หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ประจำปีการศึกษา2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6 26-27-28 กันยายน2556
ณร.ร.วานิชวิทยาร.ร.บัวใหญ่วิทยาร.ร.อมรศิลป์ร.ร.เทศบาล2 ร.ร.บ้านขามหนองแวงร.ร.ป่าตองท่าเนินสามัคคีสพป.นม6(หลังเดิม)หอประชุมอบจ.

[ ทั้งหมด   26 ก.ย. 2556   27 ก.ย. 2556   28 ก.ย. 2556   1 ต.ค. 2556   4 ต.ค. 2556   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น ชั้น4 ห้อง 441 ห้องเก็บตัวนักเรียนเข้าแข่ง ห้อง 442 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 421 ห้องเก็บตัวนักเรียนเข้าแข่ง ห้อง 422 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 433 เก็บตัวนักเรียนเข้าแข่ง ห้อง 422 28 ก.ย. 2556 009.00-12.00,13.00-14.00
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 เก็บตัวนักเรียนเข้าแข่ง ห้อง 442 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 ห้องเก็บตัวนักเรียนเข้าแข่ง ห้อง 422 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 เก็บตัวนักเรียนเข้าแข่ง ห้อง 422 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 เก็บตัวนักเรียนเข้าแข่ง ห้อง 432 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 423 เก็บตัวนักเรียนเข้าแข่ง ห้อง 422 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 เก็บตัวนักเรียนเข้าแข่ง ห้อง 432 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441 เก็บตัวนักเรียนเข้าแข่ง ห้อง 442 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 443 เก็บตัวนักเรียนเข้าแข่ง ห้อง 442 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 443 เก็บตัวนักเรียนเข้าแข่ง ห้อง 442 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอมรศิป์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 6/1 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอมรศิป์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 6/2 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอมรศิป์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 6/3 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนอมรศิป์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 5/4 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนอมรศิป์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 5/3 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนอมรศิป์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 5/4 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนอมรศิป์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 5/3 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอมรศิป์ อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 4/1 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอมรศิป์ อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 4/2 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอมรศิป์ อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 4/3 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอมรศิป์ อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 3/4 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอมรศิป์ อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 5/1 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคารวีรศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 1,2 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคารวีรศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 3,4 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคารวีรศาสตร์ ชั้นล่าง ห้อง 5,6 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคารวีรศาสตร์ ชั้นล่าง ห้อง 7,8 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ลานกีฬา หน้าเสาธง 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ลานกีฬาหน้าเสาธง 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคารโรงอาหาร 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคารโรงอาหาร 28 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-12.00,13.00-14.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ลานหน้าเสาธง 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา บริเวณลานเสาธง 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 หอประชุม อบจ. 1 ต.ค. 2556 09.00-15.00
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 หอประชุม อบจ. 1 ต.ค. 2556 09.00-15.00
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 หอประชุม อบจ. 1 ต.ค. 2556 09.00-15.00
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 หอประชุม อบจ. 1 ต.ค. 2556 09.00-15.00
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 หอประชุม อบจ. 1 ต.ค. 2556 09.00-15.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคาร1 ห้อง101(ป.6/3) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคาร1 ห้อง102(ป.6/2) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคาร1 ห้อง102(ป.6/2) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ห้อง ประชุมโรงอาหาร 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ห้อง ห้องประชุมโรงอาหาร 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ห้อง ห้องประชุมโรงอาหาร 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคาร1 ห้อง105(ม.3/1) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคาร1 ห้อง105(ม.3/1) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา เวทีอนุบาล 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา เวทีอนุบาล 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา เวทีอนุบาล 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา เวทีอนุบาล 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคาร1 ห้อง103(ป.6/1) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคาร1 ห้อง104(ป.2/1) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคาร1 ห้อง102(ป.2/1) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคาร1 ห้อง106(ม1/2) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคาร1 ห้อง107(ม.1/3) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคาร1 ห้อง107(ม.1/3) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ศูนย์วัฒนธรรมฯชั้น 2 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ศูนย์วัฒนธรรมฯชั้น 2 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ลานเอนกประสงค์ 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ลานเอนกประสงค์ 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ลานชั้นล่างอาคาร 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ลานชั้นล่างอาคาร 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 ห้องประชุม ห้อง ลานห้องประชุม 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 ห้องประชุม ห้อง ลานห้องประชุม 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนวานิชวิทยา อาคารทรัพย์สถาพร (ห้อง ป.6/1) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนวานิชวิทยา อาคารทรัพย์สถาพร (ห้อง ม.2/1) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนวานิชวิทยา อาคารทรัพย์สถาพร (ห้อง ป.6/1) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวานิชวิทยา อาคารทรัพย์สถาพร (ห้อง ม.1) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวานิชวิทยา อาคารทรัพย์สถาพร (ห้อง ม2/2) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวานิชวิทยา อาคารทรัพย์สถาพร (ห้อง ม.1) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวานิชวิทยา อาคารทรัพย์สถาพร (ห้อง ม.2/1) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวานิชวิทยา อาคารทรัพย์สถาพร (ห้อง ม2/2) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวานิชวิทยา อาคารอุนุบาล 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวานิชวิทยา อาคารอนุบาล 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวานิชวิทยา อาคารอนุบาล 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวานิชวิทยา อาคารทรัพย์สถาพร (ห้อง ม.3) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนวานิชวิทยา ข้างหอประชุมชั้นล่าง (หน้าอาคารทรัพย์สถาพร) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
14 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนวานิชวิทยา ข้างหอประชุมชั้นล่าง (หน้าอาคารทรัพย์สถาพร) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนวานิชวิทยา ข้างหอประชุมชั้นล่าง (หน้าอาคารทรัพย์สถาพร) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
16 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม อาคารรัตตไพฑูรย์ ห้อง ปุณฑริก(ชั้นล่าง) 27 ก.ย. 2556 09.00-16.00
17 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
-
18 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม อาคารรัตตไพฑูรย์ ห้อง ปุณฑริก(ชั้นล่าง) 27 ก.ย. 2556 09.00-16.00
19 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
-
20 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม ปุณฑริก(ชั้นล่าง) 27 ก.ย. 2556 09.00-16.00
21 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
-
22 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม ปุณฑริก(ชั้นล่าง) 27 ก.ย. 2556 09.00-16.00
23 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
-
24 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
-
25 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
-
26 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม อาคารรัตตไพฑูรย์ ห้อง ปุณฑริก(ชั้นล่าง) 27 ก.ย. 2556 09.00-16.00
27 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
-
28 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
-
29 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
-
30 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม อาคารรัตตไพฑูรย์ ห้อง ปุณฑริก(ชั้นล่าง) 27 ก.ย. 2556 09.00-16.00
31 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
-
32 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม อาคารรัตตไพฑูรย์(ชั้นบน) 27 ก.ย. 2556 09.00-16.00
33 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
-
34 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม อาคารรัตตไพฑูรย์ ห้อง ปุณฑริก(ชั้นล่าง) 27 ก.ย. 2556 09.00-16.00
35 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
-
36 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
-
37 340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
-
38 341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
-
39 342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
-
40 343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
-
41 344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
-
42 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม อาคารรัตตไพฑูรย์ ห้อง บุณฑริก(ชั้นล่าง) 27 ก.ย. 2556 09.00-16.00
43 346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
-
44 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
-
45 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม เวที่กลาง(หน้าที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่) 28 ก.ย. 2556 13.00-16.00
46 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม เวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ 27 ก.ย. 2556 13.00-16.00
47 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 สปพ.นม.6 หลังเดิม เวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
48 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม เวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
49 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 สปพ.นม.6 หลังเดิม เวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
50 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม ห้องประชุมอำเภอบัวใหญ่(หลังใหม่) 27 ก.ย. 2556 13.00-16.00
51 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม อาคารรัตตไพฑูรย์ (ชั้นล่าง) 27 ก.ย. 2556 13.00-16.00
52 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สปพ.นม.6 หลังเดิม ห้องประชุมอำเภอบัวใหญ่(หลังใหม่) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
53 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สปพ.นม.6 หลังเดิม ห้องประชุมอำเภอบัวใหญ่(หลังใหม่) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
54 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม อาคารรัตตไพฑูรย์ (ชั้นบน) 28 ก.ย. 2556 13.00-16.00
55 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สปพ.นม.6 หลังเดิม ห้องประชุมอำเภอบัวใหญ่(หลังเก่า) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
56 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม อาคารรัตตไพฑูรย์ (ชั้นบน) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
57 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สปพ.นม.6 หลังเดิม ห้องประชุมอำเภอบัวใหญ่(หลังเก่า) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
58 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 หอประชุม อบจ. 27 ก.ย. 2556 13.00-16.00
59 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 หอประชุม อบจ. 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
60 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม ห้องประชุมอำเภอบัวใหญ่(หลังเก่า) 27 ก.ย. 2556 13.00-16.00
61 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 หอประชุม อบจ. 28 ก.ย. 2556 13.00-14.30
62 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 หอประชุม อบจ. 28 ก.ย. 2556 13.00-14.30
63 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 หอประชุม อบจ. 28 ก.ย. 2556 14.30-16.00
64 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวานิชวิทยา หอประชุมชั้นล่าง (โรงอาหาร) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
65 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวานิชวิทยา หอประชุมชั้นล่าง (โรงอาหาร) 28 ก.ย. 2556 09.00-10.30
66 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวานิชวิทยา ไม่มีการแข้งขัน
-
-
67 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวานิชวิทยา หอประชุมชั้นล่าง (โรงอาหาร) 28 ก.ย. 2556 09.00-10.30
68 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวานิชวิทยา เวทีหอประชุม (ชั้นบน) 27 ก.ย. 2556 09.00-10.30
69 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวานิชวิทยา เวทีหอประชุม (ชั้นบน) 28 ก.ย. 2556 9.00-10.30
70 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวานิชวิทยา เวทีหอประชุม (ชั้นบน) 27 ก.ย. 2556 10.30-12.00
71 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวานิชวิทยา ไม่มีการแข่งขัน
-
-
72 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 ไม่มีการแข่งขัน
-
73 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 ไมีมีการแข่งขัน
-

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 สปพ.นม.6 หลังเดิม หอประชุมอำเภอ(หลังใหม่) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม หอประชุมอำเภอ(หลังใหม่) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 สปพ.นม.6 หลังเดิม หอประชุมอำเภอ(หลังใหม่) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 หอประชุม อบจ. 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 หอประชุม อบจ. 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม หอประชุมอำเภอ(หลังเก่า) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 หอประชุม อบจ. 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 สปพ.นม.6 หลังเดิม หอประชุมอำเภอบัวใหญ่(หลังเก่า) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 หอประชุม อบจ. 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 สปพ.นม.6 หลังเดิม หอประชุมอำเภอบัวใหญ่(หลังเก่า) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม หอประชุมอำเภอบัวใหญ่(หลังเก่า) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
13 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอมรศิป์ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น ชั้นล่าง 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
14 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม หอประชุมอำเภอบัวใหญ่(หลังเก่า) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
15 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 สปพ.นม.6 หลังเดิม หอประชุมอำเภอบัวใหญ่(หลังเก่า) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
16 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม หอประชุมอำเภอบัวใหญ่(หลังเก่า) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
17 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 สปพ.นม.6 หลังเดิม หอประชุมอำเภอบัวใหญ่(หลังเก่า) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
18 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 หอประชุม อบจ. 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
19 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 หอประชุม อบจ. 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
20 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอมรศิป์ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น ล่าง 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-14.00
21 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอมรศิป์ ห้องคอมพิวเตอร์2 ชั้น ล่าง 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
22 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอมรศิป์ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น ล่าง 27 ก.ย. 2556 13.00-16.00
23 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอมรศิป์ ห้องคอมฯอนุบาล 27 ก.ย. 2556 09.00-11.00
24 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอมรศิป์ ห้องคอมฯ3 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
25 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอมรศิป์ คอมพิวเตอร์2 28 ก.ย. 2556 09.00-14.00
26 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอมรศิป์ ห้องคอมพิวเตอร์1 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
27 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอมรศิป์ ห้อมคอมพิวเตอร์2 28 ก.ย. 2556 09.00-14.00
28 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอมรศิป์ ห้องคอมพิวเตอร์1 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
29 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอมรศิป์ ห้องคอมพิวเตอร์2 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
30 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอมรศิป์ ห้องคอมพิวเตอร์2 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
31 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม ห้องประชุมศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 1 ต.ค. 2556 9.00-15.00
32 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 สปพ.นม.6 หลังเดิม ห้องประชุมศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 1 ต.ค. 2556 9.00-15.00
33 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 สปพ.นม.6 หลังเดิม ห้องประชุมศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 1 ต.ค. 2556 9.00-15.00
34 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 สปพ.นม.6 หลังเดิม ห้องประชุมศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 1 ต.ค. 2556 9.00-15.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 ห้องเก็บตัว 312 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 ห้องเก็บตัวนักเรียน ห้อง 334 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 ห้องเก็บตัวนักเรียน 312 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง สนามโรงเรียน 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง สนามโรงเรียน 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง สนามโรงเรียน 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (ห้องประชุม) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (ห้องประชุม) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (ห้องสมุด) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง ( ห้อง ป.6) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (ห้อง ป.6) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (ห้อง ป.4) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (ห้อง ป.4) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (ห้อง ป.3) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (ห้อง ป.3) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (ห้อง ป.1) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (ห้อง ป.1) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (ห้องอนุบาล) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (ห้องอนุบาล) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (อาคารเอนกประสงค์) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง (อาคารเอนกประสงค์) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง ( ไม่มีการแข่งขัน) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง ( ไม่มีการแข่งขัน) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 723 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 27 ก.ย. 2556 09.00.12.00
2 724 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 725 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 726 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 727 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี ไม่มีการแข่งขัน 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 728 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 729 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 730 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 731 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00.14.00
10 732 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย หอประชุม อบจ. 26 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย สปพ.นม.6 หลังเดิม ห้องประชุมชั้นล่าง 26 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย สปพ.นม.6 หลังเดิม ห้องประชุมชั้นบน 26 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 088 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
-
2 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
3 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ป.4 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ป.4 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
6 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ป.4 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
8 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
9 089 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
-
10 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ป.4 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
11 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
12 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ป.1 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
13 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ป.1 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
14 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
15 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
16 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ป.2,3 4 ต.ค. 2556 09.00-15.00
17 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ป.2,3 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
2 110 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
3 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง ป.6 4 ต.ค. 2556 09.00-10.00
4 112 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
5 120 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
-
6 114 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 4 ต.ค. 2556 09.00-10.00
7 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 4 ต.ค. 2556 09.00-10.00
8 113 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
9 121 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
-
10 115 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 4 ต.ค. 2556 09.00-10.00
11 117 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
12 111 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 131 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
2 136 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
3 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง ห้องธุรการ 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง ธุรการ 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 140 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
2 137 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
3 157 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
4 139 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
5 151 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ประชุม 4 ต.ค. 2556 09.00-10.00
6 138 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
7 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
-
10 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
-
11 253 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
12 254 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
13 255 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
14 256 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
15 257 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
16 258 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
17 266 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
18 267 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
19 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
20 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 4 ต.ค. 2556 10.00-11.00
21 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
22 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ประชุม 4 ต.ค. 2556 10.00-11.00
23 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
24 285 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
25 286 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
26 281 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
27 282 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
28 283 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 4 ต.ค. 2556 09.30-10.30
29 284 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
30 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 4 ต.ค. 2556 09.30-10.30
31 288 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
32 291 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
-
33 292 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
2 159 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
3 161 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
4 158 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
5 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
6 168 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
7 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
8 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 163 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
10 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง อาคารเอนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
11 173 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
12 176 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
13 172 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
14 178 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
15 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
16 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง อาคารเอนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
17 180 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
18 183 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
19 179 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
20 186 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
21 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
22 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
23 192 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
24 196 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
25 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
26 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
27 214 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
28 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง อาคารอนุบาล 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
29 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง อาคารอนุบาล 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
30 204 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
31 220 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
32 225 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
33 227 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
34 224 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง หน้าอาคาร1 ชั้น 1 4 ต.ค. 2556 09.00-11.00
35 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง หน้าอาคาร1 ชั้น 1 4 ต.ค. 2556 09.00-11.00
36 223 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
37 229 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง หน้าอาคาร1 ชั้น 1 4 ต.ค. 2556 09.00-11.00
38 232 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
39 230 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
40 228 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
41 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง หน้าอาคาร1 ชั้น 1 4 ต.ค. 2556 09.00-11.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]