รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ โรงเรียนด่านขุนทด ระหว่าง เดือนตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ดาบกลาง
 
1. นางศิราณี  จารึกกลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงณัชชา  ลวกุล
 
1. นางวิภารัตน์  เจริญรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน 1. เด็กหญิงนุสราภรณ์  นอกขุนทด
 
1. นางรัตนา  เรียงสันเทียะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ 1. เด็กหญิงศศิธร  ศรีสูงเนิน
 
1. นางชลอ  ภูมิโคกรักษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนผักชี 1. เด็กหญิงศิริพร  เลียบสันเทียะ
 
1. นางศิราณี  หมายซ่อนกลาง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก 1. เด็กหญิงกันยา  ดอกรักกลาง
 
1. นางระเบียบ  งามเจริญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด 1. เด็กหญิงธารตะวัน  แบขุนทด
 
1. นางรินดา  เชาว์ขุนทด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเพิง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ผลยวง
 
1. นางอุดม  คำสระ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. นางสาวศิริรัตน์  เลี่ยวไพโรจน์
 
1. นางสาวกนกณัฎฐ์ชา  วงศ์พัฒนชัย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. นายวรเชษฐ์  ศรีจอมพล
 
1. นายสามารถ  กบกลางดอน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแค 1. เด็กหญิงวาทินี  อินใหญ๋
2. เด็กหญิงอธิชา  คำพิฑูรย์
 
1. นางประกาศ  กวดสันเทียะ
2. นายอมร  สังฆบุตร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนผักชี 1. เด็กหญิงวรรณภา  สังกำปัง
2. นางสาวศิริพร  จิตจันทึก
 
1. นางประวินณา  เนียนพลกรัง
2. นางศิราณี  หมายซ่อนกลาง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระจรเข้ (อ.ด่านขุนทด) 1. เด็กหญิงสุพิชชา  งันขุนทด
 
1. นางละเอียด  เกียรติวิบูลย์จิตร
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร 1. เด็กหญิงเข็มทราย  จงรักษ์
 
1. นางนิภา  เที่ยงสันเทียะ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา 1. เด็กหญิงณัชชา  มณพรมมา
 
1. นางจีระพร  สกลรัตน์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  พังขุนทด
2. เด็กหญิงปิยธิดา  สระแจ้งตูม
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สันขุนทด
 
1. นายทวีสิทธิ์  จันทร์นา
2. นางสาวโสภา   พรหมสวัสดิ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. นางสาวนันทิชา  พลับพลึงศรี
2. นางสาวสุกัญญา  เจิมขุนทด
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ขันทอง
 
1. นายกฤษณะ  ปิ่นแก้ว
2. นายศราวุธ  ประจงจิตร
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อไพล 1. เด็กชายธีรพันธ์  จันทัง
2. เด็กชายสหภาพ  บุญลอย
3. เด็กชายเอกรัตน์  เรตสันเทียะ
 
1. นางวัชรินทร์  แผลงกระโทก
2. นางสุมนา  สมานมิตร
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 1. เด็กหญิงกิตติยา  ศรีทอง
2. เด็กหญิงศิรินันท์  จนจันทึก
3. เด็กหญิงอรวรรณ  จนจันทึก
 
1. นางวรารักษ์  พุธสระน้อย
2. นายศุภวิทย์  พุธสระน้อย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุเขว้า 1. เด็กชายอนันตชัย  ชาญณรงค์
2. เด็กชายไพรัตน์  จันสนิท
 
1. นางวาสนา  เข็มจีนมะดัน
2. นางสาวเกวลิน  ปลั่งกลาง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายพรภิรมย์  โลจรัส
2. เด็กหญิงพรสุดา  เด่นจันทึก
 
1. นางฐิติวรรณ  เพชรนอก
2. นายยุทธนา  พึ่งพิมาย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กชายคมสรรค์  แก้วกัณหา
 
1. นายสมพร  แก้ววัน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กชายวุฒิชัย  คำชัย
 
1. นายสมพร  แก้ววัน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  ทูพันดุง
 
1. นางสาวละม่อม  เปรมสระน้อย
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล) 1. เด็กหญิงกชกานต์  จอดสันเทียะ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เกิดสันเทียะ
3. เด็กหญิงมนทกานต์  ศรีเกาะ
 
1. นางปุณยวีร์  วิเชียร
2. นางมนัสภรณ์  เดียมขุนทด
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา 1. เด็กหญิงชลลดา  เทียนขุนทด
2. เด็กชายศรันธ์  ลีลาศ
3. เด็กหญิงศศิวัลย์  ภูโคกเนิน
 
1. นางสิริวรรณ  ใจมั่น
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวึก 1. เด็กหญิงพรรัตนา  น้อยโคกสูง
2. เด็กหญิงศุจินธร  มะเริงสิทธิ์
3. เด็กชายอาทิตย์  หวังภูกลาง
 
1. นางปานวรินทร์  ทรงกำพล
2. นางสาววาสนา  โหงขุนทด
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวึก 1. เด็กหญิงณัฏฐยา  ม่านกลาง
2. เด็กหญิงนิษฐา  แอบหมื่นไวย
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เชื่อมจอหอ
 
1. นางปานวรินทร์  ทรงกำพล
2. นางสาววาสนา  โหงขุนทด
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะพี้ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บุญประดิษฐ์
2. เด็กหญิงจินดาภร  บำรุงกูล
3. เด็กชายธนพล  เบียบสันเทียะ
 
1. นายมาโนต  หอมจะบก
2. นางสุรีย์รัตน์  หอมจะบก
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำภีร์พงษ์
2. เด็กหญิงณัฐชา  แบขุนทด
3. เด็กหญิงปิยทิดา  สมณะ
 
1. นางสาวกาญจนา  ชอนขุนทด
2. นางสาวภัทราพร  คำอาษา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) 1. เด็กชายนพรัตน์  สะนัย
2. เด็กหญิงศิวพร  ศรีสังข์
3. เด็กหญิงเพชรชมพู  ดิษฐการ
 
1. นางสาวพิชญ์พชร  ฉายขุนทด
2. นางสาวอรอนงค์  รามสันเทียะ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) 1. เด็กหญิงผานิตา  ชมชื่น
2. เด็กหญิงรัตน์ติวรรณ  จันวงค์เดือน
3. เด็กหญิงสุภิญญา  ดานขุนทด
 
1. นางจิตประภา  แก้ววงษา
2. นางสาวสุธาทิพย์  เหวขุนทด
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 1. นายภูมิรินทร์  สีนวล
2. เด็กชายเอกรินทร์  หมื่นจิตร
 
1. นายชัยวิรัตน์  พิลึก
2. นายชาตรี  เกตุขุนทด
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงพิจักขณา  โคกขุนทด
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภักดีโยธิน
 
1. นายวีระศักดิ์  ทับอาสา
2. นางสาวสุนิสา  ภูที
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 86.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กชายกฤษฎาวุฒิ  ดัดขุนทด
2. เด็กชายภูมิธรรม  มานะพันธ์
 
1. นางธวัลรัตน์  ทัศกุล
2. นางสุรีพร  เทียมกระโทก
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กชายตันตริน  โกฎค้างพลู
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ไตรมีแสง
 
1. นายสราวุฒิ  พลดีลา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 1. เด็กชายณฐพงศ์  เพ็งศิริ
2. เด็กชายธรรมรัตน์  เปรียบนาน
 
1. นายนิธร  มาตย์วงศ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 1. เด็กชายบริพิตร  เจิมขุนทด
2. เด็กชายวิทยา  เตยสันเทียะ
 
1. นางจุฑารัตน์  กองเอียด
2. นายวิวัฒน์  พลไธสง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) 1. เด็กชายพงศธร  เจริญ
2. เด็กชายอดิเทพ  ดุนขุนทด
 
1. นายอนุรักษ์  แดดขุนทด
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สงคราม
2. เด็กหญิงภานุช  โพธิ์มี
3. เด็กหญิงวณิชา  ช่วยมี
4. เด็กหญิงศศิธร  เกงขุนทด
5. เด็กหญิงสุกัญญา  คูหา
 
1. นางสาวมัลลิกา  ฟ้าคุ้ม
2. นางวันเพ็ญ   พงษ์ประดิษฐ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 1. เด็กหญิงกิตติวรา  มนขุนทด
2. เด็กหญิงปฏิมา  ศรีไชยมูล
3. เด็กหญิงวิสุดา  ศรีหาพล
4. เด็กหญิงเกศณี  ถ้ำกลาง
5. เด็กหญิงไอรดา  มุมขุนทด
 
1. นางประคอง  เนตรสูงเนิน
2. นางสุนีย์  สิทธิขุนทด
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง (อ.ขามสะแกแสง) 1. เด็กหญิงกัณสิริ  เกิดกลาง
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เฉื่อยกลาง
3. เด็กหญิงจันทิมา  งามพิลา
4. เด็กหญิงณตพร  แซ่เฮ่ง
5. เด็กหญิงวิภาดา  หนองใหญ่
 
1. นางกัญญา  สมบูรณ์
2. นางศิริรดา  นาสันเทียะ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแจง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อินตา
2. เด็กหญิงตะวัน  ราตรี
3. เด็กหญิงธนภรณ์  หงษ์สาวดี
4. เด็กหญิงศศิประภา  กั้นรั้วกลาง
5. เด็กชายเหมวิทย์  กลมเกลี้ยง
 
1. นางทัศนีย  แช่มช้อย
2. นางเพ็ญจิรา  วงศ์สันติราษฎร์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง 1. เด็กหญิงชีวรัตน์  ร่มสันเทียะ
2. เด็กหญิงบุษกร  ชาติวงษ์
3. เด็กหญิงอุษา  เอกบุตร
4. เด็กหญิงเสาวภา  บรรจงปรุ
5. เด็กหญิงแพรววิมล  แก้วด่านจาก
 
1. นายธวัชชัย  มหิพันธ์
2. นางปราณี  มหิพันธ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศิริธัญญ์
2. เด็กหญิงรวีดา  สุขใหม่
3. เด็กหญิงวรรัตน์  กมขุนทด
4. เด็กชายเมธา  นาคะเวทิน
5. เด็กหญิงแพรวไพลิน  นวลกื้น
 
1. นางปุณนัฏฐา  มีพูล
2. นางพรเพ็ญ  เพียจันทึก
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 1. เด็กหญิงชนิดา  พร้อมขุนทด
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  รามสันเทียะ
3. เด็กหญิงนภาพร  นูพลกรัง
4. เด็กหญิงปริยาภรณ์  ชนม์สูงเนิน
5. เด็กหญิงศิริวรรณ์  มักขุนทด
 
1. นางสาวสุมาลี  ประสาทสิทธิ์
2. นายเปรมปกรณ์  กนกธาดาสกุล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 1. เด็กชายดรัณภพ  เมนขุนทด
2. เด็กหญิงปาริชาต  นวลจันทร์
3. เด็กหญิงปาริษา  โคตรคำ
4. เด็กชายภูวภัทร  หาศรี
5. เด็กหญิงรัตติยา  บุญมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิษา  ทนขุนทด
2. นายเปรมปกรณ์  กนกธาดาสกุล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสง่า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แม่นขุนทด
2. เด็กหญิงดุสิตา  แนมขุนทด
3. เด็กชายธนากร  อรุณสถิตย์
4. เด็กชายธนากรณ์  พันธ์ดวงชื่น
5. เด็กชายธนากรณ์  หวังแววกลาง
6. เด็กชายธนาธร  กุมขุนทด
7. เด็กชายธีรพัฒน์  ประขวัญครบุรี
8. เด็กชายธีระพงศ์  เรียงสันเทียะ
9. เด็กหญิงประทุม  แสงวน
10. เด็กหญิงปวีณา  บัวทอง
11. เด็กชายวันชัย  โค้งขี้เหล็ก
12. เด็กหญิงวารินทร์  กุลพรม
13. เด็กหญิงวารินทร์  ปอสูงเนิน
14. เด็กหญิงวิลาสินี  ดีมะลัง
15. เด็กชายสมรักษ์  อินศร
16. เด็กชายสุขสันต์  เบี้ยะขุนทด
17. เด็กชายอนันทชา  เรียงสันเทียะ
18. เด็กชายอัษฎาวุธ  ชินนอก
19. เด็กหญิงอินทิรา  แป้นกลาง
20. เด็กหญิงเกวลี  พืมขุนทด
 
1. นางบงกชทิพพ์  ชุมศรี
2. นายมงคล  ขวางกระโทก
3. นางสุมารินทร์  โทขุนทด
4. นางสาวหฤทัย  แก้วทะชาติ
5. นางเพ็ญจา  ชมภูมิ่ง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสง่า 1. เด็กชายคณาธิป  มิ่งสันเทียะ
2. เด็กชายจักรกฤษ  คำทูล
3. เด็กชายจิรายุทธ  แมกขุนทด
4. เด็กชายจุฑาภัทร  งามละม้าย
5. เด็กหญิงชัญญา  เรียงสันเทียะ
6. เด็กหญิงฐิตินันท์  ลาดนอก
7. เด็กชายณัฐธิวุฒิ  อินศร
8. เด็กชายธงชัย  ยุนสระน้อย
9. เด็กหญิงนริศรา  คำสุนันท์
10. เด็กชายพิชิตชัย  โค้งขี้เหล็ก
11. เด็กชายภูผา  ชมภูมิ่ง
12. เด็กชายมนัญชัย  เบี้ยกลาง
13. เด็กหญิงวรรณารัตน์  ปู่ฮวด
14. เด็กหญิงวาสนา  ลานอก
15. เด็กหญิงวิภาวี  คงภู่
16. เด็กชายสันติสุข  ลาดนอก
17. เด็กหญิงสุนิสา  หมั่นเพียร
18. เด็กหญิงสุพิชญา  ชิดขุนทด
19. เด็กหญิงอารัญญา  อินศร
20. เด็กชายอำนาจ  ศิริรอง
 
1. นางสาวกีรติ  ต่ำเกษม
2. นางชลีกร  พงษ์ศิริ
3. นายนิติพงศ์  เที่ยงตรง
4. นางสาวรุ่งระวี  ประทุมวัน
5. นางสาวสุปราณี  แก้วมาพะเนา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หวินกำปัง
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เกือบสันเทียะ
3. เด็กชายกานต์นริณ  บุตรวาปี
4. เด็กชายกิติภูมิ  งามขุนทด
5. เด็กชายจารุวิทย์  ดีรักชาติ
6. เด็กชายต้นสิงหา  ยางนอก
7. เด็กชายธนลักษ์  กิ่งนอก
8. เด็กชายธีรพงค์  อมฤกษ์
9. เด็กชายธีรวัฒน์  หวินกำปัง
10. เด็กชายนฤทธิ์  อ่อนสันเทียะ
11. เด็กชายนัฐพล  นาคมะณี
12. เด็กหญิงปิยะลักษณ์  เชื่องสุวรรณ์
13. เด็กหญิงภาวิดา  ทองรังศรี
14. เด็กหญิงวรัญญา  ชูใจ
15. เด็กหญิงวราภรณ์  หมื่นรัตน์
16. เด็กชายวัชรวุฒิ  ออสันเทียะ
17. เด็กชายศรรัก  ขุนชาญโหมก
18. เด็กหญิงศศิณา  คงคาใส
19. เด็กชายเอกดนัย  อินทร์จำนงค์
 
1. นางสาวดัชนี  ธานี
2. นายธีระวัฒน์  สุดสังห์
3. นายประเสริฐ  บุตรวาปี
4. นางสมทรง  พนมชัย
5. นางเสาวรส  บุตรวาปี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง (อ.ขามสะแกแสง) 1. เด็กหญิงสุกัญญา  หวังขอบกลาง
 
1. นางสาวชุลีรัตน์  วงศ์พัฒนชัย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนไพล 1. เด็กหญิงตีรณา  พงษ์พันธ์
 
1. นางสุนีนาถ  พันธ์สำโรง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 1. เด็กหญิงแพรวไพลิน  นวลกื้น
 
1. นางปุณนัฏฐา  มีพูล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  เชื้อจาด
2. เด็กชายรณรงค์  แก้ววงศ์ตระกูล
 
1. นางนภา  ประกอบทอง
2. นางนิรมาลย์  แก้วบัวดี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเพิง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พินทอง
2. เด็กชายไวยทยา  คำสระ
 
1. นายอนุชิต  ชินโน
2. นางอุดม  คำสระ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแขวน 1. เด็กหญิงขวัญใจ  เกี๊ยวสันเทียะ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  สุวรรณปักษ์
 
1. นางกิ่งเพชร  วารี
2. นางเทวิกานต์  นิตภิรมย์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชัยสิทธิ์
2. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ไว้สันเทียะ
3. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ทาขุนทด
4. เด็กหญิงจันทนาพร  พลหล่า
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ประคำสี
6. เด็กหญิงนิภาพร  กันขุนทด
7. เด็กหญิงปวีณา  บุญธรรม
8. เด็กหญิงศิราพร  ขุนแก้ว
9. เด็กหญิงสุนิตา  เสยขุนทด
10. เด็กหญิงสุมิตรา  อูสูงเนิน
 
1. นายพิเชษฐ  หวนสันเทียะ
2. นางภัทรนันท์  ศรีทอง
3. นางสาวอาคเนย์  เชื้ออิ่ม
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อินทราชา
2. เด็กหญิงณัฐสินี  เติดสูงเนิน
3. เด็กหญิงนันธิดา  สมสนิท
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  เจริญธรรม
5. เด็กหญิงลลิตา  กิ่งพาน
6. เด็กหญิงวรนุช  ดาวสันเทียะ
7. เด็กหญิงวรรณวิษา  กริมกลางดอน
8. เด็กหญิงอาริษา  สุจริยา
9. เด็กหญิงเกวลิน  ชาติวงษ์
10. เด็กหญิงเหมือนดาว  เสยขุนทด
 
1. นายคเชนทร์  กองนิล
2. นางจำเนียร  กองนิล
3. นางศรุตา  ภูมิโคกรักษ์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงกฤตตาภรณ์  มูลขุนทด
2. เด็กหญิงกัญญากร  จันสูงเนิน
3. เด็กหญิงคณิตา  แก้วทอง
4. เด็กหญิงชลดา  รักมณี
5. เด็กหญิงชลธิชา  อันจันทึก
6. เด็กชายธีรวัฒน์  ศิริภูวงษ์
7. เด็กชายพรรณกร  แมดขุนทด
8. เด็กหญิงมณีรัตน์  ย่อมพันธ์
9. เด็กหญิงมัทนา  โคตรสูงเนิน
10. เด็กหญิงรัตน์ธิชา  สีกาลัง
11. เด็กหญิงรุ่งนภา  แฝดสูงเนิน
12. เด็กหญิงอภิสรา  เมฆม่วง
13. เด็กหญิงอมรรัตน์  พินขุนทด
14. เด็กหญิงอาริสา  อาบสุวรรณ์
15. เด็กหญิงอุษา  แวดสูงเนิน
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  สุขโน
2. นายวันชัย  ศิริธีรพัฒน์
3. นางสำเนาว์  ศิริธีรพัฒน์
4. นางเบญจวรรณ  ดาวแจ้ง
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงกนกพร   ธรรมเที่ยง
2. เด็กหญิงกาญจนา   เหาะขุนทด
3. เด็กหญิงชลิตตา   ใหญ่อรุณ
4. เด็กหญิงณัฐริกา   บรรลุสันต์
5. เด็กหญิงดารินทร์   ชอนขุนทด
6. เด็กชายธนพล   ทุมจันทึก
7. เด็กหญิงนฤมล   สินขุนทด
8. เด็กหญิงพัชรพร   อ่อนจู
9. เด็กหญิงพัชรี   ยาท้วม
10. เด็กหญิงพาลุณี   เจ๊กจันทึก
11. เด็กหญิงมนทิชา   โพธิ์นอก
12. เด็กหญิงมนภรณ์   เดนจันทึก
13. เด็กหญิงรัตนากร   นาคจันทึก
14. เด็กหญิงอรนิตย์   อินอ่อน
15. เด็กหญิงแอมวิกา   โพธิ์สา
 
1. นางดวงพร   บุ้งจันทร์
2. นายธวัชชัย   ยศฉิมพลี
3. นางสาวปวีณา   เลิศกิจลักษณ์
4. นายวิเชียร   บุญเฉื่อย
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  พวงสันเทียะ
2. เด็กชายวีรภัทร  จาดพิมาย
3. เด็กชายเอกพล  พัฒนชัย
 
1. สิบเอกจำนงค์  สิริสวัสดิ์พัฒนา
2. นางนภาภรณ์  เพียมะลัง
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะคร้อ 1. เด็กหญิงจันจิรา  คำแดง
2. เด็กหญิงพรชิตา  ฤทธิ์สันเทียะ
3. เด็กหญิงอลิชา  เพิ่มพูล
 
1. นายทวีพงษ์  จั่นขุนทด
2. นางศศิพร  จันทรา
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร 1. เด็กหญิงกรองทอง  ไฮ้ย้อย
2. เด็กหญิงพรพิมล  อิ่มศรี
 
1. นายจำลอง  เที่ยงสันเทียะ
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ 1. เด็กชายเทิดศักดิ์  โพธิ์เจริญ
2. เด็กชายเอกลักษณ์  กันยวม
 
1. นายนิพันธ์  ทรัพย์ประเสริฐ
2. นางประภา  ทรัพย์ประเสริฐ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงคำคู 1. เด็กชายสหรัฐ  ปีกสันเทียะ
 
1. นางอัชฌารัตน์  พรหมเศรณี
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย 1. เด็กหญิงศรุตา  เหมือนสันเทียะ
 
1. นางสาวริฬพิชญ์  ค้าขาย
 
67 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง 1. เด็กหญิงพัชราพร  ใต้สันเทียะ
 
1. นางสุนิสา  รุ่งโรจน์
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ขอวางกลาง
 
1. นางวารุณี  ทองมาก
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กชายวิรุวัฒน์  วิรัตน์จินดา
 
1. นายวัชระ  ศิลป์ประเสริฐ
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กชายธนพล  ชาญกระโทก
 
1. นายวัชระ  ศิลป์ประเสริฐ
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กหญิงวิชชุดา  เรดสันเทียะ
 
1. นายวัชระ  ศิลป์ประเสริฐ
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กหญิงสุธิสา  เพชรสูงเนิน
 
1. นายสุทัศน์  ทองมาก
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงยุุธิดา  ยินขุนทด
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  เลาป้อมวาปิ
 
1. นางสาวณัฐชา  หลอดทองหลาง
2. นางสาวมัลลิกา  ฟ้าคุ้ม
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเพกา 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  อู่ทรัพย์
2. เด็กหญิงภรทิพย์  ใจรักษา
 
1. นางธัญธร  เลิศนา
2. นางปพิชญา  เสมสันเทียะ
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กชายนครินทร์  หวังเติมกลาง
2. เด็กชายวรวุฒิ  ตรวจมรรคา
 
1. นางวันเพ็ญ  ระบือพิณ
2. นายสุทัศน์  ทองมาก
 
76 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปรง 1. เด็กชายประสาน  ปุสันเทียะ
 
1. นายศิราวุธ  ฉายชูวงษ์
 
77 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงปวีณา  ชายขุนทด
2. เด็กหญิงสุนัสฌา  แช่มขุนทด
3. เด็กหญิงอรุชา  กอจันทึก
 
1. นางสุชาดา  ทองทัศน์
2. นายอนุรักษ์  ทองทัศน์
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแจง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เลียบสันเทียะ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สามด่านจาก
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ตากิ่มนอก
 
1. นางนิภาภรณ์  แย้มศรี
2. นางมณิษา  รัตน์สันเทียะ
 
79 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุขงานสันเทียะ
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  ทวยเที่่ยง
3. เด็กหญิงวรรณภา  บีกขุนทด
 
1. นางสุชาดา  ทองทัศน์
2. นายอนุรักษ์  ทองทัศน์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  บุญมีรอด
 
1. นายโกมินทร์  เพ็งศรี
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 67.3 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กชายเจษฎา  ธงสันเทียะ
 
1. นายสุทิน  โสงขุนทด
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาขุนทด
 
1. นายเฉลียว  ทองชื่น
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 1. เด็กหญิงลัดดา  ดูสันเทียะ
 
1. นางสาวศรัญยา  คำสิงห์นอก
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 1. เด็กหญิงศศิกานต์  บืดขุนทด
 
1. นางลัดดา   จักษา
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 1. เด็กชายอัครเดช  ทำกิน
 
1. นางสาวศรัญยา  คำสิงห์นอก
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กหญิงนีรชา  สิงห์กิ่ง
 
1. นายชาญ  ยินขุนทด
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กหญิงศศิประภา  แซ่เฮ็ง
 
1. นายศานิต  ทัศกุล
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 71.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 1. เด็กหญิงพิมพิศลย์  บำขุนทด
 
1. นางลัดดา   จักษา
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. เด็กชายปรีชา  ขอวาดกลาง
 
1. นางมาลินี  ปรีดาพจน์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  มืดขุนทด
 
1. นางลัดดา   จักษา
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย 6 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุภาวิชัย
 
1. นายผิน  ยาแก้ว
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 1. เด็กชายอุกฤษ  ปิ่นสันเทียะ
 
1. นางสาวศรัญยา  คำสิงห์นอก
 
93 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 47.33 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 1. เด็กชายโยธิน  แดงสูงเนิน
 
1. นางสาวทัศนีย์  ยะสูงเนิน
 
94 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 1. เด็กหญิงปนัดดา  พันธ์งาม
 
1. นางลัดดา   จักษา
 
95 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 1. เด็กหญิงสุวนันท์  งันขุนทด
 
1. นางสาวละม่อม  เปรมสระน้อย
 
96 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 78.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กชายสิทธิพร  บัวกลาง
 
1. นายอำนาจ  ขำต้นวงษ์
 
97 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กชายพลศรุท  เกาะกลาง
 
1. นายอำนาจ  ขำต้นวงษ์
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเพิง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ผลยวง
 
1. นางอุดม  คำสระ
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. นางสาวศิริรัตน์  เลี่ยวไพโรจน์
 
1. นางมยุภัทร  บนภัทรวรรษ
 
100 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 1. เด็กชายจิรวัฒน์  มืดขุนทด
2. เด็กหญิงณิชาพัชร์  มีขุนทด
3. เด็กชายทศพล  เชียนจันทึก
4. เด็กชายทินภัทร  บุญเกิด
5. เด็กหญิงธิญาดา  กองสันเทียะ
6. เด็กหญิงปนัดดา  พันธ์งาม
7. เด็กหญิงพิมพิศลย์  บำขุนทด
8. เด็กหญิงพิไลวรรณ  มืดขุนทด
9. เด็กชายภูวดล  ม่วงขุนทด
10. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  พระสุนิน
11. เด็กหญิงศศิกานต์  บืดขุนทด
12. เด็กหญิงสุปราณี  เจริญ
 
1. นางสาวบุศรินทร์  บวดขุนทด
2. นางพรทิพย์  ดีน้อย
3. นางลัดดา   จักษา
4. นางสุมิตรา  ตะนะคี
 
101 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 81.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลวง 1. เด็กหญิงจุรีพร  แป้นกลาง
2. เด็กหญิงชนิตา  เตินขุนทด
3. เด็กชายชัยวัฒน์  สายจันทร์
4. เด็กชายชาคริต  ทึกนอก
5. เด็กหญิงณัชชา  พิพ่วนนอก
6. เด็กชายธรรมรัตน์  ฝอยเงิน
7. เด็กหญิงนุชรัตน์  สระอินทร์
8. เด็กหญิงบุษกร  กุมขุนทด
9. เด็กหญิงปณิดา  เกิกขุนทด
10. เด็กหญิงปนัดดา  เปียะขุนทด
11. เด็กชายประกฤตฏ์  เหียดขุนทด
12. เด็กชายประยูร  ยินขุนทด
13. เด็กหญิงพรชิตา  ปอสูงเนิน
14. เด็กหญิงพิยดา  คลังมั่น
15. เด็กหญิงมัณฑนา   พิพ่วนนอก
16. เด็กหญิงลาวัลย์  พิงสันเทียะ
17. เด็กชายวิชชากร  ยุทธไชโย
18. เด็กหญิงศิริรัตน์  แสนเมือง
19. เด็กหญิงสุชาดา  กุมขุนทด
20. เด็กหญิงสุธิดา  ผ่องใส
21. เด็กชายเจษฎา  ก่อมขุนทด
 
1. นายจักรกฤช  ปรุงศิลป์
2. นางปราณี  ปรุงศิลป์
3. นางวัลภา  ย่องหาญ
4. นายสมภูมิ  พงศ์สุวรรณ
5. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติยศ  บัวหอม
6. นายเสริมวุฒิ  บุตรโคตร
 
102 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. นางสาวกมลพร  พึ่งคุ้ม
2. เด็กชายกรวิชญ์  กระฉอกนอก
3. นางสาวกัญญารัตน์  มิ่มกระโทก
4. นางสาวกัลยา  ศักดิ์วิเศษ
5. นางสาวคุณัญญา  กาตีวงค์
6. เด็กหญิงจิรนันท์   หนูนาค
7. นางสาวทัศนีย์วรรณ  วงสว่าง
8. เด็กชายธนพล  อินอ่อน
9. เด็กชายนันทวัฒน์  เต็มสวัสดิ์
10. เด็กชายบรรลือศักดิ์  สุวรรณ
11. เด็กชายบัณฑิต  รุ่งเพชรรัตน์
12. เด็กชายปฏิญญา  ปิ่นสุวรรณ
13. เด็กชายปฏิพล  โพธิ์ชัยทอง
14. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พลแสน
15. นางสาวมณีรัตน์  โพธาราม
16. เด็กชายมลนกรร  พาสันเทียะ
17. เด็กหญิงมัลลิกา  วิชัย
18. นางสาวรุ่งทิวา  ปิยานันท์
19. เด็กหญิงวณิชา  สวัสดี
20. เด็กชายวัชร์พล  ทิมแจ้ง
21. เด็กหญิงวิชุลัดดา  สำรวย
22. นางสาวศศิประภา  รอดเกษา
23. เด็กหญิงศศิพร  พันธศรี
24. นางสาวศิริวิมล  นวลสนิท
25. นายศิลา   เชิดชูถิ่น
26. เด็กชายศุภชัย  สงค์น้อย
27. เด็กหญิงสกาวใจ  ใหม่สิงห์
28. เด็กชายสงกรานต์  จุ๋มนางรอง
29. เด็กชายสรฉัตร  ชาญธัญการ
30. นางสาวสายรุ้ง  จอมพุทรา
31. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทิพวัฒน์
32. นางสาวสุธาทิพย์  กลัดสันเทียะ
33. เด็กหญิงสุธิษา  ชูเกษม
34. เด็กหญิงสุนันทา  สุภเดช
35. เด็กหญิงอภิญญา  แก้วพรม
36. นางสาวอันทิกา  ศุขพิมาย
37. เด็กหญิงอินทิรา  ทดสันเทียะ
38. นางสาวเจนจิรา  กึ่งกลาง
39. นางสาวเจนจิรา  สิมจันทร์อ่อน
40. นายไชณรงค์  ศรีตาล
 
1. นายกฤษณะ  มรกต
2. นางจีรพร  คงชุ่มชื่น
3. นางชุลีวรรณ  รุจาคม
4. นางสาวธัญธิตา  ปราณีตพลกรัง
5. นางสาวปรียา  จันทร์เรือง
6. นางสาวอุทยา  ประสงค์
7. นายเชาวริน  อาจโยธา
8. นายโชคชัย  คำกุ้ง
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ชมโคกสูง
 
1. นายสมนึก  มั่นคง
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. เด็กชายนุกูล  บุญรอด
 
1. นางจีรพร  คงชุ่มชื่น
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 1. เด็กหญิงวีรยา  โทนะบุตร
 
1. นางประคอง  เนตรสูงเนิน
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. เด็กหญิงวณิชา  สวัสดี
 
1. นางจีรพร  คงชุ่มชื่น
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. เด็กชายณัฐชัย  ขอเต็นกลาง
 
1. นางสมถวิล  พงษ์นิรันดร
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. เด็กหญิงชลธิชา  พิณจันทึก
 
1. นางจีรพร  คงชุ่มชื่น
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. นายเรวัฒ  ชำนาญกลาง
 
1. นายประวิทย์  เจ็กไธสง
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. เด็กหญิงวณิชา  สวัสดี
 
1. นางจีราพร  คงชุ่มชื่น
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 1. เด็กชายบวร  แก้วขุนทด
 
1. นางอาทิตยา  หมายใยกลาง
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแจง 1. เด็กชายศราวุฒิ  หวังชิดกลาง
 
1. นางสาวภัททิยา  มุ่งอ้อมกลาง
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  แดนสันเทียะ
 
1. นางอิสรีย์  อิสระเพิ่มสุข
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. เด็กหญิงณัฐชรี  สุหร่าย
 
1. นางจีรพร  คงชุ่มชื่น
 
115 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสมา 1. เด็กชายจิรภัทร์  จงแจ้งกลาง
 
1. นางภานุเกต  มนต์ทอง
 
116 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. เด็กชายนุกุล  บุญรอด
 
1. นางจีรพร  คงชุ่มชื่น
 
117 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. เด็กหญิงฐาปนี  โชติกลาง
 
1. นางมยุภัทร  บนภัทรวรรษ
 
118 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว 1. เด็กหญิงปรีญารัตน์  ชุบขุนทด
 
1. นายดนุรุจน์  แน่นอุดร
 
119 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ 1. เด็กหญิงกัญชพร  สังข์มณี
2. เด็กชายจักรพงษ์  กุสันเทียะ
3. เด็กชายจิรกิตติ์  โหมสันเทียะ
4. เด็กชายจีระศักดิ์  เชิงขุนทด
5. เด็กชายชัยกุล  จุลขุนทด
6. เด็กชายชินวัตร  ชนขุนทด
7. เด็กหญิงทินมณี  บรมฤทธิ์
8. เด็กชายธนาทิตย์  มูลราช
9. เด็กหญิงนิชานาถ  อาจธานี
10. เด็กชายนิรุทธ์  ลำแพน
11. เด็กหญิงนิลาวัลย์  สีคำแท้
12. เด็กหญิงบัวชมพู  พันชนะ
13. เด็กชายปริญญาทัศน์  พิขุนทด
14. เด็กหญิงปาลิดา  เหวขุนทด
15. เด็กหญิงปิยาพัชร  จริรัมย์
16. เด็กหญิงปูริดา  ยอดดี
17. เด็กชายพงษ์พิภัทร  พรมมา
18. เด็กชายพลเทพ  ชุ่มขุนทด
19. เด็กชายพิพัฒน์  โชมขุนทด
20. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  เหวขุนทด
21. เด็กหญิงมะลิวัลย์  เปลี่ยนจันอัด
22. เด็กหญิงมัธติกานต์  สอนจันทึก
23. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  ขำมะลัง
24. เด็กหญิงวทัญญุตา  คบขุนทด
25. เด็กชายวรวุฒิ  ศรีสุข
26. เด็กชายวีรภัทร  ชื่นจะโปะ
27. เด็กหญิงศศินันท์  แซ่อึ้ง
28. เด็กหญิงศิริพร  เชียวขุนทด
29. เด็กชายศุภณัฐ  ชัยรัตนพิพัฒน์
30. เด็กหญิงสุดารัตน์  เมินขุนทด
31. เด็กหญิงอภิญญา  ถาลายคำ
32. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีประหลาด
 
1. นางสาวนรมน  พุ่มชุมพล
2. นายนรเศรษฐ์  วันจันทึก
3. นางนฤธิดา  กินขุนทด
4. นางนิ่มนุช  โยธาธร
5. นายวิเชียร  เที่ยงตรง
6. นายสุรสิทธิ์  เกษมสุข
7. นายอดุลย์  นันทะเสน
8. นางไข่มุก  เกษมสุข
 
120 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กชายกมลวัฒน์   ติสันเทียะ
2. เด็กหญิงการดา   ทองด้วง
3. เด็กหญิงกุหลาบ   จักรแก้ว
4. เด็กชายคมสัน   เหมือดขุนทด
5. เด็กชายคมสันต์   รักชาติ
6. เด็กชายชลิตา   แก่นสันเทียะ
7. เด็กหญิงฐาปนีย์   กระสังข์
8. เด็กหญิงณัฐริกา   จำรูญจิตร
9. เด็กหญิงทวิสา   ชินสันเทียะ
10. เด็กชายทัศพล    แรงกระโทก
11. เด็กหญิงธนัชพร   กรองกลางดอน
12. เด็กหญิงธิดารัตน์   คมสูงเนิน
13. เด็กชายธีรพล    รักชาติ
14. เด็กชายธีรพัฒน์   จันทร์เถื่อน
15. เด็กชายนพรัตน์   ใจรักษา
16. เด็กหญิงนิภาพร   กรองกลางดอน
17. เด็กหญิงนิสชา   จันมุทรา
18. เด็กหญิงปริศนา    อุทจิตร์
19. เด็กชายพิชัยภูษิต   แสนณรงค์
20. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    พนมชัย
21. เด็กหญิงภัทราวดี    บัวลอย
22. เด็กหญิงมัทรี   เพียงโคกกรวด
23. เด็กหญิงวนิดา    โชติสันเทียะ
24. เด็กชายวรวิช   ดูสันเทียะ
25. เด็กชายวัฒนา    ฉอสันเทียะ
26. เด็กหญิงวารี   ปกสันเทียะ
27. เด็กหญิงศศิประภา   งอนชัยภูมิ
28. เด็กชายศิริวัฒน์    เขียนสายออ
29. เด็กชายสายชล    มะสันเทียะ
30. เด็กหญิงสิทธิกา   แก้วสันเทียะ
31. เด็กหญิงสุนิสา   ชอบธรรม
32. เด็กหญิงสุภัสสร   กล่อมกลม
33. เด็กหญิงสุภาวรรณ   พิมพ์แย่ง
34. เด็กชายสุรเดช   ตรีศักดิ์
35. เด็กหญิงอธิษฐาน    วังสันเทียะ
36. เด็กหญิงอัญชิษฐา    เข็มสันเทียะ
37. เด็กหญิงเจนจิรา   จันทร์กลิ่น
38. เด็กหญิงเนตรดาว   นุขุนทด
39. เด็กหญิงเบญจวรรณ    คูณขุนทด
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    พันธุ์เขียว
 
1. นายชัชวาลย์  เหิมขุนทด
2. นายนริศ  สมศรี
3. นางนิรมล  บัวประเสริฐ
4. นายพิชัย  เรืองดี
5. นางสาวรัตติยา  ครองสุข
6. นายวิทยาธร  นรินทร์
7. นายอนุพงษ์  จันคำ
8. นางอมรรัตน์  ปราชญ์สันเทียะ
 
121 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงกานดา  กุลสันเทียะ
2. เด็กชายชินวัตร  กอบสันเทียะ
3. เด็กชายธนกฤษณ์  เนียมสันเทียะ
4. เด็กหญิงปริฉัตร  ตันสันเทียะ
5. เด็กชายปริวัตร  จริงสันเทียะ
6. เด็กหญิงสิทธิณี  วนสันเทียะ
7. เด็กหญิงสุพรรษา  จิบสันเทียะ
8. เด็กชายเอกรินทร์  เขื่อนโคกสูง
 
1. นางสุวรรณา  อมรวิจิตร
2. นางสาวอรทัย  เชิดสันเทียะ
 
122 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายชาคริต  นาดี
2. เด็กหญิงณัฐฐธิดา  เติมสันเทียะ
3. เด็กชายบุญญฤทธิ์  หวังกลุ่มกลาง
4. เด็กหญิงพรนภา  ขวัญสันเทียะ
5. เด็กหญิงวัลวิภา  สอสูงเนิน
6. เด็กชายวายุ  หมีโฮ
7. เด็กชายวิทวัส  สวยกำปัง
8. เด็กหญิงสมฤทัย  เดชสันเทียะ
9. เด็กชายสิทธิโชค  เพลงสันเทียะ
10. เด็กหญิงสุพิชชา  สียางนอก
 
1. นางชลลดา  เลิศสงคราม
2. นายวิษณุ  ปิ่นสันเทียะ
3. นางสาวสมฤทัย  เดสันเทียะ
 
123 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อไพล 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  แยกโคกสูง
2. เด็กหญิงชุลีวรรณ  จริงสันเทียะ
3. เด็กหญิงญานิดา  ชาติกลาง
4. เด็กหญิงณัชวัน  บุญลอย
5. เด็กหญิงนีรภัทร  ชาวไร่
6. เด็กหญิงสุธิตา  เซียนพุดซา
 
1. นางสุมนา  สมานมิตร
2. นายอภินันท์  เจริญศิริ
3. นางอัมพร  เงี่ยงไธสง
4. นางสาวอุดมลักษณ์  กุเวสา
 
124 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองปราง
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ชุมแสง
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  กวดขุนทด
4. เด็กหญิงศิลามล  ศรีทอง
5. เด็กหญิงอรวรรณ  หร่ายขุนทด
6. เด็กชายเตชณัฐ  เกงขุนทด
 
1. นางสาวนภาพร  ช่างทำ
2. นายสมชาติ  ไทยปราณีต
 
125 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เนียมสันเทียะ
2. เด็กหญิงกาญจนา  ภูมิโคกรักษ์
3. เด็กหญิงกานต์ระพี  ดวงสุดา
4. เด็กหญิงธัญพิชชา  แขนสูงเนิน
5. เด็กหญิงปิยธิดา  หมอกขุนทด
6. เด็กหญิงวิชุดา  พรมเทวา
7. เด็กหญิงศศิธร  บำขุนทด
8. เด็กหญิงสุชานาถ  หุ่มขุนทด
 
1. นางกฤติกา  ชมขุนทด
2. นางอัญชลี  เพียรภูเขา
 
126 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สุวะศรี
2. เด็กหญิงนัฐพร  เผียดสูงเนิน
3. เด็กหญิงบุษกร  นาคพลกรัง
4. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ทินขุนทด
5. เด็กหญิงสิริณา  ลึกจะบก
6. เด็กหญิงเกวลี  โกฏกลางดอน
 
1. นางสาวนภาพร  ช่างทำ
2. นายสมชาติ  ไทยปราณีต
 
127 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บวนขุนทด
2. เด็กชายชลชาติ  ตัวงาม
3. เด็กชายชลชาติ  โชมขุนทด
4. เด็กชายณัฐพล  เชื่อมหนองปลิง
5. เด็กชายธนาวุธ  ทุมบาล
6. เด็กหญิงปณิดา  เพ้ยจันทึก
7. เด็กหญิงพรรวษา  สวยขุนทด
8. เด็กหญิงภัคจิรา  พิรักษา
9. เด็กหญิงรัตติยากร  เชื่อมหนองปลิง
10. เด็กหญิงวรรณวิสา  ขวัญยืน
11. เด็กชายศราวุธ  สามขุนทด
12. เด็กหญิงสลิลญา  ลาดสลุง
13. เด็กชายอนพัทย์  ภูมิโคกรักษ์
14. เด็กชายอาวุธ  ทุมบาล
 
1. นายกฤษฤทธิ์  ศักดา
2. นางจิรันดา  เข็มสันเทียะ
3. นางนุสรา  คูณขุนทด
4. นางสาวน้ำอ้อย  สามขุนทด
5. นางยินดี  บัวผัน
 
128 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงกัลยา  หาดขุนทด
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ขูขุนทด
3. เด็กหญิงณัฐริกา  โทราด
4. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เติบจันทึก
5. เด็กชายทวีศักดิ์  ไตรสภ
6. เด็กหญิงธนัชพร  กองอวน
7. เด็กชายธนากร  มินขุนทด
8. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เหียนขุนทด
9. เด็กหญิงรัตน์ดา  รุ่งสันเทียะ
10. เด็กหญิงสุทาทิพย์  มืมขุนทด
11. เด็กหญิงสุวนันท์  มำขุนทด
12. เด็กชายอนุรักษ์  สุริยะภา
 
1. นางสาวนภาพร  ช่างทำ
2. นายสมชาติ  ไทยปราณีต
 
129 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. นายกีต้าร์  เปลี่ยนปู่
2. เด็กหญิงชลิตา  ไพรบึง
3. นายธินิวัตร  จันทร์นามอม
4. เด็กชายสุรศักดิ์  พรมศรีน้อย
5. นายเรวัฒ  ชำนาญกลาง
 
1. นายประวิทย์  เจ็กไธสง
2. นางสลาย  ปลั่งกลาง
 
130 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  โชติจินดาสกุล
2. เด็กหญิงสุชาดา  เอมโคกสูง
 
1. นางจิดาภา  บุญพิริยากร
2. นางสลาย  ปลั่งกลาง
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กชายจีระวัฒน์  เคียนสันเทียะ
2. เด็กชายวรรณวัฒน์  ศิริมา
3. เด็กชายอุทัย  ตระการจันทร์
 
1. นายบุญโฮม  วานเก่าน้อย
2. นายสมพร  แก้ววัน
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) 1. นายวีระชัย  ดุนขุนทด
2. นายสุรศักดิ์  ไชยสมบัติ
3. นายเกริกศักดิ์  ศรีประเสริฐ
 
1. นายทวี  กกขุนทด
2. นายธีรพงษ์  คำโคกกรวด
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  โทฮาด
2. เด็กชายธงชัย  นิลพลกรัง
3. เด็กชายศรายุทธ์  แท่งทองหลาง
 
1. นายสมพร  นาสูงเนิน
2. นางสันทนา  ศรีวัฒนศักดิ์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ 1. เด็กชายสถาพร  สงวนพงษ์
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  พูนสูงเนิน
3. เด็กชายอัมรินทร์  แผ้วสูงเนิน
 
1. นายสมพร  นาสูงเนิน
2. นางสันทนา  ศรีวัฒนศักดิ์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ต่อมสูงเนิน
2. เด็กหญิงจำลองลักษณ์  ทอนสูงเนิน
3. เด็กชายณัฐพล  ต้นศึกษา
4. เด็กชายณัฐวัสน์  เวกสูงเนิน
5. เด็กชายนุชประสิทธิ์  ลีสันเทียะ
6. เด็กหญิงสุธาสินี  เจิมขุนทด
 
1. นางวัฒนา  นอขุนทด
2. นางเลขา  แก้วสูงเนิน
3. นางสาวแสงจันทร์  ช่างสาน
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 1. นายกิตติศักดิ์  เมนขุนทด
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  กวงขุนทด
3. นางสาวธิติพร  คมพุดซา
4. นางสาววิลาวัลย์  เหงี่ยมสูงเนิน
5. นางสาวสุนิสา  กำขุนทด
6. นางสาวอุไรวรรณ  ทิพย์ขุนทด
 
1. นางกอบแก้ว  ธูปขุนทด
2. นางบุปผา  ทาไธสง
3. นายอิทธิพงษ์  คืบขุนทด
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงวรนุช  เคียงสันเทียะ
2. เด็กหญิงอรพรรณ  ช่างจัตุรัส
3. เด็กหญิงเดือนเต็มดวง  แงสันเทียะ
 
1. นางปราณี  สิทธิสุข
2. นางอุษา  ทรงศิริ
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กหญิงปภัสสร  ศรีทอง
2. เด็กหญิงสุภา  สดกำปัง
3. เด็กหญิงอารยา  ชาวโพธิ์
 
1. นางพรพิมล  มีสุวรรณ
2. นายเดชา  มีสุวรรณ
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปรง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ฉัตรชัย
2. เด็กหญิงสุนารี  โฉสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุภาวดี  กิจบรรจง
 
1. นางลำปาง  ฉายชูวงษ์
2. นางสายพิน  พรมฤทธิ์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กชายกฤษดา  เรตสันเทียะ
2. เด็กหญิงธัญชนก  อยู่โคกสูง
3. เด็กชายเนติชัย  พันสายออ
 
1. นายนิธินันท์  วิมุกตานนท์
2. นางภัณฑิลา  วราวิทยา
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะคร้อ 1. เด็กหญิงชลธิชา  มลจ้อย
2. เด็กหญิงวรรณา  จอมสันเทียะ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชาติรัตนวิไล
 
1. นางนฤมล  ปานสันเทียะ
2. นางศศิพร  จันทรา
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 1. เด็กหญิงวรารัตน์  จินากุล
2. เด็กหญิงศรุตยา  ธีระวัฒนะกิตติ
3. เด็กหญิงเกวลิน  โฉสูงเนิน
 
1. นางสาวอภิญญา  อาจสามารถศิริ
2. นางเพ็ชร  งามขุนทด
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงจิณณพัต  เกิดคล้าย
2. เด็กหญิงลิซ่า  โบร์มันน์
 
1. นางพัชราภรณ์  เข็มมะลัง
2. นางอัญธิฌา  ปิ่นแก้ว
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กชายบพิตร  ถนอมจิตร
2. เด็กหญิงพรสรวง  บรรจงปรุ
3. เด็กหญิงวันวิสา  กีบขุนทด
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  ดอนดี
2. นายกฤษดา  กระจ่างกุล
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  ชอบเย็น
2. เด็กหญิงวารินทร์  ผองสูงเนิน
3. เด็กหญิงสายธาร  วันขุนทด
 
1. นางสาวนันทิดา  เบิกขุนทด
2. นางวรรณิษา  โภคาศรี
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  หาญรักษ์
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  มั่งสูงเนิน
3. เด็กหญิงอรปรียา  กายขุนทด
 
1. นางสาวเรืองฤทัย  โลจันทึก
2. นางเสาวภา  ภูพิชิต
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงคำคู 1. เด็กหญิงจริญญา  เสียมลอยน้ำ
2. นางสาววงเดือน  คบขุนทด
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทองสันเทียะ
 
1. นางสาวพันธ์ทิภา  คาดสนิท
2. นางวัลลภา  โพธิโต
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 1. เด็กหญิงบุปผา  เหาะขุนทด
2. เด็กหญิงสุจิรา  กรอบพุดซา
3. เด็กหญิงอรอนงค์  หมื่นจิตร
 
1. นายชัยวิรัตน์  พิลึก
2. นางบุปผา  ทาไธสง
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 1. นางสาวศันสนีย์  เมนขุนทด
2. นายอดิศักดิ์  ราชรัมย์
3. นางสาวโสภิดา  ตระการกุลธร
 
1. นางกอบแก้ว  ธูปขุนทด
2. นางบุปผา  ทาไธสง
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  วิจบ
2. เด็กชายภูดิศ  สกุลทัศนบรรจง
 
1. นางพัชราภรณ์  เข็มมะลัง
2. นางสาวศศิวิมล  ทรงจันทึก
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวึก 1. เด็กชายนราวิช  หวังสิวกลาง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สาระกิจ
 
1. นายจักรกฤษณ์  ภู่พงษ์พัฒน์
2. นายบุญธรรม  หวังคุ้มกลาง
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงมาเรีย  โบร์มันน์
2. เด็กหญิงสุรารักษ์  ภักดีโยธิน
 
1. นางพัชราภรณ์  เข็มมะลัง
2. นางสาวศศิวิมล  ทรงจันทึก
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ (อ.ขามสะแกแสง) 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ชัยลา
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  แก่นพุทรา
 
1. นางกิ่งดาว  บำรุงกลาง
2. นางเงิน  แสวงสุข
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงมาริษา  ผองสูงเนิน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พรขุนทด
 
1. นางสาวณิชารี  ตั้งชัยกุล
2. นางสาวนันทวัน  เหิดขุนทด
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายวิศรุต  ล้อคำ
2. นายเจมส์  เพียช
 
1. นางสาวณิชารี  ตั้งชัยกุล
2. นางสาวนันทวัน  เหิดขุนทด
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายพงศกร  ดงสันเทียะ
2. นางสาวพรพรรณ  คุมขุนทด
 
1. นายณัฐพล  เหิกขุนทด
2. นายวุฒิพงษ์  เงินดี
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายพิชญุตม์  พิทยาภรณ์
2. เด็กชายอาทิตย์  วงษ์พิทักษ์
 
1. นางสาวณิชารี  ตั้งชัยกุล
2. นางสาวนันทวัน  เหิดขุนทด
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา 1. เด็กชายชลธี  รักหนองไผ่
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  สุภศร
 
1. นางสาวอุมาวิชนีย์  อาจพรม
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงจิตราพัชร  พงษ์ไชโย
2. เด็กหญิงภาวศุทธิ  นิติธรธรรมกุล
 
1. นายกิตติพงศ์  สินขุนทด
2. นางสาวนันทวัน  เหิดขุนทด
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงกิตติยา  นิติธรธรรมกุล
2. เด็กหญิงมานิตา  สิริภูริภากร
 
1. นางพัชราภรณ์  เข็มมะลัง
2. นางสาวศศิวิมล  ทรงจันทึก
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาล 1. เด็กชายกฤษฎา  เรียงสันเทียะ
2. เด็กชายธเนศพล  ช่วยงาน
3. เด็กชายฤทธิ์เกียรติ  แดงสันเทียะ
 
1. นายธีรวุฒิ  เหวขุนทด
2. นายสุรชาติ  จันทรแสน
 
162 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายณัฐดนัย  คงหาญ
2. เด็กหญิงธนารีย์  กลึ่งกลาง
3. เด็กชายเสกสรร  กุตลาใส
 
1. นางนิรมาลย์  แก้วบัวดี
2. นายพิษณุ  ก่ำสระน้อย
 
163 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุดน้ำใส 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พืมขุนทด
2. เด็กชายรังสรรค์  เกขุนทด
3. เด็กชายเอกชัย  หึกขุนทด
 
1. นายภูมิ  โคกขุนทด.
2. นายสมภพ  เรืองจาบ
 
164 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายบัณฑิต  ชอบด้วยไถ
2. เด็กชายสรายุทธิ์  แพงจันทึก
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เหลาหวายนอก
 
1. นางนิรมาลย์  แก้วบัวดี
2. นายพิษณุ  ก่ำสระน้อย
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายปกรณ์  ศักดิ์ศิริมนตรี
 
1. Mr.Michel   Vanuzuala
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง (อ.ขามสะแกแสง) 1. เด็กหญิงอริสรา  วงศ์ชู
 
1. นางภัทรวรินทร์  สีโพธิ์
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะคร้อ 1. เด็กหญิงจุไลรัตน์  จงกล
 
1. นางสาวรัตติกาล  จันทรวิวัฒน์
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงจินต์จุทา  ยืนยง
 
1. นางสาววิภา  ศรีไพร
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เสนพลกรัง
 
1. นางสาวขวัญฤดี  ทองคำ
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล) 1. เด็กชายอัครชัย  เจ็ดสันเทียะ
 
1. นางจำปี  เงินสูงเนิน
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงศิริญญา  นพภาลัย
 
1. นางสาวทัตติยา  ทองคลี่
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง (อ.ขามสะแกแสง) 1. เด็กหญิงญาณิศา  มูลสันเทียะ
 
1. นางภัทรวรินทร์  สีโพธิ์
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายนพรัตน์  ปุณชรัสมิ์กุล
 
1. นางสาวอนุสราภรณ์  ก้ามสันเทียะ
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  หอขุนทด
 
1. นายทัศน์พล  เต็มสุข
 
175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงกัญญา  พรมพวง
2. เด็กชายชัยมงคล  สิทธิ์ขุนทด
3. เด็กหญิงรสิกา  ทีจันทึก
4. เด็กหญิงศิริพร  จงแต่งกลาง
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  จิตรจา
 
1. นางณิกัญญา  สายธนู
2. นายพิเชษฐ  สายธนู
 
176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  ฟีสันเทียะ
 
1. Mrs.He  Shan
 
177 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา 1. เด็กหญิงจิรวดี  ขามประไพร
 
1. นายสมาน  แคนยา
 
178 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) 1. เด็กหญิงสุภาพร  ระวิสิทธิ์
 
1. นางสาวศรินยา  เกณฑ์ขุนทด
 
179 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ 1. เด็กหญิงนฤมล  สว่างใหญ่
2. เด็กชายวรสิทธิ์  สวยขุนทด
 
1. นางถนอมศรี  จิตจำนงค์
2. นางพนอ  สุดาจันทร์
 
180 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ 1. เด็กหญิงกฤติยา  ธัญญานนท์
2. เด็กชายพชร  ยะวาปี
 
1. นางถนอมศรี  จิตจำนงค์
2. นางพนอ  สุดาจันทร์
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขวาง 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ผ่องสันเทียะ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วิกันชัย
3. เด็กชายภคิน  ลายแก้ว
4. เด็กชายอทินันท์  วงค์กลม
5. เด็กชายอนาวิล  งามขุนทด
6. เด็กชายอภินันท์  เชิดสูงเนิน
 
1. นางสาวยุวนันท์  นราสันต์
2. นายรณจักร   อาจกล้า
3. นายวิชาญ  เลิศสงคราม
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริบ้านไร่ 1. เด็กชายกรณรงค์  ปิ่นเพชร
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ราชวัตร
3. เด็กชายณัฐพล  ศรีบำรุง
4. เด็กชายยุทธนา  ทาสันเทียะ
5. เด็กชายสหรัฐ  แสงสุ่น
6. เด็กชายเจตน์  ศรีบำรุง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญเรือง  บำรุงเกาะ
2. นายริม  แนบพุดซา
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. นายก้องเกียรติ  สร้อยสูงเนิน
2. นายนพรัตน์  ลอยขุนทด
3. นายนรินทร์  ไกนอก
4. นายประกาศ  ศรีธรรมา
5. นายพงศกร  มั่งมี
6. นายพิสิฐ  ช่วยสันเทียะ
7. นายศุภมิตร  บุญมี
8. นายเลิศศักดิ์  ฝอดสูงเนิน
 
1. นายกฤษณะ  ปิ่นแก้ว
2. นายนฤเบศ  ทรงจันทึก
3. นายศราวุธ  ประจงจิตร
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กหญิงกนกพร  ธงสันเทียะ
2. เด็กหญิงจิดาภา  เจิมขุนทด
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดูสันเทียะ
4. เด็กหญิงฐิติมา  ธงสันเทียะ
5. เด็กหญิงธนภรณ์  ทิพย์สันเทียะ
6. เด็กหญิงน้ำฝน  แซ่โค้ว
7. เด็กชายวรากร  งอยภูธร
8. เด็กหญิงสุภิตา  ภูมิโคกรักษ์
9. เด็กชายอัครพนธ์  ปิ่นสันเทียะ
10. เด็กหญิงเรืองลัดดา  ใจชอบ
 
1. นายคเชนทร์  จันทรแสน
2. นางฉลวย  จันทรแสน
3. นางสาวดวงเนตร  เพ็ชรกิจ
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มาอยู่
2. เด็กชายธีระพล  โชติราษี
3. เด็กหญิงปริยฉัตร  เตือนขุนทด
4. เด็กชายพสุธร  หุยขุนทด
5. เด็กชายพีรภัทร  เปียนขุนทด
6. เด็กหญิงศิริพร  โสขุนทด
7. เด็กหญิงสิริยาพร  ววงขุนทด
8. เด็กชายเขมราช  ศรีแย้ม
9. เด็กชายเจษฎา  โคตรฉัยยา
10. เด็กหญิงไพรินทร์  เปรื่องนนท์
 
1. นางงามนิตย์  ดุกขุนทด
2. นางนิภาพันธ์  ตั้งชูวงษ์
3. นางวาสนา  หาดขุนทด
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กหญิงกชกร  มานุ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  เสมียนชัย
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  ฉิมบุรี
4. เด็กหญิงวันวิสา  แต่งพลกรัง
5. เด็กหญิงวิมลสิริ  เมืองสันเทียะ
 
1. นางสาวกฤษณา  พัฒมะณี
2. นางสาวดวงเนตร  เพ็ชรกิจ
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  เรียบร้อย
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  เจสันเทียะ
3. เด็กหญิงอุมาภรณ์  ถ่อนสันเทียะ
 
1. นางชไมพร  อินทรภิรมย์
2. นางวารุณี  ทองมาก
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ยังสันเทียะ
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  เจิมขุนทด
3. นายเกียรติศักดิ์  ยังสันเทียะ
 
1. นางจำปี  เงินสูงเนิน
2. นางสาวปาริชาด  คลังชำนาญ
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กหญิงดวงกมล  เจิมขุนทด
2. เด็กหญิงพรรณวษา  ศรอินทร์
3. เด็กหญิงอินทร์ทิรา  ปิ่นสันเทียะ
 
1. นางกุลนารี  ชอบใจ
2. นางนิศากร  อัฑฒพงศ์พิเชษฏฐ์
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหมือนสันเทียะ
2. เด็กหญิงนภัสสร  ทิพย์สันเทียะ
3. เด็กหญิงหฤทัย  แนมขุนทด
 
1. นางกุลนารี  ชอบใจ
2. นางนิศากร  อัฑฒพงศ์พิเชษฏฐ์
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) 1. เด็กชายณัฏฐพล  เข็มอินทร์
2. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  ดีเพ็ง
 
1. นางสาวศรินยา  เกณฑ์ขุนทด
2. นางสาวสุเมษา  น้อยพะเนา
 
192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ชำนาญบึงแก
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  สายจันทร์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  กุลนา
2. นางอนุสราภรณ์  ก้ามสันเทียะ
 
193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) 1. เด็กชายจตุพร  เลื่อนสูงเนิน
2. เด็กหญิงต้องตา  ท่อนทอง
 
1. นางธญานี  คล่องศิลป์
2. นางวันดี  วงศ์สมิตกุล
 
194 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนไพล 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  บัวหอม
2. เด็กชายจิรวัฒน์  กือสันเทียะ
 
1. นางสุภี  บัวหอม
 
195 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ประสิทธิ์สูงเนิน
2. เด็กหญิงวาณิชชา  คูณขุนทด
 
1. นางนิ่มนวล  จันทร์ลุน
2. นายวิวัฒน์  กอมขุนทด
 
196 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) 1. เด็กหญิงวารุณี  มือขุนทด
2. เด็กหญิงศศิธร  จันทรังษี
 
1. นางธญานี  คล่องศิลป์
2. นางวันดี  วงศ์สมิตกุล
 
197 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. นายกิตติคุุณ  กิจขุนทด
 
1. นางวรรณกร  ลุกจันทึก
 
198 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุดพิมาน 1. เด็กชายพีรพล  พรั่งขุนทด
 
1. นางธารินี  เพิ่มขุนทด
 
199 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงคำคู 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  เข็มมะลัง
 
1. นายประเสริฐ  เพ็งด้วง
 
200 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  รวมขุนทด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิพันธ์  ดัดขุนทด
 
201 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 63.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปรง 1. เด็กหญิงจุติพร  ไผผักแว่น
 
1. นางลำปาง  ฉายชูุวงษ์
 
202 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายภูชิต  สองคอน
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ทมิฬทร
 
203 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กชายอภิสิทธ์  ฉิมกลาง
 
1. นายมนตรี  วงค์หิน
 
204 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 78.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. เด็กชายวันเฉลิม  ขอวาดกลาง
 
1. นางมาลินี  ปรีดาพจน์
 
205 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 75.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กชายจิตวิสุทธิ์  หวังเกยกลาง
 
1. นายมนตรี  วงค์หิน
 
206 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 83.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 1. เด็กหญิงอรพิน  เปลี่ยนจันอัด
 
1. นายธนากร   แปชา
 
207 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  มูลละ
2. เด็กหญิงชลธิชา  เตินขุนทด
3. เด็กชายชัยธวัช  กุดขุนทด
4. เด็กหญิงดารุณี  ก่ำวงศ์
5. เด็กชายธนวัฒน์  กวกขุนทด
6. เด็กชายธนากร  กุมขุนทด
7. เด็กชายธวัชชัย  ศรีทอง
8. เด็กชายนราธิวัฒน์  คูณขุนทด
9. เด็กหญิงนันทลิกา  พุ่มพวง
10. เด็กหญิงนุจรี  แกมขุนทด
11. เด็กหญิงพรรณิภา  แสงสว่าง
12. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สีดาชมพู
13. เด็กหญิงมานิตา  แก้วคำมี
14. เด็กชายยงเกียรติ  กองขุนทด
15. เด็กหญิงวรรณวลี  จิตจันทึก
16. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  สามารถ
17. เด็กชายวัชระ  แสนมะฮุง
18. เด็กชายศราวุธ  กองขุนทด
19. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ควบพิมาย
20. เด็กหญิงสุกัญญา  เถื่อนนาดี
21. เด็กหญิงสุชาดา  มูลละ
22. เด็กหญิงสุดารัตน์  เกรงขุนทด
23. เด็กชายสุทธิลาภ  โทไธสง
24. เด็กหญิงสุนารี  เผื่อนสูงเนิน
25. เด็กหญิงสุปัทมา  ทองสม
26. เด็กชายสุรัชนาวี  ชงขุนทด
27. เด็กหญิงอรทัย  ชัยสิทธิ์
28. เด็กหญิงเปรมสุดา  กึบขุนทด
29. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กล่อมขุนทด
30. เด็กหญิงโสภิดา  คุณขุนทด
 
1. นางสาวจันทิพย์  กามขุนทด
2. นายชัยกร  ศรีบุญเรือง
3. นางนุชจรินทร์  ชาพันดุง
4. นายลิขิต  กิจขุนทด
5. นางสาววิไลวรรณ  ทมิฬทร
6. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิพันธ์  ดัดขุนทด
7. นางเบญจลักษณ์  ศรีบุญเรือง
 
208 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 1. เด็กหญิงกาญจนา  ลาดใต้
2. เด็กหญิงกานดา  ชูชีพ
3. เด็กหญิงกิติกาล  โยเหลา
4. เด็กชายกีรติ  ทิพย์ประเสริฐ
5. เด็กหญิงจิราภา  พูดขุนทด
6. เด็กหญิงจุตินันท์  พุฒบุรี
7. เด็กหญิงชมพูนุช  ตระกูลสา
8. เด็กชายชานนท์  โสชาลี
9. เด็กชายชูเกียรติ  ชูขุนทด
10. เด็กชายณภัทร  จิตจันทึก
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  โยยรัมย์
12. เด็กชายทิวา  บำรุงศิลป์
13. เด็กชายธนชัย  บุญเชิด
14. เด็กหญิงนฤมล  เคียงขุนทด
15. เด็กหญิงนัทชา  สายบุญเกิด
16. เด็กชายบุญบันดาล  เทพมณี
17. เด็กหญิงพัชรี  แก้วสูงเนิน
18. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  เยื่องกลาง
19. เด็กชายพีรพัฒน์  สาตนอก
20. เด็กหญิงภาวิณี  ธัญญะเจริญ
21. เด็กหญิงมนัสนันท์  เชือกงูเหลือม
22. เด็กหญิงยุพารัตน์  ตลาดนา
23. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  ยงยุทธ์
24. เด็กหญิงวชิราภรณ์  บุญเชิด
25. เด็กชายวินท์วิภัทร  โพธิรานนท์
26. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จันตัน
27. เด็กหญิงสุภาวรรณ  เงางาม
28. เด็กชายสุรพล  เยื่องกลาง
29. เด็กหญิงอิศริยา  หมอกโคกสูง
30. เด็กหญิงอโนชา  ศิริกจิตร
 
1. นางจารุณี  แปชา
2. นายธนากร  แปชา
3. นางรุ่งนภา  พุตจันทึก
4. นางสาววรรณวดี  ไกรบำรุง
5. นางสาวศรัลย์รัตน์  คูณขุนทด
6. นายสายชล  เลขกลาง
7. นางสาวสายฝน  ทวีลาภ
 
209 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  วงศ์วราวรรณ
 
1. นางกุหลาบ  ฟอกสันเียะ
 
210 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขวาง 1. เด็กชายภาณุพงค์  พิทักษ์
2. เด็กหญิงวิสาขา  อุ่นภักดิ์
3. เด็กชายสุภกร  กังศรานนท์
 
1. นางศรัญญาภรณ์  เฝ้าทรัพย์
 
211 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย 1. เด็กหญิงกัญจนพร  วางขุนทด
2. เด็กหญิงวรัชยา  ขุนสูงเนิน
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ดีทวีสกุล
 
1. นางนิตยา  เกิดคล้าย
2. นางสุธาทิพย์  ไกวัลเกศบุศย์
 
212 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสมา 1. นายสันติ  นวนกลาง
 
1. นางสุปราณี  ช่างบุ
 
213 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  ศิริวัฒน์
 
1. นายศราวุธ  ศรีหาบุญทัน
 
214 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กชายสุขุมพันธ์  วิทย์ปัญญาเลิศ
 
1. นายศราวุธ  ศรีหาบุญทัน
 
215 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กชายปรารถนา  เบี้ยกลาง
 
1. นางสลาย  ปลั่งกลาง
 
216 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  มับสันเทียะ
 
1. นางประคอง  เนตรสูงเนิน
 
217 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน 1. เด็กหญิงปัทมาพร  สงสุเก
 
1. นางพิมพ์พรรณ  ปลั่งกลาง
 
218 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสมา 1. เด็กชายณัฐดนัย  สีหานาม
 
1. นางทรงพร  เหมภูมิ
 
219 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสมา 1. เด็กชายธนากร  บุญประสิทธิ์
 
1. นางทรงพร  เหมภูมิ
 
220 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงเด่นนครินทร์  เภากุ่ม
 
1. นางสุกัญญา  บุญเรืองเศษ
 
221 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา 1. เด็กชายธนดล  กุลิสนันท์
 
1. นางสาวกรรณิกา   ฟอนโคกสูง
 
222 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแฝก 1. เด็กหญิงปนัดดา  กล้านา
 
1. นางฉันทนา  แสงโม้
 
223 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อมฤก
2. เด็กหญิงสุกานดา  อมฤก
3. เด็กหญิงอภัสรา  มาสันเทียะ
 
1. นางวราลี  ฟูกโคกสูง
2. นางเพลินใจ  คมสันเทียะ
 
224 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 1. เด็กหญิงปลิตา  เบียดนอก
2. เด็กหญิงปวีณา  ชอบมะลัง
3. เด็กชายวันชัย  เนียนพลกรัง
 
1. นางสมสิน  ขันตะคุ
2. นางเพลินใจ  คมสันเทียะ
 
225 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 72.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กชายนันทวัฒน์  อมฤกษ์
2. เด็กชายโกวิท  หิตกำปัง
 
1. นางสาวกมลวรรณ  จังหวะ
2. นางสาวดารัตน์  ดวงตา
 
226 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กชายวราพล  บางขุนทด
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เหขุนทด
 
1. นางสาวกมลวรรณ  จังหวะ
2. นางสาวดารัตน์  ดวงตา
 
227 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทย 1. เด็กชายกฤษดา  บุญจง
2. เด็กชายเรืองวิทย์  คำชุมพู
 
1. นางสาวชยาภัสร์  ศักดิ์ศรีบำรุง
2. นางนุชนารถ  ศรีวงศ์
 
228 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้างพลู 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พวงสันเทียะ
2. เด็กชายธันวา  ครึ้มค้างพลู
 
1. นางกันยา  เวียงสันเทียะ
2. นางประภัสสร  การินทร์รัตน์
 
229 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จงหมื่นไวย์
2. เด็กชายวิศวกร  เข็มกลาง
 
1. นางบุษบา  เพียกขุนทด
2. นางสาวเรวดี  บัติพิมาย
 
230 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงพรชิตา  ตุ่นแก้ว
2. เด็กชายวรพล  บุตรศรี
 
1. นางอุไรพร  ศรีหาบุญทัน
 
231 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้างพลู 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  เริกสันเทียะ
2. เด็กหญิงวนิดา  เขียนค้างพลู
 
1. นางละเอียด  นวลจันทร์
 
232 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะพี้ 1. เด็กชายธีรยุทธ  ธุระสุข
2. เด็กหญิงศิริกมล  รวยสันเทียะ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  พลแสน
4. เด็กชายอภิเชษฐ์  ยุงสันเทียะ
5. เด็กหญิงเมษิตา  ลับสันเทียะ
 
1. นางสรวีย์  เคียนสันเทียะ
2. นางสาวอัญชลี  ยังสันเทียะ
 
233 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อไพล 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ศักดิ์แสนตอ
2. เด็กหญิงชลดา  ไชยบล
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  ชีโพธิ์
4. เด็กหญิงสมฤดี  ลิสันเทียะ
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองสันเทียะ
6. เด็กหญิงสุภาพร  แก้วพู่
 
1. นางอัมพร  เงี่ยงไธสง
 
234 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสมา 1. เด็กชายชนะชัย  จงผ่อนกลาง
 
1. นางทรงพร  เหมภูมิ
 
235 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ทำสันเทียะ
 
1. นายวัชระ  ศิลป์ประเสริฐ
 
236 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. เด็กชายมงคลศักดิ์  คงนาค
 
1. นางสาวกุหลาบ  ฟอกสันเทียะ
 
237 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแจง 1. เด็กชายสันติสุข  บำรุงนา
 
1. นางเพ็ญจิรา  วงศ์สันติราษฎร์
 
238 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กชายปรารถนา  เบี้ยกลาง
 
1. นางสาวภัทรวดี  เพลินขุนทด
 
239 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) 1. เด็กชายภัทรพล  ยอดตา
 
1. นายโอภาส  พูดขุนทด
 
240 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พรมพันธ์ใจ
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ภูมิโคกรักษ์
 
241 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  วิจิตรไกรศรี
 
1. นางสงกรานต์  กกขุนทด
 
242 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนารายณ์ 1. เด็กหญิงกัลญาณี  เปลี้องมณี
2. เด็กหญิงกุลธิดา  พิมสันเทียะ
3. เด็กหญิงนันทชา  มูลมาตร
4. เด็กหญิงอภิญญา  ไปวันหน้า
 
1. นางกรรณิการ์   ชาวไร่
2. นางสาวรสริน  เดชสันเทียะ
 
243 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  พัดขุนทด
2. เด็กหญิงนภาภรณ์  ศรีแสง
3. เด็กหญิงนภิสา  คุุลีพันธ์
4. เด็กหญิงนฤมล  แจ่มเพ็ง
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีสังข์
 
1. นางศศิพิมล  โกฎแสน
2. นางสุกัญญา  บุญเรืองเศษ
 
244 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงพลอยชมภู  สมัครณรงค์
 
1. นางนิภาวรรณ  สำราญพันธ์
 
245 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทย 1. เด็กหญิงศศิธร  จันทิมา
 
1. นางเกตแก้ว  พรมหมื่นไวย
 
246 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กชายพีระชัย  ขอห้อมกลาง
 
1. นางนิสิทธิ์  ทิมกลางดอน
 
247 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ 1. เด็กหญิงภัทราพร  ไชยขุนทด
 
1. นายบรรณวัฒน์  กกขุนทด
 
248 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสมา 1. เด็กชายยุรนันต์  จงแผ่กลาง
 
1. นายบรรหาร  ทองสุขนอก
 
249 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนารายณ์ 1. เด็กหญิงกัลยานี  น้อยหมื่นไวย
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  เงยไชย
3. เด็กหญิงลลิตา  ใจเที่ยง
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จิตตรง
5. เด็กหญิงอรพรรณ  ผันฉิมพลี
 
1. นางกรรณิการ์   ชาวไร่
2. นางรจนา  จันทรวิวัฒน์
3. นางสาวรสริน  เดชสันเทียะ
 
250 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนา  เทียมขุนทด
2. เด็กชายนันทกร  ศรีแสง
3. เด็กหญิงปัณฑารีย์  เภากุ่ม
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีอาภัย
5. เด็กหญิงสุภาพร  พืมขุนทด
6. เด็กชายโยธิน  ชินนะ
 
1. นางลักขณา  พุดขุนทด
2. นางสุกัญญา  บุญเรืองเศษ
 
251 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กชายจิรายุทธ  รัตนวงศ์
2. เด็กชายยุทธนา  แก่นสันเทียะ
3. เด็กชายสุวิทย์  ชีพันดุง
 
1. นางสีนวล  เมืองจันทร์
2. นางสุรภา  แดนโคกสูง
 
252 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขาวฉลาด
2. เด็กชายณัฐนันท์  พีสันเทียะ
3. เด็กหญิงวรัญญาภัทร์  พวงสันเทียะ
 
1. นางศุภกานต์  แดงมะลัง
2. นางสมสิน  ขันตะคุ
 
253 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กชายกฤษณะ  แยกโคกสูง
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  มีเงิน
3. เด็กหญิงพรหทัย  ระวังดี
 
1. นางวิจัย  โพธิปัญญา
2. นางอภิญญา  ยี่สารพัฒน์
 
254 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงกรกนก  เดชสันเทียะ
2. เด็กหญิงกาญจนา  วงศ์สุรินทร์
3. เด็กชายธีรศักดิ์  โกสันเทียะ
 
1. นางสุวิมล  ส่งเสริม
2. นางโชติญา  กังศรานนท์
 
255 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  รักษากุล
2. เด็กชายสุเนตร  ชาญนอก
3. เด็กชายเดชศักดิ์ดา  ศิริวัฒน์
 
1. นางสาววัลลภา  จันทร์เรือง
2. นางสาวเพลินพิศ  ดวงเพชร
 
256 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กชายภคพล  ตรองจิตร
2. เด็กชายวันชัย  โคคา
3. เด็กชายสุขสันต์  เชิดมะลัง
 
1. นายกฤษดากร  ยี่สารพัฒน์
2. นายศราวุธ  ศรีหาบุญทัน
 
257 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กชายชวลิต  ผลจันทร์
2. เด็กชายพงศกร  กลีบพุดซา
3. เด็กชายภูมินทร์  พรประสม
 
1. นางพรพิมล  มีสุวรรณ
2. นายเดชา   มีสุวรรณ
 
258 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน 1. เด็กชายธนธรณ์   ศิลปชัย
2. เด็กชายวีรวัฒน์  นีขุนทด
3. เด็กชายศุภณัฐ  คล้ายสุวรรณ
 
1. นางสาวปิริยะภรณ์  ทาบ้านฆ้อง
2. นายสุรินทร์  สินประสพ
 
259 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงชุติมา  เพียรเสมอ
2. เด็กชายบุปผา  ไทยสันเทียะ
3. เด็กชายเบญจมาพร  วรรณวงษ์
 
1. นางสมนึก  แจ้งสันเทียะ
2. นางสุรภา  แดนโคกสูง
 
260 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะพี้ 1. เด็กหญิงวรรณิษา  รอดสันเทียะ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ศูนย์สันเทียะ
3. เด็กชายอานัส  สายพุดซา
 
1. นางสรวีย์  เคียนสันเทียะ
2. นางสาวอัญชลี  ยังสันเทียะ
 
261 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง 1. เด็กหญิงวันวิสา  เข็มทอง
2. เด็กชายเกรียงไกร  ทองคำ
 
1. นางวันดี  เกิดสันเทียะ
2. นางอิสรีย์  อิสระเพิ่มสุข
 
262 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 1. เด็กชายหิรัณย์  มาสันเทียะ
2. เด็กหญิงอโรชา  ยิ้มละมัย
 
1. นางอัญชลีพร  นันทัชพรพงศ์
2. นางเรียมลักษณ์  วิริยโกศล
 
263 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  ฟีสันเทียะ
2. เด็กชายสายชล  สุขพุดซา
 
1. นางสาวทิพวัลย์  กิขุนทด
2. นายพล  เวียงสันเทียะ
 
264 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กชายธนากร  ระไหวกลาง
2. เด็กชายนวดล  ทองนาค
3. เด็กชายสาธร  ทิพรังษี
 
1. นางพรพิมล  มีสุวรรณ
2. นายเดชา  มีสุวรรณ
 
265 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กหญิงนราภัทร  ใจเอื้อ
2. เด็กชายโกสินทร์  อยู่โคกสูง
3. เด็กชายโอภาส  เวียนสันเทียะ
 
1. นางพรพิมล  มีสุวรรณ
2. นายเดชา   มีสุวรรณ
 
266 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กชายณรงค์ชัย  แป้นพ
2. เด็กชายธวัชชัย  ชาญนอก
3. เด็กชายอธิศ  ภิญโญ
 
1. นางนิธินันท์  วิมุกตานนท์
2. นางภัณฑิลา  วราวิทยา
 
267 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กชายณัฐชัย  แววโคกสูง
2. เด็กชายมีศักดิ์  ปกสันเทียะ
3. เด็กชายอนันต์  ดาวโคกสูง
 
1. นางนิธินันท์  วิมุกตานนท์
2. นางภัณฑิลา  วราวิทยา