สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ด่านขุนทด 22 4 13 39 40 12 7 7 59
2 บ้านหนองละมั่ง 8 1 3 12 13 2 0 0 15
3 ชุมชนบ้านโคกสวาย 7 4 6 17 23 9 3 6 35
4 ชุมชนหนองหัวฟาน 7 2 4 13 16 3 3 1 22
5 พงษ์ศิริวิทยา 5 5 2 12 13 2 2 0 17
6 บ้านสระขี้ตุ่น 5 3 0 8 6 2 0 0 8
7 บ้านคูเมือง 5 1 3 9 10 3 3 3 16
8 บ้านจาน 5 1 3 9 10 2 0 1 12
9 บ้านพระมะขามสามัคคี 4 6 1 11 11 5 8 0 24
10 บ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) 4 4 1 9 11 4 3 7 18
11 บ้านโนนเมือง (อ.ขามสะแกแสง) 4 3 2 9 12 1 4 3 17
12 บ้านซินหนองเขวา 4 3 2 9 10 5 2 2 17
13 บ้านหนองสรวง 4 3 0 7 17 3 1 0 21
14 วัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) 4 0 1 5 10 3 2 4 15
15 บึงคำคู 3 5 4 12 13 4 2 1 19
16 บ้านชีวึก 3 4 2 9 9 5 1 1 15
17 บ้านสะพานหิน 3 4 1 8 10 1 1 5 12
18 บ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 3 2 3 8 13 4 2 3 19
19 บ้านตะคร้อ 3 2 3 8 13 1 3 4 17
20 บ้านหอกลองกระสัง 3 2 3 8 10 4 0 0 14
21 บ้านโตนดพูนผลวิทยา 3 1 1 5 7 4 2 5 13
22 บ้านจั่นโคกรักษ์ 3 1 1 5 4 1 0 1 5
23 บ้านห้วยจรเข้ 3 1 0 4 8 7 4 1 19
24 บ้านหนองไทร 3 1 0 4 7 4 3 1 14
25 บ้านแปรง 3 0 2 5 9 8 3 3 20
26 บ้านวัง (สายอนุกูล) 3 0 1 4 7 4 2 1 13
27 บ้านขามทะเลสอ 3 0 1 4 6 1 0 0 7
28 บ้านสระแจง 3 0 1 4 5 2 0 1 7
29 บ้านหนองแดง 3 0 0 3 5 0 0 2 5
30 บ้านหนองแวง 3 0 0 3 3 0 0 0 3
31 บ้านหินเพิง 3 0 0 3 3 0 0 0 3
32 บ้านหนองดุม 2 4 2 8 12 2 0 4 14
33 บ้านโนนผักชี 2 3 3 8 6 2 1 2 9
34 ชุมชนบ้านด่านจาก 2 3 0 5 7 4 1 3 12
35 บ้านศิลาร่วมสามัคคี 2 3 0 5 6 2 0 1 8
36 บ้านนา 2 2 2 6 11 7 2 6 20
37 บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 2 2 0 4 8 1 2 0 11
38 บ้านโนนทอง 2 2 0 4 6 0 2 2 8
39 บ้านโจด 2 2 0 4 1 3 2 0 6
40 กุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 2 1 5 8 10 2 1 6 13
41 บ้านวังโป่ง 2 1 1 4 10 8 3 2 21
42 บ้านดอนขวาง 2 1 1 4 7 2 2 1 11
43 บ้านโพนไพล 2 0 3 5 5 3 3 3 11
44 บ้านอ้อไพล 2 0 1 3 3 1 1 1 5
45 บ้านหนองบัวละคร 2 0 1 3 1 2 1 2 4
46 บ้านหนองจาน 2 0 0 2 6 2 1 3 9
47 บ้านโนนสง่า 2 0 0 2 4 3 1 3 8
48 วัดถนนหักน้อยดอนกลอย 2 0 0 2 2 1 2 0 5
49 บ้านค่ายทะยิง 2 0 0 2 2 0 2 0 4
50 บ้านวังสมบูรณ์ 1 7 0 8 10 6 1 1 17
51 บ้านกุดสระแก้ว 1 4 1 6 9 1 4 2 14
52 บ้านสำนักตะคร้อ 1 3 0 4 8 7 2 2 17
53 บ้านห้วยหุงเกลือ 1 3 0 4 6 3 2 1 11
54 ดอนน้ำใสวิทยา 1 3 0 4 5 2 1 4 8
55 ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 1 2 3 6 14 5 4 1 23
56 บ้านโนนตาล 1 2 2 5 7 5 3 3 15
57 วัดกุดพิมาน 1 2 1 4 4 0 1 1 5
58 บ้านหนองบัวตะเกียด 1 2 0 3 7 0 0 1 7
59 บ้านเสมา 1 2 0 3 4 6 0 0 10
60 บ้านกะพี้ 1 2 0 3 3 2 1 0 6
61 บ้านป่าเพกา 1 1 1 3 5 0 0 0 5
62 บ้านบุเขว้า 1 1 1 3 4 2 2 1 8
63 บ้านโคกแขวน 1 1 1 3 4 1 1 1 6
64 บ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) 1 1 1 3 3 2 0 0 5
65 สายมิตรโนนไทย 6 1 1 1 3 1 2 2 5 5
66 บ้านดอนด่านใน 1 1 0 2 5 9 4 3 18
67 บ้านหนองกราดน้อย 1 1 0 2 5 2 0 0 7
68 บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 1 1 0 2 2 2 1 1 5
69 บ้านน้อยพัฒนา 1 1 0 2 2 2 0 1 4
70 บ้านหนองพลวง 1 1 0 2 2 2 0 1 4
71 วัดกุดน้ำใส 1 1 0 2 1 1 0 1 2
72 บ้านห้วยบง 1 0 2 3 8 2 2 8 12
73 บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 1 0 1 2 11 6 3 3 20
74 บ้านหนองใหญ่ 1 0 1 2 3 1 0 0 4
75 ศิริบ้านไร่ 1 0 1 2 2 1 1 0 4
76 บ้านห้วย 1 0 1 2 1 0 1 0 2
77 บ้านโนน 1 0 0 1 3 3 0 0 6
78 บ้านหนองประดู่ 1 0 0 1 3 1 3 0 7
79 บ้านโกรกช้างน้อย 1 0 0 1 3 0 0 0 3
80 วัดสระจรเข้ (อ.ด่านขุนทด) 1 0 0 1 2 3 2 4 7
81 บ้านหนองปรือ (อ.ขามสะแกแสง) 1 0 0 1 2 1 0 0 3
82 บ้านคลองแค 1 0 0 1 1 4 0 1 5
83 ไชยณรงค์วิทยา 1 0 0 1 1 1 0 1 2
84 บ้านโกรกลึก 1 0 0 1 1 1 0 0 2
85 บ้านใหม่เจริญผล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
86 บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 0 3 2 5 6 2 1 5 9
87 บ้านใหม่เจริญสุข 0 3 1 4 10 0 1 1 11
88 บ้านเหนือทัพรั้ง 0 3 1 4 3 2 1 4 6
89 บ้านทรงธรรม 0 3 0 3 3 3 2 1 8
90 บ้านทำนบพัฒนา 0 2 4 6 9 7 2 9 18
91 บ้านซับพลู 0 2 3 5 5 9 2 3 16
92 อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 0 2 3 5 5 3 3 3 11
93 ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 0 2 2 4 10 4 0 6 14
94 บ้านห้วยน้ำเค็ม 0 2 2 4 4 6 2 4 12
95 บ้านเจริญผล 0 2 1 3 4 3 0 2 7
96 บ้านครึมม่วง 0 2 1 3 3 3 0 0 6
97 บ้านนารายณ์ 0 2 1 3 3 2 2 2 7
98 บ้านกำปัง 0 2 1 3 1 2 1 2 4
99 บ้านพันชนะ 0 2 0 2 2 6 6 5 14
100 ชุมชนบ้านกุดม่วง 0 2 0 2 2 3 1 0 6
101 บ้านโนนเต็ง 0 2 0 2 2 2 0 1 4
102 บ้านหนองโพธิ์ (อ.ขามสะแกแสง) 0 1 4 5 6 2 1 0 9
103 บ้านเมืองนาท 0 1 3 4 7 5 1 2 13
104 วัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) 0 1 2 3 8 6 3 1 17
105 บ้านถนนหักใหญ่ 0 1 2 3 6 4 5 5 15
106 บ้านหนองกกตลุกผักไร 0 1 2 3 4 5 3 0 12
107 มาบกราดวิทยา 0 1 1 2 6 1 3 1 10
108 อนุบาลขามสะแกแสง 0 1 1 2 5 2 1 3 8
109 บ้านกุดนางทอหูก 0 1 1 2 4 3 1 1 8
110 บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 0 1 1 2 2 2 1 0 5
111 บ้านดอนพะงาด 0 1 1 2 2 1 1 1 4
112 บ้านโนนเมือง (อ.ด่านขุนทด) 0 1 1 2 1 4 1 3 6
113 บ้านห้วยสามขา 0 1 1 2 0 2 0 2 2
114 บ้านบัลลังก์สะอาด 0 1 0 1 8 1 0 1 9
115 เทพคงคา 0 1 0 1 4 2 0 1 6
116 บ้านค้างพลู 0 1 0 1 3 3 2 0 8
117 บ้านหินดาด 0 1 0 1 3 0 1 1 4
118 บ้านใหม่ศรีสุข 0 1 0 1 3 0 0 2 3
119 บ้านดอนใหญ่หนองโสน 0 1 0 1 2 1 1 3 4
120 บ้านซับยาง 0 1 0 1 2 0 1 1 3
121 บ้านสระตะเฆ่ 0 1 0 1 1 5 0 0 6
122 บ้านถนนโพธิ์ 0 1 0 1 1 3 1 3 5
123 บ้านโพธิ์ตาสี 0 1 0 1 1 3 0 0 4
124 บ้านประดู่งาม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
125 บ้านหนองกก (อ.ขามทะเลสอ) 0 1 0 1 1 0 0 1 1
126 ชายพะเนาหนองโพธิ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
127 บ้านหนองกลางดอน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
128 เทศบาลหนองหัวฟาน 0 1 0 1 0 1 0 0 1
129 โนนไทย 0 0 4 4 7 0 6 2 13
130 บ้านหนองบง 0 0 3 3 2 1 0 1 3
131 บ้านคลองขามป้อม 0 0 2 2 5 2 0 2 7
132 บ้านหนองกระเทียมเหนือ 0 0 1 1 4 1 1 1 6
133 บ้านหิงห้อย 0 0 1 1 3 4 1 2 8
134 บ้านวังสนวน 0 0 1 1 3 2 1 1 6
135 บ้านมาบกราด 0 0 1 1 3 2 0 1 5
136 บ้านโคกกระบือ 0 0 1 1 3 0 3 0 6
137 บ้านหนองหัน 0 0 1 1 2 2 1 0 5
138 บ้านเมืองเก่า 0 0 1 1 2 2 0 0 4
139 บ้านโป่งกระสัง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
140 คมพิสิฐวิทยา 0 0 1 1 2 0 1 1 3
141 บ้านปราสาท 0 0 1 1 1 1 0 0 2
142 ศรีชลสินธุ์ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
143 บ้านใหม่โคกพรม 0 0 1 1 1 0 0 1 1
144 บ้านจะบู 0 0 1 1 1 0 0 0 1
145 บ้านโคกหนองไผ่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
146 บ้านโคกสามัคคี 0 0 1 1 0 4 2 1 6
147 พังเทียม (คุรุสามัคคี) 0 0 0 0 4 3 2 3 9
148 บ้านสำโรง 0 0 0 0 4 0 1 0 5
149 สระพระขมาดไพร 0 0 0 0 3 4 0 0 7
150 บ้านฝายโบสถ์ 0 0 0 0 3 3 1 0 7
151 บ้านหนองโพธิ์ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
152 บ้านหนองบัวหลวง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
153 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 2 8 3 3 13
154 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 2 3 0 1 5
155 บ้านหินลาด 0 0 0 0 2 1 1 0 4
156 บ้านหนองสะแก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
157 บ้านโคกแฝก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
158 วัดสระจรเข้ (อ.โนนไทย) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
159 บ้านดอน 0 0 0 0 2 0 1 1 3
160 บ้านหนองกระเทียมใต้ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
161 บึงพัฒนาประชาร่วมจิต 0 0 0 0 2 0 0 0 2
162 บ้านคู 0 0 0 0 2 0 0 0 2
163 บ้านดอนมุกมัน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
164 บ้านถนนหัก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
165 บ้านท่าขี้เหล็ก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
166 บ้านบึงปรือ 0 0 0 0 1 3 0 1 4
167 บ้านโนนพุทรา 0 0 0 0 1 2 0 1 3
168 บ้านทองหลาง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
169 บ้านกระดาน 0 0 0 0 1 1 1 1 3
170 บ้านตะเคียน 0 0 0 0 1 1 1 1 3
171 บ้านกุดโดก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
172 บ้านโนนงิ้ว 0 0 0 0 1 1 0 1 2
173 บ้านพันดุง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
174 บ้านหนองสาร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
175 บ้านหนองสะแก (อ.ขามทะเลสอ) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
176 บ้านทุ่งสว่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านบึงอ้อ (ปุ่นอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านบุตะโก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านมะค่าดอนทะยิง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านมะเกลือโกรกกระสัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านวังยายทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านหนองกราด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 บ้านหนองโบสถ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านหาญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 บ้านหินหล่อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านโค้งตะคร้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 บ้านด่านกรงกราง 0 0 0 0 0 3 2 0 5
188 บ้านสระพัง 0 0 0 0 0 2 2 1 4
189 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
190 บุ่งสะอาดวัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
191 บ้านละเลิงพิมาน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
192 บ้านสระตอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
193 บ้านหญ้าคาโนนแจง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 บ้านหนุก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 บ้านป่ารังงาม 0 0 0 0 0 0 2 1 2
196 บ้านดอนสระจันทร์ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
197 บัวปุ่นสันเทียะฯ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
198 บ้านโนนสะเดา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
199 บ้านงิ้ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
200 บ้านเก่าบ้านน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 บ้านโนนหวาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
202 วัดบ้านกลาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
203 บ้านตะเคียนงาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
204 มัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
205 วัดหนองราง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 211 193 167 571 859 422 226 266 1,507