รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4
สพป.นม.4
ระหว่าง วันที่ 24 - 27 เดือน กันยายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขนงพระใต้ 1. เด็กหญิงพรนภา  สุขจันทึก
 
1. นางสำลี  สุขขาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยาง 1. เด็กหญิงชลธิชา  เซียมตะคุ
 
1. นางเกษร  ม่วงคราม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา (ประสิทธิ์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกวินทรา  พรมสุวรรณ
 
1. นางสาวสุกัลยา  สุพรรณเภสัช
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเพิง 1. เด็กหญิงเพ็ญพโยม   ลีลาประสพโชค
 
1. นางกาญจนา  พวงมาลี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 1. เด็กหญิงภัทร์ศิริญาณ์  อุทัยกัน
 
1. นางทัศนีย์  ฉิมปิ่น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวาริน   บาททอง
 
1. นางเพ็ญแข   สองเมือง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  นวลสีขาว
 
1. นางเสาวนีย์  เหมนิธิ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  งอบสูงเนิน
 
1. นางศศิธร  สุดแดน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 1. เด็กหญิงพลอยทิพย์  สังข์เสน่ห์
 
1. นางสุภาพร  โภชนา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 1. เด็กหญิงวนิดา  เทียมธรรม
 
1. นางวาสนา  อวยสวัสดิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 1. เด็กหญิงทองพันชั่ง  จิตแสง
2. เด็กหญิงสุวนันท์  ถวิล
 
1. นางนงลักษณ์  กลิ่นสุคนธ์
2. นางอารมณ์  การสูงเนิน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทานนท์
2. เด็กชายเทพสถิตย์  ดีบาน
 
1. นางนงลักษณ์  กลิ่นสุคนธ์
2. นางอารมณ์  การสูงเนิน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งยางวิทยา 1. เด็กชายไวทย์ทัพพ์  เนตะฝาง
 
1. นางพิศพร  อินทร์สว่าง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กชายพุฒิเมธ  ตุลาบดี
 
1. นางปริชาติ  โชติเสน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนทับ 6 วิทยาคาร 1. เด็กหญิงเพ็ญภักดิ์  ประยุตเต
 
1. นางวิธร  ไวฉลาด
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสีสด 1. เด็กชายจิรายุ   ศรีธงชัย
2. เด็กหญิงชลธิชา  เหล็กชัย
3. เด็กหญิงณัฐธิชา   จันทะวงษา
 
1. นางสาวรัฐพร  จันดำ
2. นางเบญจมาศ   เหิงขุนทด
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกรรภิรมย์  เคนจันทึก
2. เด็กหญิงสวรรษวดี  คิวขุนทด
3. เด็กหญิงอภิชาดา  เยี่ยมจันทึก
 
1. นางรมย์ชลี  นิวัฒนากูล
2. นางสาวสายยุธ  ทนน้ำ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงณัชชา  คำชนะชัย
2. เด็กชายพชรพล  คุ้มภัย
3. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีทะ
 
1. นายพิทักษ์  ดาทอง
2. นางสาวพิสมัย  ไค่นุ่นโพธิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กชายจักรพงศ์  รอดดี
2. เด็กหญิงรจณา  หัสดินทร ณ อยุธยา
3. เด็กหญิงวนิชสรา  ทองสา
 
1. นางปิยรัฐ  คลีมานะกิจ
2. นางสาวเสาวภา  ไชยสุวรรณ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ 1. เด็กชายธนภัทร  วงษ์ยงน้อย
2. เด็กชายวศิน  กิตติวณิชพันธุ์
 
1. นายบุญสม  เถาะสูงเนิน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไทร 1. เด็กชายจักรพันธ์  บำรุงวงศ์
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เผินสูงเนิน
 
1. นางชนิกานต์  โชติจันทึก
2. นายแคล้ว  เบียดนอก
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กชายสรวิศ  ก่อกิจกุศล
 
1. นางสาวดวงจันทร์  สาเกตุ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 1. เด็กชายรัชฎาพร  พลจันทึก
 
1. นายกฤษฎา  แก้วสิงห์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 1. เด็กหญิงกมนนุช  ชิมรัมย์
 
1. นายกฤษฎา  แก้วสิงห์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงคลกุล 1. เด็กหญิงปรีชญา  สุวรรณพงษ์กร
2. เด็กชายพงศกร  นิลสูงเนิน
3. เด็กหญิงมานิตา  แก้วประเสริฐ
 
1. นางกัญญรัตน์  มหามนตรี
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายขวัญ  นามพันธุ์
2. เด็กชายพีรัชชัย  จันดาเพ็ง
3. เด็กหญิงสยุมพร  ตรีภพ
 
1. นายสมศักดิ์  ลาภานิกรณ์
2. นายโกต๋อง  บุญโสม
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกรรณลดา  ชิคโคกสูง
2. เด็กหญิงชนัญญา  ศิริมั่น
3. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  จงปลงกลาง
 
1. นางสุภาพ  กองจริต
2. นางอัมพร  ยิ้มแย้ม
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสง่า 1. เด็กหญิงพงษ์พิช  จันทร์วิเศษ
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  แสงนันท์
3. เด็กหญิงสุนิศา  เครื่องกลาง
 
1. นางสาวสมสวย  แจ่มเรือน
2. นางสาวสรวย  ขึ่มกุล
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ลักภูกลาง
2. เด็กชายพงศกร  จิโนหงษ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  นิยมชัย
 
1. นางชุติมา  ทิพโม
2. ว่าที่ร้อยตรีรุจิภาส  เหลื่อมสีจันทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 1. เด็กชายชวัลกร  มานะพิม
2. เด็กหญิงทนินธร  อนุรักษา
3. เด็กชายวรัญธร  เทียนสื่อเจริญ
 
1. นางชุติมา  ทิพโม
2. ว่าที่ร้อยตรีรุจิภาส  เหลื่อมสีจันทร์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับใต้ 1. เด็กหญิงขวัญตา  เพ็งสระเกษ
2. เด็กชายธีรพัฒน์  มินทร์จันทึก
3. เด็กหญิงนันทกานต์  เหมจันทึก
 
1. นางน้ำฝน  สิงห์พรม
2. นางสาวอรัญญา  พวงมัชสิมา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกรกนก  วินิจฉัยภาคครุจ
2. เด็กหญิงทัศภรร์  นันทพันธ์
3. เด็กหญิงนิดา  เจริญสูงเนิน
 
1. นางอรุณณี  จงปั้น
2. นางสาวอุไรวรรณ  ภูจ่าพหล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะค่างาม 1. เด็กหญิงจันทิมา  เสนาฤทธิ์
2. เด็กชายสุรชัย  เชยสูงเนิน
 
1. นายขวัญชัย  พรมแสน
2. นางเครือวัลย์  วนกลาง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกระสวย 1. เด็กชายอมร  ประมวลคิด
2. เด็กชายเจริญ  เกตุศรีเผือก
 
1. นางสาวจำนรรจา  พวงพิลา
2. นายนิกร  ธานีวรรณ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายปิยวัตร  คลาดสูงเนิน
2. เด็กชายสุทัศน์  ศาสตร์ดำรงค์
 
1. นางสาวพรพรรณ  พรตะนะ
2. นายวุฒิ  พรมรัตนไพศาล
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเมือง 1. เด็กหญิงดวงพร  มุ่งเขื่องกลาง
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  พันธ์ชา
 
1. นายชนาธิป  พูลมา
2. นางสาววัฒนิกา  กมลกลาง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเมือง 1. เด็กชายทวีศักดิ์  หามาลา
2. เด็กชายเกริกพล  หิรัญอร
 
1. นายชนาธิป  พูลมา
2. นายมงคล  ฉิมนิล
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 1. เด็กชายนเรศ  เจนทั่ว
2. เด็กชายอำนาจ  ฉิมพาลี
 
1. นายรชต  ปังสันเทียะ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 1. เด็กชายชลธี  ศิลป์ประกอบ
2. เด็กชายศตพรรษ  อาจหาญ
 
1. นายรชต  ปังสันเทียะ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  บุญพุฒ
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เฉกแสงทอง
3. เด็กหญิงสุฑามาศ  จอนสูงเนิน
4. เด็กหญิงเพชรลัดดา  มีสมศักดิ์
5. เด็กหญิงแพรวา  หงห์สุนทร
 
1. นางสาวปรียาภัทร์  สีหธนไพศาล
2. นางอุไร   พุ่มวันเพ็ญ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  คงภู่
2. เด็กหญิงดุสิตา  ศรีมาบุตร
3. เด็กหญิงปทุมทิพย์  คมวิชายั่งยืน
4. เด็กหญิงภควดี  ทุมจันทึก
5. เด็กหญิงอัจฉราพร  ชุ่มสกุลวงศ์
 
1. นางธัญลักษณ์  คบด่านกลาง
2. นางรุ่งนภา  โมฆะรัตน์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 - ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  พรานสูงเนิน
2. เด็กชายจีรวัฒน์  เบาสูงเนิน
3. เด็กหญิงศิรินภา  พรมมาศ
4. เด็กหญิงสุนิสา  พุ่มพนม
5. เด็กหญิงสุพรรณา  พงษ์ภา
 
1. นายธนัช  สีสม
2. นางสาวปรียาภัทร์  สีหธนไพศาล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงฉัตรดา  หงษ์ศิริ
2. เด็กหญิงรจนา  วังโส
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  แจ่มจันทร์
4. เด็กชายสรนันท์  ขันเพชร
5. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  แว่นมณี
 
1. นางสาวนิตยา  หนูเส็ง
2. นางปิยะดา  รัชนิพนธ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สุขนวนจันทร์
2. เด็กหญิงประสมทรัพย์  อินอ่อน
3. เด็กหญิงภิญญดา  เถยสูงเนิน
4. เด็กหญิงวนิดา  หวานสูงเนิน
5. เด็กหญิงอันนา  หอมนวล
 
1. นางมาลัย  ชมชื่น
2. นางอมรรัตน์  ช่างไม้
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเบน    
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 83.6 - ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 1. เด็กหญิงกนกนิภา  โพธิ์ชะอุ่ม
2. เด็กชายกำธร  ศรีคำ
3. เด็กชายณัฐพล  ฝอดสูงเนิน
4. เด็กชายภิรมย์ศักดิ์  ภักดี
5. เด็กหญิงสุวรรณี  กำรัมย์
 
1. นายอภิมุข  อินทร์แพรง
2. นางสาวอรุณวตรี  ดียางหวาย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เชิดกฤษ์
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  ขุยจันทึก
3. เด็กหญิงมณีวรรณ  เฉลียวฉลาด
4. เด็กหญิงรพีพรรณ   สันติสรรเสริญ
5. เด็กหญิงอริสรา  รอดโพธิ์ทอง
 
1. นางสาววัฒนิกา   กมลกลาง
2. นางสาวศุภรัตน์  วงศ์สวัสดิ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมาก 1. เด็กชายกมลชนก  จันทสิทธิ์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  สวัสดิ์
3. เด็กหญิงกำไลทิพย์  กองสมร
4. เด็กชายจตุพล  มีชนะ
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีศิริ
6. เด็กชายชรินทร์ทร  ดอนพล
7. เด็กหญิงชลธิชา  สมจิตร
8. เด็กชายตะวัน  เสาะสูงเนิน
9. เด็กหญิงนารีรัตน์  รินนอก
10. เด็กหญิงนิตยา  ผินนอก
11. เด็กหญิงปฐมพร  พลอยขุนทด
12. เด็กชายภูรินทร์  คงสิทธิ์
13. เด็กหญิงรุ่งนภา  โมกขา
14. เด็กหญิงวริศรา  ภักดีกลาง
15. เด็กชายวัฒนา  อินทร์นอก
16. เด็กชายสมเกียรติ  คณะศรี
17. เด็กชายอดิศักดิ์  ดื่นขุนทด
18. เด็กหญิงอัญชลี  แก่งหนอก
19. เด็กชายเอกรัตน์  สีเบ้า
20. เด็กชายโชคอนันต์  จันทราสูงเนิน
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เงินหล่อ
2. นางชลลดา  ศรีศิริ
3. นางสาวดรุณี  หอจันทึก
4. นางสาวพิษณุลักษณ์  บุญทวี
5. นางสาววรรณรัตน์  รุ่งเรือง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้า 1. เด็กชายกิตตินันท์  เร่งรีรา
2. เด็กชายจักรพรรณ  แดงสูงเนิน
3. เด็กชายจิรพิพรรธ  วงษ์สะโสม
4. เด็กชายณัฐวี  วงษ์จินดา
5. เด็กชายธนายุทธ์  อนุสนธิ์
6. เด็กหญิงบุษกร  เทืองจันทึก
7. เด็กหญิงปิยฉัตร  มาตรวิจิตร
8. เด็กหญิงปิยดา  จากสูงเนิน
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คิดสูงเนิน
10. เด็กหญิงพิยะดา  จารุนัย
11. เด็กชายยศพล  ทวนกระโทก
12. เด็กหญิงวาสนา  พานขุนทด
13. เด็กชายศรายุทธ  ศรีเพชร
14. เด็กหญิงศศิธร  ทัพธานี
15. เด็กชายสถาพร   กล้าสูงเนิน
16. เด็กหญิงสิริกัญญา  คนธ์สูงเนิน
17. เด็กชายสุรัตน์  ชัยกุล
18. เด็กหญิงอรวรรณ  เชื้อสูงเนิน
19. เด็กหญิงอินทิรา  นะสูงเนิน
20. เด็กหญิงเพชรไพลิน  ศรีเพชรพงษ์
 
1. นายกิตติ  จารุเฉลิมรัตน์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 90.64 - ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กหญิงกัญธิมา  เรืองจันทึก
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เพียซ้าย
3. เด็กชายคงเฉลิม  คำจันทอน
4. เด็กชายคมกริช  สารจันทึก
5. เด็กหญิงชนิดา  คชเขื่อน
6. เด็กชายชัยอนันต์  แย้มจันทึก
7. เด็กหญิงญาโณทัย  เปาจันทึก
8. เด็กหญิงณัฐมล  หนูจันทึก
9. เด็กหญิงณัฐสุดา  สิงห์จันทึก
10. เด็กหญิงทิพย์วิมล  เทศสูงเนิน
11. เด็กหญิงธนัชพร  กุลวงษ์
12. เด็กชายธนากร  เฝดสูงเนิน
13. เด็กหญิงนันธิชา  มาลัยพรรณ
14. เด็กหญิงปัทมาสน์  นุตะดี
15. เด็กชายพิชิตชัย  มาลัยพรรณ
16. เด็กหญิงพีรพรรณ์  คำกัด
17. เด็กชายภาณุพงศ์  พิพ่วนนอก
18. เด็กชายมณฑล  เพียรทำดี
19. เด็กหญิงรตินันท์  สิงห์จันทึก
20. เด็กหญิงอรจิรา  พิลา
 
1. นางกาญจนา  คิดรอบ
2. นางจารึก  ภูมิโคกรักษ์
3. นางสาวสุภารัตน์  สิงห์นันท์
4. นางสาวอวยพร  อิศรเดช
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนโค้งยางวิทยา 1. เด็กหญิงปินปินัทธ์  รวยสูงเนิน
 
1. นางเตือนจิตร  ศรีสุข
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 1. เด็กหญิงมารู  เมืองพงศ์
 
1. นางสุุกัญญา  ทีจันทึก
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนัญญา  ไชยมีสุข
 
1. นางมัณฑณีย์  ชำนาญพรม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 1. เด็กหญิงภูษณิศา  สุทธิโพธิ์
2. เด็กชายอธิคม  รอดสม
 
1. นางชัญญา  จินากูล
2. นางสุกฤตา  ศุภเดชวิวัฒน์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 1. เด็กชายกิติศักดิ์  ผลอ้อ
2. เด็กหญิงสุรางคนางค์  เกตุยั่งยืนวงศ์
 
1. นางสุกฤตา  ศุภเดชวิวัฒน์
2. นางแพรวตา  บุญมาก
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  มุ่งรวยกลาง
2. นายสุริยา  ปริปุณณะ
 
1. นายอนุวัฒน์  ลิมสกุล
2. นายเจริญ  งามพลกรัง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา  พลพยัคฆ์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ก้องแก้ว
3. เด็กหญิงณิชา  เวียนสูงเนิน
4. เด็กหญิงนลิน  คำผลศิริ
5. เด็กหญิงนิรมล  ทับทิมหิน
6. เด็กหญิงปริญภรณ์  เจ๊กจันทึก
7. เด็กหญิงศรีสุดา  แน่นอุดร
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  จูงใจ
9. เด็กหญิงสุกัญญา  ห้อยฤทัย
10. เด็กหญิงเลิศนภา  มาบัว
 
1. นางนภา  ศรีเงินยวง
2. นางสาวศากุน  เสาวคตภูมิ
3. นางสาวโรจณีย์  เดือนแจ่ม
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ 1. เด็กหญิงกานติมา  เจือจันทึก
2. เด็กหญิงณัฐวีร์  จันทร์สำโรง
3. เด็กหญิงนลินี  อัปการัตน์
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์  พลอยขาว
5. เด็กหญิงพิชชาพร  มั่งมี
6. เด็กหญิงภัทรค์ยา  พินิจ
7. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แก้วภา
8. เด็กหญิงมณฑิกา  ซ้อนพุดซา
9. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ปิ่นสูงเนิน
10. เด็กหญิงสุธิชา  พามขุนทด
 
1. นางรุ่งนภา  โมฆะรัตน์
2. นางอรนุช  มองพิมาย
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เบ็ดขุนทด
2. เด็กหญิงคัชฌาริณ๊  ตะนัง
3. เด็กหญิงชนิตา  ชอบสูงเนิน
4. เด็กหญิงชาดา  บริบูรณ์
5. เด็กหญิงดารินทรา  สันกลาง
6. เด็กหญิงนริศรา  ภานุรักษ์
7. เด็กหญิงนันศิญา  ถนอนงาม
8. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แหวนสูงเนิน
9. เด็กหญิงพัชรีญา  อินทร์เพ็ญ
10. เด็กหญิงพิชญาภา  ลบสูง
11. เด็กหญิงพิชญาภา  ลบสูงเนิน
12. เด็กชายศศินา  ชาติจันทึก
13. เด็กหญิงสุชัญญา  พงษ์นิมิตร
14. เด็กหญิงสุพิชญา  สุขีณี
15. เด็กหญิงอริสรา  ฉายาวรรณ
 
1. นางสาวจิราภา  พูนสูงเนิน
2. นางสาวศิริขัวญ  ศิริกิจ
3. นางสาวแพรวพัชร  ภิญโญ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมาก 1. เด็กหญิงดวงสุดา  แป้นทองหลาง
2. เด็กหญิงนุตประวีณ์  เสนาม
3. เด็กหญิงปนัดดา  พูนสวาย
4. เด็กหญิงปภัสวดี  จำเนียรแพทย์
5. เด็กชายปานศักดิ์  บริสุทธิ์
6. เด็กหญิงพรชิตา  ตันเจริญ
7. เด็กหญิงรจนา  พูนสวาย
8. เด็กหญิงวรรณภา  พูนสวาย
9. เด็กหญิงสมพิษ  อินทร์รักษา
10. เด็กหญิงสุชานรี  รินนอก
11. เด็กหญิงสุพัตรา  อินทร์นอก
12. เด็กหญิงหทัยพร  โทนขุนทด
13. เด็กหญิงอมรรัตน์  สายพิมพ์
14. เด็กหญิงเจนจิรา  รินนอก
15. เด็กหญิงเมทินี  สง่าดี
 
1. นางชลลดา  ศรีศิริ
2. นายณัฐวัส  ปัญญาใส
3. นางสาวรุ่งทิวา  นารินทร์
4. นายไอยรา  เผียงสูงเนิน
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบันไดม้า 1. เด็กหญิงดลนภา  รุจิวรรณ์
2. เด็กหญิงอังคณา  เต็มสูงเนิน
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ประสาททอง
 
1. นายทรงศักดิ์  โสระสิงห์
2. นายนพภรพรรณ  สวนสุข
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 1. เด็กหญิงณัฐริกา   จุลมุสิก
2. เด็กหญิงสุชาดา  กันทอง
3. เด็กชายอนุพงษ์  เถื่อนวงษ์
 
1. นายณรงค์  บุญแถว
2. นายธีรพัฒน์  ครุธหอม
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำใส 1. เด็กหญิงกัลยา  ศรีละออง
2. เด็กชายวีระชีต  แสงสวาสดิ์
 
1. นายวรเศรษฐ์  อรรถรวีวัฒน์
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณา  แนบกลาง
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  ช่วยศิริ
 
1. นางประไพ  คำดวง
2. นายสยาม  คล้อยกลาง
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 1. เด็กหญิงญาริดา  ศรีธรรม
 
1. นายอัครเดช  อินทรสถาพร
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  โพธิ์สูงเนิน
 
1. นางอุษา  ยอดเมือง
 
67 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 1. เด็กชายสันติสุข  พรมพันธ์ใจ
 
1. นายสำเนา  ปานหงษ์
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสารวิทยา 1. เด็กหญิงอลีนา  เยี่ยงจันทึก
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  ศุภหัตถี
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 1. เด็กหญิงนันทัชพร  ไชยสาส์น
 
1. นายอัครเดช  อินทรสถาพร
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนงพระใต้ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ไหมทอง
 
1. นางสุกัญญา  มรกต
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงประภาศรี  แก้วเนตร
 
1. นางอุษา  ยอดเมือง
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีวัฒนา 1. เด็กชายนุรักษ์  มณฑา
 
1. นายวิทยา  เจือจันทึก
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 1. เด็กหญิงอริชา  ศิริช่าง
2. เด็กชายอาทิตย์  แก่นดี
 
1. นางจงกล  กิจสุภา
2. นางเจียมใจ  แก้วปลั่ง
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  โนใหม่
2. เด็กหญิงสุวาธินี  คลุมกลางดอน
 
1. นางจรัสศรี  รุจิเรก
2. นางสุนีรัตน์  มยุเรศ
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีวัฒนา 1. เด็กชายพรรณรงค์  พรมเมือง
2. เด็กหญิงศศิธร  ปลั่งกลาง
 
1. นางปริญณา  เจือจันทึก
2. นายวิทยา  เจือจันทึก
 
76 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีวัฒนา 1. เด็กชายสหรัฐ  สิงห์วงศ์
 
1. นายวิทยา  เจือจันทึก
 
77 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงกรกภรณ์  กระเช่ารัมย์
2. เด็กหญิงจิณห์วรา  จอดสันเทียะ
3. เด็กชายลักษณวงศ์  ช่างเกวียน
 
1. นายณรงค์  แก้วมา
2. นายสมพงษ์  ไพรอด
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายจักกฤษ  มุ่งใกล้กลาง
2. เด็กชายนันทวิทย์  เพียซ้าย
3. เด็กชายอรรถพร  สว่างโคกกรวด
 
1. นายณรงค์  แก้วมา
2. นายสมพงษ์  ไพรอด
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1. เด็กหญิงนุชากร  แสนภพ
 
1. นางสาวมณฑิรา  นิยากร
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางดง 1. นายนธวุฒิ  เพ็ชรัตน์
 
1. นายวรพจน์  ชมโพธิ์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1. เด็กหญิงนันทิชา  แป้วสูงเนิน
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ศิริกิจ
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1. เด็กชายหาญณรงค์  ผึ่งสูงเนิน
 
1. นางสาววธัญภัสชร์  พรพิมลรัตน์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1. เด็กชายภาดล  วงษ์ศิริ
 
1. นางสาวคนึงนิจ  วัชนะ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางดง 1. เด็กชายวรรณชัย  คำบุญศรี
 
1. นายวรพจน์  ชมโพธิ์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1. เด็กชายวรเทพ  ศิริชาติ
 
1. นางสาวิภา  ศรีตะรัตน์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางดง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มีประทีป
 
1. นายวรพจน์  ชมโพธิ์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโศกน้อย 1. เด็กหญิงปณัฐดา  แดงจร
 
1. นางสาวสุภาวดี  วาจาดี
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางดง 1. เด็กหญิงพรรณพษา  สาตา
 
1. นายวรพจน์  ชมโพธิ์
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโศกน้อย 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แปลงแดง
 
1. นางรัตนา  พงษ์สุวรรณ
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา (ประสิทธิ์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนัฐธิดา  จุลกะ
 
1. นางนันทยา  ทองตัน
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโศกน้อย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  โสนิตยกุล
 
1. นายฉัตรชัย  ธรรมชาติ
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโศกน้อย 1. เด็กชายประหยัด  แดงจร
 
1. นางรัตนา  พงษ์สุวรรณ
 
93 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางดง 1. เด็กชายรักเกียรติ  คลองงาม
 
1. นายวรพจน์  ชมโพธิ์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  งอบสูงเนิน
 
1. นางสาวมณฑิรา  นิยากร
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาตะโครก 1. เด็กหญิงกัลชลิกา  รามสูงเนิน
2. เด็กหญิงกัลยาณี  รักรัตน์
3. เด็กชายจริวัฒน์  เกมสูงเนิน
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  พิมพ์สิงห์
5. เด็กชายชโยดม  วงงศ์บรรเทา
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญศรี
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  รามสูงเนิน
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  พลจันทึก
9. เด็กชายณัฐพงษ์  เจิมขุนทด
10. เด็กชายนฤเบศ  มาอินราช
11. เด็กชายพงษ์ศิริ  ราษีประโคน
12. เด็กชายพาโชค  ทวยขุดทด
13. เด็กหญิงลลิตา  จิตตวชิรนนท์
14. เด็กชายอภิชาติ  โปรษยะบุตร
15. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ซอสูงเนิน
 
1. นายกายสิทธิ์  ศุภเดชวิวัฒน์
2. นางประภาศรี  หวยสูงเนิน
3. นายวรพล  เกตุคงวิจิตร
4. นายวิญญู  หวยสูงเนิน
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณี  ประโยชน์โยธิน
2. เด็กชายณัฐกุล  แม้นพยัคฆ์
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีวรสาร
4. เด็กหญิงนันทิชา  แป้วสูงเนิน
5. เด็กหญิงนุชากร  แสนภพ
6. เด็กชายพลอินทร์  ม่วงงาม
7. เด็กหญิงพุดน้ำบุตร  แซ่ลิ้ม
8. เด็กหญิงภัครจิรา  ศุภสร
9. เด็กชายภาดล  วงษ์ศิริ
10. เด็กหญิงรัชนีกร  ไชยดิษฐ์
11. เด็กหญิงสุพิชญา  ศิริเสริมทรัพย์
12. เด็กชายหาญณรงค์  ผึ่งสูงเนิน
 
1. นายชยุตพงศ์  พัฒนจุรีพันธ์
2. นางสาวชลธิชา  พัฒนจุรีพันธ์
3. นางสาววธัญภัสชร์  พรพิมลรัตน์
4. นายอรรถกร  พัฒนจุรีพันธ์
 
97 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ 1. เด็กหญิงขัวญข้าว  ทุนสูงเนิน
2. เด็กหญิงจารวี  ทวีช่วยกุศล
3. เด็กชายจิรายุส  งวดสูงเนิน
4. เด็กหญิงชนกสุดา  ยิ่งยวด
5. เด็กหญิงชวัลวิทย์  พันพม่า
6. เด็กชายณัฐธนากร  กีรติวัฒนานนท์
7. เด็กชายทินกร  บุสดี
8. เด็กชายธนาวัฒน์  หวั่นแสง
9. เด็กหญิงธัญญารัตร์  ศิริพิทักษ์
10. เด็กชายนันทวัฒน์  ฉ่ำสูงเนิน
11. เด็กหญิงบุญสิตา  ยุนสูงเนิน
12. เด็กชายพศวีร์  ทิพย์สูงเนิน
13. เด็กชายพิชัย  ไขขุนทด
14. เด็กชายยุทธนา  มีทอง
15. เด็กหญิงยุวธิดา  ทิพย์สูงเนิน
16. เด็กหญิงวรินธร  มีเดช
17. เด็กหญิงสุจิตา  เพชรดำรงกุล
18. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  การบุรุษ
19. เด็กหญิงเกตนิกา  หงษ์สูงเนิน
20. เด็กชายเสกสรร  ทุนสูงเนิน
21. เด็กชายเอกรินทร์  โทขุนทด
 
1. นายกรุณา  เกี้ยวสูงเนิน
2. นายนคร  บวรมงคล
3. นางนิตยา  ชูจารย์
4. นายปรีชา  เนขุนทด
5. นายวรพล  เกตุคงวิจิตร
6. นางวันดี  เกี้ยวสูงเนิน
 
98 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 1. เด็กหญิงชลมณี  สงเรืองศรี
2. เด็กชายชานนท์  หนูไพล
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลุนลี
4. เด็กชายธนากร  สังวาลย์
5. เด็กชายธนโชติ  บัวชัย
6. เด็กหญิงบุญหนุน  ศรีทุมมา
7. เด็กหญิงพรวิลัย  นามมนตรี
8. เด็กหญิงรัตนาพร  พรมมา
9. เด็กหญิงวณิชยา  พินิจศักดิ์
10. เด็กชายวิทยา  ฟังสันเทียะ
11. เด็กหญิงสุกัญญา  ชำนาญ
12. เด็กหญิงสุนิษา  ศรีทุมมา
13. เด็กหญิงอนงค์นาถ  รวยดี
14. เด็กหญิงอมิตรา  ศิลางาม
15. นายอัศวินร์  พนมกุล
16. เด็กชายโชคอนันต์  เรียบร้อย
 
1. นางดาวเรือง  ไชยพรม
2. นางลำดวน  แซ่จิ๋ว
3. นายวัชรศักดิ์  เพียซ้าย
4. นางสาวศุภรฏา  พยัคฆพล
5. นางเจนจิรา  เรืองเสถียรพงศ์
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม 1. เด็กชายธนโชติ  สินทอน
 
1. นายมาโนชญ์  เคนผาพงศ์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายดนัย  ทองรัมย์
 
1. นายชูชีพ  นฤสุข
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม 1. เด็กหญิงนุภาพร  ศรีนามบุรี
 
1. นายมาโนชญ์  เคนผาพงศ์
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 1. เด็กหญิงสุกัญญา   ไทยเหนือ
 
1. นางละเอียด   เมิดจันทึก
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค่าวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  วุฒิพันธ์
 
1. นางวิพาพร  เที่ยงธรรม
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1. เด็กหญิงจีราภา  สินจันทึก
 
1. นางปราณี  กลิ่นจันทร์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กองสูงเนิน
 
1. นางศิริเนตร  ลีลาเจริญพร
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม 1. เด็กหญิงพิศุทธิ์  เงี้ยวเกิด
 
1. นางสาวหฤทัย  กลีบกมล
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กชายฉัตรชนก  เหง่าพันธ์
 
1. นายดิษกร  สารพิบูลย์
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค่าวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  วุฒิพันธ์
 
1. นางวิพาพร  เที่ยงธรรม
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรพิทยาคม 1. เด็กหญิงอินทิชา  อิ้วจันทึก
 
1. นางเยาวลักษณ์  สอนสะอาด
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค่าวิทยา 1. เด็กหญิงสาธิตา  สะเดาทอง
 
1. นางวิพาพร  เที่ยงธรรม
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำใส 1. เด็กชายดนัย  ป้อมแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิติ  ทองมนต์
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 1. เด็กชายบัณฑิต  แมบจันทึก
 
1. นางอรกัญญา  อินอารยา
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1. เด็กหญิงเมทินี  ทองชมภู
 
1. นางปราณี  กลิ่นจันทร์
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญรอด
 
1. นายไพฑูรย์  เลือดขุนทด
 
115 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 1. เด็กชายกฤตพรต  กำวงศ์
2. เด็กชายกฤษฎา  โพธิ์นอก
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชาวกงจักร
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พรมมา
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีวิเชียร
6. เด็กหญิงชณิศา  จันทรชมพู
7. เด็กหญิงชลลดา  สามิภักดิ์
8. เด็กชายณัฐวัฒน์  พรใหม่
9. เด็กชายธนกฤต  พลจันทึก
10. เด็กชายธีรชาติ  ยอดยิ่ง
11. เด็กชายธีรโยธิน  แสงกล้า
12. เด็กหญิงนลินี  ฝากกลาง
13. เด็กหญิงบุษราคัม  เมืองชุมพล
14. เด็กชายบูรพา  ดอกรักกลาง
15. เด็กหญิงประกายมาศ  ทีสันเทียะ
16. เด็กชายพงศกร  กาวนอก
17. เด็กหญิงพรรณวษา  ต้นขุนต้น
18. เด็กหญิงพรฤทัย  จันศร
19. เด็กชายพีระยุทธ  แซ่เฮง
20. เด็กหญิงภควดี  งอกงาม
21. เด็กหญิงภารุจี  กาวีระ
22. เด็กชายภูมิเนตร  แพโคกสูง
23. เด็กชายภูวรรณ  นิลชัยสงฆ์
24. เด็กหญิงมณีรัตน์  เคนจันทึก
25. เด็กหญิงมาลีอา  ห่อศรี
26. เด็กหญิงศศิธร  อุ่นทีร์
27. เด็กหญิงศิริกร  จิตแสง
28. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ผันผาย
29. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จีบค้างพลู
30. เด็กชายอรรถพล  โนนคำพันธ์
31. เด็กหญิงอรัญญา  สุขประเสริฐ
32. เด็กหญิงอังคณา  เหมือนทิม
33. เด็กหญิงอารียา  ศิริมั่น
34. เด็กชายเก็บตะวัน  ปานเจริญ
35. เด็กหญิงเจมี  กาวิละ
36. เด็กชายเอกณรงค์  ศรีสุข
37. เด็กชายไชยวิชญ์  ทองไสว
 
1. นางจอมใจ  ทองคำขาว
2. นายนิคม  สุวรรณทา
3. นางนุชนาฎ  ธรรมเกษร
4. นายบรรจง  บุญหนา
5. นางบูชา  เสียงใส
6. นางพริ้มเพรา  ทิพย์บรรจง
7. นางวรัทยา  สิทธิกลม
8. นายวิเชียร  แสนโคตร
 
116 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำลำพญากลาง 1. เด็กชายกฤชติพงษ์  จิตต์ชุ่ม
2. เด็กชายชลชาติ  กสิวัฒน์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชินสุทธิ
4. เด็กหญิงธัญสรณ์  ยิ่งสวัสดิ์
5. เด็กหญิงปภัสรา  ดีขุนทด
6. เด็กชายพงษ์ศธร  จงรวมกลาง
7. เด็กหญิงสุวิษา  วิมล
8. เด็กหญิงอรสา  เรือนศรี
9. เด็กหญิงเพียงตะวัน  สมพงษ์
10. เด็กชายเอกรัตน์  จักษุเขียว
 
1. นางสาวสุภาแพรว  หลอดทองหลาง
2. นายอำนาจ  ติดตารัมย์
3. นางเยาวนาถ  ตาลเงิน
 
117 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชัญญา  เชิดกิ่ง
2. เด็กชายธวัชชัย  เตาะหนองนา
3. เด็กชายนาวิน  อินทรสด
4. เด็กชายปรัชญา  จำปาจันทึก
5. เด็กหญิงฤดีธร  บุญเกิด
6. เด็กชายศราวุธ  เพลงสันเทียะ
7. เด็กชายศุภวิชญ์  พุ่มเชย
8. เด็กหญิงสมฤดี  เบญจมาศ
9. เด็กหญิงสุปราณี  อ่อนจ้อย
10. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เกตุจันทึก
 
1. นางสาวเกียรติแก้ว  มณีเกียรติโกวิท
 
118 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจณิสตา  กรุมสูงเนิน
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองประเสริฐ
3. เด็กหญิงพัชรภา  ชมพู
4. เด็กหญิงพีรยา  ชาติวงศ์
5. เด็กหญิงอนัญญา  ชัยรัฐกีรติโชติ
6. เด็กหญิงอภิวรรณ  สิงห์สีโว
7. เด็กหญิงอาทิตยา  แซ่ตั้ง
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทนสูงเนิน
 
1. นายชัย  บัติสูงเนิน
2. นางสาวณญาธวันดิ์  เกงขุนทด
3. นางธัญญาภัทร  สวัสดีศรีกูล
4. นางวิภาพันธุ์  วังขนาย
 
119 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  วงศ์บรรเทา
2. เด็กหญิงพศิกา  วงค์สายา
3. เด็กหญิงวิชุดา  เหมสุข
4. เด็กหญิงสลินญา  ประนนท์
5. เด็กหญิงสุจิตรา  จันทวงษ์
6. เด็กหญิงสโรชา  ศรีอนุรักษ์
7. เด็กหญิงสโรชา  วงศ์ศรี
8. เด็กหญิงอนุธิดา  ศาลางาม
 
1. นายชัย  บัติสูงเนิน
2. นางสาวณญาธวันดิ์  เกงขุนทด
3. นางธัญญาภัทร  สวัสดีศรีกูล
4. นางวิภาพันธุ์  วังขนาย
 
120 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำใส 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขสำราญ
2. เด็กหญิงรสรินทร์  บุญสระพัง
3. เด็กหญิงรุ่งวิภา  รักษาธรรม
4. เด็กหญิงสุชัญญา  พลฉิมพลี
5. เด็กหญิงสุวิชญา  พลฉิมพลี
6. เด็กหญิงโยษิตา  สุภาโย
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ชมมาลัย
 
121 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  กล้าหาร
2. เด็กหญิงกาญจนา  เกิดด้วง
3. เด็กหญิงนนทิยา  วรรณรักษ์
4. เด็กหญิงพรรณชิตา  วันละดา
5. เด็กหญิงพัชราภา  สังสัญชาติ
6. เด็กหญิงพุทธินันท์  ครูเกษตร
7. เด็กหญิงวรรณนภา  ฝอดสูงเนิน
8. เด็กหญิงศิริธร  บุญเรือง
9. เด็กหญิงสุวนันท์  ดวลพล
 
1. นางสาวจันทิมา  ต้นสมบูรณ์
2. นางนงนุช  เดชศรี
3. นายนิวิทย์  ต้นสมบูรณ์
4. นางบุญล้อม  เนื่องฤทธิ์
 
122 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สอนรัมย์
2. เด็กหญิงกรฎา  นาคพลกรัง
3. เด็กหญิงกรรณิการ์  สอนรัมย์
4. เด็กหญิงจันทิมา  แบขุนทด
5. เด็กหญิงบี  คำหล้า
6. เด็กหญิงพรชิตา  อาวรณ์จิตร์
7. เด็กหญิงพิลดา  กรรณิการ์
8. เด็กหญิงศุภวรรณ  รักสูงเนิน
9. เด็กหญิงสุขภาดา  ญาณสิงห์
10. เด็กหญิงสุพัตรา  อุดทุม
 
1. นางสาวจีระพันธ์  ชุ่มชื่น
2. นายชูชีพ  แฟงมูล
3. นายธเนศ  ตรีรัตนกุลพร
4. นางสาวนาฏณิดา  ก้อนคำใหญ่
5. นางวิไลวรรณ  เกิดปัญญา
 
123 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมาก 1. เด็กชายคิมหันต์  พิมพ์สอน
2. เด็กชายณัฐพล  แสนสิทธิ์
3. เด็กชายธีรพล  กุลวงศ์
4. เด็กชายสัญชัย  ปะกลาง
5. เด็กชายอาทิตย์  รัตนโพธิ์ศรี
 
1. นายจัตวิชญ์  เหล็กกล้า
2. นายณัฐวัส  ปัญญาใส
 
124 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจันทร์พิจิตร  นันสูงเนิน
2. เด็กหญิงพศิกา  วงศ์สายา
 
1. นางบุญเรือง  ตอบกลาง
2. นางรัศมีเพ็ญ  นันทกุล
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ 1. เด็กชายติณกรณ์  ดอกพวง
2. เด็กชายรพีพรรณ  สิงห์คำมา
3. เด็กชายอัษฎายุทธ  หิมพานต์
 
1. นายสมศักดิ์  สืบกระแสร์
2. นางสาวอรุณกร  จันทรงกุล
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายบรรณวิทย์  กำแหงพล
2. เด็กชายพิทักษ์  เกล็ดงูเหลือม
3. เด็กชายอาทิตย์  ผาสุข
 
1. นางสาวชนัดดา  ศรีสูงเนิน
2. นางสาวนรินทร์  เคนจันทึก
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญชัย
2. เด็กชายพัสสน  ปัตถานัง
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  กลิ่นพิกุล
 
1. นายประมุข  แก้วล้วน
2. นางศิริรัตน์  เสนาะเสียง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงทิพยวรรณ  พูนสวัสดิ์
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  พรมพันธุ์ใจ
3. เด็กหญิงสุมาริน  อินคุ้ม
 
1. นางปิยะดา  รัชนิพนธ์
2. นางสาวพิชามญชุ์  ลันขุนทด
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเสือ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  พันธ์น้อย
2. เด็กหญิงพรสุดา  โพธิ์แย้ม
3. เด็กหญิงสายธาร  บุญช่วย
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีชมภู
5. เด็กหญิงเกวลิน  โตจันทึก
6. เด็กหญิงเจนจิรา  พรมทา
 
1. นางสาวชนิษฎา  โหน่งกระโทก
2. นางสุกัญญา  ทำสวน
3. นางเกษร  หาแก่น
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชุติมา  ขำรัมย์
2. เด็กหญิงธีวราภา  ม่านโคกสูง
3. เด็กหญิงปิยะนุช  หมวดหมื่นไวย์
4. เด็กชายสุขสันต์  เดชสุทธิ์
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  เพียซ้าย
6. เด็กหญิงอรัญญา  กิ่งจันกลาง
 
1. นางสาวกรกนก  กฤษณาฉิมพลี
2. นางพัชรินทร์  ราชพลแสน
3. นางสาววิไลพร  คัดจันทึก
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กชายกฤษฎา  พรมจันทึก
2. เด็กชายสุธีร์  เพียซ้าย
3. เด็กหญิงอัจฉรา  เขตขุนทด
 
1. นางกิ่งกาญจน์  กมขุนทด
2. นางสาวอุไรวรรณ  โพธิ์กิ่ง
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 1. เด็กชายจตุรภุช  แคล้วสูงเนิน
2. เด็กชายณัฐพล  ตอมพุดชา
3. เด็กชายวีระวัฒน์  บุญยิ่ง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  รัตนชัย
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฏฐา  หอมขุนทด
2. เด็กหญิงพิมพ์พไล  ชัยบัง
3. เด็กหญิงวิมล  มูลคง
 
1. นางภรภัทร  น้อยอยู่นิตย์
2. นางมัณฑณีย์  ชำนาญพรม
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กชายธวัชชัย  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงสุวรรณศิริ  สาระมู
3. เด็กชายไพศาล  บุตรสืบสาย
 
1. นายประมุข  แก้วล้วน
2. นางศิริวรรณ  แก้วล้วน
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสง่า 1. นายจิรกิตติ์  จงมีธรรม
2. นางสาวประกายพร  มากมี
3. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ยุคไทยสงค์
 
1. นางสาวสรวย  ขึ่มกุล
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห่าน 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชาญพรมราช
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  วรรณทอง
3. เด็กหญิงเนริสา  เครือมั่นคงภักดิ์
 
1. นางสารภี  บุบผาพรมราช
2. นางอารีย์  อยู่คเชนทร์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 1. เด็กหญิงศุทธินี  ยิ่งนอก
2. เด็กหญิงอำพา  ไม้สูงเนิน
 
1. นางสาววัฒนิกา  กมลกลาง
2. นางสาวศุภรัตน์  วงศ์สวัสดิ์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ปิติไหว
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ทาเผือก
3. เด็กหญิงมะลิวัลย์  สาททอง
 
1. นางกัญญารัตน์  มหาชน
2. นางผุสสดี  มีอารีย์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนพมาศ  คล้ายน้อย
2. เด็กหญิงนาตาลี  ดีขาย
3. เด็กหญิงสุวิดา  ทาเงิน
 
1. นางสาวจิราภรณ์  แอบจันทึก
2. นางพัชรินทร์  ราชพลแสน
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีศรีสะอาด 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  วงศ์จันทึก
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  อินเลี้ยง
3. เด็กหญิงชนินาถ  ฝีมือสาร
 
1. นางจิตติมา  เจริญวรรณกุล
2. นางบัวลอง  การปลูก
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  ภาวจันทึก
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  เหมือนกลาง
3. เด็กหญิงดวงดาว  สังสัญชาติ
 
1. นายปรีดา  วันยวน
2. นางสาววลัยพร  ยอดเอี่ยม
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเสือ 1. เด็กหญิงกนกพร  คำแพ่ง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ไม้แสนดี
3. เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วบุตรดี
 
1. นางธิติมา  หรุ่นสูงเนิน
2. นางสาววดาวเรียม  นนตะสี
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 1. เด็กหญิงอรทัย  ดาวสันเทียะ
2. เด็กหญิงอริสรา  คำลอย
3. เด็กหญิงเมวียา  ชมภูวิเศษ
 
1. นางจันทร์จิรา  เล็กประทุม
2. นางสาวจิตนา  จิตรมนตรี
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 1. เด็กหญิงญาฌิตา  เพิ่มทรัพย์
2. เด็กชายธนัญชัย  คืนชัยภูมิ
 
1. นางชัญญา  จินากูล
2. นางเนตรนภา  สีโนรักษ์
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายทรัพย์ทวี  ตากิ่มนอก
2. เด็กชายธีรพัฒน์  พงษ์สะพัง
 
1. นายปรีชา  ราชพลแสน
2. นายสมยศ  เอียการนา
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับใต้ 1. เด็กชายธวัชชัย  ปีกสันเทียะ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เอี่ยมกระโทก
 
1. นายพูลศักดิ์  บัวจันทึก
2. นายศุภวุฒิ  แนมกลาง
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชาญนอก
2. เด็กชายสมเกียรติ  เจ๊กจันทึก
 
1. นายรักไทย  ชนสูงเนิน
2. นางสาวอรพรรณ  บุญทูล
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงพรนัฐชา  สำนองสุข
2. เด็กหญิงวันทิวา  แก้วประดับ
3. เด็กหญิงสุชานาฎ  ราชสีห์
 
1. นายบุญสนอง  ขึมสูงเนิน
2. นางสาวสุพิชฌาย์  ปิ่นสันเทียะ
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กชายธนัชชา  เรือนคำจันทร์
2. เด็กหญิงภาสินี  ขำขาว
 
1. นางสาวดารารัตน์  งามสมบัติ
2. นางสุขุมาล  ศรีมงคล
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 1. เด็กชายกษาปณ์ธัญ  จงกลกลาง
2. นายธนรัตน์  จิรุภัณฑ์สวัสดิ์
 
1. นายฌานุตม์  อินทสุวรรณ
2. นางสาวพินชญา  ดีขำ
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมูสี 1. เด็กชายชัยชนะ  พาสนิท
2. เด็กชายพงศกร  จันแก้ว
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ทองเพ็ชรมะดัน
2. นายวชิระ  รัศมีสุนทรางกูล
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายทนาวุฒิ  พิศาลพัฒนาการ
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  รัตนวราหะ
 
1. นายปรีชา  ราชพลแสน
2. นายสมยศ  เอียการนา
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายจักรพรรณ์  ธาตุจันทร์
2. เด็กชายนัฐชนนท์  อยู่ดี
 
1. นายปรีชา  ราชพลแสน
2. นายสมยศ  เอียการนา
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93.54 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 1. เด็กชายชยพล  นาคแก้ว
2. เด็กชายปณิธาน  ดลราษี
 
1. นางเนตรนภา  สีโนรักษ์
2. นายแพรุ่ง  สีโนรักษ์
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  พิงสระน้อย
2. เด็กชายพงษ์กรณ์  จิ๋วอ่อน
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คลองกลาง
 
1. นางสาวพรพรรณ  อินทรสถาพร
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเมือง 1. เด็กชายสรวิญช์  ศรีโคกสูง
2. เด็กชายเกริกพล  หิรัญอร
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  พันธุ์ชา
 
1. นายชนาธิป  พูลมา
2. นางสาววัฒนิกา  กมลกลาง
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 1. เด็กชายกฤษณะ  ทัดจันทึก
2. นายภูวดล  แสนดี
3. เด็กชายศักดิ์ศรี  ใหญ่อรุณ
 
1. นายถนอมศักดิ์  กระทุ่มนอก
2. นางสาวศุภรฏา  พยัคฆพล
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1. เด็กหญิงปรียาภัทร  สิริคุตจตุพร
 
1. นางศศิธร  สุดแดน
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบทาโกรวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  แตงสุข
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ทรายจังหรีด
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 1. เด็กหญิงคัทลียา  ทับสาย
 
1. นางลภัสรดา  วิวิศน์
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงคลกุล 1. เด็กชายศุภวิชญ์  จันทสิทธิ์
 
1. นางปริศนา  เจิมจอหอ
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงคลกุล 1. เด็กหญิงดวงหทัย  คงกิตติคุณ
 
1. นางศิริภา  อุดมศักดิ์
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสง่า 1. เด็กหญิงมณีรัต  เชิดชู
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สมพงษ์
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 1. เด็กหญิงธัญชนก  คงพิริยากร
 
1. นางปฐมาภรณ์  กุลลา
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุทธิพร   ขุดโพธิ์
 
1. นางรสกาญจน์   รัตนผดุงกิจ
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอรชมพู  เพียรขุนทด
 
1. นางนงนุช  อินทรไพศาล
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนงพระใต้ 1. นายพัฒนา  รัปชัย
 
1. นางสาวละเอียด  ทุ่มกระโทก
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจิราพร  ฉาดนอก
2. เด็กหญิงพัชรี  สมรูป
3. เด็กหญิงวรรณริษา  กรีดกลาง
4. เด็กหญิงเพ็ญผกา  คมขำ
5. เด็กหญิงโสรญา  พลโดด
 
1. นางสุวณี  นนท์เรืองฤทธิ์
2. นายอนุจิตร  นนท์เรืองฤทธิ์
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย 1. เด็กหญิงสุภัสสร  เพียซ้าย
 
1. นางสาวนาตยา  แซ่โหงว
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงกฤติยานี  ชื่นชมกลิ่น
 
1. นางสาวอาทิตยา  ศรีรักษ์
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ช้างต่อ
 
1. นางสาวอาทิตยา  ศรีรักษ์
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ตรีสัตย์
2. เด็กชายปัณณวัฒน์  ยศจำรัส
 
1. นางสาวศศิมา  ระดมกิจ
2. นางสาวอัมพร  ช่องตะคุ
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา (ประสิทธิ์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพรชิตา  ทองสวัสดิ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  พันธ์สุนทร
 
1. นางขวัญใจ  บุตะเขียว
2. นางสาวหิรัณยา   สุขประเสริฐ
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะค่างาม 1. เด็กชายคมสัน  ไปแดน
2. เด็กชายนันทวัฒน์  เพ็งสูงเนิน
3. เด็กชายพัชรพล  แข็งขัน
4. เด็กชายศิลปกรณ์  เหล็กเพ็ชร
5. เด็กชายสหัสชัย  ศรีสูงเนิน
6. เด็กชายแสนสุข  ลาโลด
 
1. นายขวัญชัย  พรมแสน
2. นายสะอาด  จันทร์ทอง
3. นายสุรวุฒิ  ดันนอก
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา (ประสิทธิ์วิทยาคาร) 1. เด็กชายกฤษณะ  ทองสุมาตย์
2. เด็กชายธนกฤต  บัวลิน
3. เด็กชายพีรพัฒน์  เจริญ
4. เด็กชายภูมิพัฒน์  นูสูงเนิน
5. เด็กชายภูมิรินทร์  นูสูงเนิน
6. เด็กชายสุวิทย์  จาบจันทึก
 
1. นายบรรจง  มรกต
2. นางสาวสุกัลยา  สุพรรณเภสัช
3. นางสาวหิรัณยา   สุขประเสริฐ
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ประเสริฐวงศ์
2. เด็กชายดนัย  จันทะคัด
3. เด็กชายปกรณ์  กลางสันเทียะ
4. เด็กชายพชร  เสียนขุนทด
5. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  พรหมมา
6. เด็กชายพิรุณ  คือพันดุง
7. เด็กชายราเชนทร์  จงเอื้อกลาง
8. เด็กชายวิชิต  ร่วมสุข
 
1. นางสาวสุนีย์  สุวรรณประทีป
2. ว่าที่ร้อยตรีหิรัญย์  ศรีสมบัติ
3. นายไพรรัตน์  ยิ้มแย้ม
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี 1. เด็กชายจิตกร  แพร่งสวัสดิ์
2. เด็กชายชานนท์  นามพา
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  วังทอง
4. เด็กชายธนาธิป   ประเสริฐ
5. เด็กหญิงพิยดา   ขันทอง
6. เด็กชายพีระพัฒน์  สร้อยทิพย์
7. เด็กหญิงวรรณพร  พรหมมา
8. เด็กชายวุฒิชัย   ประเสริฐ
9. เด็กหญิงศุภกาญจน์   เหล่าทะนนท์
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองล้ำ
 
1. นางพัชรา  วามะชาติ
2. นางวราภรณ์  อึ่งประยูร
3. นายอาคม  เวียงดินดำ
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  วงแก้ว
2. เด็กชายก้องเกียรติ  แพ่งศรีสาร
3. เด็กหญิงญาณิษา  หินทอง
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองเหล็ก
5. เด็กหญิงนิตยา  เขื่อนโคกสูง
6. เด็กหญิงปภัสรา  กัตโร
7. เด็กหญิงพรรณพษา  นาคแก้ว
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศิริพงศ์รุ่งเรือง
9. เด็กชายอติคุณ  เจริญขำ
10. เด็กชายโตมร  ลาละลม
 
1. นางพรจิต  ทรวงทองหลาง
2. นายสมยศ  จันทรา
3. นางอัจฉราพร  นวลชื่น
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนัญญา  ไชยมีสุข
2. เด็กหญิงฐนิชา  เขียนสำโรง
3. เด็กหญิงลลิดา  สังข์แก้ว
4. เด็กหญิงสุภาวดี  มูลสาร
5. เด็กหญิงออมสิน  ตากิ่มนอก
 
1. นายพิพัฒน์ชัย  นาคทองสุข
2. นางมัณฑณีย์  ชำนาญพรม
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงสุทธิดา  กลิ่นภู่
2. เด็กหญิงอรดา  ประเสริฐวงศ์
3. เด็กหญิงอารดา  ขาวพิมาย
 
1. นางสาวพรนารายณ์  ต้นสมบูรณ์
2. นางสายบัว  หวังช่วยกลาง
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 1. เด็กหญิงณัฐมล  ล่องลม
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ประจิตต์
3. เด็กหญิงอรทัย  บุตรศรี
 
1. นางนุชนาฏ  ธรรมเกษร
2. นางอารมณ์  การสูงเนิน
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห่าน 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  สาศิลา
2. เด็กหญิงธราทิพย์  บุญช่วย
3. เด็กหญิงนุชนก  สาศิลา
 
1. นางชวนพิศ  ปิ่นวิเศษ
2. นางอารีย์  อยู่คะเชนทร์
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไทร 1. เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์นวล
2. เด็กหญิงรมณียา  วงษ์จันทร์
3. เด็กหญิงสุชาวลี  ศิริพงษ์
 
1. นางธนิกา  กรีธาพล
2. นางพัชรา  จันทวงค์
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กชายนนทนันท์  พรโคกสูง
2. เด็กชายสหรัฐ  ชินกลาง
 
1. นางณภัค  จันทร์เกิด
2. นางนันทกาญจน์  เสมอมา
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 1. เด็กหญิงปิยะภรณ์  ทองอุ้ม
2. เด็กชายสันติ  ฟางหนองดู่
 
1. นางสาวอารีย์  ติดสูงเนิน
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสง่า 1. เด็กหญิงกิติยา  เผียนอก
2. เด็กหญิงอนุริน  แซ่เบ้
 
1. นางสาวปิยะมาศ  บุญสะอาด
2. นายมนตรี  โดนหมั้น
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงนันทวัน  อ่ำกลาง
2. เด็กหญิงพรรวษา  รัตนิยะ
 
1. นางพิมพา  ชุมจันทร์
2. นางสุรัตน์ดา  ทิพย์วิชัย
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว 1. เด็กหญิงกัณธิชา  คล้อยจันทึก
2. เด็กหญิงนฤมล  หาดเพชร
 
1. นายกิติศักดิ์  ถีสูงเนิน
2. นางสมพร  ศิริโชติ
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงจันทรา  จารัตน์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  อุ่นจันทึก
 
1. นางสาวพรพรรณ  พรตะนะ
2. นายวุฒิ  พรหมรัตนไพศาล
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 1. เด็กชายรัฐพงษ์  เลื่อนแก้ว
 
1. นายกฤษฎา  แก้วสิงห์
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายรัชตะ  รัตนิยะ
 
1. นางพิมพา  ชุมจันทร์
 
192 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี 1. เด็กชายเอกนรินทร์   มามุ่งนอก
 
1. นายสุดใจ  ธุระธรรม
 
193 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี 1. เด็กชายวุฒิชัย   ประเสริฐ
 
1. นายสุดใจ  ธุระธรรม
 
194 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กชายศุภกร  กิ่งทอง
 
1. นายวิบูลย์  ทองอร่าม
 
195 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ขอต่อกลาง
 
1. นายวิษณุ  ปาระจูม
 
196 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 1. เด็กชายปวริศ  สวัสดิ์
 
1. นายดำรงกูล  โพธิ์กำเนิด
 
197 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี 1. เด็กชายธนาธิป   ประเสริฐ
 
1. นายสุดใจ  ธุระธรรม
 
198 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กชายณรงศักดิ์  ถินกลาง
 
1. นายวิษณุ  ปาระจูม
 
199 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนงพระใต้ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ภาสกระโทก
2. เด็กหญิงกาญจนาท  กุลวัตร์
3. เด็กชายจตุรพล  ขานจันทึก
4. เด็กหญิงจรรยาพร  สันทา
5. เด็กชายจิรานุวัฒน์  การสมทบ
6. เด็กหญิงจิราภรณ์  ด่ำกระโทก
7. เด็กหญิงชลธิชา  ดวงจันทร์โชติ
8. เด็กชายชัยวัฒน์  ตองคำ
9. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หอมพวงษ์
10. เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์หอม
11. เด็กชายณัฐพงษ์  ทิพย์ญาติจันทึก
12. เด็กชายทนงศักดิ์  โมด่านจาก
13. เด็กชายธนะรัตน์  สืบจะบก
14. เด็กชายธีรภัทร  ชมเชย
15. เด็กชายธีรภัทร  ประชากลาง
16. เด็กหญิงนริศรา  แจ่มกระจ่าง
17. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีกงพาน
18. เด็กหญิงมินตรา  พลจัตุรัส
19. เด็กหญิงวชิราภรณ์  แดสันเทียะ
20. เด็กหญิงวรฌา  เตชะณรงค์
21. เด็กหญิงวรรณศิริ  ทับทิมอัด
22. เด็กหญิงวาสนา  ศรีโสภา
23. เด็กชายศรัน  เหวขุนทด
24. เด็กหญิงศศิร์รัญ  การะเวก
25. เด็กชายสมศักดิ์  สูมเมือง
26. เด็กหญิงสุธิตา  บุญมี
27. เด็กชายอภิชาิติ  จำปาสา
28. เด็กชายเถกิงศักดิ์  ทิพย์ชาติ
29. เด็กหญิงเมธาวี  แบนจันทึก
30. เด็กหญิงเมธาวี  หนองม่วง
 
1. นางสาวกนกกร  วันทะวงษ์
2. นางชาดา  ช่วงชิงแก้ว
3. นางสาวภาวิณี  สุมงคล
4. นางสายม่าน  สุภิมารส
5. นางสุกัญญา  มรกต
6. นางอรณี  เอี่ยมละออ
7. นายโรมรัน  ทองโคกกรวด
 
200 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ทรัพย์อุ่น
2. เด็กหญิงกัญญารัตน  ฝอดสูงเนิน
3. เด็กหญิงกุลทิวา  เพ็งไธสงค์
4. เด็กชายคุณากร  โคตรสงคราม
5. เด็กชายจักรภัทร  จารุวัฒน์วงค์
6. เด็กหญิงชญานิศ  ภูมาลา
7. เด็กหญิงชฎาทิพย์  สมบัติประเสริฐ
8. เด็กหญิงญานิศา  ยังวัฒนา
9. เด็กหญิงณัชณิชา  ป้อมบุปผา
10. เด็กหญิงณาขวัญ  แยบสูงเนิน
11. เด็กหญิงถาวรีย์  ทับสูงเนิน
12. เด็กชายทัตพงศ์  ถินสูงเนิน
13. เด็กชายธนวัฒน์  สุนทร
14. เด็กชายนพรัตน์  บริบูรณ์
15. เด็กชายนราธิภัทร  โนใหม่
16. เด็กหญิงนวรัตน์  บุญยืน
17. เด็กชายปฏิพล  ราตรีสุข
18. เด็กชายปวริศ  สวัสดิ์
19. เด็กหญิงปาณิสรา  จงใจรักษ์
20. เด็กชายพงษ์ศิริ  พิมปัน
21. เด็กหญิงพรจิตรา  ใจแก้ว
22. เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญสุข
23. เด็กหญิงยศวดี  หินสูงเนิน
24. เด็กหญิงวรัญญา  อ่อนตาจันทร์
25. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พรมพันธ์ใจ
26. เด็กชายศุภกร  เหลือสูงเนิน
27. เด็กหญิงสุภัสสรา  วงค์เทศ
28. เด็กชายอดิศร  มงกุล
29. เด็กชายอัครพล  สุพัฒร์
30. เด็กหญิงอัจฉรา  แช่มสูงเนิน
 
1. นายดำรงกูล  โพธิ์กำเนิด
2. นายอัครเดช  อินทรสถาพร
3. นางสาวไพลิน  มะลิใหม่
 
201 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไทร 1. เด็กหญิงสุรัสสวดี  มีสัจ
 
1. นางพัชรา  ฝอยทองคำ
 
202 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไทร 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  กลิ่นศรีสุข
2. เด็กชายรภัสสิทธิ์  นันทโชควรกิตติ์
3. เด็กชายวัชระพนธ์  กระบัตรทอง
 
1. นางพัชรา  ฝอยทองคำ
2. นางแป้งล่ำ  โหรา
 
203 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แฝงด่านกลาง
2. เด็กชายณัฐพล  ยะถีโร
3. เด็กหญิงพีรดา  ดวนจันทึก
 
1. นางสาววัฒนิกา  กมลกลาง
2. นางสาวสุดารัตน์  ปัสสา
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุชาดา  ทรนงพิทักษ์กุล
 
1. นางสาวสมจิต  จันจุฬา
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 1. เด็กชายวัชรินทร์  ลาจันทึก
 
1. นางสุพิชญา  ศิริ
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  รัตจันทอง
 
1. นางสาวอาทิตยา  ศรีรักษ์
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค่าวิทยา 1. เด็กหญิงบุณยวีย์  กล้าสูงเนิน
 
1. นางลัญฉนา  นาขุนทด
 
208 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 1. เด็กชายพนธกร  เมนทะ
 
 
209 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล)    
210 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค่าวิทยา 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ก้อนสูงเนิน
 
1. นางกานดา  ทิศนาม
 
211 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 1. เด็กหญิงมินตรา  เที่ยงรัมย์
 
1. นางจินตนา  ขอดจันทึก
 
212 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกนกพร  ชีรัมย์
 
1. นางปิยรัฐ  คลีมานะกิจ
 
213 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 1. เด็กชายกฤตเมธ  ดวงสูงเนิน
2. เด็กชายจิราวุฑฒิ์  มงคลเกิด
3. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์สูงเนิน
 
1. นางสุวิจิตร  วรรณมาตย์
2. นางเทพศิริ  สบาย
 
214 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว 1. เด็กชายปิยะพงษ์  พิมพ์จันทึก
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  เศษจันทึก
 
1. นางกิ่งกาญนจ์  สุขะปรเมษฐ
2. นายสุลักษณ์  ย่อมกลาง
 
215 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 1. เด็กชายภานุพงศ์  รัศมีเพ็ญ
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  แสงคำ
 
1. นางเทพศิริ  สบาย
 
216 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 1. เด็กชายก้องภพ  แสงคำ
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  คัมภิรานนท์
 
1. นางสาวมัณฑณา  มัททวีวงศ์
2. นางสาววรรณภา  สมบัติไทย
 
217 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 1. เด็กหญิงธิดาพร  วงศ์สุยะ
2. เด็กชายอิศรานุวัฒน์  ก้องสูงเนิน
 
 
218 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 1. เด็กหญิงปวีณา  ปุผาลา
2. เด็กชายมงคล  เปรียบจันทึก
 
1. นางดวงจิตร  อุทาน
2. นางดุษฎี  ศิลปวิศาล
 
219 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ 1. เด็กชายขันติ  สุวรรณา
2. เด็กชายณัฐพล  โถสูงเนิน
3. เด็กชายตะวัน  ผ่องอารมย์
4. เด็กชายวินัย  ธนะสุข
5. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ภูจำนงค์
6. เด็กชายเกรียงไกร  เม่ากรูด
 
 
220 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 1. เด็กหญิงกุลพัชร  เงินทอง
2. เด็กหญิงปัทมา  ไทยเหนือ
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  โภชน์สูงเนิน
4. เด็กหญิงลักษิกา  ทองโคกกรวด
5. เด็กหญิงศิรประภา  บุญช่วย
6. เด็กหญิงสาวิตรี  ปานบุดดา
7. เด็กหญิงเมวศา  สุขภิรมย์
 
1. นางวัลยา  นภาสวัสดิ์
2. นางศิริพรรณ  สุวรรณศรี
3. นางสาวสุภาพร  ศุภอภิวัฒน์
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยาง 1. เด็กหญิงฉันทัช  ทับจันอัด
 
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว 1. เด็กชายสันติ  รุ่งโรจน์
 
1. นางกิ่งกาญนจ์  สุขะปรเมษฐ
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 1. เด็กชายกันต์กมล  วงษ์ลอย
 
1. นายชัชชัย  คำพุช
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับใต้ 1. เด็กหญิงศราพร  ก้อนจันทึก
 
1. นายปรเมศร์  หานามชัย
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 1. เด็กชายภานุพงษ์  ยงค์พะเนาว์
 
1. นางสุชาดา  ชุนจินดา
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนงพระใต้ 1. เด็กชายนัฐวุธ  บุญลือพันธ์
 
1. นางสาวนิติยา  พรมจันทึก
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว 1. นายไชยวัฒน์  แป้นดวงเนตร
 
1. นางกิ่งกาญนจ์  สุขะปรเมษฐ
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 1. เด็กหญิงอภิสรา  พิสุทธิ์ทิวัฒน์
 
 
229 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายกฤตภัค  สาทกลาง
 
1. นางดิษนี  บวรมงคล
 
230 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมาก 1. เด็กชายองอาจ  ทางาม
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เงินหล่อ
 
231 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว 1. นางสาววิไลวรรณ  เชื้อจันทึก
 
1. นางสมพร  ศิริโชติ
 
232 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติพัฒนา 1. เด็กชายชยณัฐ  โภชนาทาน
 
 
233 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 1. เด็กชายอาทิตย์  ปากกา
 
1. นางขนิษฐา  พุ่มศรีทองคำ
 
234 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรางน้อย 1. เด็กชายชนิต  นาดา
2. เด็กชายณัฐพล  นุนารัมย์
3. เด็กชายธิติวุฒิ  บัวสิงห์
4. เด็กหญิงปวีณา  ดวงโพธิ์
5. เด็กชายวันชนะ  เรืองรัมย์
6. เด็กชายสุทธิพงษ์  สุระเสน
 
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายกวีพัฒน์  นบนอบ
2. เด็กชายสนธยา  เฉลียวเลิศ
3. เด็กชายอนุชา  ปักเหนือ
 
1. นางสาวสมจิต  จันจุฬา
2. นางสาวสุพรรณษา  ภาวจันทึก
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1. เด็กชายวีระพล  สนิทโชค
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ดวงจินดา
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์  กักขุนทด
 
1. นางดารารัตน์  คงมั่น
2. นางสาวปาณิสรา  เปาวรางกูล
 
237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เขียวกิ่ง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บำรุงชีพ
3. เด็กหญิงนันทินี  เปลี่ยนอินทร์
 
 
238 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 1. เด็กหญิงกานดา  หนูน้อย
2. เด็กหญิงมานิดา  ฝอดสูงเนิน
3. เด็กชายยุทธศิลป์  ถิ่นพุดซา
 
1. นางพรรณี  แฟงมูล
2. นางสาวมัณฑณา  มัททวีวงศ์
 
239 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กชายตะวัน  เกตุโคกกรวด
2. เด็กชายธนพร  พวงบานเย็น
3. เด็กชายวงศธร  น้ำทิพย์
 
1. นายชูเกียรติ  คลีมานะกิจ
2. นางปิยรัฐ  คลีมานะกิจ
 
240 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 1. เด็กชายธนกฤต  สุขสูงเนิน
2. เด็กชายภาสกร  ลิ้นจี่
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  เร่งสูงเนิน
 
1. นางนุชรดา  ชุมสันเทียะ
2. นางพรรณี  แฟงมูล
 
241 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ตรงกระโทก
2. เด็กชายมนูญ  รักษา
3. เด็กหญิงไพรินทร์  ขุนเลี้ยว
 
1. นางดวงจิตร  อุทาน
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  ชุนบุญมา
 
242 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 1. เด็กชายธนาวุฒ  รุ่งเรือง
2. เด็กชายพีรยา  สาสูงเนิน
3. เด็กชายวศิน  รัตนรักษ์
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  เลิศประเสริฐ
2. นางอำไพ  มั่งสูงเนิน
 
243 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเบน 1. เด็กชายก้องภพ  วงศ์คง
2. เด็กชายชนะชัย  ฉอวยตะคุ
3. เด็กชายธนดล  ญาติตะคุ
 
 
244 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 1. เด็กหญิงกัญญา  มะลิวัลย์
2. เด็กชายชาญณรงค์  ภูจันทึก
3. เด็กชายณัฐพล  ชลที
 
1. นางดวงจิตร  อุทาน
2. นางดาวเรือง  ไชยพรม
 
245 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กชายจักรริทร์  อินไชย
2. เด็กชายพีรดนย์  ติ่นโตนด
 
1. นางสาวสมร  แพงสอน
2. นายเสรี  นอนโพธิ์
 
246 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 1. เด็กชายปิยะศักดิ์  อัศวิเศษ
2. เด็กหญิงอภิสรา  พุสิทธิวัฒน์
 
 
247 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมาก 1. เด็กชายมนต์ชัย  สง่าดี
2. เด็กชายวายุ  ด้วงกลาง
 
1. นายพิเชษฐ์พงษ์  อสิพงษ์
2. นางสาววรรณรัตน์  รุ่งเรือง
 
248 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กชายนัฏพล  เย็นดี
2. เด็กหญิงสร้อยทิพย์  เปียรักใคร่
 
1. นางสาวสมร  แพงสอน
2. นายเสรี  นอนโพธิ์
 
249 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว 1. เด็กชายตะวัน  ทิมจันทึก
2. เด็กชายศักคเดช  ปทุมวงศ์
3. เด็กชายอรรถพร  เหมวรานนท์
 
1. นายกิติศักดิ์  ถีสูงเนิน
2. นายสิทธิพงษ์  เพียรพ่วงพันธ์
 
250 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค่าวิทยา 1. เด็กชายธีรชัย  เนียมหอม
2. เด็กชายพิชากรณ์  พรหมจันทร์
3. เด็กชายอิสรา  ผึ่งสูงเนิน
 
1. นางสาวสิริวิมล  เก่งสูงเนิน
2. นางสาวอุษา  จวนสูงเนิน
 
251 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายธีรวัฒน์  เปรี่ยมสูงเนิน
2. เด็กหญิงสุปราณี  เมืองสูงเนิน
3. เด็กชายเอกราช  เรียสูงเนิน
 
1. นายสุชาติ  ปทุมนุกูลศรี
 
252 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว 1. เด็กชายธนสรณ์  ท่วมนอก
2. เด็กชายรณชัย  นาถาบำรุง
3. เด็กชายอาทิตย์  เฮงสูงเนิน
 
1. นายกิติศักดิ์  ถีสูงเนิน
2. นายสิทธิพงษ์  เพียรพ่วงพันธ์