าลาดกรรมการ
2. นางปัณณิตา กล้าหาญโรงเรียนบ้านจาบกรรมการ
3. นายสุรัตน์ หุปกา โรงเรียนเตยกระโดนกรรมการ
4. นางชลธิชา ผลาทิพย์โรงเรียนหนองหลักกรรมการ
5. นายสมบัติ จุปมัดถาโรงเรียนบ้านลำทะเมนชัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสถาพล แสนสุขโรงเรียนวังหินประชาสรรค์กรรมการ
2. นายสุภาพ ไกรดงพลองโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
3. นายสมบัติ จุปมัดถาโรงเรียนบ้านลำทะเมนชัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายพิษณุพร บุญเรือนโรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
2. นางพวงทอง วัชรพาณิชย์โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
3. นางกันตินันท์ รัตนสีหาโรงเรียนโนนยอกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ บุญเรือนโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
5. นางเกษมศรี ใจปัญญาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ บุญเรือนโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
2. นางเกษมศรี ใจปัญญาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายเชษฐา โฮมวงค์โรงเรียนรวมมิตรพัฒนากรรมการ
4. นางพวงทอง วัชรพาณิชย์โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย กรรมการ
5. นางกันตินันท์ รัตนสีหาโรงเรียนโนนยอกรรมการ
6. นายพิษณุพร บุญเรือนโรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางโสภาพรรณ เค้างิ้วโรงเรียนวัดบ้านทุ่งรีกรรมการ
2. นายวินัย ศรีทรัพย์โรงเรียนบ้านตลาดไทรกรรมการ
3. นางสาวกมลพรรณ ขันทะศิริโรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
4. นางสาวชนิดา จันทร์โพธิ์โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยากรรมการ
5. นายวีระพงษ์ สงฆ์จันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
6. นายสมจิตร ปัจจัยโยโรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายจักรกริช ศรีระชาติโรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคีกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ทองหลางโรงเรียนกุลโนกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ภัทรวรานนท์โรงเรียนอนุบาลชุมพวงกรรมการ
4. นางสาวชนิดา จันทร์โพธิ์โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยากรรมการ
5. นายวีระพงษ์ สงฆ์จันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวกมลพรรณ ขันทะศิริโรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศกรรมการ
7. นายสมจิตร ปัจจัยโยโรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณา ตั้งศรีสกุลทไทยโรงเรียนบ้านสำพะเนียงกรรมการ
2. นายสมจิตร ปัจจัยโยโรงเรียนเมืองโดนสำโรงกรรมการ
3. นางสาวกมลพรรณ ขันทะศิริโรงเรียนหนองบัวรีฯกรรมการ
4. นางสาวชนิดา จันทร์โพธิ์โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยากรรมการ
5. นายวีระพงษ์ สงฆ์จันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวชนิดา จันโพธิ์โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยากรรมการ
2. นายวีระพงษ์ สงฆ์จันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
3. นางอภิญญา ทุมวารีย์โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวชนิดา จันทร์โพธิ์โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยากรรมการ
5. นายวีระพงษ์ สงฆ์จันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวกมลพรรณ ขันทะศิริโรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
7. นางสาววรรณา ตั้งศรีสกุลไทย โรงเรียนบ้านสำพะเนียงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประยุทธ สัมฤทธิ์นอกโรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
2. นายสุพจน์ ชื่นฤทธิ์โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยากรรมการ
3. นางณัฐภรณ์ ดิ๊กสันโรงเรียนวัดวังน้ำกรรมการ
4. นางประทุม แทวกระโทกโรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ พัทรวรานนท์โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพงษ์ แข็งขันโรงเรียนชุมชนโนนแดง กรรมการ
2. นายประมวล พันธุเวชโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ กรรมการ
3. นางณัฐภรณ์ ดิ๊กสันโรงเรียนวัดวังน้ำกรรมการ
4. นายนัฐพงษ์ ภัทรวรานนท์โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
5. นางประทุม แทวกระโทกโรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางณัฐภรณ์ ดิ๊กสันโรงเรียนวัดวังน้ำกรรมการ
2. นางประทุม ตรีธวัชโรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ภัทรวรานนท์โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย รักษาธรรมโรงเรียนช่องแมวพิทยากรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ เทียบแก้วโรงเรียนบ้านนางโทพัฒนากรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ แข็งแขันโรงเรียนชุมชนโนนแดงกรรมการ
4. นางณัฐภรณ์ ดิ๊กสันโรงเรียนวัดวังน้ำกรรมการ
5. นายนัฐพงษ์ ภัทรวรานนท์โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
6. นางประทุม แทวกระโทกโรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายจำลอง นิรัติกรกุลโรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์กรรมการ
2. นายเศรษฐชัย วิสาทาโสโรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยากรรมการ
3. นายยงยุทธ อินทร์ไธสงโรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
4. นายคำมูล พนมใสโรงเรียนบ้านละหานสามัคคีกรรมการ
5. นายจตุพร เจริญโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางนิตยา เทินสระเกษโรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยากรรมการ
2. นางปรัศนี สีลาโรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยากรรมการ
3. นายจตุพร เจริญโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายเศรษฐชัย วิสาทาโสโรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยากรรมการ
5. นายคำมูล พนมใสโรงเรียนบ้านละหานสามัคคีกรรมการ
6. นายยงยุทธ อินทร์ไธสงโรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
7. นายจำลอง นิรัติกรกุลโรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายยงยุทธ อินทร์ไธสงโรงเรียนเมืองยาง(คุรุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
2. นายจตุพร เจริญโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
3. นายคำมูล พนมใสโรงเรียนบ้านละหานสามัคคีกรรมการ
4. นายจำลอง นิรัติกรกุลโรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์กรรมการ
5. นายเศรษฐชัย วิสาทาโสโรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายคำมูล พนมใสโรงเรียนบ้านละหานสามัคคีกรรมการ
2. นายสนอง แหวนพิมายโรงเรียนบ้านพพุทรากรรมการ
3. นายยงยุทธ อินทร์ไธสงโรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
4. นายจตุพร เจริญโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นายเศรษฐชัย วิสาทาโสโรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยากรรมการ
6. นางนิตยา เทินสระเกษโรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยากรรมการ
7. นายจำลอง นิรัติกรกุลโรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายวีรชัย รักษาธรรมโรงเรียนช่องแมวพทยา กรรมการ
2. นายเทียนทอง น้อยตาแสงโรงเรียนบ้านไพลกรรมการ
3. นายวรวุธ ไชยฤกษ์โรงเรียนละหานสามัคคีกรรมการ
4. นายมาโนช บาริศรีโรงเรียนหนองงม่วงวิทยาคารกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ์ ปัญญาสิทธิ์โรงเรียนอรพิมวิทยากรรมการ
2. นายประมวล พันธุเวชโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ กรรมการ
3. นายวีรชัย รักษาธรรมโรงเรียนช่องแมวพทยา กรรมการ
4. นายเทียนทอง น้อยตาแสงโรงเรียนบ้านไพลกรรมการ
5. นายวรวุธ ไชยฤกษ์โรงเรียนละหานสามัคคีกรรมการ
6. นายมาโนช บาริศรีโรงเรียนหนองงม่วงวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวอุไร ยาพิมายโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
2. นางสาวเย็นจิตร์ ชวนะวิบูลยางกูลโรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา พุ่มพฤกษ์โรงเรียนวัดจันทนาราม กรรมการ
4. นางศรีบำเพ็ญ พิพัฒน์กมลาเขตโรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคีกรรมการ
5. นางอมร เวียงสีมาโรงเรียนคมเพชรวิทยาคารกรรมการ
6. นางปิยนุช ศรีสุนนท์โรงเรียนบ้านหนองพวงกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกิตติยาภรณ์ พิลาสมบัติโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
2. นางอมร เวียงสีมาโรงเรียนคมเพชรวิทยาคารกรรมการ
3. นางศรีบำเพ็ญ พิพัฒน์กมลาเขตโรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
4. นางปิยนุช ศรีสุนนท์โรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
5. นางสาวมัลลิกา พุ่มพฤกษ์โรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
6. นางสาวอุไร ยาพิมายโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวาสนา พูพิมาย โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
2. นางสาวประภาศรี แมนสืบชาติโรงเรียนบ้านหนองบัวนาคกรรมการ
3. นางสาวรัชนีวรรณ คงเป็นนิจโรงเรียนเมืองจากวิทยากรรมการ
4. นางปิยนุช ศรีสุนนท์โรงเรียนบ้านหนองพวงกรรมการ
5. นางเกศรินทร์ เลไธสงโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปิยนุช ศรีสุนนท์โรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
2. นางเกศรินทร์ เลไธสงโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
3. นางปัณณิตา กล้าหาญโรงเรียนบ้านจาบกรรมการ
4. นางวาสนา พูพิมายโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยกรรมการ
5. นางสาวรัชนีวรรณ คงเป็นนิจโรงเรียนเมืองจากวิทยากรรมการ
6. นางสาวประภาศรี แมนสืบชาติโรงเรียนบ้านหนองบัวนาคกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางกมลวรรณ ช่างเติม โรงเรียนหนองปรือแดง “ศิริราษฎ์ปการ”กรรมการ
2. นางสาวปวีณา ประสิทธิ์นอกโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
3. นางรพรพรรณ นวนงาม โรงเรียนอรพิมวิทยา กรรมการ
4. นางกษมา เรืองมนตรีโรงเรียนวัดบ้านโคกสี-โนนรังกรรมการ
5. นางสาวสุนนท์ พลดงนอกโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
6. นางปัณณิตา กล้าหาญโรงเรียนบ้านจาบกรรมการ
7. นางกิตติยาภรณ์ พิลาสมบัติโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอรลภา เนื่องละมุลโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่กรรมการ
2. นางกษมา เรืองมนตรีโรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง กรรมการ
3. นางสาวสุนนท์ พลดงนอกโรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง กรรมการ
4. นางสาวปวีณา ประสิทธิ์นอก โรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
5. นางกมลวรรณ ช่างเติมโรงเรียนหนองปรือแดง “ศิริราษฎ์ปการ” กรรมการ
6. นางปัณณิตา กล้าหาญโรงเรียนบ้านจาบกรรมการ
7. นางรพรพรรณ นวนงามโรงเรียนอรพิมวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายธนัญชัย พิลาสมบัติโรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคีกรรมการ
2. นางเทียมจันทร์ แก้วยอดโรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย กรรมการ
3. นางรังสิมา จันทสิงห์ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงกรรมการ
4. นายดำรงศักดิ์ ละอองเอกโรงเรียนบ้านช่องแมวกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายจักรี ตามจนาโรงเรียนกุลโนกรรมการ
2. นายดำรงศักดิ์ ละอองเอกโรงเรียนบ้านช่องแมว กรรมการ
3. นางสาววาสนา เชื้อบัณฑิตโรงเรียนดงบัง(สว่างวิทยา)กรรมการ
4. นางเทียมจันทร์ แก้วยอดโรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อยกรรมการ
5. นางสาววรัญญา ยะปะตังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ)กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายวีระพันธ์ กระทู้นันท์โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรังกรรมการ
2. นายนิวัตร ใจช่วงโรงเรียนประสุขกรรมการ
3. นางกษมา เรืองมนตรีโรงเรียนวัดบ้านโคกสี-โนนรังกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายถนัด บุญชุ่มโรงเรียนบ้านดอนเขว้ากรรมการ
2. นายมานิตย์ ปัดไธสงโรงเรียนบ้านคึมหญ้านางกรรมการ
3. นายนิวัตร ใจช่วงโรงเรียนบ้านประสุขกรรมการ
4. นางกษมา เรืองมนตรีโรงเรียนวัดบ้านโคกสี-โนนรังกรรมการ
5. นายวีระพันธ์ กระทู้นันท์โรงเรียนวัดบ้านโคกสี-โนนรังกรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายบรรจบ วิชัยวัฒนาโรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา กรรมการ
2. นายสมศักดิ์ นวลประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ กรรมการ
3. นางเตือนใจ สมนอกโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายพีระพล ดาวไธสงโรงเรียนบ้านชีวานกรรมการ
5. นายกฤษฎา เมยมงคล โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ ช้างน้ำโรงเรียนบ้านหันห้วยทราย กรรมการ
7. นายสมชาย ศึกษาชีพ โรงเรียนบ้านตะคร้อ กรรมการ
8. นางน้อม สร้างนา โรงเรียนดอนอีลุ่ม (ประชารัฐพัฒนา) กรรมการ
9. นายอำนาจ เกษีโรงเรียนบ้านโนนโชงโลงกรรมการ
10. นางศิริทิพย์ หงุ่ยกระโทกโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายธงชัย เกตุย้อย โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องฯ กรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ พลละคร โรงเรียนบ้านขุยวิทยากรรมการ
3. นายสามารถ มูลจันทร์ โรงเรียนวัดโชติการาม กรรมการ
4. นางศิริทิพย์ หงุ่ยกระโทกโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ กรรมการ
5. นายโกญจนิษฐ์ เพชรเพ็งโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล กรรมการ
6. นายกิติชัย มาลัยพวง โรงเรียนบ้านโกรกสำโรงกรรมการ
7. นายอนุวัฒน์ ขันฑา โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค กรรมการ
8. นายอำนาจ เกษีโรงเรียนบ้านโนนโชงโลงกรรมการ
9. นายสุรชัย สกุลพองโรงเรียนวัดบ้านหนองคึมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางอมรรัตน์ จำปาโพธิ์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3กรรมการ
2. นายธนาวัฒน์ เที่ยงขันธ์ โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยากรรมการ
3. นายบำรุง ฉาไธสงโรงเรียนดอนมันกรรมการ
4. นางจรรยา ทิศกลางโรงเรียนวัดวังน้ำกรรมการ
5. นายทองม้วน ชุมภักดี โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรังกรรมการ
6. นางวารี พลฉิมโรงเรียนบ้านหนองปรือฯกรรมการ
7. นายเล้ง มะปะโม โรงเรียนวัดบ้านหนองกก กรรมการ
8. นายเฉลิมชัย รักพร้าโรงเรียนบ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
9. นายสมชาย ศึกษาชีพโรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
10. นายประนอม แนบกลางโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวยุภาพร โจกกลางโรงเรียนบ้านไพล กรรมการ
2. นายประนอม แนบกลางโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่กรรมการ
3. นายวิรัช หยาดไธสงโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นายปรีชา สงนอก โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง กรรมการ
5. นายวีรชัย มาแสวง โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย กรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ บาตรโพธิ์โรงเรียนบ้านโคกขาม (นาคพัฒนา) กรรมการ
7. นายบำรุง ฉาไธสงโรงเรียนดอนมันกรรมการ
8. นายสมชาย ศึกษาชีพโรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
9. นายเฉลิมชัย รักพร้าโรงเรียนบ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
10. นายทองม้วน ชุมภักดีโรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรังกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางนิตยา กัลยาณี โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี กรรมการ
2. นางสุนทรี หะริตา โรงเรียนบ้านถนน กรรมการ
3. นางอรทัย กงทาโรงเรียนบ้านโนนไม้งามกรรมการ
4. นางจุฑามาศ น่วมสำโรงโรงเรียนเมืองโดนสำโรงกรรมการ
5. นางสมโชค สีชมพู โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 กรรมการ
6. นางรัตนา พูนสระน้อยโรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรังกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางชลิตา ไชยราชโรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษากรรมการ
2. นางนงค์ลักษณ์ เพชรนิล โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา กรรมการ
3. นางพรทิพย์ ตรีสันเทียะโรงเรียนบ้านดงประชานุกูล กรรมการ
4. นางนพวรรณ อัปมาโทโรงเรียนท่าลาดกรรมการ
5. นางพวงเพชร คงภักดีโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
6. นางสาวกมลพรรณ อัตวีระพัฒน์โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
7. นางธัญพร จันทรัตน์โรงเรียนบ้านจาบกรรมการ
8. นางสมโชค สีชมพูโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางกมลลักษณ์ ผาสุขโรงเรียนบ้านโนนรัง กรรมการ
2. นายมานิตย์ พรร่มโพธิ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4กรรมการ
3. นางไพวรรณ พงษ์พัชรางกูรโรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์ กรรมการ
4. นางสาววรรณภา หลงพิมายโรงเรียนอาสนารามฯ กรรมการ
5. นางบุญเรือง สุขสบาย โรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
6. นายอร่าม มณีโชติ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล กรรมการ
7. นายวรรณา ก้องเมืองโรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี กรรมการ
8. นายรังสฤษฐ์ ยอดแก้ว โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย กรรมการ
9. นางลำแพน จันทร์เพ็ญโรงเรียนบ้านโนนพุทรา กรรมการ
10. นางอัมพร จอดนอกโรงเรียนดอนอีลุ่ม (ประชารัฐพัฒนา) กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางยุภาพิน ทึนหารโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
2. นายวีระชัย บุญคำโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4กรรมการ
3. นายสุพจน์ เที่ยงน้อยโรงเรียนบ้านดงหลบ กรรมการ
4. นางกานต์พิชชา ขวัญตา โรงเรียนบ้านละโว้กรรมการ
5. นายอรรถ สดกลาง โรงเรียนมะค่าสามัคคี กรรมการ
6. นางกัญจ์ญาณัฐ วรินทร์หิรัญโรงเรียนบ้านป่าตะแบงกรรมการ
7. นายทศพล แสนศรี โรงเรียนบ้านหันห้วยทรายกรรมการ
8. นางฉวีวรรณ การค้าโรงเรียนบ้านหนองปรือฯ กรรมการ
9. นายปัญญา เครือน้ำคำโรงเรียนบ้านโคกเพชรกรรมการ
10. นายสุพรรณ พลยางนอกโรงเรียนบ้านตลาดไทรกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสาวภาณิภัค สิงห์วิเศษโรงเรียนบ้านขุยวิทยากรรมการ
2. นางนุชจิรา รัตนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยากรรมการ
3. นายไสว นนลือชา โรงเรียนวัดบ้านตำแย กรรมการ
4. นายยุทธจักร พิมพ์ขนิษฐ์ โรงเรียนห้วยบงวิทยา กรรมการ
5. นางวิลาวัณย์ ระบือสันเทียะ โรงเรียนบ้านซึมฯกรรมการ
6. นายเสถียร ทับศรีแก้วโรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ กรรมการ
7. นางกมล สินอำนวยผลโรงเรียนบ้านหนองบัวนาคกรรมการ
8. นายสิทธิชัย อารมณ์เพียร โรงเรียนบ้านลุงตามัน กรรมการ
9. นายชูชีพ มีสะอาดโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายจรูญ ศรีม่วงงามโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพรเฉลิม เคลิ้มกระโทกโรงเรียนบ้านขุยวิทยา กรรมการ
3. นายสมชาติ พรมกลัดพะเนาว์ โรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) กรรมการ
4. นายสวาท จงเพียร โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร กรรมการ
5. นายเอกพล ศรีไวย์ โรงเรียนรวมมิตรพัฒนากรรมการ
6. นางสาวอัญชลี ระบือพิณ โรงเรียนบ้านลุงตามัน กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนวลนารี กูลขำโรงเรียนบ้านโนนรัง กรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชญา โมไนยาพัฒน์โรงเรียนท่าลาดกรรมการ
3. นายจรวย นาคดิลกโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ กรรมการ
4. นางฐิตาภา แดงยั่งยืน โรงเรียนจตุคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุอัมพร ปานพูน โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค กรรมการ
6. นางแสงจันทร์ ปรุงเรือน โรงเรียนบ้านตะบองฯ กรรมการ
7. นางวัชรี ชัยศิริวงษ์โรงเรียนดอนมันกรรมการ
8. นางรัชนี พรหมรศโรงเรียนวัดวังน้ำกรรมการ
9. นางสาวนิตยา รักคำโรงเรียนเมืองจากวิทยากรรมการ
10. นางสุภิชา แก้วยอดโรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อยกรรมการ
11. นางศิรินญารัตน์ กล่ำสุขโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวกันยารัตน์ เกสรเทียนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว กรรมการ
2. นางนงคราญ ใจช่วงโรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร กรรมการ
3. นายทรงวุฒิ มัททะปาโทโรงเรียนหนองม่วงหนองแวง กรรมการ
4. นางเอมอร ประเสริฐสังข์โรงเรียนท่าเรือวิทยา กรรมการ
5. นายเสกสรร ปูพบุญโรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
6. นายวาทสิน ลิ้มศักดาโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
7. นางสาวอรวรรณ ช่างทองโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑กรรมการ
8. นายชัยนิด กะการดีโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
9. นางสาวสุชะดา ห่อทรัพย์โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
10. นายภูวนาท แสนยามาศโรงเรียนบ้านโคกหินช้างกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางพัลลภา ปัตตายะโสโรงเรียนบ้านดงหลบ กรรมการ
2. นางวัชรี ชัยศิริวงษ์ โรงเรียนดอนมัน กรรมการ
3. นางรัชนี พรหมเรศ โรงเรียนวัดวังน้ำกรรมการ
4. นางนิตยา รักคำโรงเรียนเมืองจากวิทยากรรมการ
5. นางสุภิชา แก้วยอด โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย กรรมการ
6. นางศิรินญารัตน์ กล่ำสุข โรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
7. นางอรพิน พลอาวุธโรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
8. นางนวลนารี กูลขำโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
9. นางสาวพิมพ์ชญา โมไนยาพัฒน์โรงเรียนท่าลาดกรรมการ
10. นายจรวย นาคดิลกโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่กรรมการ
11. นางฐิตาภา แดงยั่งยืนโรงเรียนจตุคามพิทยาคมกรรมการ
12. นางสุอัมพร ปานพูนโรงเรียนบ้านหนองบัวนาคกรรมการ
13. นางแสงจันทร์ ปรุงเรือนโรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางกัณหา เพ็ญสุข โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 กรรมการ
2. นางสาวมุจรินทร์ คุนานันท์โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ กรรมการ
3. นางบังอร ด่านกระโทกโรงเรียนบ้านละโว้ กรรมการ
4. นางวารี พลฉิมโรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางภาวิกา วิชัยวัฒนา โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
2. นางอัญชลี ศรีชัยโรงเรียนบ้านเมืองไผ่ กรรมการ
3. นางอรุณ แพะขุนทด โรงเรียนบ้านลุงตามัน กรรมการ
4. นางรำเพย คลังพระศรีโรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางภคธมล ชูวลัยกุล โรงเรียนโนนตูม “รัฐราษฎร์รังสรรค์” กรรมการ
2. นางละม้าย ปิดตาฝ้าย โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ จิรานุวัฒน์โรงเรียนบ้านชีวาน กรรมการ
4. นางประไพพร พิมพ์จันทร์โรงเรียนพิมายสามัคคี 1กรรมการ
5. นางวิจิตร ศรีสุขวัฒน์ โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก กรรมการ
6. นางพิลาพร ธิติเสรีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสมคิด ช่อชัยกุล โรงเรียนบ้านไพลกรรมการ
2. นางภีรพร แพงคำ โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา กรรมการ
3. นางสาวเอมอร ศรีเสมอโรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี กรรมการ
4. นางชุมพร ตะคอนรัมย์โรงเรียนบ้านประสุขกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ ศิวะโรจน์จินดาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5กรรมการ
2. นางอรทัย กงทาโรงเรียนบ้านโนนไม้งาม กรรมการ
3. นางสาวฐิติรัตน์ เทศไธสง โรงเรียนบ้านสำพะเนียงกรรมการ
4. นางร่วมจิต แจ่มเพชร โรงเรียนบ้านคึมหญ้านางกรรมการ
5. นายสุพล แก้วหนองแสง โรงเรียนบ้านโนนพุทรากรรมการ
6. นางรัชฎาภรณ์ แว่นไธสงโรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็กกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนัญธิชา ไชยแสง โรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
2. นางสุดาทัศน์ เพิ่มพูน โรงเรียนบ้านถนน กรรมการ
3. นางละอองดาว ระวังเป้าโรงเรียนบ้านสำพะเนียงกรรมการ
4. นางสุพรรณี นิลเลี่ยมโรงเรียนบ้านพุทรา กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายภานุพงษ์ ศรีดาราโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
2. นายวิศรุต เหล่าพิทักษ์โยธินโรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุรดิษ ภูหัดนาโรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี กรรมการ
4. นายมงคล อินทร์ทองโรงเรียนบ้านถนนกรรมการ
5. นายเจริญทรัพย์ ขอบพิมายโรงเรียนบ้านตะบอง กรรมการ
6. นางสาวถาวรรัตน์ ดงนอกโรงเรียนบ้านสำพะเนียง กรรมการ
7. นายบัญชร พันธุ์ชัยเพชรโรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์)กรรมการ
8. นายอภินันท์ รวยกระบือโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายจิรเดช สรสิทธิ์โรงเรียนวังหินประชาสรรค์กรรมการ
2. นายไพบูลย์ คำอูโรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลางกรรมการ
3. นางสาววิชุณี การค้าโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายลกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ ไชยสุวรรณโรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษากรรมการ
5. นายชิรยุตน์ วงศ์ยุทธรัตน์โรงเรียนกุลโนกรรมการ
6. นายสัมพันธ์ หมั่นศรีชุมโรงเรียนราษฎร์สโมสรกรรมการ
7. นายเล็ก ทองแดงโรงเรียนบ้านฉกาจช่องโคกรรมการ
8. นายวีระศักดิ์ อิ่มกมลโรงเรียนบ้านป่าตะแบงกรรมการ
9. นางสาวอำพร บุบผาลาโรงเรียนรวมมิตรพัฒนากรรมการ
10. นางสาวประวีณา ปั่นสุขโรงเรียนบ้านดงประชานุกูลกรรมการ
11. นายสิทธาทร สคอนรัมย์โรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
12. นายอรรถพล ฉิมกุลโรงเรียนบ้านสำพะเนียงกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ กล้าหาญโรงเรียนบ้านสำพะเนียงกรรมการ
2. นายสุพจน์ พนเสนโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
3. นางทรงพิมล สมน้อยโรงเรียนวัดบ้านหนองคึมกรรมการ
4. นางสาวปิยรัตน์ พุทธิเสนโรงเรียนบ้านหนองจานใต้ กรรมการ
5. นายบุญส่ง ลานอกโรงเรียนกุลโนกรรมการ
6. นางสาวดอกแก้ว มีระหารนอกโรงเรียนราษฎร์สโมสรกรรมการ
7. นายนิติพัฒน์ เวชตลับเงินโรงเรียนบ้านโนนยอกรรมการ
8. นายสามารถ ใช้ช้างโรงเรียนวัดสองพี่น้อง กรรมการ
9. นางสาวกัญจน์ชัชญา กระพือพงษ์โรงเรียนบ้านสะแกงาม กรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวพาริณี เหล่ามาลาโรงเรียนชุมชนโนนแดง กรรมการ
2. นางรัตติกาล สมน้อยโรงเรียนวัดปลักแรต กรรมการ
3. นายสุธีรวุฒิ จอมธิโรงเรียนวัดบ้านโคกพระกรรมการ
4. นางวรรณา มณีกันทังโรงเรียนบ้านหนองจาน กรรมการ
5. นายนราวุธ คงดีโรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง กรรมการ
6. นางกัลยา แสนรังค์โรงเรียนพิมายสามัคคี 1กรรมการ
7. นางรวยริน นาแพงโรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค กรรมการ
8. นางสาวทวีนันท์ ฉิมกาญจน์โรงเรียนห้วยบงวิทยากรรมการ
9. นายอัคเดช รูปสูงโรงเรียนบ้านพะงาดวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสำเรียน ปักการะโตโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ รักษาทรัพย์โรงเรียนอัมพวันวิทยา กรรมการ
3. นายเทพนิวัฒน์ วิชัยวัฒนาโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่กรรมการ
4. นางปาริชาติ เกียรตินอกโรงเรียนบ้านหนองนกคู่กรรมการ
5. นางสาววิมลรัตน์ สนิทชอบโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก กรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ ช่างทองโรงเรียนพิมายสามัคคี 1กรรมการ
7. นายบุญส่ง ลานอกโรงเรียนกุลโนกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางชลธิชา นิลวรรณโรงเรียนบ้านดอนยาว กรรมการ
2. นางชูเกษม ญาณประดับโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี กรรมการ
3. นางสาวกนกอร วันทาแท่นโรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยากรรมการ
4. นายสุริยา วาปีทะโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม กรรมการ
5. นายชนินทร์ สังข์ศรีอินทร์โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
6. นางสาวคุนัญญา แหลมไธสงโรงเรียนวัดโชติการาม กรรมการ
7. นางสาวรชฎาพร กุลจิตตินาราโรงเรียนท่าลาด กรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตติญาณี ศรีนอกโรงเรียนบ้านโกรกสำโรง กรรมการ
2. นางรังฤษฐ์ แก้วยอดโรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย กรรมการ
3. นายจิตรกร จูไธสงโรงเรียนเมืองยาง “คุรุราษฎร์อุทิศ” กรรมการ
4. นางอนัญญา ชูชาติเชื้อโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม กรรมการ
5. นายวีระ อารีพงษ์โรงเรียนราษฎร์สโมสรกรรมการ
6. นายภาณุวัฒน์ โทมณีโรงเรียนบ้านละโว้ กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายภานุพงษ์ ศรีดาราโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
2. นายวิศรุต เหล่าพิทักษ์โยธินโรงเรียนคมเพชรวิทยาคารกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุรดิษ ภูหัดนาโรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี กรรมการ
4. นายมงคล อินทร์ทองโรงเรียนบ้านถนนกรรมการ
5. นายเจริญทรัพย์ ขอบพิมายโรงเรียนบ้านตะบอง กรรมการ
6. นางสาวถาวรรัตน์ ดงนอกโรงเรียนบ้านสำพะเนียงกรรมการ
7. นายบัญชร พันธุ์ชัยเพชรโรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์)กรรมการ
8. นายอภินันท์ รวยกระบือโรงเรียนบ้านมะกอก กรรมการ
9. นายเดชา ปัญญาเดชสกุลโรงเรียนบ้านถนนกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล ฉิมกุลโรงเรียนบ้านสำพะเนียงกรรมการ
2. นายไอศูรย์ ภูวิศวิชามัยโรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
3. นางภัทราภรณ์ ธัญกิจเจริญสินโรงเรียนบ้านหนองห่างกรรมการ
4. นายพรชัย แย้มเศียรโรงเรียนจารย์ตำรากรรมการ
5. นางอัจฉรา วัชรประทีปโรงเรียนพิมายสามัคคี 1กรรมการ
6. นายณัฐศิษฐ์ พากเพียรโรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี กรรมการ
7. นายเจริญชัย บุตรสุดโรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยากรรมการ
8. นายศุภชัย สุริโยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๒ (โคกตองเจริญ)กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุนันท์ สงนอกโรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง กรรมการ
2. นางสาวเสาวคนธ์ วรรณาโรงเรียนบ้านละหานสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวกชกร เทียบแก้วโรงเรียนบ้านมาบป่าแดงกรรมการ
4. นายชนินทร์ สังข์ศรีอินทร์โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา อมรดารารัตน์โรงเรียนบ้านโนนยอกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ ซื่อสัตย์โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยากรรมการ
7. นายธนิต ธรรมาวิรุฬห์โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายจิรเดช สรสิทธิ์โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ กรรมการ
2. นายไพบูลย์ คำอูโรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลางกรรมการ
3. นางสาววิชุณี การค้าโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล กรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ ไชยสุวรรณโรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษากรรมการ
5. นายชิรยุตน์ วงศ์ยุทธรัตน์โรงเรียนกุลโนกรรมการ
6. นายสัมพันธ์ หมั่นศรีชุมโรงเรียนราษฎร์สโมสรกรรมการ
7. นายเล็ก ทองแดงโรงเรียนบ้านฉกาจช่องโคกรรมการ
8. นายวีรัศักดิ์ อิ่มกมลโรงเรียนบ้านป่าตะแบงกรรมการ
9. นางสาวอำพร บุบผาลาโรงเรียนรวมมิตรพัฒนากรรมการ
10. นางสาวประวีณา ปั่นสุขโรงเรียนบ้านดงประชานุกูล กรรมการ
11. นายสิทธาทร สคอนรัมย์ โรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายอธิพงษ์ ชิณวงศ์โรงเรียนช่องแมวพิทยากรรมการ
2. นายวัชราภรณ์ ประนัดเตโรงเรียนบ้านหนองนกคู่กรรมการ
3. นายเทิด สายโตโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา กรรมการ
4. นายนราวุธ คงดีโรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง กรรมการ
5. นายอัคเดช รูปสูงโรงเรียนบ้านพะงาดวิทยากรรมการ
6. นางสาวปิยรัตน์ พุทธิเสนโรงเรียนบ้านหนองจานใต้ กรรมการ
7. นายสุพจน์ พนเสนโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
8. นายชัยนิด กะการดีโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
9. นายภาคภูมิ ช่างเติมโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายอธิพงษ์ ชิณวงศ์ โรงเรียนช่องแมวพิทยากรรมการ
2. นายวัชราภรณ์ ประนัดเตโรงเรียนบ้านหนองนกคู่กรรมการ
3. นายเทิด สายโตโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา กรรมการ
4. นายนราวุธ คงดีโรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง กรรมการ
5. นายอัคเดช รูปสูงโรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา กรรมการ
6. นางสาวปิยรัตน์ พุทธิเสนโรงเรียนบ้านหนองจานใต้ กรรมการ
7. นายสุพจน์ พนเสนโรงเรียนชุมชนประทาย กรรมการ
8. นายชัยนิด กะการดีโรงเรียนเพชรหนองขาม กรรมการ
9. นายภาคภูมิ ช่างเติมโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายอธิพงษ์ ชิณวงศ์โรงเรียนช่องแมวพิทยากรรมการ
2. นายวัชราภรณ์ ประนัดเตโรงเรียนบ้านหนองนกคู่กรรมการ
3. นายนราวุธ คงดีโรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง กรรมการ
4. นายอัคเดช รูปสูงโรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา กรรมการ
5. นางสาวปิยรัตน์ พุทธิเสนโรงเรียนบ้านหนองจานใต้กรรมการ
6. นายสุพจน์ พนเสนโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
7. นายชัยนิด กะการดีโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
8. นายอารมณ์ วัดไธสงผอ.โรงเรียนวัดบ้านตำแยกรรมการ
9. นางสุรีรัตน์ สถิตย์พงศ์โรงเรียนชุมชนโนนแดงกรรมการ
10. นายนัฐพงษ์ ภัทรวรานนท์โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
11. นางสุรัส สายโตโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
12. นางสาวจิรภา เจริญวงศ์โรงเรียนวัดบ้านตำแยกรรมการ
13. นายบุญเรือง เกียรตินอกโรงเรียนบ้านหนองตะคลองกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายอธิพงษ์ ชิณวงศ์โรงเรียนช่องแมวพิทยากรรมการ
2. นายวัชราภรณ์ ประนัดเตโรงเรียนบ้านหนองนกคู่กรรมการ
3. นายนราวุธ คงดีโรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุงกรรมการ
4. นายอัคเดช รูปสูงโรงเรียนบ้านพะงาดวิทยากรรมการ
5. นางสาวปิยรัตน์ พุทธิเสนโรงเรียนบ้านหนองจานใต้กรรมการ
6. นายสุพจน์ พนเสนโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
7. นายชัยนิด กะการดีโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
8. นายอารมณ์ วัดไธสงผอ.โรงเรียนวัดบ้านตำแยกรรมการ
9. นางสุรีรัตน์ สถิตย์พงศ์โรงเรียนชุมชนโนนแดงกรรมการ
10. นายนัฐพงษ์ ภัทรวรานนท์โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
11. นางสุรัส สายโตโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
12. นางสาวจิรภา เจริญวงศ์โรงเรียนวัดบ้านตำแยกรรมการ
13. นายบุญเรือง เกียรตินอกโรงเรียนบ้านหนองตะคลองกรรมการ
14. นายสุรศักดิ์ ฉวีวงศ์โรงเรียนชุมชนโนนแดงกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางอัมพร สายนาคโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล สิทธิมงคล โรงเรียนบ้านไพล กรรมการ
3. นางชนิสรา รักษาศิลป์โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวสายพิรุณ ลุนไธสงโรงเรียนกุลโนกรรมการ
5. นายธีรเทพ คำสิงห์นอก โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา กรรมการ
6. นางสมควร จงเจือกลางโรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี กรรมการ
7. นางวิภาดา เผ่าเผือกงาม โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสุพรรษา แสงดาว โรงเรียนบ้านโนนรัง กรรมการ
2. นางกนกอร ถวิลครบุรีโรงเรียนบ้านลุงประดู่ กรรมการ
3. นางสาวปภาวรินทร์ มุงคุณโรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา กรรมการ
4. นางสาวณัฐกานต์ จันทรประทัดโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
5. นางเฉลียง พละสุขโรงเรียนบ้านโกรกสำโรง กรรมการ
6. นางพุธชาติ พงษ์พิมายโรงเรียนบ้านกล้วย กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางพัชรนันท์ แสงปาก โรงเรียนบ้านช่องแมว กรรมการ
2. นายพรมมา ศรีคำเวียงโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล กรรมการ
3. นางสุภลักษณ์ จันทีนอกโรงเรียนเมืองโดนสำโรง กรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ วาวไธสงโรงเรียนบ้านตลาดไทร กรรมการ
5. นางสมควร จงเจือกลางโรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางรื่นนิรา ศรีขาวโรงเรียนบ้านลำทะเมนชัยกรรมการ
2. นางสมจิตร ร่มสุขโรงเรียนบ้านเมืองไผ่ กรรมการ
3. นางรัตติกาล ศรีทองโรงเรียนบ้านจารย์ตำรากรรมการ
4. นางบุษรา เพ็ชรแสน โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุนกรรมการ
5. นางจิราภา นรินทร์นอกโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวญาณิน อินทรวิจิตรโรงเรียนบ้านโป่งราษฎร์บำรุง กรรมการ
2. นายณัฐกฤต แซงสีนวล โรงเรียนเพชรหนองขาม กรรมการ
3. นายสมสนิท สันติชัยรัตน์ โรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
4. นางสุพรรณษา ทองเปาว์ โรงเรียนบ้านละโว้ กรรมการ
5. นางประมัย ธีรพงศธงโรงเรียนอนุบาลชุมพวง กรรมการ
6. นางสาววริศรา ผ่องแผ้วโรงเรียนบ้านเมืองโดนสำโรงกรรมการ
7. นางสาวสายฝน จุลชาติโรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง กรรมการ
8. นางอารี ยศไกร โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ กรรมการ
9. นายไพฑูรย์ อินทร์น้อย โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสังวาลย์ ศรีทาป โรงเรียนบ้านหนองยาง กรรมการ
2. นางจิราภรณ์ อารีรัมย์โรงเรียนบ้านสะแกงามกรรมการ
3. นายปาริวัตร พิทักษาโรงเรียนพิมาสามัคคี ๑กรรมการ
4. นางทิพย์วารินทร์ ทองเกลียวโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
5. นายศราวุฒิ พันธ์ชัยภูมิโรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว กรรมการ
6. นางสุมาลี อินยาพงษ์โรงเรียนบ้านกล้วย กรรมการ
7. นางวรรณิดา บุญมาโรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กรรมการ
8. นางสาวกิตติยา ในพิมายโรงเรียนพิมาสามัคคี ๑กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสุภาพร เจือไธสง โรงเรียนบ้านไพลกรรมการ
2. นางสาวรินดา รังดิษฐ์ โรงเรียนบ้านสว่างนาดี กรรมการ
3. นางสาวอจิราภา ดีด่านค้อโรงเรียนบ้านละหานสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ ธนะทองพิทักษ์โรงเรียนดอนอีลุ่ม (ประชารัฐพัฒนา) กรรมการ
5. นางสาวสมคิด สุขทั่วโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
6. นางวิภารัตน์ สังมาตรโรงเรียนชุมชนโนนแดงกรรมการ
7. นางธัญพิชชา จันทจรโรงเรียนบ้านหนองคึมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางประนอม ล้อมไธสงโรงเรียนช่องแมวพิทยา กรรมการ
2. นายพินิจ สมบัติสวัสดิ์โรงเรียนมะค่าสามัคคี กรรมการ
3. นางสำรวย ขินหนองจอกโรงเรียนบ้านหนองบัวนาค กรรมการ
4. นางยิ่งลักษณ์ เกตุพิชิตกุลโรงเรียนบ้านหญ้าคา กรรมการ
5. นางจินตนา กูลพิมายโรงเรียนบ้านพุทรากรรมการ
6. นางสาวกนกวรรณ เทินสระเกษโรงเรียนบ้านดอนตัดเรือกรรมการ
7. Mr.Philip Addisonโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวโชติกา ลัทธิธรรม โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางราชาวดี วงษ์สวรรค์โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ กรรมการ
3. นางสาวพัชนีวัลย์ คุ้มบัวโรงเรียนชุมชนโนนแดง กรรมการ
4. นางบุญธีตา สุวรรณหงษ์โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยากรรมการ
5. นางสาวรจนา นาตาแสงโรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวนปภัส หลวงวงษ์โรงเรียนวัดสองพี่น้อง กรรมการ
2. นางจักรลดา ผึ้งทองโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
3. นางรุ่งนภา ขาวสุขโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยากรรมการ
4. นายมงคล ลุนไธสงโรงเรียนวังหินประชาสรรค์กรรมการ
5. นางยุพิณ กรพิมายโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3กรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี กองเงินนอกโรงเรียนท่าลาดกรรมการ
2. นางสาวอุไรลักษณ์ วิบูลย์ธนมาศโรงเรียนเมืองจากวิทยากรรมการ
3. นางอุดมลักษณ์ ไชยปัญหาโรงเรียนบ้านคมเพชรวิทยาคารกรรมการ
4. นายสิทธิพงษ์ แข็งขัน โรงเรียนชุมชนโนนแดง กรรมการ
5. นางกนกวรรณ ปานเกิด โรงเรียนบ้านตะบอง ฯ กรรมการ
6. นางธัญพิชชา จันทจร โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวกนิษฐา แสงอาจหาร โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ กรรมการ
2. นางจินตนัย โชตินอกโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
3. MissMin jiao Liuโรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางประทิน อินทร์ไธสง โรงเรียนเมืองยาง “คุรุราษฎร์อุทิศ”กรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา แสงอาจหารโรงเรียนบ้านหนองบัวค ากรรมการ
3. นางจินตนัย โชตินอกโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
4. MissMin jiao Liuโรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาววิภารัตน์ วาจาจิตรโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางนุชรา จุปมัดถาโรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย กรรมการ
2. นางชุลีรัตน์ เดือนกระจ่างโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย๓กรรมการ
3. นางสาวสำราญ ประทุมพันธ์โรงเรียนดอนมัน กรรมการ
4. นางสาวสุวิชาดา ยอดเจริญโรงเรียนอนุบาลชุมพวง กรรมการ
5. นางนาตยา พุ่มพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
6. นางนชาลิฏา นาโควงษ์โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง กรรมการ
7. นางสิริภัทร สุขกำเนิดโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางสาวประไพพร ภู่ถนนนอกโรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา กรรมการ
2. นางแอนนา วัฒโนโรงเรียนท่าลาดกรรมการ
3. นางชนาภา งอบโคกกรวดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๔ กรรมการ
4. นางสาวนงคราญ ชนะเคนโรงเรียนบ้านป่าตะแบง กรรมการ
5. นางสาวธนารัตน์ เข็มเมือง โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง กรรมการ
6. นางสาวสำราญ ประทุมทิพย์โรงเรียนดอนมันกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวิเชียร ตอพลโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
2. นายไตรรัตน์ น้อมกลางโรงเรียนบ้านใหม่ฉมวกกรรมการ
3. นางสาวปราณี บุญทาโรงเรียนหนองปรือแดงฯกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ พัฒนตรีคุปต์โรงเรียนบ้านป่าตะแบงกรรมการ
5. นายจุมพล จันทร์คำ โรงเรียนบ้านโนนพิบาลโคกกลางกรรมการ
6. นายบุญเลิศ จันทร์พิมายโรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์)กรรมการ
7. นายนิติพัฒน์ เหมชัยนันท์โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษากรรมการ
8. นายวชิรา ชนะค้า โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
9. นายสมปอง กระทู้นันท์โรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
10. นายธเนศ นนทะชัยโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
11. นายบุญวัฒน์ เนินกลางโรงเรียนบ้านครบุรีศึกษากรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุวรรณ ดาษไธสงโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5กรรมการ
2. นายสุทธิกร หลวงนันท์โรงเรียนบ้านหนองปรือแก้วกรรมการ
3. นายดุสิต บาลไธสงโรงเรียนบ้านสำพะเนียงกรรมการ
4. นายชุมพล แก้วยอดโรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย กรรมการ
5. นายไตรภพ บุญคุ้มโรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
6. นายบุญวัฒน์ เนินกลาง โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษากรรมการ
7. นายเชิดชัย กล้าหาญ โรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
8. นายเจริญ วิบูลย์กุล โรงเรียนบ้านตลาดประดู่กรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมทรง แพงคำโรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยากรรมการ
2. นายอรุณ ชัยชนะ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรงกรรมการ
3. นายธีรยุทธ พาโคกทมโรงเรียนบ้านหันห้วยทรายกรรมการ
4. นายนิมิต คำนึงถึง โรงเรียนอรพิมวิทยา กรรมการ
5. นายชัชวาล กะการดี โรงเรียนบ้านโคกขาม (นาคพัฒนา)กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายธนบดี ธรรมวิเศษโรงเรียนบ้านหนองบัวนาคกรรมการ
2. นายรัง สุขประเสริฐ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึมกรรมการ
3. นายพูลศิลป์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนราษฎร์สโมสรกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ บุญสงค์โรงเรียนวัดโชติการาม กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสมคิด ทิชัยโรงเรียนบ้านป่าตะแบงกรรมการ
2. นายทองพูน หมั่นกิจ โรงเรียนเมืองโดนสำโรงกรรมการ
3. นายเริงชัย โพธิ์ชัยเลิศโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นายสุพจน์ เที่ยงน้อย โรงเรียนบ้านดงหลบ กรรมการ
5. นายบุญธง อาสานอกโรงเรียนวัดบ้านหนองขามกรรมการ
6. นายดนุรุจ เผื่อนงูเหลือมโรงเรียนราษฎร์สโมสรกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายสังข์วร พูนสระน้อยโรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว กรรมการ
2. นายวัลมงคล คล้ายเหลิมโรงเรียนบ้านนางโทพัฒนากรรมการ
3. นางสาวภูมิใจ เกสูงเนินโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
4. นายวิทยากร จันทร์เพ็ญโรงเรียนบ้านลุงตามัน กรรมการ
5. นางธนพร แก้วถังเมืองโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายธีรภัทร มูลเทพโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
2. นางพรทิพา ไพศาลโรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร กรรมการ
3. นางวรรณศรี วรรณพงศ์เจริญโรงเรียนบ้านโคกหินช้างกรรมการ
4. นางสาวอริสรา ปิตะบูรณ์โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง กรรมการ
5. นางสาวทิพย์วัลย์ ต้นทับไทยโรงเรียนโนนเพ็ดวิทยากรรมการ
6. นางสาวณัฐนิชาช์ กุลวรานิชพงษ์โรงเรียนบ้านคล้ากรรมการ
7. นางสาวกุหลาบ การค้าโรงเรียนบ้านโนนยอ กรรมการ
8. นางอนงค์ วิชัยรัมย์ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล กรรมการ
9. นายสุภาพ ไกรดงพลองโรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี กรรมการ
10. นางสาวพัชร์อัมพร ควบพิมายโรงเรียนพิมายสามัคคี 1 กรรมการ
11. นางธนัชชา แสงทองโรงเรียนบ้านขุยวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางธนัชชา แสงทอง โรงเรียนบ้านขุยวิทยา กรรมการ
2. นางฐปนีย์กร หาญนอก โรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
3. นางสุมณฑา แก้วเพชรโรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางสมสวย ชำนาญรบโรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง กรรมการ
5. นางสาวรจนา หนองเรืองโรงเรียนชุมชนโนนแดงกรรมการ
6. นางสาวนภัสวรรณ์ เก้าสกุลโรงเรียนท่าลาดกรรมการ
7. นางสุรพิษ สีลาดเลา โรงเรียนเมืองยาง “คุรุราษฎร์อุทิศ”กรรมการ
8. นางมยุรี วรรณสุข โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
9. นางชามาศ ธีคุณัญญาโรงเรียนราษฎร์สโมสรกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวปัฐมาภรณ์ ชาติสมรโรงเรียนเพชรหนองขามกรรมการ
2. นางสาวดาหวัน สาพันธ์โรงเรียนโนนตูม “รัฐราษฎร์รังสรรค์” กรรมการ
3. นางสาวอุไร ทองกลาง โรงเรียนกุลโน กรรมการ
4. นายบรรจบ วิชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยากรรมการ
5. นางสาวอารีวรรณ คงควรโรงเรียนพิกุลทอง กรรมการ
6. นายสุรสิทธิ์ ดอนสว่างโรงเรียนบ้านลุงตามัน กรรมการ
7. นางสาวทิพวัลย์ ต้นทับไทยโรงเรียนโนนเพ็ดวิทยากรรมการ
8. นางสาวณัฐณิชาช์ กุลวรวานิชพงษ์โรงเรียนบ้านคล้ากรรมการ
9. นางสาวอนัญลักษณ์ ไมหรือโรงเรียนบ้านโนนโชงโลงกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวอนัญลักษณ์ ไมหรือโรงเรียนบ้านโนนโชงโลงกรรมการ
2. นายภิเษก วรรณไชยโรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี กรรมการ
3. นางสาวอุไร ทองกลางโรงเรียนกุลโนกรรมการ
4. นางสาวอารีวรรณ คงควรโรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางสาวรัชฎาภรณ์ เจินกระโทก โรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
2. นางกนกนิกา ชวนพิมายโรงเรียนท่าลาดกรรมการ
3. นางบุษรา เพ็ชรแสนโรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุนกรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ ศรีชัยเชิด โรงเรียนวัดบ้านหนองคูกรรมการ
5. นายบุญเชิด เจ๊กสันเทียะโรงเรียนอาสนารามฯ กรรมการ
6. นางปวีณา พรมโชติโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม กรรมการ
7. นางสาวชนิดาภา เวชชศาสตร์ โรงเรียนบ้านตะคร้อ กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวปารินา แครกระโทกโรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษากรรมการ
2. นางปราณี นวลละออโรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว กรรมการ
3. นายสุบรรณ เพ็ชรแสนโรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน กรรมการ
4. นางเบญจมาศ พลานิวัติ โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยากรรมการ
5. นางชนิสรา รักษาศิลป์โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องฯกรรมการ
6. นางปนัดดา กลั่นกระโทกโรงเรียนพิมายสามัคคี 1กรรมการ
7. นางสาวรัชชาภรณ์ เจินกระโทกโรงเรียนชุมชนประทายกรรมการ
8. นางสาวชนิดาภา เวชศาสตร์โรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์สิทธิ์ ขิดเขียวโรงเรียนท่าลาดกรรมการ
2. นายเลิศศักดิ์ สามิดี โรงเรียนชุมชนโนนแดง กรรมการ
3. นางปิยะพร ถนัดค้า โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย กรรมการ
4. นายฐาปกรณ์ เครือวัน โรงเรียนวัดโชติการาม กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ พรหมบุตรโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
6. นางวาสนา ผลนา โรงเรียนพิมายสามัคคี 1กรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายสมพร ประกอบเลิศโรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี กรรมการ
2. นางณัฐภัสสร สุรนาจโรงเรียนบ้านดอนตัดเรือกรรมการ
3. นางทับทิม สวามิชัย โรงเรียนวัดสองพี่น้อง กรรมการ
4. นายวัชรีสาร พจน์ปริญญาโรงเรียนพิมายสามัคคี 1กรรมการ
5. นางพิมพ์ญาดา ลาภยิ่งยงโรงเรียนบ้านดงบัง (สว่างวิทยา)กรรมการ
6. นายเลิศศักดิ์ สามิดีโรงเรียนชุมชนโนนแดง กรรมการ
7. นายฐาปกรณ์ เครือวัลย์โรงเรียนวัดโชติการาม กรรมการ
8. นายสุรศักดิ์ พรหมบุตรโรงเรียนวัดจันทรารามกรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายสาธิต พรศิวาลัย โรงเรียนบ้านโนนพะงาดวิทยา กรรมการ
2. นางดอกไม้ พันธุวัฒน์โรงเรียนอนุบาลชุมพวงกรรมการ
3. นางสาวพรรณทิวา บุญเครือบโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางสาวฐานิกา สวนดงโรงเรียนราษฎร์สโมสรกรรมการ
5. นางสาวกัญญารัตน์ โพธิ์ทิพย์โรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
6. นางสาวพนิดา สาธุภาคโรงเรียนบ้านโนนโชงโลงกรรมการ
7. นางสาวนันท์นภัส รัชพงศ์ชญานนท์โรงเรียนบ้านป่าตะแบงกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวนงคราญ ชนะเคนโรงเรียนบ้านป่าตะแบงกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ โพธิ์ทิพย์โรงเรียนวัดสองพี่น้อง กรรมการ
3. นางสาวพนิดา สาธุภาคโรงเรียนบ้านโนนโชงโลงกรรมการ
4. นายพิศาล ลาภยิ่งยง โรงเรียนบ้านดงบัง (สว่างวิทยา)กรรมการ
5. นายสาธิต พรศิวาลัยโรงเรียนบ้านโนนพะงาดวิทยากรรมการ
6. นางดอกไม้ พันธุวัฒน์โรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
7. นางสาวฐานิกา สวนดงโรงเรียนราษฎร์สโมสรกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาวมณีรัตน์ สุปะมาโรงเรียนท่าลาดกรรมการ
2. นายเทพนิวัติ วิชัยพัฒนาโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ กรรมการ
3. นางสาวลำยอง ไม้ดี โรงเรียนอนุบาลชุมพวงกรรมการ
4. นางมะยาลา สุดรัมย์ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา กรรมการ
5. นางสาวขวัญตา ตู้กลางโรงเรียนบ้านกล้วย กรรมการ
6. นายลือชัย ซื่อตรงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ พรมเนาว์โรงเรียนบ้านขุยวิทยา กรรมการ
2. นายภาคภูมิ ช่างเติม โรงเรียนวัดสองพี่น้อง กรรมการ
3. นางสาวสายฝน ศรีวงษ์โรงเรียนบ้านป่าตะแบง กรรมการ
4. นายลือชัย ซื่อตรง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก กรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
2. นายปวริศน์ บุปผามาลาโรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
3. นายโอภาส แปลนดีโรงเรียนไทยรัฐ๘๒ฯ กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ แหวนพิมาย โรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
2. นายปวริศน์ บุปผามาลา โรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
3. นายโอภาส แปลนดีโรงเรียนไทยรัฐ๘๒ฯกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามัน กรรมการ
2. นายปวริศน์ บุปผามาลาโรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
3. นายโอภาส แปลนดีโรงเรียนไทยรัฐ๘๒ฯกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามัน กรรมการ
2. นายปวริศน์ บุปผามาลาโรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
3. นายโอภาส แปลนดีโรงเรียนไทยรัฐ๘๒ฯ กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามัน กรรมการ
2. นายปวริศน์ บุปผามาลาโรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
3. นายโอภาส แปลนดีโรงเรียนไทยรัฐ๘๒ฯ กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ แหวนพิมาย โรงเรียนบ้านลุงตามันกรรมการ
2. นายปวริศน์ บุปผามาลาโรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
3. นายโอภาส แปลนดีโรงเรียนไทยรัฐ๘๒ฯ กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามัน กรรมการ
2. นายปวริศน์ บุปผามาลาโรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
3. นายโอภาส แปลนดีโรงเรียนไทยรัฐ๘๒ฯ กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามัน กรรมการ
2. นายปวริศน์ บุปผามาลาโรงเรียนพิกุลทอง กรรมการ
3. นายโอภาส แปลนดีโรงเรียนไทยรัฐ๘๒ฯ กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามัน กรรมการ
2. นายปวริศน์ บุปผามาลา โรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
3. นายโอภาส แปลนดีโรงเรียนไทยรัฐ๘๒ฯ กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ แหวนพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามัน กรรมการ
2. นายปวริศน์ บุปผามาลา โรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
3. นายโอภาส แปลนดีโรงเรียนไทยรัฐ๘๒ฯกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางจิตทนาวรรณ พิมพ์จันทร์โรงเรียนพิมายสามัคคี 1กรรมการ
2. นางสมหมาย แก้วคำโรงเรียนบ้านหนองนกคู่กรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ สมน้อยโรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดกรรมการ
4. นางสมจิตร ทองแดงโรงเรียนบ้านฉกาจช่องโคกรรมการ
5. นางนิภาภรณ์ กรุพิมายโรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
6. นางจารุวรรณ มวยดีโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายกรรมการ
7. นางพูนทรัพย์ บุพผาสุกโรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคมกรรมการ
8. นางพุทกันยา จันทสิทธิ์ โรงเรียนวัดบ้านหนองคูกรรมการ
9. นางสาวมณเฑียร ชัยสารโรงเรียนบ้านดอนตัดเรือกรรมการ
10. นางณัฏฐรินทร์ เจริญพัฒนะสินโรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษากรรมการ
11. นางสำรวย นนตานอกโรงเรียนบ้านตลาดไทรกรรมการ
12. นางประภากร กมลโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสุชาดา แป้นนอก โรงเรียนกุลโนกรรมการ
2. นางกัลยา เพลินบุญ โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยากรรมการ
3. นางบุญญิสา พรมมิราชโรงเรียนวัดปลักแรตกรรมการ
4. นางศิริวรรณ พรร่มโพธิ์โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโคกรรมการ
5. นางพัชนีย์ รวดเร็ว โรงเรียนบ้านยางกรรมการ
6. นางอมร เมยมงคลโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง กรรมการ
7. นางระเบียบ โกสีย์รัตนาภิบาล โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษากรรมการ
8. นางสาวพิชญดา ส่งเสริมโรงเรียนหนองม่วงหนองแวงกรรมการ
9. นางละเอียด ปรีดีวงศ์ โรงเรียนบ้านโนนตาเถรกรรมการ
10. นางสมถวิล กิ่งโคกกรวดโรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุงกรรมการ
11. นางอรวรรณ โสดาปัดชาโรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็กกรรมการ
12. นางนิภาภรณ์ เผือกไธสงโรงเรียนบ้านดงประชานุกูลกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางละม่อม ภิญโญโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3กรรมการ
2. นางกัลภัส กิจชวลิตโรงเรียนวัดสองพี่น้อง กรรมการ
3. นางสาววรนิษฐา เลขนอกโรงเรียนวัดบ้านตำแย กรรมการ
4. นางสาวสุรัตน์ มะลิเลิศโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
5. นางบุญเรียม กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงกรรมการ
6. นางทัศน์วรรณ โชไชยโรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุงกรรมการ
7. นางรัชนีย์ รายณะสุขโรงเรียนอรพิมวิทยา กรรมการ
8. นางกานดา แก้วไชยโรงเรียนบ้านหันห้วยทรายกรรมการ
9. นางสาวทิพาภรณ์ ปิดตาลาคะโรงเรียนชุมชนโนนแดงกรรมการ
10. นางสาววนัชพร เอื้อจิตรโรงเรียนบ้านไพลกรรมการ
11. นางจินดา ค่ำคูณโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยากรรมการ
12. นางอรุนรัตน์ ชำนาญนาโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net/
Copyright © 2012
Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]