หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ โรงเรียนด่านขุนทด ระหว่าง เดือนตุลาคม 2556

[ ทั้งหมด   3 ต.ค. 2556   4 ต.ค. 2556   5 ต.ค. 2556   6 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย ห้อง 111 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย ห้อง 112 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย ห้อง 113 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย ห้อง 114 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย ห้อง 224 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด อาคาร 9 ห้อง 931, 932 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 1211, 1212 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 1213, 1214 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด อาคาร 9 ห้อง 916 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 1231 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด อาคาร 9 ห้อง 911, 912 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด อาคาร 9 ห้อง 913, 914 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด อาคาร 9 ห้อง 921, 922 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด อาคาร 9 ห้อง 923, 924 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด อาคาร 9 ห้อง 915, 925 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 1232 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 1222 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 211 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนด่านขุนทด ห้องประชุม 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนด่านขุนทด ห้องประชุม 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 212 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 223 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 221, 222 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ อาคารเอนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ อาคาร 2 (อาคารไม้) ชั้น 2 ห้อง ป.1 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ อาคาร 2 (อาคารไม้) ชั้น 2 ห้อง ป.2 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด อาคารเรียน ห้อง 114 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด อาคารเรียน ห้อง 124 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด อาคารเรียน ห้อง 203 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด อาคารเรียน ห้อง 201 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด อาคารเรียน ห้อง 123 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด อาคารเรียน ห้อง 122 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด อาคารเรียน ห้อง 112, 113 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด อาคารเอนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด อาคารเอนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด อาคารเอนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
11 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด อาคารเอนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
12 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด อาคารเอนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
13 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด อาคารเอนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด อาคารเอนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
15 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด อาคารเอนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
16 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด อาคารเอนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
17 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด อาคารเอนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
18 340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด ห้องประชุม 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
19 342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด ห้องประชุม 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
20 344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด ห้องประชุม 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
21 346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด ห้องประชุม 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
22 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
23 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
24 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
25 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
26 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด 5 ต.ค. 2556 13.00-16.30
27 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด 5 ต.ค. 2556 13.00-16.30
28 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ห้องประชุมโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
29 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ห้องประชุมโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
30 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ห้องประชุมโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 5 ต.ค. 2556 13.00-16.30
31 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ห้องประชุมโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 5 ต.ค. 2556 13.00-16.30
32 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 ห้องประชุมโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 5 ต.ค. 2556 13.00-16.30
33 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย ห้องประชุม 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
34 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย ห้องประชุม 5 ต.ค. 2556 13.00-16.30
35 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ห้องประชุม 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
36 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ห้องประชุม 5 ต.ค. 2556 13.00-16.30
37 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย ห้องประชุม 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
38 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ห้องประชุม 5 ต.ค. 2556 13.00-16.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด โดม (เต็นท์ที่ 1, 2) 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด โดม (เต็นท์ที่ 3, 4) 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด โดม (เต็นท์ที่ 5) 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด โดม (เต็นท์ที่ 6, 7) 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด โดม (เต็นท์ที่ 8, 9) 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด โดม (เต็นท์ที่ 10, 11) 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด โดม (เต็นท์ที่ 12, 13) 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด โดม (เต็นท์ที่ 14, 15) 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด โดม (เต็นท์ที่ 16, 17) 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด อาคาร 9 ห้อง 926 5 ต.ค. 2556 13.00-16.30
11 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด ห้องประชุม อาคาร 9 ห้อง 917 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
12 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด อาคาร 9 ห้อง 926 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
13 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 1223 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
14 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด อาคาร 9 ห้อง 937 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
15 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 1223 5 ต.ค. 2556 13.00-16.30
16 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด อาคาร 9 ห้อง 937 5 ต.ค. 2556 13.00-16.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ อาคาร 1 (อาคารใหม่) ห้อง 223 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ อาคาร 1 (อาคารใหม่) ห้อง 221 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ อาคาร 1 (อาคารใหม่) ห้อง 114 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ อาคาร 1 (อาคารใหม่) ห้อง 115 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ อาคาร 1 (อาคารใหม่) ห้องสมุด 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ห้องแนะแนว อาคาร 1 (อาคารใหม่) 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ห้องแนะแนว อาคาร 1 (อาคารใหม่) 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือ สพป.นม.5 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข อาคารเรียน ห้องประชุม ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข อาคารเรียน ห้องประชุม ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 13.00-16.30
4 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข อาคารเรียน ชั้น 2 ห้อง 222, 224, 225 5 ต.ค. 2556 09.00-17.00
5 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง 211, 212 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข อาคารเรียน ชั้น 3 ห้อง 231 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข อาคารเรียน ชั้น 3 ห้อง 232 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข อาคารเรียน ชั้น 3 ห้อง 233 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข อาคารเรียน ชั้น 2 ห้อง 221 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สนามด้านทิศตะวันออก 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 724 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด หอประชุม 5 ต.ค. 2556 13.00-16.30
2 726 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด หอประชุม 5 ต.ค. 2556 13.00-16.30
3 728 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด หอประชุม 5 ต.ค. 2556 13.00-16.30
4 730 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด หอประชุม 5 ต.ค. 2556 13.00-16.30
5 732 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด หอประชุม 5 ต.ค. 2556 13.00-16.30

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]