สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ด่านขุนทด 40 12 7 7 59
2 ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 25 6 5 1 36
3 ชุมชนบ้านโคกสวาย 23 9 3 6 35
4 บ้านจาน 21 3 1 1 25
5 ชุมชนหนองหัวฟาน 20 3 4 1 27
6 บ้านสำนักตะคร้อ 17 8 2 5 27
7 บ้านหนองสรวง 17 3 1 0 21
8 วัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) 14 6 3 2 23
9 บ้านเสมา 13 6 0 0 19
10 บึงคำคู 13 4 3 1 20
11 บ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 13 4 2 3 19
12 ดอนน้ำใสวิทยา 13 3 3 5 19
13 พงษ์ศิริวิทยา 13 2 2 0 17
14 บ้านกะพี้ 13 2 1 0 16
15 บ้านหนองละมั่ง 13 2 0 0 15
16 โนนไทย 13 1 6 2 20
17 บ้านโนนเมือง (อ.ขามสะแกแสง) 13 1 4 3 18
18 บ้านตะคร้อ 13 1 3 4 17
19 บ้านซินหนองเขวา 12 5 2 2 19
20 บ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) 12 4 3 7 19
21 ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 12 4 0 6 16
22 บ้านคูเมือง 12 3 3 3 18
23 บ้านหนองดุม 12 2 0 4 14
24 บ้านวังโป่ง 11 8 4 2 23
25 บ้านนา 11 7 2 6 20
26 บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 11 6 3 3 20
27 บ้านพระมะขามสามัคคี 11 5 8 0 24
28 บ้านหอกลองกระสัง 11 4 1 0 16
29 กุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 11 2 1 10 14
30 บ้านทำนบพัฒนา 10 7 3 9 20
31 บ้านเมืองนาท 10 7 1 3 18
32 บ้านวังสมบูรณ์ 10 6 1 1 17
33 วัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) 10 3 2 4 15
34 บ้านสะพานหิน 10 1 1 5 12
35 บ้านค่ายทะยิง 10 0 2 0 12
36 บ้านใหม่เจริญสุข 10 0 1 1 11
37 บ้านแปรง 9 8 3 3 20
38 บ้านชีวึก 9 5 1 1 15
39 อนุบาลขามสะแกแสง 9 3 2 3 14
40 บ้านห้วยบง 9 2 2 8 13
41 บ้านกุดสระแก้ว 9 1 4 2 14
42 บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 9 1 2 1 12
43 บ้านห้วยจรเข้ 8 7 4 1 19
44 บ้านนารายณ์ 8 2 2 2 12
45 บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 8 2 1 5 11
46 บ้านบัลลังก์สะอาด 8 1 0 1 9
47 บ้านหนองบัวตะเกียด 8 0 0 1 8
48 บ้านซับพลู 7 10 2 3 19
49 บ้านค้างพลู 7 5 4 0 16
50 บ้านโนนตาล 7 5 3 3 15
51 บ้านหนองไทร 7 4 3 1 14
52 บ้านโตนดพูนผลวิทยา 7 4 2 5 13
53 บ้านวัง (สายอนุกูล) 7 4 2 1 13
54 ชุมชนบ้านด่านจาก 7 4 1 3 12
55 บ้านหนองประดู่ 7 2 3 0 12
56 บ้านดอนขวาง 7 2 2 1 11
57 บ้านสระแจง 7 2 0 1 9
58 บ้านหนองบง 7 1 1 1 9
59 บ้านถนนหักใหญ่ 6 4 5 5 15
60 บ้านโพนไพล 6 3 3 3 12
61 บ้านห้วยหุงเกลือ 6 3 3 2 12
62 บ้านหนองจาน 6 2 1 3 9
63 บ้านโนนผักชี 6 2 1 2 9
64 บ้านหนองโพธิ์ (อ.ขามสะแกแสง) 6 2 1 0 9
65 บ้านศิลาร่วมสามัคคี 6 2 0 1 8
66 บ้านสระขี้ตุ่น 6 2 0 0 8
67 มาบกราดวิทยา 6 1 3 1 10
68 บ้านขามทะเลสอ 6 1 0 0 7
69 บ้านโนนทอง 6 0 2 2 8
70 บ้านดอนด่านใน 5 9 4 3 18
71 บ้านกุดนางทอหูก 5 4 1 1 10
72 อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 5 3 3 3 11
73 บ้านหนองกราดน้อย 5 3 0 0 8
74 บ้านคลองขามป้อม 5 2 0 2 7
75 เทพคงคา 5 2 0 1 7
76 บ้านอ้อไพล 5 1 2 1 8
77 บ้านดอนใหญ่หนองโสน 5 1 1 3 7
78 บ้านโคกแขวน 5 1 1 1 7
79 บ้านหนองแดง 5 0 0 2 5
80 บ้านป่าเพกา 5 0 0 0 5
81 บ้านห้วยน้ำเค็ม 4 6 2 4 12
82 บ้านหนองกกตลุกผักไร 4 5 3 0 12
83 พังเทียม (คุรุสามัคคี) 4 3 2 3 9
84 บ้านทรงธรรม 4 3 2 1 9
85 บ้านโนนสง่า 4 3 1 3 8
86 บ้านเจริญผล 4 3 0 2 7
87 บ้านครึมม่วง 4 3 0 0 7
88 บ้านโพธิ์ตาสี 4 3 0 0 7
89 บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 4 2 3 1 9
90 บ้านบุเขว้า 4 2 2 1 8
91 วัดถนนหักน้อยดอนกลอย 4 1 2 0 7
92 บ้านหนองกระเทียมเหนือ 4 1 1 1 6
93 บ้านสำโรง 4 1 1 0 6
94 บ้านจั่นโคกรักษ์ 4 1 0 1 5
95 วัดกุดพิมาน 4 0 1 1 5
96 บ้านใหม่ศรีสุข 4 0 0 2 4
97 บ้านโกรกช้างน้อย 4 0 0 0 4
98 บ้านหนองโบสถ์ 4 0 0 0 4
99 บ้านหิงห้อย 3 4 1 2 8
100 สระพระขมาดไพร 3 4 0 0 7
101 บ้านฝายโบสถ์ 3 3 1 0 7
102 บ้านโนน 3 3 0 0 6
103 บ้านกำปัง 3 2 2 2 7
104 บ้านเหนือทัพรั้ง 3 2 1 5 6
105 บ้านวังสนวน 3 2 1 1 6
106 บ้านหนองหัน 3 2 1 0 6
107 บ้านมาบกราด 3 2 0 1 5
108 บ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) 3 2 0 0 5
109 บ้านหนองใหญ่ 3 1 0 0 4
110 บ้านโคกแฝก 3 1 0 0 4
111 วัดสระจรเข้ (อ.โนนไทย) 3 1 0 0 4
112 บ้านโคกกระบือ 3 0 3 0 6
113 บ้านดอน 3 0 1 1 4
114 บ้านหินดาด 3 0 1 1 4
115 บ้านหนองโพธิ์ 3 0 1 0 4
116 บ้านคู 3 0 0 1 3
117 บ้านหนองแวง 3 0 0 0 3
118 บ้านหินเพิง 3 0 0 0 3
119 บ้านหนองบัวหลวง 3 0 0 0 3
120 บ้านหนองปรือ 2 8 3 3 13
121 บ้านโคกสามัคคี 2 7 2 1 11
122 บ้านพันชนะ 2 6 6 5 14
123 วัดสระจรเข้ (อ.ด่านขุนทด) 2 3 2 4 7
124 บ้านโจด 2 3 2 0 7
125 ชุมชนบ้านกุดม่วง 2 3 1 0 6
126 บ้านหนองหอย 2 3 0 1 5
127 บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 2 2 1 0 5
128 บ้านน้อยพัฒนา 2 2 0 1 4
129 บ้านหนองพลวง 2 2 0 1 4
130 บ้านโนนเต็ง 2 2 0 1 4
131 บ้านหนุก 2 2 0 0 4
132 บ้านเมืองเก่า 2 2 0 0 4
133 บ้านดอนพะงาด 2 1 2 1 5
134 ศิริบ้านไร่ 2 1 1 0 4
135 บ้านโป่งกระสัง 2 1 1 0 4
136 บ้านหินลาด 2 1 1 0 4
137 บ้านหนองปรือ (อ.ขามสะแกแสง) 2 1 0 0 3
138 บ้านหนองสะแก 2 1 0 0 3
139 บ้านซับยาง 2 0 1 1 3
140 คมพิสิฐวิทยา 2 0 1 1 3
141 บ้านบุตะโก 2 0 1 1 3
142 บ้านหนองกระเทียมใต้ 2 0 0 1 2
143 บึงพัฒนาประชาร่วมจิต 2 0 0 0 2
144 บ้านดอนมุกมัน 2 0 0 0 2
145 บ้านถนนหัก 2 0 0 0 2
146 บ้านท่าขี้เหล็ก 2 0 0 0 2
147 บ้านสระตะเฆ่ 1 5 0 0 6
148 บ้านโนนเมือง (อ.ด่านขุนทด) 1 4 1 3 6
149 บ้านคลองแค 1 4 0 1 5
150 บ้านถนนโพธิ์ 1 3 1 3 5
151 บ้านบึงปรือ 1 3 0 1 4
152 สายมิตรโนนไทย 6 1 2 2 5 5
153 บ้านหนองบัวละคร 1 2 1 2 4
154 บ้านพันดุง 1 2 1 0 4
155 บ้านโนนพุทรา 1 2 0 1 3
156 บ้านทองหลาง 1 2 0 0 3
157 บ้านกระดาน 1 1 1 1 3
158 บ้านตะเคียน 1 1 1 1 3
159 บ้านกุดโดก 1 1 1 0 3
160 วัดกุดน้ำใส 1 1 0 1 2
161 ไชยณรงค์วิทยา 1 1 0 1 2
162 บ้านโนนงิ้ว 1 1 0 1 2
163 บ้านโกรกลึก 1 1 0 0 2
164 บ้านประดู่งาม 1 1 0 0 2
165 บ้านสระตอง 1 1 0 0 2
166 บ้านปราสาท 1 1 0 0 2
167 บ้านหนองสาร 1 1 0 0 2
168 บ้านห้วย 1 0 1 0 2
169 ศรีชลสินธุ์ 1 0 1 0 2
170 บ้านหนองสะแก (อ.ขามทะเลสอ) 1 0 1 0 2
171 บ้านหนองกก (อ.ขามทะเลสอ) 1 0 0 1 1
172 บ้านใหม่โคกพรม 1 0 0 1 1
173 บ้านใหม่เจริญผล 1 0 0 0 1
174 ชายพะเนาหนองโพธิ์ 1 0 0 0 1
175 บ้านหนองกลางดอน 1 0 0 0 1
176 บ้านจะบู 1 0 0 0 1
177 บ้านหนองตะครอง 1 0 0 0 1
178 บ้านโคกหนองไผ่ 1 0 0 0 1
179 บ้านทุ่งสว่าง 1 0 0 0 1
180 บ้านบึงอ้อ (ปุ่นอุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
181 บ้านมะค่าดอนทะยิง 1 0 0 0 1
182 บ้านมะเกลือโกรกกระสัง 1 0 0 0 1
183 บ้านวังยายทอง 1 0 0 0 1
184 บ้านหนองกราด 1 0 0 0 1
185 บ้านหาญ 1 0 0 0 1
186 บ้านหินหล่อง 1 0 0 0 1
187 บ้านโค้งตะคร้อ 1 0 0 0 1
188 บ้านด่านกรงกราง 0 3 2 0 5
189 บ้านสระพัง 0 2 2 1 4
190 บ้านห้วยสามขา 0 2 0 2 2
191 บ้านหนองไผ่ 0 1 1 0 2
192 บุ่งสะอาดวัฒนา 0 1 0 1 1
193 บ้านละเลิงพิมาน 0 1 0 1 1
194 เทศบาลหนองหัวฟาน 0 1 0 0 1
195 บ้านหญ้าคาโนนแจง 0 1 0 0 1
196 บ้านป่ารังงาม 0 0 2 1 2
197 บ้านดอนสระจันทร์ 0 0 1 2 1
198 บัวปุ่นสันเทียะฯ 0 0 1 1 1
199 บ้านโนนสะเดา 0 0 1 1 1
200 บ้านงิ้ว 0 0 1 0 1
201 บ้านเก่าบ้านน้อย 0 0 1 0 1
202 บ้านโนนหวาย 0 0 1 0 1
203 วัดบ้านกลาง 0 0 1 0 1
204 บ้านตะเคียนงาม 0 0 0 1 0
205 มัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง 0 0 0 1 0
206 วัดหนองราง 0 0 0 0 0
รวม 1,025 442 247 281 1,714