หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ประจำปีการศึกษา2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6 26-27-28 กันยายน2556
ณร.ร.วานิชวิทยาร.ร.บัวใหญ่วิทยาร.ร.อมรศิลป์ร.ร.เทศบาล2 ร.ร.บ้านขามหนองแวงร.ร.ป่าตองท่าเนินสามัคคีสพป.นม6(หลังเดิม)หอประชุมอบจ.

[ ทั้งหมด   26 ก.ย. 2556   27 ก.ย. 2556   28 ก.ย. 2556   1 ต.ค. 2556   4 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 28 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 433 เก็บตัวนักเรียนเข้าแข่ง ห้อง 422 28 ก.ย. 2556 009.00-12.00,13.00-14.00
2 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 เก็บตัวนักเรียนเข้าแข่ง ห้อง 422 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
3 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 เก็บตัวนักเรียนเข้าแข่ง ห้อง 432 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
4 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441 เก็บตัวนักเรียนเข้าแข่ง ห้อง 442 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
5 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 443 เก็บตัวนักเรียนเข้าแข่ง ห้อง 442 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอมรศิป์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 6/3 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
2 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนอมรศิป์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 5/3 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
3 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนอมรศิป์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 5/3 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
4 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอมรศิป์ อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 4/2 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
5 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอมรศิป์ อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 5/1 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคารวีรศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 3,4 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคารวีรศาสตร์ ชั้นล่าง ห้อง 7,8 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ลานกีฬาหน้าเสาธง 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคารโรงอาหาร 28 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-12.00,13.00-14.00
5 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา บริเวณลานเสาธง 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคาร1 ห้อง102(ป.6/2) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ห้อง ห้องประชุมโรงอาหาร 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
3 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคาร1 ห้อง105(ม.3/1) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
4 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา เวทีอนุบาล 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
5 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา เวทีอนุบาล 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
6 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคาร1 ห้อง102(ป.2/1) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
7 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคาร1 ห้อง107(ม.1/3) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
8 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ศูนย์วัฒนธรรมฯชั้น 2 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ลานเอนกประสงค์ 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
2 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ลานชั้นล่างอาคาร 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
3 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 ห้องประชุม ห้อง ลานห้องประชุม 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนวานิชวิทยา อาคารทรัพย์สถาพร (ห้อง ป.6/1) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวานิชวิทยา อาคารทรัพย์สถาพร (ห้อง ม.1) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวานิชวิทยา อาคารทรัพย์สถาพร (ห้อง ม.2/1) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวานิชวิทยา อาคารทรัพย์สถาพร (ห้อง ม2/2) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวานิชวิทยา อาคารอนุบาล 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวานิชวิทยา อาคารทรัพย์สถาพร (ห้อง ม.3) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
7 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนวานิชวิทยา ข้างหอประชุมชั้นล่าง (หน้าอาคารทรัพย์สถาพร) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
8 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม เวที่กลาง(หน้าที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่) 28 ก.ย. 2556 13.00-16.00
9 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 สปพ.นม.6 หลังเดิม เวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 สปพ.นม.6 หลังเดิม เวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สปพ.นม.6 หลังเดิม ห้องประชุมอำเภอบัวใหญ่(หลังใหม่) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
12 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สปพ.นม.6 หลังเดิม ห้องประชุมอำเภอบัวใหญ่(หลังใหม่) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
13 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม อาคารรัตตไพฑูรย์ (ชั้นบน) 28 ก.ย. 2556 13.00-16.00
14 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สปพ.นม.6 หลังเดิม ห้องประชุมอำเภอบัวใหญ่(หลังเก่า) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
15 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สปพ.นม.6 หลังเดิม ห้องประชุมอำเภอบัวใหญ่(หลังเก่า) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
16 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 หอประชุม อบจ. 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
17 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 หอประชุม อบจ. 28 ก.ย. 2556 13.00-14.30
18 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 หอประชุม อบจ. 28 ก.ย. 2556 13.00-14.30
19 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 หอประชุม อบจ. 28 ก.ย. 2556 14.30-16.00
20 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวานิชวิทยา หอประชุมชั้นล่าง (โรงอาหาร) 28 ก.ย. 2556 09.00-10.30
21 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวานิชวิทยา หอประชุมชั้นล่าง (โรงอาหาร) 28 ก.ย. 2556 09.00-10.30
22 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวานิชวิทยา เวทีหอประชุม (ชั้นบน) 28 ก.ย. 2556 9.00-10.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 สปพ.นม.6 หลังเดิม หอประชุมอำเภอ(หลังใหม่) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 สปพ.นม.6 หลังเดิม หอประชุมอำเภอ(หลังใหม่) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 หอประชุม อบจ. 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 สปพ.นม.6 หลังเดิม หอประชุมอำเภอบัวใหญ่(หลังเก่า) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 หอประชุม อบจ. 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 สปพ.นม.6 หลังเดิม หอประชุมอำเภอบัวใหญ่(หลังเก่า) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 สปพ.นม.6 หลังเดิม หอประชุมอำเภอบัวใหญ่(หลังเก่า) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 สปพ.นม.6 หลังเดิม หอประชุมอำเภอบัวใหญ่(หลังเก่า) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 หอประชุม อบจ. 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอมรศิป์ ห้องคอมพิวเตอร์2 ชั้น ล่าง 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอมรศิป์ ห้องคอมฯ3 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
12 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอมรศิป์ คอมพิวเตอร์2 28 ก.ย. 2556 09.00-14.00
13 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอมรศิป์ ห้องคอมพิวเตอร์1 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
14 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอมรศิป์ ห้อมคอมพิวเตอร์2 28 ก.ย. 2556 09.00-14.00
15 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอมรศิป์ ห้องคอมพิวเตอร์1 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
16 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอมรศิป์ ห้องคอมพิวเตอร์2 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 ห้องเก็บตัวนักเรียน 312 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
2 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
3 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
4 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
5 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
6 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
7 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
8 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง สนามโรงเรียน 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (ห้องประชุม) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
3 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (ห้องสมุด) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
4 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (ห้อง ป.6) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
5 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (ห้อง ป.4) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
6 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (ห้อง ป.3) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
7 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (ห้อง ป.1) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
8 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (ห้องอนุบาล) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
9 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (อาคารเอนกประสงค์) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
10 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง ( ไม่มีการแข่งขัน) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 724 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 726 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 728 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 730 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]