หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nma6

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสาวอำภา ช่างเกวียนโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
2. นางกาญจนา ม่วงนอกโรงเรียนวัดบ้านโนนกอกกรรมการ
3. นางวรนันท์ เกตุคัมธิวัตร์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางเครือวรรณ มงคลโรงเรียนบ้านศาลาหนองขอนกรรมการ
2. นางอาภรณ์ มัวจะบกโรงเรียนบ้านโนนทองหลางกรรมการ
3. นางจิตราวรรณ วัฒนานุสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางรัตนาพร ช่วยไชยศรีโรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคมกรรมการ
2. นางอำพรรณ์ แผลงนอกโรงเรียนบ้านตากิ่มกรรมการ
3. นางสาวสมใจนึก พูนพัฒนาพันธุ์โรงเรียนบ้านตลุกพลวงกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางจุไลลักษณ์ นวลผ่องโรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็งกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ กาญจนแก้วโรงเรียนบ้านขามฯกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางส้มลิ้ม แผลงนอกโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
2. นางสาวศุภารัตน์ นันตะริโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางชุติอร ราชตราชูโรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ 4)กรรมการ
2. นางสุนันทา แดนไธสงโรงเรียนวัดบ้านเมืองสูงกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางอมรรัตน์ ปลายบนโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
2. นางลดาวัลย์ จะชาลีโรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วงกรรมการ
3. นางสุมล ทองภูธรโรงเรียนวัดบ้านสามเมืองกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายบุญสืบ กว้างนอกโรงเรียนบ้านวังโพธิ์กรรมการ
2. นางยุพลักษณ์ แสนฉลาดโรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ
3. นางสงวน สุขพอโรงเรียนบ้านโสกสนวนกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ เวฬุวนารักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกากรรมการ
2. นางยุวันยา ล้ำเลิศโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาฯ)กรรมการ
3. นางสมร คำเทียนทองโรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่งกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรรณี วิเศษโวหารโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
2. นายวิทูร มมขุนทดโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
3. นายวีรยุทธ หวังปรุงกลางโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางวันทา สันโดษโรงเรียนบ้านโคกสีกรรมการ
2. นายชุมพล ยอดสง่าโรงเรียนบ้านหลุบกุงกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ ปะจะเนโรงเรียนวัดบ้านสีดากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายสุนัย สีสาผาโรงเรียนบ้านห้วยโจดกรรมการ
2. นางสาวจรัญญา ฟังสันเทียะโรงเรียนปริยัติไพศาลกรรมการ
3. นางเจริญศรี สวรรค์ดอนโรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ยกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวณิชชาภัทร อรรคเสริญโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ มีศิลป์โรงเรียนบ้านปอบิดกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ศักดิ์สถาพรโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอุบล คิดการโรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษากรรมการ
2. นางสาวสมพร หกทะเลโรงเรียนบ้านประคำกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญพักตร์ ปานะโตโรงเรียนบ้านทองหลางน้อยกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอัฐกานต์ บุญจวงโรงเรียนอมรศิลป์กรรมการ
2. นางสว่างจิตต์ กฤติธำรงโรงเรียนบ้านโคกสีกรรมการ
3. นายเดชฤทธิ์ คำราชโรงเรียนบ้านหนองปรือโป่งกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางสาวกนิษฐา ดอกทุเรียนโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล สร้อยขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคีกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ เลิกชัยภูมิโรงเรียนบ้านโนนทองหลางกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์ หมายติดกลางโรงเรียนบ้านหมันกรรมการ
2. นางแสงเทียน ฤทธิ์นอกโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือกรรมการ
3. นางวงเดือน พุกพิลาโรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ บัวบานโรงเรียนบ้านเสมากรรมการ
2. นายณัฐพัชร คำศรีโรงเรียนบ้านโคกเสี่ยวกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ สุแพงโรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่นกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายวิพัฒน์ ทีนะกุลโรงเรียนบ้านสระครกกรรมการ
2. นางสาวศศิธร หาญนอกโรงเรียนบ้านประคำกรรมการ
3. นางสาวจินตนา พิทักษ์โรงเรียนบ้านหนองคอมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวนันทนีย์ มงคลบุญไพศาลโรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคีกรรมการ
2. นางเพ็ญแข วิศวเลิศทรัพย์โรงเรียนบ้านโนนสังกรรมการ
3. นายวิโรจน์ รักเจริญพรโรงเรียนบ้านวังโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสายหยุด ประกิคะโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
2. นางสาวทิวารัตน์ ศรีนอกโรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่งกรรมการ
3. นางสาวสมจิตร ตูมนอกโรงเรียนบ้านดอนตะหนินกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางเพ็ญนิตย์ เมตตาโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวสวนีย์ สูรรักษ์ดิสัยโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวจิรภา ใจเมืองโรงเรียนกรรมการ
4. นายบัลลังก์ เกื้อปัญญากูลโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางทัศพร ป้อมไทยโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวสินีนิตย์ การปลูกโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวฐิติยา ปุราชะโกโรงเรียนกรรมการ
4. นางสว่างจิตตฺ์ กฤติธำรงโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสุดใจ บาระศรีโรงเรียนเทศาบาล 1กรรมการ
2. นายอภิชัย อาจประจันทร์โรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
3. นางสาวธนาวีย์รัต คุปตวุฒินันท์โรงเรียนบ้านหนองพรานปานกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพร ทิพย์อโนทัยโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ เสริฐประสมโรงเรียนบ้านเสมากรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ เดชโนนสังโรงเรียนบ้านปอบิดกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ สมภาโรงเรียนบ้านแก้งสนามนางกรรมการ
4. นางสาวสุนิสา แจ้งไพรโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
5. นายบุญทัน ชิดทองโรงเรียนบ้านคึมมะอุกรรมการ
6. นางยุพิน เจริญโรงเรียนวัดบ้านหินแห่กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางรุ่งทิพย์ ผลไม้โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
2. นางสมจิตร แคชัยภูมิโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
3. นางนันทพร สมพลโรงเรียนบ้านดอนเปล้ากรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ บารมีโรงเรียนโพนทองกรรมการ
5. นางสาวรจนา คิดการโรงเรียนบ้านหนองคอมกรรมการ
6. นายวิเชียร ทองน้อยโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวพิมพิไล พลแสนโรงเรียนบ้านเก่าค้อกรรมการ
2. นางสายฝน โคตรศิริโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นายสุพรรณ บุญแสนโรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางศรีประภา วิเศษภักดีโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
2. นายสมภพ ศรีสังข์โรงเรียนบ้านด่านช้างกรรมการ
3. นางพิสมัย เสือกำปังโรงเรียนบ้านตะโกทุ่งกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกัลยานี ประจงโรงเรียนบ้านทองหลางน้อยกรรมการ
2. นายไพโรจน์ เดชโนนสังข์โรงเรียนบ้านปอบิดกรรมการ
3. นายบุญนาค ปะระทังโรงเรียนวัดบ้านดอนเต็งกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสมบัติ เลิกนอกโรงเรียนบ้านสีสุกกรรมการ
2. นางธัญลักษณ์ ถ้ำกลางโรงเรียนบ้าานตะโกกรรมการ
3. นางสุพันธ์ หาญนอกโรงเรียนบ้านโคกสีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายเทียร สุริยะโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
2. นางสาวอรณิชา สุมนนอกโรงเรียนบ้านเมืองคงกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา ฉลาดโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายฐิติภากร ชาญวิศิษฎ์โรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
2. นางจิตราพร งามอาการโรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทองกรรมการ
3. นางถนอมศรี ทักษิณโรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน์ เที่ยงกลางโรงเรียนวานิชวิทยากรรมการ
2. นางขนิษฐา ปลั่งกลางโรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางนิตยา คงบารมีโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
4. นายประเสริฐ เพชรนอกโรงเรียนบ้านหนองบัวกระจายกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑาทิพย์ ทองสุขโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
2. นายจรัญ ดงอุเทนโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นายประเสริฐ เพชรนอกโรงเรียนบ้านหนองบัวกระจายกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายจำลอง ภักดีโชติโรงเรียนวัดบ้านโนนกอกกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ดงหงส์โรงเรียนบ้านแฝก กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางสาววนิดา คำแก่นแก้วโรงเรียนวัดบ้านสามเมืองกรรมการ
2. นายจิรโรจน์ พิบูลย์รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านโนนสังกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายธวัช สงนอกโรงเรียนบ้านโพนทอง กรรมการ
2. นายบรรจบ คิดการโรงเรียนบ้านเสวกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายประนอม สงนอกโรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่กรรมการ
2. นายบรรจง กล้าหาญโรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายประนอม สงนอกโรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่กรรมการ
2. นายบรรจง กล้าหาญโรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพิมพ์ฉวี บูรณปรีชาโรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนากรรมการ
2. นายวิศิษฐ์ รุณรุทธิ์โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางชนิดา พันธุ์ดีโรงเรียนบ้านตะโกทุ่งกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายนิพนธ์ นานันท์โรงเรียนบ้านหนองขามนาดีกรรมการ
2. นางประภัสสร ศิริพยัคฆ์โรงเรียนบ้านแฝกกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวรรณา ประพานโรงเรียนบ้านหนองหว้าเอนกรรมการ
2. นายวัลลภ ปักเหนือโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
3. นายเสถียร ยอดดีโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมบูรณ์ ทองพันธ์โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้างกรรมการ
2. นางทองม้วน กว้างนอกโรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกากรรมการ
3. นางเภาวนา เดชาวุฒิโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสมพร พิบูลย์รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
2. นางหทัยรัตน์ เปียสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวมุทิตา ศรีชุมโรงเรียนบ้านหนองคอมกรรมการ
2. นางกนกอร พลดงนอกโรงเรียนบ้านโนนสังกรรมการ
3. นางสมพร พิบูลย์รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายกำชัย คำกองโรงเรียนบ้านตาจั่นกรรมการ
2. นายมนตรี มวลมนตรีโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ข้อสว่างโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
4. นายบุญเพ็ง บุญจงรักษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจายกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายกำชัย คำกองโรงเรียนบ้านตาจั่นกรรมการ
2. นายมนตรี มวลมนตรีโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ข้อสว่างโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
4. นางวนิดา สง่ากลางโรงเรียนบ้านหนองบัวกระจายกรรมการ
5. นายบุญเพ็ง บุญจงรักษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจายกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวศุภณัฐ วิริยะพานิชโรงเรียนบ้านแก้งสนามนางกรรมการ
2. นางฌานิกา สารประดิษฐ์โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
3. นายบุญถิ่น อันอานโรงเรียนบ้านคึมมะอุกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายธำรง พรหมเกษโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
2. นายพิทยา ตรีพงษ์โรงเรียนบ้านทองหลางน้อยกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ รัตนวิชัยโรงเรียนบ้านตาจั่นกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเอมอร ปัทมสีแก้วโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
2. นางมัลลิกา จุพิมายโรงเรียนบ้านหนองคอมกรรมการ
3. นางหทัยชนก เทียมไธสงโรงเรียนบ้านเสวกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางเกษราภรณ์ ยวงทองโรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อมกรรมการ
2. นางสุรีย์รัตน์ ธีระบุญชัยกุลโรงเรียนบ้านขามหนองแวงกรรมการ
3. นางบังอร สุขอ่อนโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางเพียรจิต พันธุ์โอภาสโรงเรียนบ้านอุทัยทองกรรมการ
2. นางวิลาสินี พระภักตร์โรงเรียนบ้านตลุกพลวงกรรมการ
3. นางกฤษมัย ทีมีศรีโรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ทะคำโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
2. นางพรจรินทร์ การนาโรงเรียนบ้านหญ้าคาประชากรรมการ
3. นางกมลวรรณ ขยันกลางโรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายบุญเลียง อดทนโรงเรียนวัดบ้านสีดากรรมการ
2. นางหอมจันทร์ กาวไธสงโรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนากรรมการ
3. นางร่วมจิต ธำรงเกียรติศักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางวศินี ศิริสุวรรณพงศ์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
2. นางละม่อม ศรีวัฒนพงศ์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
3. นางศุภานัน แก้วเงินโรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ วานนท์โรงเรียนบ้านหนองโคบาลกรรมการ
2. ดร.อรทัย วงศ์หิรัญกรชัยโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
3. นางนิตยาพร ลาภเจริญโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางยุวดี ณ วิชาโรงเรียนวัดบ้านมะค่ากรรมการ
2. นายภราดร แสงกล้าโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
3. นางพรรณิภา แดนไธสงโรงเรียนปริยัติไพศาลกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา เหลื่อมสีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อมกรรมการ
2. นายบุญสม บาระศรีโรงเรียนบ้านหลุบกุงกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพิสิฐ บุษย์ศรีโรงเรียนบ้านเสวกรรมการ
2. นายขวัญชัย สุวรรนิตย์กุลโรงเรียนบ้านทองหลางน้อยกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ รักพร้าโรงเรียนคอนเมืองกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางมัชรินทร์ สมภารโรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ เกษนอกโรงเรียนบ้านดอนตะหนินกรรมการ
3. นายบุญร่วม ทิพย์แสงโรงเรียนบ้านคึมมะอุกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมทรง แสนศรีโรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่นกรรมการ
2. นางสาวยุวเรศ สาโสโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายพิสิษฐ์ ไพรรามโรงเรียนเทศบาล 2กรรมการ
4. นายยุทธพงศ์ ซื่อสัตย์โรงเรียนบัวใหญ่วิทยากรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายมานพ ศิลป์ประกอบโรงเรียนวานิชวิทยากรรมการ
2. นายปกรณ์ วัดทุ่งใหญ่โรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
3. นายบัวพิตร ลาดนอกโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางจีระนันท์ จำนงศิลป์โรงเรียนบ้านสีสุกกรรมการ
2. นางเสมอ แสงเพ็ชรโรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางสาวณัฐพร ป้องลอดโรงเรียนบ้านโนนเต็งกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวสุชาดา แป้นนอกโรงเรียนบ้านดอนแร้งกรรมการ
2. นายบุญชู ไชยเทพาโรงเรียนบ้านศาลาหนองขอนกรรมการ
3. นางปาริชาติ บุญใบโรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางพิศมัย โลหากาศโรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการ
2. นายอนุชิต วุฒิเนตรโรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ
3. นางพีรดากร ไสยาสน์โรงเรียนบ้านแก้งสนามนางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายชัยศิลป์ พันธ์ทองโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
2. นายมนุษย์ มนูญศักดิ์โรงเรียนปริยัติไพศาลกรรมการ
3. นายวิทยา ป้องลอดโรงเรียนบ้านด่านช้างกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมัย กิติสกลโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
2. นายวิโรจน์ จันทสิงห์โรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
3. นางศิริภรณ์ แสนนามวงษ์โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวแก้วกาญจน์ ราชการกลางโรงเรียนบ้านหมันกรรมการ
2. นายสฤษฎ์ยศ วิทยาวิโรจน์โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางนวลฉวี จูงกลางโรงเรียนบ้านศาลาหนองขอนกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายกำแหง บูรณปรีชาโรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่งกรรมการ
2. นายสุวรรณ์ ชัยวงศ์โรงเรียนบ้านอ้อยช้างกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางจิราพร พรมชัยโรงเรียนบ้านาแคกรรมการ
2. นางนิภาภัทร นกชัยภูมิโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคีกรรมการ
3. นางยุพิน รัตนจรัสโรจน์โรงเรียนบ้านตลุกหินปูนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายเสรี เจริญรัตน์โรงเรียนบ้านตากิ่มกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ศิริเวชโรงเรียนบ้านทองหลางน้อยกรรมการ
3. นางศศิประภา แทนลาโรงเรียนบ้านฝาผนังกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางชลลดา เกิดมาลัยโรงเรียนบ้านตลุกพลวงกรรมการ
2. นายปรีชา ผ่องสนามโรงเรียนบ้านหนองโคบาลกรรมการ
3. นางปรียาพร สารนอกโรงเรียนบ้านทองหลางน้อยกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งรวี เมอห์ริงโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
2. นายวงศธร หมั่นกิจโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางจิราพร มอมขุนทดโรงเรียนบ้านกระถินกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นางหนูเพียร ยอดดีโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
2. นางศิริแข แขหินตั้งโรงเรียนบ้านโสกงูเหลือมกรรมการ
3. นางฐิตารีย์ วีระพัฒน์โรงเรียนบ้านน้อยหนองนาดกรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นางพัชรินทร์ ศรีวุฒิพงศ์โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ รัตนวิชัยโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ อุ่นกาศโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือกรรมการ
4. นายชาตรี แนบกลางโรงเรียนห้วยไหวัฒนากรรมการ
5. นายทนงเกียรติ สารนอกโรงเรียนบ้านหันดอนดู่กรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ อุ่นกาศโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือกรรมการ
2. นายชาตรี แนบกลางโรงเรียนห้วยไหวัฒนากรรมการ
3. นายทนงเกียรติ สารนอกโรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ รัตนวิชัยโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
5. นางพัชรินทร์ ศรีวุฒิพงศ์โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎา เรืองไทยโรงเรียนเทศบาลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางสาวจันทราภรณ์ นาดีโรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็งกรรมการ
2. นายพงศธร บุญค้ำโรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
3. นางบุญญารัตน์ สมบัติทาโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
4. นายกฤษฎา เรืองไทยโรงเรียนเทศบาลกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นางนภาพรรณ นาดีโรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ
2. นายวิสูตร ไร่ดีโรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วงกรรมการ
3. นางสาวจันทราภรณ์ นาดีโรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็งกรรมการ
4. นายปพน กิตติโรจนฉัตรโรงเรียนวนาประชารัฐบำรุงกรรมการ
5. นายพิษณุ คำมะปะนาโรงเรียนบ้านตะโกโคกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายวัชรินทร์ จันทราเลิศโรงเรียนบ้านบุเสมาทองกรรมการ
2. นายสุเทพ วรรณสิงห์โรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
3. นางบุษรา โพธิ์นอกโรงเรียนบ้านดอนเปล้ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางวรรณกร ศันสนียพันธุ์โรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
2. นายเทวัญ วงศ์เจษฎากรณ์โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่งกรรมการ
3. นายสายันห์ เจริญโรงเรียนวัดบ้านหินแห่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวประชิต บุษราคำโรงเรียนบ้านดอนแร้งกรรมการ
2. นายอุดม พิมพ์กลางโรงเรียนบ้านหนองบัวกระจายกรรมการ
3. นายเจริญ ศรีนอกโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๘กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสืบศักดิ์ ทัพหลวงโรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมกรรมการ
2. นางบุปผา ประดิษฐ์ค่ายโรงเรียนบ้านทัพมะขามกรรมการ
3. นางจีรนันท์ จำนงศิลป์โรงเรียนบ้านสีสุกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางทิพย์วรรณ การนอกโรงเรียนบ้านตลุกพลวงกรรมการ
2. นายอุดร นาโสกโรงเรียนบ้านป่าหวายกรรมการ
3. นายสุภาพ คำราชโรงเรียนบ้านโนนระเวียงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาววรณัน มนูญญโสภิตโรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ
2. นางชฎาพร กวดนอกโรงเรียนบ้านโนนสังกรรมการ
3. นายชยาทิต ช่างบุโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ จันทราเลิศโรงเรียนกรรมการ
2. นายบุญโฮม แสงวงศ์โรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
3. นางชนิดา พันธุ์ดีโรงเรียนบ้านตะโกทุ่งกรรมการ
4. นายอุทัย ทองนอกโรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ทองนอกโรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคีกรรมการ
2. นางชนิดา พันธุ์ดีโรงเรียนบ้านตะโกทุ่งกรรมการ
3. นายปรุงศักดิ์ เจริญใจโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอุดร นาโสกโรงเรียนบ้านป่าหวายกรรมการ
2. นางสาววรณัน มนูญญโสภิตโรงเรียนชุมชนคงกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา ดิฐธนสารโรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ กุลนอกโรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี บารมีโรงเรียนบ้านทองหลางน้อยกรรมการ
3. นายพุทธศิลป์ ชินรินทร์โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ กุลนอกโรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี บารมีโรงเรียนบ้านทองหลางน้อยกรรมการ
3. นายพุทธศิลป์ ชินรินทร์โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอุดม รักศิลป์โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยากรรมการ
2. นายมังกร รวมธรรมโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นายวันชัย พลเรืองโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางอุบลรัตน์ โลหากาศโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
2. นางนภาพรรณ นาดีโรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ
3. นางดวงสุรีย์พร ศรีดาธรรมโรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวิริยะพงษ์ สิทธิพาโรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมกรรมการ
2. นางรัชนี กนกพรพรรณโรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ
3. นางมจุรี เจริญโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางนภาพรรณ นาดีโรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ โลหากาศโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
3. นางดวงสุรีย์พร ศรีดาธรรมโรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายฉันทากรณ์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
2. นายบุญส่ง เริงชัยภูมิสพป.นครราชสีมา เขต 6กรรมการ
3. นางนิตยา อุดนอกโรงเรียนบ้านหลุบกุงกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายฉันทากรณ์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
2. นายวีระชัย รัตรองใต้โรงเรียนโนนกระพี้วิทยากรรมการ
3. นางนิตยา อุดนอกโรงเรียนบ้านหลุบกุงกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกัลยา อุเมมุระโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
2. นางนิลุบล เรืองเรื่อโรงเรียนบ้านหันดอนดู่กรรมการ
3. นางนงค์นุช มีระหันนอกโรงเรียนบ้านหนองคอมกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกัลยา อุเมมุระโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
2. นางนิลุบล เรืองเรื่อโรงเรียนบ้านหันดอนดู่กรรมการ
3. นางนงค์นุช มีระหันนอกโรงเรียนบ้านหนองคอมกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายประจวบ ตู้นอกโรงเรียนบ้านตู้นอกกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายประจวบ ตู้นอกโรงเรียนบ้านหมันกรรมการ
2. นางปราณี ศรีหาทนโรงเรียนบ้านหนองคอมกรรมการ
3. นางสุชีรา ไก่แก้วโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางดวงใจ จันภิรมย์โรงเรียนบ้านโสกสนวนกรรมการ
2. นางจิราพร จันทะรังโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
3. นางสาวมัสริน นาราษฎร์โรงเรียนบ้านป่าหวายกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ จันภิรมย์โรงเรียนบ้านโสกสนวนกรรมการ
2. นางจิราพร จันทะรังโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
3. นางสาวมัสริน นาราษฎร์โรงเรียนบ้านป่าหวายกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางดวงใจ จันภิรมย์โรงเรียนบ้านโสกสนวนกรรมการ
2. นางนราภรณ์ ดีแดงโรงเรียนบ้านเก่าค้อกรรมการ
3. นางสาวมัสริน นาราษฎร์โรงเรียนบ้านป่าหวายกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมัสริน นาราษฎร์โรงเรียนบ้านป่าหวายกรรมการ
2. นางดวงใจ จันภิรมย์โรงเรียนบ้านโสกสนวนกรรมการ
3. นางจิราพร จันทะรังโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวนาตยา กุลนอกโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
2. นางมลิวรรณ มาตรบัณดิษฐโรงเรียนบ้านเมืองคงกรรมการ
3. นายสุรัตน์ ดงสงครามโรงเรียนวัดบ้านสีดากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพรชัย คำหอมโรงเรียนบ้านตะโกโคกกรรมการ
2. นางพัชรีย์ หมื่นภักดีโรงเรียนวัดบ้านศาลาดินกรรมการ
3. นายประเทือง คมสันโรงเรียนบ้านหนองบัวกระจายกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสุธี จันทร์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทองกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สีวัยโรงเรียนบ้านหนองสะเดากรรมการ
3. นายนิมิต ขันทองโรงเรียนบ้านขามเวียนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายเสรี มัครมย์โรงเรียนบ้านดอนคนทากรรมการ
2. นางอัจฉรา บุญกลางโรงเรียนบ้านไทรโยงกรรมการ
3. นายพีระพล เหล่าทองสารโรงเรียนวัดบ้านสามเมืองกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางศรีสมบูรณ์ แก้วจันลาโรงเรียนบ้านเพ็ดน้อยกรรมการ
2. นางฤทัยทิพย์ พันธุ์เสนีย์โรงเรียนบ้านตาจั่นกรรมการ
3. นางชวาลา คำศิริโรงเรียนวัดบ้านหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ อัครเกียรติศักดิ์โรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
2. นางสุภัทรินทร์ วงศาโรงเรียนบ้านหนองขามน้อยกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ แสงทองโรงเรียนบ้านดอนแร้งกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายอภิรัตน์ นาดีโรงเรียนบ้านบุเสมาทองกรรมการ
2. นางสาวกันยาวรรณ แดนไธสงโรงเรียนบ้านตะหนอดกรรมการ
3. นางสาวมนตอมร บุตรกันหาโรงเรียนบ้านโนนทองหลางกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายนคร เหมือดไธสงโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
2. นางอรชร ยอดสง่าโรงเรียนบ้านหลุบกุงกรรมการ
3. นางนงนุช สุศีลสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางพัชราภรณ์ แก้วไสย์โรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
2. นางพรพรรณ ทาไธสงโรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
3. นางสำราญ จันนาโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ธร เทนอิสระโรงเรียนบ้านแก้งสนามนางกรรมการ
2. นางวิลาวัณย์ ตระกูลสันติรัตน์โรงเรียนวัดบ้านสามเมืองกรรมการ
3. นางกนกกาญจน์ วัฒน์ธนกาญจน์โรงเรียนบ้านเก่าค้อกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวอำนวยพร ประจิตรโรงเรียนบ้านหนองโคบาลกรรมการ
2. นายประยูร พรหมวิริยกุลโรงเรียนบ้านขามเวียนกรรมการ
3. นางรัตนา ศรีประทีปโรงเรียนบ้านทองหลางน้อยกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวพัชรินทร์ แทนรินทร์โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือกรรมการ
2. นางปิยวรรณ เชตะวันโรงเรียนบ้านดอนแร้งกรรมการ
3. นายสุทธิพร เปียสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอุบลรัตน์ วังหอมโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
2. นางณัชชารีย์ บวรไชยอนันต์โรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ
3. นางญาดา หงษ์ทองโรงเรียนบ้านฝาผนังกรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางศิริธรณ์ ไชยศรีโรงเรียนบ้านหนองพรานปานกรรมการ
2. นางพนิดา ชูสวัสดิ์โรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
3. นางละมัย ตั้งพงษ์โรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางอัญธิภา ธิมะสารโรงเรียนบ้านศาลาหนองขอนกรรมการ
2. นางอุรวรา ขามโนนวัดโรงเรียนห้วยไหวัฒนากรรมการ
3. นางพรพิมล แก้วโพธิ์กลางโรงเรียนบ้านดอนแร้งกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์วลัย หลงศรีโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมกรรมการ
2. นางกุหลาบ ทัพหลวงโรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางวิไลยลักษณ์ ต้านกลางดอนโรงเรียนบ้านดอนเปล้ากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางทองร่วม บืนขุนทดโรงเรียนบ้านโนนเต็งกรรมการ
2. นางสุภาพ นวลพลกรังโรงเรียนบ้านด่านช้างกรรมการ
3. นางประมวน มาลำโกนโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวปุณยนุช สินประกอบโรงเรียนวัดกู่สามัคคีกรรมการ
2. นางอุษาวดี วัชรคุุปต์โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคีกรรมการ
3. นางมยุรา มาตรวังแสงโรงเรียนบ้านหนองปรือโป่งกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางมัลลิกา ทองดีนอกโรงเรียนบัวใหญ่วิทยากรรมการ
2. นายบรรลัง สาระอินทร์โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยากรรมการ
3. นางอุทัย ศรีนอกโรงเรียนชุมชนบ้านวัดกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายธีรศิลป์ นิยมสุขโรงเรียนบ้านหนองหว้าเอนกรรมการ
2. นายพัฒณะพงค์ ประเสริฐหล้าโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นายมนต์เสน่ห์ แสนโคตรโรงเรียนบ้านดอนเปล้ากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทิดา นาดีโรงเรียนบ้านหมันกรรมการ
2. นายคมเดช โคนโพธิ์โรงเรียนบ้านโคกตะพาบกรรมการ
3. นายพฒนพงษ์ ตั้งพงษ์โรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวธนิษฐา แผลงนอกโรงเรียนบ้านประคำกรรมการ
2. นางนันทวัน พันธุ์ชัยเพชรโรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์กรรมการ
3. นายรักใหม่ ลุนศรีโรงเรียนวัดบ้านโนนกอกกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวิสูตร ไร่ดีโรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วงกรรมการ
2. นางสาวโสภา โคตรสมบัติโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
3. นางสาวอุษา ถนิมแนบโรงเรียนบ้านศาลาหนองขอนกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุมงคล ดีมากโรงเรียนบ้านโนนสังกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์ ครุฑกษัตริย์ไทยโรงเรียนบ้านตากิ่มกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางดลฤดี ศรีนอกโรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ กองสุวรรณโรงเรียนปริยัติไพศาลกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ อภัยนอกโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพาสันติ์ เวทย์จรัสโรงเรียนบ้านสระครกกรรมการ
2. นายสุเทพ ศิริโสมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
3. นางสาวมยุรา เพิ่มพูนโรงเรียนบ้านหนองโคบาลกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธีรศิลป์ นิยมสุขโรงเรียนบ้านหนองหว้าเอนกรรมการ
2. นายพัฒณะพงค์ ประเสริฐหล้าโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสำเนียง ปะจะเนโรงเรียนวัดบ้านหินแห่กรรมการ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์ ภูบาลีโรงเรียนอมรศิลป์กรรมการ
3. นายอรรถกร บรรดาศักดิ์โรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ นาดีโรงเรียนบ้านบุเสมาทองกรรมการ
2. นายวรพจน์ พันธ์วิริยากุลโรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสุจี สุทธิโรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิมกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวนันทิดา นาดีโรงเรียนบ้านหมันกรรมการ
2. นายคมเดช โคนโพธิ์โรงเรียนบ้านโคกตะพาบกรรมการ
3. นายพฒนพงษ์ ตั้งพงษ์โรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสุมงคล ดีมากโรงเรียนวัดบ้านโนนสังกรรมการ
2. นายรักใหม่ ลุนศรีโรงเรียนบ้านโนนกอก กรรมการ
3. นายยุทธนา ขจรเดชชัยฤทธิ์โรงเรียนบ้านเสวกรรมการ
4. นายยุทธภูมิ ดรเถื่อนศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖ กรรมการ
5. นายอุดม การชงัดประธานศูนย์เครือข่ายฯ สีดา ๑กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุมงคล ดีมากโรงเรียนวัดบ้านโนนสังกรรมการ
2. นายรักใหม่ ลุนศรีโรงเรียนบ้านโนนกอก กรรมการ
3. นายยุทธนา ขจรเดชชัยฤทธิ์โรงเรียนบ้านเสวกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสุมงคล ดีมากโรงเรียนวัดบ้านโนนสังกรรมการ
2. นายรักใหม่ ลุนศรีโรงเรียนบ้านโนนกอก กรรมการ
3. นายยุทธนา ขจรเดชชัยฤทธิ์โรงเรียนบ้านเสวกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุมงคล ดีมากโรงเรียนวัดบ้านโนนสัง กรรมการ
2. นายรักใหม่ ลุนศรีโรงเรียนบ้านโนนกอก กรรมการ
3. นายยุทธนา ขจรเดชชัยฤทธิ์โรงเรียนบ้านเสวกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายสมหมาย หลักบุญโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
2. นางสาวแรกรัก บุญอยู่โรงเรียนบัวใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ พรประสิทธิ์โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางพัสมัย เลาวัลย์ศิริโรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อมกรรมการ
2. นางสุจิตรา สืบมาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
3. Ms.Ann Spicerโรงเรียนอมรศิลป์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายเจนวิทย์ ศิริเกตุโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
2. นางประไพพิศ แก้วดอนรีโรงเรียนบ้านอ้อยช้างกรรมการ
3. นางสาวจิราพร ประพิณโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวณัฎฐริกา ปัญจาคะโรงเรียนอมรศิลป์กรรมการ
2. นางพงษ์ลดา โสนัฐวงศ์โรงเรียนเทศบาล 2กรรมการ
3. Ms.Eva Lamadrid Apaโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางอติพร เพ็ชรนอกโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
2. นางศิราณี พระภิเดชโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. Ms.Christine Bedenisโรงเรียนบ้านโนนระเวียงกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวนภัทร แดนไธสงโรงเรียนวัดบ้านโนนกอกกรรมการ
2. นางสาวจารุพรรณ ชาวสวนโรงเรียนบ้านโนนระเวียงกรรมการ
3. Mr.Robin Spicerโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางพัชรี ขอเหนี่ยวกลางโรงเรียนบ้านโนนเต็งกรรมการ
2. นางสาวหทัยรัตน์ ประโพธิงโรงเรียนบ้านหมันกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางภาวนา ประยงค์เพชรโรงเรียนบ้านด่านช้างกรรมการ
2. นางดัชนี ยศพลโรงเรียนบ้านตระคร้อโนนทองกรรมการ
3. นางวนิดา แพงเพ็งโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายเกรียงไกร ผิวขำโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
2. นางสาวศิรินภา เค้านาวังโรงเรียนบ้านหนองหว้าเอนกรรมการ
3. นางกรรณิกา ทางไธสงโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวละออง โฮนอกโรงเรียนบ้านหนองคอมกรรมการ
2. นางสาวณัฐปรีชา ผายพลพฤกษ์โรงเรียนบ้านสระครกกรรมการ
3. นางธนินี การปลูกโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางจิตราพร พิมพิสารโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
2. นางสาวนารี โม่งปราณีตโรงเรียนบ้านคอนเมืองกรรมการ
3. นางสาวสุดามาศ สมบัติสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเมืองคงกรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางมัทนา พงศ์ใหม่โรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ
2. นางอมรรัตน์ บุญมาโรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
3. นางวลัยลักษณ์ สืบสำราญโรงเรียนหนองขามนาดีกรรมการ
4. นางสาวกุลเศรษฐศิริ ปานบุดดาโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสาวระเบียบ แก้วดวงเล็กโรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
2. นางกาหลง ทวีภูมิโรงเรียนบ้านสีสุกกรรมการ
3. นายสงคราม สุมารินทร์โรงเรียนบ้านสีสุกกรรมการ
4. นายประกาสิทธิ์ แสงดีโรงเรียนบ้านตากิ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายเทอดศักดิ์ แก้วมะดันโรงเรียนบ้านโนนระเวียงกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ ยอดมั่นโรงเรียนบ้านอุทัยทองกรรมการ
3. นายมานิตย์ ปั้นปัญญาโรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดนกรรมการ
4. นายสุชาติ ทักษิณโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
5. นายอรรถพล สะเกตรัมย์โรงเรียนบ้านหนองโคบาลกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ ปั้นปัญญาโรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดนกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ทำชัยภูมิโรงเรียนเทศบาล 2กรรมการ
3. นายสงคราม สุมารินทร์โรงเรียนบ้านสีสุกกรรมการ
4. นายเทอดศักดิ์ แก้วมะดันโรงเรียนบ้านโนนระเวียงกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ ยอดมั่นโรงเรียนบ้านอุทัยทองกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสุพล ฤทธิ์ไธสงโรงเรียนบ้านหนองหว้าเอนกรรมการ
2. นายวิศิษฐ์ หอมยวนจิตรโรงเรียนบ้านปอบิดกรรมการ
3. นายแสวง ภูแสงสั่นโรงเรียนบ้านหนองบัวชาลีฯกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสาริศา ขำโพธิ์โรงเรียนบ้านด่านช้างกรรมการ
2. นายเดชฤทธิ์ คำราชโรงเรียนบ้านหนองปรือโป่งกรรมการ
3. นายสุรชัย ช่างเหล็กโรงเรียนบ้านคอนเมืองกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวจิตติมา สีหวงศ์โรงเรียนบ้านขามหนองแวงกรรมการ
2. นางกาญจนา แสวงนอกโรงเรียนวัดกู่สามัคคีกรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ เมินขุนทดโรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วงกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุมล ประกอบผลโรงเรียนวังโพนกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ พันธสูตรโรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคีกรรมการ
3. นางเชาวลี จำปามูลโรงเรียนหนองขามนาดีกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายวิสุทธิ์ อิสระพายัพสพป.นครราชสีมา เขต 6กรรมการ
2. นางวศินี ศิริสุวรรพงศ์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
3. นางสุนิทรา พลยางนอกโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
4. นางภาวนา ประยงค์เพชรโรงเรียนบ้านด่านช้างกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตติมา สีหวงศ์โรงเรียนบ้านขามหนองแวงกรรมการ
2. นางสาวนภาพร คงแสนคำโรงเรียนบ้านดอนตะหนินกรรมการ
3. นางนิรัฉรา ปัญญาชนะวงศ์โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอนกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางสาวทิราภรณ์ ภักดีแก้วโรงเรียนบ้านเก่าค้อกรรมการ
2. นางสายรุ้ง ประทุมแสงโรงเรียนบ้านโนนระเวียงกรรมการ
3. นายสุริวงศ์ เลี้ยงวงษ์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ พิมพ์ตีข้อโรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคมกรรมการ
2. นายณรงค์ ทองประสานโรงเรียนบ้านแฝกกรรมการ
3. นางสาวอคีราภ์รัตน์ วรรณรัตน์โรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางเกยูร บุตรชานนท์โรงเรียนบ้านตลุกพลวงกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จิรา ศรีนอกโรงเรียนบ้านหนองขามน้อยกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ วรรณกุลโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
2. นางเนื้อทิพย์ ชาญชัยศรีโรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้กรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางนฤมล วงษาเทียมโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
2. นางสุวิมล ประจงจิตรโรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนากรรมการ
3. นายประนอม สงนอกโรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่กรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางรัชนีฉาย ทรงประโคนโรงเรียนบ้านตาจั่นกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ แก้วฝ่ายนอกโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ หลายทวีวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนระเวียงกรรมการ
2. นายจรัล จันภิรมย์โรงเรียนบ้านกระพี้กรรมการ
3. นางสาวเลอฉวี ยอดรักโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายชาญณรงค์ ภูศรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอนกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ วัชรภิรมย์โรงเรียนบ้านป่าหวายกรรมการ
3. นายอำนาจ พรมภาโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางจำเนียร ศาลิคุปตโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
2. นางสาวบังอร พิมพ์นอกโรงเรียนอมรศิลป์กรรมการ
3. นางเขมิกา ทุสาวุธโรงเรียนบ้านหลุบกุงกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางมณฑา โอจารุทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
2. นางรัชนี ชีวะวิโรจน์โรงเรียนบ้านทองหลางน้อยกรรมการ
3. นางสาวกรรณภิรมย์ ชัยปริญญาโรงเรียนบ้านแก้งสนามานงกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุภาภรณ์ สุดวิลัยโรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
2. นางนัดยะนา ทินราชโรงเรียนวัดบ้านเมืองสูงกรรมการ
3. นางสุณี คุ้มมือโรงเรียนบ้านดอนเปล้ากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมร คำเทียนทองโรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่งกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา การสร้างโรงเรียนบ้านดอนแร้งกรรมการ
3. นางนงค์นุช มีระหันนอกโรงเรียนบ้านหนองคอมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมร คำเทียนทองโรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่งกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา การสร้างโรงเรียนบ้านดอนแร้งกรรมการ
3. นางนงค์นุช มีระหันนอกโรงเรียนบ้านหนองคอมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมร คำเทียนทองโรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่งกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา การสร้างโรงเรียนบ้านดอนแร้งกรรมการ
3. นางนงค์นุช มีระหันนอกโรงเรียนบ้านหนองคอมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสมร คำเทียนทองโรงเรียนหนองบัวทุ่งกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา การสร้งโรงเรียนบ้านดอนแร้งกรรมการ
3. นางนงค์นุช มีระหันนอกโรงเรียนบ้านหนองคอมกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดวงสุรีย์พร ศรีดาธรรมโรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
2. นายพัฒนา เซ็นธุลีโรงเรียนบ้านหนองคอมกรรมการ
3. นางสุธาธินี คร่อมกระโทกโรงเรียนบ้านอ้อยช้างกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดวงสุรีย์พร ศรีดาธรรมโรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
2. นายพัฒนา เซ็นธุลีโรงเรียนบ้านหนองคอมกรรมการ
3. นางสุธาธินี คร่อมกระโทกโรงเรียนบ้านอ้อยช้างกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนวรรณ ศิริวุฒิโรงเรียนบ้านหนองขามนาดีกรรมการ
2. Mr.กฤษณา เหล่าชนม์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางทิพวรรณ พันธ์วิริยากุล โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวกาญจนวรรณ ศิริวุฒิโรงเรียนบ้านหนองขามนาดีกรรมการ
2. นางกฤษณา เหล่าชนม์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางทิพวรรณ พันธ์วิริยากุล โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมยุรี เพ็งสระเกษโรงเรียนชุมชนบ้้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นางสบงกช ปิ่นภัคพูลลดา โรงเรียนบ้านด่านช้างกรรมการ
3. นางญาดา หงษ์ทองโรงเรียนบ้านฝาผนังกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมยุรี เพ็งสระเกษโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นางสบงกช ปิ่นภัคพูลลดา โรงเรียนบ้านด่านช้างกรรมการ
3. นางญาดา หงษ์ทองโรงเรียนบ้านฝาผนังกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางมยุรี เพ็งสระเกษโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นางสบงกช ปิ่นภัคพูลลดา โรงเรียนบ้านด่านช้างกรรมการ
3. นางญาดา หงษ์ทองโรงเรียนบ้านฝาผนังกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมยุรี เพ็งสระเกษโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นางสบงกช ปิ่นภัคพูลลดา โรงเรียนบ้านด่านช้างกรรมการ
3. นางญาดา หงษ์ทองโรงเรียนบ้านฝาผนังกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเตือนใจ ชนะภัยโรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
2. นางสาวบุญญาพร ทองทิพย์โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวฐิติยา ปุราชะโกโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเตือนใจ ชนะภัยโรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
2. นางสาวบุญญาพร ทองทิพย์โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวฐิติยา ปุราชะโกโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวมาติกา รัตนประทุมโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
2. นายประวัติ บุบผารัตน์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางสุภากร เสนาจันทร์โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิมล วงษ์ชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา บุญมากโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นางสาวศิริพร ทรงทับทิมโรงเรียนวังโพนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวิมล วงษ์ชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา บุญมากโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นางสาวศิริพร ทรงทับทิมโรงเรียนวังโพนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวิมล วงษ์ชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา บุญมากโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นางสาวศิริพร ทรงทับทิมโรงเรียนวังโพนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิมล วงษ์ชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา บุญมากโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นางสาวศิริพร ทรงทับทิมโรงเรียนวังโพนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิมล วงษ์ชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา บุญมากโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นางสาวศิริพร ทรงทับทิมโรงเรียนวังโพนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพ็ญจันทร์ วัชรภิรมย์โรงเรียนบ้านป่าหวายกรรมการ
2. นายเทวัญ วงษ์เจษฎากรณ์โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่งกรรมการ
3. นายวิสูตร ไร่ดีโรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพ็ญจันทร์ วัชรภิรมย์โรงเรียนบ้านป่าหวายกรรมการ
2. นายเทวัญ วงษ์เจษฎากรณ์โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่งกรรมการ
3. นายวิสูตร ไร่ดีโรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วงกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสัมพันธ์ ผาพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ น้อยวิเศษโรงเรียนบ้านฝาผนังกรรมการ
3. นางไพพรรณ บุญสงค์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสัมพันธ์ ผาพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ น้อยวิเศษโรงเรียนบ้านฝาผนังกรรมการ
3. นางไพพรรณ บุญสงค์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุภัทรินทร์ วงษาโรงเรียนบ้านหนองขามน้อยกรรมการ
2. นางสุเนตร การงานโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
3. นางหนูเพียร ยอดดีโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจงรักษ์ ดงอุเทนโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
2. นางอำพร สุรรักษ์ดิสัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ แทนรินทร์โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปิยวรรณ เชตะวันโรงเรียนบ้านดอนแร้งกรรมการ
2. นางปิยพร ผาพันธ์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นางศิรินญา จิตรศิรานนท์โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอัจฉรา อาพัดนอกโรงเรียนบ้านด่านช้างกรรมการ
2. นางอุลดา วงษ์วาลย์โรงเรียนบ้านปอบิดกรรมการ
3. นางนงนุช จอมมะรุมโรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอัจฉรา อาพัดนอกโรงเรียนบ้านด่านช้างกรรมการ
2. นางอุลดา วงษ์วาลย์โรงเรียนบ้านปอบิดกรรมการ
3. นางนงนุช จอมมะรุมโรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศรีประภา วิเศษภักดีโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
2. นางสาวนริศรา ทัดพิชญางกูล โรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ
3. นายสาคร วงศ์ษาโรงเรียนบ้านหนองขามน้อยกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ หวังสิวกลางโรงเรียนบ้านโนนสังกรรมการ
5. นางสาวแก้วกาญจน์ ราชการกลางโรงเรียนบ้านหมันกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศรีประภา วิเศษภักดีโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
2. นางสาวนริศรา ทัดพิชญางกูล โรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ
3. นายสาคร วงศ์ษาโรงเรียนบ้านหนองขามน้อยกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ หวังสิวกลางโรงเรียนบ้านโนนสังกรรมการ
5. นางสาวแก้วกาญจน์ ราชการกลางโรงเรียนบ้านหมันกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศรีประภา วิเศษภักดีโรงเรียนบ้านดนนรังกรรมการ
2. นางสาวนริศรา ทัดพิชญางกูล โรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ
3. นายสาคร วงศ์ษาโรงเรียนบ้านหนองขามน้อยกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ หวังสิวกลางโรงเรียนบ้านโนนสังกรรมการ
5. นางสาวแก้วกาญจน์ ราชการกลางโรงเรียนบ้านหมันกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศรีประภา วิเศษภักดีโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
2. นางสาวนริศรา ทัดพิชญางกูล โรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ
3. นายสาคร วงศ์ษาโรงเรียนบ้านหนองขามน้อยกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ หวังสิวกลางโรงเรียนบ้านโนนสังกรรมการ
5. นางสาวแก้วกาญจน์ ราชการกลางโรงเรียนบ้านหมันกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]