หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nma5

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางวันเพ็ญ เปียสันเทียะโรงเรียนบ้านโคกกระบือประธานกรรมการ
2. นางอุบล ก้านขุนทดโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ พงษ์ประดิษฐ์โรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางมานิตย์ สุมขุนทดโรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม)ประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ รัตนศรีโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางสาวสมบัติ ศรียางนอกโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ คำโคกกรวดโรงเรียนวัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล จันทร์ลุนโรงเรียนบ้านหนองละมั่งกรรมการ
3. นางสาวปรียา จันทร์เรืองโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางนิภาพันธ์ ตั้งชูวงษ์โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอยประธานกรรมการ
2. นางละเอียด นวลจันทร์โรงเรียนบ้านค้างพลูกรรมการ
3. นางสมใจ โคตรสุวรรณ์โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2)กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางวัฒนา หวังรวมกลางโรงเรียนบ้านโนนเมืองประธานกรรมการ
2. นางศิราณี หมายซ่อนกลางโรงเรียนบ้านโนนผักชีกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา มุ่งอ้อมกลางโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสมถวิล พงษ์นิรันดรโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ปลั่งกลางโรงเรียนบ้านหอกลองกระสังกรรมการ
3. นางยุพิน เกงขุนทดโรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางเพลินพิศ เมนขุนทดโรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวเสน่ห์ ลาดนอกโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวชุติมา สามาลาโรงเรียนบ้านคลองขามป้อมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ โรจน์หิรัญโรงเรียนวัดสระจรเข้ประธานกรรมการ
2. นางสาวอ้อยทิพย์ นาคินชาติโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นางปภัสสิริย์ ครองทรัพย์โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางธญานี คล่องศิลป์โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม)ประธานกรรมการ
2. นางประคอง เนตรสูงเนินโรงเรียนบ้านค่ายทะยิงกรรมการ
3. นายสามารถ กบกลางดอนโรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางประภา ทรัพย์ประเสริฐโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ เจริญรัตน์โรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ กอมขุนทดโรงเรียนบ้านหนองละมั่งกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นายอมร สังฆบุตรโรงเรียนบ้านโนนเมืองประธานกรรมการ
2. นางปวิณนา เนียนพลกรังโรงเรียนบ้านโนนผักชีกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ น้ำแก้วโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางปราณี เพ็งขุนทดโรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียดประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา ยี่สารพัฒน์โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายถาวร พันธ์สำโรงโรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์)กรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสังวาล กองขุนทดโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางศรีสุรางค์ ทนโคกสูงโรงเรียนบ้านโนนผักชีกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ดีน้อยโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่นกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพัตรา เชิดกฤษโรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดา ชาญสูงเนินโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
3. นางวาสนา แถมวัฒนะโรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายการุณ ชาญวิชานนท์โรงเรียนบ้านโกรกลึกประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน พวนขุนทดโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางแคทลียา ชนะจอหอโรงเรียนชุมชนบ้านด่านจากกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายวิชาญ เพลียซ้ายโรงเรียนบ้านเกาะลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาวรรณ ลาดนอกโรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวฉัตรพร ใยมะเริงโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายสำรวย นิลเขียวโรงเรียนบ้านหนองสะแกประธานกรรมการ
2. นางสมปอง เชื่องสุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา พัฒมะณีโรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายพิทักษ์ ชมภูมิ่งโรงเรียนบ้านบึงปรือประธานกรรมการ
2. นายศุภวิทย์ พุทธสระน้อยโรงเรียนบ้านหนองละมั่งกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ วงศ์ชูเวชโรงเรียนบ้านดอนพะงาดกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายวีระพงศ์ วุฒิพงศ์โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ยอดมณีโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
3. นายศิลปกร นันท์ปรีชารัตน์โรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายจำเนียร พรมสวัสดิ์โรงเรียนวัดกุดพิมานประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล โกสันเทียะโรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา แฝดกลางโรงเรียนบ้านซับพลูกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสมรัฐ ดวงกลางโรงเรียนบ้านกำปังประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา พึ่งพิมายโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นายมนตรี วงศ์หินโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายจิรวัฒน์ กลึงกลางดอนโรงเรียนบ้านถนนหักประธานกรรมการ
2. นางกฤติกา ชมขุนทดโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นายสมพร แก้ววันโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายโสฐพล บนภัทรวรรษโรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้งประธานกรรมการ
2. นายคเชนทร์ กองนิลโรงเรียนบ้านหนองกราดน้อยกรรมการ
3. นางนิภา เที่ยงสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองบัวละครกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายจรัญ ใจแน่นโรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์)กรรมการ
2. นางนฤมล จักรแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
3. นางสาวสุณีย์รัตน์ เปสันเทียะโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษดา กระจ่างกุลโรงเรียนบ้านวังโป่งประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ มหาวีระโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางอภิญญา ภูแช่มโชติโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวนภกมล ใจชอบสันเทียะโรงเรียนบ้านดอนมุกมันประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ มณีรัตนกรโรงเรียนบ้านจะบูกรรมการ
3. นางสงกรานต์ กกขุนทดโรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายกฤษฎ์พงศ์ พบวันดีฤชากุลโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ สุขกิตติโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นางวารุณี ทองมากโรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์)กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายมนตรี แย้มโสภีโรงเรียนวัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางเนรัญชลา หวังประสพกลางโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
3. นางสาวโสภา พรหมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ เพียกขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี เจ๊กนอกโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี ภูมามอบโรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสายพิณ แสนพรหมโรงเรียนวัดกุดน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายมาโนต หอมจะบกโรงเรียนบ้านกะพี้กรรมการ
3. นางรชานันท์ ชาญชัยโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา ดวงกลางโรงเรียนบ้านโกรกกระหาดประธานกรรมการ
2. นายเสวก โสลำภาโรงเรียนป่ารังงามกรรมการ
3. นายวิทยาธร นรินทร์โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายปฐมเกียรติ ไชยคำโรงเรียนวัดสระจรเข้ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุจรีย์ ศรีอาภัยโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นายสำราญ อุตตะเคียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายชาติชาย รัตนประภาวรรณโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางยุรพิน อรัญเวศโรงเรียนโนนไทยกรรมการ
3. นายธาดา โพธิ์พุดซาโรงเรียนศรีชลสินธุ์กรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสมบัติ ถ่อนสันเทียะโรงเรียนชุมชนบ้านด่านจากประธานกรรมการ
2. นางอัจนา เผ่าทวีโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางวรนุช เรืองธาตรีโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายอนิรุทธ์ อิสโรโรงเรียนบ้านโจดประธานกรรมการ
2. นางวาสนา หาดขุนทดโรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอยกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ เมฆสุนทรโรงเรียนบ้านทำนบเทวดากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายนิวัฒน์ ศรีหาบุญทันโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาตประธานกรรมการ
2. นายสังคม ศรีวิพัฒน์โรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
3. นายสกล ใจเย็นโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายวรวิทย์ ฤกษ์ตระกูลโรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อยประธานกรรมการ
2. นายศุภกิตติ์ โชติพนัสโรงเรียนบ้านพันดุงกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ หนูประสิทธิ์โรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเผด็จ ศรีนอกโรงเรียนบ้านหนองจานประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร กฤตเวทินโรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยากรรมการ
3. นายประพจน์ นาคประกอบโรงเรียนมาบกราดวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเผด็จ ศรีนอกโรงเรียนบ้านหนองจานประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร กฤตเวทินโรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยากรรมการ
3. นายประพจน์ นาคประกอบโรงเรียนมาบกราดวิทยากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางมณีกาญจน์ ทรงจันทึกโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นางยุพาศรี กระเช่าทองโรงเรียนสระพระขมาดไพรกรรมการ
3. นางสาวภัทราพรรณ มุ่งเขตกลางโรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางบุญญาภา บัวหอมโรงเรียนบ้านสระพังประธานกรรมการ
2. นางฉัฐญา พงษ์ศิริโรงเรียนบ้านหาญกรรมการ
3. นางอัมพร เงี่ยงไธสงโรงเรียนบ้านอ้อไพลกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายกิติพร เหมนิธิโรงเรียนบ้านหนุกประธานกรรมการ
2. นางสาวบุปผา บริการโกศลโรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียดกรรมการ
3. นางสาววรินดา ศรีพุทราโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมพงศ์ ภูมิโคกรักษ์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขประธานกรรมการ
2. นายศิริพงษ์ โมสูงเนินโรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยากรรมการ
3. นางเพ็ญจิรา วงศ์สันติราษฎร์โรงเรียนบ้านสระแจงกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุรางค์ เชื้อเจริญโรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางคุณากร ศังขจันทรานนท์โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงกรรมการ
3. นางสาวบุญบังอร ลมสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวอาคเนย์ เชื้ออิ่มโรงเรียนด่านขุนทดประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ด้วงนิลโรงเรียนบ้านดอนพะงาดกรรมการ
3. นายนิธร มาตย์วงศ์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาตกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเดช แก้วสุรินทร์โรงเรียนบ้านพันชนะประธานกรรมการ
2. นายพีรพงศ์ กิ่งนอกโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ ยะสูงเนินโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายเดช แก้วสุรินทร์โรงเรียนบ้านพันชนะประธานกรรมการ
2. นายพีรพงศ์ กิ่งนอกโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ ยะสูงเนินโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายเกริก ท่วมกลางโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำประธานกรรมการ
2. นางสมถวิล รวมใหม่โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
3. นายสมาน แคนยาโรงเรียนบ้านซินหนองเขวากรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายเกริก ท่วมกลางโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำประธานกรรมการ
2. นางสมถวิล รวมใหม่โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
3. นายสมาน แคนยาโรงเรียนบ้านซินหนองเขวากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางจินตนา ท่วมกลางโรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สินขุนทดโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์กรรมการ
3. นายมงคล ขวางกระโทกโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางจินตนา ท่วมกลางโรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สินขุนทดโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์กรรมการ
3. นายมงคล ขวางกระโทกโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวิไลภรณ์ อภิญญาพงศ์โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานประธานกรรมการ
2. นางงามนิตย์ ดุกขุนทดโรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอยกรรมการ
3. นางสาวยุพิน พัดพานโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางปิยรัตน์ ชาติกลางโรงเรียนบ้านเมืองนาทประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย ขวัญบุญวงศ์โรงเรียนบ้านโคกสามัคคีกรรมการ
3. นางอุบล ชนะภัยโรงเรียนบ้านใหม่โคกพรมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธำรงศักดิ์ เชื้อเจริญโรงเรียนบ้านตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ สิทธิขุนทดโรงเรียนบ้านค่ายทะยิงกรรมการ
3. นางชัชฏาภรณ์ ไทยประสงค์โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางเบญจมาศ เขียนเขว้าโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
2. นางนิรมาลย์ แก้วบัวดีโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
3. นางวัชราลักษณ์ ประณีตพลกรังโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสมพร นาสูงเนินโรงเรียนบ้านขามทะเลสอประธานกรรมการ
2. นางปราณี ชินอ่อนโรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวอภิลักษณ์ พัฒนากุลโรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ สุทธกุลโรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล ช่างแย้มโรงเรียนบ้านหอกลองกระสังกรรมการ
3. นายสุชาติ แพทย์เกาะโรงเรียนบ้านนารายณ์กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. พระครูใบฎีกาชัยพร ยโสธโรผู้ทรงคุณวุฒิ สพฐ. วัดโนนตากลาง อำเภอสูงเนินประธานกรรมการ
2. นางมาลี กกขุนทดโรงเรียนบ้านละเลิงพิมานกรรมการ
3. นางจิดาภา มิรินทร์โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงกรรมการ
4. นางควรพิจ วรรณนิยมโรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการ
5. นายพิมล สุยะดุกโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระครูใบฎีกาชัยพร ยโสธโรผู้ทรงคุณวุฒิ สพฐ. วัดโนนตากลาง อำเภอสูงเนินประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์โรงเรียนบ้านแปรงกรรมการ
3. นางเด่นดวง ช่างเกวียนโรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2)กรรมการ
4. นายสมพงศ์ ภูมิโคกรักษ์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขกรรมการ
5. นางสาวผ่องศรี ปราณีตพลกรังโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชินภัทร ทิพย์ศรีบุญหัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ มทส.ประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ โชคคุณอาจารย์ประจำภาคสถานกีฬาและสุขภาพ มทส.กรรมการ
3. นายเอกชัย บุญรสศักดิ์นักเทคโนโลยี โครงการ iTAP เทคโนธานี มทส.กรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชินภัทร ทิพย์ศรีบุญหัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ มทส.ประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ โชคคุณอาจารย์ประจำภาคสถานกีฬาและสุขภาพ มทส.กรรมการ
3. นายเอกชัย บุญรสศักดิ์นักเทคโนโลยี โครงการ iTAP เทคโนธานี มทส.กรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายธีระชัย โสภาคย์โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างประธานกรรมการ
2. นายกฤษดากร ยี่สารพัฒน์โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายพลศักดิ์ ศิริกุลโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายบุญวาส อยู่ทองหลางโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิรักษ์ คงสุขโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นางสาวสุภัทราภรณ์ หวังคุ้มกลางโรงเรียนบ้านเสมากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร เที่ยงตรงโรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อประธานกรรมการ
2. นายนิพันธ์ ทรัพย์ประเสริฐโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์กรรมการ
3. นายสมพงษ์ ขันโยธาโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสุนิสา รุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านหอกลองกระสังประธานกรรมการ
2. นายสมชาย หวังล้อมกลางโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
3. นายกรัณย์ โชคบริบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองละมั่งกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายอนุสรณ์ ขวางกระโทกโรงเรียนบ้านมาบกราดประธานกรรมการ
2. นายประทีป เกียนสันเทียะโรงเรียนบ้านตลุกชั่งโคกรรมการ
3. นางวรารัตน์ เมิมขุนทดโรงเรียนบ้านกุดนางทอหูกกรรมการ
4. นายเกษมสิงห์ การรักษาโรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาดกรรมการ
5. นายชำนาญ กลขุนทดโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
6. นายอำพน คูณขุนทดโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายอนุสรณ์ ขวางกระโทกโรงเรียนบ้านมาบกราดประธานกรรมการ
2. นายประทีป เกียนสันเทียะโรงเรียนบ้านตลุกชั่งโคกรรมการ
3. นางวรารัตน์ เมิมขุนทดโรงเรียนบ้านกุดนางทอหูกกรรมการ
4. นายเกษมสิงห์ การรักษาโรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาดกรรมการ
5. นายชำนาญ กลขุนทดโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
6. นายอำพน คูณขุนทดโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ ขวางกระโทกโรงเรียนบ้านมาบกราดประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ กลขุนทดโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นายอำพน คูณขุนทดโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเกษม จ่าพันดุงโรงเรียนบ้านเก่าบ้านน้อยประธานกรรมการ
2. นายวัชระ ศิลป์ประเสริฐโรงเรียนบ้านจานกรรมการ
3. นางจารุรัตน์ ชาติวัฒนสุคนธ์โรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
4. นายนิคม คูณขุนทดโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
5. นายประมาณ ทรงสุวรรณโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
6. นางศรัญญา คมพยัคฆ์โรงเรียนบ้านซับยางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเกษม จ่าพันดุงโรงเรียนบ้านเก่าบ้านน้อยประธานกรรมการ
2. นายวัชระ ศิลป์ประเสริฐโรงเรียนบ้านจานกรรมการ
3. นางจารุรัตน์ ชาติวัฒนสุคนธ์โรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
4. นายนิคม คูณขุนทดโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
5. นายประมาณ ทรงสุวรรณโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
6. นางศรัญญา คมพยัคฆ์โรงเรียนบ้านซับยางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเกษม จ่าพันดุงโรงเรียนบ้านเก่าบ้านน้อยประธานกรรมการ
2. นายวัชระ ศิลป์ประเสริฐโรงเรียนบ้านจานกรรมการ
3. นายประมาณ ทรงสุวรรณโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ สุมขุนทดโรงเรียนบ้านหนองสารประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี พิมพ์พาโรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายทองม้วน ป้านภูมิโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
4. นางคะนึงนิตย์ ความหมั่นโรงเรียนบ้านบุสายออ (บุญเขตบริหาร)กรรมการ
5. นางปุณยวีย์ วิเชียรโรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล)กรรมการ
6. นางบังอร กลขุนทดโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์กรรมการ
7. นายมนัส ชนะภักดิ์โรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ สุมขุนทดโรงเรียนบ้านหนองสารประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี พิมพ์พาโรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายทองม้วน ป้านภูมิโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
4. นางคะนึงนิตย์ ความหมั่นโรงเรียนบ้านบุสายออ (บุญเขตบริหาร)กรรมการ
5. นางปุณยวีย์ วิเชียรโรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล)กรรมการ
6. นางบังอร กลขุนทดโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์กรรมการ
7. นายมนัส ชนะภักดิ์โรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายคมสัน คุมขุนทดโรงเรียนบ้านหนองบงประธานกรรมการ
2. นางสาวประทุมรัตน์ จงคูณกลางโรงเรียนบ้านบุเขว้ากรรมการ
3. นางมยุรี ทาสันเทียะโรงเรียนบ้านจานกรรมการ
4. นางจารุรัตน์ ชาติวัฒนสุคนธ์โรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
5. นายเภา สุขจันทร์โรงเรียนบ้านหอกลองกระสังกรรมการ
6. นายถิรายุ ชูหมื่นไวย์โรงเรียนบ้านสระตองกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายคมสัน คุมขุนทดโรงเรียนบ้านหนองบงประธานกรรมการ
2. นางสาวประทุมรัตน์ จงคูณกลางโรงเรียนบ้านบุเขว้ากรรมการ
3. นางมยุรี ทาสันเทียะโรงเรียนบ้านจานกรรมการ
4. นางจารุรัตน์ ชาติวัฒนสุคนธ์โรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
5. นายเภา สุขจันทร์โรงเรียนบ้านหอกลองกระสังกรรมการ
6. นายถิรายุ ชูหมื่นไวย์โรงเรียนบ้านสระตองกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายคมสัน คุมขุนทดโรงเรียนบ้านหนองบงประธานกรรมการ
2. นายจันทรวัทน์ ศรีเพชรโรงเรียนบ้านทำนบพัฒนากรรมการ
3. นางมยุรี ทาสันเทียะโรงเรียนบ้านจานกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ สุมขุนทดโรงเรียนบ้านหนองสารประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี พิมพ์พาโรงเรียนบ้านหนุกกรรมการ
3. นายทองม้วน ป้านภูมิโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
4. นางคะนึงนิตย์ ความหมั่นโรงเรียนบ้านบุสายออ (บุญเขตบริหาร)กรรมการ
5. นางปุณยวีร์ วิเชียรโรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล)กรรมการ
6. นางบังอร กลขุนทดโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์กรรมการ
7. นายมนัส ชนะภักดิ์โรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายนายพัฒนพงษ์ ซาซิโยโรงเรียนบ้านเขื่อนฯประธานกรรมการ
2. นายปรีชา จันทราสูงเนินโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นายสมชาย ตาลกลางโรงเรียนบ้านบึงอ้อ (ปุ่นอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางนันทวัลย์ รักษ์พลพันธ์โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่กรรมการ
5. นางปาริชาต ยิ่งกุลสิริโรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการ
6. นางปัณฑิตา ศรีทองโรงเรียนบ้านหิงห้อยกรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายพัฒนพงษ์ ซาซิโยโรงเรียนบ้านเขื่อนฯประธานกรรมการ
2. นายปรีชา จันทราสูงเนินโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นายสมชาย ตาลกลางโรงเรียนบ้านบึงอ้อ (ปุ่นอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางนันทวัลย์ รักษ์พลพันธ์โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่กรรมการ
5. นางปาริชาต ยิ่งกุลสิริโรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการ
6. นางปัณฑิตา ศรีทองโรงเรียนบ้านหิงห้อยกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายพัฒนพงษ์ ซาซิโยโรงเรียนบ้านเขื่อนฯประธานกรรมการ
2. นางปาริชาต ยิ่งกุลสิริโรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการ
3. นางสังวาลย์ มุ่งรวยกลางโรงเรียนบ้านบุเขว้ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
2. นางจรินพร เปลื้องทุกข์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการ
3. นายวรพจน์ มานะสมปองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
4. นางลัดดา จักษาโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่นกรรมการ
5. นายจักรกฤช ปรุงศิลป์โรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
2. นางจรินพร เปลื้องทุกข์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการ
3. นายวรพจน์ มานะสมปองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
4. นางลัดดา จักษาโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่นกรรมการ
5. นายจักรกฤช ปรุงศิลป์โรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
2. นางจรินพร เปลื้องทุกข์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการ
3. นายวรพจน์ มานะสมปองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
4. นางลัดดา จักษาโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่นกรรมการ
5. นายจักรกฤช ปรุงศิลป์โรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
2. นางจรินพร เปลื้องทุกข์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการ
3. นายวรพจน์ มานะสมปองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
4. นางลัดดา จักษาโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่นกรรมการ
5. นายจักรกฤช ปรุงศิลป์โรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
2. นางจรินพร เปลื้องทุกข์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการ
3. นายวรพจน์ มานะสมปองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
4. นางลัดดา จักษาโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่นกรรมการ
5. นายจักรกฤช ปรุงศิลป์โรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
2. นางจรินพร เปลื้องทุกข์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการ
3. นายวรพจน์ มานะสมปองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
4. นางลัดดา จักษาโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่นกรรมการ
5. นายจักรกฤช ปรุงศิลป์โรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
2. นางจรินพร เปลื้องทุกข์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการ
3. นายวรพจน์ มานะสมปองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
4. นางลัดดา จักษาโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่นกรรมการ
5. นายจักรกฤช ปรุงศิลป์โรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
2. นางจรินพร เปลื้องทุกข์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการ
3. นายวรพจน์ มานะสมปองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
4. นางลัดดา จักษาโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่นกรรมการ
5. นายจักรกฤช ปรุงศิลป์โรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
2. นางจรินพร เปลื้องทุกข์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการ
3. นายวรพจน์ มานะสมปองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
4. นางลัดดา จักษาโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่นกรรมการ
5. นายจักรกฤช ปรุงศิลป์โรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
2. นางจรินพร เปลื้องทุกข์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการ
3. นายวรพจน์ มานะสมปองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
4. นางลัดดา จักษาโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่นกรรมการ
5. นายจักรกฤช ปรุงศิลป์โรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
2. นางจรินพร เปลื้องทุกข์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการ
3. นายวรพจน์ มานะสมปองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
4. นางลัดดา จักษาโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่นกรรมการ
5. นายจักรกฤช ปรุงศิลป์โรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางจรินพร เปลื้องทุกข์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการ
2. นายวรพจน์ มานะสมปองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
3. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางลัดดา จักษาโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่นกรรมการ
5. นายจักรกฤช ปรุงศิลป์โรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายเฉลิม เพียซ้ายโรงเรียนบ้านหนองละมั่งประธานกรรมการ
2. นางสุพิชฌาย์ นาคะดำรงวรรณโรงเรียนบ้านค่ายทะยิงกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ ทำจำปาโรงเรียนบ้านโนนระเวียงกรรมการ
4. นายโชคชัย คำกุ้งโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
5. นางจิดาภา บุญพิริยากรโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายเฉลิม เพียซ้ายโรงเรียนบ้านหนองละมั่งประธานกรรมการ
2. นางสุพิชฌาย์ นาคะดำรงวรรณโรงเรียนบ้านค่ายทะยิงกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ ทำจำปาโรงเรียนบ้านโนนระเวียงกรรมการ
4. นายโชคชัย คำกุ้งโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
5. นางจิดาภา บุญพิริยากรโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายเฉลิม เพียซ้ายโรงเรียนบ้านหนองละมั่งประธานกรรมการ
2. นางสุพิชฌาย์ นาคะดำรงวรรณโรงเรียนบ้านค่ายทะยิงกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ ทำจำปาโรงเรียนบ้านโนนระเวียงกรรมการ
4. นายโชคชัย คำกุ้งโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
5. นางจิดาภา บุญพิริยากรโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม เพียซ้ายโรงเรียนบ้านหนองละมั่งประธานกรรมการ
2. นางสุพิชฌาย์ นาคะดำรงวรรณโรงเรียนบ้านค่ายทะยิงกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ ทำจำปาโรงเรียนบ้านโนนระเวียงกรรมการ
4. นายโชคชัย คำกุ้งโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
5. นางจิดาภา บุญพิริยากรโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายเฉลิม เพียซ้ายโรงเรียนบ้านหนองละมั่งประธานกรรมการ
2. นางสุพิชฌาย์ นาคะดำรงวรรณโรงเรียนบ้านค่ายทะยิงกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ ทำจำปาโรงเรียนบ้านโนนระเวียงกรรมการ
4. นายโชคชัย คำกุ้งโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
5. นางจิดาภา บุญพิริยากรโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม เพียซ้ายโรงเรียนบ้านหนองละมั่งประธานกรรมการ
2. นางสุพิชฌาย์ นาคะดำรงวรรณโรงเรียนบ้านค่ายทะยิงกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ ทำจำปาโรงเรียนบ้านโนนระเวียงกรรมการ
4. นายโชคชัย คำกุ้งโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
5. นางจิดาภา บุญพิริยากรโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายศรีชาติ อ่อนโคกสูงโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางอุษยาภรณ์ สุทธิพันธ์โรงเรียนมาบกราดวิทยากรรมการ
3. นายสิปปกร แก้วทองหลางโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
4. นายบพิตร ทองโม้โรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
5. นายธนากร แปชาโรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายศรีชาติ อ่อนโคกสูงโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางอุษยาภรณ์ สุทธิพันธ์โรงเรียนมาบกราดวิทยากรรมการ
3. นายสิปปกร แก้วทองหลางโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
4. นายบพิตร ทองโม้โรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
5. นายธนากร แปชาโรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศรีชาติ อ่อนโคกสูงโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางอุษยาภรณ์ สุทธิพันธ์โรงเรียนมาบกราดวิทยากรรมการ
3. นายสิปปกร แก้วทองหลางโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
4. นายบพิตร ทองโม้โรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
5. นางจิดาภา บุญพิริยากรโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศรีชาติ อ่อนโคกสูงโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางอุษยาภรณ์ สุทธิพันธุ์โรงเรียนมาบกราดวิทยากรรมการ
3. นายสิปปกร แก้วทองหลางโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
4. นายบพิตร ทองโม้โรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
5. นายธนากร แปชาโรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวณัธกมลญ์ ปาลวัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็มประธานกรรมการ
2. นายปฐมพร เปล่งคงคมโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
3. นางนิตยา หงษ์ขุนทดโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
4. นางจีรพร คงชุ่มชื่นโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
5. นางอิสรีย์ อิสระเพิ่มสุขโรงเรียนบ้านหอกลองกระสังกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวณัธกมลญ์ ปาลวัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็มประธานกรรมการ
2. นายปฐมพร เปล่งคงคมโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
3. นางนิตยา หงษ์ขุนทดโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
4. นางจีรพร คงชุ่มชื่นโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
5. นางอิสรีย์ อิสระเพิ่มสุขโรงเรียนบ้านหอกลองกระสังกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวณัธกมลญ์ ปาลวัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็มประธานกรรมการ
2. นายปฐมพร เปล่งคงคมโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
3. นางนิตยา หงษ์ขุนทดโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
4. นางจีรพร คงชุ่มชื่นโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
5. นางอิสรีย์ อิสระเพิ่มสุขโรงเรียนบ้านหอกลองกระสังกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวณัธกมลญ์ ปาลวัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็มประธานกรรมการ
2. นายปฐมพร เปล่งคงคมโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
3. นางนิตยา หงษ์ขุนทดโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
4. นางจีรพร คงชุ่มชื่นโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
5. นางอิสรีย์ อิสระเพิ่มสุขโรงเรียนบ้านหอกลองกระสังกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสำรอง ตึกตะคุโรงเรียนบ้านหนองไทรประธานกรรมการ
2. นายญาณวิทย เกียรติสูงเนินโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา พัฒมะณีโรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการ
4. นางสาวพรสวรรค์ จั่วจันทึกโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสำรอง ตึกตะคุโรงเรียนบ้านหนองไทรประธานกรรมการ
2. นายญาณวิทย เกียรติสูงเนินโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
3. นางเสน่ห์ เนียมสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการ
4. นางสาวพรสวรรค์ จั่วจันทึกโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสำรอง ตึกตะคุโรงเรียนบ้านหนองไทรประธานกรรมการ
2. นายญาณวิทย เกียรติสูงเนินโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
3. นางเสน่ห์ เนียมสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการ
4. นางสาวพรสวรรค์ จั่วจันทึกโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสำรอง ตึกตะคุโรงเรียนบ้านหนองไทรประธานกรรมการ
2. นายญาณวิทย เกียรติสูงเนินโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
3. นางเสน่ห์ เนียมสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการ
4. นางสาวพรสวรรค์ จั่วจันทึกโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายจำลอง พนมชัยโรงเรียนบ้านโนนงิ้วประธานกรรมการ
2. นายวิริยาพน ฉิมสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไรกรรมการ
3. นางสาวเบญจลักษณ์ ดัดขุนทดโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางยุพาศรี กระเช่าทองโรงเรียนสระพระขมาดไพรกรรมการ
5. นายประมาณ ไพลกลางโรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายจำลอง พนมชัยโรงเรียนบ้านโนนงิ้วประธานกรรมการ
2. นายวิริยาพน ฉิมสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไรกรรมการ
3. นางสาวเบญจลักษณ์ ดัดขุนทดโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางยุพาศรี กระเช่าทองโรงเรียนสระพระขมาดไพรกรรมการ
5. นายประมาณ ไพลกลางโรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ดร.สุภรัตน์ ทองพานิชภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
2. นายพงศกร ทิพยะสุขศรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาววิภาภรณ์ ฝ่ายเพียภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางสุภาพัธจิรา คูณวิทยาวรรณ์สพป.นครราชสีมา เขต 5กรรมการ
5. นายแสวง สมวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจากกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ดร.สุภรัตน์ ทองพานิชภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
2. นายพงศกร ทิพยะสุขศรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาววิภาภรณ์ ฝ่ายเพียภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางสุภาพัธจิรา คูณวิทยาวรรณ์สพป.นครราชสีมา เขต 5กรรมการ
5. นายแสวง สมวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจากกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ดร.สุภรัตน์ ทองพานิชภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
2. นายพงศกร ทิพยะสุขศรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาววิภาภรณ์ ฝ่ายเพียภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางสุภาพัธจิรา คูณวิทยาวรรณ์สพป.นครราชสีมา เขต 5กรรมการ
5. นายแสวง สมวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจากกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ดร.สุภรัตน์ ทองพานิชภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
2. นายพงศกร ทิพยะสุขศรีวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาววิภาภรณ์ ฝ่ายเพียภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางสุภาพัธจิรา คูณวิทยาวรรณ์สพป.นครราชสีมา เขต 5กรรมการ
5. นายแสวง สมวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจากกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางพนารัตน์ ศีลแสนภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
2. นางศิริเพ็ญ แก้วดีภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายนภดล โคตรมิตรวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางสุภาพัธจิรา คูณวิทยาวรรณ์สพป.นครราชสีมา เขต 5กรรมการ
5. นางปราณี เพ็งขุนทดโรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียดกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางพนารัตน์ ศีลแสนภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
2. นางศิริเพ็ญ แก้วดีภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายนภดล โคตรมิตรวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางสุภาพัธจิรา คูณวิทยาวรรณ์สพป.นครราชสีมา เขต 5กรรมการ
5. นางปราณี เพ็งขุนทดโรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียดกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางพนารัตน์ ศีลแสนภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
2. นางศิริเพ็ญ แก้วดีภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายนภดล โคตรมิตรวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางสุภาพัธจิรา คูณวิทยาวรรณ์สพป.นครราชสีมา เขต 5กรรมการ
5. นางปราณี เพ็งขุนทดโรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียดกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพนารัตน์ ศีลแสนภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
2. นางศิริเพ็ญ แก้วดีภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายนภดล โคตรมิตรวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางสุภาพัธจิรา คูณวิทยาวรรณ์สพป.นครราชสีมา เขต 5กรรมการ
5. นางปราณี เพ็งขุนทดโรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียดกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. ดร.สุภรัตน์ ทองพานิชภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
2. นายพงศกร ทิพยะสุขศรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาววิภาภรณ์ ฝ่ายเพียภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางสุภาพัธจิรา คูณวิทยาวรรณ์สพป.นครราชสีมา เขต 5กรรมการ
5. นายแสวง สมวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจากกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. ดร.สุภรัตน์ ทองพานิชภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
2. นายพงศกร ทิพยะสุขศรีวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาววิภาภรณ์ ฝ่ายเพียภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางสุภาพัธจิรา คูณวิทยาวรรณ์สพป.นครราชสีมา เขต 5กรรมการ
5. นายแสวง สมวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจากกรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางนุกูล ชุ่มเย็นโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเสรีภาพ กองสูงเนินโรงเรียนบึงคำคูกรรมการ
3. นางศรินทิพย์ ภูมิโคกรักษ์โรงเรียนบ้านหาญกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ พิทักษ์ตระกูลโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือประธานกรรมการ
2. นางคำนาง ชาววัลจันทึกโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นางพรกมล นันท์ปรีชารัตน์โรงเรียนบ้านหินหล่องกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวิวัฒน์ รักษ์พลพันธ์โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ยศฉิมพลีโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ จิตสุขโรงเรียนบ้านโคกแขวนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายแอ็ด วงษ์มณีโรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสมคิด จิรจักรชัยโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
3. นายสุมิตร มาตรโคกสูงโรงเรียนบ้านโนนงิ้วกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางนิศากร อัฑฒพงศ์พิเชษฐ์โรงเรียนบ้านหนองสารประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี เสียนขุนทดโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่กรรมการ
3. นางวารี ขอสูงเนินโรงเรียนบ้านพันชนะกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางแสงอรุณ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางอรณี พงษ์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขกรรมการ
3. นางโชติญา กังศรานนท์โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวอุทัย เชื้อขุนทดโรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อประธานกรรมการ
2. นางสาวัลย์ หิงสันเทียะโรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล)กรรมการ
3. นางยุพา มิ่งโอโลโรงเรียนบ้านค่ายทะยิงกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางนาถฤดี ไวยขุนทดโรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2)ประธานกรรมการ
2. นางธวัลรัตน์ ทัศกุลโรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคีกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ดาวดวงน้อยโรงเรียนบ้านทำนบพัฒนากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสาวภัทรนิษฐ์ วงศ์บุญฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางทวีป บรรจงเปลี่ยนโรงเรียนบ้านกะพี้กรรมการ
3. นางจินตนา ชูช่วยโรงเรียนบ้านหนองบัวหลวงกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย เพียกขุนทดโรงเรียนบ้านจานประธานกรรมการ
2. นางวัฒนีย์ ธเนศสิริทัศน์โรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
3. นางสาวแฉล้ม วรรณารักษ์โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุขกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอารีย์รัตน์ บุญเจือโรงเรียนบ้านบึงปรือประธานกรรมการ
2. นางปราณี สิทธิสุขโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางทองด้วง ไชยณรงค์โรงเรียนบ้านประดู่งามกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายปรีชา เพียรกลางโรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เที่ยงตรงโรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อกรรมการ
3. นางศศิพร จันทราโรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางศุภกานต์ แดงมะลังโรงเรียนดอนน้ำใสวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอารียา คมสันโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
3. นางสาวยุพาพันธ์ เสียดขุนทดโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางรัตนาภรณ์ จินชัยโรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี ชูเกษมโรงเรียนบ้านห้วยจรเข้กรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ ศรีแก้วโรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางอุทัย กวดขุนทดโรงเรียนบ้านเก่าบ้านน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุนิสา เพียรขุนทดโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานกรรมการ
3. นางสาวสุวารี ภูมิโคกรักษ์โรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวบุญโรม ภูมิโคกรักษ์โรงเรียนบ้านตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางกิ่งแก้ว หอมขาวโรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนากรรมการ
3. นางนิรมล บัวประเสริฐโรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจริยา ศุภผลโรงเรียนบ้านคลองขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางสุนิสา เพียรขุนทดโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานกรรมการ
3. นางพวงเพ็ญ เหิมขุนทดโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางเลขา แก้วสูงเนินโรงเรียนบ้านโนนประธานกรรมการ
2. นางผกากอง ภูการณ์โรงเรียนศรีชลสินธุ์กรรมการ
3. นางไพเราะ ภูมิโคกรักษ์โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็กกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางมยุรี นิติเลิศพงศ์โรงเรียนบ้านหอกลองกระสังประธานกรรมการ
2. นางสุรินทร์ แคนยาโรงเรียนบ้านซินหนองเขวากรรมการ
3. นางทิพยวรรณ กายขุนทดโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายวรเอก อามาตย์โรงเรียนวัดสระจรเข้ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุมาวิชนีย์ อาจพรมโรงเรียนบ้านซินหนองเขวากรรมการ
3. นายชัยวิรัตน์ พิลึกโรงเรียนบ้านหนองละมั่งกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายบุญพลอย แอบจันอัดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ประธานกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ เหวขุนทดโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
3. นายธันชกรณ์ คุปตวุฒินันท์โรงเรียนบ้านดอนพะงาดกรรมการ
4. นายพรชัย ศรีเนาวรัตน์โรงเรียนบ้านโนนพุทรากรรมการ
5. นายพรพิษณุ ทองคำโรงเรียนบ้านห้วยสามขากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายบรรจงศักดิ์ งามประเสริฐโรงเรียนบ้านกระดานประธานกรรมการ
2. นางสาวริฬพิชญ์ ค้าขายโรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อยกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ สิหนาทโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายเดชา ผ่องโตโรงเรียนบ้านสะพานหินประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ แุถมวัฒนะโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางสาวรัชฏาภรณ์ เอี่ยมโคกสูงโรงเรียนบ้านนารายณ์กรรมการ
4. นายชัยวิรัตน์ พิลึกโรงเรียนบ้านหนองละมั่งกรรมการ
5. นางอัญชลีพร นันทัชพรพงศ์โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
6. นายบัณฑิต ชายดีโรงเรียนบ้านสระตะเฆ่กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร ชนะบุญโรงเรียนบ้านค้างพลูประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทวัน เหิดขุนทดโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นายสุดคนึง จารุพิพัฒนานนท์โรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ พลไธสงโรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกตัญญู เจริญรัตน์โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นายเฉลียว ถนอมพุทราโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่กรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายคมสันต์ อาจจุฬาโรงเรียนบ้านเสมาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ เงินดีโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นายดวง พลชิงชัยโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายดุสิต ฮวบขุนทดโรงเรียนบ้านหนองบัวละครประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมิตร เอื้องคำประเสริฐโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
3. นายมงคล กิตติรงค์โรงเรียนบ้านหนองสารกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายบรรจงศักดิ์ งามประเสริฐโรงเรียนบ้านกระดานประธานกรรมการ
2. นายสิน เสียนขุนทดโรงเรียนวัดสระจรเข้กรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา ภาละโตโรงเรียนบ้านสระตองกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายบุญพลอย แอบจันอัดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ประธานกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ เหวขุนทดโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
3. นายธันชกรณ์ คุปตวุฒินันท์โรงเรียนบ้านดอนพะงาดกรรมการ
4. นายพรชัย ศรีเนาวรัตน์โรงเรียนบ้านโนนพุทรากรรมการ
5. นายพรพิษณุ ทองคำโรงเรียนบ้านห้วยสามขากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายกิตติพงศ์ สินขุนทดโรงเรียนด่านขุนทดประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ สายธนูโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์โรงเรียนบ้านชีวึกกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายวิวัฒน์ พลไธสงโรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกตัญญู เจริญรัตน์โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นายเฉลียว ถนอมพุทราโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่กรรมการ
4. นายคมสันต์ อาจจุฬาโรงเรียนบ้านเสมากรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ เงินดีโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
6. นายดวง พลชิงชัยโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ พลไธสงโรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกตัญญู เจริญรัตน์โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นายเฉลียว ถนอมพุทราโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่กรรมการ
4. นายคมสันต์ อาจจุฬาโรงเรียนบ้านเสมากรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ เงินดีโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
6. นายดวง พลชิงชัยโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายวิวัฒน์ พลไธสงโรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกตัญญู เจริญรัตน์โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นายเฉลียว ถนอมพุทราโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่กรรมการ
4. นายคมสันต์ อาจจุฬาโรงเรียนบ้านเสมากรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ เงินดีโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
6. นายดวง พลชิงชัยโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ พลไธสงโรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกตัญญู เจริญรัตน์โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นายเฉลียว ถนอมพุทราโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่กรรมการ
4. นายคมสันต์ อาจจุฬาโรงเรียนบ้านเสมากรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ เงินดีโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
6. นายดวง พลชิงชัยโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวนิตยา ราชบุรีโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีรัตน์ พันชนะโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นางสาวกัลยาณี สุวิชชานนท์โรงเรียนบ้านเมืองตะโกกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายสหรัฐ แข็งการโรงเรียนบ้านชีวึก (สังฆประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา มุ่งยนต์กลางโรงเรียนบ้านทำนบพัฒนากรรมการ
3. นางสาวกลอยใจ เคียนขุนทดโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางนิมิต นิลเขียวโรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียดประธานกรรมการ
2. นางสาวเพลินพิศ ดวงเพ็ชรโรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
3. Mr.Michel Vanuzualaโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางอุษา ทรงศิริเลิศโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์พร แสนพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
3. นางสาวพรทิวา ปลุกกระโทกโรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางเจนจิรา รุจิรวรรธน์โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจากประธานกรรมการ
2. นางสาวนิจธิรา ประไพพันธ์โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางวัชราลักษณ์ ปราณีตพลารักษ์โรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายมานะ ดุงสูงเนินโรงเรียนศิริบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญธิตา สมบัติสินโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นางสุพรรณี งอสอนโรงเรียนบ้านบุเขว้ากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางดวงมณี สำลีด่านกลางโรงเรียนดอนน้ำใสวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งอรุณ ศิริสาขาโรงเรียนมาบกราดวิทยากรรมการ
3. นายเปรมปกรณ์ กนกธาดาสกุลโรงเรียนบ้านหนองละมั่งกรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายจงเจริญ ชุมศรีโรงเรียนบ้านกุดโดกประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ อริยานุวัฒน์โรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
3. นางชญานิศ สมนาโรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายสมาน แคนยาโรงเรียนบ้านซินหนองเขวาประธานกรรมการ
2. Mr.Li Jian Haiโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยากรรมการ
3. MissHerzan -โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายสมาน แคนยาโรงเรียนบ้านซินหนองเขวาประธานกรรมการ
2. Mr.Li Jian Haiโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยากรรมการ
3. MissHerzan -โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายวัสตร์สินธุ์ วรรณารักษ์โรงเรียนบ้านดอนประธานกรรมการ
2. MissYashi hiwaโรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจกรรมการ
3. นางสาวศิราณี กันชัยสพป.นครราชสีมา เขต 5กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางถนอมศรี จิตจำนงค์โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ประธานกรรมการ
2. นางบุศริน เนียนสันเทียะโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
3. นายทัศน์พล เต็มสุขโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางชลลดา เลิศสงครามโรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัตติยา ทองคลี่โรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นายกฤตธนกร อาจจอหอโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสัมฤทธิ์ ทิพาทรัพย์สพรั่งสพป.นครราชสีมา เขต 5ประธานกรรมการ
2. นายมงคล หมั่นประพฤติข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายประเสริฐ เพียกขุนทดโรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมืองกรรมการ
4. นายพนม รอดสันเทียะโรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจงกรรมการ
5. นายประหยัด คำแอ่งโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้กรรมการ
6. นายประยุทธ์ สุวรรณวิโรจน์โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม)กรรมการ
7. นางณัฐนันท์ อรัญญาสพป.นครราชสีมา เขต 5กรรมการ
8. นายสุรพล เกียรติเกาะข้าราชการบำนาญกรรมการ
9. นางสาวครองสิน พาวัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
10. นายเฉลิมชัย คืนดีโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่กรรมการ
11. นายวาทิน สิริภูริภากรช่วยราชการ สพป.นครราชสีมา เขต 5กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ ทิพาทรัพย์สพรั่งสพป.นครราชสีมา เขต 5ประธานกรรมการ
2. นายมงคล หมั่นประพฤติข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายประเสริฐ เพียกขุนทดโรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมืองกรรมการ
4. นายประหยัด คำแอ่งโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้กรรมการ
5. นายประยุทธ์ สุวรรณวิโรจน์โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม)กรรมการ
6. นายพนม รอดสันเทียะโรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจงกรรมการ
7. นางณัฐนันท์ อรัญญาสพป.นครราชสีมา เขต 5กรรมการ
8. นายสุรพล เกียรติเกาะข้าราชการบำนาญกรรมการ
9. นางสาวครองสิน พาวัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
10. นายเฉลิมชัย คืนดีโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่กรรมการ
11. นายวาทิน สิริภูริภากรช่วยราชการ สพป.นครราชสีมา เขต 5กรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ ทิพาทรัพย์สพรั่งสพป.นครราชสีมา เขต 5กรรมการ
2. นายมงคล หมั่นประพฤติโรงเรียนบ้านโนนหวายกรรมการ
3. นายประเสริฐ เพียกขุนทดโรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมืองกรรมการ
4. นายพนม รอดสันเทียะโรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจงกรรมการ
5. นายประหยัด คำแอ่งโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้กรรมการ
6. นายประยุทธ์ สุวรรณวิโรจน์โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม)กรรมการ
7. นางณัฐนันท์ อรัญญาสพป.นครราชสีมา เขต 5กรรมการ
8. นายสุรพล เกียรติเกาะข้าราชการบำนาญกรรมการ
9. นางสาวครองสิน พาวัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
10. นายวาทิน สิริภูริภากรช่วยราชการ สพป.นครราชสีมา เขต 5กรรมการ
11. นายเฉลิมชัย คืนดีโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายบรรยงค์ นีขุนทดโรงเรียนบ้านหนองสรวงประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร พรหมไทยโรงเรียนบ้านกุดสระแก้วกรรมการ
3. นายชิตชัย ไชยศิริทรัพย์สพป.นครราชสีมา เขต 5กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายบุญเทียม เพ็ชรสูงเนินโรงเรียนบ้านโนนตาลประธานกรรมการ
2. นายปรีชา เพียรกลางโรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะกรรมการ
3. นางมธุริน แผลงจันทึกสพป.นครราชสีมา เขต 5กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นาย์บรรยงค์ นีขุนทดโรงเรียนบ้านหนองสรวงประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร พรหมไทยโรงเรียนบ้านกุดสระแก้วกรรมการ
3. นายชิตชัย ไชยศิริทรัพย์สพป.นครราชสีมา เขต 5กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวรัชนีย์ งามขุนทดข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางวรณี พงษ์ไพบูลย์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วงกรรมการ
3. นางกนกลักษณ์ เสียงประเสริฐโรงเรียนบ้านประดู่งามกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนีย์ งามขุนทดข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวสมทรง น้อยเจริญโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ ติสันเทียะโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสีกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวสมสิน ชัชวาลปรีชาสพป.นครราชสีมา เขต 5ประธานกรรมการ
2. นางศิริพรรณ สุขีสนธิ์โรงเรียนโนนไทยกรรมการ
3. นางบุณยวีย์ จิตสันเทียะโรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางจิระพันธ์ สาดสูงเนินโรงเรียนด่านขุนทดประธานกรรมการ
2. นางบุณยวีย์ จิตสันเทียะโรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยากรรมการ
3. นางวิลาสินี กุมขุนทดโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางสาวสุเมษา น้อยพะเนาว์โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดาทิพย์ สถิรภัทรพรโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นางณิกัญญา สายธนูโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายสนาญชัย วงษ์ชาลีโรงเรียนด่านขุนทดประธานกรรมการ
2. นางสาวจงรัก ชาววาปีโรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวอนุสรณ์ ลุยตันโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายภูมิภัทร พักเย็นโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายประธานกรรมการ
2. นางสุภจิรา พรหมวิเศษโรงเรียนบ้านบุตะโกกรรมการ
3. นายการุณ กวดสันเทียะโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายภูมิภัทร พักเย็นโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายประธานกรรมการ
2. นางสาวดารัตน์ ดวงตาโรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางภวิกา งามประเสริฐโรงเรียนบ้านโนนหวายกรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายสุมนตรี คำขวาโรงเรียนบ้านโนนตาลประธานกรรมการ
2. นางศิราภรณ์ แก้วประชามิตรโรงเรียนบ้านโคกแฝกกรรมการ
3. นางนงเยาว์ จงโกเย็นโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
4. นางชญานี คล่องศิลป์โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม)กรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายสุมนตรี คำขวาโรงเรียนบ้านโนนตาลประธานกรรมการ
2. นางประภา ธีระวัฒน์โรงเรียนบ้านนารายณ์กรรมการ
3. นางจำลอง ภาคศิริพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียดกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายวิชาญ เลิศสงครามโรงเรียนบ้านดอนขวางประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ดิเรกศิลป์โรงเรียนบ้านพันชนะกรรมการ
3. นางฐิติวรรณ เพชรนอกโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ เลิศสงครามโรงเรียนบ้านดอนขวางประธานกรรมการ
2. นายทวีสิทธิ์ จันทร์นาโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางวรารักษ์ พุทธสระน้อยโรงเรียนบ้านหนองละมั่งกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ ทิพาทรัพย์สพรั่งสพป.นครราชสีมา เขต 5ประธานกรรมการ
2. นายมงคล หมั่นประพฤติข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายประเสริฐ เพียกขุนทดโรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมืองกรรมการ
4. นายพนม รอดสันเทียะโรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจงกรรมการ
5. นายประหยัด คำแอ่งโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้กรรมการ
6. นายประยุทธ์ สุวรรณวิโรจน์โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม)กรรมการ
7. นางณัฐนันท์ อรัญญาสพป.นครราชสีมา เขต 5กรรมการ
8. นายสุรพล เกียรติเกาะข้าราชการบำนาญกรรมการ
9. นางสาวครองสิน พาวัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
10. นายเฉลิมชัย คืนดีโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่กรรมการ
11. นายวาทิน สิริภูริภากรช่วยราชการ สพป.นครราชสีมา เขต 5กรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ ทิพาทรัพย์สพรั่งสพป.นครราชสีมา เขต 5ประธานกรรมการ
2. นายมงคล หมั่นประพฤติโรงเรียนบ้านโนนหวายกรรมการ
3. นายประเสริฐ เพียกขุนทดโรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมืองกรรมการ
4. นายพนม รอดสันเทียะโรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจงกรรมการ
5. นายประหยัด คำแอ่งโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้กรรมการ
6. นายประยุทธ์ สุวรรณวิโรจน์โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม)กรรมการ
7. นางณัฐนันท์ อรัญญาสพป.นครราชสีมา เขต 5กรรมการ
8. นายสุรพล เกียรติเกาะข้าราชการบำนาญกรรมการ
9. นางสาวครองสิน พาวัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
10. นายเฉลิมชัย คืนดีโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่กรรมการ
11. นายวาทิน สิริภูริภากรช่วยราชการ สพป.นครราชสีมา เขต 5กรรมการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
2. นางจรินพร เปลื้องทุกข์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการ
3. นายวรพจน์ มานะสมปองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
4. นางลัดดา จักษาโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่นกรรมการ
5. นายจักรกฤช ปรุงศิลป์โรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
2. นางจรินพร เปลื้องทุกข์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการ
3. นายวรพจน์ มานะสมปองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
4. นางลัดดา จักษาโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่นกรรมการ
5. นายจักรกฤช ปรุงศิลป์โรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
2. นางจรินพร เปลื้องทุกข์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการ
3. นายวรพจน์ มานะสมปองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
4. นางลัดดา จักษาโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่นกรรมการ
5. นายจักรกฤช ปรุงศิลป์โรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
2. นางจรินพร เปลื้องทุกข์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการ
3. นายวรพจน์ มานะสมปองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
4. นางลัดดา จักษาโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่นกรรมการ
5. นายจักรกฤช ปรุงศิลป์โรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
2. นางจรินพร เปลื้องทุกข์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการ
3. นายวรพจน์ มานะสมปองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
4. นางลัดดา จักษาโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่นกรรมการ
5. นายจักรกฤช ปรุงศิลป์โรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
2. นางจรินพร เปลื้องทุกข์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการ
3. นายวรพจน์ มานะสมปองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
4. นางลัดดา จักษาโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่นกรรมการ
5. นายจักรกฤช ปรุงศิลป์โรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
2. นางจรินพร เปลื้องทุกข์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการ
3. นายวรพจน์ มานะสมปองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
4. นางลัดดา จักษาโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่นกรรมการ
5. นายจักรกฤช ปรุงศิลป์โรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
2. นางจรินพร เปลื้องทุกข์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการ
3. นายวรพจน์ มานะสมปองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
4. นางลัดดา จักษาโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่นกรรมการ
5. นายจักรกฤช ปรุงศิลป์โรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
2. นางจรินพร เปลื้องทุกข์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการ
3. นายวรพจน์ มานะสมปองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
4. นางลัดดา จักษาโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่นกรรมการ
5. นายจักรกฤช ปรุงศิลป์โรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมากรรมการ
2. นางจรินพร เปลื้องทุกข์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการ
3. นายวรพจน์ มานะสมปองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
4. นางลัดดา จักษาโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่นกรรมการ
5. นายจักรกฤช ปรุงศิลป์โรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นายเสริมศักดิ์ รุจิรวรรธน์สพป.นครราชสีมา เขต 5ประธานกรรมการ
2. นางราตรี จงจัดกลางโรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิงกรรมการ
3. นางสาวกุหลาบ ฟอกสันเทียะโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางนคร ฉันนะปรีดาโรงเรียนบ้านตะคร้อประธานกรรมการ
2. นางจิตราภรณ์ มามขุนทดโรงเรียนบ้านค่ายทะยิงกรรมการ
3. นางปาริชาติ สมบูรณ์โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางนางนภัสวรรณ ป้องจันมณีสกุลสพป.นครราชสีมา เขต 5ประธานกรรมการ
2. นางศรีไพร สุวรรณกลางโรงเรียนบ้านโนนผักชีกรรมการ
3. นางรุ่งนภา เผือกทิมโรงเรียนบ้านหนองสารกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายจำลอง ไวยขุนทดโรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุลีพร ขอเชื้อกลางโรงเรียนบ้านถนนโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวประเทืองศรี บุญล้อมโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายจำลอง ไวยขุนทดโรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุลีพร ขอเชื้อกลางโรงเรียนบ้านถนนโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวประเทืองศรี บุญล้อมโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจำลอง ไวยขุนทดโรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุลีพร ขอเชื้อกลางโรงเรียนบ้านถนนโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวประเทืองศรี บุญล้อมโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจำลอง ไวยขุนทดโรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุลีพร ขอเชื้อกลางโรงเรียนบ้านถนนโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวประเทืองศรี บุญล้อมโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายจำลอง ไวยขุนทดโรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุลีพร ขอเชื้อกลางโรงเรียนบ้านถนนโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวประเทืองศรี บุญล้อมโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายจำลอง ไวยขุนทดโรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุลีพร ขอเชื้อกลางโรงเรียนบ้านถนนโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวประเทืองศรี บุญล้อมโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายจำลอง ไวยขุนทดโรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุลีพร ขอเชื้อกลางโรงเรียนบ้านถนนโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวประเทืองศรี บุญล้อมโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายจำลอง ไวยขุนทดโรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุลีพร ขอเชื้อกลางโรงเรียนบ้านถนนโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวประเทืองศรี บุญล้อมโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายจำลอง ไวยขุนทดโรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุลีพร ขอเชื้อกลางโรงเรียนบ้านถนนโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวประเทืองศรี บุญล้อมโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายจำลอง ไวยขุนทดโรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุลีพร ขอเชื้อกลางโรงเรียนบ้านถนนโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวประเทืองศรี บุญล้อมโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสงบ ภาคจัตุรัสโรงเรียนบ้านห้วยสามขาประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา บุญเรืองเศษโรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางจรัญ หาญเวชโรงเรียนบ้านแปรงกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสงบ ภาคจัตุรัสโรงเรียนบ้านห้วยสามขาประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา บุญเรืองเศษโรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางจรัญ หาญเวชโรงเรียนบ้านแปรงกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสงบ ภาคจัตุรัสโรงเรียนบ้านห้วยสามขาประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา บุญเรืองเศษโรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางจรัญ หาญเวชโรงเรียนบ้านแปรงกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสงบ ภาคจัตุรัสโรงเรียนบ้านห้วยสามขาประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา บุญเรืองเศษโรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางจรัญ หาญเวชโรงเรียนบ้านแปรงกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสงบ ภาคจัตุรัสโรงเรียนบ้านห้วยสามขาประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา บุญเรืองเศษโรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางจรัญ หาญเวชโรงเรียนบ้านแปรงกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางระเบียบ งามเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านด่านจากประธานกรรมการ
2. นางสาวหฤทัย แก้วทะชาติโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
3. นางเพลินใจ คมสันเทียะโรงเรียนดอนน้ำใสวิทยากรรมการ
4. นางสุกัญญา คูณขุนทดโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ระบือพิณโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางระเบียบ งามเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านด่านจากประธานกรรมการ
2. นางสาวหฤทัย แก้วทะชาติโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
3. นางเพลินใจ คมสันเทียะโรงเรียนดอนน้ำใสวิทยากรรมการ
4. นางสุกัญญา คูณขุนทดโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ระบือพิณโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายพรไชย วัชรวิศิษฏ์โรงเรียนบ้านหนองกลางดอนประธานกรรมการ
2. นางกันยา เวียงสันเทียะโรงเรียนบ้านค้างพลูกรรมการ
3. นางสาวเรวดี บัติพิมายโรงเรียนโนนไทยกรรมการ
4. นายบำรุง สังข์สูงเนินโรงเรียนบ้านขามทะเลสอกรรมการ
5. นางไหมนา วัชระสุขโพธิ์โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายพรไชย วัชรวิศิษฏ์โรงเรียนบ้านหนองกลางดอนประธานกรรมการ
2. นางกันยา เวียงสันเทียะโรงเรียนบ้านค้างพลูกรรมการ
3. นางสาวเรวดี บัติพิมายโรงเรียนโนนไทยกรรมการ
4. นายบำรุง สังข์สูงเนินโรงเรียนบ้านขามทะเลสอกรรมการ
5. นางไหมนา วัชระสุขโพธิ์โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพรไชย วัชรวิศิษฏ์โรงเรียนบ้านหนองกลางดอนประธานกรรมการ
2. นางกันยา เวียงสันเทียะโรงเรียนบ้านค้างพลูกรรมการ
3. นางสาวเรวดี บัติพิมายโรงเรียนโนนไทยกรรมการ
4. นายบำรุง สังข์สูงเนินโรงเรียนบ้านขามทะเลสอกรรมการ
5. นางไหมนา วัชระสุขโพธิ์โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพรไชย วัชรวิศิษฏ์โรงเรียนบ้านหนองกลางดอนประธานกรรมการ
2. นางกันยา เวียงสันเทียะโรงเรียนบ้านค้างพลูกรรมการ
3. นางสาวเรวดี บัติพิมายโรงเรียนโนนไทยกรรมการ
4. นายบำรุง สังข์สูงเนินโรงเรียนบ้านขามทะเลสอกรรมการ
5. นางไหมนา วัชระสุขโพธิ์โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายพรไชย วัชรวิศิษฏ์โรงเรียนบ้านหนองกลางดอนประธานกรรมการ
2. นางกันยา เวียงสันเทียะโรงเรียนบ้านค้างพลูกรรมการ
3. นางสาวเรวดี บัติพิมายโรงเรียนโนนไทยกรรมการ
4. นายบำรุง สังข์สูงเนินโรงเรียนบ้านขามทะเลสอกรรมการ
5. นางไหมนา วัชระสุขโพธิ์โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายพรไชย วัชรวิศิษฏ์โรงเรียนบ้านหนองกลางดอนประธานกรรมการ
2. นางกันยา เวียงสันเทียะโรงเรียนบ้านค้างพลูกรรมการ
3. นางสาวเรวดี บัติพิมายโรงเรียนโนนไทยกรรมการ
4. นายบำรุง สังข์สูงเนินโรงเรียนบ้านขามทะเลสอกรรมการ
5. นางไหมนา วัชระสุขโพธิ์โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพรไชย วัชรวิศิษฏ์โรงเรียนบ้านหนองกลางดอนประธานกรรมการ
2. นางกันยา เวียงสันเทียะโรงเรียนบ้านค้างพลูกรรมการ
3. นางสาวเรวดี บัติพิมายโรงเรียนโนนไทยกรรมการ
4. นายบำรุง สังข์สูงเนินโรงเรียนบ้านขามทะเลสอกรรมการ
5. นางไหมนา วัชระสุขโพธิ์โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพรไชย วัชรวิศิษฏ์โรงเรียนบ้านหนองกลางดอนประธานกรรมการ
2. นางกันยา เวียงสันเทียะโรงเรียนบ้านค้างพลูกรรมการ
3. นางสาวเรวดี บัติพิมายโรงเรียนโนนไทยกรรมการ
4. นายบำรุง สังข์สูงเนินโรงเรียนบ้านขามทะเลสอกรรมการ
5. นางไหมนา วัชระสุขโพธิ์โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายพรไชย วัชรวิศิษฏ์โรงเรียนบ้านหนองกลางดอนประธานกรรมการ
2. นางกันยา เวียงสันเทียะโรงเรียนบ้านค้างพลูกรรมการ
3. นางสาวเรวดี บัติพิมายโรงเรียนโนนไทยกรรมการ
4. นายบำรุง สังข์สูงเนินโรงเรียนบ้านขามทะเลสอกรรมการ
5. นางไหมนา วัชระสุขโพธิ์โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายพรไชย วัชรวิศิษฏ์โรงเรียนบ้านหนองกลางดอนประธานกรรมการ
2. นางกันยา เวียงสันเทียะโรงเรียนบ้านค้างพลูกรรมการ
3. นางสาวเรวดี บัติพิมายโรงเรียนโนนไทยกรรมการ
4. นายบำรุง สังข์สูงเนินโรงเรียนบ้านขามทะเลสอกรรมการ
5. นางไหมนา วัชระสุขโพธิ์โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายพรไชย วัชรวิศิษฏ์โรงเรียนบ้านหนองกลางดอนประธานกรรมการ
2. นางกันยา เวียงสันเทียะโรงเรียนบ้านค้างพลูกรรมการ
3. นางสาวเรวดี บัติพิมายโรงเรียนโนนไทยกรรมการ
4. นายบำรุง สังข์สูงเนินโรงเรียนบ้านขามทะเลสอกรรมการ
5. นางไหมนา วัชระสุขโพธิ์โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายพรไชย วัชรวิศิษฏ์โรงเรียนบ้านหนองกลางดอนประธานกรรมการ
2. นางกันยา เวียงสันเทียะโรงเรียนบ้านค้างพลูกรรมการ
3. นางสาวเรวดี บัติพิมายโรงเรียนโนนไทยกรรมการ
4. นายบำรุง สังข์สูงเนินโรงเรียนบ้านขามทะเลสอกรรมการ
5. นางไหมนา วัชระสุขโพธิ์โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางราตรี เคลือบหมื่นไวโรงเรียนบ้านบุสายออประธานกรรมการ
2. นายบุญโชค ชาญสูงเนินโรงเรียนบึงคำคูกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล ช่างแย้มโรงเรียนบ้านหอกลองกระสังกรรมการ
4. นายสุชาติ แพทย์เกาะโรงเรียนบ้านนารายณ์กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางราตรี เคลือบหมื่นไวโรงเรียนบ้านบุสายออประธานกรรมการ
2. นายบุญโชค ชาญสูงเนินโรงเรียนบึงคำคูกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล ช่างแย้มโรงเรียนบ้านหอกลองกระสังกรรมการ
4. นายสุชาติ แพทย์เกาะโรงเรียนบ้านนารายณ์กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางราตรี เคลือบหมื่นไวโรงเรียนบ้านบุสายออประธานกรรมการ
2. นายบุญโชค ชาญสูงเนินโรงเรียนบึงคำคูกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล ช่างแย้มโรงเรียนบ้านหอกลองกระสังกรรมการ
4. นายสุชาติ แพทย์เกาะโรงเรียนบ้านนารายณ์กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางราตรี เคลือบหมื่นไวโรงเรียนบ้านบุสายออกรรมการ
2. นายบุญโชค ชาญสูงเนินโรงเรียนบึงคำคูกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล ช่างแย้มโรงเรียนบ้านหอกลองกระสังกรรมการ
4. นายสุชาติ แพทย์เกาะโรงเรียนบ้านนารายณ์กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางราตรี เคลือบหมื่นไวโรงเรียนบ้านบุสายออประธานกรรมการ
2. นายบุญโชค ชาญสูงเนินโรงเรียนบึงคำคูกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล ช่างแย้มโรงเรียนบ้านหอกลองกระสังกรรมการ
4. นายสุชาติ แพทย์เกาะโรงเรียนบ้านนารายณ์กรรมการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีชินภัทร ทิพย์ศรีบุญหัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ โชคคุณอาจารย์ประจำภาคสถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการ
3. นายเอกชัย บุญรสศักดิ์นักเทคโนโลยี โครงการ iTAP เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีชินภัทร ทิพย์ศรีบุญหัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการ
2. นายสุขสันต์ โชคคุณอาจารย์ประจำภาคสถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการ
3. นายเอกชัย บุญรสศักดิ์นักเทคโนโลยี โครงการ iTAP เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีชินภัทร ทิพย์ศรีบุญหัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ โชคคุณอาจารย์ประจำภาคสถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการ
3. นายเอกชัย บุญรสศักดิ์นักเทคโนโลยี โครงการ iTAP เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีชินภัทร ทิพย์ศรีบุญหัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการ
2. นายสุขสันต์ โชคคุณอาจารย์ประจำภาคสถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการ
3. นายเอกชัย บุญรสศักดิ์นักเทคโนโลยี โครงการ iTAP เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีชินภัทร โชคคุณหัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ โชคคุณอาจารย์ประจำภาคสถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการ
3. นายเอกชัย บุญรสศักดิ์นักเทคโนโลยี โครงการ iTAP เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีชินภัทร ทิพย์ศรีบุญหัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ โชคคุณอาจารย์ประจำภาคสถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการ
3. นายเอกชัย บุญรสศักดิ์นักเทคโนโลยี โครงการ iTAP เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายอนิรุทธ์ อิสโรโรงเรียนบ้านโจดประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราวดี เพลินขุนทดโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
3. นางสุนี งิมขุนทดโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ สังขพราหมณ์โรงเรียนบ้านจานกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายอนิรุทธ์ อิสโรโรงเรียนบ้านโจดประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราวดี เพลินขุนทดโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
3. นางสุนี งิมขุนทดโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ สังขพราหมณ์โรงเรียนบ้านจานกรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวทานตะวัน กิ่งโคกกรวดโรงเรียนบ้านหนองกกประธานกรรมการ
2. นายสมชาติ ไทยปราณีตโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นางอนงค์ บรรเทาว์โรงเรียนวัดสระจรเข้กรรมการ
4. นางบุญพริ้ง คืนดีโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภราดา บัวรอดโรงเรียนบ้านหอกลองกระสังประธานกรรมการ
2. นางนันทภัส กูฏโสมโรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางบังอร คงมั่นโรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยากรรมการ
4. นางประภัสสร แสนเขียวโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภราดา บัวรอดโรงเรียนบ้านหอกลองกระสังประธานกรรมการ
2. นางนันทภัส กูฏโสมโรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางบังอร คงมั่นโรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยากรรมการ
4. นางประภัสสร แสนเขียวโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภราดา บัวรอดโรงเรียนบ้านหอกลองกระสังประธานกรรมการ
2. นางนันทภัส กูฏโสมโรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางบังอร คงมั่นโรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยากรรมการ
4. นางประภัสสร แสนเขียวโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภราดา บัวรอดโรงเรียนบ้านหอกลองกระสังประธานกรรมการ
2. นางนันทภัส กูฏโสมโรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางบังอร คงมั่นโรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยากรรมการ
4. นางประภัสสร แสนเขียวโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภราดา บัวรอดโรงเรียนบ้านหอกลองกระสังประธานกรรมการ
2. นางนันทภัส กูฏโสมโรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางบังอร คงมั่นโรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยากรรมการ
4. นางประภัสสร แสนเขียวโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายภราดา บัวรอดโรงเรียนบ้านหอกลองกระสังประธานกรรมการ
2. นางนันทภัส กูฏโสมโรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางบังอร คงมั่นโรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยากรรมการ
4. นางประภัสสร แสนเขียวโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายภราดา บัวรอดโรงเรียนบ้านหอกลองกระสังประธานกรรมการ
2. นางนันทภัส กูฏโสมโรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางบังอร คงมั่นโรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยากรรมการ
4. นางประภัสสร แสนเขียวโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายภราดา บัวรอดโรงเรียนบ้านหอกลองกระสังกรรมการ
2. นางนันทภัส กูฏโสมโรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางบังอร คงมั่นโรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยากรรมการ
4. นางประภัสสร แสนเขียวโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายภราดา บัวรอดโรงเรียนบ้านหอกลองกระสังประธานกรรมการ
2. นางนันทภัส กูฏโสมโรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางบังอร คงมั่นโรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยากรรมการ
4. นางประภัสสร แสนเขียวโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายภราดา บัวรอดโรงเรียนบ้านหอกลองกระสังประธานกรรมการ
2. นางนันทภัส กูฏโสมโรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางบังอร คงมั่นโรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยากรรมการ
4. นางประภัสสร แสนเขียวโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายภราดา บัวรอดโรงเรียนบ้านหอกลองกระสังประธานกรรมการ
2. นางนันทภัส กูฏโสมโรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางบังอร คงมั่นโรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยากรรมการ
4. นางประภัสสร แสนเขียวโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภราดา บัวรอดโรงเรียนบ้านหอกลองกระสังประธานกรรมการ
2. นางนันทภัส กูฏโสมโรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางบังอร คงมั่นโรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยากรรมการ
4. นางประภัสสร แสนเขียวโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายภราดา บัวรอดโรงเรียนบ้านหอกลองกระสังประธานกรรมการ
2. นางนันทภัส กูฏโสมโรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางบังอร คงมั่นโรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยากรรมการ
4. นางประภัสสร แสนเขียวโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายภราดา บัวรอดโรงเรียนบ้านหอกลองกระสังประธานกรรมการ
2. นางนันทภัส กูฏโสมโรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางบังอร คงมั่นโรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยากรรมการ
4. นางประภัสสร แสนเขียวโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายภราดา บัวรอดโรงเรียนบ้านหอกลองกระสังประธานกรรมการ
2. นางนันทภัส กูฏโสมโรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางบังอร คงมั่นโรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยากรรมการ
4. นางประภัสสร แสนเขียวโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิสูตร จันทราศรีโรงเรียนบ้านเมืองเก่าประธานกรรมการ
2. นางปราณี ชินอ่อนโรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์)กรรมการ
3. นางอุษา ถ้ำแก้วโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิสูตร จันทราศรีโรงเรียนบ้านเมืองเก่าประธานกรรมการ
2. นางปราณี ชินอ่อนโรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์)กรรมการ
3. นางอุษา ถ้ำแก้วโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิสูตร จันทราศรีโรงเรียนบ้านเมืองเก่าประธานกรรมการ
2. นางปราณี ชินอ่อนโรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์)กรรมการ
3. นางอุษา ถ้ำแก้วโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิสูตร จันทราศรีโรงเรียนบ้านเมืองเก่าประธานกรรมการ
2. นางปราณี ชินอ่อนโรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์)กรรมการ
3. นางอุษา ถ้ำแก้วโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิสูตร จันทราศรีโรงเรียนบ้านเมืองเก่าประธานกรรมการ
2. นางปราณี ชินอ่อนโรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์)กรรมการ
3. นางอุษา ถ้ำแก้วโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกระจ่าง หอมขาวโรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาดประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ดาวดวงน้อยโรงเรียนบ้านทำนบพัฒนากรรมการ
3. นางสำลี สายงามโรงเรียนวัดสระจรเข้กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกระจ่าง หอมขาวโรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาดประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ดาวดวงน้อยโรงเรียนบ้านทำนบพัฒนากรรมการ
3. นางสำลี สายงามโรงเรียนวัดสระจรเข้กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกระจ่าง หอมขาวโรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาดประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ดาวดวงน้อยโรงเรียนบ้านทำนบพัฒนากรรมการ
3. นางสำลี สายงามโรงเรียนวัดสระจรเข้กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกระจ่าง หอมขาวโรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาดประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ดาวดวงน้อยโรงเรียนบ้านทำนบพัฒนากรรมการ
3. นางสำลี สายงามโรงเรียนวัดสระจรเข้กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูรย์ สุขีสนธิ์โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุ่นเรือน คำภาพันธ์โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์กรรมการ
3. นางสรวีย์ เคียนสันเทียะโรงเรียนบ้านกะพี้กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูรย์ สุขีสนธิ์โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุ่นเรือน คำภาพันธุ์โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์กรรมการ
3. นางสรวีย์ เคียนสันเทียะโรงเรียนบ้านกะพี้กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูรย์ สุขีสนธิ์โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุ่นเรือน คำภาพันธุ์โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์กรรมการ
3. นางสรวีย์ เคียนสันเทียะโรงเรียนบ้านกะพี้กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูรย์ สุขีสนธิ์โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุ่นเรือน คำภาพันธุ์โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์กรรมการ
3. นางสรวีย์ เคียนสันเทียะโรงเรียนบ้านกะพี้กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูรย์ สุขีสนธิ์โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุ่นเรือน คำภาพันธุ์โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์กรรมการ
3. นางสรวีย์ เคียนสันเทียะโรงเรียนบ้านกะพี้กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูรย์ สุขีสนธิ์โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุ่นเรือน คำภาพันธุ์โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์กรรมการ
3. นางสรวีย์ เคียนสันเทียะโรงเรียนบ้านกะพี้กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย ดวงจันทร์โรงเรียนบ้านโคกแขวนประธานกรรมการ
2. นายชินวัฒน์ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
3. นางราณี ทิพย์สันเทียะโรงเรียนบ้านหนองหันกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย ดวงจันทร์โรงเรียนบ้านโคกแขวนประธานกรรมการ
2. นายชินวัฒน์ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
3. นางราณี ทิพย์สันเทียะโรงเรียนบ้านหนองหันกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย ดวงจันทร์โรงเรียนบ้านโคกแขวนรองประธานกรรมการ
2. นายชินวัฒน์ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
3. นางราณี ทิพย์สันเทียะโรงเรียนบ้านหนองหันกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย ดวงจันทร์โรงเรียนบ้านโคกแขวนประธานกรรมการ
2. นายชินวัฒน์ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
3. นางราณี ทิพย์สันเทียะโรงเรียนบ้านหนองหันกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย ดวงจันทร์โรงเรียนบ้านโคกแขวนประธานกรรมการ
2. นายชินวัฒน์ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
3. นางราณี ทิพย์สันเทียะโรงเรียนบ้านหนองหันกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย ดวงจันทร์โรงเรียนบ้านโคกแขวนประธานกรรมการ
2. นายชินวัฒน์ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
3. นางราณี ทิพย์สันเทียะโรงเรียนบ้านหนองหันกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกฤษณา ผดุงชอบโรงเรียนบ้านหินลาดประธานกรรมการ
2. นางนงพงา เสาวภาคย์เมธีกุลโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
3. นางสาววาดแก้ว นามวิจิตรโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกฤษณา ผดุงชอบโรงเรียนบ้านหินลาดประธานกรรมการ
2. นางนงพงา เสาวภาคย์เมธีกุลโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
3. นางสาววาดแก้ว นามวิจิตรโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกฤษณา ผดุงชอบโรงเรียนบ้านหินลาดประธานกรรมการ
2. นางนงพงา เสาวภาคย์เมธีกุลโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
3. นางสาววาดแก้ว นามวิจิตรโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกฤษณา ผดุงชอบโรงเรียนบ้านหินลาดประธานกรรมการ
2. นางนงพงา เสาวภาคย์เมธีกุลโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
3. นางสาววาดแก้ว นามวิจิตรโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเดชา ผ่องโตโรงเรียนบ้านสะพานหินประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ แถมวัฒนะโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางสาวรัชฏาภรณ์ นันทัชพรพงศ์โรงเรียนบ้านนารายณ์กรรมการ
4. นายชัยวิรัตน์ พิลึกโรงเรียนบ้านหนองละมั่งกรรมการ
5. นางอัญชลีพร นันทัชพรพงศ์โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
6. นายบัณฑิต ชายดีโรงเรียนบ้านสระตะเฆ่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเดชา ผ่องโตโรงเรียนบ้านสะพานหินประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ แถมวัฒนะโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางสาวรัชฏาภรณ์ เอี่ยมโคกสูงโรงเรียนบ้านนารายณ์กรรมการ
4. นายชัยวิรัตน์ พิลึกโรงเรียนบ้านหนองละมั่งกรรมการ
5. นางอัญชลีพร นันทัชพรพงศ์โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
6. นายบัณฑิต ชายดีโรงเรียนบ้านสระตะเฆ่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเดชา ผ่องโตโรงเรียนบ้านสะพานหินประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ แถมวัฒนะโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางสาวรัชฏาภรณ์ เอี่ยมโคกสูงโรงเรียนบ้านนารายณ์กรรมการ
4. นายชัยวิรัตน์ พิลึกโรงเรียนบ้านหนองละมั่งกรรมการ
5. นางอัญชลีพร นันทัชพรพงศ์โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
6. นายบัณฑิต ชายดีโรงเรียนบ้านสระตะเฆ่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเดชา ผ่องโตโรงเรียนบ้านสะพานหินประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ แถมวัฒนะโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางสาวรัชฏาภรณ์ เอี่ยมโคกสูงโรงเรียนบ้านนารายณ์กรรมการ
4. นายชัยวิรัตน์ พิลึกโรงเรียนบ้านหนองละมั่งกรรมการ
5. นางอัญชลีพร นันทัชพรพงศ์โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
6. นายบัณฑิต ชายดีโรงเรียนบ้านสระตะเฆ่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเดชา ผ่องโตโรงเรียนบ้านสะพานหินประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ แถมวัฒนะโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางสาวรัชฏาภรณ์ เอี่ยมโคกสูงโรงเรียนบ้านนารายณ์กรรมการ
4. นายชัยวิรัตน์ พิลึกโรงเรียนบ้านหนองละมั่งกรรมการ
5. นางอัญชลีพร นันทัชพรพงศ์โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
6. นายบัณฑิต ชายดีโรงเรียนบ้านสระตะเฆ่กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเดชา ผ่องโตโรงเรียนบ้านสะพานหินประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ แถมวัฒนะโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางสาวรัชฏาภรณ์ เอี่ยมโคกสูงโรงเรียนบ้านนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรินทร์ วาจาสิทธิ์โรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางอันทนา ทนโคกสูงโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางพรพิมล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านจานกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรินทร์ วาจาสิทธิ์โรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางอันทนา ทนโคกสูงโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางพรพิมล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านจานกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรินทร์ วาจาสิทธิ์โรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางอันทนา ทนโคกสูงโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางพรพิมล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านจานกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรินทร์ วาจาสิทธิ์โรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางอันทนา ทนโคกสูงโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางพรพิมล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านจานกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรินทร์ วาจาสิทธิ์โรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางอันทนา ทนโคกสูงโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางพรพิมล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านจานกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสกุณา สุวรรณาโคโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นางรุจา หงษ์ทองโรงเรียนบ้านหินเพิงกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ ชาญสูงเนินโรงเรียนบึงคำคูกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสกุณา สุวรรณาโคโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นางรุจา หงษ์ทองโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ ชาญสูงเนินโรงเรียนบึงคำคูกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสกุณา สุวรรณาโคโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นางรุจา หงษ์ทองโรงเรียนบ้านหินเพิงกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ ชาญสูงเนินโรงเรียนบึงคำคูกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสกุณา สุวรรณาโคโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นางรุจา หงษ์ทองโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ ชาญสูงเนินโรงเรียนบึงคำคูกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสกุณา สุวรรณาโคโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นางรุจา หงษ์ทองโรงเรียนบ้านหินเพิงกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ ชาญสูงเนินโรงเรียนบึงคำคูกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]