หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 195 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 28 74 48
2 223 โรงเรียนคมพิสิฐวิทยา 4 8 4
3 213 โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์ 1 3 2
4 045 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง 6 21 12
5 120 โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก 16 28 19
6 167 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 29 76 43
7 154 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 43 117 61
8 180 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 28 52 35
9 159 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 24 54 36
10 001 โรงเรียนด่านขุนทด 68 182 111
11 205 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 37 162 64
12 147 โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะฯ 2 5 4
13 150 โรงเรียนบึงคำคู 24 53 37
14 172 โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต 2 6 4
15 160 โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา 3 3 3
16 161 โรงเรียนบ้านกระดาน 6 14 10
17 135 โรงเรียนบ้านกะพี้ 16 45 29
18 149 โรงเรียนบ้านกำปัง 10 24 18
19 214 โรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว 0 0 0
20 075 โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก 11 18 15
21 112 โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว 17 50 25
22 016 โรงเรียนบ้านกุดโดก 3 7 5
23 196 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 0 0 0
24 095 โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 16 31 25
25 087 โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ 7 18 13
26 191 โรงเรียนบ้านครึมม่วง 7 32 14
27 117 โรงเรียนบ้านคลองขามป้อม 9 19 13
28 063 โรงเรียนบ้านคลองแค 6 21 10
29 173 โรงเรียนบ้านคู 4 7 6
30 192 โรงเรียนบ้านคูเมือง 22 40 30
31 072 โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 14 26 19
32 138 โรงเรียนบ้านค้างพลู 16 35 20
33 187 โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 6 2
34 005 โรงเรียนบ้านจะบู 1 3 2
35 002 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ 6 24 14
36 139 โรงเรียนบ้านจาน 26 44 34
37 168 โรงเรียนบ้านชีวึก 16 38 29
38 076 โรงเรียนบ้านซับพลู 23 51 39
39 073 โรงเรียนบ้านซับยาง 4 6 6
40 146 โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา 24 60 32
41 020 โรงเรียนบ้านดอน 6 12 9
42 197 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 12 30 20
43 049 โรงเรียนบ้านดอนด่านใน 21 48 29
44 174 โรงเรียนบ้านดอนพะงาด 6 11 7
45 006 โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน 2 13 5
46 125 โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ 3 7 5
47 029 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน 11 17 14
48 122 โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง 5 23 9
49 215 โรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค 0 0 0
50 133 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 24 46 33
51 046 โรงเรียนบ้านตะเคียน 4 6 5
52 198 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1 3 2
53 216 โรงเรียนบ้านถนนหัก 2 6 4
54 028 โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ 20 45 33
55 130 โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ 8 17 10
56 148 โรงเรียนบ้านทรงธรรม 10 41 12
57 211 โรงเรียนบ้านทองหลาง 3 12 4
58 220 โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา 31 61 46
59 113 โรงเรียนบ้านทำนบเทวดา 0 0 0
60 085 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1 2 2
61 071 โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก 2 13 5
62 141 โรงเรียนบ้านนา 30 57 35
63 140 โรงเรียนบ้านนารายณ์ 14 38 24
64 079 โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 5 10 8
65 157 โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด 10 28 16
66 118 โรงเรียนบ้านบึงปรือ 5 6 5
67 093 โรงเรียนบ้านบึงอ้อ (ปุ่นอุปถัมภ์) 1 1 1
68 166 โรงเรียนบ้านบุตะโก 4 5 5
69 094 โรงเรียนบ้านบุระไหว 0 0 0
70 152 โรงเรียนบ้านบุสายออ 0 0 0
71 219 โรงเรียนบ้านบุเขว้า 9 20 17
72 064 โรงเรียนบ้านประดู่งาม 2 6 3
73 074 โรงเรียนบ้านปราสาท 2 4 3
74 082 โรงเรียนบ้านป่ารังงาม 3 4 4
75 207 โรงเรียนบ้านป่าเพกา 5 11 9
76 060 โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ 7 13 10
77 054 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 24 54 38
78 019 โรงเรียนบ้านพันชนะ 22 40 30
79 099 โรงเรียนบ้านพันดุง 4 16 9
80 131 โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง 1 1 1
81 126 โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง 1 3 2
82 021 โรงเรียนบ้านมะเริง 0 0 0
83 026 โรงเรียนบ้านมาบกราด 6 21 13
84 053 โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน 2 5 3
85 164 โรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล) 14 33 20
86 114 โรงเรียนบ้านวังยายทอง 1 3 2
87 038 โรงเรียนบ้านวังสนวน 8 22 15
88 106 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 18 42 30
89 024 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 25 43 34
90 081 โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 11 69 22
91 009 โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 8 19 11
92 158 โรงเรียนบ้านสระตอง 2 4 3
93 156 โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ 6 26 11
94 027 โรงเรียนบ้านสระพัง 5 20 8
95 182 โรงเรียนบ้านสระแจง 10 26 16
96 110 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 19 56 36
97 115 โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ 34 102 58
98 033 โรงเรียนบ้านสำนักพิมาน 0 0 0
99 142 โรงเรียนบ้านสำโรง 6 14 10
100 176 โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง 1 1 1
101 100 โรงเรียนบ้านหนองกก (อ.ขามทะเลสอ) 2 7 4
102 217 โรงเรียนบ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) 5 7 6
103 210 โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร 12 24 17
104 171 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 13 22 15
105 036 โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ 7 16 9
106 010 โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ 3 14 8
107 096 โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 5 17 9
108 136 โรงเรียนบ้านหนองกราด 1 2 1
109 078 โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย 9 30 18
110 151 โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน 1 3 1
111 035 โรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมือง 0 0 0
112 177 โรงเรียนบ้านหนองจาน 12 19 13
113 129 โรงเรียนบ้านหนองดุม 18 33 30
114 101 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 1 1 1
115 044 โรงเรียนบ้านหนองบง 10 20 16
116 003 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด 9 29 16
117 058 โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร 6 10 9
118 111 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 3 7 5
119 137 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 13 31 17
120 057 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 17 45 30
121 184 โรงเรียนบ้านหนองปรือ (อ.ขามสะแกแสง) 3 6 5
122 015 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 5 29 13
123 200 โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 27 52 33
124 043 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 17 51 33
125 102 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 21 52 33
126 069 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 3 10 3
127 103 โรงเรียนบ้านหนองสะแก (อ.ขามทะเลสอ) 2 6 4
128 052 โรงเรียนบ้านหนองสาร 2 4 3
129 218 โรงเรียนบ้านหนองหอย 6 19 11
130 031 โรงเรียนบ้านหนองหัน 6 9 8
131 165 โรงเรียนบ้านหนองแจง 0 0 0
132 066 โรงเรียนบ้านหนองแดง 7 10 9
133 107 โรงเรียนบ้านหนองแวง 5 34 11
134 037 โรงเรียนบ้านหนองแหน 0 0 0
135 179 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 4 9 5
136 116 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 5 16 5
137 170 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ (อ.ขามสะแกแสง) 9 52 16
138 193 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์นามาบ 0 0 0
139 077 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 6 38 14
140 068 โรงเรียนบ้านหนองไทร 16 44 27
141 194 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 2 3 2
142 178 โรงเรียนบ้านหนุก 4 6 6
143 042 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) 27 65 47
144 124 โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง 17 36 21
145 004 โรงเรียนบ้านหาญ 1 1 1
146 108 โรงเรียนบ้านหิงห้อย 10 35 19
147 083 โรงเรียนบ้านหินดาด 5 11 9
148 055 โรงเรียนบ้านหินลาด 4 13 7
149 051 โรงเรียนบ้านหินหล่อง 1 1 1
150 084 โรงเรียนบ้านหินเพิง 3 4 4
151 011 โรงเรียนบ้านห้วย 2 2 2
152 080 โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 27 57 40
153 119 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 16 29 23
154 070 โรงเรียนบ้านห้วยบง 21 53 37
155 202 โรงเรียนบ้านห้วยสามขา 4 10 8
156 201 โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ 14 77 25
157 183 โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ 0 0 0
158 144 โรงเรียนบ้านอ้อไพล 9 33 16
159 030 โรงเรียนบ้านเกาะลอย 0 0 0
160 023 โรงเรียนบ้านเก่าบ้านน้อย 1 3 2
161 061 โรงเรียนบ้านเขื่อน (ท่าพระประชาสรรค์) 0 0 0
162 204 โรงเรียนบ้านเจริญผล 9 19 14
163 008 โรงเรียนบ้านเมืองตะโก 0 0 0
164 188 โรงเรียนบ้านเมืองนาท 21 64 38
165 153 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 4 7 4
166 185 โรงเรียนบ้านเสมา 20 32 24
167 186 โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง 11 17 15
168 065 โรงเรียนบ้านแปรง 23 47 36
169 086 โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด 0 0 0
170 209 โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย 4 6 5
171 047 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 2 20 6
172 104 โรงเรียนบ้านโคกกระบือ 6 17 9
173 059 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 13 26 18
174 162 โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ 1 1 1
175 097 โรงเรียนบ้านโคกแขวน 8 12 12
176 088 โรงเรียนบ้านโคกแฝก 4 8 6
177 067 โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ 1 2 2
178 189 โรงเรียนบ้านโจด 7 10 9
179 098 โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 18 33 28
180 089 โรงเรียนบ้านโนน 6 15 10
181 199 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 3 10 6
182 092 โรงเรียนบ้านโนนตาล 18 42 32
183 105 โรงเรียนบ้านโนนทอง 10 23 16
184 175 โรงเรียนบ้านโนนผักชี 11 26 17
185 132 โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 4 11 8
186 190 โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ 0 0 0
187 007 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 0 0 0
188 022 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 11 58 23
189 017 โรงเรียนบ้านโนนสะเดา 2 3 3
190 127 โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 1 1
191 062 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 6 12 8
192 181 โรงเรียนบ้านโนนเมือง (อ.ขามสะแกแสง) 21 44 32
193 221 โรงเรียนบ้านโนนเมือง (อ.ด่านขุนทด) 9 16 11
194 025 โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง 4 7 6
195 090 โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 10 20 14
196 155 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี 8 15 12
197 212 โรงเรียนบ้านโพนไพล 15 35 18
198 040 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ 0 0 0
199 032 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข 6 16 12
200 109 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 1 3 2
201 012 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 12 28 18
202 128 โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม 2 2 2
203 039 โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 24 60 33
204 222 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 17 30 23
205 208 โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี) 14 25 20
206 203 โรงเรียนมาบกราดวิทยา 11 20 17
207 013 โรงเรียนวัดกุดน้ำใส 3 8 6
208 034 โรงเรียนวัดกุดพิมาน 6 9 9
209 014 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย 7 21 11
210 018 โรงเรียนวัดบ้านกลาง 1 1 1
211 050 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) 20 31 24
212 048 โรงเรียนวัดสระจรเข้ (อ.ด่านขุนทด) 11 18 13
213 123 โรงเรียนวัดสระจรเข้ (อ.โนนไทย) 5 7 6
214 041 โรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) 28 70 39
215 143 โรงเรียนวัดหนองราง 1 3 1
216 145 โรงเรียนศรีชลสินธุ์ 2 16 3
217 134 โรงเรียนศิริบ้านไร่ 4 11 5
218 206 โรงเรียนสระพระขมาดไพร 7 14 10
219 169 โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง 17 38 20
220 091 โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 14 27 21
221 163 โรงเรียนเทพคงคา 8 19 14
222 121 โรงเรียนโนนไทย 22 60 35
223 056 โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา 3 18 9
224 225 โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง 1 1 1
225 224 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย 6 15 27 15
226 226 โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน 1 2 2
รวม 2090 5160 3204
8364

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]