หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ โรงเรียนด่านขุนทด ระหว่าง เดือนตุลาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายพจน์ เจริญสันเทียะ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายชะโลม ตรีศักดิ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายวุฒิพล ฉนำกลาง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายวิทยาเกียรติ เงินดี รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายสุระศักดิ์ ฉายขุนทด รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายแดง จันทรวิวัฒน์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางวรรณา ฉิมนอก รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายพิชิต สอนคำแก้ว รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายนุรักษ์ เขาทอง อ.ก.ค.ศ. สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายวีระ ครุฑขุนทด อ.ก.ค.ศ. สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายจำเนียร นาคขุนทด อ.ก.ค.ศ. สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายวีระ โรจน์หิรัญ อ.ก.ค.ศ. สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายณรงค์ เลาอลงกรณ์ อ.ก.ค.ศ. สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายมาโนช สายแก้ว อ.ก.ค.ศ. สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายมณี มวมขุนทด อ.ก.ค.ศ. สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายวิเชียร ฉายขุนทด อ.ก.ค.ศ. สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายปราโมทย์ มีทรัพย์ คณะกรรมการเขตพื้นที่ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายชอบ แสงสี คณะกรรมการเขตพื้นที่ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายสุชาติ หาดขุนทด คณะกรรมการเขตพื้นที่ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายฉัตรชัย ตั้งศรีทอง คณะกรรมการเขตพื้นที่ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายศุภษร ศุภรานนท์ คณะกรรมการเขตพื้นที่ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายเผด็จ ศรีนอก คณะกรรมการเขตพื้นที่ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายบุญธวัช พาขุนทด คณะกรรมการเขตพื้นที่ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายสุระ พาขุนทด คณะกรรมการเขตพื้นที่ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
27 ด.ต.ตึ๋ง พึ่งกิ่ง คณะกรรมการเขตพื้นที่ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายยศพล นนท์ขุนทด คณะกรรมการเขตพื้นที่ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายสำคัญ จงโกเย็น คณะกรรมการเขตพื้นที่ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายพันธพัฒน์ พรมสวัสดิ์ คณะกรรมการเขตพื้นที่ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายศักดิ์ สะเริญรัมย์ คณะกรรมการเขตพื้นที่ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายศักดิ์ สะเริญรัมย์ คณะกรรมการเขตพื้นที่ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
33 นางสาวศิริรัตน์ ยาวิศิษฎ์ คณะกรรมการเขตพื้นที่ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
34 นางสาวณัฐพร ปิ่นสันเทียะ คณะกรรมการเขตพื้นที่ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายบรรยงค์ นีขุนทด ก.ต.ป.น. สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
36 ว่าที่ ร.อ.จตุรงค์ พงษ์ศิริ ก.ต.ป.น. สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายชาญชัย เพียกขุนทด ก.ต.ป.น. สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
38 นางสาวแฉล้ม วรรณารักษ์ ก.ต.ป.น. สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
39 นางกฤษณา ผดุงชอบ ก.ต.ป.น. สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
40 นางสาวภัทรนิษฐ์ วงศ์บุญญฤทธิ์ ก.ต.ป.น. สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
41 นายมนัส อาจสูงเนิน ก.ต.ป.น. สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
42 นางสุดสงวน เลิศล้ำ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
43 นายสัมฤทธิ์ ทิพาทรัพย์สพรั่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
44 นางสมพิศ นันทสิริพร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
45 นางภัสราภรณ์ เวียงวงศ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
46 นางอัมพร มุ่งพันธ์กลาง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
47 นางเรณู วัดโต ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
48 นายนิคม คมพิทยากุล ประธานศูนย์ 2 เมืองเก่าพันชนะ คณะกรรมการอำนวยการ
49 นายสุเทพ กลั่นจัตุรัส ประธานศูนย์ 3 กุดพิมานหนองกราด คณะกรรมการอำนวยการ
50 นายสมศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ ประธานศูนย์ 5 เพชรบูรพา คณะกรรมการอำนวยการ
51 นายสุวิช คมพยัคฆ์ ประธานศูนย์ 6 หินดาดห้วยบง คณะกรรมการอำนวยการ
52 นายคมสรณ์ นิธิปรีชา ประธานศูนย์ 7 ขามทะเลสอ คณะกรรมการอำนวยการ
53 นายพงษ์สันต์ มูกขุนทด ประธานศูนย์ 8 เทพารักษ์ คณะกรรมการอำนวยการ
54 นายสิริชัย จันทร์หล้า ประธานศูนย์ 9 สันเทียะ คณะกรรมการอำนวยการ
55 นายศรีชาติ อ่อนโคกสูง ประธานศูนย์ 10 ทศพัฒน์ คณะกรรมการอำนวยการ
56 นายไพฑูรย์ สุขีสนธิ์ ประธานศูนย์ 11 ลำเชียงไกร คณะกรรมการอำนวยการ
57 นายเสนอ นันทน์ธนกุล ประธานศูนย์ 13 หนองหัวฟาน คณะกรรมการอำนวยการ
58 นายศรีเทพ วาดโคกสูง ประธานศูนย์ 15 บุญเหลืออนุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
59 นายองอาจ วิชัยสุชาติ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
60 นางสาวศิราณี กันชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
61 นางสำราญ ตั้งศรีทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
62 นางณัฐนันท์ อรัญญา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
63 นางมนัสนันท์ กุลวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
64 นางประภาภรณ์ ถีสูงเนิน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
65 นางกมลวรรณ วิจิตรโคกกรวด เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
66 นางสาวสุภาภรณ์ พันธ์สำโรง พนักงานราชการ ช่วยราชการ คณะกรรมการอำนวยการ
67 นายวุฒิพล ฉนำกลาง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
68 นายคมสรณ์ นิธิปรีชา ประธานศูนย์ 7 ขามทะเลสอ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
69 นางสุกัญญา ดวงกลาง ผอ.ร.ร.บ้านโกรกกระหาด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
70 นายเกษมศักดิ์ วัชรวิทยานนท์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองตะครอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
71 นายเตชทัต แก้วทิตย์ ผอ.ร.ร.บ้านโตนดพูนผลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
72 นายถนัด ภูมิอภินันท์ ผอ.ร.ร.บ้านพันดุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
73 นายสุพจน์ เครื่องกลาง ผอ.ร.ร.บ้านโคกแขวน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
74 นายประสิทธิ์ ไกรสูงเนิน ผอ.ร.ร.บ้านโคกแฝก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
75 นายบรรยงค์ นีขุนทด ผอ.ร.ร.บ้านหนองสรวง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
76 นางสาวภัทรนิษฐ์ วงศ์บุญญฤทธิ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
77 นายบัณฑิต เปรมใจ ผอ.ร.ร.บ้านขามทะเลสอ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
78 นายบุญเทียม เพ็ชรสูงเนิน ผอ.ร.ร.บ้านโนนตาล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
79 นางสาวทานตะวัน กิ่งโคกกรวด ผอ.ร.ร.บ้านหนองกก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
80 นายพัฒนา คุ้มวงศ์ ผอ.ร.ร.บ้านบึงอ้อ (ปุ่นอุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
81 นายวีระพงศ์ วุฒิพงศ์ ผอ.ร.ร.บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
82 นางวัฒนีย์ ธเนศสิริทัศน์ ผอ.ร.ร.บ้านโนน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
83 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์ 7 ขามทะเลสอ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
84 พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ศูนย์ 7 ขามทะเลสอ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
85 นักการภารโรง/ช่างครุภัณฑ์ ศูนย์ 7 ขามทะเลสอ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
86 นายโสภณ เพชรนอก รอง ผอ.ร.ร.ด่านขุนทด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
87 นายสุพิชัย แชกขุนทด ช่างไม้ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
88 นายศักดา งามขุนทด นักการภารโรง สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
89 นายวรวุฒิ เชาว์ขุนทด นักการภารโรง ร.ร.บ้านหนองบัวตะเกียด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
90 นายปลิว ล้อมขุนทด นักการภารโรง ร.ร.วัดถนนหักน้อยดอนกลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
91 นายไพฑูรย์ คมขุนทด นักการภารโรง ร.ร.บ้านหาญ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
92 นายชาตรี เกตุขุนทด นักการภารโรง ร.ร.บ้านหนองละมั่ง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
93 นายสิทธิศักดิ์ ไมขุนทด นักการภารโรง ร.ร.บ้านหินดาด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
94 นายพลศักดิ์ เมียกขุนทด นักการภารโรง ร.ร.บ้านกุดนางทอหูก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
95 นายประทีป เพิ่มชีวา ผอ.ร.ร.บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
96 นางนภัสวรรณ ป้องจันมณีสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
97 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
98 นายสุวิช คมพยัคฆ์ ประธานศูนย์ 6 หินดาดห้วยบง คณะกรรมการฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
99 นายสมเกียรติ จิตจำนงค์ ผอ.ร.ร.บ้านห้วยบง คณะกรรมการฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
100 นางสุรางค์ เชื้อเจริญ ผอ.ร.ร.บ้านท่าขี้เหล็ก คณะกรรมการฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
101 นางสุพิชฌาย์ นาคะดำรงวรรณ ผอ.ร.ร.บ้านค่ายทะยิง คณะกรรมการฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
102 นายบุญเหลือ ทาไธสง ผอ.ร.ร.บ้านซับยาง คณะกรรมการฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
103 นางนงพงา เสาวภาคย์เมธีกุล ผอ.ร.ร.บ้านปราสาท คณะกรรมการฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
104 นายอุดม แรงเขตรวิทย์ ผอ.ร.ร.บ้านกุดนางทอหูก คณะกรรมการฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
105 นายประดิษฐ์ พงษ์เฉย ผอ.ร.ร.บ้านซับพลู คณะกรรมการฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
106 นายเผอิญ บำรุงศิลป์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
107 นายทศพร จันทนราช ผอ.ร.ร.บ้านหนองกราดน้อย คณะกรรมการฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
108 นายผิน มุ่งปั่นกลาง ผอ.ร.ร.บ้านน้อยพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
109 นายไตรทศ มงคลชาติ ผอ.ร.ร.บ้านศิลาร่วมสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
110 นายญาณวิทย เกียรติสูงเนิน ผอ.ร.ร.บ้านหินดาด คณะกรรมการฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
111 นายธีระชัย โสภาคย์ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งสว่าง คณะกรรมการฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
112 นางรุจา หงษ์ทอง ผอ.ร.ร.บ้านหินเพิง คณะกรรมการฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
113 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์ 6 หินดาดห้วยบง คณะกรรมการฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
114 พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ศูนย์ 6 หินดาดห้วยบง คณะกรรมการฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
115 นักการภารโรง/ช่างครุภัณฑ์ ศูนย์ 6 หินดาดห้วยบง คณะกรรมการฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
116 นายกฤต สุมขุนทด ผอ.ร.ร.บ้านป่ารังงาม คณะกรรมการฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
117 นางสุภาพัธจิรา คูณวิทยาวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายประดับธงทิว ระบบจราจร รักษาความปลอดภัย
118 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
119 นายพงษ์สันต์ มูกขุนทด ประธานศูนย์ 8 เทพารักษ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
120 นายเกษม เกณฑ์ขุนทด ผอ.ร.ร.บ้านสำนักตะคร้อ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
121 นายอนันต์ เข็มลัง ผอ.ร.ร.บ้านหนองโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
122 นายสังวาล กองขุนทด ผอ.ร.ร.บ้านวังสมบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
123 นายพิทักษ์ ชมภูมิ่ง ผอ.ร.ร.บ้านบึงปรือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
124 นายเมธี ดวงจันทร์ ผอ.ร.ร.บ้านโนนทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
125 นางสาวณ๊ัธกมลญ์ ปาลวัฒน์ ผอ.ร.ร.บ้านห้วยน้ำเค็ม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
126 นายเดชา ผ่องโต ผอ.ร.ร.บ้านสะพานหิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
127 นายฉัตรชัย ตั้งศรีทอง ผอ.ร.ร.บ้านโคกกระบือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
128 นายสวัสดิ์ เมฆสุนทร ครู ร.ร.บ้านทำนบเทวดา (รักษาการ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
129 นายไพฑูรย์ สุภัทโรบล ผอ.ร.ร.บ้านวังยายทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
130 นายชวน ฟักเนียม ผอ.ร.ร.บ้านคลองขามป้อม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
131 นางจินตนา ชูช่วย ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัวหลวง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
132 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์ 8 เทพารักษ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
133 พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ศูนย์ 8 เทพารักษ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
134 นักการภารโรง/ช่างครุภัณฑ์ ศูนย์ 8 เทพารักษ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
135 นางกุลจิรา ว่องเกษการ นักวิชาการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
136 นางมธุริน แผลงจันทึก นักวิชาการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
137 นางวนาสวรรค์ ช่างเกวียน นักวิชาการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
138 นางสาวชุติกาญจน์ นนท์ขุนทด นักวิชาการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
139 นางโสจิรัตน์ พบขุนทด นักวิชาการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
140 นางธนัชวลัญชน์ กวีกิจรัตนา นักวิชาการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
141 นางฐิติฌารัตน์ สุวรรณโนบล เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
142 นางณัฐธยาน์ ภักดีนอก เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
143 นางสาวจิรารัตน์ พิมพ์อุบล พนักงานราชการ ช่วยราชการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
144 นางสาวบรรจง งามพลกรัง พนักงานราชการ ช่วยราชการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
145 นางสาวพนิดา พิวขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ช่วยราชการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
146 นายสุพิชัย แชกขุนทด ช่างไม้ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
147 นายศักดา งามขุนทด นักการภารโรง สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
148 นางประถม คูณขุนทด นักการภารโรง สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
149 นางกนกกร มณีจันทร์ แม่บ้าน สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
150 นางสาวอัมพร พรหมไทย ผอ.ร.ร.บ้านกุดสระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
151 นายสัมพันธ์ อุบลภคพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
152 นางณัฐนันท์ อรัญญา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน จ่ายแจกเอกสารการประกวดและแข่งขัน
153 นางสาวนุชจรีย์ จันทพัฒน์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน จ่ายแจกเอกสารการประกวดและแข่งขัน
154 นายภูมิ โคกขุนทด ครูธุรการโรงเรียนวัดกุดน้ำใส คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน จ่ายแจกเอกสารการประกวดและแข่งขัน
155 นางสาวรัตติยากร พินิจดวง ครูธุรการโรงเรียนบ้านเก่าบ้านน้อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน จ่ายแจกเอกสารการประกวดและแข่งขัน
156 นายสุพัตน์ เหิมขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน จ่ายแจกเอกสารการประกวดและแข่งขัน
157 นายคมกฤษฏา แก้วใส ครูธุรการโรงเรียนบ้านวังสนวน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน จ่ายแจกเอกสารการประกวดและแข่งขัน
158 นางวนิดา อูสูงเนิน ครูธุรการโรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน จ่ายแจกเอกสารการประกวดและแข่งขัน
159 นายอนรรฆพันธุ์ อาจศึก ครูธุรการโรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน จ่ายแจกเอกสารการประกวดและแข่งขัน
160 นางสาวเบญจวรรณ ปั้นนอก ครูธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน จ่ายแจกเอกสารการประกวดและแข่งขัน
161 นางสาวรุจนี จอดสันเทียะ ครูธุรการโรงเรียนบ้านแปรง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน จ่ายแจกเอกสารการประกวดและแข่งขัน
162 นางสาวนริศา เกิมขุนทด ครูธุรการโรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน จ่ายแจกเอกสารการประกวดและแข่งขัน
163 นางพรรณนิภา มิตรดี ครูธุรการโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน จ่ายแจกเอกสารการประกวดและแข่งขัน
164 นางสาวศิริพร บุญสังข์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านโนน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน จ่ายแจกเอกสารการประกวดและแข่งขัน
165 นางบุญเพ็ง ประเสริฐเมือง ครู ร.ร.บ้านกุดสระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน จ่ายแจกเอกสารการประกวดและแข่งขัน
166 นายเจษฎา พันชนะ ครู ร.ร.บ้านกุดสระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน จ่ายแจกเอกสารการประกวดและแข่งขัน
167 ว่าที่ ร.ต.สุดาวรรณ พูนโตนด ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองดุม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน จ่ายแจกเอกสารการประกวดและแข่งขัน
168 นางสาวศิริพร ศรีบำรุง ครูธุรการโรงเรียนโนนไทย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน จ่ายแจกเอกสารการประกวดและแข่งขัน
169 นางสาวณิชาภา วราวิทยา ครูธุรการโรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน จ่ายแจกเอกสารการประกวดและแข่งขัน
170 นางสาวอุดมลักษณ์ กุเวสา ครูธุรการโรงเรียนบ้านจาน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน จ่ายแจกเอกสารการประกวดและแข่งขัน
171 นางสาวสุกัญญา ต้นสันเทียะ ครูธุรการโรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน จ่ายแจกเอกสารการประกวดและแข่งขัน
172 นางวาสนา ทศธรรม ครูธุรการโรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน จ่ายแจกเอกสารการประกวดและแข่งขัน
173 นางชุติมา กลมกลาง ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนุก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน จ่ายแจกเอกสารการประกวดและแข่งขัน
174 นายสมพร เครื่องกลาง ครู ร.ร.บ้านเหนือทัพรั้ง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน จ่ายแจกเอกสารการประกวดและแข่งขัน
175 นางสาวนิธินันท์ นิลขันธ์ ครูธุรการโรงเรียนถนนสุรนารายณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน จ่ายแจกเอกสารการประกวดและแข่งขัน
176 นางเพ็ญพร พนมชัย ครูธุรการโรงเรียนมาบกราดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน จ่ายแจกเอกสารการประกวดและแข่งขัน
177 นางสาวพรนภา ใกล้สันเทียะ ครูธุรการโรงเรียนบ้านโพนไพล คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน จ่ายแจกเอกสารการประกวดและแข่งขัน
178 นางสาวมยุรี ลบขุนทด ครูธุรการโรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน จ่ายแจกเอกสารการประกวดและแข่งขัน
179 นางนิ่มนวล จันทร์ลุน ครู ร.ร.บ้านหนองละมั่ง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน จ่ายแจกเอกสารการประกวดและแข่งขัน
180 นางธรรศญา รัตน์คุณากร ครู ร.ร.บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน จ่ายแจกเอกสารการประกวดและแข่งขัน
181 นางกมลวรรณ วิจิตรโคกกรวด เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน จ่ายแจกเอกสารการประกวดและแข่งขัน
182 นางสาวสุภาภรณ์ พันธ์สำโรง พนักงานราชการ ช่วยราชการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน จ่ายแจกเอกสารการประกวดและแข่งขัน
183 นายพิชิต สอนคำแก้ว รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
184 นายมาโนช สายแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
185 นายวีระชัย ย่อชัย นักจัดการงานทั่วไป สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
186 นายรัฐวุฒิ สุนทรสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ช่วยราชการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
187 นางสาววัลภา จันทร์เรือง ครู ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
188 นายกิตติพงศ์ สินขุนทด ครู ร.ร.ด่านขุนทด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
189 นายไพฑูรย์ ลือชา ครู ร.ร.บ้านละเลิงพิมาน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
190 นายธีระพล พรหมรังสิต หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
191 นางสาวจินตนา ตอพันดุง นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
192 นายอภิรักษ์ คำขุนทด ครู ร.ร.บ้านจั่นโคกรักษ์ (รัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
193 นางสาววาสนา ข้องเขียว ครู ร.ร.บ้านจั่นโคกรักษ์ (รัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
194 นายศิราวุธ ฉายชูวงศ์ ครูอัตราจ้าง ร.ร.บ้านแปรง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
195 นายอนุพงศ์ ฉายชูวงศ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ร.ร.บ้านแปรง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
196 นางสาวณัฐฌา ทันนิธิ ครู ร.ร.บ้านหนองสะแก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
197 นางสุดสงวน เลิศล้ำ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
198 นางสาวนุชจรีย์ จันทพัฒน์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
199 นายภูมิ โคกขุนทด ครูธุรการโรงเรียนวัดกุดน้ำใส คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
200 นายสุพัตน์ เหิมขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
201 นางสาวรัตติยากร พินิจดวง ครูธุรการโรงเรียนบ้านเก่าบ้านน้อย คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
202 นายคมกฤษฏา แก้วใส ครูธุรการโรงเรียนบ้านวังสนวน คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
203 นางวนิดา อูสูงเนิน ครูธุรการโรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
204 นายอนรรฆพันธุ์ อาจศึก ครูธุรการโรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
205 นางสาวเบญจวรรณ ปั้นนอก ครูธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
206 นางสาวรุจนี จอดสันเทียะ ครูธุรการโรงเรียนบ้านแปรง คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
207 นางสาวนริศา เกิมขุนทด ครูธุรการโรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
208 นางพรรณนิภา มิตรดี ครูธุรการโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
209 นางสาวศิริพร บุญสังข์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านโนน คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
210 นางบุญเพ็ง ประเสริฐเมือง ครู ร.ร.บ้านกุดสระแก้ว คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
211 นายเจษฎา พันชนะ ครู ร.ร.บ้านกุดสระแก้ว คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
212 ว่าที่ ร.ต.สุดาวรรณ พูนโตนด ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองดุม คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
213 นางสาวศิริพร ศรีบำรุง ครูธุรการโรงเรียนโนนไทย คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
214 นางสาวณิชาภา วราวิทยา ครูธุรการโรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
215 นางสาวอุดมลักษณ์ กุเวสา ครูธุรการโรงเรียนบ้านจาน คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
216 นางสาวสุกัญญา ต้นสันเทียะ ครูธุรการโรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
217 นางวาสนา ทศธรรม ครูธุรการโรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
218 นางชุติมา กลมกลาง ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนุก คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
219 นายสมพร เครื่องกลาง ครู ร.ร.บ้านเหนือทัพรั้ง คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
220 นางสาวนิธินันท์ นิลขันธ์ ครูธุรการโรงเรียนถนนสุรนารายณ์ คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
221 นางเพ็ญพร พนมชัย ครูธุรการโรงเรียนมาบกราดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
222 นางสาวพรนภา ใกล้สันเทียะ ครูธุรการโรงเรียนบ้านโพนไพล คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
223 นางสาวมยุรี ลบขุนทด ครูธุรการโรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
224 นางธรรศญา รัตน์คุณากร ครู ร.ร.บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
225 นางสมศรี อาจศึก ครู ร.ร.บ้านตะเคียน คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
226 นางจินตนา เริงนิสัย นักวิชาการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
227 นางศจี จิตสุข นักวิชาการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
228 นางสาวรัชนี เพิ่มพูลบุญ นักวิชาการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
229 นายองอาจ วิชัยสุชาติ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
230 นางกมลวรรณ วิจิตรโคกกรวด เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
231 นางสาวสุภาภรณ์ พันธ์สำโรง พนักงานราชการ ช่วยราชการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการรับรายงานผล/ประกาศผล
232 นายชะโลม ตรีศักดิ์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ช่วยราชการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
233 นายณรงค์ เลาอลงกรณ์ ผอ.ร.ร.ด่านขุนทด คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
234 นางณัทนิษฐ์ ไชยคำ รอง ผอ.ร.ร.ด่านขุนทด คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
235 นางจิระพันธ์ สาดสูงเนิน รอง ผอ.ร.ร.ด่านขุนทด คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
236 นายสมชาติ ไทยปราณีต ครู ร.ร.ด่านขุนทด คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
237 นางสาวนภาพร ช่างทำ ครู ร.ร.ด่านขุนทด คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
238 นางนิตยา หงษ์ขุนทด ครู ร.ร.ด่านขุนทด คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
239 นางอัญชลี เพียรภูเขา ครู ร.ร.ด่านขุนทด คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
240 นางกฤติกา ชมขุนทด ครู ร.ร.ด่านขุนทด คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
241 ว่าที่ ร.ต.วุฒิพันธ์ ดัดขุนทด ครู ร.ร.บ้านหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
242 นางเบญจลักษณ์ ศรีบุญเรือง ครู ร.ร.บ้านหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
243 นางสาววิไลวรรณ ทมิฬธร ครู ร.ร.บ้านหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
244 นายชัยกร ศรีบุญเรือง ครู ร.ร.บ้านหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
245 นายกฤษณะ มรกต รอง ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสวาย คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
246 นายโชคชัย คำกุ้ง ครู ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสวาย คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
247 นายเชาวริน อาจโยธา ครู ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสวาย คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
248 นางจีรพร คงชุ่มชื่น ครู ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสวาย คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
249 นางสาวปรียา จันทร์เรือง ครู ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสวาย คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
250 นางสาวธัญธิตา ประณีตพลกรัง ครู ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสวาย คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
251 นางชุลีวรรณ รุจาคม ครู ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสวาย คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
252 นางสาวอุทยา ประสงค์ ครู ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสวาย คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
253 นางยินดี บัวผัน ครู ร.ร.ไชยณรงค์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
254 นายกฤษฤทธิ์ ศักดา ครู ร.ร.ไชยณรงค์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
255 นางนุสรา คูณขุนทด ครู ร.ร.ไชยณรงค์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
256 นางจิรันดา เข็มสันเทียะ ครู ร.ร.ไชยณรงค์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
257 นางสาวน้ำอ้อย สามขุนทด ครู ร.ร.ไชยณรงค์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
258 นายเดชา ผ่องโต ครู ร.ร.บ้านสะพานหิน คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
259 นายพิษณุ ก่ำสระน้อย ครู ร.ร.บ้านสะพานหิน คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
260 นางนิรมาลย์ แก้วบัวดี ครู ร.ร.บ้านสะพานหิน คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
261 นายปรัชญา แก้วโพธิ์ ครู ร.ร.บ้านสะพานหิน คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
262 นายเสนอ นันทน์ธนกุล ผอ.ร.ร.บ้านคูเมือง คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
263 นายประวิทย์ เจ๊กไธสง ครู ร.ร.บ้านคูเมือง คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
264 นางสลาย ปลั่งกลาง ครู ร.ร.บ้านคูเมือง คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
265 นางจิดาภา บุญพิริยากร ครู ร.ร.บ้านคูเมือง คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
266 นางประวินณา เนียนพลกรัง ครู ร.ร.บ้านโนนผักชี คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
267 นางศรีไพร สุวรรณกลาง ครู ร.ร.บ้านโนนผักชี คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
268 นางสาวสุชัณยา จี่พิมาย ครู ร.ร.บ้านโนนผักชี คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
269 นางรุ่งนภา เชิงกลาง ครู ร.ร.บ้านโนนผักชี คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
270 นางสุธินี วัดศรีพะเนา ครู ร.ร.บ้านโนนผักชี คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
271 นางศิราณี หมายซ่อนกลาง ครู ร.ร.บ้านโนนผักชี คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
272 นางสาวศรีสุรางค์ ทนโคกสูง ครู ร.ร.บ้านโนนผักชี คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
273 นางสาวปรียานุช สังข์ด่านจาก ครู ร.ร.บ้านโนนผักชี คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
274 นางจารุวรรณ ซาเหลา ครู ร.ร.บ้านโนนผักชี คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
275 นายอิทธิฤทธิ์ แดขุนทด ครู ร.ร.บ้านห้วยบง คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
276 นายบริพัตร คุขุนทด ครู ร.ร.ด่านขุนทด คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
277 นางสาวกาญจนา ชอนขุนทด ครู ร.ร.ด่านขุนทด คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
278 นางสาววัชรกร พูดขุนทด ครู ร.ร.บ้านถนนหักใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
279 นางสาวสุปราณี สิงห์ทอง ครู ร.ร.บ้านดอนด่านใน คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
280 วงดุริยางค์โรงเรียนด่านขุนทด ร.ร.ด่านขุนทด คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
281 นายอนุชา สุกุมลจันทร์ ผอ.ร.ร.บ้านพระมะขามสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
282 นายองอาจ วิชัยสุชาติ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
283 นางสาวศิราณี กันชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
284 นางประภาภรณ์ ถีสูงเนิน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
285 นายสกล พูดขุนทด ครู ร.ร.วัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
286 ว่าที่ ร.ต.ชัยยันต์ ชูเกษม ครู ร.ร.บ้านถนนหักใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
287 นายพัฒนศักดิ์ ภูมิโคกรักษ์ ครู ร.ร.บ้านใหม่เจริญสุข คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
288 นายประหยัด มบขุนทด ครู ร.ร.บ้านพันชนะ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
289 นายมาโนต หอมจะบก ครู ร.ร.บ้านกะพี้ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
290 นางชมนาท รชตะภูวินทร์ ครู ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสวาย คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
291 นางงามนิตย์ ดุกขุนทด ครู ร.ร.วัดถนนหักน้อยดอนกลอย คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
292 นางปรียา คำสุรีย์ ครู ร.ร.บ้านหนองกระเทียมเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
293 นายสุระศักดิ์ ฉายขุนทด รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายการงินและพัสดุ
294 นายมาโนช สายแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายการงินและพัสดุ
295 นางเรณู วัดโต ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการงินและพัสดุ
296 นางวิภา พิมพ์จินดา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการงินและพัสดุ
297 นางรัตนา กลิ่นสูงเนิน นักวิชาการพัสดุ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายการงินและพัสดุ
298 นางสมพิศ เมียกขุนทด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายการงินและพัสดุ
299 นางสาวกัลยรัตน์ แก้วสุรินทร์ พนักงานราชการ ช่วยราชการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายการงินและพัสดุ
300 นางสาวจิรารัตน์ พิมพ์อุบล พนักงานราชการ ช่วยราชการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายการงินและพัสดุ
301 นางสาวบรรจง งามพลกรัง พนักงานราชการ ช่วยราชการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายการงินและพัสดุ
302 นางสาวกาญจนา ชอนขุนทด ครู ร.ร.ด่านขุนทด คณะกรรมการฝ่ายการงินและพัสดุ
303 นางธรรศญา รัตน์คุณากร ครู ร.ร.บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) คณะกรรมการฝ่ายการงินและพัสดุ
304 นายองอาจ วิชัยสุชาติ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายการงินและพัสดุ
305 นางสาวศิราณี กันชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายการงินและพัสดุ
306 นายภาณุวัฒน์ เอื้องคำประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
307 นางสาวนุชจรีย์ จันทพัฒน์ ครูธุรการ ร.ร.บ้านใหม่เจริญสุข คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
308 นายภูมิ โคกขุนทด ครูธุรการ ร.ร.วัดกุดน้ำใส คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
309 นางสาวรัตติยากร พินิจดวง ครูธุรการ ร.ร.บ้านเก่าบ้านน้อย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
310 นายสุพัตน์ เหิมขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
311 นายคมกฤษฎา แก้วใส ครูธุรการ ร.ร.บ้านวังสนวน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
312 นางวนิดา อูสูงเนิน ครูธุรการ ร.ร.บ้านดอนใหญ่หนองโสน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
313 นายอนรรฆพันธุ์ อาจศึก ครูธุรการ ร.ร.บ้านละเลิงพิมาน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
314 นางสาวเบญจวรรณ ปั้นนอก ครูธุรการ ร.ร.ชุมชนบ้านกุดม่วง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
315 นางสาวรุจนี จอดสันเทียะ ครูธุรการ ร.ร.บ้านแปรง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
316 นางสาวนริศา เกิมขุนทด ครูธุรการ ร.ร.บ้านห้วยจรเข้ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
317 นางพรรณนิภา มิตรดี ครูธุรการ ร.ร.บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
318 นางสาวศิริพร บุญสังข์ ครูธุรการ ร.ร.บ้านโนน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
319 นางบุญเพ็ง ประเสริฐเมือง ครู ร.ร.บ้านกุดสระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
320 นายเจษฎา พันชนะ ครู ร.ร.บ้านกุดสระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
321 ว่าที่ ร.ต.สุดาวรรณ พูนโตนด ครูธุรการ ร.ร.บ้านหนองดุม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
322 นางสาวศิริพร ศรีบำรุง ครูธุรการ ร.ร.โนนไทย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
323 นางสาวนิชาภา วราวิทยา ครูธุรการ ร.ร.บ้านนา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
324 นางสาวอุดมลักษณ์ กุเวสา ครูธุรการ ร.ร.บ้านจาน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
325 นางสาวสุกัญญา ต้นสันเทียะ ครูธุรการ ร.ร.ดอนน้ำใสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
326 นางวาสนา ทศธรรม ครูธุรการ ร.ร.อนุบาลขามสะแกแสง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
327 นางชุติมา กลมกลาง ครูธุรการ ร.ร.บ้านหนุก คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
328 นายสมพร เครื่องกลาง ครู ร.ร.บ้านเหนือทัพรั้ง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
329 นางสาวนิธินันท์ นิลขันธ์ ครูธุรการ ร.ร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
330 นางเพ็ญพร พนมชัย ครูธุรการ ร.ร.มาบกราดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
331 นางสาวพรนภา ใกล้สันเทียะ ครูธุรการ ร.ร.บ้านโพนไพล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
332 นางสาวมยุรี ลบขุนทด ครูธุรการ ร.ร.บ้านตลุกชั่งโค คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
333 นางธรรศญา รัตน์คุณากร ครู ร.ร.บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
334 นางสมศรี อาจศึก ครู ร.ร.บ้านตะเคียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
335 นายองอาจ วิชัยสุชาติ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
336 นายชะโลม ตรีศักดิ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายงานพิธีกร/พิธีการ
337 นายอนุชา สุกุมลจันทร์ ผอ.ร.ร.บ้านพระมะขามสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายงานพิธีกร/พิธีการ
338 นายสกล พูดขุนทด ครู ร.ร.วัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายงานพิธีกร/พิธีการ
339 ว่าที่ ร.ต.ชัยยันต์ ชูเกษม ครู ร.ร.บ้านถนนหักใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายงานพิธีกร/พิธีการ
340 นายพัฒนศักดิ์ ภูมิโคกรักษ์ ครู ร.ร.บ้านใหม่เจริญสุข คณะกรรมการฝ่ายงานพิธีกร/พิธีการ
341 นายประหยัด มบขุนทด ครู ร.ร.บ้านพันชนะ คณะกรรมการฝ่ายงานพิธีกร/พิธีการ
342 นายเชาวริน อาจโยธา ครู ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสวาย คณะกรรมการฝ่ายงานพิธีกร/พิธีการ
343 นายบริพัตร คุขุนทด ครู ร.ร.ด่านขุนทด คณะกรรมการฝ่ายงานพิธีกร/พิธีการ
344 นายสมพร ศรีวิพัฒน์ ครู ร.ร.ด่านขุนทด คณะกรรมการฝ่ายงานพิธีกร/พิธีการ
345 นายมาโนต หอมจะบก ครู ร.ร.บ้านกะพี้ คณะกรรมการฝ่ายงานพิธีกร/พิธีการ
346 นางชมนาท รชตะภูวินทร์ ครู ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสวาย คณะกรรมการฝ่ายงานพิธีกร/พิธีการ
347 นางสาวกาญจนา ชอนขุนทด ครู ร.ร.ด่านขุนทด คณะกรรมการฝ่ายงานพิธีกร/พิธีการ
348 นางงามนิตย์ ดุกขุนทด ครู ร.ร.วัดถนนหักน้อยดอนกลอย คณะกรรมการฝ่ายงานพิธีกร/พิธีการ
349 นางสาวศิราณี กันชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายงานพิธีกร/พิธีการ
350 นางประภาภรณ์ ถีสูงเนิน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายงานพิธีกร/พิธีการ
351 นางปรียา คำสุรีย์ ครู ร.ร.บ้านหนองกระเทียมเหนือ คณะกรรมการฝ่ายงานพิธีกร/พิธีการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]