สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 - ชนะเลิศ
2 ขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 - รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 - รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 63 - 4
5 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 61 - 5

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.6 - ชนะเลิศ
2 เจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.8 - รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 75.8 - รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 73.8 - 4

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนรัง สพป. นครราชสีมา เขต 4 90.64 - ชนะเลิศ
2 บ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 88.99 - รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหมาก สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดวชิราลงกรณวราราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านซับเศรษฐี สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองเบน สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 4
5 บ้านนากลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 5

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) สพป. นครราชสีมา เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหมาก สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองเบน สพป. นครราชสีมา เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -

ศิลปะ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผ่านศึกสงเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -

ศิลปะ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -

ศิลปะ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -

ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คีรีวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -
2 ซับตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -
3 บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -
4 วัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -
5 วันอาสาพัฒนา 2520 สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองเบน สพป. นครราชสีมา เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองแวงพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง 4
5 บ้านมะเกลือใหม่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง 5
6 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -
7 อนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองน้ำขุ่น สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สันติพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองเบน สพป. นครราชสีมา เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านมะเกลือใหม่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง 4
5 หนองแวงพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง 5

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลาดบัวขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบุตาสง สพป. นครราชสีมา เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังรางใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ซับตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 4 93 ทอง 4

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านลาดบัวขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองน้ำขุ่น สพป. นครราชสีมา เขต 4 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -
5 ระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลาดบัวขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมะเกลือใหม่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 4
5 คีรีวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 60 ทองแดง 5

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองหมาก สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 4
5 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 5
6 เจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 6
7 โนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน 7
8 ประชาราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 8
9 บ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลาดบัวขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังรางใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบุตาสง สพป. นครราชสีมา เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ซับตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 4 93 ทอง 4