สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ด่านขุนทด 22 4 13 39 40 12 7 7 59
2 บ้านจาน 11 3 4 18 21 3 1 1 25
3 ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 8 4 5 17 25 6 5 1 36
4 ชุมชนหนองหัวฟาน 8 4 4 16 20 3 4 1 27
5 บ้านหนองละมั่ง 8 1 3 12 13 2 0 0 15
6 ชุมชนบ้านโคกสวาย 7 4 6 17 23 9 3 6 35
7 บ้านคูเมือง 7 1 3 11 12 3 3 3 18
8 บ้านเสมา 6 5 0 11 13 6 0 0 19
9 พงษ์ศิริวิทยา 5 5 2 12 13 2 2 0 17
10 ดอนน้ำใสวิทยา 5 5 1 11 13 3 3 5 19
11 บ้านซินหนองเขวา 5 3 2 10 12 5 2 2 19
12 บ้านสระขี้ตุ่น 5 3 0 8 6 2 0 0 8
13 บ้านพระมะขามสามัคคี 4 6 1 11 11 5 8 0 24
14 บ้านสำนักตะคร้อ 4 5 2 11 17 8 2 5 27
15 บ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) 4 5 1 10 12 4 3 7 19
16 บ้านโนนเมือง (อ.ขามสะแกแสง) 4 3 2 9 13 1 4 3 18
17 บ้านหนองสรวง 4 3 0 7 17 3 1 0 21
18 บ้านหอกลองกระสัง 4 2 3 9 11 4 1 0 16
19 วัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) 4 1 4 9 14 6 3 2 23
20 บ้านสระแจง 4 1 1 6 7 2 0 1 9
21 วัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) 4 0 1 5 10 3 2 4 15
22 บึงคำคู 3 5 4 12 13 4 3 1 20
23 บ้านกะพี้ 3 4 2 9 13 2 1 0 16
24 บ้านชีวึก 3 4 2 9 9 5 1 1 15
25 บ้านสะพานหิน 3 4 1 8 10 1 1 5 12
26 โนนไทย 3 2 6 11 13 1 6 2 20
27 กุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 3 2 5 10 11 2 1 10 14
28 บ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 3 2 3 8 13 4 2 3 19
29 บ้านตะคร้อ 3 2 3 8 13 1 3 4 17
30 บ้านค่ายทะยิง 3 2 1 6 10 0 2 0 12
31 บ้านโจด 3 2 0 5 2 3 2 0 7
32 บ้านโตนดพูนผลวิทยา 3 1 1 5 7 4 2 5 13
33 บ้านจั่นโคกรักษ์ 3 1 1 5 4 1 0 1 5
34 บ้านห้วยจรเข้ 3 1 0 4 8 7 4 1 19
35 บ้านหนองไทร 3 1 0 4 7 4 3 1 14
36 บ้านแปรง 3 0 2 5 9 8 3 3 20
37 บ้านอ้อไพล 3 0 2 5 5 1 2 1 8
38 บ้านวัง (สายอนุกูล) 3 0 1 4 7 4 2 1 13
39 บ้านขามทะเลสอ 3 0 1 4 6 1 0 0 7
40 บ้านหนองประดู่ 3 0 0 3 7 2 3 0 12
41 บ้านหนองแดง 3 0 0 3 5 0 0 2 5
42 บ้านหนองแวง 3 0 0 3 3 0 0 0 3
43 บ้านหินเพิง 3 0 0 3 3 0 0 0 3
44 บ้านหนองดุม 2 4 2 8 12 2 0 4 14
45 บ้านโนนผักชี 2 3 3 8 6 2 1 2 9
46 บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 2 3 1 6 9 1 2 1 12
47 บ้านนารายณ์ 2 3 1 6 8 2 2 2 12
48 ชุมชนบ้านด่านจาก 2 3 0 5 7 4 1 3 12
49 บ้านศิลาร่วมสามัคคี 2 3 0 5 6 2 0 1 8
50 บ้านนา 2 2 2 6 11 7 2 6 20
51 บ้านโนนทอง 2 2 0 4 6 0 2 2 8
52 บ้านวังโป่ง 2 1 2 5 11 8 4 2 23
53 บ้านค้างพลู 2 1 1 4 7 5 4 0 16
54 บ้านดอนขวาง 2 1 1 4 7 2 2 1 11
55 บ้านดอนใหญ่หนองโสน 2 1 1 4 5 1 1 3 7
56 บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 2 1 0 3 4 2 3 1 9
57 บ้านโพนไพล 2 0 3 5 6 3 3 3 12
58 วัดถนนหักน้อยดอนกลอย 2 0 1 3 4 1 2 0 7
59 บ้านหนองบัวละคร 2 0 1 3 1 2 1 2 4
60 บ้านหนองจาน 2 0 0 2 6 2 1 3 9
61 บ้านโนนสง่า 2 0 0 2 4 3 1 3 8
62 บ้านวังสมบูรณ์ 1 7 0 8 10 6 1 1 17
63 บ้านกุดสระแก้ว 1 4 1 6 9 1 4 2 14
64 บ้านห้วยหุงเกลือ 1 3 1 5 6 3 3 2 12
65 บ้านหนองบัวตะเกียด 1 3 0 4 8 0 0 1 8
66 บ้านโนนตาล 1 2 2 5 7 5 3 3 15
67 อนุบาลขามสะแกแสง 1 2 1 4 9 3 2 3 14
68 วัดกุดพิมาน 1 2 1 4 4 0 1 1 5
69 บ้านห้วยบง 1 1 2 4 9 2 2 8 13
70 บ้านโคกแขวน 1 1 1 3 5 1 1 1 7
71 บ้านป่าเพกา 1 1 1 3 5 0 0 0 5
72 บ้านบุเขว้า 1 1 1 3 4 2 2 1 8
73 บ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) 1 1 1 3 3 2 0 0 5
74 สายมิตรโนนไทย 6 1 1 1 3 1 2 2 5 5
75 บ้านดอนด่านใน 1 1 0 2 5 9 4 3 18
76 บ้านหนองกราดน้อย 1 1 0 2 5 3 0 0 8
77 บ้านน้อยพัฒนา 1 1 0 2 2 2 0 1 4
78 บ้านหนองพลวง 1 1 0 2 2 2 0 1 4
79 วัดกุดน้ำใส 1 1 0 2 1 1 0 1 2
80 บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 1 0 1 2 11 6 3 3 20
81 บ้านหนองใหญ่ 1 0 1 2 3 1 0 0 4
82 ศิริบ้านไร่ 1 0 1 2 2 1 1 0 4
83 บ้านห้วย 1 0 1 2 1 0 1 0 2
84 บ้านโกรกช้างน้อย 1 0 0 1 4 0 0 0 4
85 บ้านโนน 1 0 0 1 3 3 0 0 6
86 บ้านโคกแฝก 1 0 0 1 3 1 0 0 4
87 บ้านดอน 1 0 0 1 3 0 1 1 4
88 วัดสระจรเข้ (อ.ด่านขุนทด) 1 0 0 1 2 3 2 4 7
89 บ้านหนองปรือ (อ.ขามสะแกแสง) 1 0 0 1 2 1 0 0 3
90 บ้านคลองแค 1 0 0 1 1 4 0 1 5
91 ไชยณรงค์วิทยา 1 0 0 1 1 1 0 1 2
92 บ้านโกรกลึก 1 0 0 1 1 1 0 0 2
93 บ้านใหม่เจริญผล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
94 บ้านหนองบง 0 4 3 7 7 1 1 1 9
95 บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 0 4 2 6 8 2 1 5 11
96 ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 0 3 2 5 12 4 0 6 16
97 บ้านใหม่เจริญสุข 0 3 1 4 10 0 1 1 11
98 บ้านครึมม่วง 0 3 1 4 4 3 0 0 7
99 บ้านเหนือทัพรั้ง 0 3 1 4 3 2 1 5 6
100 บ้านทรงธรรม 0 3 0 3 4 3 2 1 9
101 บ้านทำนบพัฒนา 0 2 4 6 10 7 3 9 20
102 บ้านเมืองนาท 0 2 4 6 10 7 1 3 18
103 บ้านซับพลู 0 2 4 6 7 10 2 3 19
104 อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 0 2 3 5 5 3 3 3 11
105 บ้านห้วยน้ำเค็ม 0 2 2 4 4 6 2 4 12
106 บ้านกำปัง 0 2 2 4 3 2 2 2 7
107 บ้านเจริญผล 0 2 1 3 4 3 0 2 7
108 บ้านโพธิ์ตาสี 0 2 1 3 4 3 0 0 7
109 เทพคงคา 0 2 0 2 5 2 0 1 7
110 บ้านใหม่ศรีสุข 0 2 0 2 4 0 0 2 4
111 บ้านพันชนะ 0 2 0 2 2 6 6 5 14
112 ชุมชนบ้านกุดม่วง 0 2 0 2 2 3 1 0 6
113 บ้านโนนเต็ง 0 2 0 2 2 2 0 1 4
114 บ้านหนองโพธิ์ (อ.ขามสะแกแสง) 0 1 4 5 6 2 1 0 9
115 บ้านถนนหักใหญ่ 0 1 2 3 6 4 5 5 15
116 บ้านกุดนางทอหูก 0 1 2 3 5 4 1 1 10
117 บ้านหนองกกตลุกผักไร 0 1 2 3 4 5 3 0 12
118 มาบกราดวิทยา 0 1 1 2 6 1 3 1 10
119 บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 0 1 1 2 2 2 1 0 5
120 บ้านดอนพะงาด 0 1 1 2 2 1 2 1 5
121 บ้านโนนเมือง (อ.ด่านขุนทด) 0 1 1 2 1 4 1 3 6
122 บ้านห้วยสามขา 0 1 1 2 0 2 0 2 2
123 บ้านบัลลังก์สะอาด 0 1 0 1 8 1 0 1 9
124 บ้านหินดาด 0 1 0 1 3 0 1 1 4
125 บ้านคู 0 1 0 1 3 0 0 1 3
126 บ้านซับยาง 0 1 0 1 2 0 1 1 3
127 บ้านสระตะเฆ่ 0 1 0 1 1 5 0 0 6
128 บ้านถนนโพธิ์ 0 1 0 1 1 3 1 3 5
129 บ้านประดู่งาม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
130 บ้านสระตอง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
131 บ้านหนองกก (อ.ขามทะเลสอ) 0 1 0 1 1 0 0 1 1
132 ชายพะเนาหนองโพธิ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
133 บ้านหนองกลางดอน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
134 เทศบาลหนองหัวฟาน 0 1 0 1 0 1 0 0 1
135 บ้านคลองขามป้อม 0 0 2 2 5 2 0 2 7
136 บ้านโคกสามัคคี 0 0 2 2 2 7 2 1 11
137 บ้านหนองกระเทียมเหนือ 0 0 1 1 4 1 1 1 6
138 บ้านหนองโบสถ์ 0 0 1 1 4 0 0 0 4
139 บ้านหิงห้อย 0 0 1 1 3 4 1 2 8
140 บ้านวังสนวน 0 0 1 1 3 2 1 1 6
141 บ้านหนองหัน 0 0 1 1 3 2 1 0 6
142 บ้านมาบกราด 0 0 1 1 3 2 0 1 5
143 วัดสระจรเข้ (อ.โนนไทย) 0 0 1 1 3 1 0 0 4
144 บ้านโคกกระบือ 0 0 1 1 3 0 3 0 6
145 บ้านหนุก 0 0 1 1 2 2 0 0 4
146 บ้านเมืองเก่า 0 0 1 1 2 2 0 0 4
147 บ้านโป่งกระสัง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
148 คมพิสิฐวิทยา 0 0 1 1 2 0 1 1 3
149 บ้านบุตะโก 0 0 1 1 2 0 1 1 3
150 บ้านปราสาท 0 0 1 1 1 1 0 0 2
151 ศรีชลสินธุ์ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
152 บ้านใหม่โคกพรม 0 0 1 1 1 0 0 1 1
153 บ้านจะบู 0 0 1 1 1 0 0 0 1
154 บ้านหนองตะครอง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
155 บ้านโคกหนองไผ่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
156 พังเทียม (คุรุสามัคคี) 0 0 0 0 4 3 2 3 9
157 บ้านสำโรง 0 0 0 0 4 1 1 0 6
158 สระพระขมาดไพร 0 0 0 0 3 4 0 0 7
159 บ้านฝายโบสถ์ 0 0 0 0 3 3 1 0 7
160 บ้านหนองโพธิ์ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
161 บ้านหนองบัวหลวง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
162 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 2 8 3 3 13
163 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 2 3 0 1 5
164 บ้านหินลาด 0 0 0 0 2 1 1 0 4
165 บ้านหนองสะแก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
166 บ้านหนองกระเทียมใต้ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
167 บึงพัฒนาประชาร่วมจิต 0 0 0 0 2 0 0 0 2
168 บ้านดอนมุกมัน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
169 บ้านถนนหัก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
170 บ้านท่าขี้เหล็ก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
171 บ้านบึงปรือ 0 0 0 0 1 3 0 1 4
172 บ้านพันดุง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
173 บ้านโนนพุทรา 0 0 0 0 1 2 0 1 3
174 บ้านทองหลาง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
175 บ้านกระดาน 0 0 0 0 1 1 1 1 3
176 บ้านตะเคียน 0 0 0 0 1 1 1 1 3
177 บ้านกุดโดก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
178 บ้านโนนงิ้ว 0 0 0 0 1 1 0 1 2
179 บ้านหนองสาร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
180 บ้านหนองสะแก (อ.ขามทะเลสอ) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
181 บ้านทุ่งสว่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านบึงอ้อ (ปุ่นอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 บ้านมะค่าดอนทะยิง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านมะเกลือโกรกกระสัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 บ้านวังยายทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านหนองกราด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 บ้านหาญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 บ้านหินหล่อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านโค้งตะคร้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
190 บ้านด่านกรงกราง 0 0 0 0 0 3 2 0 5
191 บ้านสระพัง 0 0 0 0 0 2 2 1 4
192 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
193 บุ่งสะอาดวัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
194 บ้านละเลิงพิมาน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
195 บ้านหญ้าคาโนนแจง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 บ้านป่ารังงาม 0 0 0 0 0 0 2 1 2
197 บ้านดอนสระจันทร์ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
198 บัวปุ่นสันเทียะฯ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
199 บ้านโนนสะเดา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
200 บ้านงิ้ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 บ้านเก่าบ้านน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
202 บ้านโนนหวาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
203 วัดบ้านกลาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
204 บ้านตะเคียนงาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
205 มัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
206 วัดหนองราง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 267 233 198 698 1,025 442 247 281 1,714