รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ประจำปีการศึกษา2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6 26-27-28 กันยายน2556
ณร.ร.วานิชวิทยาร.ร.บัวใหญ่วิทยาร.ร.อมรศิลป์ร.ร.เทศบาล2 ร.ร.บ้านขามหนองแวงร.ร.ป่าตองท่าเนินสามัคคีสพป.นม6(หลังเดิม)หอประชุมอบจ.

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1. เด็กหญิงพิชญากร  รวมพลพรมราช
 
1. นางรพีพรรณ  ราชตราชู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยไหวัฒนา 1. เด็กหญิงกัญจน์อมล  คำเครือ
 
1. นางชุมภูนุษย์  ธรรมวัติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กหญิงณัฐชฎา  หวังแนบกลาง
 
1. นางศิวาภรณ์  ดามะดัน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 1. เด็กหญิงปนัดดา  เทียมกลาง
 
1. นางกาญจนา  ม่วงนอก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยนภัส   ชิตตระกูล
 
1. นางสาวนงเยาว์  เบากลาง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ชัยวงศ์
 
1. นางเพ็ญจันทร์  เกิดโมลี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 1. เด็กหญิงศศิกานต์  เลิงลา
 
1. นางสุภาพ  จิวเมือง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีสุก 1. เด็กหญิงอารีญา  เลิกนอก
 
1. นางศุลี  ศิลา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระครก 1. เด็กชายพรหมมินทร์  พรมพาน
 
1. นางรัตนาภรณ์   เวทย์จรัส
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  เวทสันเทียะ
 
1. นางวิไลวรรณ  เวฬุวนารักษ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กชายสุดเขต  คุ้มกลาง
2. เด็กชายอลงกรณ์  บัวชิต
 
1. นางสาวพรรณี  วิเศษโวหาร
2. นางอุบลรัตน์  โลหากาศ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าค้อ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ชื่นจิตร์
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  ขอกลาง
 
1. นางนราภรณ์  ดีแดง
2. นางสุภาพร  ศรีศักดิ์นอก
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 1. เด็กหญิงปราณปริยา  ช่างปลูก
 
1. นางบุศรินทร์  การชงัด
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพมะขาม 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ประโลมจิตร์
 
1. นายไพรัตน์  ประดิษฐ์ค่าย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 1. เด็กชายณัฐวิทย์  ชอบบัว
 
1. นางสาวธนาวีย์รัต  คุปตวุฒินันท์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประหลาดเนตร
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  กรวยสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเกศสุดา  ละประโคน
 
1. นางสาวภัทรพร  สุรรัตน์
2. นายรักใหม่  ลุนศรี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกโคก 1. เด็กหญิงกันณิการ์  ขอแรงกลาง
2. เด็กหญิงธิดา  อุตส่างาน
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญเสริม
 
1. นายพรชัย  คำหอม
2. นายสมเดช  เกตุนอก
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสัง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วงษ์ศิลา
2. เด็กหญิงวิไลภรณ์  นอกกลาง
3. เด็กหญิงอริสา  นามเมืองปัก
 
1. นายจิรโรจน์  พิบูลย์รุ่งเรือง
2. นางเพ็ญแข  วิศวเลิศทรัพย์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. เด็กหญิงจณิสตา  จันทรานุสรณ์
2. เด็กหญิงวลิดา  ลายทอง
3. เด็กหญิงศรัญญา  คำพิมูล
 
1. นายอคร  บุญประเสริฐ
2. นางเปรมฤดี  บุญประเสริฐ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงจินตนา  ขาวบำรุง
2. เด็กชายยุทธนา  พานิชย์
 
1. นางสาวฐิติยา  ปุราชะโก
2. นางลัดดาวัลย์  บารมี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กชายธนาวุฒิ  แลบแดง
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  วิชัยสระเกษ
 
1. นางกัลยา  อุเมมุระ
2. นางสาวฐิติยา  ปุราชะโก
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 1. เด็กชายรัถติพงษ์  รุ้งพิมาย
 
1. นางบุศรินทร์  การชงัด
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงพิมพ์พาดา  ดาวกลาง
 
1. นายอำนาจ  อินทโร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 1. เด็กชายวงศธร  พันธ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวธนาวีย์รัต  คุปตวุฒินันท์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. เด็กชายตะวัน  หมายปิดกลาง
2. เด็กหญิงอฐิตา  จันทราไชย
3. เด็กหญิงอิสรา  ยะสีดา
 
1. นางรัตติยา  อำพันพิศุทธิ์
2. นางสาวอคีราภ์รัตน์  วรรณรัตน์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีสร้อย
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ชุนไธสง
3. เด็กหญิงสุปราณี  ฮาดเศษ
 
1. นางรัตติยา  อำพันพิศุทธิ์
2. นางสาวสิริรัตน์  ศรีสุวอ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1. เด็กหญิงนิโลบล  ณรงค์นอก
2. เด็กชายปฐวี  ศรีนอก
3. เด็กหญิงวีรภัทร  เดชสุข
 
1. นางสาวรจนา  แพงเกาะ
2. นางสมร  คารพุทรา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาจั่น 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ภักดีนอก
2. เด็กหญิงกาญจนา   หาญสงคราม
3. เด็กหญิงวิชุดา   สรสัมฤทธิ์
 
1. นายภาณุวัฒน์   แว่นไธสง
2. นายสิริศักดิ์   ขานพิมาย
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง 1. เด็กชายกรชวัล   ไกรมณี
2. เด็กหญิงรัตติกาล   แก้วระวัง
3. เด็กหญิงอนัญญา  บุญใหญ่
 
1. นางประสพสุข  คชลัย
2. นางพิสมัย  เสือกำปัง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 1. นางสาวณัฎฐริตา  แสนจันทร์
2. เด็กหญิงศุภภรณ์  ทรัพย์วงษ์
3. เด็กหญิงเฉลิมพร  ซอนดอก
 
1. นางกมลทิพย์  เบ้าแบบดี
2. นางวาสนา  ปวงกลาง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กหญิงจณิสตา  รัตนวิชัย
2. เด็กหญิงนภารัตน์  รัตนวิชัย
3. เด็กหญิงอรพิมล  ทวิวิญ
 
1. นางนันท์ชนก  มานอก
2. นางสุกัญญา  ทองสวัสดิ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 1. เด็กหญิงวรินทร  ปะทิทัง
2. เด็กหญิงอริสา  บุญมา
3. เด็กหญิงอำภา  คำภารี
 
1. นางวิลัยกร  จำปาเรือง
2. นายเอนก  จำปาเรือง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอบิด 1. เด็กชายศรรัก  คดพเนาว์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ยิ่งนอก
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เดชโนนสังข์
2. นายไพโรจน์  เดชโนนสังข์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอบิด 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  จิราณุวัฒน์
2. เด็กหญิงธิดา  ชนะชัย
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เดชโนนสังข์
2. นายไพโรจน์  เดชโนนสังข์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กชายติณภพ  สามนคร
2. เด็กชายอภิรักษ์  การบรรจง
 
1. นางสาวกนิษฐา  ยศกระโทก
2. นายสมยศ  หล้าเพชร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี 1. เด็กชายธนพล  ศิลาสิทธิ์
2. เด็กชายสุชาติ  สินโพธิ์
 
1. นางวราภรณ์  แก้วกำเนิด
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 1. เด็กชายพีระพล  ทองคำ
2. เด็กชายสุทัศน์  อ่างคำ
 
1. นายถาวร  ทำคาม
2. นางสาววิภาภรณ์  บุญสิทธิศักดิ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายธีรพงษ์    โนวะ
2. เด็กชายศิริชัย    หาญอาสา
 
1. นายภาณุวงศกรณ์  จรัสแสง
2. นายอภิชัย  อาจประจันทร์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม 1. เด็กชายอนุศักดิ์  มาตรวังแสง
2. เด็กชายเกิดชนะ  เพ็ชรเกิด
 
1. นายศุภเศรษฐ์  ปลั่งกลาง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1. เด็กหญิงจุฬามณี  หมายเทียมกลาง
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ณรงค์นอก
3. เด็กหญิงวิชุตา  ศิลป์ประกอบ
4. เด็กหญิงสุพัตชา  ทะเลดอน
5. เด็กหญิงสุรัสวดี  โภคาเทพ
 
1. นางนพรัตน์  ภัทรโภคิน
2. นางรพีพรรณ  ราชตราชู
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคึมมะอุ 1. เด็กหญิงพรทิภา  ท้าวคาม
2. เด็กหญิงมินตรา  ทิพย์นนท์
3. เด็กหญิงวราพร  ศรีไว
4. เด็กหญิงสุธารัตน์  รั้วชัย
5. เด็กหญิงอริสา  ปิดกำพี้
 
1. นางอรุณฉาย  จันลา
2. นายอำนาจ  วัฒนดิลกวิทย์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1. เด็กหญิงจุไลรัตน์  จำนงค์นอก
2. นางสาวดวงดาว  หาญนอก
3. นางสาวประดิภา  ปานสันเทียะ
4. นางสาวปิยะภรณ์  ผิวนอก
5. เด็กหญิงพานทิพย์  ดีนอก
 
1. นางวิไลวรรณ  เวฬุวนารักษ์
2. นางสำรวย  ทองหล่อ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงนวพร  สียางนอก
2. เด็กหญิงปิยะนันท์  ไธสง
3. เด็กหญิงพิมพิ์นภัส  อัตตะโน
4. เด็กหญิงวรรณิสา  ดอกไม้
5. เด็กหญิงเบญญาภา  บัวโพธิ์
 
1. นางกฤษณา  หล่าชนม์
2. นายจันทร์ดี  สีทา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอบิด 1. เด็กชายทรงกลด  ขอห้อมกลาง
2. เด็กหญิงพรศิวะ  สัมฤทธิ์วัชฌาสัย
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ห่วงยวนกลาง
4. เด็กหญิงมาลิสา  ยิ่งนอก
5. เด็กหญิงอริสรา  ยิ่งนอก
 
1. นางรวิวรรณ  พวงสมบัติ
2. นางอุลดา  วงษ์วาลย์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.46 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอบิด 1. เด็กชายกฤษฎา  ปัญญา
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  สุขศรีพะเนา
3. เด็กหญิงสิริวิมล  ยิ่งนอก
4. เด็กชายอัมฤทธิ์  คำพันธ์
5. เด็กหญิงไพลิน  รามะเริง
 
1. นางรวิวรรณ  พวงสมบัติ
2. นางอุบลรัตน์  จัดนอก
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1. เด็กชายปฏิภาณ  สิงห์เดช
2. เด็กหญิงพลอยสุดา  เสือกระสัง
3. เด็กหญิงภัทราวดี  มณีวรรณ
4. เด็กชายศรันย์  อินทร์สัมฤทธิ์
5. เด็กหญิงสิรินทรา  กองนอก
 
1. นายบูรณพงษ์  บูรณปรีชา
2. นางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสีดา 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  สียางนอก
2. เด็กชายชนินทร์  สดชั่วมี
3. เด็กหญิงศศิวิมล  วิลุลละพันธ์
4. เด็กชายศุภวิชย์  ศรีลิ้ม
5. เด็กหญิงอารียา  คิดเห็น
 
1. นางสุจิตรา  รัตนดาวเรีือง
2. นางสุรัตน์  ดงสงคราม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านช้าง 1. เด็กชายกฤษฎา  แซ่โค้ว
2. เด็กชายกฤษฎา  ดำสนิท
3. เด็กชายคมกริช  กระพี้นอก
4. เด็กหญิงฑิตยา  เฉิดวาสนา
5. เด็กชายนวพล  ชาวสวน
6. เด็กชายนัฐกร  สุวรรณทา
7. เด็กหญิงนิภากร  สีสวัสดิ์
8. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  คำทา
9. เด็กหญิงภัทราวรรณ  ลายนอก
10. เด็กหญิงมุทิตา  ชุนสาย
11. เด็กชายวรเชษฐ์  ทุลาไธสง
12. เด็กหญิงศศิธร  ทบรมย์
13. เด็กหญิงสมปอง  ชาวสวน
14. เด็กชายสิทธิพงษ์  อาพัดนอก
15. เด็กหญิงสุภาพร  พระพลศรี
16. เด็กหญิงสุวิมล  มหาดไทย
17. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ปิ่นภัคพูลลดา
18. เด็กชายเขตตะวัน  ทุลาไธสง
19. เด็กชายโยธิน  คชรินทร์
 
1. นายประจักษ์  อาพัดนอก
2. นายภัทรวุฒิ  ฉัตรแข็งขัน
3. นางสบงกช  ปิ่นภัคพูลลดา
4. นายสมภพ  ศรีสังข์
5. นางสาวอัจฉรา  อาพัดนอก
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวัด 1. เด็กชาย ยุทธยา   ใกล้สุข
2. เด็กชายคุณานนท์  เกิดโมลี
3. เด็กชายจิรภัทร  จันทะกุล
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บุญเอก
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีรัตน์
6. เด็กหญิงธารารัตน์  พูลเพิ่ม
7. เด็กชายนวพล  ระบำโพธิ์
8. เด็กชายนันทสิทธิ์  บัวกระโทก
9. เด็กหญิงนิศาชล  มงคลพยอม
10. เด็กหญิงประคอง  แท่นทอง
11. เด็กหญิงปาริชาติ  พิรักษา
12. เด็กชายพนาดร  คราวกลาง
13. เด็กชายพลากร  ศรียะนัย
14. เด็กชายภัทรภพ  ปลาโพธิ์
15. เด็กชายภิรมย์  จ่ากลาง
16. เด็กหญิงมาริสา  โมรานอก
17. เด็กหญิงระวีวรรณ  ทาทอง
18. เด็กชายวรัญญู  แสวงนอก
19. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  พลสงคราม
20. เด็กหญิงอภิชญา  โพธิ์จันทร์
 
1. นางธริณีวรรณ  เข็มตรง
2. นางวราภรณ์  รัตนวิชัย
3. นางสุมาลัย  เชียรพิมาย
4. นางอุทัย  ศรีนอก
5. นางเพ็ญโฉม  จั่นโพล้ง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แหสกุล
 
1. นางกมลวรรณ  ขยันกลาง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนเมือง 1. เด็กหญิงภาวิตา  โพธิ์กลาง
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  นาที
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอบิด 1. เด็กหญิงวรรณศิริ  สายขุนทด
 
1. นางรวิวรรณ  พวงสมบัติ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน 1. เด็กชายธวัตชัย  สนิททองหลาง
2. เด็กหญิงนราพร  นอกบุรี
 
1. นางสาวชนิดา  เจริญภูมิ
2. นางสุรีภรณ์  เพชรล้ำ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายธีระพัฒน์  สีวัน
2. เด็กหญิงพัฒนาวดี  พุทธวงค์
 
1. นางดารา  พันธ์ทอง
2. นายสุชาติ  ทักษิณ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 1. เด็กชายธนันชัย  หิงคำ
2. เด็กหญิงนาตยา  สุวรรณนิตย์กุล
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  วรรณกุล
2. นายพิทยา  ตรีพงษ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคอม 1. เด็กหญิง สุภาวิฎา  มุมกลาง
2. เด็กหญิงกุสุมา  อุทธกัง
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มาตรา
4. เด็กหญิงนริศรา  ยศม้าว
5. เด็กหญิงปริณดา  พลเรือง
6. เด็กหญิงปวีณา  บุญเพ็ง
7. เด็กหญิงพรนิภา  ทองภูบาล
8. เด็กหญิงศิรินภา  โผนพิมาย
9. เด็กหญิงสิรินยา  ผิวผาย
10. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  ทาบุตร
 
1. นางสาวพิชชา  สุริอาจ
2. นายพินิจ  ยศม้าว
3. นางสาวรจนา  คิดการ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ลายนอก
2. เด็กชายทวีศักดิ์  พรเวียง
3. เด็กชายทินกร  โพธิ์ชัยเลิศ
4. เด็กชายทิวากร  อยู่คง
5. เด็กชายนัทธพงศ์  แสวงพันธ์
6. เด็กชายพิสุทธิ์  พูนสระน้อย
7. เด็กชายภาณุพงศ์  เสาร์วิสิทธิ์
8. เด็กชายวรเมธ  แก่นสา
9. เด็กชายอนุวัฒน์  กัมหาวงษ์
10. เด็กชายเอนก  คนสนิท
 
1. นางสาวปิยรัตน์  ต่อสกุล
2. นายวัชรินทร์  ศรีวัฒนพงศ์
3. นางสาวสมรศรี  บัวสาลี
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิง วิภาดา   เจริญสูงเนิน
2. เด็กหญิงกานต์ญารัตน์   บุตรสะอาด
3. เด็กหญิงชลกานต์  ทนปรางค์
4. เด็กหญิงณัฐชา  จิรกรเรืองเจริญ
5. เด็กหญิงนุศรา   บำรุงนา
6. เด็กหญิงพิมพ์วิภา   เริงสนาม
7. เด็กหญิงพิมลวรรณ   มะณี
8. เด็กหญิงรักษ์สิณา   นิลโท
9. เด็กหญิงศศิวิมล  สุขนิล
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  เขตสันเทียะ
11. เด็กหญิงสุภาพร  โกจินอก
12. เด็กหญิงอทิตยา   หมายเกี่ยงกลาง
13. เด็กหญิงอมินตรา  เต็งเมืองปัก
14. เด็กหญิงอิงอร  เสมาเพ็ชร
15. เด็กหญิงแพรวา   สุทธิรักษา
 
1. นางประไพสี  ไทรสาย
2. นางศิริลักษณ์  ครุสาตะ
3. นางสำรวม  ศักดิ์วราภรณ์
4. นางส้มลิ้ม  แผลงนอก
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นพไธสง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นานคำ
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  โมนอก
4. เด็กหญิงณัฐนพิน  สีสุโข
5. เด็กหญิงณัฐวดี  จิตผล
6. เด็กหญิงนุชสรา  ลาดสุวรรณ
7. เด็กหญิงพิจิตรา  วงษ์ษา
8. เด็กชายวรวัฒน์  พลเรือง
9. เด็กหญิงสายฝน  ขอแหนบกลาง
10. เด็กหญิงสุพัตรา  แสนชนะ
11. เด็กหญิงอรวรรณ  สมชนะ
12. เด็กหญิงอรุชา  ทองมะเริง
13. เด็กหญิงอิศราภรณ์  ชมภูวรณ์
14. เด็กหญิงอุษา  อู่นอก
15. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ชุ่มหมื่นไวย์
 
1. นางกิตติมา  พงษ์บัณฑิต
2. นางสาวพัชรีวรรณ  คุ้มบัว
3. นางวิไลภรณ์  ธงชัย
4. นางสุเพียงเพ็ญ  แถวไธสง
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สีนอก
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เทพาฤทธิ์
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  พลหาร
 
1. นางสาวจิราพร  ประพิณ
2. นางวราภรณ์  แก้วกำเนิด
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงนัดดา  เก่งนอก
2. เด็กหญิงมณฑา  ผ่องแผ้ว
3. เด็กหญิงอารียา  ภูมิแกดำ
 
1. นางขวัญตา  เกษมสุข
2. นายราเชนทร์  พรประสิทธิ์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กชายธีรดนย์  บุตรศรีภูมิ
2. เด็กหญิงยุวดี  มหิทธิฤทธิ์
 
1. นางสาวนวรัตน์  ปิตุรงค์
2. นายมนตรี  ใสสะรัง
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 1. เด็กหญิงปริญญา  แป้นนอก
2. เด็กหญิงวรรณภา  บุญมา
 
1. นางจงกล  บุตรศรีภูมิ
2. นางสุวิไร  หอมลมัย
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถิน 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไปรแดน
 
1. นายศิลา  มอมขุนทด
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถิน 1. เด็กหญิงอนงนาฏ  ศรีนอก
 
1. นางจิราพร  มอมขุนทด
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   ทองนอก
 
1. นางขวัญเรือน  ลาดนอก
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอนบก 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  สุริยนต์
 
1. นางจิรัชญา  เนียมบุญ
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถิน 1. เด็กหญิงศิริภัท  เทพเกาะ
 
1. นางจิราพร  มอมขุนทด
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงมินตรา   ภักดีนอก
 
1. นางขวัญเรือน  ลาดนอก
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. นางสาวจุฑารัตน์  เหมาะกลาง
 
1. นางสาวณิชนันท์  จั่นขุนทด
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาจั่น 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   พุฒนอก
 
1. นางสาวนันทวัน   ยอดบุญนอก
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงพัชราภา  คำชาลี
2. เด็กชายวรยศ  สุสดี
 
1. นายจรินทร์  นามวงษา
2. นางรำพึง  ขวัญชัยพงศ์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงสุพรรณี  บุญพา
2. เด็กหญิงอารยา  ท้าวนอก
 
1. นายจรินทร์  นามวงษา
2. นางรำพึง  ขวัญชัยพงศ์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ชลวนารัตน์
2. เด็กชายสวิช  ปลั่งกลาง
 
1. นางวนิดา  สง่ากลาง
2. นางอมร  ควรขุนทด
 
75 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 1. เด็กหญิงญาดารัตน์  ไพรเขียว
 
1. นายณัฐทวุฒิ  ธรรมชัยภูมิ
 
76 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสัง 1. เด็กหญิงดวงกมล  พลทามูล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  หวังสิวกลาง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  นามเมืองปัก
 
1. นางชฎาพร  กวดนอก
2. นางเยาวลักษณ์  หวังสิวกลาง
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กชายจิรายุส  ฤทธิ์จอหอ
2. เด็กชายทนงศักดิ์  ชาญนอก
3. เด็กชายยูจีน  กีรติโอภาสวัสดิ์
 
1. นางดวงกมล  คงฤทธิ์
2. นางสาวนริศรา  ทัดพิชญากูร
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติไพศาล 1. เด็กชายฉัตรชัย  ชำนาญกุล
2. เด็กชายปราโมทย์  พนมใหญ่
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ภักดีแก้ว
 
1. นายนัฐวุฒิ  มาตบัณดิษฐ
2. นายมนุษย์  มนูญศักดิ์
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงปรียานุช   ถนนพุดซา
 
1. นายประสพโชค  ตรีเหรา
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  มุ่งลายกลาง
 
1. นายประสพโชค  ตรีเหรา
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 1. เด็กหญิงจุรีมาศ  คุณขุนทด
 
1. นายเจนวิทย์  ขุนทำนาย
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 1. เด็กหญิงแพรวา  ปึกสันเทียะ
 
1. นายเจนวิทย์  ขุนทำนาย
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ประจิต
 
1. นางอุบลรัตน์  โลหากาศ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 1. เด็กหญิงอังษิณา  สืบสาย
 
1. นายประยุทธ  บุญกลาง
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 1. เด็กหญิงมันตรินี  ปลั่งกลาง
 
1. นางพรศรี  ควรขุนทด
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายอนุภัทร  สร้อยกลาง
 
1. นายประสพโชค  ตรีเหรา
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กหญิงนัฏฐนิชา   ชื่นนอก
 
1. นางสายรุ้ง  มุ่งรวยกลาง
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  จิตระวัง
 
1. นายประสพโชค  ตรีเหรา
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กหญิงพรนิภา  ประเสริฐสังข์
 
1. นายไพบูลย์  โลหากาศ
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1. เด็กหญิงอโนมา  นาเรียงรัตน์
 
1. นางเสงี่ยม  วิเชียร
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายอนุชา  จิ๋วนอก
 
1. นายประสพโชค  ตรีเหรา
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 1. เด็กชายณัฐพล  อดทน
 
1. นางภัณฑิรา  ภัทรธีรนาถ
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะคร้อ (มิตรภาพ4) 1. เด็กชายมงคล  สุขการ
 
1. นายบรรยงค์  คุรุกิจกำจร
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 1. เด็กหญิงอรัญญา  อันทะชัย
 
1. นางทิพวรรณ  การนอก
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวัด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปิ่นทะศิริ
2. นายกฤษฎา  เรืองไทย
3. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีผา
4. เด็กหญิงณัฐธิชา  ทองดีนอก
5. เด็กชายธนาธรณ์  แก้วนอก
6. เด็กชายธีรนาถ  ทำสันเทียะ
7. เด็กหญิงนัทธกานต์  กล้าหาญ
8. เด็กชายปฐวิกานต์  กล้าหาญ
9. เด็กหญิงศิริญา  แถวไธสง
10. เด็กหญิงศิริวดี  เรืองศิริ
11. เด็กหญิงสุกัญญา  แดงประดับ
12. เด็กหญิงอินธิรา  บุตรศรีภูมิ
 
1. นายธนยศ  ปะเสทะกัง
2. นางธริณีวรรณ  เข็มตรง
3. นางมารศรี  กล้าหาญ
4. นางสุมาลัย  เชียรพิมาย
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 1. เด็กชายกัมปนาท  โคตะดี
2. เด็กหญิงกานดา  นานอก
3. เด็กหญิงจันทิมา  เกษนอก
4. เด็กหญิงชนาพร  โคตรปัญญา
5. เด็กชายชัชพงศ์  เชื้อกุล
6. เด็กหญิงนภัสสร  บทนอก
7. เด็กชายนวพล  นนทภา
8. เด็กหญิงปนัดดา  พิมพ์ภักดิ์
9. เด็กหญิงปิยะฉัตร  มีสิทธิ์
10. เด็กหญิงพรพิมล  แดนจอหอ
11. เด็กหญิงมาลินี  ศรีวิชา
12. เด็กชายรังสิมันต์  สุขจิต
13. เด็กชายรัตนพล   มะสิการะเต
14. เด็กหญิงราทา  พานทอง
15. เด็กหญิงวราลักษณ์  โกสุมภ์
16. เด็กชายศุภชัย  หมั่นการ
17. เด็กหญิงสุธาสินี  บุญแสน
18. เด็กหญิงสุนิสา  โท่คำเครือ
19. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วันทัด
20. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ศรีสูงเนิน
 
1. นางสาวพัชรินทร์  แทนรินทร์
2. นางพานทอง  ยอดมั่น
3. นายภานุวัฒน์  โกสุมภ์
4. นางสมปอง  ชัยภัย
5. นางสุมาลี  ลายนอก
6. นางสาวแฟทิพย์  อัจฉริยพรหม
 
97 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประทุม
2. เด็กหญิงจันจิรา  ถิ่นสำโรง
3. เด็กชายจิรศักดิ์  ขอดรัมย์
4. เด็กหญิงจุรารัตน์  ทองทวี
5. เด็กหญิงชลนิภา  สามคูเมือง
6. เด็กชายทักษิณ  ศรีชุม
7. เด็กหญิงทัศธิดา  โสภณ
8. เด็กชายธนากร  สินฉัยยา
9. เด็กชายธวัช  บุตรวงศ์
10. เด็กชายนัฐพงษ์   อ่อนทา
11. เด็กหญิงนิตยา  กินาลักษณ์
12. เด็กหญิงน้ำทิพย์  โพยนอก
13. เด็กหญิงปภัสสร  ยอดนิล
14. เด็กหญิงปรัชญา  เผ่าสีดา
15. เด็กหญิงพรพิมล  วิเศษธร
16. เด็กหญิงมลธิชา  จันทร์รอด
17. เด็กหญิงมลฤดี  กินาลักษณ์
18. เด็กชายรุจิโรจน์  พลดงนอก
19. เด็กหญิงวิภาวดี  โพธิ์พันธ์
20. เด็กหญิงศกุลตลา  ฤทธิ์สิงห์
21. เด็กหญิงศรัญญา  สุขุม
22. เด็กหญิงศรัญญา  ดิษฐวุฒิ
23. เด็กหญิงศิริกุล  ธาตุสร้อย
24. เด็กหญิงศิริพร  ดงแสนแก้ว
25. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มาระมิ่ง
26. เด็กหญิงศิริโสภา  เข็มพันธ์
27. เด็กชายสันติราษฎร์  พรมมานอก
28. เด็กหญิงสายชล  พลดงนอก
29. เด็กหญิงสิรินัดดา  เหลาพิลา
30. เด็กชายอดุลยวัตน์  พลดงนอก
31. เด็กหญิงอังคณา  พลดงนอก
32. เด็กหญิงอัชญา  พิมมาเรียน
33. เด็กหญิงอาทิตตยาพร  ประระทัง
34. เด็กชายอาริยะชล  ทะเจริญ
35. เด็กหญิงอิสริญา  ชัยศิลป์
36. เด็กหญิงเกศริน  ชัยศิลป์
37. เด็กชายเจษฎากร  ศรีชุม
 
1. นางจันทรา  ธนาคุณ
2. นางนันทินี  ปาณาราช
3. นายบุญโฮม  แสงวงศ์
4. นางปทุมพร  การค้า
5. นายประพนธ์  การค้า
6. นางวนิดา  สิงหาภู
7. นางสมคิด  ประกอบนอก
8. นายอำนาจ  พรมภา
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 1. เด็กชายวรัญญู  พงษ์นาม
 
1. นายนรินทร์  ช่างสาร
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1. เด็กชายภานุพงษ์  ดีนอก
 
1. นางแพรวพรรณ  นราจันทร์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โคตรเสนา
 
1. นางจันทรากรณ์  นาดี
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 1. เด็กหญิงอุมาพร  มีโพธิ์
 
1. นางสมใจ   ช่างสาร
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวัด 1. เด็กชายบรรลุ  จันทร์สา
 
1. นางจิรภัทร  ปะเสทะกัง
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กหญิงธนิดา  พรหมนา
 
1. นายสุเทพ  วรรณสิงห์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1. เด็กชายอนิรุต  ดวงแข
 
1. นางแพรวพรรณ  นราจันทร์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 1. เด็กหญิงอรัญญา  อันทะชัย
 
1. นางทิพวรรณ  การนอก
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 1. เด็กชายเต็มดวง  วิชัยรัตน์
 
1. นางสาวนุชนาฏ  นามไชยสง
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กชายอิสรภาพ  เผือกพงษ์
 
1. นางสาวเกศรา  บุษราคำ
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 1. เด็กหญิงศิรินาฎ  ทองคนทา
 
1. นายมงคล  พงษ์พันธ์
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงฉัตรนลินญา  อยู่เย็น
 
1. นางสาวชริยา  เจิมขุนทด
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 1. เด็กชายนราธิป  พิมพ์จ่อง
 
1. นายสุภาพ  คำราช
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากิ่ม 1. นายอดุลย์   บุรัมย์
 
1. นางธัญญภัสร์   อ่อนมา
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  พิมพ์ปรุ
 
1. นางรัชนี  กนกพรพรรณ
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 1. เด็กหญิงอรัญญา  อันทะชัย
 
1. นางทิพวรรณ  การนอก
 
114 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลวง 1. เด็กหญิงกันญารัตน์  ทองคำ
2. เด็กชายคมกฤต   ล้อมกลาง
3. เด็กหญิงจันทิมา  ผาจันทร์
4. เด็กหญิงจิรวดี  เพราะจันทร์
5. เด็กชายจิรวัฒน์  พินิจน้อย
6. เด็กชายชูศักดิ์  เคารพ
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  เทียมไธสง
8. เด็กหญิงดารารัตน์  ซอกดุลย์
9. เด็กชายธนวัฒน์  ทองภูบาล
10. เด็กชายธนาธร  อัตริต
11. เด็กชายธีรดนย์  วงค์อินตา
12. เด็กหญิงนงลักษณ์  ชัยพระอินทร์
13. เด็กชายนันทวัฒน์  ประภูชะเนย์
14. เด็กชายนิคม  คำมูล
15. เด็กหญิงพจนีย์  นานอก
16. เด็กชายพลฤทธิ์  วงศ์ชารี
17. เด็กหญิงพัชราภา  ศรีภูมิเดิม
18. เด็กชายพัฒนากร  กองเกิด
19. เด็กหญิงมุจรินทร์  โคตรสงคราม
20. เด็กชายราชันย์  ศรีพลาย
21. เด็กชายวสันต์  หนูจันทร์
22. เด็กชายวัชรากร  เทียมทัน
23. เด็กหญิงวันวิสา  ทนงใจ
24. เด็กหญิงวิมาลา  กองเกิด
25. เด็กชายวีระวัฒน์  จันทร์วงษา
26. เด็กหญิงศศิธร  หลงสุวรรณ
27. เด็กหญิงศิรินยา  วงศ์นภาพรกุล
28. เด็กชายศิริวัฒน์  วงษ์ชาลี
29. เด็กชายสถาพร  สุวรรณศร
30. เด็กหญิงสุธาสินี  ออระอ่อน
31. เด็กหญิงสุพรรณี  ศรีบุตรสี
32. เด็กหญิงสุภาวดี  ภูระบัด
33. เด็กหญิงสุวิมล  แทนรินทร์
34. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  การไร่นอก
35. เด็กชายอภิรักษ์  พิพ่วนนอก
36. เด็กชายอัชชา  ศรีนอก
37. เด็กหญิงอัษฎาภา  พุทธชาติ
38. เด็กชายอิศรา  เกียรตินอก
39. เด็กหญิงอิสรา  สาลีพวง
40. เด็กชายเมคา  จารยุ้ย
 
1. นางกรรณิกา  ทางไธสง
2. นางสาวจิณณพัต  ธนาทรงบุญ
3. นายปริญญา  ประจง
4. นายวีรพงษ์  ศรีอภัย
5. นายวีระชัย  รัตรองใต้
6. นางศรีสุรางค์  ศรีพลาย
7. นางศิริกัลยา  มณีจันทร์
8. นางอุบลรัตน์  วังหอม
 
115 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายกฤษดา   เลขกระโทก
2. เด็กชายจักรพรรณ  แช่มรัมย์
3. เด็กหญิงชนากานต์   จันทร์สด
4. เด็กชายชนิตพล  ศรีวังโป่ง
5. เด็กชายณัชพล  ชินนอก
6. เด็กหญิงณัฎชา   เทศเงิน
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำด้วง
8. เด็กหญิงดาริน  ชื่นนอก
9. เด็กชายนนทวัฒน์  เปลี่ยนไธสง
10. เด็กชายนันทวัฒน์  ชัยประดิษฐ์
11. เด็กหญิงปณิดา   ศรีบุญเรือง
12. เด็กชายพรลิขิต  จันวันดี
13. เด็กหญิงพลอยไพลิน  การถาง
14. เด็กหญิงพัชรี   ภักดีกลาง
15. เด็กหญิงรัตน์ชนก  ชินนอก
16. เด็กชายวงศฤษดิ์  สิมหล่า
17. เด็กชายวรไชย  มารศรี
18. เด็กชายวิชัย  พุดชวา
19. เด็กชายวีรัช  คำมุงคุณ
20. เด็กชายศศิพงษ์  แสงโสดา
21. เด็กหญิงศิริพร  สิมหล่า
22. เด็กชายศุภนัย  สิงห์ขรณ์
23. เด็กชายสราวุฒิ  โมครัตน์
24. เด็กชายสิทธิพล  นาดี
25. เด็กหญิงสุกัญญา  รุ่งแสง
26. เด็กชายสุคนธ์  แสนสุข
27. เด็กชายสุพจน์  เรืองชัย
28. เด็กหญิงสุภัชชา  ปะลาปิดตัง
29. เด็กหญิงอัชรินทร์  ศรีสุข
30. เด็กชายอัศวพงษ์พรหม   วันทุมมา
31. เด็กชายอาริยะ  ภักดีกลาง
32. เด็กหญิงเกศนภา   ชุ่มศิริ
33. เด็กชายเดชาธร   จันทะพินิจ
34. เด็กชายเอกราช  ฉิมกลาง
 
1. นางขวัญยืน  สมบุญนอก
2. นางจันทร์เพ็ญ  มาลาศรี
3. นายชันทวี  หอมสมบัติ
4. นายนคร  เหมือดไธสง
5. นายพุทธิรัตน์  ศรีทรัพย์
6. นายศุภมิตร  พัชรพีรนันท์
7. นางอมรรัตน์  ปลายบน
8. นายโกศล  สิงห์สุพรรณ
 
116 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กชายชนะพงษ์  โชตินอก
2. เด็กชายนันทกร  คำป้อง
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ดีพลกรัง
4. เด็กหญิงวรรณิภา  แวะสันเทียะ
5. เด็กหญิงวรัญญา  กนกพรพรรณ
6. เด็กชายวีรเกียรติ  รัตนวิชัย
7. เด็กชายศตวรรษ  หวังหมู่กลาง
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  สินโพธิ์
9. เด็กหญิงเบญจพร  ไชยมงคล
10. เด็กชายเรวัชร์  นเรกุล
 
1. นางจิราพร  จันทะรัง
2. นางบุบผา  ช่วยงาน
3. นางวิลาวัลย์  รัตนวิชัย
 
117 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากิ่ม 1. เด็กชายชาคริต   เขียวนอก
2. เด็กหญิงธารารัตน์   กล่ำกลาง
3. เด็กชายปัญญา   บำรุงนา
4. เด็กหญิงพรชิตา   แสงถึง
5. เด็กชายวิริยะ  นุชสโต
6. เด็กหญิงวิลาวัณย์  เลิศนอก
7. เด็กหญิงศศิกานต์ดา   นนท์จันทร์
8. เด็กชายสิทธิชัย   ถ้ำกลาง
9. เด็กชายสุรเดช  ตากิ่มนอก
10. เด็กหญิงอภิญญารัตน์   แสนกลาง
 
1. นางจิตติมา  มีโค
2. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
3. นางเพ็ญศรี  เจริญรัตน์
 
118 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากิ่ม 1. เด็กหญิงชลธิชา   ยับสันเทียะ
2. เด็กหญิงศุภศิริ   ตากิ่มนอก
3. เด็กหญิงสิริรัตน์   แขสันเทียะ
4. เด็กหญิงสุนิสา   เก่งนอก
5. เด็กหญิงสุภาวดี   จ่าพันดุง
6. เด็กหญิงอังศิณีย์   กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางจิตติมา   มีโค
2. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
3. นางเพ็ญศรี   เจริญรัตน์
4. นายเสรี  เจริญรัตน์
 
119 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากิ่ม 1. เด็กหญิงชยาภรณ์   พร้อมกลาง
2. เด็กหญิงปรางทิพย์   หวังเกี่ยวกลาง
3. เด็กหญิงภัทรมน   แสนกลาง
4. เด็กหญิงมะลิ   บำรุงนา
5. เด็กหญิงรุ่งจิรา   เขียวนอก
6. เด็กหญิงศศิประภา   นนท์จันทร์
 
1. นางจิตติมา   มีโค
2. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
3. นางเพ็ญศรี   เจริญรัตน์
4. นายเสรี  เจริญรัตน์
 
120 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หาญโก่ย
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ชุ่มกมล
3. เด็กหญิงวราพร  ทองจอก
4. เด็กหญิงศิริภัทร  จันทีเทศ
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ดงหิ่ง
6. เด็กหญิงอริษา  แสนสี
7. เด็กหญิงอโนชา  แสนศรี
8. เด็กหญิงเสาวนีย์  เทียงคาม
 
1. นางสาวจันทิภา  คำหงษา
2. นายอภิชาติ  หลวงเมือง
3. นางเจริญศรี  สวรรค์ดอน
 
121 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าค้อ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  วิจิตรดี
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   ทองคำ
3. เด็กหญิงศรีสมร  คูณแก้ว
4. เด็กหญิงสริยาพร  หวังอาสา
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  ธรรมสาร์
6. เด็กหญิงสุภาวดี  มาแสง
7. เด็กหญิงหยดเทียน  เพ็ญพรสุข
 
1. นางสาวทิราภรณ์  ภักดีแก้ว
2. นางนราภรณ์  ดีแดง
3. นางสุภาพร   จิตรักษา
 
122 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เหล็กกล้า
2. เด็กชายธนบดี  ประจิตร
3. เด็กชายนภัทร  ช่วยงาน
4. เด็กหญิงปวันรัตน์  จันทร์ชนะแสง
5. เด็กหญิงพรทิพย์  สินโพธิ์
6. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  แถมเจริญ
7. เด็กหญิงวรรณิษา  ศรีนอก
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดาคำแสง
9. เด็กหญิงสกาวรัตน์  ละมุนนอก
10. เด็กหญิงสายฝน  ชาญนอก
11. เด็กหญิงอาริษา  ศรีโนนสังข์
12. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เล็กวารี
 
1. นางจิราพร  จันทะรัง
2. นางวิลาวัลย์  รัตนวิชัย
3. นางอติพร  เพ็ชรนอก
4. นางอรวรรณ  สุมินทนะ
 
123 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กหญิงกาญจนา  โพธิ์นอก
2. เด็กหญิงนิยดา  ชาวสวน
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชาวสวน
4. เด็กหญิงศิรินทรา  ประจง
5. เด็กหญิงสายธาร  รักรอด
6. เด็กหญิงอทิตยา  งามเกษม
7. เด็กหญิงอทิตา  คล้ายนุ่ม
8. เด็กหญิงเพ็ญนภา  โพธิ์แดง
 
1. นางกัลยา  อุเมมุระ
2. นางชลลดา  นาคเจริญ
3. นางสายหยุด  ประกิคะ
4. นางสุเนตร  การงาน
5. นางเนื้อทิพย์  ชาญชัยศรี
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เวชรัตน์
2. เด็กชายวรเมธ  หวังแนวกลาง
3. เด็กชายเจษฎา  นันทมา
 
1. นางสาวศิราพร  ชื่นกลาง
2. นายอุดม  พรเบี้ยว
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ 1. นายชัยยงค์  คำภู
2. นายนาวิน  ไชยสง
3. นายอัษฎาวุธ  แย้มประดิษฐ์
 
1. นางประภาพร  สิงห์สี
2. นายประยงค์  หันตุลา
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะเดา 1. เด็กชายสมรักษ์    คำใจ
2. เด็กชายอานุภาพ    พรมพิลา
3. เด็กชายอินทราเทพ    โพธิ์เคน
 
1. นายสมศักดิ์  สีวัย
2. นางสาวสุภาวดี  ประสมศรี
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1. เด็กชายคมสัน  เงาศรี
2. เด็กชายบุญสุวรรณ  โพธิ์หล้า
3. เด็กชายเสถียรพงษ์  ทองมะเริง
 
1. นางปรานอม  ขอผลกลาง
2. นางเยาวลักษณ์  ศรีเมือง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสีดา 1. เด็กหญิงณัฐปิยดา  แสนสุข
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  อดทน
3. เด็กหญิงพวงทิพย์  หาญชนะ
4. เด็กหญิงสิดาพร  ด้วงสีดา
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  พนมศิลป์
6. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญจันทึก
 
1. นางกัญญมน  ภานุสิทธิ์กุล
2. นางนิตยา  อัครปทุม
3. นางสาวสุเนตร  สวาทนา
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    มรรครมย์
2. เด็กหญิงกฤติยากรณ์    นาคเหนือ
3. เด็กหญิงพัชริดา    โพธิ์ฤทธิ์
4. เด็กหญิงยลดา    หาญชนะ
5. เด็กหญิงสุพัฒฉรา    จิตไธสงค์
6. เด็กหญิงอารีรัตน์    ดอนไธสงค์
 
1. นางกชกร  ชัยนอก
2. นางนฤมล  วงษาเทียม
3. นางศรินรัตน์  ธนิตธรรมพงศ์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  แก้วบัวดี
2. เด็กหญิงพรทัศน์  ชื่นนอก
3. เด็กหญิงวนิดา  ปุริสา
 
1. นางจีรนันท์  ดาประโคน
2. นางสาวอัญชลี  ภูบาลี
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 1. เด็กชายณัฐภูมิ  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงนิโรบล  แก้วสีขาว
3. เด็กหญิงวริศรา  สายน้ำ
 
1. นางจิตราวรรณ  สุโพธิ์
2. นางอุษาวดี  วัชรคุปต์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายชัยนรินทร์  อินทะจันทร์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  พลหาญ
3. เด็กหญิงปรารถนา  เรืองศิริ
 
1. นางสาวอัญชลินทร์  พงศ์รชตนันท์
2. นายอาทิตย์  ทบวงษ์ศรี
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระครก 1. เด็กหญิงมณี  ไพรสันต์
2. เด็กหญิงศันสนีย์  ชัยโชค
3. เด็กหญิงอัปสร  ปัญญาพิมพ์
 
1. นายพาสันติ์  เวทย์จรัส
2. นางรัตนาภรณ์  เวทย์จรัส
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกโคก 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แก้วศรี
2. เด็กหญิงวิลาสินี  แก้วแมืองนอก
3. เด็กหญิงสุภาพร  คำใบศรี
 
1. นางจิระภา  ด่านดอน
2. นางสาวปิยะนุช  ศรีแก้ว
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายกฤตยชญ์  จานนอก
2. เด็กชายวรวิช  วอนอก
 
1. นางภัททิญา  ศักดิ์พิพัฒน์ดำรง
2. นายวิทยา  พรประสิทธิ์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์   หาบโคกสูง
2. เด็กหญิงพรนภา  เผยโพธิ์
3. เด็กหญิงพิมพิมล  เหมือนกลาง
 
1. นางจิราภรณ์  หมอยา
2. นายธีระพล  หวันลา
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกโคก 1. เด็กหญิงนิตยา  ทำขุรู
2. เด็กหญิงพิชญา  ชิดนอก
3. เด็กหญิงวิมลพร  ผ่องพูน
 
1. นางสาวกาญจนา  นันดี
2. นางสาวสุภา  บุญรอด
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวัด 1. เด็กชายบุญส่ง  คิดถูก
2. เด็กหญิงวาสนา  ชิดนอก
3. เด็กชายสถาพร  ไหวพริบ
 
1. นางอุทัย  ศรีนอก
2. นางเพ็ญโฉม  จั่นโพล้ง
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กหญิงชลธิฌา  แซ่เฮ้ง
2. เด็กหญิงชุติมา  ปุ๊กสูงเนิน
3. เด็กชายนรินทร์  ขาขุนทด
 
1. นางบุบผา  ช่วยงาน
2. นางสาววิไลลักษณ์  สวยกลาง
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกโคก 1. เด็กหญิงสรัญพร  จุดอน
2. เด็กหญิงสุภาดา  นักรบ
3. เด็กหญิงอารยา  พรมกลาง
 
1. นางสาวกาญจนา  นันดี
2. นางจิระภา  ด่านดอน
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 1. เด็กหญิงจิตพร  เหลืองทอง
2. เด็กหญิงฉันทนิษฐ์  ไงเกาะ
3. เด็กหญิงอภิญญา  จินารักษ์
 
1. นางนุจิตรา  วรเชษฐ
2. นางสาวสุพรรณี  แสงทองเขียว
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านช้าง 1. เด็กชายภมรพรรณ  การถาง
2. เด็กชายภูมินทร์  วงศิริ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ยศทราที
 
1. นางรัตนภรณ์  ช่างบุ
2. นางศศิธร  นัยวิกุล
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กหญิงมธุรดา  สีเสือ
2. เด็กหญิงมิรันตี  ตะวันเลิศสกุล
 
1. นางทิพวรรณ  เกิดศรีทอง
2. นายอรรถกร  บรรดาศักดิ์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงเกศินี  ทวีแสง
 
1. นางภัททิญา  ศักดิ์พิพัฒน์ดำรง
2. นายวิทยา  พรประสิทธิ์
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สัตตบุตร
2. เด็กหญิงณัฐริยา  ฝาชัยภูมิ
 
1. นางสาวจีรนันท์  ผลนา
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภูบาลี
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กชายธนวิทย์  พันสวัสดิ์
2. เด็กชายนิรวิทย์  เนตรภักดี
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ปนิทานัง
2. นายจิรนันท์  เทินสระเกษ
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 1. เด็กชายชัยยันต์  วันจงคำ
2. เด็กหญิงพรรณิภา  จันทร์ศรี
3. เด็กชายเสกสรร  แก้วกองนอก
 
1. นางสาวพรพิมล  นาจันทร์หอม
2. นางสาววรรณภา  เนื่องชุมพล
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ตีบกลาง
2. เด็กชายพิสิฐ  นาคมณี
 
1. นายบูรณพงษ์  บูรณปรีชา
2. นางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประคำ 1. เด็กชาย พรชัย   บัวหอม
2. เด็กหญิงวารุณี   เกลี้ยงกลาง
 
1. นายฐิติพงศ์   กาบยุบล
2. นางสาวธนิษฐา   แผลงนอก
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายวัชรพล  จันทเขต
2. เด็กชายอาทิตย์  เจริญทัพ
 
1. นางภัททิญา  ศักดิ์พิพัฒน์ดำรง
2. นายวิทยา  พรประสิทธิ์
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากิ่ม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สนิทกลาง
2. เด็กหญิงพรชิตา  ปรางค์นอก
 
1. นางภัทราพร  ไร่ดี
2. นางยุพาพร  สกุลกลาง
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1. เด็กชายภานุพงษ์  ภักดีดำรงรัตน์
2. เด็กชายวัฒนา  นามบุญลือ
 
1. นายนิพนธ์  วิลุน
2. นางอรุณรักษ์  มูลไพร
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 1. เด็กหญิงจิตติมา  จามิเคน
2. เด็กหญิงสุภาพร  เกิดทอง
 
1. นางปวริศา  พิกุล
2. นางวราภรณ์  หลายทวีวัฒน์
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีจันทร์
2. เด็กชายธนานนท์  ปีระเก
3. เด็กชายภูมิไผท  โกสุม
 
1. นางมณฑา  โอจารุทิพย์
2. นางสุพรรษา  เตี้ยไธสง
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 1. เด็กชายธนกฤต  บุญชาลี
2. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีละหาด
3. เด็กชายอัษฎา  เพิ่มลาภ
 
1. นายกัญธเมษย์  เลิศอริยะกูล
2. นายชยพล  จำชาติ
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงภคมน  โรงชัยภูมิ
 
1. นางสาวมนรัตน์  คุ้มบัว
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงวลัยพรรณ  คำสาคู
 
1. นางสาวณัฏฐริกา  ปัญจาคะ
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านช้าง 1. เด็กหญิงชลดา  เจริญดี
 
1. นางภาวนา  ประยงค์เพชร
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กหญิงโมณิกา  ขำกล่อม
 
1. นางสโรชิน  สีปัตถา
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะหนอด 1. เด็กชายรัชโยธิน  เพ็งจันทา
 
1. นางสาวประทุม  กล้าหาญ
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าค้อ 1. เด็กชายวัชรินทร์  รอดวินิจ
 
1. นางสาวทิราภรณ์  ภักดีแก้ว
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองคง 1. เด็กหญิงนิษา  วิชิต
 
1. นางสาวสุดามาส  สมบัติสวัสดิ์
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงเมธาวี  หงษ์ลอยลม
 
1. นางสายพิณ  บรรจงรอด
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  พันธวิศิษฏ์
 
1. นางมัทนา  พงษ์ใหม่
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2502 1. นายราชันย์  โมฮาหมัด
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สวยกลาง
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายชัยชนะ  พระภักตร์
2. เด็กหญิงนุชศิริ  ทวีชอบ
3. เด็กชายพายุ  ภูมีแกดำ
4. เด็กหญิงพิมประไพ  ชัยสง
5. เด็กหญิงอรพิม  ชานอก
 
1. นางทัศพร  ป้อมไทย
2. นางสาวเบญจมาศ  พรประสิทธิ์
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กหญิงสุุพิชญา  จันทะนาม
 
1. MissSan Hua  Liao
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง 1. เด็กชายชัยมงคล  สิงห์ดา
2. เด็กหญิงมัฑณา  จันทร์รักษา
 
1. นางสาวสมรศรี  บัวสาลี
2. นางเบญจมาศ  จันทร์สง่า
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์พิมพ์
2. เด็กหญิงสุวรรณา  นนทะศรี
 
1. นายเมธี  สมพิมพ์
2. นายไพโรจน์  จำปาเรือง
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากิ่ม 1. เด็กชายกิตติณัฐ  ละสอน
2. เด็กชายชานนท์  ยับสันเทียะ
3. เด็กชายณัฏฐ์กร  งามชื่น
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  กกกลาง
5. เด็กชายศักดิ์ดา  การะเกด
6. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แซ่ฉั่ว
 
1. นายประกาสิทธิ์  แสงดี
2. นางสุกัญญา  งีสันเทียะ
3. นางสุรี  ครุฑกษัตริย์ไทย
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กชายจิรโชติ  หินนอก
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  หาญกิจจานุรักษ์
3. เด็กชายณัฐพล  ปันจังหรีด
4. เด็กชายถิรวัฒน์  แจ้งไพร
5. เด็กชายธนากรณ์  บุญธรรมวัฒน์
6. เด็กชายธนาธิป  ศุภราช
 
1. นายกิตติ  จงสง่ากลาง
2. นายอนุชิต  วุฒิเนตร
3. นายเดระวิทย์  จิตรักษา
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. เด็กชายกิตติ  มงคลหมาย
2. เด็กชายณัฐนนท์  คำภิมุล
3. เด็กชายณัฐิวุฒิ  กรุงนอก
4. เด็กชายธนากร  สีหะวงษ์
5. เด็กชายน็อต  ขันอาสา
6. เด็กชายพรชัย  ทศราช
7. เด็กชายอนุสรณ์  สุบิน
8. เด็กชายอิทธิพันธ์  ดงพอง
 
1. นางวงเดือน  พุกพิลา
2. นายอคร  บุญประเสริฐ
3. นางเปรมฤดี  บุญประเสริฐ
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  มารศรี
2. เด็กชายกฤษฎา  ชาญนอก
3. เด็กหญิงจิรนันท์  แซ่ตั้ง
4. เด็กชายจิราภรณ์  อนุมาต
5. เด็กหญิงประติภา  ฉิมพาลี
6. เด็กหญิงปวีณา  ชาญนอก
7. เด็กหญิงผกาภรณ์  ปรุงกลาง
8. เด็กชายวายุ  เสนีนันท์
9. เด็กหญิงวิลาสินี  พิมพ์ใหม่
10. เด็กหญิงเขมิกา  สุประมา
 
1. นางฌานิกา  สารประดิษฐ์
2. นายปริญโญ  ประพันธ์อนุรักษ์
3. นางสาวเบญจมาศ  พรประสิทธิ์
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสัง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  หนูเกลี้ยง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มุ่งเขื่องกลาง
3. เด็กหญิงขวัญฤดี  ช่างเหล็ก
4. เด็กหญิงชลลดา  ข่างบุ
5. เด็กชายธนาวุฒิ  เกิดมะเริง
6. เด็กหญิงนงนุช  กองทอง
7. เด็กชายผดุงศักดิ์  สิงห์เจริญ
8. เด็กหญิงวรรณิศา  ศรีนวล
9. เด็กหญิงวราวรรณ์  ตันนอก
10. เด็กหญิงสุภัชชา  สอนนอก
 
1. นางจุฑารัตน์  ดวงเพ็ชรแสง
2. นางชฎาพร  กวดนอก
3. นางวิยะดา  ยิ่งนอก
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 1. เด็กหญิงนริศรา  บุญยานันท์
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  โคตรสงคราม
3. เด็กหญิงสาริกา  นาโควงค์
4. เด็กหญิงสุพัตตรา  บุญทด
5. เด็กหญิงอติการ์  สายจันทร์
 
1. นางบัวเรียน   ด้วงเงิน
2. นางสาวรัชนี  สีน้ำอ้อม
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติไพศาล 1. เด็กหญิงนภาพรรณ  จันทะกล
2. เด็กหญิงนิตยา  ศรีนอก
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  นิ่มละมุล
 
1. นางสาวจรัญญา  ฟังสันเทียะ
2. นางทัศนีย์  มะปะโม
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกโคก 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ฉิมนอก
2. เด็กหญิงจามรินทร์  มิแย้มภัก
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อินทร์กาย
 
1. นางจิระภา  ด่านดอน
2. นางสาวสุจิตรา  บุญวิจิตร
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภาษา
2. เด็กหญิงจริยาวดี  ฝางเสน
3. เด็กหญิงอติกานต์  ใจภักดี
 
1. นางสาวกาญจนวรรณ  ศิริวุฒิ
2. นางเชาวลี  จำปามูล
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน 1. เด็กหญิงพิมพ์รพัตร์  ศรีงาม
2. เด็กชายวัชระ  สุริโย
3. เด็กหญิงอารียา  แสงขุรัง
 
1. นางนิรัฉรา  ปัญญาชนะวงษ์
2. นางเพ็ญนิตย์  เมตตา
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนเมือง 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  โสกำปัง
2. เด็กหญิงพัชรียา  ช่างปลูก
 
1. นางสาวนารี  โม่งปราณีต
2. นายพงษ์ศักดิ์  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กชายอภิชาติ  มานอก
2. เด็กชายเขมชัย  โปร่งสันเทียะ
 
1. นางดวงกมล  คงฤทธิ์
2. นางประไพศรี   ไกรอ่ำ
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประวะศรี
2. เด็กชายพลวัตต์  บุญประเสริฐ
 
1. นายชาญณรงค์  ภูศรีฤทธิ์
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กหญิงณีรนุช  นิลพลกรัง
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  ไวยสุณี
 
1. นายบัลลังก์  เกื้อปัญญากูล
2. นายเดระวิทย์  จิตรักษา
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนเมือง 1. เด็กหญิงนภาพร  ปักนอก
2. เด็กชายสรัล  แสงจันทร์
 
1. นางสาวนารี  โม่งปราณีต
2. นายพงษ์ศักดิ์  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนเมือง 1. เด็กหญิงพรกนก  แก้วจันทร์ดี
2. เด็กหญิงอัสราภา  แสนดวง
 
1. นางสาวนารี  โม่งปราณีต
2. นายพงษ์ศักดิ์  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนเมือง 1. เด็กหญิงไพริน  บัวงาม
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กหญิงวาริน  ทานอก
 
1. นางวรรณกร  ศันสนียพันธุ์
 
188 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 1. เด็กชายธนาทร  มูลแก่น
 
1. นายคงฤทธิ์  ผาผง
 
189 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 1. เด็กหญิงอภาพร  ถนอมดี
 
1. นายรุจอมฤทธิ์  บุพบุญ
 
190 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุนบ้านเหลื่อม 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แก้วพวง
 
1. นายสมุทร  หมั่นกิจ
 
191 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 1. เด็กชายวันดี  บัวคำ
 
1. นายรุจอมฤทธิ์  บุพบุญ
 
192 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุนบ้านเหลื่อม 1. เด็กชายวรายุทธ  เหล่าภักดี
 
1. นายสมุทร  หมั่นกิจ
 
193 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1. นายเจษฎาภรณ์  สังวรณ์
 
1. นางแพรวพรรณ  นราจันทร์
 
194 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายพรชัย  สุขสวัสดิ์
 
1. นายรุจอมฤทธิ์  บุพบุญ
 
195 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ป้องขันธ์
 
1. นายรุจอมฤทธิ์  บุพบุญ
 
196 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  พลกลาง
2. เด็กหญิงจันจิรา  วันจงคำ
3. เด็กหญิงจิราพร  การปลูก
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  ไพเราะ
5. เด็กหญิงจีระนันท์  เต่าทอง
6. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เหลือวิชา
7. เด็กชายธนรัตน์  นวนนอก
8. เด็กชายธวัชชัย  พรมป้อ
9. เด็กหญิงธารารัตน์  นาทะยัพ
10. เด็กหญิงธิดาพร  เสียงไพเราะ
11. เด็กชายปัญจพล  สังสหชาติ
12. เด็กชายปิยะพงษ์  บุญมั่น
13. เด็กหญิงพราวรวี  ทองสุขนอก
14. เด็กชายพุทธพล  สุริยบุตร
15. เด็กหญิงยุวดี  บัวกอง
16. เด็กหญิงวรนุช  ไชยสงค์
17. เด็กชายวรเดช  ชัยเจริญ
18. เด็กหญิงวิภาพร  คิดการ
19. เด็กชายศราวุธ  พลกลาง
20. เด็กหญิงศริญา  คงกะโฮ่
21. เด็กหญิงศศิธร  คิดถาง
22. เด็กชายศิริลักษณ์  ปุคสิงห์
23. เด็กชายสรศักดิ์  เสียงไพเราะ
24. เด็กหญิงสุจิตรา  กากแก้ว
25. เด็กหญิงสุวดี  จงเยือกกลาง
26. เด็กหญิงอลิชา  พรมโคตร
27. เด็กชายอาทิตย์  อยู่สูงเนิน
28. เด็กหญิงเพชราภรณ์  ชาวสวน
29. เด็กหญิงโสรญา  จงใคร่กลาง
30. เด็กหญิงโสรยา  ซากลมกลาง
 
1. นางกิตติกำจร  วัชระเสถียร
2. นางนิยะดา  นาโสก
3. นางรุ่งรัตน์  เมินขุนทด
4. นางลดาวัลย์  จะชาลี
5. นายวิสูตร  ไร่ดี
6. นางสุมาลี  ทองจันทร์
7. นางเบญจา  มุขวัณโณ
 
197 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 1. เด็กหญิงธัญสินี  บุญช่วย
 
1. นางหทัยชนก  ทำสันเทียะ
 
198 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากิ่ม 1. เด็กหญิงนภานพรัตน์  ตากิ่มนอก
2. เด็กหญิงปวีณา   ชาหนองอ้อ
3. เด็กหญิงอรอนงค์   ศรีอริยศักดิ์
 
1. นางจิตติมา   มีโค
2. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
 
199 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงกมลพร  ขำคมเขตต์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุขกลาง
3. เด็กหญิงปานตะวัน  ช่วยกลาง
 
1. นางนิยม  จันทร์ศรีรัตน์
2. นางเพ็ญศรี  ชิดสูงเนิน
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  สามหมอ
 
1. นางวรนันท์  เกตุคัมธิวัตร์
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านด่านช้าง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  หมวดพิมาย
 
1. นางสุภาพ  นวลพลกรัง
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอบิด 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ห่วงยวนกลาง
 
1. นางรวิวรรณ  พวงสมบัติ
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายพีระพล  ท้าวนอก
 
1. นางวรนันท์  เกตุคัมธิวัตร์
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง 1. เด็กชายเทพจักรพรรณ  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาววนิดา  คำแก่นแก้ว
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  เพชรประไพ
 
1. นางสาวมาติกา  รัตนประทุม
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสัง 1. เด็กหญิงฉันท์สินี  แสงคง
 
1. นางชฎาพร  กวดนอก
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กหญิงบุษบากร  ร้อยลา
 
1. นางอาภรณ์  ศรีศักด์ินอก
 
208 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงรุจรดา  แผงเดชา
 
1. นางจันทิพย์  รองศักดิ์
 
209 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่ 1. เด็กหญิงทิพย์ญดา  เหมเลา
 
1. นางสาวรุ่งวิไล  แก้วจันลา
 
210 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กชายเอกราช  สิมาจารย์
 
1. นางนัชชรินทร์  เซ็นกลาง
 
211 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  จันนา
 
1. นางทิพย์อวยพร  ประทีปรัตน์
 
212 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาจั่น 1. เด็กชายณัฐดนัย  นามจันอัด
2. เด็กหญิงวรรณิภา  คล้ากลาง
3. เด็กชายศักรินทร์  เขียวรัมย์
 
1. นางสาวนันทวัน  ยอดบุญนอก
2. นางรัชนีฉาย  ทรงประโคน
 
213 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติไพศาล 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ชัยสิทธิ์
2. เด็กหญิงไพริน  โกสูงเนิน
3. เด็กชายไพสิฐ  ประกอบเก้า
 
1. นางพจนีย์  มนูญญโสภิต
2. นางวราภรณ์  ชำนาญนาค
 
214 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกนภา  รัตนพัฒ
2. เด็กชายปรเมศทร์  ประทง
 
1. นางชื่นฤดี  จันทร์เดช
2. นางสาวศิริเพ็ญ  บุญสงค์
 
215 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่ 1. เด็กชายตะวัน  ยืนยง
2. เด็กหญิงปาริษา  สีซาแอน
 
1. นายรชตะ  ประกอบผล
2. นางสาวสวนีย์  สุรรักษ์ดิสัย
 
216 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 1. เด็กชายธีีรพันธ์  เมลิน
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุขสีดา
 
1. นางกฤษณา  แทนรินทร์
2. นางสาววิราภรณ์  กลัดสันเทียะ
 
217 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 1. เด็กหญิงคันธรีรา  เพชรนอก
2. เด็กชายภูรนันท์  ประทง
 
1. นางชื่นฤดี  จันทร์เดช
2. นางสาวศิริเพ็ญ  บุญสงค์
 
218 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงภัคจิรา  อังคะศรี
2. เด็กชายสหรัถ  ขานสุโพธิ์
 
1. นางทิพย์อวยพร  ประทีปรัตน์
2. นางสุคนธ์  ลุนบง
 
219 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1. เด็กชายเกียรติภูมิ  วงษ์ชาลี
2. เด็กหญิงเบญญาภา  สาระสารินทร์
 
1. นางหนูเพียร  ยอดดี
2. นางเอมอร  ปัทมสีแก้ว
 
220 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคอม 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ทุมพิลา
2. เด็กชายอภิชน  จาระนัย
 
1. นางนงค์นุช  มีระหันนอก
2. นางพัชรินทร์  อาษาพันธ์
 
221 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่ 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  แก้วศรีนวล
2. เด็กหญิงกาญจนี  ทวีสิน
3. เด็กหญิงจรีวัฒนา  บัวระพันธ์
4. เด็กหญิงชนาทิพย์  ขจรเดช
5. เด็กชายนนท์ปวิส  สิงห์โนนเชือก
6. เด็กชายสุพจน์  ยุพงษ์
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  ฉลาด
 
1. นางศิริพร  หลั่นศิริ
2. นายเกรียงไกร  ผิวขำ
3. นางไพพรรณ  บุญสงค์
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง 1. เด็กชายคชาวุฒิ  เอื้อนกระโทก
 
1. นางวิลาวัยณ์  ตระกูลสันติ-รัตน์
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคอม 1. เด็กหญิงอารยา  ศรีประดู่
 
1. นางนงค์นุช  มีระหันนอก
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอนบก 1. เด็กหญิงสุลัดดา  รัตนสมบูรณ์
 
1. นางแสงจันทร์  ศรีนอก
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ใจมงคล
 
1. นายจรัญ  ดงอุเทน
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กหญิงสุภาพร  เลขนอก
 
1. นางบัญญัติ  เปรมศิริวงศ์
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 1. เด็กชายณัฐพล  ชาวสวน
 
1. นางสาวฐิติมา  การสร้าง
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงธิดา  วังกลาง
 
1. นางจงรักษ์  ดงอุเทน
 
229 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 1. เด็กชายพิทักษ์  อนุอัน
 
1. นางกฤษณา  แทนรินทร์
 
230 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายพงศกร  เกษศิริ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงขรอาจ
3. เด็กชายวัชรพงษ์  เสวะนา
4. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  สุตนนท์
 
1. นางกฤษณา  หล่าชนม์
2. นางสาวณิชารีย์  การปลูก
3. นายประจวบ   ผดุงโชค
 
231 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงจิตรติมา  แสนสัญญา
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ดอมไธสง
3. เด็กหญิงพรนภา  นามวาส
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  อาศัยร่ม
5. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ขาลนอก
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  หารไชย
 
1. นางกฤษณา  หล่าชนม์
2. นางสาวณิชารีย์  การปลูก
3. นายประจวบ   ผดุงโชค
 
232 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  นามแสง
 
1. นางกชกร  ชัยนอก
 
233 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  พรมพาน
 
1. นางสาวบุญยรัตน์  แทนรินทร์
 
234 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  เย็นศิริ
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์  วงศ์เงินมี
3. เด็กหญิงพรรณี  พึ่งพรม
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  ฝีมือสาร
5. เด็กหญิงศศิธร  สุพรรณกลาง
6. เด็กชายอินทร์อร  หมั่นปรุ
 
1. นางกุลณัฐ  พลวิมลฉันท์
2. นางสาววรณัน  มนูญญโสภิต
3. นางสาววรรณวิภา  ตะวันเลิศสกุล
 
235 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกนภา  รัตนพัฒ
2. เด็กชายปรเมศทร์  ประทง
3. เด็กชายปิยะพงษ์  ลุนมาตร
4. เด็กหญิงวิภา  คำภิวัลย์
5. เด็กหญิงสุเมธี  ธรรมยุทย์
6. เด็กชายอนุชา  บุตรสี
7. เด็กชายเจษฎา  วิชิต
 
1. นางชื่นฤดี  จันทร์เดช
2. นางสาวศิริเพ็ญ  บุญสงค์
3. นางสมพร  พิบูลย์รุ่งเรือง
 
236 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 1. เด็กหญิงกิ่งฟ้า  แสพลกรัง
2. เด็กหญิงพรรทิพา  ไปวันหน้า
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สุโพธิ์
4. เด็กหญิงอฐิติญา  ไชยนา
5. เด็กหญิงอพัชชา  เงี้ยวสูงเนิน
6. เด็กหญิงอริศรา  โคกสูง
7. เด็กหญิงออมสิน  ศรีอ่อน
 
1. นางชื่นฤดี  จันทร์เดช
2. นางสาวศิริเพ็ญ  บุญสงค์
3. นางสมพร  พิบูลย์รุ่งเรือง
 
237 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านช้าง 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แพงวรรณ
2. เด็กหญิงมุกดา  คำทา
3. เด็กหญิงวันวิสา  คำทา
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สีมุด
5. เด็กหญิงสุจิตรา  ขอเสริมกลาง
6. เด็กหญิงอรปวีณา  เพชรสิน
7. เด็กหญิงเดือนฉาย  จันทร์นอก
 
1. นายขจรศักดิ์  คามวัน
2. นายประจักษ์  อาพัดนอก
3. นางสบงกช  ปิ่นภัคพูลลดา
 
238 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จุลเจือ
2. เด็กชายธนวัฒน์  ตะวงษ์
3. เด็กชายเจษฎา  มหาวอ
 
1. นางบุญช่วย  ม่วงเพชร
2. นางเชาวลี  จำปามูล
 
239 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง 1. เด็กชายทักษิณ  วาโยหะ
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ปิ่นสุวรรณ์
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  พรไธสง
 
1. นางสุจิตรา  ผดุงโชค
2. นางสุธาธินี  คร่อมกระโทก
 
240 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  กองชนะ
2. เด็กชายธีรยุทธ  ทองคำสวน
3. เด็กหญิงสุจิตรา  สุขแก้ว
 
1. นางนุจิตรา  วรเชษฐ
2. นางประกายกาญจน์  จรัสแสง
 
241 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 1. เด็กชายขวัญชัย  พลเสน
2. เด็กหญิงนิดานุช  ไชยสงค์
3. เด็กหญิงสุจิตรา  สุขแก้ว
 
1. นางสาวกาญจนวรรณ  ศิริวุฒิ
2. นางนุจิตรา  วรเชษฐ
 
242 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านช้าง 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ตัวสระเกษ
2. เด็กชายศรชัย  มหาดไทย
3. เด็กหญิงอารียา  คชเรนทร์
 
1. นางกิตติมา  หินเมืองเก่า
2. นายแดนชัย  จันทร์ภิรมย์
 
243 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พงษ์ธนู
2. เด็กชายศรราม  หลอดเพ็ชร
3. เด็กชายสิทธิกร  คำมี
 
1. นายนคร  เหมือดไธสง
2. นายวิทยา  งามพรม
 
244 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 1. เด็กชายนิพนธ์  เหล็กด่าน
2. เด็กชายวันฑชัยณ์  รวงน้อย
3. เด็กชายสุรศักดิ์  แดนจอหอ
 
1. นางสมปอง  ชัยภัย
2. นางสุมาลี  ลายนอก
 
245 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคอม 1. เด็กชายธนบัตร  ทองพ่วง
2. เด็กชายมินทดา  แก้วพล
3. เด็กชายศุภกิจ  สวัสดิ์ผล
 
1. นายพิบูล  ดำรงกิจ
2. นายสุวิทย์  บุญเจริญ
 
246 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคอม 1. เด็กชายดนุพล  ภูโตนนา
2. เด็กชายวรายุทธ  ยศม้าว
3. เด็กชายวิทวัส  ศาลาแสง
 
1. นางนงค์นุช  มีระหันนอก
2. นางสุภาภรณ์  ประทิพย์ทน
 
247 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 1. เด็กชายต้นคิด  ทองอินทร์
2. นางสาวนิตยา  พงษ์สระพัง
3. เด็กหญิงอริษา  แอบบัว
 
1. นางสาวฐิติมา  การสร้าง
2. นางปิยวรรณ  เชตะวัน
 
248 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กล้าหาญ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภักดีนอก
 
1. นายสุทธิพร  เปียสุวรรณ
2. นางหทัยรัตน์  เปียสุวรรณ
 
249 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1. เด็กชายนวพล  พลไชโย
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ชมกลาง
 
1. นายบูรณพงษ์  บูรณปรีชา
2. นางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
 
250 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 1. เด็กชายจารุพัตร์  เมืองมิ่ง
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  เกตุพิบูลย์
3. เด็กชายศุภชัย  พลดงนอก
 
1. นางจรรยา  แต่งภูมิ
2. นางมณีรัตน์  ศรีบงกช
 
251 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1. เด็กชายดุษฎี  วันสา
2. เด็กชายธนพล  วงษ์ธรรม
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ภูมิสถาน
 
1. นายธนัฐชัย   สุขสมร
2. นางอรพิมพ์  ขอบ่มกลาง
 
252 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1. เด็กชายชินะวัตร  ลุลงยศ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ลงนาม
3. เด็กชายประวิทย์  บุรีนอก
 
1. นางอรพิมพ์  ขอบ่มกลาง
2. นางอุไรวรรณ  โคตรชาลี
 
253 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายพรเทพ  สีสุวอ
2. เด็กชายอนันฐชัย  อังคาร
3. เด็กชายเจษฎา  ชำนาญการ
 
1. นางนิตยาพร  ลาภเจริญ
2. นางวนิดา  แพงเพ็ง