งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ ด่านขุนทด ระหว่างวันที่ 4 - 6 เดือนตุลาคม 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยหุงเกลือ สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ ด่านขุนทด ระหว่างวันที่ 4 - 6 เดือนตุลาคม 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านศิลาร่วมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ ด่านขุนทด ระหว่างวันที่ 4 - 6 เดือนตุลาคม 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกะพี้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ ด่านขุนทด ระหว่างวันที่ 4 - 6 เดือนตุลาคม 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านโคกสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคูเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 5 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 83.8 ทอง 4
5 วัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 5 82.2 ทอง 5
6 บ้านห้วยจรเข้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 80.8 ทอง 6
7 บ้านโนนตาล สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 7
8 บ้านนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 78.8 เงิน 8
9 บ้านพันชนะ สพป. นครราชสีมา เขต 5 74 เงิน 9
10 บ้านตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 5 65.8 ทองแดง 10
11 ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -
12 บ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ ด่านขุนทด ระหว่างวันที่ 4 - 6 เดือนตุลาคม 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนารายณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ ด่านขุนทด ระหว่างวันที่ 4 - 6 เดือนตุลาคม 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเมืองนาท สพป. นครราชสีมา เขต 5 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกุดนางทอหูก สพป. นครราชสีมา เขต 5 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 70 เงิน 4
5 บ้านสำนักตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 5 44 เข้าร่วม 5
6 บ้านกระดาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ ด่านขุนทด ระหว่างวันที่ 4 - 6 เดือนตุลาคม 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 5 96 ทอง ชนะเลิศ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ ด่านขุนทด ระหว่างวันที่ 4 - 6 เดือนตุลาคม 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนเมือง (อ.ขามสะแกแสง) สพป. นครราชสีมา เขต 5 93 ทอง ชนะเลิศ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ ด่านขุนทด ระหว่างวันที่ 4 - 6 เดือนตุลาคม 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 97 ทอง ชนะเลิศ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ ด่านขุนทด ระหว่างวันที่ 4 - 6 เดือนตุลาคม 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนหนองหัวฟาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ ด่านขุนทด ระหว่างวันที่ 4 - 6 เดือนตุลาคม 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสระแจง สพป. นครราชสีมา เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสำนักตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านค่ายทะยิง สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 4
5 บ้านกระดาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -
6 บ้านโคกสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ ด่านขุนทด ระหว่างวันที่ 4 - 6 เดือนตุลาคม 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านจั่นโคกรักษ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) สพป. นครราชสีมา เขต 5 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านถนนหักใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 5 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทำนบพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านแปรง สพป. นครราชสีมา เขต 5 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 ชุมชนบ้านโคกสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 5 10 เข้าร่วม 6
7 บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 10 เข้าร่วม 6
8 บ้านห้วยบง สพป. นครราชสีมา เขต 5 0 เข้าร่วม
9 บ้านโนนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 5 0 เข้าร่วม
10 สายมิตรโนนไทย 6 สพป. นครราชสีมา เขต 5 0 เข้าร่วม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ ด่านขุนทด ระหว่างวันที่ 4 - 6 เดือนตุลาคม 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านชีวึก สพป. นครราชสีมา เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสระตะเฆ่ สพป. นครราชสีมา เขต 5 73 เงิน 4
5 บ้านซับพลู สพป. นครราชสีมา เขต 5 50 เข้าร่วม 5

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ ด่านขุนทด ระหว่างวันที่ 4 - 6 เดือนตุลาคม 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชีวึก สพป. นครราชสีมา เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านซินหนองเขวา สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านโคกสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 5 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มาบกราดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 62.5 ทองแดง 4
5 ด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 60 ทองแดง 5
6 บ้านกุดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 5 50 เข้าร่วม 6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ ด่านขุนทด ระหว่างวันที่ 4 - 6 เดือนตุลาคม 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนเมือง (อ.ขามสะแกแสง) สพป. นครราชสีมา เขต 5 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านศิลาร่วมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 5 89 ทอง 4
5 บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 5
6 บ้านวังสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 87 ทอง 6
7 วัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง 7
8 บ้านตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง 8
9 ชุมชนบ้านโคกสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง 9
10 บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง 10
11 บ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง 11
12 ด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 71 เงิน 12
13 บ้านทำนบพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -
14 บ้านนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -
15 บ้านหนองไทร สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ ด่านขุนทด ระหว่างวันที่ 4 - 6 เดือนตุลาคม 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านซินหนองเขวา สพป. นครราชสีมา เขต 5 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านชีวึก สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยน้ำเค็ม สพป. นครราชสีมา เขต 5 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนเมือง (อ.ด่านขุนทด) สพป. นครราชสีมา เขต 5 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านหนองดุม สพป. นครราชสีมา เขต 5 77 เงิน 5
6 บ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 5 77 เงิน 5
7 ชุมชนบ้านโคกสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 5 76 เงิน 7
8 บ้านดอนด่านใน สพป. นครราชสีมา เขต 5 76 เงิน 7
9 บ้านถนนหักใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 5 75 เงิน 9
10 บ้านโนนตาล สพป. นครราชสีมา เขต 5 75 เงิน 9
11 บ้านทำนบพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 74 เงิน 11
12 ด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 68 ทองแดง 12
13 บ้านห้วยบง สพป. นครราชสีมา เขต 5 66 ทองแดง 13
14 มาบกราดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 66 ทองแดง 13

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ ด่านขุนทด ระหว่างวันที่ 4 - 6 เดือนตุลาคม 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านซินหนองเขวา สพป. นครราชสีมา เขต 5 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) สพป. นครราชสีมา เขต 5 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ ด่านขุนทด ระหว่างวันที่ 4 - 6 เดือนตุลาคม 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านซินหนองเขวา สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 77.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนหนองหัวฟาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 69.85 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 69.1 ทองแดง 4
5 บ้านกุดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 5 64.85 ทองแดง 5
6 บ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 5 62.75 ทองแดง 6
7 บ้านหนองสรวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 61.5 ทองแดง 7
8 ชุมชนบ้านด่านจาก สพป. นครราชสีมา เขต 5 58.5 เข้าร่วม 8
9 บ้านวัง (สายอนุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 5 58.35 เข้าร่วม 9
10 บ้านโนนผักชี สพป. นครราชสีมา เขต 5 48.85 เข้าร่วม 10
11 บ้านห้วยบง สพป. นครราชสีมา เขต 5 42.85 เข้าร่วม 11
12 บ้านหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 5 40.35 เข้าร่วม 12
13 บ้านถนนหักใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 5 0 เข้าร่วม
14 บ้านทำนบพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 0 เข้าร่วม
15 บ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) สพป. นครราชสีมา เขต 5 0 เข้าร่วม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ ด่านขุนทด ระหว่างวันที่ 4 - 6 เดือนตุลาคม 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโพนไพล สพป. นครราชสีมา เขต 5 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยหุงเกลือ สพป. นครราชสีมา เขต 5 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเมืองเก่า สพป. นครราชสีมา เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 5 90 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านด่านจาก สพป. นครราชสีมา เขต 5 0 เข้าร่วม
6 ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 5 0 เข้าร่วม
7 บ้านซินหนองเขวา สพป. นครราชสีมา เขต 5 0 เข้าร่วม
8 บ้านมาบกราด สพป. นครราชสีมา เขต 5 0 เข้าร่วม
9 บ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 5 0 เข้าร่วม
10 บ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) สพป. นครราชสีมา เขต 5 0 เข้าร่วม
11 บ้านหิงห้อย สพป. นครราชสีมา เขต 5 0 เข้าร่วม
12 บ้านเมืองนาท สพป. นครราชสีมา เขต 5 0 เข้าร่วม
13 บ้านโนนตาล สพป. นครราชสีมา เขต 5 0 เข้าร่วม
14 บ้านใหม่เจริญสุข สพป. นครราชสีมา เขต 5 0 เข้าร่วม
15 วัดกุดพิมาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 0 เข้าร่วม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ ด่านขุนทด ระหว่างวันที่ 4 - 6 เดือนตุลาคม 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวัง (สายอนุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านด่านจาก สพป. นครราชสีมา เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านซับพลู สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสะพานหิน สพป. นครราชสีมา เขต 5 75 เงิน 4
5 บ้านวังโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 5 73 เงิน 5
6 บ้านถนนหักใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 5 68 ทองแดง 6
7 บ้านดอนด่านใน สพป. นครราชสีมา เขต 5 67 ทองแดง 7
8 ด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 59 เข้าร่วม 8
9 บ้านหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 5 59 เข้าร่วม 8
10 บ้านทำนบพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 56 เข้าร่วม 10
11 บ้านโนนเมือง (อ.ขามสะแกแสง) สพป. นครราชสีมา เขต 5 55 เข้าร่วม 11
12 บ้านชีวึก สพป. นครราชสีมา เขต 5 54 เข้าร่วม 12
13 บ้านนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 54 เข้าร่วม 12
14 บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 53 เข้าร่วม 14

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ ด่านขุนทด ระหว่างวันที่ 4 - 6 เดือนตุลาคม 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองละมั่ง สพป. นครราชสีมา เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนตาล สพป. นครราชสีมา เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนเมือง (อ.ขามสะแกแสง) สพป. นครราชสีมา เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 4
5 บ้านซับพลู สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง 5
6 บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง 6
7 บ้านโนนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง 7
8 บ้านถนนโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 74 เงิน 8

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ ด่านขุนทด ระหว่างวันที่ 4 - 6 เดือนตุลาคม 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ ด่านขุนทด ระหว่างวันที่ 4 - 6 เดือนตุลาคม 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ ด่านขุนทด ระหว่างวันที่ 4 - 6 เดือนตุลาคม 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านโคกสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 5 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยจรเข้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 4
5 บ้านกุดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง 5
6 บ้านหนองไทร สพป. นครราชสีมา เขต 5 70 เงิน 6
7 ด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 66 ทองแดง 7
8 บ้านพระมะขามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 65 ทองแดง 8
9 บ้านคูเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 5 62 ทองแดง 9
10 บ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ ด่านขุนทด ระหว่างวันที่ 4 - 6 เดือนตุลาคม 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคูเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกุดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 78 เงิน 4
5 บ้านนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 76 เงิน 5
6 บ้านห้วยจรเข้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 72 เงิน 6
7 วัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ ด่านขุนทด ระหว่างวันที่ 4 - 6 เดือนตุลาคม 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านศิลาร่วมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ ด่านขุนทด ระหว่างวันที่ 4 - 6 เดือนตุลาคม 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านศิลาร่วมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 83.1 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ ด่านขุนทด ระหว่างวันที่ 4 - 6 เดือนตุลาคม 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนหนองหัวฟาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 78.66 เงิน ชนะเลิศ
2 บึงคำคู สพป. นครราชสีมา เขต 5 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ ด่านขุนทด ระหว่างวันที่ 4 - 6 เดือนตุลาคม 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยจรเข้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 91.6 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 4
5 บ้านด่านกรงกราง สพป. นครราชสีมา เขต 5 73.3 เงิน 5
6 บ้านดอนด่านใน สพป. นครราชสีมา เขต 5 73 เงิน 6
7 บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 73 เงิน 6
8 บ้านพันชนะ สพป. นครราชสีมา เขต 5 71 เงิน 8
9 ด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 67.5 ทองแดง 9
10 บ้านหนองไทร สพป. นครราชสีมา เขต 5 63 ทองแดง 10

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ ด่านขุนทด ระหว่างวันที่ 4 - 6 เดือนตุลาคม 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้อยพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พงษ์ศิริวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง 4
5 บ้านพระมะขามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 78 เงิน 5
6 บ้านขามทะเลสอ สพป. นครราชสีมา เขต 5 77 เงิน 6
7 บ้านหิงห้อย สพป. นครราชสีมา เขต 5 77 เงิน 6
8 บ้านโพธิ์ตาสี สพป. นครราชสีมา เขต 5 75 เงิน 8
9 บ้านโนนพุทรา สพป. นครราชสีมา เขต 5 74 เงิน 9
10 บ้านทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต 5 73 เงิน 10
11 บ้านเมืองนาท สพป. นครราชสีมา เขต 5 73 เงิน 10
12 บัวปุ่นสันเทียะฯ สพป. นครราชสีมา เขต 5 68 ทองแดง 12
13 บ้านพันชนะ สพป. นครราชสีมา เขต 5 68 ทองแดง 12
14 บ้านห้วยสามขา สพป. นครราชสีมา เขต 5 58 เข้าร่วม 14
15 วัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -