เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
เว็บไชด์ สพป.นม.6
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
26 ก.ย. 2556
27 ก.ย. 2556
28 ก.ย. 2556
1 ต.ค. 2556
4 ต.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  เกณฑ์การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน(ล่าสุด)7/12/2556 1. การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรมเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน ของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันระดับภาค และเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขัน ในระดับชาติ ต้องมีหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน โดยผู้อํานวยการโรงเรียน ลงนามอนุญาต พร้อมทั้งสําเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน การแข่งขัน (วันรายงานตัว) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน 2. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งได้ 3. การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้ 3.1) ทีม 2 - 3 คน เปลี่ยนตัวได้ 1 คน 3.2) ทีม 4 - 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน 3.3) ทีม 7 - 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน 3.4) ทีม 11 - 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน 3.5) ทีม 20 ขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน 4. การเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน กรณีการแข่งขันระดับภาค ส่งผู้เข้าแข่งขันไม่ครบตาม จํานวนสูงสุดที่กําหนดในเกณฑ์การแข่งขัน โรงเรียนสามารถเพิ่มนักเรียนได้ แต่ต้องไม่เกินจํานวนผู้เข้าแข่งขันตามเกณฑ์ ที่กําหนด 5. กรณีที่ (ทีม/คน) ผู้ได้รับการประกาศให้เป็นตัวแทนระดับใดไปเข้าแข่งขัน ในระดับ สูงขึ้น แต่ (ทีม/คน) ไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันด้วยเหตุอันใดก็ตาม ให้ผู้บริหารโรงเรียนส่งเรื่องขอสละสิทธิ์การเป็นตัวแทนไปยังประธานจัดการ แข่งขันและให้ประธานจัดการแข่งขันแต่ละระดับพิจารณาเลื่อน (ทีม/คน) ที่อยู่ในลําดับถัดไปเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันต่อไป 6. การเปลี่ยนตัวครูผู้สอน ในแต่ละกิจกรรมเปลี่ยนตัวได้แต่ต้องมีหนังสือ ยินยอมจากครูผู้สอน คนเดิม และผู้อํานวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต พร้อมทั้งสําเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (วันรายงานตัว) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน  
  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.นม.6 / ผอ.เอกชน / ผอ.เทศบาล แจ้งทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ทุกกิจกรรม ให้เข้าตรวจสอบแก้ไขรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ (หากมีการแก้ไข) ให้แจ้งรายชื่อที่ต้องการแก้ไขไปที่ ศน.ประไพพรรณ์ ยศกลาง 081-6611274/หรือ นายไพโรจน์ ราชการกลาง 087-2583446) ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ถ้าดำเนินการหลังจากนี้ ท่านจะต้องขอแก้ไขไปยังระดับภาค จึงแจ้งมาเพื่อทราบ  
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 6 / เอกชนและเทศบาล ทุก โรงเรียน
         การจับฉลากจัดลำดับที่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 63 ณ  จังหวัดนครพนมและมุกดาหาร  ระหว่าง  วันที่ 11-13  ธันวาคม   2556  สพป.นครราชสีมา  เขต 6  ได้ลำดับการแข่งขันที่  53   กิจกรรมทุกกิจกรรมที่มีการแข่งขันครั้งนี้ จะอยู่ลำดับที่ 53 
        

 
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 6 / เอกชนและเทศบาล ทุก โรงเรียน ตารางและสถานที่แข่งขัน

 
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 6 / เอกชนและเทศบาล ทุก โรงเรียน

         แจ้งทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของระดับเขตพื้นที่ ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน เพื่อความถูกต้องเรียบร้อบ ตามรายชื่อที่แนบหากมีการแก้ไข ให้แจ้งเปลี่ยนแปลง ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ที่ ศน.ประไพพรรณ์  ยศกลาง

 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 6 เอกชนและเทบาล ทุก โรงเรียน
 เรื่อง  สถานที่และตารางแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 63 รับแจ้งจากนครพนมจะแจ้งแน่นอนในวันที่ 5  กันยายน  2556 ให้ทุกโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค ได้ติดตามรายละเอียดดังนี้แจ้งให้ทราบ 
 
 

เปิดระบบแก้ไขการลงทะเบียนนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขัน

              แจ้งทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ของสพป.นม. 6  เพื่อให้การดำเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้อง ให้โรงเรียนเข้าแก้ไขรายชื่อนักเรียน/ครู ตั้งแต่เวลานี้ ถึง  วันที่ 25  กันยายน 2556 และจะปิดระบบในวันที่ 26 กันยายน 2556  เวลา 09.00 น เป็นต้นไป
  
  แจ้งมาเพื่อททราบ

 

 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 6 เอกชนและเทบาล ทุก โรงเรียน
         แจ้งทุกโรงเรียนให้ติดรูปภาพนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ที่บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน (ให้เข้าระบบของโรงเรียนเพื่อติดรูปภาพเท่านั้น) ทั้งนี้เพิ่อความสะดวกของกรรมการตัดสินการแข่งขันในแต่ละกิจกรรม
         
 
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 6 เอกชนและเทบาล ทุกโรงเรียน
      แจ้งทุกโรงเรียนเข้าระบบการแข่งขัน พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอนได้ ตั้งแต่วันที่ 24-26 กันยายน 2556  เป็นต้นไป
       จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 
 
เรียน  ประธานศูนย์เครือข่ายฯ ทุกศูนย์ฯ
           แจ้งทุกศูนย์เครือข่ายฯที่สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 6 ระบบการลงทะเบียนจะปิด วันที่ 18 กัยยายน 2556  จึงขอให้ทุกศูนย์ฯ ที่ดำเนินการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้วได้กรอกรายละเอียดโรงเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์ฯ เข้าระบบการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ และศูนย์ฯที่ดำเนินการแล้วให้ตรวจสอบรายละเอียด ดังนี้
      1.ชื่อครูผู้ฝึกสอนนักเรียน
      2.ชื่อนักเรียนที่ส่งเข้าแข่ง
 
 (หากไม่นำเข้าระบบจะไม่สามารถพิมพ์บัตรเข้าแข่งขันได้)
มีปัญหาการกรอกข้อมูลติดต่อที่ 087-2583446 (อ.ไพโรจน์  ราชการกลาง)
 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 

 
 

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 187
จำนวนทีม 2,272
จำนวนนักเรียน 5,405
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,510
จำนวนกรรมการ 626
ครู+นักเรียน 8,915
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,541
ประกาศผลแล้ว 252/335 (75.22%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 9
เมื่อวาน 19
สัปดาห์นี้ 54
สัปดาห์ที่แล้ว 78
เดือนนี้ 345
เดือนที่แล้ว 420
ปีนี้ 2,271
ทั้งหมด 293,062