สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ด่านขุนทด 40 12 7 7 59
2 ชุมชนบ้านโคกสวาย 23 9 3 6 35
3 บ้านหนองสรวง 17 3 1 0 21
4 ชุมชนหนองหัวฟาน 16 3 3 1 22
5 ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 14 5 4 1 23
6 บ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 13 4 2 3 19
7 บึงคำคู 13 4 2 1 19
8 พงษ์ศิริวิทยา 13 2 2 0 17
9 บ้านหนองละมั่ง 13 2 0 0 15
10 บ้านตะคร้อ 13 1 3 4 17
11 บ้านหนองดุม 12 2 0 4 14
12 บ้านโนนเมือง (อ.ขามสะแกแสง) 12 1 4 3 17
13 บ้านนา 11 7 2 6 20
14 บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 11 6 3 3 20
15 บ้านพระมะขามสามัคคี 11 5 8 0 24
16 บ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) 11 4 3 7 18
17 บ้านวังโป่ง 10 8 3 2 21
18 บ้านวังสมบูรณ์ 10 6 1 1 17
19 บ้านซินหนองเขวา 10 5 2 2 17
20 ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 10 4 0 6 14
21 บ้านหอกลองกระสัง 10 4 0 0 14
22 บ้านคูเมือง 10 3 3 3 16
23 วัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) 10 3 2 4 15
24 กุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 10 2 1 6 13
25 บ้านจาน 10 2 0 1 12
26 บ้านสะพานหิน 10 1 1 5 12
27 บ้านใหม่เจริญสุข 10 0 1 1 11
28 บ้านแปรง 9 8 3 3 20
29 บ้านทำนบพัฒนา 9 7 2 9 18
30 บ้านชีวึก 9 5 1 1 15
31 บ้านกุดสระแก้ว 9 1 4 2 14
32 บ้านห้วยจรเข้ 8 7 4 1 19
33 บ้านสำนักตะคร้อ 8 7 2 2 17
34 วัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) 8 6 3 1 17
35 บ้านห้วยบง 8 2 2 8 12
36 บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 8 1 2 0 11
37 บ้านบัลลังก์สะอาด 8 1 0 1 9
38 บ้านโนนตาล 7 5 3 3 15
39 บ้านเมืองนาท 7 5 1 2 13
40 บ้านหนองไทร 7 4 3 1 14
41 บ้านโตนดพูนผลวิทยา 7 4 2 5 13
42 บ้านวัง (สายอนุกูล) 7 4 2 1 13
43 ชุมชนบ้านด่านจาก 7 4 1 3 12
44 บ้านดอนขวาง 7 2 2 1 11
45 โนนไทย 7 0 6 2 13
46 บ้านหนองบัวตะเกียด 7 0 0 1 7
47 บ้านถนนหักใหญ่ 6 4 5 5 15
48 บ้านห้วยหุงเกลือ 6 3 2 1 11
49 บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 6 2 1 5 9
50 บ้านหนองจาน 6 2 1 3 9
51 บ้านโนนผักชี 6 2 1 2 9
52 บ้านหนองโพธิ์ (อ.ขามสะแกแสง) 6 2 1 0 9
53 บ้านศิลาร่วมสามัคคี 6 2 0 1 8
54 บ้านสระขี้ตุ่น 6 2 0 0 8
55 มาบกราดวิทยา 6 1 3 1 10
56 บ้านขามทะเลสอ 6 1 0 0 7
57 บ้านโนนทอง 6 0 2 2 8
58 บ้านดอนด่านใน 5 9 4 3 18
59 บ้านซับพลู 5 9 2 3 16
60 บ้านโพนไพล 5 3 3 3 11
61 อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 5 3 3 3 11
62 ดอนน้ำใสวิทยา 5 2 1 4 8
63 อนุบาลขามสะแกแสง 5 2 1 3 8
64 บ้านคลองขามป้อม 5 2 0 2 7
65 บ้านสระแจง 5 2 0 1 7
66 บ้านหนองกราดน้อย 5 2 0 0 7
67 บ้านหนองแดง 5 0 0 2 5
68 บ้านป่าเพกา 5 0 0 0 5
69 บ้านห้วยน้ำเค็ม 4 6 2 4 12
70 บ้านเสมา 4 6 0 0 10
71 บ้านหนองกกตลุกผักไร 4 5 3 0 12
72 พังเทียม (คุรุสามัคคี) 4 3 2 3 9
73 บ้านโนนสง่า 4 3 1 3 8
74 บ้านกุดนางทอหูก 4 3 1 1 8
75 บ้านเจริญผล 4 3 0 2 7
76 บ้านบุเขว้า 4 2 2 1 8
77 เทพคงคา 4 2 0 1 6
78 บ้านโคกแขวน 4 1 1 1 6
79 บ้านหนองกระเทียมเหนือ 4 1 1 1 6
80 บ้านจั่นโคกรักษ์ 4 1 0 1 5
81 วัดกุดพิมาน 4 0 1 1 5
82 บ้านสำโรง 4 0 1 0 5
83 บ้านหิงห้อย 3 4 1 2 8
84 สระพระขมาดไพร 3 4 0 0 7
85 บ้านทรงธรรม 3 3 2 1 8
86 บ้านค้างพลู 3 3 2 0 8
87 บ้านฝายโบสถ์ 3 3 1 0 7
88 บ้านโนน 3 3 0 0 6
89 บ้านครึมม่วง 3 3 0 0 6
90 บ้านนารายณ์ 3 2 2 2 7
91 บ้านเหนือทัพรั้ง 3 2 1 4 6
92 บ้านวังสนวน 3 2 1 1 6
93 บ้านกะพี้ 3 2 1 0 6
94 บ้านมาบกราด 3 2 0 1 5
95 บ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) 3 2 0 0 5
96 บ้านหนองประดู่ 3 1 3 0 7
97 บ้านอ้อไพล 3 1 1 1 5
98 บ้านหนองใหญ่ 3 1 0 0 4
99 บ้านโคกกระบือ 3 0 3 0 6
100 บ้านหินดาด 3 0 1 1 4
101 บ้านหนองโพธิ์ 3 0 1 0 4
102 บ้านใหม่ศรีสุข 3 0 0 2 3
103 บ้านหนองแวง 3 0 0 0 3
104 บ้านหินเพิง 3 0 0 0 3
105 บ้านโกรกช้างน้อย 3 0 0 0 3
106 บ้านหนองบัวหลวง 3 0 0 0 3
107 บ้านหนองปรือ 2 8 3 3 13
108 บ้านพันชนะ 2 6 6 5 14
109 วัดสระจรเข้ (อ.ด่านขุนทด) 2 3 2 4 7
110 ชุมชนบ้านกุดม่วง 2 3 1 0 6
111 บ้านหนองหอย 2 3 0 1 5
112 บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 2 2 1 1 5
113 บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 2 2 1 0 5
114 บ้านหนองหัน 2 2 1 0 5
115 บ้านน้อยพัฒนา 2 2 0 1 4
116 บ้านหนองพลวง 2 2 0 1 4
117 บ้านโนนเต็ง 2 2 0 1 4
118 บ้านเมืองเก่า 2 2 0 0 4
119 วัดถนนหักน้อยดอนกลอย 2 1 2 0 5
120 บ้านดอนใหญ่หนองโสน 2 1 1 3 4
121 บ้านดอนพะงาด 2 1 1 1 4
122 ศิริบ้านไร่ 2 1 1 0 4
123 บ้านโป่งกระสัง 2 1 1 0 4
124 บ้านหินลาด 2 1 1 0 4
125 บ้านหนองบง 2 1 0 1 3
126 บ้านหนองปรือ (อ.ขามสะแกแสง) 2 1 0 0 3
127 บ้านหนองสะแก 2 1 0 0 3
128 บ้านโคกแฝก 2 1 0 0 3
129 วัดสระจรเข้ (อ.โนนไทย) 2 1 0 0 3
130 บ้านค่ายทะยิง 2 0 2 0 4
131 บ้านซับยาง 2 0 1 1 3
132 คมพิสิฐวิทยา 2 0 1 1 3
133 บ้านดอน 2 0 1 1 3
134 บ้านหนองกระเทียมใต้ 2 0 0 1 2
135 บึงพัฒนาประชาร่วมจิต 2 0 0 0 2
136 บ้านคู 2 0 0 0 2
137 บ้านดอนมุกมัน 2 0 0 0 2
138 บ้านถนนหัก 2 0 0 0 2
139 บ้านท่าขี้เหล็ก 2 0 0 0 2
140 บ้านสระตะเฆ่ 1 5 0 0 6
141 บ้านโนนเมือง (อ.ด่านขุนทด) 1 4 1 3 6
142 บ้านคลองแค 1 4 0 1 5
143 บ้านโจด 1 3 2 0 6
144 บ้านถนนโพธิ์ 1 3 1 3 5
145 บ้านบึงปรือ 1 3 0 1 4
146 บ้านโพธิ์ตาสี 1 3 0 0 4
147 สายมิตรโนนไทย 6 1 2 2 5 5
148 บ้านหนองบัวละคร 1 2 1 2 4
149 บ้านกำปัง 1 2 1 2 4
150 บ้านโนนพุทรา 1 2 0 1 3
151 บ้านทองหลาง 1 2 0 0 3
152 บ้านกระดาน 1 1 1 1 3
153 บ้านตะเคียน 1 1 1 1 3
154 บ้านกุดโดก 1 1 1 0 3
155 วัดกุดน้ำใส 1 1 0 1 2
156 ไชยณรงค์วิทยา 1 1 0 1 2
157 บ้านโนนงิ้ว 1 1 0 1 2
158 บ้านโกรกลึก 1 1 0 0 2
159 บ้านประดู่งาม 1 1 0 0 2
160 บ้านปราสาท 1 1 0 0 2
161 บ้านพันดุง 1 1 0 0 2
162 บ้านหนองสาร 1 1 0 0 2
163 บ้านห้วย 1 0 1 0 2
164 ศรีชลสินธุ์ 1 0 1 0 2
165 บ้านหนองสะแก (อ.ขามทะเลสอ) 1 0 1 0 2
166 บ้านหนองกก (อ.ขามทะเลสอ) 1 0 0 1 1
167 บ้านใหม่โคกพรม 1 0 0 1 1
168 บ้านใหม่เจริญผล 1 0 0 0 1
169 ชายพะเนาหนองโพธิ์ 1 0 0 0 1
170 บ้านหนองกลางดอน 1 0 0 0 1
171 บ้านจะบู 1 0 0 0 1
172 บ้านโคกหนองไผ่ 1 0 0 0 1
173 บ้านทุ่งสว่าง 1 0 0 0 1
174 บ้านบึงอ้อ (ปุ่นอุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
175 บ้านบุตะโก 1 0 0 0 1
176 บ้านมะค่าดอนทะยิง 1 0 0 0 1
177 บ้านมะเกลือโกรกกระสัง 1 0 0 0 1
178 บ้านวังยายทอง 1 0 0 0 1
179 บ้านหนองกราด 1 0 0 0 1
180 บ้านหนองโบสถ์ 1 0 0 0 1
181 บ้านหาญ 1 0 0 0 1
182 บ้านหินหล่อง 1 0 0 0 1
183 บ้านโค้งตะคร้อ 1 0 0 0 1
184 บ้านโคกสามัคคี 0 4 2 1 6
185 บ้านด่านกรงกราง 0 3 2 0 5
186 บ้านสระพัง 0 2 2 1 4
187 บ้านห้วยสามขา 0 2 0 2 2
188 บ้านหนองไผ่ 0 1 1 0 2
189 บุ่งสะอาดวัฒนา 0 1 0 1 1
190 บ้านละเลิงพิมาน 0 1 0 1 1
191 เทศบาลหนองหัวฟาน 0 1 0 0 1
192 บ้านสระตอง 0 1 0 0 1
193 บ้านหญ้าคาโนนแจง 0 1 0 0 1
194 บ้านหนุก 0 1 0 0 1
195 บ้านป่ารังงาม 0 0 2 1 2
196 บ้านดอนสระจันทร์ 0 0 1 2 1
197 บัวปุ่นสันเทียะฯ 0 0 1 1 1
198 บ้านโนนสะเดา 0 0 1 1 1
199 บ้านงิ้ว 0 0 1 0 1
200 บ้านเก่าบ้านน้อย 0 0 1 0 1
201 บ้านโนนหวาย 0 0 1 0 1
202 วัดบ้านกลาง 0 0 1 0 1
203 บ้านตะเคียนงาม 0 0 0 1 0
204 มัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง 0 0 0 1 0
205 วัดหนองราง 0 0 0 0 0
รวม 859 422 226 266 1,773