หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 113 โรงเรียนกมลวิชญ์ศึกษา 7 16 7
2 179 โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ 4 26 10
3 060 โรงเรียนขนงพระใต้ 38 91 53
4 077 โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา 4 6 4
5 078 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 16 26 21
6 127 โรงเรียนคีรีวัฒนา 20 43 21
7 082 โรงเรียนจตุรคามสามัคคี 3 5 5
8 048 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ 16 26 25
9 009 โรงเรียนซับตะเคียน 14 42 13
10 010 โรงเรียนถนนมิตรภาพ 3 6 2
11 192 โรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา 2 5 2
12 035 โรงเรียนทับ 6 วิทยาคาร 15 55 18
13 150 โรงเรียนนาดีศรีสะอาด 3 7 6
14 167 โรงเรียนนาตะโครก 4 18 7
15 031 โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 5 14 10
16 132 โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ 1 1 1
17 130 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 8 24 17
18 137 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 9 22 11
19 024 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 16 46 29
20 066 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 2 9 4
21 002 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 29 84 48
22 205 โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ 2 3 2
23 188 โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 1 1
24 093 โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 6 9 8
25 081 โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) 5 7 7
26 101 โรงเรียนบ้านกุดชะนวน "รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" 5 12 9
27 148 โรงเรียนบ้านกุดน้อย 0 0 0
28 094 โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ 2 18 6
29 092 โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 2 6 4
30 105 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 0 0 0
31 138 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 0 0 0
32 069 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ 3 5 3
33 013 โรงเรียนบ้านคลองตะแบก 7 18 13
34 020 โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน 3 8 6
35 129 โรงเรียนบ้านคลองยาง 21 61 27
36 068 โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ 3 9 6
37 196 โรงเรียนบ้านคลองเสือ 4 12 7
38 180 โรงเรียนบ้านซับชุมพล 0 0 0
39 135 โรงเรียนบ้านซับน้อย 3 6 5
40 177 โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น 0 0 0
41 012 โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์ 0 0 0
42 133 โรงเรียนบ้านซับหวาย 1 2 2
43 023 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี 17 35 25
44 117 โรงเรียนบ้านซับใต้ 22 37 31
45 208 โรงเรียนบ้านซับใต้ (ปากช่อง) 2 5 3
46 032 โรงเรียนบ้านดอนเมือง 11 24 20
47 144 โรงเรียนบ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) 0 0 0
48 107 โรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) 3 3 3
49 047 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแบง 7 16 11
50 062 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 39 102 58
51 128 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 0 0 0
52 139 โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี 7 20 12
53 200 โรงเรียนบ้านนา (ประสิทธิ์วิทยาคาร) 20 75 40
54 087 โรงเรียนบ้านนากลาง 15 38 19
55 080 โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) 5 21 10
56 166 โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้า 1 20 1
57 055 โรงเรียนบ้านบุตาสง 11 27 18
58 164 โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 0 0 0
59 084 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย 7 15 10
60 131 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 0 0 0
61 063 โรงเรียนบ้านปรางคล้า 0 0 0
62 058 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 37 116 67
63 119 โรงเรียนบ้านปางละกอ 10 23 17
64 175 โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 19 31 25
65 039 โรงเรียนบ้านปางโก 3 7 4
66 019 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 9 15 11
67 163 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 3 5 4
68 011 โรงเรียนบ้านมะค่างาม 11 28 17
69 027 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 10 20 10
70 045 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 29 57 30
71 008 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว 23 44 38
72 157 โรงเรียนบ้านลำทองหลาง 2 6 4
73 124 โรงเรียนบ้านวังกระสวย 4 10 8
74 017 โรงเรียนบ้านวังกะทะ 1 1 1
75 118 โรงเรียนบ้านวังราง 0 0 0
76 053 โรงเรียนบ้านวังรางน้อย 9 18 9
77 054 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ 20 64 23
78 026 โรงเรียนบ้านวังสีสด 5 14 9
79 115 โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย 7 17 15
80 034 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 21 63 32
81 041 โรงเรียนบ้านวังไทร 23 45 39
82 106 โรงเรียนบ้านสระเพลง 0 0 0
83 100 โรงเรียนบ้านสลักใด 4 8 6
84 088 โรงเรียนบ้านสองคร 5 10 6
85 162 โรงเรียนบ้านสอยดาว 0 0 0
86 176 โรงเรียนบ้านสายชนวน 0 0 0
87 173 โรงเรียนบ้านส้มกบงาม 0 0 0
88 102 โรงเรียนบ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) 1 1 1
89 057 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 10 31 20
90 160 โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม 10 18 15
91 015 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา 15 32 24
92 140 โรงเรียนบ้านหนองขาม 0 0 0
93 070 โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา 8 26 13
94 085 โรงเรียนบ้านหนองจอก 1 2 2
95 071 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 23 56 33
96 178 โรงเรียนบ้านหนองตอ 4 8 5
97 067 โรงเรียนบ้านหนองตะกู 2 4 3
98 089 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 0 0 0
99 155 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 2 5 4
100 006 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 12 21 12
101 095 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1 2 2
102 083 โรงเรียนบ้านหนองบัว 10 29 19
103 104 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 3 12 3
104 096 โรงเรียนบ้านหนองพยอม 0 0 0
105 154 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 38 96 68
106 056 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 13 22 12
107 146 โรงเรียนบ้านหนองสลักได 4 10 8
108 038 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 11 14 13
109 043 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 9 24 10
110 021 โรงเรียนบ้านหนองหมาก 24 77 42
111 182 โรงเรียนบ้านหนองห่าน 8 21 13
112 156 โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ 0 0 0
113 075 โรงเรียนบ้านหนองเบน 18 48 19
114 042 โรงเรียนบ้านหนองเลา 1 1 1
115 098 โรงเรียนบ้านหนองแวง 5 16 11
116 114 โรงเรียนบ้านหนองโอง 0 0 0
117 161 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำลำพญากลาง 4 17 8
118 181 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 4 10 7
119 052 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย 1 2 2
120 123 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย (อำเภอสีคิ้ว) 1 1 1
121 064 โรงเรียนบ้านหมูสี 15 48 24
122 122 โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) 3 4 3
123 086 โรงเรียนบ้านหัวป้าง 3 11 3
124 136 โรงเรียนบ้านหินดาด 1 3 2
125 134 โรงเรียนบ้านหินเพิง 2 4 2
126 097 โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ 7 15 9
127 125 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง 0 0 0
128 126 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงใต้ 1 1 1
129 120 โรงเรียนบ้านห้วยทรายวิทยาคม 0 0 0
130 103 โรงเรียนบ้านห้วยลุง 2 5 4
131 076 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 4 8 6
132 073 โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม 1 1 1
133 207 โรงเรียนบ้านเขาวง 0 0 0
134 018 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 6 19 11
135 007 โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิื์ 1 2 2
136 050 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) 11 23 17
137 028 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 0 0 0
138 091 โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ 3 9 6
139 202 โรงเรียนบ้านโนนกระโดน 10 29 21
140 141 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 19 74 34
141 121 โรงเรียนบ้านโนนประดู่ 2 4 2
142 116 โรงเรียนบ้านโนนรัง 2 23 6
143 046 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 16 41 24
144 147 โรงเรียนบ้านโนนเสลา 3 7 3
145 170 โรงเรียนบ้านโป่ง 0 0 0
146 204 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 2 3 2
147 072 โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง 3 18 5
148 025 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 4 5 5
149 206 โรงเรียนบ้านโศกน้อย 8 11 11
150 165 โรงเรียนบ้านโสกแจ้ง 1 2 2
151 145 โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 3 5 4
152 049 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 0 0 0
153 111 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 22 41 30
154 051 โรงเรียนบ้านไร่โคกสูง 0 0 0
155 195 โรงเรียนประชานุสรณ์ 3 6 3
156 016 โรงเรียนประชารัฐวิทยา 6 11 10
157 029 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 14 32 17
158 151 โรงเรียนประสารวิทยา 22 50 25
159 203 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 3 13 6
160 149 โรงเรียนพรพิทยาคม 14 24 21
161 152 โรงเรียนมงคลกุล 20 36 23
162 193 โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ 3 7 3
163 061 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 30 78 55
164 040 โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ 2 3 3
165 185 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 41 71 41
166 190 โรงเรียนวัฒนวิทยา 5 26 5
167 201 โรงเรียนวัดกลางดง 21 47 23
168 169 โรงเรียนวัดกุดเวียน 0 0 0
169 065 โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ 1 1 1
170 158 โรงเรียนวัดบันไดม้า 4 9 8
171 197 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม 29 53 29
172 198 โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม 25 57 39
173 022 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 30 68 48
174 194 โรงเรียนสกุลศึกษา 1 1 1
175 079 โรงเรียนสง่าพัฒนา 3 3 3
176 074 โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา 1 6 2
177 189 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา 3 14 3
178 142 โรงเรียนสันติพัฒนา 3 8 2
179 168 โรงเรียนสันติวิทยา 0 0 0
180 014 โรงเรียนหนองน้ำใส 19 48 19
181 037 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 18 46 29
182 110 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 26 61 38
183 001 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 17 56 33
184 172 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา 0 0 0
185 171 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 31 91 41
186 005 โรงเรียนเจซีโคราชอนุสรณ์ 0 0 0
187 112 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 34 46 42
188 153 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา 9 16 10
189 033 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 28 78 43
190 004 โรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา 2 1 1
191 199 โรงเรียนเบทาโกรวิทยา 6 12 9
192 184 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 12 28 17
193 159 โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร 2 3 3
194 108 โรงเรียนเสมาวิทยา 1 3 2
195 191 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา 3 13 3
196 174 โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ 8 11 9
197 109 โรงเรียนโคกมะกอก 11 20 11
198 090 โรงเรียนโค้งยางวิทยา 10 14 13
199 036 โรงเรียนโนนกราดสามัคคี 6 13 9
200 099 โรงเรียนโนนค่าวิทยา 26 37 33
201 030 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร 9 16 14
202 143 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ 17 50 17
รวม 1686 4098 2434
6532

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]