หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง 8 - 10 วันที่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   8 ต.ค. 2556   9 ต.ค. 2556   10 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนยอ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนยอ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนยอ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนยอ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนยอ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนยอ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนยอ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ( รัฐราฎร์พัฒนา ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ( รัฐราฎร์พัฒนา ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ( รัฐราฎร์พัฒนา ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ( รัฐราฎร์พัฒนา ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ( รัฐราฎร์พัฒนา ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ( รัฐราฎร์พัฒนา ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
7 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ( รัฐราฎร์พัฒนา ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
8 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ( รัฐราฎร์พัฒนา ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
9 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ( รัฐราฎร์พัฒนา ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 8 ต.ค. 2556 13.00-16.30
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 8 ต.ค. 2556 10.00-16.30
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 8 ต.ค. 2556 10.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
13 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
14 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
16 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพุทรา 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
17 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพุทรา 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
18 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพุทรา 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
19 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพุทรา 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
20 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพุทรา 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
21 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพุทรา 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
22 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพุทรา 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
23 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพุทรา 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
24 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพุทรา 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
25 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพุทรา 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
26 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพุทรา 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
27 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพุทรา 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
28 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพุทรา 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
29 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพุทรา 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
30 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพุทรา 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
31 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพุทรา 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
32 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพุทรา 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
33 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพุทรา 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
34 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพุทรา 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
35 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพุทรา 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
36 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตะบอง 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
37 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะบอง 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
38 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตะบอง 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
39 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตะบอง 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
40 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตะบอง 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
41 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตะบอง 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
42 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
43 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
44 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
45 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
46 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
47 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
2 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตะบอง 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
3 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
4 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
5 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะบอง 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
6 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
7 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
8 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
9 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
10 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือละโว้ สพป.นครราชสีมา เขต 7 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือละโว้ สพป.นครราชสีมา เขต 7 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือละโว้ สพป.นครราชสีมา เขต 7 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านละโว้ 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านละโว้ 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านละโว้ 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net/
Copyright © 2012
Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]