หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4
สพป.นม.4
ระหว่าง วันที่ 24 - 27 เดือน กันยายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบูรพา อุทัยกัน ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2 นายสมใจ ถนอมพุดซา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3 นายโสรัต รุ่งโรจน์กิจกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกราดสามัคคี คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4 นายธนิต ศรีวัฒนยา ครู โรงเรียนบ้านซับตะเคียน คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5 นายไตรรงค์ ชาติวงศ์ ครู โรงเรียนประชาราษฏร์สามัคคี คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
6 นายกฤษณะ โดดจันทึก ครู โรงเรียนบ้านกุดชะนวน "รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
7 นายพิทยา บุญมาใส ครู โรงเรียนหนองน้ำขุ่น คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
8 นายศุภวุฒิ แนมกลาง ครู โรงเรียนบ้านซับใต้ คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
9 นายแพรุ่ง สีโนรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
10 นายปรีชา พลแสน ครู โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
11 นางชัญญา จินากูล ครู โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
12 นางเนตรนภา สีโนรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
13 นางสาวรุ่งตะวัน สหุนันท์ ครู โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
14 นางสาวศุภรัตน์ วงศ์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
15 นางสาวปิยมาศ บุญสะอาด ครู โรงเรียนบ้านโนนสง่า คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
16 นางนิภาพร ลุยทอง ครู โรงเรียนหนองน้ำใส คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
17 นางสาวอรพรรณ บุญทูล ครู โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
18 นางสาววลีพร จำรัสประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
19 นางพัชรี กิตเชิดชู ครู โรงเรียนบ้านมะค่างาม คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
20 นายสมบูรณ์ พ่วงสุวรรณ วิทยากรโรงเรียนบ้านหนองสลักได คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
21 นางสาวกนกวรรณ ชุติวรากุล ธุรการโรงเรียนโนนกราดสามัคคี คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
22 นางสาวบัวพรรณ์ แสนธิ ธุรการโรงเรียนสง่าพัฒนา คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
23 นางสาวทิพวัลย์ จึงศรีพันธ์ ธุรการโรงเรียนบ้านใหม่ (ประชาอุปถัมภ์) คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
24 นางอัจฉรา พลพวก ธุรการโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
25 นายสุรเชตุ สมบัติสิน ศึกษานิเทศน์ สพป.นม.เขต 4 คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
26 นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอ ศึกษานิเทศน์ สพป.นม.เขต 4 คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]