หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ประจำปีการศึกษา2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6 26-27-28 กันยายน2556
ณร.ร.วานิชวิทยาร.ร.บัวใหญ่วิทยาร.ร.อมรศิลป์ร.ร.เทศบาล2 ร.ร.บ้านขามหนองแวงร.ร.ป่าตองท่าเนินสามัคคีสพป.นม6(หลังเดิม)หอประชุมอบจ.

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายนิเวศน์ อุดมรัตน์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
2 นางสาวธนพร กล่อมจอหอ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง เจ้าหน้าที่คะแนน
3 นายดนุพล บุญวีรบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี เจ้าหน้าที่คะแนน
4 นางสาวลภัสรดา ทรงประโคน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง เจ้าหน้าที่คะแนน
5 นายเบญจมาภรณ์ พวงสมบัติ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านคอนเมือง เจ้าหน้าที่คะแนน
6 นางสาวพิมพ์มาดา ยะปะเต เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านกระถิน เจ้าหน้าที่คะแนน
7 นางสาวมลทิชา ใจซื่อ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง เจ้าหน้าที่คะแนน
8 นางสาวรุ่มทิพย์ เหขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านวัด เจ้าหน้าที่คะแนน
9 นายสมชาย ยศกลาง ครู โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง เจ้าหน้าที่คะแนน
10 นายธีรศิลป์ นิยมสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ฝ่ายประเมินผล
11 นายวราธิศ คุณขุนทด รองฯผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 รองประธานคณะกรรมการ
12 นายนิกรณ์ เชียรพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพรานปาน ประธานศูนย์เครือข่ายฯคง3 ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
13 นายโกวิทย์ สีมาชัย ผู้อำยวยการโรงเรียนบ้านตาจั่น รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
14 นายบุญลือ พันธุ์เสนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโกโคก รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
15 จ.ส.อ.สมนึก กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนเมือง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
16 นายชูชาติ อยู่สะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
17 นายไพโรจน์ เนตรกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
18 นางประไพพรรณ์ ยศกลาง ศึกษานิเทศก์ สพป. กรรมการและเลขานุการ
19 นายไพโรจน์ ราชการกลาง เจ้าพนักงานธุรการ สพป. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
20 นายยุุทธภูมิ ดรเถื่อน ศึกษานิเทศก์ สพป. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
21 นางสาวนุชรี ชายตะครุุ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]