หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ประจำปีการศึกษา2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6 26-27-28 กันยายน2556
ณร.ร.วานิชวิทยาร.ร.บัวใหญ่วิทยาร.ร.อมรศิลป์ร.ร.เทศบาล2 ร.ร.บ้านขามหนองแวงร.ร.ป่าตองท่าเนินสามัคคีสพป.นม6(หลังเดิม)หอประชุมอบจ.

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น ชั้น4 ห้อง 441 ห้องเก็บตัวนักเรียนเข้าแข่ง ห้อง 442 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 421 ห้องเก็บตัวนักเรียนเข้าแข่ง ห้อง 422 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 433 เก็บตัวนักเรียนเข้าแข่ง ห้อง 422 28 ก.ย. 2556 009.00-12.00,13.00-14.00
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 เก็บตัวนักเรียนเข้าแข่ง ห้อง 442 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 ห้องเก็บตัวนักเรียนเข้าแข่ง ห้อง 422 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 เก็บตัวนักเรียนเข้าแข่ง ห้อง 422 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 เก็บตัวนักเรียนเข้าแข่ง ห้อง 432 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 423 เก็บตัวนักเรียนเข้าแข่ง ห้อง 422 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 เก็บตัวนักเรียนเข้าแข่ง ห้อง 432 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441 เก็บตัวนักเรียนเข้าแข่ง ห้อง 442 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 443 เก็บตัวนักเรียนเข้าแข่ง ห้อง 442 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 443 เก็บตัวนักเรียนเข้าแข่ง ห้อง 442 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]