หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ประจำปีการศึกษา2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6 26-27-28 กันยายน2556
ณร.ร.วานิชวิทยาร.ร.บัวใหญ่วิทยาร.ร.อมรศิลป์ร.ร.เทศบาล2 ร.ร.บ้านขามหนองแวงร.ร.ป่าตองท่าเนินสามัคคีสพป.นม6(หลังเดิม)หอประชุมอบจ.

[ ทั้งหมด   26 ก.ย. 2556   27 ก.ย. 2556   28 ก.ย. 2556   1 ต.ค. 2556   4 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 27 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น ชั้น4 ห้อง 441 ห้องเก็บตัวนักเรียนเข้าแข่ง ห้อง 442 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 421 ห้องเก็บตัวนักเรียนเข้าแข่ง ห้อง 422 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
3 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 เก็บตัวนักเรียนเข้าแข่ง ห้อง 442 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
4 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 ห้องเก็บตัวนักเรียนเข้าแข่ง ห้อง 422 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
5 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 เก็บตัวนักเรียนเข้าแข่ง ห้อง 432 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
6 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 423 เก็บตัวนักเรียนเข้าแข่ง ห้อง 422 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
7 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 443 เก็บตัวนักเรียนเข้าแข่ง ห้อง 442 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอมรศิป์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 6/1 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอมรศิป์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 6/2 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
3 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนอมรศิป์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 5/4 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
4 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนอมรศิป์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 5/4 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอมรศิป์ อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 4/1 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอมรศิป์ อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 4/3 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอมรศิป์ อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 3/4 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคารวีรศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 1,2 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคารวีรศาสตร์ ชั้นล่าง ห้อง 5,6 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ลานกีฬา หน้าเสาธง 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคารโรงอาหาร 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ลานหน้าเสาธง 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคาร1 ห้อง101(ป.6/3) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคาร1 ห้อง102(ป.6/2) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ห้อง ประชุมโรงอาหาร 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ห้อง ห้องประชุมโรงอาหาร 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคาร1 ห้อง105(ม.3/1) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
6 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา เวทีอนุบาล 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
7 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา เวทีอนุบาล 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
8 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคาร1 ห้อง103(ป.6/1) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
9 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคาร1 ห้อง104(ป.2/1) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
10 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคาร1 ห้อง106(ม1/2) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
11 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคาร1 ห้อง107(ม.1/3) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
12 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ศูนย์วัฒนธรรมฯชั้น 2 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ลานเอนกประสงค์ 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
2 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ลานชั้นล่างอาคาร 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
3 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 ห้องประชุม ห้อง ลานห้องประชุม 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนวานิชวิทยา อาคารทรัพย์สถาพร (ห้อง ป.6/1) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนวานิชวิทยา อาคารทรัพย์สถาพร (ห้อง ม.2/1) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวานิชวิทยา อาคารทรัพย์สถาพร (ห้อง ม.1) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวานิชวิทยา อาคารทรัพย์สถาพร (ห้อง ม2/2) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
5 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวานิชวิทยา อาคารอุนุบาล 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
6 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวานิชวิทยา อาคารอนุบาล 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนวานิชวิทยา ข้างหอประชุมชั้นล่าง (หน้าอาคารทรัพย์สถาพร) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
8 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนวานิชวิทยา ข้างหอประชุมชั้นล่าง (หน้าอาคารทรัพย์สถาพร) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
9 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม อาคารรัตตไพฑูรย์ ห้อง ปุณฑริก(ชั้นล่าง) 27 ก.ย. 2556 09.00-16.00
10 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม อาคารรัตตไพฑูรย์ ห้อง ปุณฑริก(ชั้นล่าง) 27 ก.ย. 2556 09.00-16.00
11 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม ปุณฑริก(ชั้นล่าง) 27 ก.ย. 2556 09.00-16.00
12 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม ปุณฑริก(ชั้นล่าง) 27 ก.ย. 2556 09.00-16.00
13 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม อาคารรัตตไพฑูรย์ ห้อง ปุณฑริก(ชั้นล่าง) 27 ก.ย. 2556 09.00-16.00
14 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม อาคารรัตตไพฑูรย์ ห้อง ปุณฑริก(ชั้นล่าง) 27 ก.ย. 2556 09.00-16.00
15 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม อาคารรัตตไพฑูรย์(ชั้นบน) 27 ก.ย. 2556 09.00-16.00
16 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม อาคารรัตตไพฑูรย์ ห้อง ปุณฑริก(ชั้นล่าง) 27 ก.ย. 2556 09.00-16.00
17 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม อาคารรัตตไพฑูรย์ ห้อง บุณฑริก(ชั้นล่าง) 27 ก.ย. 2556 09.00-16.00
18 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม เวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ 27 ก.ย. 2556 13.00-16.00
19 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม เวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
20 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม ห้องประชุมอำเภอบัวใหญ่(หลังใหม่) 27 ก.ย. 2556 13.00-16.00
21 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม อาคารรัตตไพฑูรย์ (ชั้นล่าง) 27 ก.ย. 2556 13.00-16.00
22 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม อาคารรัตตไพฑูรย์ (ชั้นบน) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
23 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 หอประชุม อบจ. 27 ก.ย. 2556 13.00-16.00
24 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม ห้องประชุมอำเภอบัวใหญ่(หลังเก่า) 27 ก.ย. 2556 13.00-16.00
25 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวานิชวิทยา หอประชุมชั้นล่าง (โรงอาหาร) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
26 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวานิชวิทยา เวทีหอประชุม (ชั้นบน) 27 ก.ย. 2556 09.00-10.30
27 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวานิชวิทยา เวทีหอประชุม (ชั้นบน) 27 ก.ย. 2556 10.30-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม หอประชุมอำเภอ(หลังใหม่) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 หอประชุม อบจ. 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม หอประชุมอำเภอ(หลังเก่า) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 หอประชุม อบจ. 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอมรศิป์ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น ชั้นล่าง 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม หอประชุมอำเภอบัวใหญ่(หลังเก่า) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม หอประชุมอำเภอบัวใหญ่(หลังเก่า) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม หอประชุมอำเภอบัวใหญ่(หลังเก่า) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 หอประชุม อบจ. 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอมรศิป์ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น ล่าง 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-14.00
12 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอมรศิป์ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น ล่าง 27 ก.ย. 2556 13.00-16.00
13 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอมรศิป์ ห้องคอมฯอนุบาล 27 ก.ย. 2556 09.00-11.00
14 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอมรศิป์ ห้องคอมพิวเตอร์2 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 ห้องเก็บตัว 312 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 ห้องเก็บตัวนักเรียน ห้อง 334 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
3 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
4 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
5 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
6 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
7 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
8 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง สนามโรงเรียน 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง สนามโรงเรียน 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
3 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (ห้องประชุม) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง ( ห้อง ป.6) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
5 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (ห้อง ป.4) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
6 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (ห้อง ป.3) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
7 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (ห้อง ป.1) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
8 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (ห้องอนุบาล) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
9 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (อาคารเอนกประสงค์) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
10 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง ( ไม่มีการแข่งขัน) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 723 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 27 ก.ย. 2556 09.00.12.00
2 725 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 727 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี ไม่มีการแข่งขัน 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 729 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 731 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]